Visie 22 april 2016 - editie Limburg

download Visie 22 april 2016 - editie Limburg

of 24

 • date post

  28-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op donderdag al digitaal.

Transcript of Visie 22 april 2016 - editie Limburg

 • > p. 15

  Vakbond wil rol spelen in klimaat- doelstellingen

  www.beweging.net www.cm.be www.acv-online.bejaargang 72 visie nummer 08

  afgiftekantoor brussel x p806000volgend nummer op 06 mei 2016

  Regionieuws > p. 18

  Regio MechelenVrijdag 22 april 2016

  Thuis-acTrice KaTrien De ruysscher werKTe mee aan VrijwilligersprojecT 945 in beelD

  VlaanDeren VersTeDelijKT

  Hoe houden we onze steden leefbaar?

  > p. 8

  > p. 2-5

  Er wordt te veel over en niet mt de vluchtelingen gepraat.

  raDiopresenTaTor Kris baerT VochT Tegen VerslaVing

  Door slaappillen verloor ik tien jaar van mijn leven.

  waT? waarom? waar? hoe? wanneer?

  5 vragen over sociale verkiezingen> p. 16

  Steeds meer jongeren op spoed door alcohol

  Jongeren moeten nee leren zeggen. Te veel drinken is niet cool.

  Katrien (18)

  We moeten jongeren intensiever begeleiden. Wie vroeg begint met drinken heeft meer kans op alcoholproblematiek later.

  jozef De Dooy (uZa)

  > p. 10-11

  > p. 17

 • 2 Visie vrijdag 22 april 2016

  De wereld verstedelijkt. Ook onze steden beleven een renaissance. Ze groeien, worden mooier, zijn vaak een motor van innovatie en een voorbeeld van duurzaamheid. Een fraai plaatje, maar klopt het ook vol-

  ledig? Want kunnen we er nog een betaalbare woning vinden? Staan we er niet constant in de file? En trekken steden niet vooral armoede aan? Visie zocht het voor jou uit in dit speciale stadsdossier, samen met een aantal experten. Stadssociologen Stijn Oosterlynck (UA) en Eric Corijn (VUB) en

  woonsocioloog Pascal De Decker (KUL)

  Bordjes te huur of te koop, vaak met creatieve raamstickers om de lege winkelruimte af te schermen. Helaas een vertrouwd beeld in de winkel-straten in heel wat kleinere steden. Nochtans gebeurt momenteel slechts 7 procent van alle aankopen online. De handelsactiviteit is verplaatst naar de grote winkelcentra en baan-winkels aan de rand van de stad. Vrijdagavond, de grote steden lopen leeg: autos staan bumper aan bum-per aan te schuiven om de stad of het bedrijventerrein te verlaten. Maan-dagochtend: hetzelfde, maar dan in

  de andere richting. De dagen ertus-sen zijn de kantoorwijken zo goed als verlaten.Veel steden worstelen met dezelfde problemen. Een tekort aan parkeer-plaatsen op specifieke momenten (tij-dens de kantooruren, op zaterdag, ), spookgedeelten op specifieke mo-menten (avond, weekend, ) en voor-al: een gigantisch mobiliteitsvraag-stuk omdat stadsbewoners en men-sen uit de omgeving zich voortdu-rend verplaatsen tussen de verschil-lende stadsdelen. De oplossing om spookwijken en mo-biliteitsknopen te vermijden ligt dan

  ook voor de hand. Zorg ervoor dat el-ke wijk op elk moment leeft, doordat mensen er wonen, winkelen en wer-ken. En splits steden (en bij uitbrei-ding regios) niet langer op in aparte woon-, winkel- en werkzones. Onze steden zullen meteen leefbaarder worden, met minder mobiliteitsnood en minder uitstoot van fijn stof en ze zullen bruisender worden, met minder verlaten wijken s avonds of in het weekend.

  Jurgen DOurshoofdredacteur Visie

  WOORD

  veR

  ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /Bew

  egin

  gNet

  Brussel startte volgens de overle-ving ooit als een nederzetting in het moeras. Gent was in de mid-deleeuwen de grootste stad van de Nederlanden, met altijd dat rebelse kantje. Antwerpen maakte dan weer naam met zijn haven. En de eerste tekenen van leven in Brugge waren een Gallo-Romein-se nederzetting. Zo hebben al onze (cen-trum)steden wel een eigen voorgeschiede-nis. Ze groeiden en bloeiden. De ene peri-ode ging het al wat minder dan de andere. Tot wat ze vandaag zijn. Steden waarmee wij eigenlijk een haat-liefderelatie hebben.

  De steden barsten uit hun voegen. Bijna drie miljoen Vlamingen en Brusselaars wonen in een stad en hun aantal zal de volgende jaren alleen maar toenemen. Dat maakt dat de steden voor gigantische uit-dagingen staan op het gebied van wonen, mobiliteit, onderwijs, publieke ruimte en ga zo maar ver-der. Daar wordt volop over nage-dacht. Nu wel, want de stad was heel lang een ondergeschoven kindje, met alle gevolgen van dien.

  Wij haten/houden van de stadVlaamse steden, van gebruiksvoorwerp tot place to be

  Joepie, de stadWant joepie, die stad. Het is er zo plezant. We gaan er shoppen, eten in hun grote aan-bod aan restaurants, pikken film en thea-ter mee. Maar oh neen, die stad. Die kan ook zo beangstigen. Er leven arme mensen die we liever niet zien. En we vinden er zo moeilijk parking, laat staan dat we er wil-len wonen in al die drukte. En waar moe-ten onze kinderen daar eigenlijk spelen? Hoe zagen onze beleidsmakers al die vraag-stukken? Wel, heel lang niet eigenlijk. Tot begin de jaren negentig bestond er nauwe-lijks een visie op welke richting het uit

  moest met onze steden. De dominante op-vatting in Vlaanderen na de Tweede We-reldoorlog was dat het goede leven zich af-speelde op het platteland, zegt stadssocio-loog Eric Corijn (VUB). De industrie zat rond de stad, maar het beleid was erop ge-richt om mensen te laten wonen in hun dorp van oorsprong. Zo duwde men ze toch vooral in een woon-werk-relatie, omdat de katholieken vreesden dat men in de arbei-derswijken ruimte zou geven aan de soci-alisten. Men heeft dus gekozen voor een scheiding tussen werken en wonen en de stad verwaarloosd. Daardoor kreeg je een verkaveld Vlaanderen. De stad was heel

  lang gewoon een gebruiksvoorwerp waar je ging winkelen, studeren

  of werken.

  Oostende

  70.460+4,7%

  Roeselare

  60.386+11,4%

  Kortrijk

  75.219+0,6%

  Brugge

  117.886+1,4%

  Gent

  253.266+13%

  St.-Niklaas

  74.289+8,8%

  Hasselt

  76.331+12,2%

  Genk

  65.463+4,2%

  Antwerpen

  513.570+15%

  Brussel

  1.175.173+22,5%

  Turnhout

  42.637+10,5%

  Aalst

  83.709+9,7%

  Mechelen

  83.975+11,3%

  Leuven

  98.376+11,8%

  BEVOLKiNgStOENAmEtUSSEN 2000-2015

  +0-4.99% +5-9.99% 10-14.99% +15%

  Stijn Oosterlynck (UA) Eric Corijn (VUB) Pascal De Decker (KUL)

  WONEN WiNKELEN WErKEN

  tekst: Hilde Van Malderen

 • Visie vrijdag 22 april 2016 3

  Onze steden bestaan steeds meer uit alleen-staanden. Gent telt bijvoorbeeld 41,9 pro-cent huishoudens die uit n persoon be-staan. In Antwerpen gaan sommige wijken boven de vijftig procent. In Brussel ligt het cijfer ook rond vijftig procent, in het cen-trum zelfs rond de tachtig procent, als het gaat over alleenstaanden met of zonder kin-deren.

  Steden trekken alleenStaanden aan

  Je ziet sowieso een trend dat huishoudens verkleinen, zegt Eric Corijn. Steeds meer alleenstaanden kiezen om in de stad te wo-nen. Steden zijn daar ook beter op voorzien. Hoe kleiner je huishouden, hoe meer je ge-richt bent op de economsche diensten in de buurt. En dit vind je niet in de rand. Dus in de praktijk word je als alleenstaande beter bediend in de stad, met bijvoorbeeld overal kleine supermarkten met kant en klaar eten.

  Armoede in de steden zal toenemen

  Je bent beter arm in de stad dan erbuitende armoede in de steden zal toenemen. dat is wat verschillende experten voorspellen. Meer zelfs, de armoede zal waarschijnlijk nog uitdeinen vanuit de grote steden naar de kleinere centrum-steden. dat klinkt rampzalig en toch kan je maar beter arm zijn in de stad, die daarop is voorzien.

  Stijn Oosterlynck, naast stadssocio-loog ook woordvoerder van het Cen-trum voor Ongelijkheid, Armoede en Sociale Uitsluiting in de Stad (OASeS) is formeel: De welvaart van de stads-bewoners blijft afnemen. Als je kijkt naar het gemiddelde belastbare inko-men van mensen in de steden en je vergelijkt dat met het landelijke ge-middelde, dan zitten de steden daar onder.

  Naar een reden is het niet zo ver zoe-ken. De armoede in de steden blijft toenemen omdat wie arm is vaker ver-huist naar steden en het de plaatsen zijn waar migranten aankomen. Die komen van steeds verder en zijn steeds armer. Dat is een probleem, omdat in de huidige situatie er heel weinig so-lidariteit is tussen de gemeentes. De meeste burgemeesters zijn blij dat de migranten aankomen in de steden, zo-dat zij er geen last van hebben. En ze hebben liever dat arme mensen in de stad gaan wonen, zo moeten ze zich niet bezig houden met sociale wonin-gen.

  SchaamteAl is het volgens Stijn Oosterlynck wel zo dat arme mensen beter af zijn in de stad. In een stad waar je een concen-tratie aan armoede vindt, krijg je heel wat zaken die daar op zijn voorzien. Goedkope snackbars, kruideniers, n-euro-winkels. Bovendien vallen ze minder op. Mensen in armoede voe-len schaamte. In een kleine gemeente word je daar op aangekeken. Daar we-ten ze dat je naar het OCMW gaat. In de stad is dat anoniemer. Verder is er ook minder openbaar vervoer, minder

  informele economie, zodat arme men-sen op het platteland toch meer geso-leerd zitten.Al zijn er ook negatieve zaken. De le-venskwaliteit van arme mensen in de stad is anders, zegt Stijn Oosterlynck. Ze wonen aan drukke verkeersaders, wonen ongezond, vaak dicht op el-kaar. Er is weinig privacy, de huizen zijn niet goed gesoleerd. Maar dan nog, als je vraagt aan mensen in ar-moede die verhuisd zijn van een klei-nere gemeente naar de stad, voelen ze zich daar beter.Ik vind niet dat je moet tegengaan dat arme mensen naar de stad trekken, concludeert Stijn Oosterlynck. Ik vind wel dat je daar een beleid moet voor voeren. Je mag die mensen niet in de armoede laten zitten.

  PareltjesWant dat er nog meer armoede op komst is, daar is hij van overtuigd, net zoals zijn collega woonsocioloog Pas-cal De Decker. De steden zijn hun bin-nensteden aan het opkalefateren. On-der andere Gent, Mechelen en Leuven zijn pareltjes geworde