Video-hometraining en video-interactiebegeleiding AIT

of 4/4
Video-hometraining richt zich op de pedagogische begeleiding in de thuissituatie. Video-interactiebegeleiding richt zich op de begeleiding van professionals in de werkvelden onderwijs, welzijn, zorg en hulpverlening. Ook in deze sectoren vormt een goede afstemming op diegenen die worden begeleid door de professional, de sleutel tot goed contact en is daardoor in hoge mate bepalend voor de uitkomst van de begeleiding die geboden wordt. Beide methodes benutten de inzet van ‘basiscommunicatie’ om de kwaliteit van het contact te verbeteren tussen opvoeders en kinderen, tussen hulpverleners en cliënten en tussen professionele begeleiders onderling. Uitgeverij SWP geeft in samenwerking met de AIT verschillende handleidingen uit. Video-hometraining en video-interactiebegeleiding Uitgeverij SWP | Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost | 020 330 72 00 | www.swpbook.com | [email protected]
 • date post

  28-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Overzicht van boeken en cursussen over Video-hometraining en video-interactiebegeleiding verschenen bij Uitgeverij SWP onder auspiciën van AIT.

Transcript of Video-hometraining en video-interactiebegeleiding AIT

 • Video-hometraining richt zich op de pedagogische begeleiding in de thuissituatie.

  Video-interactiebegeleiding richt zich op de begeleiding van professionals in de

  werkvelden onderwijs, welzijn, zorg en hulpverlening. Ook in deze sectoren vormt

  een goede afstemming op diegenen die worden begeleid door de professional, de

  sleutel tot goed contact en is daardoor in hoge mate bepalend voor de uitkomst van de

  begeleiding die geboden wordt.

  Beide methodes benutten de inzet van basiscommunicatie om de kwaliteit van het

  contact te verbeteren tussen opvoeders en kinderen, tussen hulpverleners en clinten

  en tussen professionele begeleiders onderling.

  Uitgeverij SWP geeft in samenwerking met de AIT verschillende handleidingen uit.

  Video-hometraining en video-interactiebegeleiding

  Uitgeverij SWP | Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost | 020 330 72 00 | www.swpbook.com | [email protected]

  AIT_folder_A4_4pg_2016.indd 1 13-4-2016 17:06:53

 • Handleiding kortdurende video-hometraining in gezinnen met jonge kinderenVoor professionals in de jeugdgezondheidszorg

  Marij Elins & Bert Prinsen | ISBN 978 90 8560 054 1 | 296 paginas | 2e herziene druk | 44,90

  Babys, peuters en kleuters nemen allerlei initiatieven om contact te maken met hun ouders. Ouders reageren intutief op deze initiatieven. Sommige ouders ervaren de omgang met hun kind echter als moeizaam en hebben vragen over concreet gedrag: het huilen van hun baby, het eten of het slapen van hun kind of zijn temperament. Ook ouders van een kind dat lang in de couveuse lag, vinden het soms moeilijk om bij thuiskomst hun baby te verstaan en de con-tactsignalen van de baby te herkennen. Sinds 1995 kan de JGZ-verpleegkundige deze ouders ondersteunen met kortdurende videohometraining (K-VHT). Een methodiek, waarbij ouders aan de hand van videobeelden van een dagelijks verzorgingsmoment worden geholpen de sig-nalen van hun kind (opnieuw) te herkennen en er op een adequate manier op te reageren.Deze handleiding voor kortdurende video-hometraining is een gedetailleerde beschrijving van de methodiek, zoals die in heel Nederland in de jeugdgezondheidszorg wordt toegepast. De Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling (AIT), het landelijke steunpunt voor alle vormen van video-hometraining en video-interactiebegeleiding, staat garant voor de kwaliteitsborging aan de hand van deze methodiekbeschrijving.

  Handleiding video-hometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijdVoor professionals in het maatschappelijk werk

  Maritte van der Veen & Bert Prinsen | ISBN 978 90 8560 053 4 | 408 paginas | 52,50 | incl. dvd

  Op diverse plaatsen in het land verzorgt het algemeen maatschappelijk werk video-hometrai-ning om ouders te ondersteunen bij de omgang met en opvoeding van hun kind. Korte video-opnames van de alledaagse omgang tussen ouder en kind maken zichtbaar wat goed gaat in de communicatie en wat beter kan. De video-hometrainer bespreekt en analyseert de video-opnames samen met de ouders, die zo meer zicht op het functioneren en de behoeftes van hun kind krijgen. De Handleiding video-hometraining in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd is een methodiekbeschrijving bestemd voor professionals in het maatschappelijk werk die deel uit maken van een organisatie die al werkt met video-hometraining of van plan is dit aan te bie-den. Video-hometraining is niet meer weg te denken uit het Basistakenpakket AMW en wordt ook toegepast in het schoolmaatschappelijk werk.

  Handleiding video-interactiebegeleiding in de gezondheidszorgMarij Elins | ISBN 978 90 8850 628 4 | 288 paginas | 42,50

  Wanneer een kind in het ziekenhuis terecht komt, gaat de bezorgdheid van ouders over de gezondheid van het kind een overheersende rol spelen. Dat is begrijpelijk, maar de kwaliteit van het contact tussen ouders en kind lijdt hieronder. Video-interactiebegeleiding (VIB) is een instrument voor de begeleiding van ouders in al deze risicosituaties. Een ziekenhuisopname van een kind is namelijk niet alleen een medische aangelegenheid voor kind en ouders, maar vooral ook een emotionele gebeurtenis. Naast de medische zorg is het van belang dat mede-werkers deskundig zijn in het aanbieden van sociaal-emotionele ondersteuning. Video-interactiebegeleiding wordt ingezet in 75% van de ziekenhuizen om ouders te onder-steunen in het contact met hun kind gedurende de periode dat het kind in het ziekenhuis is opgenomen. Ouders kunnen op die manier oog blijven houden voor de gezonde behoefte aan contact. Daarnaast wordt VIB toegepast om de professional te begeleiden in het contact en de interactie met het kind en met de ouders.

  AIT_folder_A4_4pg_2016.indd 2 13-4-2016 17:06:54

 • Gehechtheid in beeldHandleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de adoptienazorg

  Anny Havermans, Corinne Verheule & Bert Prinsen | ISBN 978 90 8850 498 3 | 492 paginas | 2e druk, 2014 | 79,50

  Voor ieder kind is een veilige gehechtheidsrelatie met ouders/verzorgers van essentieel belang en de basis voor een gezonde ontwikkeling. Hiervoor is het nodig dat ouders sensitief en res-ponsief zijn: dat ze de behoeftes van hun kind zien en begrijpen en adequaat reageren. Dit is voor ouders niet altijd even makkelijk, zeker niet voor adoptie- en pleegouders waarvan het kind al een geschiedenis met meerdere verlieservaringen en vaak ook verwaarlozing achter de rug heeft. Bovendien is bij niet-biologisch ouderschap geen sprake van een vanzelfsprekende band.Video-interactiebegeleiding (VIB) helpt (adoptie/pleeg)ouders vaardigheden te ontwikkelen om een veilige gehechtheidsrelatie met hun kind op te bouwen. Havermans en Verheule be-schrijven in deze handleiding met veel voorbeelden uit de praktijk, de methodiek Video-inter-actiebegeleiding en gehechtheid bij adoptie.

  Babys in beeldVideo-hometraining en video-interactiebegeleiding bij kwetsbare babys

  Marij Elins | ISBN 978 90 6665 680 2 | 240 paginas | Hard cover uitgave met dvd | 64,00

  Het komt voor dat ouders de contactmomenten met hun pasgeboren baby over het hoofd zien. Door met video-interactiebegeleiding of video-hometraining steeds beeld voor beeld de con-tactmomenten op video te bekijken, zien ouders dat die momenten hoe subtiel ook er wel degelijk zijn, wat de signalen betekenen en op welke manier ze erop kunnen reageren. Babys in beeld beschrijft de werkwijze en gaat in op de achtergronden van de methode, de toepassing ervan door diverse professionele zorgverleners, een resultaatmeting en de oplei-ding voor professionals. Door de vele voorbeelden en illustraties en de bijgeleverde dvd is deze uitgave met name geschikt voor ouders en professionals die ouders op een prettige, opbou-wende manier willen ondersteunen als er vragen of onzekerheden bestaan over hun omgang met hun kind.

  Deze uitgave is ook in een Engelse vertaling verschenen:Babies and Toddlers in the PictureAbout attuning, interaction and communication with vulnerable young childrenMarij Elins | ISBN 978 90 8850 075 6 | 224 paginas | 69,00

  In voorbereiding: Handleiding video-hometraining in gezinnen met complexe problematiek

  Marjan Hoogland & Henk Vermeulen | ISBN 978 90 8850 647 5 Handleiding video-interactiebegeleiding in de kinderopvang

  Josette Hoex, Wilma Schepers & Annemiek Galesloot | ISBN 978 90 8850 644 4 Handleiding video-interactiebegeleiding voor professionals in de pleegzorg

  Thea van Erp, Marjolein van Nieuwenhuizen, Ton Stroucken, Anita Venderbosch | ISBN 978 90 8850 645 1 Video-hometraining en Video-interactiebegeleiding: een introductie

  AIT | ISBN 978 90 8850 605 5

  Alle boeken zijn tevens als e-book leverbaar. Meer informatie op www.ait.swpbook.com

  AIT_folder_A4_4pg_2016.indd 3 13-4-2016 17:06:54

 • Cursusaanbod

  2-daagse Introductiecursus Video-hometraining/ Video-interactiebegeleiding

  Video-hometraining (VHT) is een vorm van professionele begeleiding of hulpverlening voor gezinnen die problemen ervaren in de opvoeding. Korte video-opnames van de alledaagse omgang tussen ouder en kind maken zichtbaar hoe de communicatie verloopt. De Video-hometrainer (VHTer) bespreekt en analyseert de videobeelden samen met de ouders, die zo meer zicht op het functioneren en de behoeftes van hun kind krijgen. Ouders kunnen hierdoor hun kind (weer) op een positieve manier ondersteunen bij zijn ontwikkeling.Wat voor gezinssystemen werkt, blijkt ook in professionele setting te werken. Daarom wordt Video-interactiebegeleiding (VIB) zowel op de ontwikkeling van de clint als op de ontwikkeling van de profes-sional gericht ingezet om zo een geslaagd en effectief begeleidingstraject te kunnen bieden. VIB is een reflectie op het eigen handelen en de eigen communicatie van de professional en helpt om te zien wat de clint van de professional nodig heeft om zo goed mogelijk ondersteund te worden in zijn ontwik-keling. In de review staan de principes van de basiscommunicatie centraal: geslaagde momenten in de interactie worden uitvergroot en leermomenten worden benut ter verbetering van de communicatie en het handelen als professional. Daarnaast is er aandacht voor verbreding of verdieping van kennis, kunde en vaardigheden.

  VHT/VIB werkt systeemgericht, ontwikkelingsgericht, oplossingsgericht en vraaggericht. Verschillende varianten van de methodes staan geregistreerd in de Databank Effectieve Interventies (DEI) en in de Databank Methodieken Pedagogische Kwaliteit bij het NJi.

  AccreditatieDeelname aan deze 2-daagse introductiecursus levert 3,85 registerpunten op voor in het Registerplein

  geregistreerde maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

  Docent Margaret van Ruitenbeek

  In samenwerking met Associatie voor interactiebegelei-ding en Thuisbehandeling (AIT)

  Voor actuele data, prijzen en meer informatie zie

  www.logavak.nl

  Meer informatie is te vinden op: www.logavak.nl

  Logavak Opleidingsgroep | Postbus 12010, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost | 020 622 77 95 | www.logavak.nl | [email protected]

  AIT_folder_A4_4pg_2016.indd 4 13-4-2016 17:06:57