Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

24
januari 2013 Verwijzen naar elektronische bronnen Bibliotheek Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen

description

How to make footnotes

Transcript of Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

Page 1: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

januari

2013

Verwijzen naar elektronische bronnen

Bibliotheek Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen

Page 2: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

Linda van Eede, Henja Korsten This work is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.

Page 3: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

1

Inhoud

Algemene opmerkingen .......................................................................................................................... 3

Wetgeving ............................................................................................................................................... 3

Nederlandse wetten ............................................................................................................................ 3

Richtlijnen, verordeningen, etc. van de Europese Unie ...................................................................... 3

Parlementaire stukken ............................................................................................................................ 3

Verdragen ................................................................................................................................................ 3

Jurisprudentie .......................................................................................................................................... 4

Boeken ..................................................................................................................................................... 7

Boeken ................................................................................................................................................. 7

Handboeken ........................................................................................................................................ 9

Commentaren ................................................................................................................................... 12

Rapporten, adviezen etc. via het internet ......................................................................................... 17

Tijdschriftartikelen ................................................................................................................................ 19

Page 4: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

2

Page 5: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

3

Algemene opmerkingen

Voor het verwijzen naar elektronische literatuur gaan we uit van een volledige vermelding van de bibliografische gegevens in de literatuurlijst en een verkorte verwijzing in de noot.

Pas zoveel mogelijk de ‘Leidraad voor juridische auteurs’ toe.1

Verwijs zo veel mogelijk naar de papieren versie van een bron.

Is een bron in pdf of scan van de gedrukte versie beschikbaar volg dan de regels voor papieren uitgaven zoals deze vermeld staan in de ‘Leidraad voor juridische auteurs’. Bij een pdf of scan blijft de lay-out van de ‘papieren bron’ namelijk behouden inclusief paginanummers. Vind u een dergelijke pdf of scan via Google Books dan hoeft Google Books niet vermeld te worden in de literatuurverwijzing.

In de ‘Leidraad voor juridische auteurs’ is op pagina 28 e.v. informatie te vinden over het verwijzen naar elektronische bronnen, met name bronnen op het internet.

Zet achter de verwijzing ‘, geraadpleegd via databank …, bijgewerkt tot dd-mm-jjjj’. Een uitzondering hierop vormt jurisprudentie. Zie pagina 4 e.v..

Zorg ervoor dat alle verwijzingen op dezelfde manier zijn gemaakt. Wetgeving Nederlandse wetten Het is algemeen bekend dat Nederlandse wetten te vinden zijn via ‘Overheid.nl’ onder ’Wet- en regelgeving’. Verwijzen naar wetten gevonden via deze site is dus niet anders dan verwijzen naar de papieren bronnen. Zie p. 53 e.v. in de ‘Leidraad voor juridische auteurs’. Richtlijnen, verordeningen, etc. van de Europese Unie Het is algemeen bekend dat richtlijnen en verordeningen te vinden zijn via ‘EUR-Lex’. Verwijzen naar deze bronnen gaat op dezelfde manier als verwijzen naar de papieren uitgave. Zie p. 59 e.v. in de ‘Leidraad voor juridische auteurs’. Parlementaire stukken Het is algemeen bekend dat Nederlandse parlementaire stukken te vinden zijn via ‘Overheid.nl’ onder ‘Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad en parlementaire documenten: archief’. Verwijzen naar stukken gevonden via deze site is dus niet anders dan verwijzen naar de papieren bronnen. Zie p. 56 e.v. in de ‘Leidraad voor juridische auteurs’. Verdragen Het is algemeen bekend dat verdragen waarbij Nederland partij is te vinden zijn via ‘Overheid.nl’ onder ‘Wet- en regelgeving’. Verwijzen naar verdragen gevonden via deze site is dus niet anders dan verwijzen naar de papieren bronnen. Zie p. 53 e.v. in de ‘Leidraad voor juridische auteurs’. 1 Leidraad voor juridische auteurs. Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties, Deventer: Kluwer 2010.

Page 6: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

4

Jurisprudentie Jurisprudentie hoort niet in de literatuurlijst thuis. Het is mogelijk een jurisprudentielijst op te nemen. Zie p. 71 e.v. in de ‘Leidraad voor juridische auteurs’. Bij jurisprudentie is de vermelding ‘, geraadpleegd via databank …, bijgewerkt tot dd-mm-jjjj’. achter de verwijzing niet nodig. Hieronder ziet u enkele voorbeelden. 1) Rechtspraak.nl Als een uitspraak is gepubliceerd op rechtspraak.nl dan volstaat de vermelding van het landelijk jurisprudentienummer (LJN) of de European Case Law Identifier (ECLI). De ECLI zal begin 2013 het LJ-nummer gaan vervangen. Bestaande LJN’s worden omgenummerd maar blijven na hernummering herkenbaar. De vermelding www.rechtspraak.nl is overbodig. Zie p. 66 in de ‘Leidraad voor juridische auteurs’.

Voetnoot

HR 18 januari 2008, LJN BB3210. 2) Kluwer Navigator In de Kluwer Navigator zijn geen paginanummers beschikbaar. Verwijs in plaats daarvan naar de rechtsoverwegingen (r.o.), paragrafen (par.) of onderdelen. Let op: Strikt genomen zijn de rechtsoverwegingen slechts een gedeelte van de publicatie naast o.a. de uitspraak, de conclusie van de Advocaat-generaal en de noot. Hieronder ziet u enkele voorbeelden. a) Nederlandse jurisprudentie

Page 7: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

5

Voetnoot

HR 15 november 2011, NJ 2012, 35, r.o. 2.2.2., m.nt. T.M. Schalken.

b) De Gemeentestem

Voetnoot

CRvB 27 juni 2012, Gst 2012, 116, r.o. 4.1, m.nt. A. Tollenaar.

Page 8: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

6

3) OpMaat In OpMaat zijn geen paginanummers beschikbaar. Verwijs in plaats daarvan naar de rechtsoverwegingen (r.o.), paragrafen (par.) of onderdelen. Let op: Strikt genomen zijn de rechtsoverwegingen slechts een gedeelte van de publicatie naast o.a. de uitspraak, de conclusie van de Advocaat-generaal en de noot. Hieronder ziet u een voorbeeld.

Voetnoot

Rb. Almelo (sector kanton) 30 augustus 2011, JOR 2012, 27, r.o. 5.2., m.nt. M.J.H. Orval.

Page 9: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

7

Boeken Bij de bibliografische beschrijving van ‘losbladige uitgaven’ in elektronische vorm vervalt de vermelding (losbl.). Niet voor iedereen zal duidelijk zijn dat de papieren uitgave een losbladige is. In plaats daarvan wordt het jaartal vermeld tot wanneer de uitgave is bijgewerkt, net zoals dat bij een boek het geval is. Boeken Hieronder ziet u enkele voorbeelden. 1) OpMaat (modules)

Handboeken

Voetnoot

Ettema, Hulshof & Van Slooten 2011, hoofdstuk 2.

Literatuurlijst

Ettema, Hulshof & Van Slooten 2011 C.M Ettema, J.P. Hulshof & G.J. van Slooten, Wegwijs in de btw (Wegwijs reeks), geraadpleegd via databank OpMaat voor het Notariaat, bijgewerkt tot 01-08-2011.

Page 10: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

8

2) NDFR

Voetnoot Ettema, Hulshof & Van Slooten 2011, hoofdstuk 8, par. 1.

Literatuurlijst Ettema, Hulshof & Van Slooten 2011 C.M Ettema, J.P. Hulshof & G.J. van Slooten, Wegwijs in de btw (Wegwijs reeks, deel 10), geraadpleegd via databank NDFR, bijgewerkt tot 01-08-2011.

Page 11: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

9

Handboeken Hieronder ziet u enkele voorbeelden. 1) Kluwer Navigator a) Asser-serie

Voetnoot Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*), nr. 314.

Literatuurlijst Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010 (6-III*) A.S. Hartkamp & C.H. Sieburgh, Mr. C. Assers handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel III. Algemeen overeenkomstenrecht, geraadpleegd via databank Kluwer Navigator, bijgewerkt tot 01-12-2009.

Tip: De titels van de afzonderlijke delen en subdelen kunt u achterhalen via het ‘Actueel overzicht Asser-serie’.

Page 12: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

10

b) Handboek strafzaken

Voetnoot

Franken 2012, par. 1.2.

Literatuurlijst

Franken 2012 A.A. Franken, ‘ 1.2 Het belang van de verdachte als richtsnoer voor de verdediging’, in: P.A.M. Mevis e.a. (red.), Handboek strafzaken, geraadpleegd via databank Kluwer Navigator, bijgewerkt tot 05-03-2012.

hier vindt u de na(a)m(en) van de auteur(s) van het hoofdstuk

Onder 'BRONNEN' en vervolgens vindt u de namen van de auteurs / redacteuren van de publicatie

Page 13: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

11

2) OpMaat

Voetnoot

Tekstra 2011, par. 3.2.2.

Literatuurlijst

Tekstra 2011 A.J. Tekstra, Handboek fiscaal insolventierecht, geraadpleegd via databank OpMaat Onderneming & Recht, bijgewerkt tot 14-11-2011.

Page 14: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

12

Commentaren Bij commentaren wordt na de auteursnaam, tussen haken en cursief, de titel van de bron vermeld. Hieronder ziet u enkele voorbeelden. 1) Kluwer Navigator a) Groene Serie

hier vindt u de na(a)m(en) van de auteur(s) van het commentaar op dit wetsartikel

Onder 'BRONNEN' en vervolgens vindt u de namen van de auteurs / redacteuren van de publicatie

Page 15: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

13

Voetnoot

Corten & Van Schuppen 2007 (GS Toezicht Financiële Markten), art. 5:45 Wft, aant. 1.

Literatuurlijst

Corten & Van Schuppen (2007) P.E.B. Corten & M. van Schuppen, ‘Commentaar op art. 5:45 Wft’, in: D. Busch e.a. (red.), GS Toezicht Financiële Markten, geraadpleegd via databank Kluwer Navigator, bijgewerkt tot 01-11-2007.

b) Fiscale Encyclopedie De Vakstudie

hier vindt u de na(a)m(en) van de auteur(s) van de aantekening bij dit wetsartikel (in dit geval geen)

Page 16: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

14

Voetnoot

Vakstudie Omzetbelasting, art. 7 Wet OB 1968, aant. 3.

Literatuurlijst

Vakstudie Omzetbelasting G.D. van Norden, E.M. Vrouwenvelder & B.G. van Zadelhoff (red.), Omzetbelasting (Fiscale Encyclopedie De Vakstudie), geraadpleegd via databank Kluwer Navigator, bijgewerkt tot 22-05-2011.

c) Tekst & Commentaar

hier vindt u de na(a)m(en) van de auteur(s) van het commentaar op dit wetsartikel

Onder 'BRONNEN' en vervolgens vindt u de namen van de auteurs / redacteuren van de publicatie

Page 17: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

15

Voetnoot

Huijgen 2011 (T&C BW), art. 3:15i BW, aant. 1.

Literatuurlijst

Huijgen 2011 (T&C BW) W.G. Huijgen, ‘Commentaar op art. 3:15i BW’, in: J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker & W.L. Valk (red.), T&C Burgerlijk Wetboek, geraadpleegd via databank Kluwer Navigator, bijgewerkt tot 01-03-2011.

Onder 'BRONNEN' en vervolgens vindt u de namen van de auteurs / redacteuren van de publicatie

Page 18: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

16

2) OpMaat

Voetnoot

Van Kampen 2011 (Sdu Commentaar Sv), art. 457 Sv, aant. C.1.

Literatuurlijst

Van Kampen 2011 (Sdu Commentaar Sv) P.T.C. van Kampen, ‘Commentaar op art. 457 Sv’, in: Sdu Commentaar Strafvordering, geraadpleegd via databank OpMaat, bijgewerkt tot 01-02-2011.

Let op: Hier staat geen vermelding van auteurs/redacteuren bij de publicatie zelf. Deze zijn niet te achterhalen via OpMaat of via de beschrijving van de papieren publicatie in de catalogus.

Onder A: Inleiding vindt u de na(a)m(en) van de auteur(s) van het commentaar op dit wetsartikel

Page 19: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

17

Rapporten, adviezen etc. via het internet Anders dan in de ‘Leidraad voor juridische auteurs’ op pagina 29 staat, kan bij een verwijzing naar een homepage de indicatie hoe de publicaties daar gevonden kunnen worden, weggelaten worden. De plek wil nog wel eens wijzigen en vaak zijn de documenten bijvoorbeeld via een zoekbalk goed terug te vinden. Hieronder ziet u enkele voorbeelden. 1)

Voetnoot

Barkhuysen & Collignon 2011, par. 2.2.

Literatuurlijst

Barkhuysen & Collignon 2011 T. Barkhuysen & A. Collignon, Wetsvoorstel verhoging collegegeld langstudeerders: reactie staatssecretaris, Amsterdam: Stibbe advocaten en notarissen, 13 april 2011, www.iso.nl.

Page 20: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

18

2)

Voetnoot

Naar een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg 2012, p. 19.

Literatuurlijst

Naar een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg 2012 Naar een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg: een tussentijds advies op hoofdlijnen (Advies van 19 oktober 2012, SER 2012/06), Den Haag: SER 2012, www.ser.nl.

Page 21: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

19

Tijdschriftartikelen Verwijs bij elektronische tijdschriftartikelen zonder paginanummers naar paragrafen of tussenkopjes in de voetnoot. 1) Kluwer Navigator

Voetnoot

Schild 2012, par. 2.

Literatuurlijst

Schild 2012 A.J.P. Schild, ‘De Interventiewet & het EVRM: een lastig huwelijk’, Ondernemingsrecht 2012, 3, geraadpleegd via databank Kluwer Navigator.

Let op:

Omdat paginanummers niet beschikbaar zijn wordt in dit geval in de literatuurlijst het publicatienummer vermeld (zie vindplaats).

hier is de vermelding ‘bijgewerkt tot…’ niet nodig.

Page 22: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

20

2) OpMaat (modules)

Voetnoot

Breederveld 2012, par. 1.

Literatuurlijst

Breederveld 2012 B. Breederveld, ‘De gemeenschap die moet worden verdeeld’, FTV 2012, 50, geraadpleegd via databank OpMaat voor het Notariaat.

Let op:

Omdat paginanummers niet beschikbaar zijn wordt in dit geval in de literatuurlijst het publicatienummer vermeld (zie Artikelnummer).

hier is de vermelding ‘bijgewerkt tot…’ niet nodig.

Page 23: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

21

3) NDFR

Voetnoot

Boer & Wentzel 2012, 1 Inleiding.

Literatuurlijst

Schild 2012 J.P. Boer & N.E.A. Wentzel, ‘De gevolgen van de Wet Flex-bv voor het soortaanmerkelijkbelang’, MBB 2012-11, 2, geraadpleegd via databank NDFR.

Let op:

Omdat paginanummers niet beschikbaar zijn wordt in dit geval in de literatuurlijst het publicatienummer vermeld.

hier is de vermelding ‘bijgewerkt tot…’ niet nodig.

Page 24: Verwijzen Naar Elektronische Bronnen-3

22