Verzzuuimpproottoocoll DDaa Viincii CColllleegge · Schoolbeleving als kritische factor De...

of 16 /16
V V e e r r z z u ui i m m p p r r o o t t o o c c o o l l D D a a V V i i n nc c i i C C o o l l l l e e g g e e GEZAMENLIJKE AANPAK VAN SCHOOLVERZUIM EN SCHOOLUITVAL DA VINCI COLLEGE LEERPLICHT EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN ROC DIENST GEZONDHEID&JEUGD ZHZ

Embed Size (px)

Transcript of Verzzuuimpproottoocoll DDaa Viincii CColllleegge · Schoolbeleving als kritische factor De...

Page 1: Verzzuuimpproottoocoll DDaa Viincii CColllleegge · Schoolbeleving als kritische factor De schoolbeleving van studenten hangt samen met verzuim, het verzuim wordt hoger als de schoolbeleving

VVVeeerrrzzzuuuiiimmmppprrroootttooocccooolll DDDaaa VVViiinnnccciii CCCooolllllleeegggeee

GEZAMENLIJKE AANPAK VAN SCHOOLVERZUIM EN SCHOOLUITVAL

DA VINCI COLLEGE LEERPLICHT EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

ROC DIENST GEZONDHEID&JEUGD ZHZ

Page 2: Verzzuuimpproottoocoll DDaa Viincii CColllleegge · Schoolbeleving als kritische factor De schoolbeleving van studenten hangt samen met verzuim, het verzuim wordt hoger als de schoolbeleving

2

Dit protocol is een gezamenlijke uitgave van het Da Vinci College en de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

Redactie: Judith Bouwmeester beleidsadviseur LVS Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Hester van Roode beleidsmedewerker Dienst Onderwijs Da Vinci College Carl van Cuijk beleidsmedewerker Dienst Onderwijs Da Vinci College Nance de Graaf communicatieadviseur Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Ineke Noorthoek seniorconsulent LVS Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ Carla Oprel regionale projectleider vsv Rob Roelofs verzuimcoördinator Da Vinci College Dordrecht, juni 2013

Da Vinci College Hoofdlocatie: Leerparkpromenade 100, 3312 KW Dordrecht | Telefoon 088 657 26 57 Dienst Gezondheid&Jeugd Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten: Karel Lotsyweg 40, Postbus 166 3300AD Dordrecht | Telefoon 078 770 8500

Page 3: Verzzuuimpproottoocoll DDaa Viincii CColllleegge · Schoolbeleving als kritische factor De schoolbeleving van studenten hangt samen met verzuim, het verzuim wordt hoger als de schoolbeleving

3

Voorwoord

Het recht op onderwijs is een grondrecht voor ieder kind in Nederland. Het Da Vinci College en de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ hebben zich ten doel gesteld dit recht gezamenlijk te waarborgen voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar, die tot de doelgroep van het MBO en de VAVO1 behoren. Aan het recht op onderwijs zijn verplichtingen verbonden; deze gelden voor de jongere, zijn of haar ouders2, de school en de gemeente. Iedere jongere dient een startkwalificatie te behalen3; de ouders zijn verplicht te zorgen dat hun kind staat ingeschreven op een school of onderwijsinstelling. De school biedt kwalitatief goed onderwijs en heeft een zorgplicht voor leerlingen die net iets meer aandacht behoeven. De gemeente houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving inzake schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (vsv). In Zuid-Holland Zuid is het Da Vinci College de grootste MBO-instelling in de regio; de andere –niet minder belangrijke- MBO-instelling in de regio is het Wellant College. Het onderdeel Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten van de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ (LVS) is namens alle gemeenten in de regio belast met het toezicht op leerplicht en de preventie van vsv. Vroegtijdige gezamenlijke interventie bij schoolverzuim voorkomt schooluitval. Echter, ook acties gericht op herinstroom van voortijdig schoolverlaters kunnen effectief zijn. Een goede samenwerking met elkaar én met andere disciplines als de sociale dienst, het UWV, werkgevers, jeugdhulpverlening en justitie maken dat daar waar nodig op de meest effectieve wijze kan worden ingegrepen. Zodoende kan bereikt worden dat de MBO-schoolloopbaan van de jongere alsnog slaagt. Tegenover een gezamenlijke inspanning met inherente kosten staat ook een gedeelde winst: jongeren met een startkwalificatie verdienen uiteindelijk een beter salaris, vallen minder vaak terug op een uitkering en begeven zich minder vaak op het criminele pad.4 Dit protocol biedt de medewerkers van het Da Vinci College, LVS en andere belanghebbenden een handreiking met betrekking tot die gezamenlijke aanpak. Tot slot: uitgangspunt is dat in de praktische aanpak geen onderscheid naar leeftijd plaatsvindt; iedere jongere -jonger of ouder dan 18 jaar- verdient dezelfde benadering. Slechts op het niveau van handhaving zullen er vanwege verschillende wettelijke kaders verschillen zijn; Da Vinci College en LVS zetten echter zo veel mogelijk in op preventieve en/of vroegtijdige interventie.

1 Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 2 Waar in dit protocol wordt gesproken over de ouders, worden ook eventuele andere verzorgers bedoeld. 3 Uitzonderingen op deze regel zijn bij wet geregeld, zie verderop in dit protocol. 4 Voor wie hier meer over wil weten: Eindrapport “Kosten en Baten van Voortijdig Schoolverlaten”, in opdracht van OCW, mei 2006

Iedere jongere –jonger of ouder dan 18 jaar- dient een startkwalificatie te behalen

Page 4: Verzzuuimpproottoocoll DDaa Viincii CColllleegge · Schoolbeleving als kritische factor De schoolbeleving van studenten hangt samen met verzuim, het verzuim wordt hoger als de schoolbeleving

4

Inhoudsopgave

VOORWOORD............................................................................................................................................ 3

INHOUDSOPGAVE................................................................................................................................... 4

LEESWIJZER.............................................................................................................................................. 5

BELEIDSUITGANGSPUNTEN DA VINCI COLLEGE EN LVS.................................................... 6

MOTTO: 18- = 18+ .................................................................................................................................. 6

GEEN VRIJBLIJVENDHEID ........................................................................................................................ 6

UNIFORME MELDING EN REGISTRATIE................................................................................................... 6

OUDERS BETREKKEN ................................................................................................................................. 6

UNIFORME TERUGKOPPELING ................................................................................................................. 6

VERZUIMAANPAK IN DE PRAKTIJK ............................................................................................... 7

18- = 18+................................................................................................................................................ 7

VERZUIM IN RELATIE TOT VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN ................................................................ 7

SCHOOLBELEVING ALS KRITISCHE FACTOR ........................................................................................... 7

SIGNALEREN .............................................................................................................................................. 8

REGISTRATIE VERZUIM ............................................................................................................................ 8

MELDEN VAN VERZUIM 18- EN 18+ ..................................................................................................... 8

OUDERBETROKKENHEID ........................................................................................................................... 9

INHOUD VERZUIMMELDING ..................................................................................................................... 9

ZIEKTEVERZUIM ...................................................................................................................................... 10

PRAKTIJKTIJD = ONDERWIJSTIJD....................................................................................................... 10

LEERLINGEN VAN BUITEN DE REGIO..................................................................................................... 11

VERZUIMAANPAK DOOR LVS ................................................................................................................ 11

GEBRUIK KENNISGEVING VERMOEDELIJK ONGEOORLOOFD VERZUIM (KVOV) ......................... 12

VERZUIMGESPREK ................................................................................................................................... 12

TERUGKOPPELING ACTIES LVS IN DUO............................................................................................. 12

BORGING .................................................................................................................................................. 13

EVALUATIE VERZUIMPROTOCOL MBO ................................................................................................. 13

NAWOORD................................................................................................................................................ 14

BEGRIPPENLIJST .................................................................................................................................. 15

BIJLAGE INTENTIEVERKLARING MBO-RAAD .................................................................. 16

Page 5: Verzzuuimpproottoocoll DDaa Viincii CColllleegge · Schoolbeleving als kritische factor De schoolbeleving van studenten hangt samen met verzuim, het verzuim wordt hoger als de schoolbeleving

5

Leeswijzer Dit protocol is opgesteld voor medewerkers (zoals docenten, zorgcoördinatoren, verzuimbegeleiders en BPV-coördinatoren) van het Da Vinci College, medewerkers van LVS en andere belangstellenden. Het protocol gaat in op de beleidsuitgangspunten en de afspraken, die gemaakt zijn door de directies van Da Vinci College en LVS ter bevordering van de aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten op het MBO Da Vinci College. In het supplement, dat bij dit protocol hoort, wordt tekst en uitleg gegeven over de wettelijke kaders. Omdat een protocol als dit in de praktijk niet snel ter hand wordt genomen, is voor het gemak van de consulenten, trajectbegeleiders en verzuimcoördinatoren een praktische ‘verzuimkaart’ ontworpen. Uiteraard is de kaart gebaseerd op de afspraken, die in dit protocol zijn opgenomen.

Het protocol bevat beleidsuitgangspunten en afspraken ter bevordering van de aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten

Page 6: Verzzuuimpproottoocoll DDaa Viincii CColllleegge · Schoolbeleving als kritische factor De schoolbeleving van studenten hangt samen met verzuim, het verzuim wordt hoger als de schoolbeleving

6

Beleidsuitgangspunten Da Vinci College en LVS

De directies van beide organisaties hebben, in navolging van datgene dat door de direct betrokken medewerkers zelf is aangegeven5, onderstaande beleidskeuzes gemaakt. Deze beleidskeuzes kunnen –waar mogelijk- afwijken van de wettelijke regelingen. Alle medewerkers van Da Vinci College en LVS worden geacht zich aan deze keuzes te committeren.

Motto: 18- = 18+

‘We maken geen onderscheid in leeftijd, iedere jongere verdient dezelfde

benadering’. Het Da Vinci College en LVS werken vanuit het principe, dat met betrekking tot signalering, vroegtijdige interventie en verzuimmelding geen onderscheid gemaakt wordt naar leeftijd. In de wetgeving wordt wel onderscheid gemaakt tussen 18- en 18+; de directies van da Vinci College en LVS hebben bewust gekozen voor een ruimere opstelling.

Geen vrijblijvendheid

‘Afspraak is afspraak’ LVS en het Da Vinci College hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om de toekomst van jongeren. Bovendien hebben beide organisaties hierin een wettelijke taak. Gezamenlijk dienen zij de gemaakte afspraken met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten na te komen en te monitoren. Om die reden zijn de afspraken met betrekking tot de aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten bindend voor zowel de medewerkers van Da Vinci College als van LVS. Er is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid.

Uniforme melding en registratie

‘We registreren en melden op uniforme wijze’. Het Da Vinci College werkt met Eduarte, verzuimmeldingen gaan via DUO en LVS registreert in LBA (leerplichtregistratiesysteem). Medewerkers van beiden organisaties conformeren zich aan het gebruik van deze systemen.

Ouders betrekken

‘We betrekken ouders actief in het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en –uitval’

Uniforme terugkoppeling

‘DUO wordt gebruikt als middel waarmee we elkaar op de hoogte houden van de acties die we hebben ondernomen bij een klant’.

5 Tijdens de Expertmeeting “Iedere leerling een startkwalificatie” van 30 oktober 2012.

Page 7: Verzzuuimpproottoocoll DDaa Viincii CColllleegge · Schoolbeleving als kritische factor De schoolbeleving van studenten hangt samen met verzuim, het verzuim wordt hoger als de schoolbeleving

7

Verzuimaanpak in de praktijk

Een aantal praktische uitgangspunten is in dit hoofdstuk beschreven. Medewerkers van zowel LVS als Da Vinci College worden geacht deze principes te volgen. De verzuimaanpak is praktisch weergegeven in de verzuimkaart, die bij dit protocol hoort.

18- = 18+

Bij schoolverzuim en -uitval spelen vaak veel meer problemen dan alleen op school, zoals een problematische thuissituatie, gezondheidsproblemen of schulden. Het is dan ook van groot belang dat het Da Vinci en de consulent LVS in gezamenlijke verantwoordelijkheid een goede analyse van de achterliggende problematiek maken, zodat gekeken kan worden welke aanpak het meest effectief is. Een student met leerproblemen vraagt een andere benadering dan een tienermoeder of een student met grote schulden. De leeftijd is veelal van ondergeschikt belang.

Verzuim in relatie tot voortijdig schoolverlaten

Uit onderzoek van het NJI6 blijkt dat het risico op voortijdig schoolverlaten bij leerlingen met een ‘verzuimgeschiedenis’ twee keer zo groot is als bij jongeren zonder een verzuimgeschiedenis. Het voorkomen van vsv begint dus bij een goede verzuimaanpak.

Schoolbeleving als kritische factor

De schoolbeleving van studenten hangt samen met verzuim, het verzuim wordt hoger als de schoolbeleving lager wordt. Andere risicofactoren van verzuim zijn: � Persoons- en ontwikkelingsfactoren; � Gezins- en omgevingsfactoren; � Verkeerde studiekeuze; � Arbeidsperspectief.

6 NJI: “Wat werkt bij het verminderen en voorkomen van schoolverzuim?”, Mariska de Baat, augustus 2010

Verzuim is een belangrijke voorloper van voortijdig schoolverlaten.

De aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten binnen het Da Vinci College is erop gericht, dat iedere student op de zelfde wijze wordt aangesproken op het verzuim dat hij pleegt, ongeacht de leeftijd.

Het vergroten van de betrokkenheid tussen student en de opleiding is de grootste preventieve factor ter voorkoming van schoolverzuim. Het opleidingsteam is hierin zeer belangrijk.

Page 8: Verzzuuimpproottoocoll DDaa Viincii CColllleegge · Schoolbeleving als kritische factor De schoolbeleving van studenten hangt samen met verzuim, het verzuim wordt hoger als de schoolbeleving

8

Signaleren

Ongeacht het feit dat de studenten zich bij aanvang van een les dienen in te loggen (‘pasjessysteem’) is het zaak dat onderwijzend personeel alert is op signalen van verzuim; de docent is degene binnen het Da Vinci College met wie de student het meest te maken heeft. Veelal is het dan ook de docent die de langdurige of frequente afwezigheid van een student opmerkt. De handelswijze van de docent, verzuimbegeleider, zorgcoördinator, trajectbegeleider en andere relevante disciplines in de aanpak van verzuim, worden nader uitgewerkt in een apart document.

Registratie verzuim

De aanwezigheid van studenten wordt via het digitale inlogsysteem bijgehouden en verzuim, geoorloofd en ongeoorloofd, wordt geregistreerd in Eduarte. Naast de duur van het verzuim, wordt ook de reden van het verzuim vermeld. Het vermelden van de vermoedelijke oorzaak van het verzuim en reeds ondernomen acties vanuit Da Vinci College is essentieel voor de eventuele vervolgacties. Zonder juiste feitelijke gegevens en volledige informatie over de reeds door het Da Vinci College ondernomen acties, kan de consulent LVS niet effectief optreden en in geen geval een proces-verbaal opmaken als dat wenselijk is.7

Melden van verzuim 18- en 18+

De wet bepaalt dat (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim altijd gemeld moet worden bij 16 uur in 4 weken of 3 dagen aaneengesloten.

7 Niet LVS maar het Openbaar Ministerie bepaalt aan welke vereisten een proces-verbaal moet voldoen; van deze regels afwijken is onwettig.

Iedereen die binnen het Da Vinci College direct betrokken is bij het onderwijs aan studenten, heeft de taak op adequate wijze verzuim te signaleren.

Het verzuim –geoorloofd of ongeoorloofd- wordt altijd geregistreerd; ook hier geldt dat de leeftijd van de student niet uitmaakt. Registratie vindt plaats in Eduarte.

Verzuim wordt altijd gemeld als er sprake is van: - (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim; - van 16 uur of meer in 4 weken - of 3 dagen aaneengesloten. Verzuim mag –in overleg met de consulent LVS- ook eerder gemeld als er omstandigheden zijn die daarvoor aanleiding geven. Verzuim van 18-plussers wordt op zelfde wijze gemeld als dat van 18-. Melding via DUO.

Page 9: Verzzuuimpproottoocoll DDaa Viincii CColllleegge · Schoolbeleving als kritische factor De schoolbeleving van studenten hangt samen met verzuim, het verzuim wordt hoger als de schoolbeleving

9

Eerder melden kan in bepaalde situaties zinvol zijn, aangezien vroegtijdige interventies het meeste effect hebben. Voorbeelden van situaties waarin direct actie ondernomen moet worden: verzuim na een ingrijpend incident in de persoonlijke sfeer van de student, verzuim na incident op Da Vinci, plotseling verzuim van een student die altijd nauwgezet zijn afspraken nakomt, … Kortom, zaken waarbij een medewerker van het Da Vinci een ‘niet pluis’ gevoel heeft. In dergelijke situaties is het van belang om zo snel mogelijk tot actie te komen; desbetreffende medewerker licht direct de verzuimbegeleider of trajectbegeleider in; deze neemt op zijn beurt meteen contact op met de consulent LVS. Ook hierin geldt dat gezamenlijk optrekken essentieel is.

Ouderbetrokkenheid

Ouders vervullen een essentiële rol als het gaat om het functioneren van hun kind op school. De leeftijd van het kind speelt hierin niet direct een rol; het feit dat een student voor de wet volwassen is, zegt iets over de mate van verantwoordelijkheid die hij zelf (te nemen) heeft, niets over de essentie van betrokkenheid van ouders. Het is vooral zaak de oorzaak van het verzuim te achterhalen en te kijken welke rol ouders hierin spelen en welke rol zij kunnen vervullen bij de aanpak van dat verzuim. Studenten die 18+ zijn dienen toestemming te geven in de onderwijsovereenkomst dat ouders geïnformeerd worden over het verzuim.

Inhoud verzuimmelding

De consulent LVS is mede afhankelijk van de door het Da Vinci College aangeleverde informatie; zonder volledige informatie kan de consulent geen actie ondernemen. De consulent heeft namelijk de taak om te onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van ongeoorloofd verzuim (waarheidsvinding). Dit onderzoek houdt onder meer in, dat de consulent alle betrokken partijen moet horen (school, student, ouders, hulpverlening) en op basis daarvan besluiten te nemen over de wijze van afdoening (waarschuwing, Halt-verwijzing, proces-verbaal, melding SVB en/of doorverwijzen hulpverlening).

De verzuimmelding bevat altijd de volgende gegevens: - de exacte verzuimdata; - het aantal uren verzuim inclusief het te laat komen; - de contactgegevens inclusief telefoonnummer van de student én zijn ouders; - de contactgegevens van de melder; - contactgegevens van instanties, waar de student contact mee heeft

(hulpverlening, maatschappelijke zorg); - een korte beschrijving van de acties die al door Da Vinci zijn ondernomen.

Ouders worden actief betrokken bij de schoolgang van hun kind. In de praktijk betekent dit dat: � ouders door het Da Vinci College ten alle tijden geïnformeerd worden

over het verzuim van hun kind, ongeacht de leeftijd; � bij verzuim van een student jonger dan 18 jaar ouders altijd bij het eerste

gesprek met LVS worden uitgenodigd; � bij langdurig ziekteverzuim van een student ouders door het Da Vinci

altijd actief betrokken worden bij het ‘re-integratieplan’, ongeacht de leeftijd.

Page 10: Verzzuuimpproottoocoll DDaa Viincii CColllleegge · Schoolbeleving als kritische factor De schoolbeleving van studenten hangt samen met verzuim, het verzuim wordt hoger als de schoolbeleving

10

Ziekteverzuim

Is de student meer dan vijf schooldagen afwezig wegens ziekte, dan is het zaak contact met de student en zijn of haar ouders op te nemen, ook als de student ouder is dan 18 jaar. Het contact is essentieel om de terugkeer op school te bevorderen. Eventueel kan met de student en diens ouders een zogenaamd re-integratieplan worden opgesteld. Het niet nakomen van dit re-integratieplan en/of het geen gehoor geven aan oproepen tot gesprek, zijn reden om het verzuim alsnog te melden aan LVS. Vereiste is dan wel dat vanuit het Da Vinci College meerdere aantoonbare inspanningen zijn geleverd om tot een goed plan van aanpak te komen.

Praktijktijd = Onderwijstijd

Ingevolge de Leerplichtwet geldt praktijktijd als onderwijstijd.8 Onder praktijktijd wordt ook de basis praktijkvorming (BPV) verstaan. In het licht van dit protocol geldt deze regel ook voor studenten ouder dan achttien jaar (18-=18+). De BPV-coördinatoren maken afspraken met de werkgevers over de wijze waarop verzuim op de werkplek wordt gemeld bij het Da Vinci College. Het verzuim wordt geregistreerd in Eduarte. Deze regel geldt niet voor leerlingen, die een BBL-opleiding doen.

8 Artikel 21 LPW

Criteria handhaving LVS bij ziekteverzuim Algemeen

• Ouders en student zijn tevoren geïnformeerd over het ziekteverzuimbeleid van het Da Vinci College;

• Het Da Vinci heeft persoonlijk contact met student en ouders. Verzuim niet legitiem

• Er zijn grote twijfels over het ziekteverzuim; • Ouders/student hebben niet conform het beleid van de school gemeld;

of Verzuim wel legitiem

• Maar student en/of ouders houden zich niet aan de afspraken in het plan van aanpak, waardoor geen (gedeeltelijk) herstel van het onderwijs plaatsvindt.

Verzuim tijdens BPV wordt aangemerkt als schoolverzuim.

Ziekteverzuim is in eerste instantie geoorloofd verzuim. Het Da Vinci College heeft absoluut wel de taak dit soort verzuim goed te monitoren. Om te voorkomen dat de stap om terug te keren te groot wordt, is het zaak om zo snel mogelijk contact met de student te hebben.

Page 11: Verzzuuimpproottoocoll DDaa Viincii CColllleegge · Schoolbeleving als kritische factor De schoolbeleving van studenten hangt samen met verzuim, het verzuim wordt hoger als de schoolbeleving

11

Leerlingen van buiten de regio

Het credo ‘18- = 18+’ wordt ons inziens landelijk onderschreven. Advies is dit protocol in de contacten met andere leerplicht- en RMC-bureaus als handwijzer te gebruiken.

Verzuimaanpak door LVS

Beginnen met de inleidende duiding van dit hoofdstuk, nl dat het hier gaat om contextinformatie voor de medewerkers van DVC. De consulenten LVS voeren op grond van de wet de volgende taken uit: o voeren van een actuele leerlingenadministratie; o toezicht houden op naleving van de verplichting tot inschrijving van een jongere als

leerling van een school;toezicht houden op geregeld schoolbezoek; o toezicht houden op de naleving van de kwalificatieplicht; o besluiten nemen inzake vervangende leerplicht; o vaststellen van beroepen op vrijstelling van inschrijving; o besluiten nemen inzake verlofaanvragen van meer dan tien dagen per schooljaar;het

registreren van niet-leerplichtige deelnemers tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.

LVS voorziet tevens in een regionale aanpak ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten. Deze aanpak voorziet naast registratie en coördinatie ook in het begeleiden en monitoren van jongeren zonder startkwalificatie. De begeleiding richt zich op het terugleiden van een jongere naar het onderwijs en/of het toeleiden naar werk. Aan deze taken wordt invulling gegeven door onder andere de volgende activiteiten: o Spreekuur op school; o Aansluiting zorgdriehoek; o Adviseren van scholen inzake aanvragen extra verlof; o Afgeven van beschikkingen met betrekking tot vrijstellingen;Gesprekken met

jongeren, ouders en andere betrokken partijen; o Opstellen plan van aanpak trajectbegeleiding. Indien van toepassing: o Verwijzen (jeugd)hulpverlening; o Opleggen formele waarschuwing; o Halt-verwijzing; o Opmaken proces-verbaal; o Melding SVB. Een onderzoek door de consulent LVS kan variëren van een eenvoudige juridische check tot een uitvoerig onderzoek, waarbij gesprekken met alle betrokken partijen plaatsvinden, huisbezoeken worden afgelegd, plannen van aanpak worden opgesteld en eventueel (voor)overleg plaatsvindt met Raad voor de Kinderbescherming en/of Openbaar Ministerie.

Het MBO-verzuimprotocol geldt voor alle locaties van het Da Vinci College. De strekking van het protocol geldt ook voor alle studenten, die van buiten de regio Zuid-Holland Zuid komen.

LVS pakt iedere verzuimmelding –ongeacht de leeftijd van de leerling- serieus op en neemt binnen 5 werkdagen contact op met de verzuimmelder van het Da Vinci College.

Page 12: Verzzuuimpproottoocoll DDaa Viincii CColllleegge · Schoolbeleving als kritische factor De schoolbeleving van studenten hangt samen met verzuim, het verzuim wordt hoger als de schoolbeleving

12

Gebruik Kennisgeving Vermoedelijk Ongeoorloofd Verzuim (KVOV)

Het Arrondissement Dordrecht heeft bepaald dat, bij een proces-verbaal inzake leerplicht, een -correct ingevuld- ‘KVOV-formulier’ gevoegd moet worden. Het formulier dient als bewijsstuk. Als dit formulier ontbreekt, wordt het proces verbaal niet ontvankelijk verklaard en kan niet tot vervolging worden overgegaan. Een kopie van het KVOV is opgenomen in het supplement van dit protocol.

Verzuimgesprek

Als het contact met studenten en/of zijn ouders het onderwerp ‘verzuim’ betreft, heeft de consulent LVS op inhoud de regie over het gesprek.9 Als het gesprek op locatie Da Vinci wordt gehouden, dan is het zaak dat de consulent beschikt over een afgesloten ruimte in verband met de privacy van studenten. Bij voorkeur heeft de consulent ook de beschikking over een computer met internetverbinding, zodat gemaakte afspraken direct geregistreerd kunnen worden.

Terugkoppeling acties LVS in DUO

Binnen vijf werkdagen na melding heeft LVS het eerste contact met de melder. Tijdens dat contact worden concrete afspraken gemaakt over de wijze van aanpak. De duur van het vervolgtraject is afhankelijk van de zwaarte van het verzuim en de achterliggende problematiek. Een terugkoppeling in DUO bevordert de uniformiteit in de werkwijze. DUO voorziet in een ‘terugmeldoptie’.

9 Zie ook: BLVS in Beeld, verwachtingenwijzer 2010.

De consulent LVS zet in DUO welke acties zijn ondernomen en wat het resultaat hiervan is.

De gesprekslocatie en de keuze wie bij het gesprek worden uitgenodigd, worden in overleg met elkaar bepaald.

Page 13: Verzzuuimpproottoocoll DDaa Viincii CColllleegge · Schoolbeleving als kritische factor De schoolbeleving van studenten hangt samen met verzuim, het verzuim wordt hoger als de schoolbeleving

13

Borging

De verzuimbegeleider en de consulent LVS evalueren ieder kwartaal de gezamenlijke aanpak van concrete verzuimzaken. Dit gebeurt aan de hand van de verzuimlijsten. Met elkaar worden afspraken ter verbetering gemaakt, die binnen het kader van dit protocol passen. Deze afspraken worden vastgelegd. Elk volgend kwartaal wordt teruggekomen op de werking, het resultaat, van de gemaakte afspraken. Signalen ter verbetering van de aanpak, dit protocol, de structuur van samenwerken en/of de interne bedrijfsvoering worden doorgegeven aan de verzuimcoördinator én de senior-consulent LVS. Indien nodig schalen verzuimcoördinator en senior-consulent op naar Dienst Onderwijs DVC en de clustermanager Dienstverlening waaronder LVS valt.

Evaluatie verzuimprotocol MBO

Dit protocol treedt begin schooljaar 2013-2014 in werking. In januari 2014 wordt het effect van dit protocol door de projectgroep (zie redactie van dit protocol) op de werkwijze geëvalueerd. Analyse en evaluatie gebeuren door de huidige projectgroep in samenwerking met het management van Da Vinci en LVS. Afhankelijk van deze evaluatie zullen mogelijk aspecten in de aanpak veranderd of verfijnd worden. Los van de evaluatie wordt gaandeweg het schooljaar 2013-2014 door de projectgroep bekeken welke ontwikkelingen nog meer van invloed zijn op de integrale aanpak verzuim en vsv. Gedacht moet worden aan de praktische uitwerking van het vsv-convenant, de ontwikkeling van een nieuwe aanpak schoolziekteverzuim, samenwerkingsafspraken met de Inspectie van het Onderwijs enzovoorts.

De medewerkers van het Da Vinci College en de consulenten LVS zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van dit protocol, de evaluatie van de werkwijze en het signaleren van verbeterpunten.

Binnen ieder domein spreken domeinleiding, verzuimcoördinator en senior-consulenten twee maal per jaar (halverwege en aan het einde van het schooljaar) uitgebreid over de samenwerking, de gezamenlijke verzuimaanpak en de resultaten. Gezamenlijk stellen ze, waar nodig, een advies op met betrekking tot wijzigingen, die de integrale aanpak van verzuim en vsv bevorderen. Uiteraard binnen de kaders van dit protocol. Tevens leggen domeinleiding en senior-consulenten geregeld verantwoording af aan enerzijds het bestuur van het Da Vinci College en anderzijds de clustermanager Dienstverlening van de Dienst Gezondheid & Jeugd.

De uitvoering van dit protocol is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerkers van het Da Vinci College en consulenten LVS

Page 14: Verzzuuimpproottoocoll DDaa Viincii CColllleegge · Schoolbeleving als kritische factor De schoolbeleving van studenten hangt samen met verzuim, het verzuim wordt hoger als de schoolbeleving

14

Nawoord Als aanvulling op dit protocol zullen de komende schooljaren een aantal acties worden ondernomen, waardoor de integrale aanpak schoolverzuim en vsv door Da Vinci College en LVS nog verder wordt geoptimaliseerd: � No-show actie aan het begin van het schooljaar door Da Vinci en LVS gezamenlijk; � De directies van Da Vinci College en LVS maken expliciete afspraken met de

Regionale Sociale Diensten over de zogenaamde ‘draaideurjongeren’; jongeren die niet (langer) in aanmerking komen voor een uitkering, maar om specifieke redenen niet tot een MBO-opleiding kunnen worden toegelaten (leeftijd, leervermogen);

� Met het Openbaar Ministerie vindt overleg plaats over het nut en de noodzaak van een apart KVOV-formulier (in het licht van een DUO-systeem, waarin alle wettelijke bewijsvoering geregistreerd kan worden);

� De aanpak schoolziekteverzuim wordt aangepast ten behoeve van het MBO; � Met de Inspectie van het Onderwijs zal gesproken worden over het praktische

bezwaar tegen herhaald melden in geval van langdurige verzuimcases; � De technische mogelijkheden van DUO en de onderlinge aansluiting van de

verschillende leerlingsystemen worden nader onderzocht; � Het instrumentarium ten behoeve van vsv-begeleiding wordt onder de loep genomen

en waar nodig uitgebreid. Tot slot rest ons nog te zeggen, dat dit protocol niet alleen gebruikt kan worden door het Da Vinci College en LVS , maar ook een goede leidraad is in de samenwerking met andere MBO-instellingen.

Page 15: Verzzuuimpproottoocoll DDaa Viincii CColllleegge · Schoolbeleving als kritische factor De schoolbeleving van studenten hangt samen met verzuim, het verzuim wordt hoger als de schoolbeleving

15

Begrippenlijst BPV basispraktijkvorming (voorheen: stage) DUO uitvoeringsorganisatie van het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en

Wetenschappen. Tevens de naam van het registratiesysteem waarin scholen hun in- en uitschrijvingen plus verzuimmeldingen moeten registreren.

Eduarte leerlingvolgsysteem Da Vinci College GBA Gemeentelijke basisadministratie, ook wel bevolkingsregister

genoemd Kwalificatieplicht de wettelijke plicht een Havo-, VWO- of MBO niveau 2- diploma te

halen LBA leerlingregistratiesysteem van LVS; in dit systeem zijn gegevens uit

het GBA en DUO gekoppeld LVS Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, onderdeel van de Dienst

Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. NJI Nederlands Jeugd Instituut Vsv voortijdig schoolverlaten; hiervan is sprake als een jongere zonder

Havo-, VWO- of MBO niveau 2- diploma van school gaat RMC regionaal meld en coördinatiepunt (ten behoeve van vsv-aanpak) SVB Sociale verzekeringsbank Startkwalificatie het bezitten van een Havo-, VWO- of MBO niveau 2- diploma Zorgdriehoek het samenspel van onderwijs, leerplicht/vsv en hulpverlening

Page 16: Verzzuuimpproottoocoll DDaa Viincii CColllleegge · Schoolbeleving als kritische factor De schoolbeleving van studenten hangt samen met verzuim, het verzuim wordt hoger als de schoolbeleving

Bijlage Intentieverklaring MBO-raad