Verwijsgids Vrijwilligerswerk

download Verwijsgids Vrijwilligerswerk

of 84

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  3

Embed Size (px)

description

De Verwijsgids vrijwilligerswerk Noord-Holland is een naslagwerk voor iedereen die zich bezighoudt of wil gaan bezighouden met het vrijwilligerswerk in Noord-Holland. De gids geeft organisaties buiten de vrijwilligerssector zicht op ondersteuningsmogelijkheden voor het vrijwilligerswerk. In de gids vindt u de adressen en de diensten van de ondersteuningsorganisaties voor het vrijwilligerswerk in Noord-Holland, verdeeld over vier secties: de Steunpunten Vrijwilligerswerk (Vrijwilligerscentrales), Sportservice Noord-Holland, de organisaties voor maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) en de organisaties voor Vrijwillige Thuishulp. Om een compleet beeld te geven van de ondersteuningsorganisaties voor het vrijwilligerswerk zijn ook een aantal provinciale en landelijke organisaties in De Verwijsgids opgenomen.

Transcript of Verwijsgids Vrijwilligerswerk

 • gggg

 • gggg

 • 3Veel lokale en regionale organisaties ondersteunen het vrijwilligerswerk in Noord-Holland. Deze organisaties zijn van onschatbare waarde voor het vrijwilligerswerk. De Verwijsgids Vrijwilligerswerk Noord-Holland biedt een actueel overzicht van deze organisaties.

  Voor wie?De Verwijsgids is een handig naslagwerk voor medewerkers van de provincie,

  gemeenten en maatschappelijke organisaties. Ook mag de gids niet ontbreken

  bij alle lokale, regionale en provinciale organisaties die met vrijwilligers werken.

  Welke organisaties? U vindt in deze Verwijsgids de adressen en de diensten van de ondersteunings-

  organisaties voor het vrijwilligerswerk in Noord-Holland, verdeeld over vier

  secties: de Steunpunten Vrijwilligerswerk (Vrijwilligerscentrales), Sportservice

  Noord-Holland, de organisaties voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

  en de organisaties voor Vrijwillige Thuishulp. Om een compleet beeld te geven

  van de ondersteuningsorganisaties voor het vrijwilligerswerk zijn ook een aantal

  provinciale en landelijke organisaties in de Verwijsgids opgenomen.

  Kaart Noord-HollandOm het u makkelijk te maken staat in de Verwijsgids een overzichtskaart van

  Noord-Holland. Hierop kunt u in n oogopslag zien waar in Noord-Holland

  ondersteuningsorganisaties aanwezig zijn.

  Digitale versie VerwijsgidsEr is een digitale versie van de Verwijsgids beschikbaar op www.primo-nh.nl en

  op de Noord-Hollandse vrijwilligerswebsite www.vrijwilligerswerknoordholland.nl

  van het Provinciaal Platform Steunpunten Vrijwilligerswerk.

  VerWijsgiDs VrijWilligersWerK NoorD-HollaND

 • iNHoUDsoPgaVe

  4

  Verwijsgids Vrijwilligerswerk in Noord-Holland 3

  overzichtskaart Noord-Holland 5

  1 steunpunten Vrijwilligerswerk 6

  Overzicht Steunpunten Vrijwilligerswerk 8

  2 sportservice Noord-Holland 32

  Overzicht Sportservice Noord-Holland 34

  Overzicht regios Aangepast Sporten 45

  3 organisaties voor Vrijwillige Thuishulp 46

  Overzicht organisaties voor Vrijwillige Thuishulp 48

  4 organisaties voor Maatschappelijke Betrokken ondernemen (MBo) 58

  Overzicht organisaties voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) 60

  5 overzicht provinciale en landelijke organisaties 76

 • W E E S P

  H U I Z E N

  V E L S E R B R O E K

  B U S S U M

  D E N B U R G

  S C H A G E N

  N I B B I X W O U D

  D R E C H T E R L A N D

  C A S T R I C U M

  Z A N D V O O R T

  H A A R L E M M E R M E E R

  D E N H E L D E R

  A A L S M E E R

  A L K M A A R

  A M S T E LV E E N

  H O O R N

  H U I Z E N

  P U R M E R E N D

  Z A A N S TA D

  H A A R L E M

  H E E M S T E D E

  H A A R L E M M E R M E E R

  H E E R H U G O W A A R D

  H E E M S K E R K

  A M S T E R D A M

  H I LV E R S U M

  M U I D E N

  V E L S E N

  A N N A PA U L O W N A

  Z I J P E

  B E V E R W I J K

  SteunpuntenvrijwilligerSwerk

  SportService noord-holland

  organiSatieS voor vrijwillige thuiShulp

  organiSatieS voor MaatSchappelijkBetrokken onderneMen

  goVerzicHTsKaarT NoorD-HollaND

  5

 • 6er zijn drientwintig steunpunten Vrijwilligerswerk in Noord-Holland. Hier kunnen mensen terecht met vragen over vrijwilligerswerk. De steun-punten brengen vrijwilligers en organisaties bij elkaar. Daarnaast houden de meeste steunpunten zich bezig met promotie, belangenbehartiging, informatie en advies, deskundigheidsbevordering, ontwikkeling en facili-teren. Het aanbod varieert per steunpunt en is afhankelijk van de grootte van het steunpunt.

  Diensten steunpunten Vrijwilligerswerk

  BemiddelingBij bemiddeling gaat het om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod;

  mensen zoeken vrijwilligerswerk en organisaties zoeken vrijwilligers. Sommige

  steunpunten hebben een vacaturebank waarin mensen zelf zoeken naar vacatu-

  res. Andere steunpunten begeleiden vrijwilligers naar een passende vrijwilligersplek

  door het voeren van matchingsgesprekken. En soms begeleiden de steunpunten

  de vrijwilliger naar vrijwilligerswerk waarbij ze ook het resultaat van de bemid-

  deling volgen. Veel steunpunten spelen een actieve rol in de bemiddeling van

  maatschappelijke stages.

  informatie en adviesDe meeste Steunpunten Vrijwilligerswerk informeren en adviseren. De klant kan

  via de website of tijdens spreekuren informatie krijgen over vrijwilligerswerk.

  Het steunpunt beantwoordt vragen over de rechtspositie van vrijwilligers, ver-

  zekeringen, vrijwilligersbeleid, werving van vrijwilligers en actuele ontwikkelingen

  binnen het vrijwilligerswerk.

  Vrijwilligersorganisaties kunnen terecht bij de het steunpunt voor professionele

  ondersteuning en advisering. Het steunpunt brengt het knelpunt of probleem

  van de vrijwilligersorganisatie in kaart en start, zonodig, een adviestraject of

  coaching op maat. Soms schakelen ze hiervoor ook derden in.

  PromotieSteunpunten zorgen voor bekendheid en waardering van het vrijwilligerswerk.

  Dit gebeurt door het verstrekken van folders/brochures, het plaatsen van

  krantenartikelen, het opzetten van voorlichtingsactiviteiten, de uitreiking van

  een lokale vrijwilligersprijs, enzovoorts.

  DeskundigheidsbevorderingOm vrijwilligers goed te laten functioneren binnen een vrijwilligersorganisatie

  organiseren de steunpunten cursussen, workshops, studiedagen en thema-

  bijeenkomsten. Als dit niet in het eigen aanbod zit, verwijzen ze door naar

  lokale of regionale organisaties.

  BelangenbehartigingHet is belangrijk een goede, volwaardige plaats voor (het) vrijwilligers(werk)

  in wet- en regelgeving en overheidsbeleid te bemachtigen. Bij individuele vrijwil-

  ligers behartigen steunpunten soms belangen als gaat het om de rechten en

  plichten van vrijwilligers. Denk hierbij aan onkostenvergoedingen, verzekerin-

  gen, arbeidsomstandigheden, enzovoorts. Het kan ook gaan om de positie

  en ondersteuning van vrijwilligers bij de lokale overheid. Zo kunnen steun-

  punten bijvoorbeeld opkomen voor een collectieve verzekering voor vrijwil-

  ligers die wordt betaald door de gemeente of het definiren van de belangen

  van vrijwilligers bij een uitkeringsinstantie.

  ontwikkeling Steunpunten kunnen nieuwe projecten en activiteiten op het gebied van

  vrijwilligerswerk ontwikkelen en uitvoeren. Deze nieuwe activiteiten, zoals de

  bemiddeling van maatschappelijke stages baseren ze op maatschappelijke

  ontwikkelingen en behoeften van het (lokale) vrijwilligersveld.

  FaciliterenEen aantal Steunpunten Vrijwilligerswerk biedt vrijwilligers(organisaties) de

  mogelijkheid gebruik te maken van faciliteiten als apparatuur, accommodaties,

  verzekeringen en overige zaken zoals een klussendienst of kinderoppas.

  apparatuur: Kopieer-, computer of printerfaciliteiten die vrijwilligers of vrij-willigersorganisaties direct ondersteunen in het uitvoeren van hun werk.

  accommodatie: Vergaderruimten en overlegruimten die beschikbaar wor-den gesteld aan vrijwilligers(organisaties) en die zij kosteloos of tegen een

  sociaal tarief kunnen gebruiken.

  Verzekeringen en vergoedingen: Ondersteuning van vrijwilligers en vrij-willigersorganisaties door het creren van verzekeringen en vergoedingen.

  overige praktische faciliteiten: Klussendienst, kinderoppas, vervoersfaci-liteiten, enzovoorts.

  1 sTeUNPUNTeN VrijWilligersWerK

 • 9N A A R D E N

  D E N H E L D E R

  A A L S M E E R

  A L K M A A R

  H E E M S K E R K

  A M S T E LV E E N

  A M S T E R D A M

  H I LV E R S U M

  H U I Z E N

  M U I D E N

  P U R M E R E N D

  V E L S E N

  Z A A N D A M

  A N N A PA U L O W N A

  B E V E R W I J K

  C A S T R I C U M

  H A A R L E M

  H E E M S T E D E

  H A A R L E M M E R M E E R

  B U S S U M

  S C H A G E N

  Z I J P E

  A N D I J K

  O P M E E R

  M E D E M B L I K

  E N K H U I Z E N

  D R E C H T E R L A N D

  W E V E R S H O O F

  H E E R H U G O W A A R D

  H O O R N

  S C H E R M E R

  B E E M S T E R

  G R A F T - D E R I J P

  W E E S P

  gaalSMeer STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK AALSMEER

  galkMaar VRIJWILLIGERSCENTRALE ALKMAAR

  gaMStelveen STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK AMSTELVEEN

  gaMSterdaM STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK ZUIDER-AMSTEL

  gaMSterdaM VRIJWILLIGERSCENTRALE AMSTERDAM

  ganna paulowna VRIJWILLIGERS STEUNPUNT ANNA PAULOWNA

  gBeverwijk DE MEERGROEP VRIJWILLIGERSCENTRALE

  gBuSSuM en naarden BUREAU VRIJWILLIGERSWERK BUSSUM-NAARDEN

  gcaStricuM VRIJWILLIGERSCENTRALE CASTRICUM

  gden helder VRIJWILLIGERSCENTRALE DEN HELDER

  ghaarleM VRIJWILLIGERSCENTRALE HAARLEM

  ghaarleMMerMeer VRIJWILLIGERSCENTRALE HAARLEMMERMEER

  gheeMSkerk DE MEERGROEP VRIJWILLIGERSCENTRALE

  gheeMStede STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK HEEMSTEDE

  gheerhugowaard VRIJWILLIGERSWERK HEERHUGOWAARD

  ghilverSuM BUREAU VRIJWILLIGERSWERK HILVERSUM

  ghoorn en oMStreken VRIJWILLIGERSCENTRALE WEST-FRIESLAND

  ghuiZen VRIJWILLIGERSCENTRALE HUIZEN

  gpurMerend VRIJWILLIGERSCENTRALE PURMEREND

  gvelSen SERVICECENTRUM VRIJWILLIGERSWERK VELSEN

  gweeSp en Muiden BUREAU VRIJWILLIGERSWERK MUIDEN-WEESP

  gZaandaM VRIJWILLIGERSCENTRALE ZAANSTAD

  gZijpe VRIJWILLIGERSPUNT ZIJPE

  ggeMeeNTeN sTeUNPUNTeN Vri jWilligersWerK

  g

 • 9g

  aalsMeervrijwilligerScentrale cardanuSSteunpunt Vrijwilligerswerk Aalsmeer

  geografisch gebied

  Aalsmeer