Verwijsindex Haaglanden

of 4 /4
IK

description

Ik in de Verwijsindex

Transcript of Verwijsindex Haaglanden

Page 1: Verwijsindex Haaglanden

IK

Page 2: Verwijsindex Haaglanden

Waarom de Verwijsindex? De Verwijsindex zorgt voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen bij jeugd (0-23 jaar). Daarnaast bevordert de Verwijsindex het overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen verschillende organisaties.

IK

Hoe werkt de Verwijsindex? Jouw begeleider* maakt zich zorgen over jou. Hij of zij kan dan een signaal afgeven in de Verwijsindex. Alleen algeme-ne gegevens, zoals naam en geboortedatum van jou zijn in de Verwijsindex bekend. Bij een tweede signaal door een andere persoon of organisa-tie, weten de begeleiders dit van elkaar. Vanaf dat moment moeten ze elkaar bellen om te

overleggen hoe ze jou het beste kunnen helpen.

Page 3: Verwijsindex Haaglanden

Wat zijn je rechten? Het is voor een begeleider alleen mogelijk om een signaal af te geven, niet om een signaal op te zoeken. Jij (of je ouders**) kunt vragen welke gegevens over jou in de Verwijsindex staan. Jouw gegevens worden alleen verstrekt aan begeleiders van andere organisaties die een signaal over jou hebben afgegeven in de Verwijsindex. Iedere signalering in de Verwijsindex wordt aan jou en/of je ouders doorgegeven en voor het afgeven van een signaal wordt toestemming gevraagd. Alleen in uitzonder-lijke gevallen wordt dit niet gedaan, bijvoorbeeld als er sprake is van overmacht of een bedreigende situatie. Op de Verwijsindex is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepas-sing. De privacyregels zijn op te vragen bij de Verwijsindex en te vinden op de website www.verwijsindexhaaglanden.nl. Jij (of je ouders) kunt altijd schriftelijk bezwaar indienen tegen het signaal in de Ver-wijsindex. Vervolgens zal worden nagegaan of het signaal terecht is afgegeven. Afhan-kelijk daarvan wordt bekeken of het signaal wordt verwijderd of dat het blijft staan. Zie hiervoor de adresgegevens aan het einde van deze folder.

Je hebt deze folder gekregen omdat een begeleider, hulpverlener of een leerkracht van school zich zorgen maakt over jou en daarom een signaal af wil geven in de Verwijsindex. Op deze manier kun je beter worden geholpen.

IK in de Verwijsindex Haaglanden

* Daar waar ‘begeleider’ staat kan ook hulpverlener of een leerkracht van school gelezen worden.** Daar waar ‘ouders’ staat kan ook ouder/verzorger(s) of (gezins)voogd gelezen worden.

Wie doen er mee?De gemeenten in regio Haaglanden willen graag dat zoveel mogelijk organisaties werken met de Verwijsindex. Want hoe meer organisaties met elkaar samenwerken, hoe beter de hulp voor kinderen en jongeren georganiseerd kan worden. Voorbeelden van organisaties die werken met de Verwijsindex zijn: Jeugdgezondheidszorg, Leerplicht, Voortijdig Schoolverlaten, Halt Hollands Midden Haaglanden, Algemeen Maatschappelijk Werk, Jongerenwerk, Bureau Jeugdzorg, Stichting MEE, Kwadraad, Brijder en scholen. Een actuele lijst van aangesloten organisaties is te vinden op www.verwijsindexhaaglanden.nl.

Page 4: Verwijsindex Haaglanden

Heb je nog vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Verwijsindex HaaglandenBinckhorstlaan 1452516 BA Den Haagt 070 315 63 61

www.verwijsindexhaaglanden.nl [email protected]

Deelnemende gemeenten in Haaglanden:

Delft Den Haag Leidschendam-Voorburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer