Verwijsgids Vrijwilligerswerk

Click here to load reader

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  3

Embed Size (px)

description

De Verwijsgids vrijwilligerswerk Noord-Holland is een naslagwerk voor iedereen die zich bezighoudt of wil gaan bezighouden met het vrijwilligerswerk in Noord-Holland. De gids geeft organisaties buiten de vrijwilligerssector zicht op ondersteuningsmogelijkheden voor het vrijwilligerswerk. In de gids vindt u de adressen en de diensten van de ondersteuningsorganisaties voor het vrijwilligerswerk in Noord-Holland, verdeeld over vier secties: de Steunpunten Vrijwilligerswerk (Vrijwilligerscentrales), Sportservice Noord-Holland, de organisaties voor maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) en de organisaties voor Vrijwillige Thuishulp. Om een compleet beeld te geven van de ondersteuningsorganisaties voor het vrijwilligerswerk zijn ook een aantal provinciale en landelijke organisaties in De Verwijsgids opgenomen.

Transcript of Verwijsgids Vrijwilligerswerk

 • gggg

 • gggg

 • 3Veel lokale en regionale organisaties ondersteunen het vrijwilligerswerk in Noord-Holland. Deze organisaties zijn van onschatbare waarde voor het vrijwilligerswerk. De Verwijsgids Vrijwilligerswerk Noord-Holland biedt een actueel overzicht van deze organisaties.

  Voor wie?De Verwijsgids is een handig naslagwerk voor medewerkers van de provincie,

  gemeenten en maatschappelijke organisaties. Ook mag de gids niet ontbreken

  bij alle lokale, regionale en provinciale organisaties die met vrijwilligers werken.

  Welke organisaties? U vindt in deze Verwijsgids de adressen en de diensten van de ondersteunings-

  organisaties voor het vrijwilligerswerk in Noord-Holland, verdeeld over vier

  secties: de Steunpunten Vrijwilligerswerk (Vrijwilligerscentrales), Sportservice

  Noord-Holland, de organisaties voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

  en de organisaties voor Vrijwillige Thuishulp. Om een compleet beeld te geven

  van de ondersteuningsorganisaties voor het vrijwilligerswerk zijn ook een aantal

  provinciale en landelijke organisaties in de Verwijsgids opgenomen.

  Kaart Noord-HollandOm het u makkelijk te maken staat in de Verwijsgids een overzichtskaart van

  Noord-Holland. Hierop kunt u in n oogopslag zien waar in Noord-Holland

  ondersteuningsorganisaties aanwezig zijn.

  Digitale versie VerwijsgidsEr is een digitale versie van de Verwijsgids beschikbaar op www.primo-nh.nl en

  op de Noord-Hollandse vrijwilligerswebsite www.vrijwilligerswerknoordholland.nl

  van het Provinciaal Platform Steunpunten Vrijwilligerswerk.

  VerWijsgiDs VrijWilligersWerK NoorD-HollaND

 • iNHoUDsoPgaVe

  4

  Verwijsgids Vrijwilligerswerk in Noord-Holland 3

  overzichtskaart Noord-Holland 5

  1 steunpunten Vrijwilligerswerk 6

  Overzicht Steunpunten Vrijwilligerswerk 8

  2 sportservice Noord-Holland 32

  Overzicht Sportservice Noord-Holland 34

  Overzicht regios Aangepast Sporten 45

  3 organisaties voor Vrijwillige Thuishulp 46

  Overzicht organisaties voor Vrijwillige Thuishulp 48

  4 organisaties voor Maatschappelijke Betrokken ondernemen (MBo) 58

  Overzicht organisaties voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) 60

  5 overzicht provinciale en landelijke organisaties 76

 • W E E S P

  H U I Z E N

  V E L S E R B R O E K

  B U S S U M

  D E N B U R G

  S C H A G E N

  N I B B I X W O U D

  D R E C H T E R L A N D

  C A S T R I C U M

  Z A N D V O O R T

  H A A R L E M M E R M E E R

  D E N H E L D E R

  A A L S M E E R

  A L K M A A R

  A M S T E LV E E N

  H O O R N

  H U I Z E N

  P U R M E R E N D

  Z A A N S TA D

  H A A R L E M

  H E E M S T E D E

  H A A R L E M M E R M E E R

  H E E R H U G O W A A R D

  H E E M S K E R K

  A M S T E R D A M

  H I LV E R S U M

  M U I D E N

  V E L S E N

  A N N A PA U L O W N A

  Z I J P E

  B E V E R W I J K

  SteunpuntenvrijwilligerSwerk

  SportService noord-holland

  organiSatieS voor vrijwillige thuiShulp

  organiSatieS voor MaatSchappelijkBetrokken onderneMen

  goVerzicHTsKaarT NoorD-HollaND

  5

 • 6er zijn drientwintig steunpunten Vrijwilligerswerk in Noord-Holland. Hier kunnen mensen terecht met vragen over vrijwilligerswerk. De steun-punten brengen vrijwilligers en organisaties bij elkaar. Daarnaast houden de meeste steunpunten zich bezig met promotie, belangenbehartiging, informatie en advies, deskundigheidsbevordering, ontwikkeling en facili-teren. Het aanbod varieert per steunpunt en is afhankelijk van de grootte van het steunpunt.

  Diensten steunpunten Vrijwilligerswerk

  BemiddelingBij bemiddeling gaat het om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod;

  mensen zoeken vrijwilligerswerk en organisaties zoeken vrijwilligers. Sommige

  steunpunten hebben een vacaturebank waarin mensen zelf zoeken naar vacatu-

  res. Andere steunpunten begeleiden vrijwilligers naar een passende vrijwilligersplek

  door het voeren van matchingsgesprekken. En soms begeleiden de steunpunten

  de vrijwilliger naar vrijwilligerswerk waarbij ze ook het resultaat van de bemid-

  deling volgen. Veel steunpunten spelen een actieve rol in de bemiddeling van

  maatschappelijke stages.

  informatie en adviesDe meeste Steunpunten Vrijwilligerswerk informeren en adviseren. De klant kan

  via de website of tijdens spreekuren informatie krijgen over vrijwilligerswerk.

  Het steunpunt beantwoordt vragen over de rechtspositie van vrijwilligers, ver-

  zekeringen, vrijwilligersbeleid, werving van vrijwilligers en actuele ontwikkelingen

  binnen het vrijwilligerswerk.

  Vrijwilligersorganisaties kunnen terecht bij de het steunpunt voor professionele

  ondersteuning en advisering. Het steunpunt brengt het knelpunt of probleem

  van de vrijwilligersorganisatie in kaart en start, zonodig, een adviestraject of

  coaching op maat. Soms schakelen ze hiervoor ook derden in.

  PromotieSteunpunten zorgen voor bekendheid en waardering van het vrijwilligerswerk.

  Dit gebeurt door het verstrekken van folders/brochures, het plaatsen van

  krantenartikelen, het opzetten van voorlichtingsactiviteiten, de uitreiking van

  een lokale vrijwilligersprijs, enzovoorts.

  DeskundigheidsbevorderingOm vrijwilligers goed te laten functioneren binnen een vrijwilligersorganisatie

  organiseren de steunpunten cursussen, workshops, studiedagen en thema-

  bijeenkomsten. Als dit niet in het eigen aanbod zit, verwijzen ze door naar

  lokale of regionale organisaties.

  BelangenbehartigingHet is belangrijk een goede, volwaardige plaats voor (het) vrijwilligers(werk)

  in wet- en regelgeving en overheidsbeleid te bemachtigen. Bij individuele vrijwil-

  ligers behartigen steunpunten soms belangen als gaat het om de rechten en

  plichten van vrijwilligers. Denk hierbij aan onkostenvergoedingen, verzekerin-

  gen, arbeidsomstandigheden, enzovoorts. Het kan ook gaan om de positie

  en ondersteuning van vrijwilligers bij de lokale overheid. Zo kunnen steun-

  punten bijvoorbeeld opkomen voor een collectieve verzekering voor vrijwil-

  ligers die wordt betaald door de gemeente of het definiren van de belangen

  van vrijwilligers bij een uitkeringsinstantie.

  ontwikkeling Steunpunten kunnen nieuwe projecten en activiteiten op het gebied van

  vrijwilligerswerk ontwikkelen en uitvoeren. Deze nieuwe activiteiten, zoals de

  bemiddeling van maatschappelijke stages baseren ze op maatschappelijke

  ontwikkelingen en behoeften van het (lokale) vrijwilligersveld.

  FaciliterenEen aantal Steunpunten Vrijwilligerswerk biedt vrijwilligers(organisaties) de

  mogelijkheid gebruik te maken van faciliteiten als apparatuur, accommodaties,

  verzekeringen en overige zaken zoals een klussendienst of kinderoppas.

  apparatuur: Kopieer-, computer of printerfaciliteiten die vrijwilligers of vrij-willigersorganisaties direct ondersteunen in het uitvoeren van hun werk.

  accommodatie: Vergaderruimten en overlegruimten die beschikbaar wor-den gesteld aan vrijwilligers(organisaties) en die zij kosteloos of tegen een

  sociaal tarief kunnen gebruiken.

  Verzekeringen en vergoedingen: Ondersteuning van vrijwilligers en vrij-willigersorganisaties door het creren van verzekeringen en vergoedingen.

  overige praktische faciliteiten: Klussendienst, kinderoppas, vervoersfaci-liteiten, enzovoorts.

  1 sTeUNPUNTeN VrijWilligersWerK

 • 9N A A R D E N

  D E N H E L D E R

  A A L S M E E R

  A L K M A A R

  H E E M S K E R K

  A M S T E LV E E N

  A M S T E R D A M

  H I LV E R S U M

  H U I Z E N

  M U I D E N

  P U R M E R E N D

  V E L S E N

  Z A A N D A M

  A N N A PA U L O W N A

  B E V E R W I J K

  C A S T R I C U M

  H A A R L E M

  H E E M S T E D E

  H A A R L E M M E R M E E R

  B U S S U M

  S C H A G E N

  Z I J P E

  A N D I J K

  O P M E E R

  M E D E M B L I K

  E N K H U I Z E N

  D R E C H T E R L A N D

  W E V E R S H O O F

  H E E R H U G O W A A R D

  H O O R N

  S C H E R M E R

  B E E M S T E R

  G R A F T - D E R I J P

  W E E S P

  gaalSMeer STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK AALSMEER

  galkMaar VRIJWILLIGERSCENTRALE ALKMAAR

  gaMStelveen STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK AMSTELVEEN

  gaMSterdaM STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK ZUIDER-AMSTEL

  gaMSterdaM VRIJWILLIGERSCENTRALE AMSTERDAM

  ganna paulowna VRIJWILLIGERS STEUNPUNT ANNA PAULOWNA

  gBeverwijk DE MEERGROEP VRIJWILLIGERSCENTRALE

  gBuSSuM en naarden BUREAU VRIJWILLIGERSWERK BUSSUM-NAARDEN

  gcaStricuM VRIJWILLIGERSCENTRALE CASTRICUM

  gden helder VRIJWILLIGERSCENTRALE DEN HELDER

  ghaarleM VRIJWILLIGERSCENTRALE HAARLEM

  ghaarleMMerMeer VRIJWILLIGERSCENTRALE HAARLEMMERMEER

  gheeMSkerk DE MEERGROEP VRIJWILLIGERSCENTRALE

  gheeMStede STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK HEEMSTEDE

  gheerhugowaard VRIJWILLIGERSWERK HEERHUGOWAARD

  ghilverSuM BUREAU VRIJWILLIGERSWERK HILVERSUM

  ghoorn en oMStreken VRIJWILLIGERSCENTRALE WEST-FRIESLAND

  ghuiZen VRIJWILLIGERSCENTRALE HUIZEN

  gpurMerend VRIJWILLIGERSCENTRALE PURMEREND

  gvelSen SERVICECENTRUM VRIJWILLIGERSWERK VELSEN

  gweeSp en Muiden BUREAU VRIJWILLIGERSWERK MUIDEN-WEESP

  gZaandaM VRIJWILLIGERSCENTRALE ZAANSTAD

  gZijpe VRIJWILLIGERSPUNT ZIJPE

  ggeMeeNTeN sTeUNPUNTeN Vri jWilligersWerK

  g

 • 9g

  aalsMeervrijwilligerScentrale cardanuSSteunpunt Vrijwilligerswerk Aalsmeer

  geografisch gebied

  Aalsmeer

  contactgegevens

  Parklaan 27 T: 0297 347 510

  1431 EM Aalsmeer E: [email protected]

  www.vrijwilligerscentrale.cardanus.nl

  Diensten

  Bemiddeling Belangenbehartiging

  Informatie & Advies Ontwikkeling

  Promotie Faciliteren

  Deskundigheidsbevordering

 • 10 11

  galKMaar vrijwilligerScentrale alkMaargeografisch gebied

  Alkmaar (en omstreken)

  contactgegevens

  Oudegracht 41 T: 072 519 16 00

  1811 CA Alkmaar E: [email protected]

  www.vrijwilligerscentralealkmaar.nl

  Postadres: Postbus 404, 1800 AK Alkmaar

  Diensten

  Bemiddeling Belangenbehartiging

  Informatie & Advies Ontwikkeling

  Promotie Faciliteren

  Deskundigheidsbevordering

 • 10

  g

  11

  aMsTelVeeNvrijwilligerScentrale cardanuSSteunpunt Vrijwilligerswerk Amstelveen

  geografisch gebied

  Amstelveen

  contactgegevens

  Laan Nieuwer-Amstel 1 T: 020 540 47 34

  1182 JA Amstelveen E: [email protected]

  www.vrijwilligerscentrale.cardanus.nl

  Postadres: Postbus 4, 1180 BA Amstelveen

  Diensten

  Bemiddeling Belangenbehartiging

  Informatie & Advies Ontwikkeling

  Promotie Faciliteren

  Deskundigheidsbevordering

 • g12 13

  aMsTerDaM vrijwilligerScentrale cardanuSSteunpunt Vrijwilligerswerk Zuider-Amstel

  geografisch gebied

  Zuider-Amstel en Rivierenbuurt

  contactgegevens zuider-amstel

  A.J. Ernstraat 112 T: 06 1228 6008

  1082 LP Amsterdam E: [email protected]

  www.vrijwilligerscentrale.cardanus.nl

  Uiterwaardenstraat 550 T: 06 1228 6008

  1079 AZ Amsterdam E: [email protected]

  www.vrijwilligerscentrale.cardanus.nl

  Diensten

  Bemiddeling Belangenbehartiging

  Informatie & Advies Ontwikkeling

  Promotie Faciliteren

  Deskundigheidsbevordering

 • 12

  g

  13

  vrijwilligerScentrale aMSterdaM

  geografisch gebied

  Amsterdam

  Contactgegevens Hoofdkantoor

  Hartenstraat 16 T: 020 530 12 20

  1016 CB Amsterdam E: [email protected]

  www.vca.nu

  Contactgegevens Vacaturebank

  Hartenstraat 16 T: 020 530 12 22

  1016 CB Amsterdam E: [email protected]

  Jan Tooropstraat 6a T: 020 408 10 40

  1062 BM Amsterdam E: [email protected]

  Diensten

  Bemiddeling Belangenbehartiging

  Informatie & Advies Ontwikkeling

  Promotie Faciliteren

  Deskundigheidsbevordering

  aMsTerDaM

 • g14 15

  aNNa PaUloWNa vrijwilligerS Steunpunt anna paulowna

  geografisch gebied

  Anna Paulowna

  contactgegevens

  Wijksteunpunt Keijzershoff T: 0223 535 609

  Vreedenhoff 64 E: [email protected]

  1761 BR Anna Paulowna www.vrijwilligerswerkannapaulowna.nl

  Diensten

  Bemiddeling Belangenbehartiging

  Informatie & Advies Ontwikkeling

  Promotie Faciliteren

  Deskundigheidsbevordering

 • 14

  g

  15

  BeVerWijKde Meergroep vrijwilligerScentrale

  geografisch gebied

  Beverwijk

  contactgegevens

  Spoorsingel 127 T: 0251 676 886

  1947 LD Beverwijk E: [email protected]

  www.vrijwilligerswerkgewoondoen.nl

  Diensten

  Bemiddeling Belangenbehartiging

  Informatie & Advies Ontwikkeling

  Promotie Faciliteren

  Deskundigheidsbevordering

 • g16 17

  BUssUM eN NaarDeN verSa Bureau vrijwilligerSwerkBureau Vrijwilligerswerk Bussum - Naarden

  geografisch gebied

  Bussum en Naarden

  contactgegevens

  Huizerweg 54 T: 035 691 12 51

  1402 AD Bussum E: [email protected]

  www.versa-bureauvrijwilligerswerk.nl

  Diensten

  Bemiddeling Belangenbehartiging

  Informatie & Advies Ontwikkeling

  Promotie Faciliteren

  Deskundigheidsbevordering Vrijwillige thuishulp, zie blz. 51

  Voor alle vragen betreffende vrijwilligerswerk:

  Regionaal Bureau VrijwilligersWerk, tel. 0900 666 22 22 (lokaal tarief)

 • 16

  g

  17

  casTricUMvrijwilligerScentrale caStricuM

  geografisch gebied

  Castricum

  contactgegevens

  Geesterduinweg 5 T: 0251 656 562

  1902 CB Castricum E: [email protected]

  www.welzijncastricum.nl

  Postadres: Postbus 366, 1900 AJ Castricum

  Diensten

  Bemiddeling Belangenbehartiging

  Informatie & Advies Ontwikkeling

  Promotie Faciliteren

  Deskundigheidsbevordering

 • g18 19

  VrijwilligerswerkNoord-Holland Noord

  DeN HelDer vrijwilligerScentrale den helder

  geografisch gebied

  Den Helder en Schagen

  contactgegevens

  Jacob van Heemskerckstraat 1 T: 0223 525 340

  1782 XC Den Helder E: [email protected]

  www.vrijwilligerswerk-nhn.nl

  Diensten

  Bemiddeling Belangenbehartiging

  Informatie & Advies Ontwikkeling

  Promotie Faciliteren

  Deskundigheidsbevordering

 • 18

  g

  19

  HaarleMvrijwilligerScentrale haarleM

  geografisch gebied

  Haarlem

  contactgegevens

  Nieuwe Groenmarkt 51 T: 023 531 48 62

  2011 TV Haarlem E: [email protected]

  www.vwc-haarlem.nl

  Diensten

  Bemiddeling Belangenbehartiging

  Informatie & Advies Ontwikkeling

  Promotie Faciliteren

  Deskundigheidsbevordering

 • g20 21

  HaarleMMerMeer vrijwilligerScentrale haarleMMerMeer

  geografisch gebied

  Haarlemmermeer

  contactgegevens

  Dr. Van Dorstenstraat 1 T: 023 569 88 70

  2132 JR Hoofddorp E: [email protected]

  www.vrijwilligerswerkhaarlemmermeer.nl

  Postadres: Postbus 429, 2130 AK Hoofddorp

  Diensten

  Bemiddeling Belangenbehartiging

  Informatie & Advies Ontwikkeling

  Promotie Faciliteren

  Deskundigheidsbevordering

 • 20

  g

  21

  HeeMsKerKde Meergroep vrijwilligerScentrale

  geografisch gebied

  Heemskerk

  contactgegevens

  Mozartstraat 201 T: 0251 783 900 / 0251 783 901

  1940 EB Heemskerk E: [email protected]

  www.vrijwilligerswerkgewoondoen.nl

  Diensten

  Bemiddeling Belangenbehartiging

  Informatie & Advies Ontwikkeling

  Promotie Faciliteren

  Deskundigheidsbevordering

 • g22 23

  HeeMsTeDe Steunpunt vrijwilligerSwerk heeMStede

  geografisch gebied

  Heemstede

  contactgegevens

  Herenweg 96 T: 023 548 38 26

  2101 MP Heemstede E: [email protected]

  www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

  Postadres: Postbus 578, 2100 AN Heemstede

  Diensten

  Bemiddeling Belangenbehartiging

  Informatie & Advies Ontwikkeling

  Promotie Faciliteren

  Deskundigheidsbevordering

 • 22

  g

  23

  HeerHUgoWaarDvrijwilligerSwerk heerhugowaard

  geografisch gebied

  Heerhugowaard

  contactgegevens

  Beleidsmedewerker Corry Mijnster T: 072 5755769

  Parelhof 1 E: [email protected]

  1703 EZ Heerhugowaard www.vrijwilligerswerkheerhugowaard.nl

  Postadres: Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard

  Diensten

  Bemiddeling Belangenbehartiging

  Informatie & Advies Ontwikkeling

  Promotie Faciliteren

  Deskundigheidsbevordering

 • g24 25

  HilVersUM verSa Bureau vrijwilligerSwerkBureau Vrijwilligerswerk Hilversum

  geografisch gebied

  Hilversum

  contactgegevens

  Larenseweg 30 T: 035 625 00 00

  1221 CN Hilversum E: [email protected]

  www.versa-bureauvrijwilligerswerk.nl

  Postadres: Postbus 1463, 1200 BL Hilversum

  Diensten

  Bemiddeling Belangenbehartiging

  Informatie & Advies Ontwikkeling

  Promotie Faciliteren

  Deskundigheidsbevordering Vrijwillige thuishulp, zie blz. 51

  Voor alle vragen betreffende vrijwilligerswerk:

  Regionaal Bureau VrijwilligersWerk, tel. 0900 666 22 22 (lokaal tarief)

 • 24

  g

  25

  HoorNvrijwilligerScentrale weSt-frieSland

  geografisch gebied

  Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec en Wervershoof

  contactgegevens van de centrale

  Maelsonstraat 20 T: 0229 216 499

  1624 NP Hoorn E: [email protected]

  www.vrijwilligerscentrale.info

  Postadres: Postbus 2399, 1620 EH Hoorn

  Diensten

  Bemiddeling Belangenbehartiging

  Informatie & Advies Ontwikkeling

  Promotie Faciliteren

  Deskundigheidsbevordering

 • g26 27

  HUizeN vrijwilligerScentrale huiZen

  geografisch gebied

  Huizen en omstreken

  contactgegevens

  Plein 2000, nr. 33 T: 035 526 75 53

  1271 KK Huizen E: [email protected]

  www.vconline.nl

  Diensten

  Bemiddeling Ontwikkeling

  Informatie & Advies Faciliteren

  Promotie Vrijwillige thuishulp, zie blz. 52

  Deskundigheidsbevordering Maatschappelijk betrokken ondernemen, zie blz. 72

  Belangenbehartiging

 • 26

  g

  27

  PUrMereNDvrijwilligerScentrale purMerend

  geografisch gebied

  Purmerend, Beemster, Schermer en Graft-De Rijp

  contactgegevens

  Violenstraat 6 T: 0299 479 572

  1441 JB Purmerend E: [email protected]

  www.vwcpurmerend.nl

  Diensten

  Bemiddeling Belangenbehartiging

  Informatie & Advies Ontwikkeling

  Promotie Faciliteren

  Deskundigheidsbevordering

 • g28 29

  VelseN ServicecentruM vrijwilligerSwerk velSen

  geografisch gebied

  Velsen

  contactgegevens

  Plein 1945, nr. 84 T: 0255 548 548

  1971 GC IJmuiden E: [email protected]

  www.vrijwilligerswerkvelsen.nl

  Postadres: Postbus 142, 1970 AC IJmuiden

  Diensten

  Bemiddeling Belangenbehartiging

  Informatie & Advies Ontwikkeling

  Promotie Faciliteren

  Deskundigheidsbevordering

 • 28

  g

  29

  WeesP eN MUiDeNverSa Bureau vrijwilligerSwerkBureau Vrijwilligerswerk Muiden-Weesp

  geografisch gebied

  Muiden en Weesp

  contactgegevens

  Van Houten Industriepark 21 T: 0294 410 578

  1381 MZ Weesp E: [email protected]

  www.versa-bureauvrijwilligerswerk.nl

  Diensten

  Bemiddeling Belangenbehartiging

  Informatie & Advies Ontwikkeling

  Promotie Faciliteren

  Deskundigheidsbevordering Vrijwillige thuishulp, zie blz. 51

  Voor alle vragen betreffende vrijwilligerswerk:

  Regionaal Bureau VrijwilligersWerk, tel. 0900 666 22 22 (lokaal tarief)

 • g30 31

  zaaNDaM vrijwilligerScentrale ZaanStad

  geografisch gebied

  Zaandam en Oostzaan

  contactgegevens

  Jufferstraat 4 T: 075 612 03 55

  1502 GE Zaandam E: [email protected]

  www.welsaen.nl

  Publieksbalie

  Oostzijde 1 T: 075 616 36 43

  1502 BB Zaandam F: 075 612 41 13

  spreekuren vrijwilligerscentrale

  Marktplein 3 Weerpad 1a

  1521 HS Wormerveer 1504 NX Zaandam

  Diensten

  Bemiddeling Belangenbehartiging

  Informatie & Advies Ontwikkeling

  Promotie Faciliteren

  Deskundigheidsbevordering

 • 30

  g

  31

  VrijwilligerswerkNoord-Holland Noord

  zijPevrijwilligerScentrale den helderVrijwilligerspunt Zijpe

  geografisch gebied

  Zijpe

  contactgegevens

  Openbare Bibliotheek t Zand T: 0223 525 343

  1756 TZ t Zand E: [email protected]

  www.vrijwilligerswerk-nhn.nl

  Diensten

  Bemiddeling Belangenbehartiging

  Informatie & Advies Ontwikkeling

  Promotie Faciliteren

  Deskundigheidsbevordering

 • sportservice Noord-Holland is een organisatie-, advies- en servicebureau voor de sport. sportservice voert het sportbeleid uit van de provincie Noord-Holland en diverse Noord-Hollandse gemeenten. De organisatie ondersteunt vooral de georganiseerde sport. Hierbij staat het versterken van vrijwilligersorganisaties en de vrijwilligersinfrastructuur centraal. Vrijwilligers van sportverenigingen kunnen bij sportservice terecht voor verenigingsondersteuning, deskundigheidsbevordering, vrijwilligersbeleid, sportstimulering en personeelszaken.

  De negen regiokantoren van Sportservice Noord-Holland zorgen, in opdracht

  van gemeenten, voor de uitvoering van lokaal sportbeleid. Verenigingen en

  inwoners kunnen met al hun sportvragen bij verschillende sportloketten terecht.

  Diensten sportservice

  informatie, advies en ondersteuning Sportservice Noord-Holland geeft sportverengingen en hun bestuurders infor-

  matie, advies en ondersteuning rond de onderwerpen wet- en regelgeving,

  sponsoring en marketing, ontwikkelen jeugd-, breedtesport- en verenigings-

  beleid en personeelszaken. Sportservice neemt desgewenst de personeels-

  zaken van een vereniging over.

  Door middel van informatie en advies stimuleert Sportservice Noord-Hollandse

  gemeenten tot regionale afstemming en samenwerking bij het tot stand brengen

  van nieuwe voorzieningen voor de sport. Ook kunnen gemeenten bij Sport-

  service Noord-Holland terecht voor het opstellen van projectplannen en het

  aanvragen van subsidies bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

  Sport en voor informatie over breedtesportbeleid.

  sportontwikkelingSportservice Noord-Holland ontwikkelt en organiseert (vaak samen met gemeen-

  ten) tal van projecten voor jongerensport, ouderensport en aangepaste sporten*.

  Het doel is het sportaanbod te stimuleren en optimaliseren. De regiokantoren

  van Sportservice bieden een overzicht van activiteiten en sportverenigingen.

  Organisaties die een sportactiviteit willen ontwikkelen kunnen ook bij Sport-

  service Noord-Holland terecht voor informatie over diverse organisatievormen

  en mogelijkheden. De meeste regiokantoren bieden de dienst Sport & Spel

  uitleen, waarbij organisaties tegen een geringe vergoeding sport- en speel-

  materiaal kunnen lenen.

  * Het Aangepast Sporten in Noord-Holland zet zich in voor iedereen met

  een lichamelijke, verstandelijke, auditieve, visuele of chronische beperking.

  De regiomedewerkers van Sportservice staan sporters met een beperking

  met raad en daad terzijde. Zie pagina 45

  DeskundigheidsbevorderingSportservice Noord-Holland biedt tal van opleidingen, bijscholingen, kader-

  dagen en cursussen op het gebied van sport en bewegen.

  olympisch Netwerk Noord-HollandHet Olympisch Netwerk Noord-Holland biedt topsporters en talenten profes-

  sionele begeleiding, zowel op het gebied van de sport als op maatschappelijk

  vlak. Die begeleiding is afgestemd op de persoonlijke situatie van de topspor-

  ter of het talent. Zo heeft het Olympisch Netwerk afspraken met verschillende

  fysiotherapeuten, sportaccommodaties en sportpsychologen, waardoor spor-

  ters kunnen profiteren van kortingen.

  grafische dienstverleningBij de afdeling grafische dienstverlening van Sportservice Noord-Holland

  kunnen verenigingen terecht voor ontwerp en productie van hun drukwerk.

  Van flyer of advertentie tot clubblad.

  sportservice evenementenbureauSportservice Evenementenbureau brengt mensen in beweging! Bedrijven,

  verenigingen, gemeenten en andere organisaties kunnen hier terecht voor

  evenementen op maat. Met activiteiten voor ouderen, jongeren of kinderen.

  Met themas aangaande sociale cohesie, (re)integratie, gezonde levensstijl,

  teambuilding en het overbrengen van waarden, normen of specifieke bood-

  schappen.

  2 sPorTserVice NoorD-HollaND

  32

 • 35

  D E N H E L D E R

  D E N B U R G

  A M S T E LV E E N

  Z A A N D A M

  A N N A PA U L O W N A

  Z I J P E

  S C H A G E N

  N I B B I X W O U DH A R E N K A R S P E L

  N I E U W E N I E D O R P

  W I E R I N G E R M E E R

  W I E R I N G E N

  D R E C H T E R L A N D

  A N D I J K

  M E D E M B L I K

  O P M E E R

  K O G G E N L A N D

  C A S T R I C U M

  Z A N D V O O R T

  H E E M S T E D E

  H A A R L E M M E R M E E R

  E N K H U I Z E N

  A A L S M E E R U I T H O O R N

  gSportService den helder REGIOKANTOOR GEOGRAFISCH GEBIED: DEN HELDER

  gSportService vdM REGIOKANTOOR GEOGRAFISCH GEBIED: ANDIJK, ENKHUIZEN, DRECHTERLAND EN MEDEMBLIK

  gSportService haarleMMerMeer REGIOKANTOOR GEOGRAFISCH GEBIED: HAARLEMMERMEER, AALSMEER, UITHOORN, AMSTELVEEN

  gSportService heeMStede-Zandvoort REGIOKANTOOR GEOGRAFISCH GEBIED: HEEMSTEDE EN ZANDVOORT

  gSportService kenneMerland REGIOKANTOOR GEOGRAFISCH GEBIED: CASTRICUM

  gSportService Schagen REGIOKANTOOR GEOGRAFISCH GEBIED: SCHAGEN, HARENKARSPEL, ZIJPE, NIEUWE NIEDORP, WIERINGEN, WIERINGERMEER, ANNA PAULOWNA

  gSportService texel REGIOKANTOOR GEOGRAFISCH GEBIED: TEXEL

  gSportService weSt-frieSland-weSt REGIOKANTOOR GEOGRAFISCH GEBIED: KOGGENLAND EN OPMEER

  gSportService ZaanStad REGIOKANTOOR GEOGRAFISCH GEBIED: ZAANDAM

  ZIE VOOR OVERZICHT REGIOS AANGEPAST SPORTEN BLZ. 45

  gsPorTserVice NoorD-HollaND

  g

 • g35

  DeN HelDer

  SportService den helder

  Regiokantoor

  geografisch gebied

  Den Helder

  contactgegevens

  Drs. F. Bijlweg 45 T: 0223 684 726

  1784 MC Den Helder E: [email protected]

  www.sportservicedenhelder.nl

  Postadres: Posbus 6041, 1780 KA Den Helder

  Diensten

  Informatie, advies, ondersteuning Grafische Dienstverlening

  Sportontwikkeling Sportservice Evenementenbureau

  Deskundigheidsbevordering Olympisch Netwerk Noord-Holland

 • g36 37

  DrecHTerlaND

  SportService vdM

  Regiokantoor

  geografisch gebied

  Andijk, Enkhuizen, Drechterland en Medemblik

  contactgegevens

  Dorpsstraat 84a T: 0229 28 77 07

  1688 CH Nibbixwoud E: [email protected]

  www.sportservicevdm.nl

  Diensten

  Informatie, advies, ondersteuning Grafische Dienstverlening

  Sportontwikkeling Sportservice Evenementenbureau

  Deskundigheidsbevordering Olympisch Netwerk Noord-Holland

 • 36

  g

  37

  HaarleM HooFDKaNToor

  SportService noord-holland

  Hoofdkantoor

  geografisch gebied

  Provincie Noord-Holland

  contactgegevens

  Nieuwe Gracht 7 T: 023 531 94 75

  2011 NB Haarlem E: [email protected]

  www.sportservicenoordholland.nl

  Postadres: Postbus 338, 2000 AH Haarlem

  Diensten

  Informatie, advies, ondersteuning Grafische Dienstverlening

  Sportontwikkeling Sportservice Evenementenbureau

  Deskundigheidsbevordering Olympisch Netwerk Noord-Holland

 • g38 39

  HaarleMMerMeer

  SportService haarleMMerMeer

  Regiokantoor

  geografisch gebied

  Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen

  contactgegevens

  Arnolduspark 3 T: 023 557 59 37

  2132 CR Hoofddorp E: [email protected]

  www.sportservicehaarlemmermeer.nl

  Diensten

  Informatie, advies, ondersteuning Grafische Dienstverlening

  Sportontwikkeling Sportservice Evenementenbureau

  Deskundigheidsbevordering Olympisch Netwerk Noord-Holland

 • 38

  g

  39

  HeeMsTeDe eN zaNDVoorT

  SportService heeMStede-Zandvoort

  Regiokantoor

  geografisch gebied

  Heemstede en Zandvoort

  contactgegevens

  Swalustraat 2 T: 023 574 01 16

  2042 KB Zandvoort E: [email protected]

  www.sportserviceheemstedezandvoort.nl

  Postadres: Posbus 2, 2040 AA Zandvoort

  Diensten

  Informatie, advies, ondersteuning Grafische Dienstverlening

  Sportontwikkeling Sportservice Evenementenbureau

  Deskundigheidsbevordering Olympisch Netwerk Noord-Holland

 • g40 41

  KeNNeMerlaND

  SportService kenneMerland

  Regiokantoor

  geografisch gebied

  Castricum

  contactgegevens

  Postbus 1301 T: 0251 66 13 77

  1900 BH Castricum E: [email protected]

  www.sportservicekennemerland.nl

  Diensten

  Informatie, advies, ondersteuning Grafische Dienstverlening

  Sportontwikkeling Sportservice Evenementenbureau

  Deskundigheidsbevordering Olympisch Netwerk Noord-Holland

 • 40

  g

  41

  scHageN

  SportService Schagen

  Regiokantoor

  geografisch gebied

  Schagen, Harenkarspel, Zijpe, Nieuwe Niedorp, Wieringen, Wieringermeer, Anna Paulowna

  contactgegevens

  Witte Paal 47 T: 0224 21 47 74

  1742 NL Schagen E: [email protected]

  www.sportserviceschagen.nl

  Postadres: Posbus 410, 1740 AK Schagen

  Diensten

  Informatie, advies, ondersteuning Grafische Dienstverlening

  Sportontwikkeling Sportservice Evenementenbureau

  Deskundigheidsbevordering Olympisch Netwerk Noord-Holland

 • g42 43

  Texel

  SportService texel

  Regiokantoor

  geografisch gebied

  Texel

  contactgegevens

  Emmalaan 51 T: 0222 32 28 15

  1791 AT Den Burg E: [email protected]

  www.sportservicetexel.nl

  Diensten

  Informatie, advies, ondersteuning Grafische Dienstverlening

  Sportontwikkeling Sportservice Evenementenbureau

  Deskundigheidsbevordering Olympisch Netwerk Noord-Holland

 • 42

  g

  43

  WesT-FrieslaND WesT

  SportService weSt-frieSland weSt

  Regiokantoor

  geografisch gebied

  Koggenland en Opmeer

  contactgegevens

  Dorpsstraat 84a T: 0229 28 77 07

  1688 CH Nibbixwoud E: [email protected]

  www.sportservicewestfrieslandwest.nl

  Diensten

  Informatie, advies, ondersteuning Grafische Dienstverlening

  Sportontwikkeling Sportservice Evenementenbureau

  Deskundigheidsbevordering Olympisch Netwerk Noord-Holland

 • g44 45

  zaaNDaM

  SportService ZaanStad

  Regiokantoor

  geografisch gebied

  Zaandam

  contactgegevens

  Oostzijde 1 T: 075 653 99 70

  1502 BB Zaandam E: [email protected]

  www.sportservicezaanstad.nl

  Postadres: Posbus 1235, 1500 AE Zaandam

  Diensten

  Informatie, advies, ondersteuning Grafische Dienstverlening

  Sportontwikkeling Sportservice Evenementenbureau

  Deskundigheidsbevordering Olympisch Netwerk Noord-Holland

 • 44

  g

  45

  oVerzicHT regios aaNgePasT sPorTeN

  overZicht regioS aangepaSt Sporten

  Aangepast Sporten zet zich in voor iedereen met een lichamelijke, verstandelijke, auditieve,

  visuele of chronische beperking. De regiomedewerkers van Sportservice staan sporters met

  een beperking met raad en daad terzijde.

  amstel & Meerlanden

  regio: Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn

  contactgegevens: 023 557 69 55, zie verder Sportservice Haarlemmermeer zie blz. 38.

  t gooi

  regio: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren

  contactgegevens: RC De Trappenberg, Crailoseweg 116, 1272 EX Huizen, 035 692 16 23

  Kop van Noord-Holland

  regio: Anna Paulowna, Den Helder, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Texel, Wieringen,

  Wieringermeer, Zijpe

  contactgegevens: 0224 21 47 74, zie verder Sportservice Schagen zie blz. 41.

  Noord-Kennemerland

  regio: Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Langedijk

  contactgegevens: Zijperstraat 45, 1823 CX Alkmaar, 072 527 26 78

  West-Friesland

  regio: Andijk, Enkhuizen, Drechterland, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer,

  Stede Broec, Wervershoof

  contactgegevens: 0229 28 77 05, zie verder Sportservice West-Friesland zie blz. 43.

  zaanstreek/Waterland

  regio: Beemster, Edam/Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland, Zaanstad

  contactgegevens: 075 653 99 71, zie verder Sportservice Zaanstad zie blz. 44.

 • Vrijwillige Thuishulp draagt eraan bij dat mensen thuis kunnen (blijven) wonen of weer kunnen gaan wonen in omstandigheden waarin zij zich prettig voelen. De vrijwillige thuishulp richt zich naast de zorg aan de clint ook expliciet op de ondersteuning van de mantelzorger. Vrijwillige thuishulp dient hierdoor een dubbel doel.Vrijwillige thuishulp is een aanvulling op, of vervanging van de onder-steuning die je normaal gesproken krijgt van familie, vrienden of buren. Deze vrijwilligershulp in en om de thuissituatie is er voor bijvoorbeeld ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken.

  Lokale en regionale vrijwillige thuishulpcentrales, die veelal gekoppeld zijn aan

  de thuiszorg en/of de Steunpunten Mantelzorg, bieden vrijwillige thuishulp.

  Maar ook veel andere organisaties bieden vrijwillige thuishulp. Bijvoorbeeld de

  lokale afdelingen van vrijwilligersorganisaties in de zorg, Steunpunten Vrijwilli-

  gerswerk en levensbeschouwelijke organisaties. In de Verwijsgids zijn alleen

  de adresgegevens van vrijwillige thuishulpcentrales opgenomen omdat deze

  organisaties een aantal ondersteunende diensten voor het lokale vrijwilligers-

  werk in huis hebben.

  Diensten Vrijwillige Thuishulp

  Praktische hulpVrijwilligers doen kleine klussen zoals medicijnen ophalen, werken in de tuin,

  de hond uitlaten, boodschappen doen, autovervoer en de was doen.

  sociale steunVrijwilligers zoeken regelmatig mensen op die wegens ouderdom, handicap

  of ziekte niet of moeilijk het huis uit kunnen of last hebben van eenzaamheid.

  Hierbij gaat het vaak om een praatje bij de koffie, een stukje voorlezen, samen

  wandelen of winkelen, enzovoorts.

  sociale controleVrijwilligers komen dagelijks op bezoek bij alleenwonende ouderen. Of ze

  begeleiden een telefooncirkel die als doel heeft dat ouderen zelf contact

  met elkaar opnemen.

  zakelijke hulpVrijwilligers helpen mensen bij het invullen van belasting- en/of

  verzekeringspapieren.

  UitstapjesVrijwilligers organiseren en/of begeleiden uitstapjes met een groep mensen.

  sport en spelactiviteitenVrijwilligers organiseren en/of begeleiden sport- en spelactiviteiten.

  MaatjeshulpVrijwilligers bezoeken voor een langere periode een persoon met een chroni-

  sche ziekte, met een lichamelijke of verstandelijke handicap, of met problemen

  in de psychische of psychosociale sfeer. Hierbij zoekt een vrijwilliger een per-

  soon regelmatig op om bijvoorbeeld wat te praten of een spelletje te doen.

  Bij dementieVrijwilligers bezoeken regelmatig en voor een langere periode een persoon

  die aan het dementeren is en houden hem of haar gezelschap. Dit geeft de

  partner en/of eventueel thuiswonende(n) de ruimte om even iets voor

  zichzelf te kunnen doen.

  Bij terminale situatieVrijwilligers verlenen steun aan een persoon die medisch uitbehandeld is en

  diens huisgenoten. Deze steun kan bijvoorbeeld bestaan uit het bieden van

  een luisterend oor of afleiding.

  Bij rouwEen vrijwilliger bezoekt regelmatig een persoon die er, na verlies van partner of

  kind, alleen voor staat. De vrijwilliger geeft deze persoon emotionele onder-

  steuning, wat bijdraagt aan het verwerkingsproces.

  respijtzorgEen vrijwilliger neemt tijdelijk en volledig de zorgtaken van een mantelzorger

  over.

  3 orgaNisaTies Voor VrijWillige THUisHUlP

  46

 • 49

  A A L S M E E R

  A L K M A A R

  A M S T E LV E E N

  A M S T E R D A M

  H I LV E R S U M

  H U I Z E N

  M U I D E NW E E S P

  V E L S E N

  V E L S E R B R O E K

  Z A A N S TA D

  B E V E R W I J K

  H A A R L E M

  H E E M S T E D E

  H O O F D D O R P

  B U S S U M B L A R I C U M

  E E M N E S

  L A R E NW I J D E M E R E NU I T H O O R N

  H A A R L E M M E R M E E R

  N I E U W V E N N E P

  Z A N D V O O R T

  B L O E M E N D A A LH A A R L E M M E R L I E D E

  B E N N E B R O E K

  G R A F T - D E R I J P

  E D A M - V O L E N D A M

  O O S T Z A A N L A N D S M E E R

  W AT E R L A N D

  Z E E V A N G

  H E I L O O

  L I M M E NS C H E R M E R

  E G M O N D

  S C H O O R L

  A K E R S L O OT

  L A N G E D I J K

  B E R G E N

  A N D I J K

  O P M E E R

  M E D E M B L I K

  E N K H U I Z E N

  S T E D E B R O E CH E E R H U G O W A A R D

  H O O R N

  D R E C H T E R L A N D

  W E V E R S H O O F

  B E E M S T E R

  D E N H E L D E R

  T E X E L

  H A R E N K A R S P E L

  W I E R I N G E R M E E R

  A N N A PA U L O W N A

  Z I J P E

  N I E U W E N I E D O R P

  S C H A G E N

  K O G G E N L A N D

  W O R M E R L A N D

  P U R M E R E N D

  O U D E R - A M S T E L

  D I E M E N

  N A A R D E N

  gMarkant STEUNPUNT MANTELZORG AMSTERDAM EN DIEMEN GEOGRAFISCH GEBIED: AMSTERDAM EN DIEMEN

  gaMStelring GEOGRAFISCH GEBIED: AALSMEER, AMSTELVEEN, DIEMEN, HAARLEM, HAARLEMMERMEER NOORD, HOOFDDORP, NIEUW VENNEP, OUDER-AMSTEL EN UITHOORN

  g verSa Bureau vrijwilligerSwerk VRIJWILLIGE THUISHULP GEOGRAFISCH GEBIED: BLARICUM-EEMNES-LAREN, BUSSUM-NAARDEN, HILVERSUM, WEESP-MUIDEN EN WIJDEMEREN

  g vrijwilligerScentrale huiZen AFDELING VRIJWILLIGE THUISHULP GEOGRAFISCH GEBIED: HUIZEN

  g huManitaS afdeling alkMaar e.o. STEUNPUNT MANTELZORG NOORD-KENNEMERLAND EN VRIJWILLIGE THUISHULP GEOGRAFISCH GEBIED: ALKMAAR, AKERSLOOT, GEMEENTE BERGEN (BERGEN, EGMOND, SCHOORL), GEMEENTE LANGEDIJK, GRAFT-DE RIJP, HEERHUGOWAARD, HEILOO, LIMMEN, LANGEDIJK, SCHERMER

  ghuManitaS afdeling kop van noord-holland GEOGRAFISCH GEBIED: ANNA-PAULOWNA, DEN HELDER, HARENKARSPEL, NIEDORP, SCHAGEN, TEXEL, WIERINGERMEER EN ZIJPE.

  gregionaal dienStcentruM weSt-frieSland GEOGRAFISCH GEBIED: ANDIJK, DRECHTERLAND, ENKHUIZEN, HOORN, MEDEMBLIK, KOGGENLAND, OPMEER, STEDE BROEC, WERVERSHOOF

  gevean STEUNPUNT MANTELZORG ZAANSTREEK/WATERLAND GEOGRAFISCH GEBIED: BEEMSTER, EDAM-VOLENDAM, LANDSMEER, PURMEREND, OOSTZAAN, WATERLAND, WORMERLAND, ZAANSTAD EN ZEEVANG

  gtandeM STEUNPUNT MANTELZORG ZUID-KENNEMERLAND EN IJMOND GEOGRAFISCH GEBIED: BENNEBROEK, BEVERWIJK, BLOEMENDAAL, HAARLEM, HAARLEMMERLIEDE- SPAARNWOUDE, HEEMSTEDE, VELSEN EN ZANDVOORT

  gorgaNisaTies Voor Vri jWillige THUisHUlP

  g

 • g49

  aMsTerDaM - DieMeN

  Markant

  Steunpunt Mantelzorg Amsterdam en Diemen

  geografisch gebied

  Amsterdam en Diemen

  contactgegevens

  Borgerstraat 52a T: 020 886 88 00

  1053 PV Amsterdam E: [email protected]

  www.markant.org

  Diensten

  Praktische hulp Maatjeshulp

  Sociale steun Bij dementie

  Sociale controle Bij naderende dood

  Zakelijke hulp Bij rouw

  Uitstapjes Informele respijtzorg

  Sport- en spelactiviteiten

 • g50 51

  aMsTellaND - MeerlaNDeN

  aMStelring

  geografisch gebied

  Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlem, Haarlemmermeer Noord, Hoofddorp,

  Nieuw Vennep, Ouder-Amstel en Uithoorn

  contactgegevens

  Laan van de Helende Meesters 431 T: 0900 1866 lokaal tarief

  1186 DK Amstelveen E: [email protected]

  www.amstelring.nl

  Postadres: Postbus 2318, 1180 EH Amstelveen

  Diensten

  Praktische hulp Maatjeshulp

  Sociale steun Bij dementie

  Sociale controle Bij naderende dood

  Zakelijke hulp Bij rouw

  Uitstapjes Respijtzorg

  Sport- en spelactiviteiten

 • 50

  g

  51

  gooi eN VecHTsTreeK

  verSa Bureau vrijwilligerSwerk

  Vrijwillige Thuishulp

  geografisch gebied

  Blaricum-Eemnes-Laren, Bussum-Naarden, Hilversum, Weesp-Muiden en Wijdemeren

  locaties vrijwillige thuishulp Versa welzijn:

  1) contactgegevens

  Huizerweg 54 T: 035 694 74 55

  1402 AD Bussum E: [email protected]

  2) contactgegevens

  Larenseweg 30 T: 035 625 00 00

  1221 CN Hilversum E: [email protected]

  Postadres: Postbus 1463, 1200 BL Hilversum

  3) contactgegevens

  Van Houten Industriepark 21 T: 0294 410 579

  1381 MZ Weesp E: [email protected]

  Diensten

  Praktische hulp Maatjeshulp

  Sociale steun Bij dementie

  Sociale controle Bij naderende dood

  Zakelijke hulp Bij rouw

  Uitstapjes Respijtzorg

  Sport- en spelactiviteiten

  Voor alle vragen over vrijwillige thuishulp:

  Regionaal Bureau VrijwilligersWerk, tel. 0900 666 22 22 (lokaal tarief) of kijk op de site:

  www.versa-bureauvrijwilligerswerk.nl

 • g52 53

  gooi eN VecHTsTreeK

  vrijwilligerScentrale huiZen

  Afdeling Vrijwillige Thuishulp

  geografisch gebied

  Huizen

  contactgegevens

  Plein 2000, nr. 33 T: 035 524 14 14

  1271 KK Huizen E: [email protected]

  www.vconline.nl

  Diensten

  Praktische hulp Maatjeshulp

  Sociale steun Bij dementie

  Sociale controle Bij naderende dood

  Zakelijke hulp Bij rouw

  Uitstapjes Respijtzorg

  Sport- en spelactiviteiten

 • 52

  g

  53

  NoorD-KeNNeMerlaND

  huManitaS afdeling alkMaar e.o.

  Steunpunt Mantelzorg Noord-Kennemerland en Vrijwillige Thuishulp

  geografisch gebied

  Alkmaar, Akersloot, Gemeente Bergen (Bergen, Egmond, Schoorl), Gemeente Langedijk,

  Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Limmen, Langedijk, Schermer

  contactgegevens

  Reinaertlaan 5-7 T: 072 540 70 99 / 072 540 18 00

  1813 JN Alkmaar E: [email protected]

  E: [email protected]

  www.mantelzorg-nk.nl

  Diensten

  Praktische hulp Maatjeshulp

  Sociale steun Bij dementie

  Sociale controle Bij naderende dood

  Zakelijke hulp Bij rouw

  Uitstapjes Respijtzorg

  Sport- en spelactiviteiten

 • g54 55

  KoP VaN NoorD-HollaND

  huManitaS afdeling kop van noord-holland

  geografisch gebied

  Anna-Paulowna, Den Helder, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Texel, Wieringermeer en Zijpe

  contactgegevens

  Binnenhaven 76-77 T: 0223 617422

  1781 BL Den Helder E: [email protected]

  E: [email protected]

  www.humanitas.nl

  Diensten

  Praktische hulp geven we niet Maatjeshulp

  Sociale steun Bij dementie

  Sociale controle Bij naderende dood

  Zakelijke hulp Bij rouw

  Uitstapjes Respijtzorg door vrijwilliigers

  Sport- en spelactiviteiten Oppasdienst

 • 54

  g

  55

  WesT-FrieslaND

  regionaal dienStcentruM weSt-frieSland

  geografisch gebied

  Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Koggenland, Opmeer, Stede Broec,

  Wervershoof

  contactgegevens

  Commandeur Ravenstraat 40 - 49 T: 0229 272 196

  1624 TE Hoorn E: [email protected]

  www.dienstencentrum-westfriesland.nl

  Diensten

  Praktische hulp Maatjeshulp

  Sociale steun Bij dementie

  Sociale controle Bij naderende dood

  Zakelijke hulp Bij rouw

  Uitstapjes Respijtzorg

  Sport- en spelactiviteiten

 • g56 57

  zaaNsTreeK - WaTerlaND

  evean

  Steunpunt Mantelzorg Zaanstreek/ Waterland

  geografisch gebied

  Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Oostzaan, Waterland, Wormerland,

  Zaanstad en Zeevang

  contactgegevens

  T: 0900 98 97 (24 uur / e 0,10 p.m.) E: [email protected]

  F: 0299 394 444 www.evean.nl

  Postadres: Postbus 68, 1440 AB Purmerend

  Diensten

  Praktische hulp Maatjeshulp

  Sociale steun Bij dementie

  Sociale controle Bij naderende dood

  Zakelijke hulp Bij rouw

  Uitstapjes Respijtzorg

  Sport- en spelactiviteiten

 • 56

  g

  57

  zUiD-KeNNeMerlaND - ijMoND

  tandeM

  Steunpunt Mantelzorg Zuid-Kennemerland en IJmond

  geografisch gebied

  Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede-Spaarnwoude,

  Heemstede, Velsen en Zandvoort

  contactgegevens

  Kleermakerstraat 51a T: 023 89 10 610

  1991 JL Velserbroek E: [email protected]

  www.tandemzorg.nl

  Diensten

  Praktische hulp Maatjeshulp

  Sociale steun Bij dementie

  Sociale controle Bij naderende dood

  Zakelijke hulp Bij rouw

  Uitstapjes Respijtzorg

  Sport- en spelactiviteiten

 • Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBo) is de vrijwillige inzet van menskracht, competenties en/of middelen van een bedrijf voor de lokale samenleving. Betrokken ondernemers en hun werknemers leveren hun bijdrage aan het leefbaarder maken en houden van de (lokale) samen-leving. een MBo platform is een lokaal netwerk van bedrijven, maatschap-pelijke organisaties en de gemeente, dat maatschappelijk betrokken ondernemen wil initiren, ontwikkelen en uitdragen. op deze manier wordt de sociale binding tussen bedrijven en maatschappelijke organi-saties vergroot en wordt er bijgedragen aan de verbetering van de leef-baarheid in de gemeente.

  Diensten

  BemiddelingBij bemiddeling gaat het om het bij elkaar brengen van vraag en aanbod

  van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in zogenaamde matches.

  Dit gebeurt bijvoorbeeld door het organiseren van eenmalige evenementen

  zoals een Beursvloer of een MBO diner. Er zijn ook MBO organisaties die

  doorlopend matches tot stand brengen. Degene die de matches tot stand

  brengt wordt vaak een makelaar MBO genoemd.

  informatie en adviesDe meeste MBO organisaties informeren en adviseren over MBO. Bedrijfs-

  leven en maatschappelijke organisaties kunnen er terecht voor informatie over

  MBO, inspirerende voorbeelden en met praktische vragen.

  PromotieMBO organisaties zorgen voor bekendheid van maatschappelijk betrokken

  ondernemen. Dit gebeurt door het verstrekken van brochures, het versturen

  van persberichten, het opzetten van voorlichtingsactiviteiten, netwerkbijeen-

  komsten, enzovoorts.

  ontwikkelingMBO is voortdurend in beweging. MBO organisaties zijn altijd op zoek naar

  nieuwe mogelijkheden, projecten en samenwerking tussen bedrijfsleven en

  maatschappelijke organisaties.

  4 orgaNisaTies Voor MaaTscHaPPelijK BeTroKKeN oNDerNeMeN (MBo)

  58

 • 61

  Z A A N S TA D

  P U R M E R E N D

  Z A N D V O O R T

  D E N H E L D E R

  A A L S M E E R

  A L K M A A R

  A M S T E LV E E N

  A M S T E R D A M

  H U I Z E N

  H A A R L E M

  H E E M S T E D E

  H A A R L E M M E R M E E R

  A N D I J K

  O P M E E R

  M E D E M B L I K

  E N K H U I Z E N

  S T E D E B R O E CH E E R H U G O W A A R D

  D R E C H T E R L A N D

  W E V E R S H O O F

  K O G G E N L A N D H O O R N

  U I T H O O R N

  gaalSMeer MAKELAAR MBO

  galkMaar STICHTING DE WAAIER

  gaMStelveen MAKELAAR MBO

  gaMStelveen STICHTING M3

  gaMSterdaM HART VOOR AMSTERDAM

  gaMSterdaM MAKELAAR MBO

  gden helder PLATFORM MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN DE BRUG

  ghaarleM BEDRIJF EN SAMENLEVING HAARLEM EN OMGEVING

  ghaarleMMerMeer BEDRIJF EN SAMENLEVING HAARLEMMERMEER

  gheeMStede STICHTING MERLET

  ghoorn SKAKELAARS

  ghuiZen PLATFORM MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN

  gpurMerend PLATFORM MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN ONDERNEMEN PURMEREND

  gZaanStad DE NIEUWE WINST

  gZandvoort VERENIGING MBO ZANDVOORT

  gorgaNisaTies Voor MaaTscHaPPeli jK BeTroKKeN oNDerNeMeN

  g

 • g61

  aalsMeer eN UiTHoorN

  Makelaar MBo

  Vrijwilligerscentrale Cardanus, Steunpunt Vrijwilligerswerk Aalsmeer

  geografisch gebied

  Aalsmeer en Uithoorn

  contactgegevens

  Vrijwilligerscentrale Aalsmeer

  Parklaan 27 T: 0297 347 510

  1431 EM Aalsmeer E: [email protected]

  www.vrijwilligerscentrale.cardanus.nl

  contactpersoon

  angela den Hamer

  Parklaan 27 T: 0297 347 510 / 06 515 792 31

  1431 EM Aalsmeer E: [email protected]

 • g62 63

  alKMaar eN HeerHUgoWaarD

  Stichting de waaier

  geografisch gebied

  Alkmaar en Heerhugowaard

  contactpersoon

  renee rademacher

  Postbus 315 T: 072 519 16 05 / 06 411 837 20

  1800 AH Alkmaar E: [email protected]

  www.de-waaier.nl

 • 62

  g

  63

  aMsTelVeeN

  Makelaar MBo

  Vrijwilligerscentrale Cardanus, Steunpunt Vrijwilligerswerk Amstelveen

  geografisch gebied

  Amstelveen

  contactgegevens

  Vrijwilligerscentrale Cardanus Amstelveen

  Laan Nieuwer-Amstel 1 T: 020 540 47 34

  1182 JA Amstelveen E: [email protected]

  www.vrijwilligerscentrale.cardanus.nl

  Postadres: Postbus 4, 1180 BA Amstelveen

  contactpersoon

  angela den Hamer T: 0297 32 32 53 / 06 515 792 31

  E: [email protected]

 • g64 65

  aMsTelVeeN

  Stichting M3

  geografisch gebied

  Amstelveen

  contactpersoon

  Lindenlaan 75 T: 020 543 45 45

  1185 LC Amstelveen E: [email protected]

  www.cardanus.nl

  contactpersoon

  andr Woutersen T: 020 543 45 45

  E: [email protected]

 • 64

  g

  65

  aMsTerDaM

  hart voor aMSterdaM

  geografisch gebied

  Amsterdam

  contactgegevens

  Herengracht 218 T: 020 637 53 75

  1016 BT Amsterdam E: [email protected]

  www.hartvooramsterdam.nl

  contactpersoon

  Daphne grimmelikhuijse E: [email protected]msterdam.nl

  Misja Horsthuis E: [email protected]

 • g66 67

  aMsTerDaM

  Makelaar MBo

  Vrijwilligerscentrale Cardanus, Steunpunt Vrijwilligerswerk Zuider-Amstel

  geografisch gebied

  Zuider-Amstel en Rivierenbuurt

  contactgegevens zuider-amstel

  A.J. Ernstraat 112 T: 06 1228 6008

  1082 LP Amsterdam E: [email protected]

  www.vrijwilligerscentrale.cardanus.nl

  Uiterwaardenstraat 550 T: 06 1228 6008

  1079 AZ Amsterdam E: [email protected]

  www.vrijwilligerscentrale.cardanus.nl

  contactpersoon

  angela den Hamer T: 0297 32 32 53 / 06 515 792 31

  E: [email protected]

 • 66

  g

  67

  DeN HelDer

  platforM MaatSchappelijk Betrokken onderneMen de Brug

  geografisch gebied

  Den Helder

  contactgegevens

  Vrijwilligerscentrale Den Helder

  Jacob van Heemskerckstraat 1 T: 0223 525 340

  1782 XC Den Helder E: [email protected]

  www.vrijwilligerswerk-nhn.nl

  contactpersoon

  jane lobles T: 0223 525 340

  E: [email protected]

  VrijwilligerswerkNoord-Holland Noord

 • g68 69

  HaarleM

  Bedrijf en SaMenleving haarleM en oMgeving

  geografisch gebied

  Haarlem

  contactgegevens

  Vrijwilligerscentrale Haarlem

  Nieuwe Groenmarkt 51 T: 023 531 48 62

  2011 TV Haarlem E: [email protected]

  www.vwc-haarlem.nl

  contactpersoon

  Marijke aukema T: 023 531 48 62

  E: [email protected]

 • 68

  g

  69

  HaarleMMerMeer

  Bedrijf en SaMenleving haarleMMerMeer

  geografisch gebied

  Haarlemmermeer

  contactgegevens

  Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer

  Dr. Van Dorstenstraat 1 T: 023 569 88 70

  2132 JR Hoofddorp E: [email protected]

  www.vrijwilligerswerkhaarlemmermeer.nl

  Postadres: Postbus 249, 3130 AK Hoofddorp

  contactpersoon

  Theo elstgeest T: 023 569 88 88

  E: [email protected]

 • g70 71

  HeeMsTeDe

  Stichting Merlet

  geografisch gebied

  Heemstede

  contactgegevens

  Hageveld 15 T: 06 515 126 45

  2102 LM Heemstede E: [email protected]

  www.merlet-heemstede.nl

  contactpersoon

  Han schoo

 • 70 71

  g

  HoorN

  SkakelaarS

  geografisch gebied

  Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec en Wervershoof

  contactgegevens

  Koperslager 21 www.skakelaars.nl

  1625 AJ Hoorn

  contactpersoon

  arthur Helling T: 06 224 632 98

  E: [email protected]

 • g72 73

  HUizeN

  platforM MaatSchappelijk Betrokken onderneMen

  geografisch gebied

  Huizen

  contactgegevens

  Vrijwilligerscentrale Huizen

  Plein 2000, nr. 33 T: 035 526 75 53

  1271 KK Huizen E: [email protected]

  www.vconline.nl

  contactpersoon

  regina Bruins T: 035 526 75 53

  E: [email protected]

 • 72

  g

  73

  PUrMereND

  platforM MaatSchappelijk Betrokken onderneMen purMerend

  geografisch gebied

  Purmerend

  contactgegevens

  Vrijwilligerscentrale Purmerend

  Violenstraat 6 T: 0299 479 572

  1441 JB Purmerend E: [email protected]

  www.vwcpurmerend.nl

  contactpersoon

  ronny de Vr T: 0299 479 572

  E: [email protected]

 • g74 75

  zaaNsTaD

  de nieuwe winSt

  geografisch gebied

  Zaanstad

  contactgegevens

  Vrijwilligerscentrale Zaanstad

  Jufferstraat 4 T: 075 659 09 53

  1502 GE Zaandam E: [email protected]

  www.denieuwewinst.nl

  contactpersoon

  otto Wrth T: 075 612 03 55 / 06 306 614 61

  E: [email protected]

 • 74

  g

  75

  zaNDVoorT

  vereniging MBo Zandvoort

  geografisch gebied

  Zandvoort

  contactgegevens

  Tolweg 30 T: 023 571 79 91

  2042 EL Zandvoort E: [email protected]tnet.nl

  contactpersoon

  Wim Fisscher

 • 76

  g

  ProViNciale eN laNDelijKe orgaNisaTies

  77

  priMo nh

  PRIMO nh is een grote adviesorganisatie op sociaal terrein. De organisatie werkt voor en met de

  provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties op het terrein van sociaal beleid in Noord-

  Holland. PRIMO nh helpt mee om oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken.

  De adviseurs van PRIMO nh adviseren, geven informatie en brengen partijen bij elkaar.

  Ze doen onderzoek en begeleiden processen. Via studiebijeenkomsten, (digitale) publicaties,

  cursussen en best practices verspreidt PRIMO nh kennis.

  PRIMO nh is werkzaam op verschillende maatschappelijke terreinen waaronder vrijwillige inzet.

  De adviseurs vrijwillige inzet werken aan het verbeteren van de lokale ondersteuningsstructuur

  voor het vrijwilligerswerk, gemeentelijk vrijwilligersbeleid, maatschappelijk betrokken onder-

  nemen, maatschappelijke stages, kwaliteitsverbetering van lokale vrijwilligersorganisaties,

  vrijwilligersorganisaties in de zorg, het vinden en binden van vrijwilligers en diversiteit binnen

  vrijwilligersorganisaties.

  geografisch gebied

  Provincie Noord-Holland

  contactgegevens

  Emmakade 4 - 6 T: 0299 418 700

  1441 ET Purmerend E: [email protected]

  www.primo-nh.nl

  Postadres: Postbus 106, 1440 AC Purmerend

  Kenniscentrum van de sociale praktijk

 • 76 77

  g

  ProViNciale eN laNDelijKe orgaNisaTies

  SportService noord-holland

  Sportservice Noord-Holland is een organisatie-, advies-, service- en evenementenbureau op

  het gebied van de breedtesport. Daarnaast is Sportservice de uitvoerder van het sportbeleid

  van de Provincie Noord-Holland en van vele Noord-Hollandse gemeenten. Sportservice richt

  zich primair op het ontwikkelen en ondersteunen van de georganiseerde sport.

  Meer mensen (jong, ouder, oud, ziek en gezond) moeten meer gaan sporten. Belangrijke

  taken van Sportservice Noord-Holland zijn het verbeteren van de kwaliteit van leiding en

  begeleiding van organisatie en infrastructuur. Sportservice is voornamelijk actief voor de

  Provincie Noord-Holland, gemeenten in Noord-Holland, plaatselijke sportraden, sportbonden

  en sportverenigingen.

  geografisch gebied

  Provincie Noord-Holland

  contactgegevens

  Nieuwe Gracht 7 T: 023 531 94 75

  2011 NB Haarlem E: [email protected]

  www.sportservicenoordholland.nl

  Postadres: Postbus 338, 2000 AH Haarlem

 • 78

  ProViNciale eN laNDelijKe orgaNisaTies

  79

  g

  g

  acB

  ACB is een non-profit organisatie die de gelijkwaardige deelname van allochtonen aan het maat-

  schappelijk verkeer wil bevorderen. Dat doet ACB door het ontwikkelen van methodes om blokkades

  en achterstanden weg te werken, en door het versterken van de eigen kracht en (organisatie)

  capaciteiten van allochtonen. Op basis hiervan zijn inhoudelijke doelstellingen geformuleerd op het

  gebied van onderwijs en educatie, arbeidsmarkt en beeldvorming (o.a. islam). Deze doelstellingen

  worden door advies/trainingen/workshops, onderzoek en methodiekontwikkeling vormgegeven.

  geografisch gebied: Provincie Noord-Holland

  contactgegevens

  Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam, T: 020 627 9460

  E: [email protected], www.acbkenniscentrum.nl

  profor

  ProFor is een onafhankelijke non-profit organisatie met een provinciale basisfinanciering. Voor

  provinciale overheden voert zij steunfunctietaken en projecten uit ten behoeve van de integratie

  en participatie van etnische groepen binnen de Nederlandse samenleving. Daarnaast heeft ProFor

  diverse andere opdrachtgevers waarvoor zij projecten uitvoert. ProFor is een bureau voor samen-

  levingsopbouw, dat in samenwerking met maatschappelijke organisaties, zelforganisaties en

  vrijwilligersorganisaties van alle etnische achtergronden tot een positief resultaat wil komen voor

  alle betrokkenen. ProFor verleent ondersteuning door het geven van informatie, advies, cursussen,

  trainingen en de ontwikkeling van projecten en methodieken. Met deze diensten wil ProFor

  werken aan een veelkleurige, veelzijdige maar vooral rechtvaardige Nederlandse samenleving.

  geografisch gebied: Provincie Noord-Holland

  contactgegevens Hoofdkantoor

  Keienbergweg 3, 1101 EZ Amsterdam Zuidoost, T: 020 690 26 26, E: [email protected], www.profor.nl

  contactgegevens projectlocaties

  Develstein 100A, 1102 AK Amsterdam Zuidoost, T: 020 690 26 26

  Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, T: 020 690 26 26

  Eemstraat 9-11, 1784 CA Den Helder, T: 0223 720 871

 • 78 79

  g

  ProViNciale eN laNDelijKe orgaNisaTies

  MoviSie

  MOVISIE wil de participatie en de zelfredzaamheid van burgers bevorderen. De organisatie

  werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties.

  MOVISIE verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt kennis over welzijn, zorg en sociale veiligheid.

  n adviseert over de toepassing van die kennis. Movisie is maatschappelijk betrokken, werkt

  aan concrete resultaten en neemt de lokale context als uitgangspunt.

  Naast kennisoverdracht is kennisontwikkeling de kracht van MOVISIE. Kennis ontwikkelen

  wordt gerealiseerd door bijvoorbeeld professionals met elkaar in contact te brengen en ze

  actief kennis en ervaringen te laten delen. Daarmee stroomt bestaande kennis beter door

  en ontstaan nieuwe ideen en oplossingen. Hierbij worden werkmethodes ingezet zoals

  kennisuitwisselingbijeenkomsten, digitale hulpmiddelen als websites en nieuwsbrieven en

  een scala aan netwerkactiviteiten. Concrete producten zijn adviezen, trainingen en cursussen,

  publicaties en methodieken.

  geografisch gebied

  Landelijk

  contactgegevens

  Catharijnesingel 47 T: 030 789 20 00

  3511 GC Utrecht E: [email protected]

  www.movisie.nl

  Postadres: Postbus 19129, 3501 DC Utrecht

 • 80

  g

  ProViNciale eN laNDelijKe orgaNisaTies

  81

  vilanS

  Vilans is een Nederlandse kennisorganisatie voor de langdurige zorg. Vilans streeft naar een

  betere kwaliteit van leven van mensen die langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben.

  Dit doel wordt bereikt door kennisprojecten uit te voeren in opdracht van het ministerie van

  VWS, aanbieders van wonen, welzijn en zorg en patinten- en clintenorganisaties.

  Vilans verzamelt, ontwikkelt, verspreidt en implementeert kennis. Daarbij wordt continu uitgegaan

  van de behoeften van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Vilans maakt zijn

  kennis praktisch toepasbaar, doordat de eindgebruikers betrokken worden bij de ontwikkeling

  van kennisproducten. Tevens wordt bijgehouden hoe de verzamelde kennis werkt in de praktijk.

  geografisch gebied

  Provincie Noord-Holland

  contactgegevens

  Catharijnesingel 47 T: 030 - 789 2300

  3511 GC Utrecht E: [email protected]

  www.vilans.nl

  contactgegevens locatie zuid

  Zandsbergweg 111

  6432 CC Hoensbroek

  Postadres: Postbus 8228, 3503 RE Utrecht

 • 80 81

  ProViNciale eN laNDelijKe orgaNisaTies

  g

  g

  MeZZo

  Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg, zet zich in voor iedereen

  die langdurig en onbetaald voor een ander zorgt, als familielid, vriend, buur of gewoon uit

  solidariteit. Mezzo komt op voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers bij politici en beleidsmakers

  en biedt ondersteuning vanuit zon 250 plaatsen in Nederland. Steunpunten Mantelzorg bieden

  informatie, advies en ondersteuning. Organisaties voor Vrijwilligerszorg koppelen vrijwilligers

  aan mensen met een chronische ziekte of handicap.

  geografisch gebied

  Landelijk

  contactgegevens T: 030-6592222

  E: [email protected]

  www.mezzo.nl

  Postadres: Postbus 179, 3980 CD Bunnik

  vereniging nederlandSe organiSatie vrijwilligerSwerk

  Vereniging NOV is het branchenetwerk van vrijwilligersorganisaties in Nederland. Vereniging NOV

  kent het veld door en door, behartigt de belangen van vrijwilligers en vertegenwoordigt de

  sector in binnen- en buitenland. Het NOV komt op voor de belangen van vrijwilligers en versterkt

  de positie van vrijwilligerswerk in de samenleving. Tevens draagt NOV eraan bij dat het thema

  vrijwilligerswerk de aandacht krijgt die nodig is. Vereniging NOV is de woordvoerder en lobbyist

  van het vrijwilligerswerk en is een serieuze gesprekspartner van politiek, overheid en andere

  beleidsbenvloeders op zowel landelijk als lokaal niveau. NOV laat zien wat het effect is van

  wet- en regelgeving, denkt mee over beleid en geeft advies. Ook ngevraagd.

  geografisch gebied

  Landelijk

  contactgegevens

  Els Berman, bestuurssecretaris T: 030 789 20 46 / 030 789 20 10

  Catharijnesingel 47 E: [email protected]

  3511 GC Utrecht www.nov.nl

  Postadres: Postbus 19129, 3501 DC Utrecht

 • 82

  g

  ProViNciale eN laNDelijKe orgaNisaTies

  coloFoN

  Kenniscentrum van de sociale praktijk

  dit iS een uitgave van priMo nh

  PriMo nh 2008

  Overname of openbaarmaking van (gedeelten van) deze uitgave is toegestaan

  met bronvermelding.

  Purmerend, april 2008

  oplage: 700 exemplaren

  Tekst: Kor Berghuis, Dennus Ligter en Anneke Wienema

  eindredactie: Danille Schriek

  Beeldmateriaal: Kaart Noord-Holland, Provincie NH

  Yvonne Jonkman

  Wil Spanjer

  Vormgeving: Studio Stevens

  Bestellen: Deze uitgave kost e 15 excl. verzendkosten

  en is te bestellen bij:

  PriMo nh

  Postbus 106, 1440 AC PURMEREND

  T: 0299 418 700

  F: 0299 418 799

  E: [email protected]

  www.primo-nh.nl

  Meer informatie: Kor Berghuis, [email protected]

  Dennus Ligter, [email protected]

  De provincie Noord-Holland vindt vrijwilligerswerk belangrijk. Zij heeft middelen beschikbaar gesteld om deze publicatie mogelijk te maken.

 • 82

 • gggg