Vier In Balans In Praktijk

37
Starten? 4 in balans! h"p://vierinbalans.onderwijstools.nl/ h"p://www.youtube.com/watch?v=dGo9b8Nkkys&feature=player_embedded

Transcript of Vier In Balans In Praktijk

Starten? 4inbalans!

h"p://vierinbalans.onderwijstools.nl/

h"p://www.youtube.com/watch?v=dGo9b8Nkkys&feature=player_embedded

Samenwerkingenondersteuning

VisieICTInfra‐structuur

DigitaalLeer‐

materiaal

Deskun‐digheid

DidacMschgebruikvanICTvoorleren

MoMvaMeenleerprestaMesvanleerlingen

h0p://vierinbalans.onderwijstools.nl/

•  Metlaptops(1:1)gestartin2006met1klas•  Steedsmeerbelangstelling

•  Invoeringvanafklas1

Visie

VisieZC

Maatwerk

Betekenisvolleren

ICT

PosiBefpedagogisch

klimaat

Samenwerkingenondersteuning

VisieICTInfra‐structuur

DigitaalLeer‐

materiaal

Deskun‐digheid

DidacMschgebruikvanICTvoorleren

MoMvaMeenleerprestaMesvanleerlingen

h0p://vierinbalans.onderwijstools.nl/

Visie

Beginjemettechnologieof

beginjemetvisie?

VanvisienaartechniekleidttotduurzaamgebruikvanICTinhetonderwijs.

Samenwerkingenondersteuning

VisieICTInfra‐structuur

DigitaalLeer‐

materiaal

Deskun‐digheid

DidacMschgebruikvanICTvoorleren

MoMvaMeenleerprestaMesvanleerlingen

h0p://vierinbalans.onderwijstools.nl/

ICT‐infrastructuur•  Netwerk•  Stroompalen•  Europeseaanbesteding

•  Zorgdatditgoedinordeis,•  Nietachterkunnenverschuilen!

HuidigesituaMeZC1850laptopsinbedrijf

‐ tevredengebruikers‐geenso]wareproblemen‐macbooksgaanlangmee

schooliseigenaarlaptops

Nieuweontwikkeling:bringyourowndevice

Samenwerkingenondersteuning

VisieICTInfra‐structuur

DigitaalLeer‐

materiaal

Deskun‐digheid

DidacMschgebruikvanICTvoorleren

MoMvaMeenleerprestaMesvanleerlingen

h0p://vierinbalans.onderwijstools.nl/

Leermiddelen/Content•  watisnodigvoorgoedonderwijs?‐‐>visie•  verschilt,digitaaloffolio,openofgesloten?•  kostalMjdgeld•  verandertconMnu

h"p://www.youtube.com/watch?v=VWyogWqbC6w&feature=player_embedded#!h"p://www.vo‐raad.nl/projecten/innovaMeplaborm‐vo/leermiddelenbeleid

Leermateriaal/Contentde5verschillendemodellen

1. individueelvakgerelateerdmodel=vakcommunity

2. vrijemarktmodel=wikiwijs

3. coöperaMevemodel=les2.0enovc

4. semi‐opencontentlicenMemodel=vo‐content

5. geslotencontentlicenMemodel=deuitgeverijen

WikiwijsVO‐content

CollecMes

keurmerk

Semi‐opencontentlicenMemodelvo‐content(viawikiwijs)

•  Openaandeaanbiederskant,geslotenaandegebruikerskant•  Augustus2012:12vakkenkerndoeldekkend•  Augustus2015:allevakkenkerndoel‐eneindtermendekkend,

vanvsototgymnasium

•  Kosten:7europerleerlingperjaarvooractualisaMe,onderhoud,beheerendoorontwikkeling

StercollecMesVak Afdeling Niveau Leerjaar Nederlands vmbo b+kgt 1 + 2 Nederlands havo, vwo h/v 1 + 2 Wiskunde vmbo b+kgt 1 + 2 Wiskunde havo,vwo h/v 1 + 2 Engels vmbo b+kgt 1 + 2 Biologie vmbo b+kgt 1 + 2 Biologie havo, vwo h/v 4 Mens en maatschappij vmbo kgt 1 + 2 Mens en maatschappij havo,vwo h/v 1 + 2 Rekenen (excl leden) vmbo, havo, vwo b+kgt+h/v 1 + 2 Eindexamensite (excl. leden) vmbo, havo, vwo 4 + 5 + 6

GeslotencontentlicenMemodelvoorbeeldMalmberg

GeslotencontentlicenMemodelvoorbeeldEPN

GeslotencontentlicenMemodelvoorbeeldThiemeMeulenhoff

Samenwerkingenondersteuning

VisieICTInfra‐structuur

DigitaalLeer‐

materiaal

Deskun‐digheid

DidacMschgebruikvanICTvoorleren

MoMvaMeenleerprestaMesvanleerlingen

h0p://vierinbalans.onderwijstools.nl/

Professionaliseringdocenten

ICT-bekwaamheidseisen

Ict kan bijdragen aan effectiever, efficiënter en aantrekkelijker onderwijs.

Of dat gebeurt, hangt af van de ict bekwaamheid van de leraar.

Er bestaat een verband tussen leerlingprestaties en het bekwaamheidsniveau van de leraar

Professionalisering

•  Belangrijkisdatjealsdocentvertrouwdraaktmetdelaptopenvooralhetgebruikervan.

•  Studiemiddagen– Elo(Moodle)– Laptop(MacBook)– E‐didacMek– Digitaaltoetsen– Arrangereninwikiwijsoflessenmaker– Web2.0(Digitalcrea8or)

OpstellencurriculumNederlands

Kerndoelen

Leerstof

Leertrajectinleerlijnen

Jaarplanning

EvaluaMe

•  Neemdekerndoeleneneindtermenalsuitgangspunt.Daarinstaatnamelijkbeschrevenwatleerlingenmoetenleren.Watmoetenzeweten?Watmoetenzebegrijpen?Watmoetenzekunnen?Waarmoetenzeeenmeningoverhebbengevormd?

•  ZoekbruikbareleerstofbijhetrealiserenvandeleerdoelenenmaakkeuzesoverhetdidacMschgebruikervan.

•  Zetdeaandoelengekoppeldeleerstofzoachterelkaardathetinspirerendleertrajectvoorleerlingenwordt.

•  KijkofallegekozenleerstofwelindebeschikbareMjdoverhetvoetlichtkankomen.KomtoteengoedeverdelingvanalledoelenendaaraangekoppeldleermateriaalbinnendebeschikbareMjd.Maakeenjaarplanning,verdeeldperrapportperiode.

•  Evalueeralwerkendedekwaliteitvanhetcurriculum.Doelenlatenzichmoeilijkervervangendanleerstof.Kijkookperonderwijsperiodehoedewerkwijzebeviel.Evalueerbijjezelfenbijdeleerling.

OpstellencurriculumNederlands

Evalueren

Jaarplanning

Leerlingen

VaksecMeSchoolbreed

Docentenbovenbouw

Docentenonderbouw

oudersen

leerlingen

Oudersenleerlingen

•  LeerlingengemoMveerder•  Oudersdoorgaansergtevreden(enquête)•  Digitaleagenda•  Ouderskunnenhuiswerkzien•  Afsprakenmakenoverlaptopgebruik

•  Specialelaptopouderavonden•  Mediawijsheid

www.zuyderzeecollege.nl

E‐learning:hypeofnietInhetafgelopendecenniumhee]e‐learningeenstormachMgeontwikkelingdoorgemaakt.DezeistebeschrijvenaandehandvanGartners’“HypeCycleforEmergingTechnologies”1.Volgenshetgerenommeerderesearch‐enadviesbureauGartnerontwikkeltnieuwetechnologiezichalMjdvolgenseenvastpatroonwaarindriestadiateonderkennenzijn(Linden,2002):

a.Fasevanoverdrevenenthousiasme(overenthusiasm)b.Fasevandesillusie(disillusionment)c.Fasevangeleidelijkeverbetering(gradualimprovement)

Vragen?HenkOrsel✉[email protected]❆h"p://twi"er.com/henkorsel❆h"p://nl.linkedin.com/in/henkorsel

Bronnen:❆h"p://onderzoek.kennisnet.nl/conferenMes/vlootschouw2011❆h"p://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken‐totaal/overzicht❆h"p://www.leraar24.nl❆h"p://www.wilfredrubens.com/❆h"p://ictbekwaamheid.kennisnet.nl/❆LezingFransSchouwenburg(sectormanagerPO/VOKennisnet)❆LezingAlfonstenBrummelhuis(hoofdonderzoekerKennisnet)❆h"p://www.vo‐content.nl/❆h"p://www.wikiwijs.nl/home/❆h"p://www.zuyderzeecollege.nl❆h"p://www.horselman.com