Visie en missie ontwikkeling

of 30 /30
Missie: de ZIN van de organisatie Yousri Mandour

Embed Size (px)

description

Elke strategie start met het bepalen van formuleren van een visie en een missie. Een missie geeft richting, bepaalt doelen, biedt houvast bij dagelijkse activiteiten en communiceert waar de organisatie voor staat. Deze veelzijdigheid maakt het lastig om een goed passende, alomvattende missie op te stellen. Hoe formuleert u een goed doordachte missie? En wat zijn modellen en werkvormen voor een optimaal visie-, missie- en strategietraject?

Transcript of Visie en missie ontwikkeling

 • 1. Missie:de ZIN van de organisatie Yousri Mandour
 • 2. Mee eens of oneens? Een organisatie met een ziel heeft een missie, een organisatie zonder ziel heeft alleen een doelstelling.
 • 3. Mee eens of oneens? Een krachtige missie kan nooit door de organisatie worden gerealiseerd!
 • 4. Mee eens of oneens? De grootste waarde van een missie is niet zozeer gelegen in het uiteindelijk hebben van een missie, maar veel meer in het proces om daar te komen!
 • 5. Google To organize the worlds information and make it universally accessible and useful.
 • 6. ICSB (bijna net zo bekend) Wij investeren continu in kennisontwikkeling op het vakgebied van marketing en strategie. Onze kennis brengen wij bij u in actie met het doel u succesvoller te maken. Voor uw situatie kiezen wij de meest geigende aanpak uit alle concepten, theorien, modellen en technieken.
 • 7. Men moet iets zijn om iets te doen Missie vorming: vaststellen welke positie en doelen een organisatie nastreeft binnen de werelden waarin zij opereert ICSB Marketing en Strategie
 • 8. Startvragen1. Wie kent zijn eigen missie?2. Wie draagt de missie uit?
 • 9. DCMR - websiteDCMR Milieudienst Rijnmond levert met inzet van wettelijkeinstrumenten en vanuit zijn specifieke deskundigheid eenbijdrage aan het verlagen van de milieubelasting van bedrijvenen aan het verhogen van de milieukwaliteit en veiligheid in hetRijnmondgebied.Dit gebeurt in opdracht van de provincie Zuid-Holland en vijftiengemeenten in het Rijnmondgebied.De DCMR werkt vanuit zijn expertise ook actief aan de integratievan milieuaspecten in andere beleidsterreinen en aan milieu enveiligheid gerelateerde maatschappelijke vraagstukken ennieuwe ontwikkelingen.
 • 10. Peter Drucker over missie:1. Kan opdruk van T-shirt zijn, maar is geen slogan.2. Op schrift gestelde verklaring van de bestaansreden.3. Betekenis en duidelijkheid boven schoonheid en slimheid.4. Gewone taal zonder technisch jargon en opsmuk5. To the point: kracht in eenvoud en beknoptheid
 • 11. Veelzijdigheid missie1. Bindt mensen en geeft richting2. Doelen en kader bepalen3. Houvast bij dagelijkse activiteiten4. Aan buitenwereld tonen waar we voor staan5. Bron van energie6. Draagt bij aan verhoogde effectiviteit
 • 12. Twee stromingen missievorming Strategische school Eerste stap binnen strategisch management Culturele school Uiting die de goede samenwerking tussen de medewerkers waarborgt
 • 13. Ashridge missie model Verbinden van strategische en culturele school Van Doel naar Gedrag Cruciaal om het gehele model iteratief te doorlopen
 • 14. Doel waarvoor, waarheen? Waartoe is de onderneming op aarde? Belang- hebbenden Hoger ideaal Geeft energie Zorgt voor binding
 • 15. Rijkswaterstaat
 • 16. Rijkswaterstaat doel:De rijksdienst die werkt aan: droge voeten, schoon en voldoende water, vlotte en veilige doorstroming van het verkeer
 • 17. Doel bestaat uit 2 componenten Kernwaarde of richtinggevend principe: weerspiegelt bestaansreden organisatie Walt Disney: Miljoenen klanten een ervaring van geluk geven Actiewerkwoorden, gericht op het proces (van activiteiten) dat leidt tot een doel. Rode Kruis: De meest kwetsbaren dienen
 • 18. Werkvorm - doel bepalen Selecteer uit de lijst 3 (actie)werkwoorden die het meest prikkelend, uitdagend zijn en de kern van de DCMR (of afdeling) weerspiegelen Eerst individueel dan in discussie met buurman/vrouw Herhaal deze oefening voor de kernwaarden. (Combineer de gekozen werkwoorden en kernwaarden)
 • 19. Strategie het pad De weg waarlangs invulling aan het doel gegeven wordt. Wat komt er op ons af (extern) Wat hebben we in huis (intern)
 • 20. Rijkswaterstaat strategie (fictief):Droge voeten, schoon en voldoende water,vlotte en veilige doorstroming van het verkeerDoor scherp te luisteren naar wat de maatschappij vraagt steengoed te zijn en dat ook nog leuk te vinden Aan het gezicht van Nederland te werken
 • 21. Waarden onze overtuigingen De (voor)waarden waaronder we via het gekozen pad het doel willen bereiken Emotionele en morele aspecten die we willen respecteren.
 • 22. Rijkswaterstaat waarden: Veiligheid Dienstbaarheid Betrouwbaarheid Historisch besef Acuratesse
 • 23. Werkvorm waarden Scannen van personeelsblad, huisorgaan en/of jaarverslag Wat zijn de meest in het oog springende waarden (en normen)? Op welke toon wordt gesproken (betuttelend, volwassen, betrokken of afstandelijk)?
 • 24. DCMR - website
 • 25. Gedragsnormen Richtlijnen die de leidraad vormen voor de dagelijkse activiteiten Normering van de waarden Gedragsregels/ gedragscode Afspraken voor dagelijks gedrag
 • 26. Rijkswaterstaat normen: Veiligheid voor alles: voor elke actie, beleidstuk of ontwikkeling kan een bijdrage aan een veiliger Nederland beredeneerd worden Historisch besef: Nederland in gevecht met het water, weet waarom je er werkt, ken je klassiekers, inburgeringstest RWS Accuratesse: Wij kunnen ons geen rekenfouten permitteren, zero tolerance
 • 27. Karakter / DNA van een organisatie Portret: Verschaft duidelijk beeld van organisatie en haar bestaansreden Formulering: Toegankelijk / makkelijk leesbaar voor alle doelgroepen Liefst 1 zin, maar max 30 - 50 woorden; NB DCMR: 78 woorden!
 • 28. Het team Medewerkers die de organisatie in de bloedbaan hebben. Goede representanten van de cultuur Dwarsdoorsnede van max 8 10 man
 • 29. Check missie: Met verschillende belanghebbenden om tafel Klanten / medewerkers / toeleveranciers / aandeelhouders / etc Discussie over missie, stel simpele vragen Klopt het? Wat ga jij doen? Past je laatste belangrijke besluit in de missie? Wie wordt hier beter van? Deel je het met je partner? Inspireert het?
 • 30. ContactICSB Marketing en StrategieBarbizonlaan 762908 ME Capelle a/d IJsselT: 010 452 86 02I: www.icsb.nlE: [email protected]