Video Faq online in een ELO

15
Eindrapportage Video-FAQ online in een ELO ● versie ● datum 6 / 6 Eindrapportage Video- FAQ online in een ELO Auteur(s) : Ton Worm Versienummer : (15-12-2009)

description

Helpdesk Wiskunde Klas 1

Transcript of Video Faq online in een ELO

Page 1: Video Faq online in een ELO

Eindrapportage Video-FAQ online in een ELO ● versie ● datum

  6 / 6

     

Eindrapportage Video-FAQ online in een ELO

 

 

 

   

Auteur(s)               : Ton Worm   Versienummer              : (15-12-2009)

Page 2: Video Faq online in een ELO

 

 

© Kennisnet.nl  

1              Inleiding—3

2              Behaalde resultaten—4 2.1              Resultaten per product—4 2.2              Resultaten per activiteit—4 2.3              Doelstellingen—4

3              Knelpunten en aanbevelingen—5 3.1              Knelpunten en oplossingen—5 3.2              Aanbevelingen—5

4              Succespunten en vervolg—6 4.1              Succespunten—6 4.2              Vervolg—6  

Page 3: Video Faq online in een ELO

  Inleiding en doelstellingen van het project.

Inleiding en doelstellingen van het project.

Technologische ontwikkelingen gaan erg snel. Internet en alles dat daar mee verbonden is, neemt een grote vlucht. Web 2.0 -toepassingen lijken de nieuwe toekomst te worden. We hebben er op de een of andere manier allemaal mee te maken. Op het gebied van communicatie (mobieltjes), het gebruik van sociale netwerken op het Internet en ga zo maar door. Beeld (Picasa, Flickr, You-Tube), geluid en interactiviteit (gaming) spelen daarbij in toenemende mate een belangrijke rol. Het blijft voor mij nog steeds verbazingwekkend hoe weinig met al deze mogelijkheden in het onderwijs gedaan wordt. Het lijkt vooralsnog wel alsof op een groot deel van de scholen er in een totaal andere wereld wordt gewerkt. De kloof tussen de (digitale) wereld van de jongeren en de traditionele (school-)wereld wordt steeds groter. Met dat beeld voor ogen, heb ik getracht met dit project op een even simpele als doordachte manier een brug te slaan tussen het verleden, heden en toekomst. Het verleden, door uit te gaan van de traditionele leerstof en manier van uitleggen; het heden, door gebruik te maken van de docent(en) en de leerstof die de leerlingen al kennen; de toekomst, door gebruik te maken van web 2.0 toepassingen in de vorm van online videodiensten (Dailymotion) en in beperkte mate van digitale technieken en software zoals het digitale schoolbord en Camtasia Studio, een programma dat mooie schermfilmpjes kan maken. In dit project is er gekozen voor het vak wiskunde, maar in principe had dit ook elk ander vak kunnen zijn. Sterker nog, ik heb de stille hoop dat dit idee ook de anderen wordt opgepakt en dan misschien op een professionele manier wordt verwerkt in de vele elektronische leeromgevingen die wel op school aanwezig zijn, maar vaak niet onderwijskundig worden ingezet.

Wiskunde is voor leerlingen in de onderbouw een nieuw vak. De tijdsdruk is vrij hoog mede door het beperkte aantal uren. Daardoor is het vaak nauwelijks mogelijk in de les nog eens terug te komen op een behandeld onderwerp. Tijd en plaats onafhankelijke (extra) uitleg is een welkome ondersteuning voor de (brug-) klasser. Tevens kunnen ouders die hun kind thuis willen begeleiden gebruik maken van deze uitlegservice. Ook wordt op deze manier de ELO voor ouders, leerlingen en docenten op een zinvolle manier ingezet.Na de behandeling van elk hoofdstuk is er een 'uitleg jukebox' beschikbaar. deze gemaakt aan de hand van de FAQ-rubriek in de ELO. Aan het eind van het schooljaar is er voor elk niveau en voor elk hoofdstuk een 'uitleg-jukebox' beschikbaar.

Page 4: Video Faq online in een ELO

 

Door op onderstaande thumbnails te klikken kun je een paar uitlegfilmpjes bekijken.

We maken daarbij gebruik van video, Internet, de uploadmogelijkheid van een videosite (in dit geval Dailymotion) , een videobewerkingsprogramma en natuurlijk de mogelijkheden van de ELO Dit project sluit m.i. aan bij de thema's:Variëteit in leren; Collega's leren hoe ELO en Internet(tools) in te zetten in het hedendaags onderwijs. leerlingen leren omgaan met de ELO. Randvoorwaarden; Door op eenvoudige manier beschikbare ICT-middelen (video, pc, bewerkingssoftware, internettools etc) in te zetten zullen collega's en ook leerlingen en ouders zien dat ICT een meerwaarde voor het onderwijs heeft.    Behaalde resultaten

1.1             Doelstelling

Het doel is om leerlingen de mogelijkheid te bieden de (wiskunde) uitleg nog eens online, plaats en tijdsonafhankelijk te laten bekijken. Met name deze (vmbo-) leerlingen zijn er gebaat bij uitleg met beeld en geluid. Doelgroep is in eerste instantie onderbouw klas 1 vmbo b-k-gt

1.2             Resultaten per product  

Productnaam: Tijd en plaats onafhankelijke (extra) uitleg als een welkome ondersteuning voor de (brug-) klasser.

Doel Ondersteuning van de leerling door de mogelijkheid te geven uitleg te krijgen van een bekende leerkracht via Internet

Resultaat Positief. Ouders, leerlingen en in mindere mate collega’s zeggen gebruik

Page 5: Video Faq online in een ELO

te maken van deze service. Met name de groep die moeite heeft met wiskunde maakt regelmatig gebruik van de uitlegfilmpjes 

Conclusie Deze vorm van (digitale) uitleg die plaats- en tijdsonafhankelijk ingezet kan worden, lijkt wel aan te slaan.Ouders en leerlingen zijn enthousiast. Aan collega’s lijkt het voor een groot deel voorbij te gaan. Overigens geldt dat voor de meeste digitale ontwikkelingen op onderwijsgebied. Een enkeling pakt dit idee op en  wil hiermee in eigen vak aan de slag.

 

 1.3 

  Productnaam: Betrokkenheid ouders Doel Betrokkenheid van ouders vergroten

door de mogelijkheid te bieden via Internet gebruik te maken van deze online uitleg service

Resultaat Positief. Ouders worden gestimuleerd om op de ELO te kijken. Dat hebben we dit jaar ook al gedaan door het huiswerk digitaal te noteren, maar dit blijkt een extra stimulans te zijn. 

Conclusie Als je  nuttige digitale toepassingen aanbiedt aan leerlingen en ouders dan vergroot je de betrokkenheid van ouders bij de digitale wereld van de leerlingen

   

 

            

1.4  

  Productnaam: ELO voor ouders, leerlingen en

docenten  

Doel Leerlingen, collega's d.m.v. deze service kennis te laten maken met de mogelijkheden van een ElO

Resultaat Wat betreft leerlingen is de betrokkenheid zeker vergroot. De leerlingen uit klassen die meededen, hebben regelmatig gebruik gemaakt

Page 6: Video Faq online in een ELO

van de uitlegfilmpjes en dat als een opstap gebruikt naar een ander gebruik van de ELO . Voor collega's geldt dat in veel mindere mate. Het algemene beeld dat het overgrote deel van de collega's weinig belangstelling heeft voor de digitale wereld in het algemeen en van die van de leerling in het bijzonder , is na dit project slechts voor een deel veranderd. De opbrengst van dit project wordt gestopt in de realisatie van een aantal ICT-lessen en projecten. De deeelnemers daaraan zijn over het algemeen wel gestimuleerd door dit project.

Conclusie We hebben nog een lange weg te gaan. Deze weg moet wat mij betreft wat minder vrijblijvend zijn en op scholen een veel meer verplichtend karakter krijgen. 

1.5         Productnaam: Vliegwiel voor nieuwe ICT- lesprojecten

  Doel D.m.v. dit innovatieproject komen tot

een tiental nieuwe ICT-projecten/lessen Resultaat Positief. Uit een eerder ervaring met

het Grassroot-project is gebleken dat voor collega's het uitgangspunt 'binden en boeien' blijkt te werken. Enerzijds worden ze gecommitteerd aan het project door uitzicht op een prettig en nuttig weekend, anderzijds zijn ze ook geboeid geraakt door de mogelijkheden die ICT in zich draagt. Dit alles resulteert nu al in een aantal leuke en leerzame projecten. Hieronder staat daarvan een voorbeeld.

Conclusie Dit principe blijkt goed aan te slaan. Binden, door iets leuks aan te bieden, boeien door veel info over ICT-tools te geven. Uiteindelijk resulterend in een tiental ICT-gerelateerde projecten die we in maart weer presenteren op een projectdag van onze stichting. Hier vallen vijf andere scholen onder. Op deze manier zou je kunnen spreken van een dubbel vliegwiel.

 

Page 7: Video Faq online in een ELO

Resultaten per activiteit

Dit project is een vervolg op eerder uitgevoerde Grassroot-projecten. De behoefte om in het onderwijs beeld, geluid en interactiviteit als meerwaardecomponenten toe te voegen was daardoor al sterk gegroeid. Dit gevoegd bij het feit dat onze ELO (It's Learning) voor velen nog een duidelijk herkenbare onderwijskundige invulling ontbeerde, waren de voornaamste redenen om aan dit nieuwe uitdagende project te beginnen. Kleinschaligheid, is mij uit ervaring gebleken, is bijna een voorwaarde om het project te laten slagen. Deze insteek hebben we ook hierbij gekozen. Dat betekende dat het gehele project voornamelijk door een beperkt aantal mensen is gedragen en uitgevoerd. In de vakgroep is de werkwijze en aanpak gecommuniceerd en is er niet expliciet gevraagd naar een daadwerkelijke bijdrage. Tijdens vakgroepoverleggen zijn er wel suggesties gedaan.De technische vaardigheid op het gebied van film, montage, uploaden en embedden is helaas bij een te beperkt aantal mensen aanwezig. Dat betekent dat deze steeds terugkerende handelingen bij de uitvoerders van het project terecht kwamen. Ondersteuning was (en is) op school te weinig voorhanden. Wel zijn er door de bekendheid die er aan het project gegeven is, collega's geweest die deze manier van werken (gebruikmaken van een videoserver voor uitlegfilmpjes) hebben ingezet in hun vakgebied (sectie LO met uitlegfilmpjes voor de fitnessruimte). Ook waren er individuele leden van andere vakgroepen die door ons voorbeeld gestimuleerd werden iets te gaan doen met de feedback van leerlingen in de ELO. Dat was gesignaleerd op de klassenpagina's in de ELO. Het is zeker zo dat het voor veel brugklassers, collega's en leerlingen een stimulans is geweest om eens mee te kijken naar wat er allemaal mogelijk is binnen zo'n ELO. Daar was bijna niet aan te ontkomen, omdat er elke drie weken wel berichtgeving over 'onze Helpdesk Wiskunde Klas 1 'te lezen was.  

 

Page 8: Video Faq online in een ELO

Overigens blijft de interesse voor innovatief werken m.b.v. digitale middelen vrij gering. Tijd in combinatie met digitale ongeletterdheid lijkt daarvan de belangrijkste oorzaak. Structurele aanpak van dit probleem lijkt meer dan ooit nodig. Op het gebied van kennisdeling hebben we er voor gekozen om op een aparte Innovatiepagina (zie hiernaast) in onze ELO ideeën uit te wisselen met elkaar.   In veel gevallen was dat wel eenrichtingsverkeer. In ieder geval was er voor een select groepje enthousiastelingen de mogelijkheid om met digitale tools het onderwijs anders vorm te geven.

 

 

1.6             Gebruikerservaringen

In ons tussentijds verslag hebben we al melding gemaakt van de evaluatie van ons project in de vorm van een enquête in de ELO. Ook hier zou je kunnen zeggen is er weer sprake van een tweeledig doel. Enerzijds informatie verzamelen en anderzijds een toepassing van de ELO zichtbaar en herkenbaar inzetten. Bij de eindrapportage hebben we er voor gekozen om de verschillende betrokkenen kort te interviewen. Hieronder vind je een paar quotes van leerlingen, collega's en ouders. De gehele interviews zijn in de digitale versie van dit eindrapport te zien en te beluisteren door op de foto's (Ctrl klik) te klikken.

 

Page 11: Video Faq online in een ELO

     

Jos Hoogeveen, mede-uitvoerder van het project  'Vanuit twee invalshoeken kan ik reflecteren op deze manier van instructie geven. Vanuit de positie als wiskunde docent en vanuit de ICT positie. In de praktijk levert dit traject de volgende belangrijke voordelen op: -de gestelde vraag is voor de leerling direct oproepbaar en overal beschikbaar -het gebruik van de ELKO wordt hiermee duidelijk gestimuleerd -vraagstukken uit de praktijk kunnen direct digitaal geplaatst worden. Op deze manier blijft   De behandelde leerstof zeer dicht “bij de leerling”.Vertalen en weten van wat er op de “werkvloer’/in de klassen situatie leeft”.   Helaas kleven er ook nadelen aan.Het blijft lastig om in een zeer gecomprimeerde vorm de leerstof in enkele minuten aan te bieden. Aan de ene kant is dat juist de kracht van de filmpjes (kort en krachtig), maar het heeft dus ook een duidelijke beperking in zich. In de klassen situatie kun je inspelen op gestelde vragen.   De mogelijkheid om te differentiëren naar niveau heeft ook een beperking in zich. Elk leerstof onderdeel  in een filmpje vangen en ook nog op het juiste niveau verwerken, is lastig zo niet ondoenlijk. Momenteel beperken we ons dan ook tot de basale vaardigheden die regelmatig gebruikt worden in de basis, kader en TL klassen.De vaardigheden komen in alle niveaus terug in het curriculum wiskunde.   Het creëren van een database “filmpjes wiskunde” kost veel tijd en voorbereiding. Belangrijk voordeel is dat het gehele “pakket” zeer bruikbaar is en kan uitgroeien in de toekomst tot een rijke informatie bron voor leerlingen in het vmbo.'      

Page 12: Video Faq online in een ELO

2                 Knelpunten en aanbevelingen

2.1             Knelpunten en oplossingen

Geef in onderstaande tabel aan tegen welke knelpunten u bent aangelopen (denk hierbij o.a. aan organisatie, techniek, planning). Heeft u daar ook een oplossing voor of had dit voorkomen kunnen worden?   Knelpunt Beschrijving Oplossing Organisatie  Het op tijd bereiken van

leerlingen en collega's via de ELO. Collega's zijn nog te veel onbekend met de mogelijkheden van de ELO

Verplichte scholing. Elke docent dient een basiscursus gedaan te hebben in It';s Learning

Techniek  Door tijdgebrek hebben we weinig tot geen aandacht kunnen besteden aan het camerawerk, de vormgeving en de digitale afwerking. Dat schuurt zo hier en daar. 

Inschakelen van experts en systeembeheer in school. 

Planning  Door de toevallige omstandigheid van het feit dat de twee belangrijkste uitvoerders van dit project ook teamleider zijn, betekende dat voor onze agenda's wel een extra druk. gevoegd bij het feit dat de wiskunde-docent zelf in het begin van het traject ook nog ziek was, maakt ehet er allemaal niet gemakkelijker op.

Op voorhand zorgen voor een stand-in. Zodat je bij ziekte of uitval niet afhankelijk bent van één persoon.

2.2             Aanbevelingen

Welke andere aanbevelingen heeft u als een andere organisatie een dergelijk project op zou pakken?

Zorg dat al je inbreng niet te vrijblijvend is. Het idee dat er een paar enthousiastelingen leuk bezig zijn moet plaats maken voor het idee dat wat er op dat gebied gebeurt serieus en innovatief is en ook een belangrijke bijdrage levert aan de verbetering/vernieuwing van het onderwijs. De school mag daar trots op zijn. Die boodschap moet heel duidelijk worden! 

3                 Succespunten en vervolg

3.1             Succespunten

Succespunt Beschrijving Groter committment  Na een geslaagd Grassroot-project waaraan 6

Page 13: Video Faq online in een ELO

mensen meededen, hebben we nu na dit Innovatie-project er in ieder geval weer vier nieuwe ICT-minded collega's erbij 

ELO is meer gaan leven  Leerlingen, ouders en collega's hebben een geslaagd voorbeeld gezien van de stelling dat ICT wel degelijk meerwaarde heeft. 

ICT-vraag wordt groter  Vanuit de leerlingen (en hun ouders) zal de vraag naar ICT-gerelateerde onderwijstoepassingen toenemen. Als weigerachtige docent kom je niet zo gemakkelijk meer weg met alleen het traditionele onderwijs 

UItwisseling van ervaringen

Binnen school, maar ook binnen onze stichting kan en zal dit project als 'good practise' ingezet worden

 

3.2             Vervolg

Welk vervolg krijgt uw project na de oplevering? Een direct vervolg krijgt dit project in de vorm van een ICT-werkweekend, waarin een aantal vernieuwende ICT-projecten zullen worden gerealiseerd. tevens zullen we proberen volgend jaar met andere collega's nieuwe filmpjes voor klas 2 te gaan maken.