Visie ICT arbeidsmarkt 2011 - 2015 door RYP

download Visie ICT arbeidsmarkt 2011 - 2015 door RYP

of 19

 • date post

  03-Nov-2014
 • Category

  Career

 • view

  12
 • download

  4

Embed Size (px)

description

RYP geeft u feiten en cijfers over de steeds krapper wordende ICT arbeidsmarkt van 2011 tot 2015. Gebaseerd op cijfers van erkende onderzoeksinstellingen zoals aangegeven in de presentatie.

Transcript of Visie ICT arbeidsmarkt 2011 - 2015 door RYP

 • 1. De arbeidsmarkt voor IT SpecialistenPowered by:

2. Intro Om meer inzicht te geven in de huidige arbeidsmarkt van ICT specialisten wat u de RYP Recruitment & Interim Solutions komende jaren te wachten staat heeft RYP de cijfers voor u op een rijtje gezet. DE ICT ARBEIDSMARKT WORDT STEEDS KRAPPER. HET TEKORT LOOPT VANAF 2011 LANGZAAM OP TOT 40.000 ICTERS IN 2015 TASK FORCE e-SKILLS NEDERLAND Bent u in staat de groeiambities van uw organisatie waar te maken en gaat het u allemaal wel snel genoeg? 2 3. RYP B.V. RYP is het eerste recruitment adviesbureau dat ondersteuning biedt in de gehele RYP Recruitment & Interim Solutions keten van uw arbeidsmarktvraagstukken. Begeleid door professionele counselors die hiervoor zijn opgeleid en jarenlange ervaring hebben. Wij maken gebruik van het RYP Schaakbord. Een methodiek om snel inzicht te krijgen op welke strategische punten uw recruitment proces geoptimaliseerd kan worden. Zie laatste Sheet. Wij maken ook graag voor u een recruitmentprogramma op maat. Beste groet en graag tot snel, RYP B.V. Stefan van der Mark | Recruitment Counsel and Owner svandermark@ryp-search.nl | +31(0)6 416 78 002 | WWW.RYP-SEARCH.NL 3 4. 20 oktober 2011 Verantwoording cijfers NOA (Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt) NOA levert bereikcijfers op, waarmee adverteerders en bureaus betere beslissingen kunnen nemen over de inzet van media in arbeidsmarktcommunicatie. RYP Recruitment & Interim Solutions ICT~Marktmonitor 2011 De ICT~Marktmonitor geeft inzicht in de ontwikkelingen in de ICT-markt. Er is onderscheid tussen de sectoren IT-Hardware & Kantoortechnologie, Software & Services en Telecom & Internet. Alle sectoren die ICT~Oce vertegenwoordigt komen aan bod. Ze onderzoeken de stand van zaken op het gebied van ICT-onderwijs en de ICT-arbeidsmarkt op MBO, HBO & WO niveau. AGO (Arbeidsmarkt Gedrag Onderzoek) Intelligence Group voert sinds 2003 het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO). Het AGO wordt op continue basis uitgevoerd, hetgeen resulteert in een beeld van de beroepsbelevingswerelden, arbeidsmotieven en zoekgedrag van alle Nederlandse arbeidsmarktdoelgroepen. Daarmee worden vragen beantwoord als: hoe groot is mijn doelgroep? Waar kan ik deze vinden? Hoe kan ik hem bereiken en welke boodschap zal dan het meest eectief zijn? Hoe moet ik mijn organisatie als werkgever proleren om de meeste aansluiting te vinden met deze doelgroep? TaskForce e-Skills In 2009 werd de TaskForce e--Skills Nederland in het leven geroepen op initiatief van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie in samenwerking met ECP--EPN. Het gaat hierbij om ICT--kennis en vaardigheden (e--skills), die in alle beroepsgroepen (dus niet alleen in de ICT- sector) een noodzakelijke randvoorwaarde zijn geworden om een vak met gebruikmaking van moderne technologie uit te kunnen oefenen. Cijfers zijn gericht op HBO & WO-ers 4 5. De Cijfers liegen er niet om!RYP Recruitment & Interim Solutions In 2010 waren er 512.000 ICT-ers werkzaam (NOA). Een daling van bijna 1 % (5.000 personen) t.o.v. 2009 In 2010 bestond de Nederlandse beroepsbevolking (18-60 jaar) uit 6.974.000 personen. Hiervan is 1.165.000 niet werkzaam. De overige 5.809.000 personen zijn werkzaam . Een procentuele daling van 1,2% t.o.v. 2009, want toen hadden er nog 5.881.100 mensen een baan. Van de Nederlandse beroepsbevolking is 7,3% werkzaam in automatisering/ICT 5 6. Leeftijdsopbouw 35,00RYP Recruitment & Interim Solutions 30,00 25,00 20,00Nederland 15,00ICT-ers 10,005,00Bron: ICT~Marktmonitor 2011 -15-24 25-34 35-4445-54 55-64Opvallend is dat ICT-ers jonger zijn dan het landelijk gemiddelde. 69% van de ICT-ers is jonger dan 45 jaar. In de Nederlandse beroepsbevolking is 59% jonger dan 45 jaar. Desalniettemin vindt er wel een vergrijzing plaats: In 2000 was nog 52% van de ICT-ers jonger dan 35 jaar. In 2010 is dat gedaald naar 34%. Een kleinere groep jonge ICT-ers die instromen in combinatie met een ouder wordende ICT-populatie levert arbeidskrapte op. 6 7. Opleidingsniveau 60RYP Recruitment & Interim Solutions 50 Bron: ICT~Marktmonitor 2011 40 Nederland 30 ICT-ers 20 10* hoog = HBO/WO midden = HAVO/VWO/MBO 0 laag = MAVO/VMBO/VBO en lager Laag Middel HoogICT-ers zijn in het algemeen hoog opgeleid. Maar liefst 57% beschikt over een HBO of WO- diploma (bachelor of master). Door de jaren heen is het aandeel hoog opgeleide ICT-ers steeds hoger geworden. In Nederland ligt het landelijk gemiddelde hoogopgeleiden op 34%. Dat is 23% lager dan het ICT- gemiddelde van hoogopgeleide mensen (57%). 7 8. RYP Recruitment & Interim Solutions RYP Recruitment & Interim Solutions Waar werken ICT-professionals? 6050403020100 ICT BedrijfICT financileICT overige bedrijvendienstverlener/overheidBron: ICT~Marktmonitor 2011 54% van de ICT-ers is werkzaam bij een ICT-bedrijf (Atos, Getronics, Cap, etc.). 46% van de ICT-ers werkt bij bedrijven met een ICT-afdeling. Daarvan werkt 36% bij de overheid of bij een nancile dienstverlener. De overige 10% werkt bij alle andere bedrijven (Multinationals, MKB etc). 8 9. Beperkte uitstroom ICT-onderwijs RYP Recruitment & Interim Solutions 12000 100008000Totaal6000HBO instroom4000WO instroom20000Bron: ICT~Marktmonitor 2011 2006 20082010 Er is een hele lichte stijging in de instroom. In 2006 stroomden er gem. 11.109 ICT- studenten in op ICT-onderwijs. In 2010 waren dat er 11.194. Gemiddeld ligt de uitstroom van ICT-studenten tussen de 50 & 70%. Dat betekent dat er ong. 4400 personen aoaken. Zij maakten de studie niet af. Per jaar stromen er +/- 6.619 mensen uit het ICT-onderwijs (zij stromen potentieel in op de arbeidsmarkt). 9 10. Met pensioen en switchende ICT-ers naar andere vakgebieden RYP Recruitment & Interim Solutions Een groot deel van de ICT-ers stroomt uit omdat zij met pensioen gaan. Er is een grotere uitstroom uit ICT-banen, dan instroom van mensen die uit andere vakken het ICT- vak ingaan. Dit eect wordt verklaard, niet zozeer omdat ICT-banen niet leuk zijn of goed betaalt, maar omdat goede ICT-ers veel gevraagd zijn in andere disciplines, terwijl maar heel weinig mensen die geen ICT hebben gestudeerd halverwege hun carrire naar het moeilijke ICT-vak overstappen. 10 11. Aanbod niet-werkende ICT-ers per 31 december RYP Recruitment & Interim Solutions 2008 20092010Aanbod van MBO-ers 2.5883.876 3.759Aanbod van HBO-ers 3.4126.105 6.025Aanbod van WO-ers109219 190Totaal aanbod6.10910.1989.974 Bron: ICT~Marktmonitor 2011 12000 10000200880006000400020092000 02010 +/- 20.000 mensen uit de ICT-branche Totaal aanbod Aanbod op MBO Aanbod op HBO Aanbod op WO zijn ouder dan 55 jaar. niveau niveau niveau Bron: NOA 2011 11 12. Verwacht tekort ICT tot 2015 (HBO & WO NIVEAU) RYP Recruitment & Interim Solutions Bovenstaand guur toont de ontwikkeling van de onvervulde vraag naar hoogopgeleide ICT- professionals en de jaarlijkse instroom op de arbeidsmarkt. Het verschil tussen de onvervulde vraag en het aanbod wordt als het tekort gezien. Hier zijn de MBO-functies niet in meegenomen. Als men deze ook meerekent, wordt het tekort zelfs geschat op 40.000 onvervulde vacatures 12Bron: ICT~Marktmonitor 2011 13. RYP Recruitment & Interim Solutions ICT Teasers Waar haal je een ICT-er mee over de streep? MBO HBO WO SALARIS 57% 68% 64% VAST CONTRACT 54% 45% WERKSFEER 53% 44% 42% INHOUD VAN HET WERK 37% 43% 51% GOEDE SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN 33% DICHT BIJ HUIS/ACCEPTABELE REISTIJD 35% 41% UITDAGING VAN HET WERK 40% Bron: AGO 2011 13 14. RYP Recruitment & Interim Solutions ICT Aunappers Waar knapt een ICT-er op af? MBO HBO WO SALARIS (minder dan marktconform) 67% 66% 57% LANGE REISTIJD 64% 66% 62% GEEN GOEDE EERSTE INDRUK 51% 50% 45% GEEN GOEDE NAAM/IMAGO IN DE MARKT 33% 35% 33% FORMELE BEDRIJFSCULTUUR 30% 39% 40% Bron: AGO 2011 14 15. RYP Recruitment & Interim Solutions Arbeidsvoorwaarden Wat verstaan ICT-ers onder goede arbeidsvoorwaarden? MBO HBO WO PENSIOENREGELING 47% 51% 47% HET VOLGEN VAN OPLEIDINGEN 46% 48% 46% MOGELIJKHEID OM THUIS TE WERKEN 41% 50% 35% 13DE MAAND 37% 33% 34% REISKOSTENVERGOEDING 36% VEEL VRIJE TIJD/VAKANTIEDAGEN 38% 40% Bron: AGO 2011 15 16. Waar te beginnen? RYP Recruitment & Interim Solutions 17. RYP Schaakbord. !" #"$"%"&""(")"*"!+"," -./0123011456 !"#$%&%$($)*+",-$. &%$($)/#$01"#$2 3%$,4$0+5-%.1 6./$"4$7$--%.18&+-"0%9,:);$"0##2 $A"%-*$.-)20+.B/1$- >++C D.5-"##*4$G#$H-$+.+0F5$+.+0F5$ =/23->0;-?4;0----3$"5#.$$05,#5-$.)IKC)8I200%A+.-) I"4$%/5*+",-)="JE-$".$)4"$+5L$/%+)+/;$"-%5%.1 JM>$A"%-*$.-N$";%.15%-$>$H$"+0)2"#1"+*5 DK 7@A603 "$A"%-*$.-)+H/$0%.1-"+A,%.1)5F5-$*: A#**.%A+-%$ B0C;@43D053-------." D.-$".)"$A"%-*$.- A$.-"++0)%.,#2$. JE-$".)4"$+ O"#(/5#"A%.1 D.=6-)5#"A$.B$0#.$.)($",.$*$"5>$0#A+-%#. @%;$"5%-F6P5G#"%.1E0104A N$",5-"##*)) I/*%.%5-"+-%$;$)F" G0;H>;/C02205>36 O#*2$-$.-%$2"#Q$0 DK K%9/50%9.$. >$1%5-"+-%$)2"#A$5 C$0$A-%$A#**%55%$CLI>K ++.;"++1)=)%.-$";%$(5 +R+./$0%.1)"$H$"$.-%$AG$A,)=) B0C;@43D053------O#.-"+A-)I" C$+"AG O?CA"$$.%.1@%20#*+)AG$A,I--$A$/$.-$.)D.-$";%$(5 O+5$5 >#00$.52$0I55$55*$.-5 >;/C02#./$"G+./$0%.1 #./$"7#$,:;/K01 #*5AG"%9;%.1#20$%/%.15.%;$+&%A$)-#)G+;$K%9/$0%9,)L" :/@;C456 ?+5-)/%$.5-;$"4+./O#.50-+.AF @$-+AG$"%.1V%-7$./$. O"#(/5#"A%.16-)5#"A%.1 3+FM"#00%.1TT3)=)