Visie 30 mei 2014 - editie Limburg

download Visie 30 mei 2014 - editie Limburg

of 20

 • date post

  15-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  235
 • download

  14

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op woensdag al digitaal.

Transcript of Visie 30 mei 2014 - editie Limburg

 • samenlevinggezondheid

  werk

  krant over

  jaargang 70 visie nummer 11 afgiftekantoor brussel x p806000 volgend nummer op 13 juni 2014

  dixit Het engagement en de passie die we delen, beleven we samen op ons feest, Rerum Novarum.Roger, vrijwilliger (43)

  Lees meer op pagina 2.

  Snel regeringen maken voor sterk sociaal beleidDe kiezer heeft beslist. Nu is het aan de politici om het beleid voor de komende vijf jaar vorm te geven. Daarvoor moeten ze voldoende in dia-loog gaan met mensen, vrij-willigers en hun organisa-ties, zegt Patrick Develtere. De christelijke werknemersbewe-ging vindt het belangrijk dat er snel sterke regeringen in het zadel zit-ten. Die regeringen moeten werk maken van een beleid dat de econo-mie stimuleert, maar dat tegelijk sociaal is. Economische groei moet hand in hand gaan met sociaal beleid, zegt ACW-voorzitter Patrick Develtere. Een loonlastenverlaging geeft zuurstof aan de economie, maar is tegelijk sociaal als ze fat-soenlijke jobs creert en meer mensen aan de slag helpt. Zo moe-ten bij alle beleidskeuzes mensen centraal staan, niet de economie op zich.

  De komende federale regeringsvor-ming mag geen 541 dagen duren. De financile markten zouden een lange federale regeringsvorming niet pikken. Bovendien zijn heel wat belangrijke materies federaal, zoals sociale zekerheid, fiscaliteit en pensioenen. Willen we een sterk sociaal beleid, dan moeten we daar federaal werk van maken. Vlaanderen krijgt meer dan 16 mil-jard nieuwe bevoegdheden. Ook in Vlaanderen is dus een belangrijke taak weggelegd voor de regering die de nieuwe bevoegdheden goed moet organiseren en invullen, zegt Patrick Develtere.

  Het is aan organisaties als de onze om mee oplossingen te zoeken voor de huidige uitdagingen en de stem van gewone mensen te versterken. De overheid en de bedrijven zullen nooit in staat zijn om alles alleen aan te pakken. Politici moeten daar-om voortdurend in dialoog gaan met de mensen en hun sociale organisa-ties, niet alleen bij verkiezingen, besluit Patrick Develtere. (JDO)

  Lees verder pagina 2-3, Rerum Novarum 2014: Economische groei samen met sociaal beleid

  www.acw.be

  www.cm.be

  www.acv-online.be

  s e Regio MechelenVrijdag 30 mei 201411'Militant beleeft emoties dubbel'ACV METEA zet inzet en dienstverlening militanten in de kijker

  Toen de herstructurering bekend raakte, zijn de militanten niet bij de pakken blij-ven zitten. We zijn in die periode gestart met onze website, vertelt Eric. Via die weg probeerden we informatie te geven over de herstructurering. Maar we plaats-ten er bijvoorbeeld ook interessante vaca-tures op voor de mensen die hun job zou-den verliezen.

  Achteraf zijn veel mensen ons komen bedan-ken voor onze inzet, zegt Katty. Ook al mag ik niet blijven, ik vind dat je ons goed hebt verdedigd, zeiden ze. Dat deed veel deugd, want als mili-tant beleef je de emoties dubbel. De collegas die raad vragen zijn onzeker, maar zelf weet je ook niet of je kunt blijven.

  Hoe maken militanten het verschil in een bedrijf? We proberen onze leden vooral goed te informeren, zegt Eric. Ogen en oren goed openhouden, zodat je van bij het begin het verschil kunt maken door overleg en onder-steuning, vult Katty aan. Allebei benadruk-ken ze dat militanten veel aan elkaar hebben. Als je kwalitatieve dienstverlening wil bie-den, moet je op elkaar kunnen rekenen. Want je kunt niet alles weten. Bovendien moet je ook je hart kunnen luchten. (AJ/JDO)

  Katty en Eric (tweede van links)zijn allebei militant voor ACV METEA bij Bekaert in Aalter. Eric: Het is verre van evident om militant te zijn als je bedrijf wordt getroffen door een herstructurering. Je moet dan vooral goed kunnen luisteren en het samen met de mensen proberen te verwerken. Je verliest goede collegas en vrienden, en dat doet pijn.

  Twee jaar na de herstructurering bij staalbedrijf Bekaert blijven nog honderd arbeiders over, 350 arbeiders verloren hun baan. Het was geen makkelijke periode: Wie mag blijven, wie niet? Wij hebben toen met een luisterend oor en soms het antwoord op een kleine vraag, een wereld van verschil gemaakt voor mensen, zeggen militanten Katty Claeys en Eric Vercruysse.

  Militanten zijn er voor de ledenLeden van ACV kunnen bij hun militanten terecht voor al hun vragen over loon, het nieuwe werknemersstatuut, vorming en opleiding,mogelijkheden om minder te werken enzovoorts. ACV METEA, de centrale voor de metaal- en textielsector, zet haar dienstverlening extra in de kijker tijdens de Teamweek van 25 mei tot 1 juni. Militanten delen dan een handige parkeerschijf uit die meteen ook de dienstverle-ning van ACV METEA in kaart brengt.

  acv-csc-metea.be

  Op elk moment van de dag

  staan wij voor jou klaar !

  Vera

  ntw

  oord

  elijk

  e ui

  tgev

  er: M

  . De

  Wild

  e, P

  agod

  enla

  an 1

  -3 1

  020

  Brus

  sel

  Met winnende nummers

  Solidariteitsactie Ziekenzorg CM

  pagina 7

  Mar

  ina

  Verk

  ouill

  e

 • 2 onze samenleving Visie vrijdag 30 mei 20142

  OKRA-Reizen naar Baskenland en Bosni & Montenegro

  Baskenland (3 - 9 augustus)Rondreis in volpension voor 1 395 eu-ro met o.a. het Guggenheimmuseum in Bilbao en de hangbrug in Biskaje.

  Bosni & Montenegro (11 - 22 sept.)Rondreis in volpension voor 1 585 eu-ro met o.a. Dubrovnik, Mostar, Kotor en Sarajevo.

  Vluchten, hotels, toegangsgelden, an-nulatie- en reisverzekering zijn inbe-grepen. OKRA-reisleider gaat mee. Programma en bestelbon: www.okra.be (activiteiten en reizen).

  Info & inschrijven: 02 246 39 44 of lucie.vanhemelrijk@okra.be.

  Kwb zoekt rugcoaches

  Kwb zoekt rugcoaches voor reeksen van vier lessen met rug- en buikspier-verstevigende oefeningen. De lessen vinden plaats in lokale kwb-afdelin-gen. Gemotiveerde lesgevers met een bachelor- of masterdiploma LO of kinesisten kunnen solliciteren bij jonathan.goetvinck@falos.be (tel. 02 246 52 71). Ook laatstejaarsstudenten zijn welkom. Kwb biedt een halve dag opleiding (6 september), een lesge-versvergoeding, vergoeding vervoers-kosten en een verzekering.

  Jobs4Climate - 7 juni

  De Klimaatcoalitie, een samenwer-kingsverband van zeventig midden-veldorganisaties, lanceerde eind maart de campagne Jobs4Climate. De Coalitie becijferde dat duurzame in-vesteringen in woningrenovatie, her-nieuwbare energie, een slim elektri-citeitsnet en milieuvriendelijk ver-voer, maar liefst 60 000 jobs in Belgi kunnen opleveren. Op zaterdag 7 juni zet de Coalitie haar campagne kracht bij met een niet te missen evenement in de Kruidtuin in Brussel. Tussen 14 en 18 uur kun je debatten volgen, vi-deos bekijken, naar muziek luisteren en een hapje en drankje nuttigen.

  Meer info op www.jobs4climate.be

  Gastvrije gemeente 2014

  Ook in 2014 gaat Vluchtelingenwerk op zoek naar gastvrije initiatieven voor asielzoekers en vluchtelingen. Samen koken met vluchtelingen, huiswerk-begeleiding aan vluchtelingenkinde-ren, hulp bij het zoeken naar huisves-ting, zijn maar enkele voorbeelden. Dien je gastvrij initiatief in ten laatste op 29 september.

  www.gastvrijegemeente.be

  knipselsEconomische groei samen met sociaal beleid

  Rerum Novarum 2014

  Elk jaar viert de christelijke werknemersbeweging Rerum Novarum op en rond Onze Lieve Heer Hemelvaart. ACW-voorzitter Patrick Develtere noemde Rerum Novarum dit jaar het feest van zorg en enga-gement voor elkaar. Maar ook het thema regeringsvorming was niet veraf. Economische groei en sociaal beleid moeten hand in hand gaan, klonk het.

  Overal te lande vonden de afgelopen dagen talrijke activiteiten plaats in het kader van Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbewe-ging. Leden, vrijwilligers en sympathi-santen namen deel aan feesten, vierin-gen, optochten, optredens en meer. Vrijwilligers werden in de bloemetjes gezet, nieuwe projecten werden voorge-steld, vrijwilligers en beroepskrachten blikten terug op wat was en wat komt. Ik kom ieder jaar naar de Rerum Novarumviering, zegt vrijwilli ger Roger. Ik zie hier veel mensen uit de

  hele beweging. We horen van elkaar waarmee we bezig zijn. Het engage-ment en de passie die we delen, bele-ven we samen op ons feest, Rerum Novarum. En dat het bruiste van de energie, dat merk je ook op de fotos hiernaast. Was je van de partij en kijk je al uit naar volgend jaar? Iets gemist dit jaar? Noteer alvast de dagen rond 14 mei 2015 in jouw agenda!

  In de toespraken op Rerum Novarum wordt vaak verwezen naar het beleid, de politiek. Dat was dit jaar zeker niet anders, amper enkele dagen na de ver-kiezingen. Een overzicht.

  ACW-voorzitter Patrick Develtere zei dat onze economie groei en zuur-stof nodig heeft. Maar de economie moet ten dienste staan van de mensen, niet omgekeerd. We voegen aan de

  economische groei dan ook een element toe: sociaal beleid. Een economisch groeibeleid moet hand in hand gaan met een sociaal beleid.Wij zeggen: we versterken niet alleen wie het goed heeft, we versterken vooral

  Wij zullen ons altijd verzetten tegen een soci-aal bloedbad,

  tegen de afbraak van ons sterke model en tegen het invoeren van de wet van de allersterkste.Patrick Develtere, voorzitter ACW

  Herverdeling van de wel-vaart komt niet spontaan. Dat

  vergt moedig beleid n ruimte voor het midden-veld om voor die herver-deling te ijveren. Ongelijkheid en armoede zijn een rem op ontwik-keling. Ze doden talent. Ze zorgen voor onzeker-heid en onrust.Ann Vermorgen, nationaal secretaris ACV

 • 3 onze samenlevingVisie vrijdag 30 mei 2014

  Ber

  t De

  Dek

  en

  Dat doen de groepen van Welzijnsschakels door in dialoog te gaan met beleidsmen-sen, organisaties of instellingen. En om die dialoog goed te laten verlopen le