Versnelling circulaire economie Fryslân: Pilot begeleiding...

of 37 /37
Versnelling circulaire economie Fryslân: Pilot begeleiding MKB-bedrijven Eindrapportage Arthur ten Wolde Circular Future 26 juni 2018

Embed Size (px)

Transcript of Versnelling circulaire economie Fryslân: Pilot begeleiding...

 • VersnellingcirculaireeconomieFryslân:PilotbegeleidingMKB-bedrijven

  Eindrapportage

  ArthurtenWoldeCircularFuture

  26juni2018

 • 2

  Project:VersnellingcirculaireeconomieFryslân-PilotbegeleidingMKB-bedrijvenGestartinjanuari2018Doelen:1.  TestenvanCircularityChecklistdieCircularFutureontwikkelt

  voorEcopreneur.euenMVONederland/DeGroeneZaakom10-15MKBbedrijvenverdienmodel/bedrijfsactiviteitencirculairtemaken

  2.  AanpakontwikkelenvoorcirculairmakenFriesMKB

  Inleiding

 • 3

  Tijdlijn

  Projectgestart januari2018

  KickoffmeetingmetGerwinVenemaenSanderBos 30januari

  InterviewHoukjeRijpstra,VerenigingCirculairFriesland

  15februari

  GesprekkenDennisCartonenKevinMessak,Ynbusiness

  12maart,7juni

  12Bedrijfsinterviews,waarvan11deCircularityCheckhebbendoorlopen

  25april-8mei

  Terugkoppelinguitkomstennaarde11bedrijven 12juni

  EindrapportageaanProvincieFriesland 26juni

 • 4

  •  15suggestiesaangeleverddoorYnbusinessenVerenigingCirculairFriesland

  •  “Interesseincirculair,maarnogweinigactieondernomen”

  •  SpreidingovervoorFrieslandrelevantesectoren

  •  Zoweltechnocyclus(bijv.machinebouwer)alsbiocyclus(bijv.voedingsproducent)

  •  Producten(bijv.maakbedrijf)endiensten(bijv.horeca)

  •  Kleinenmiddelgroot

  •  Deselectieisuitstekenduitgevallengeziendepositieveresponsvandebedrijven

  CriteriaselectieMKB-bedrijven

 • 5

  •  Kortelijstmetopenvragenoverbedrijfenopcirculariteittetestenproduct/dienst

  •  IntroductieCirculaireEconomie(bijlage2)

  •  VragenlijstCircularityCheck

  •  Openvragenovereventuelevolgendestappenenfeedback

  Opzetinterviews

 • 6

  1.  Kuntukortietsvertellenoveruwbedrijfenbelangrijksteproducten?

  2.  Watisuwambitie?

  3.  Tegenwelkebelemmeringenlooptuvooralaan?

  Deel1:Openvragen

 • 7

  Deel2:CircularityCheck

  •  Checktcirculariteitvanbepaaldproduct/dienst•  Ruim50vragendiealleslangslopenenscorenop5indicatoren:(1)ontwerp/inkoop/productie(2)levering(3)gebruik(4)terugwinning(5)duurzaamheid•  Verschillendego/nogovragenoverterugwinningenduurzaamheid–ditomgreenwashingtevoorkomen

 • 8

  Ruim50vragenover5onderdelen

  Product/dienst

  1.Ontwerp,inkoop&productie

  2.Levering

  3.Gebruik

  4.Terugwinning 5.Duurzaamheid

  Aspecten:Circulairontwerpen,minderproductieafval,circulairinkopen,samenproduceren,producerenopafroep,Cradle-to-cradle,klanten-stemming,Lean

  Onlineoflokaal

  Deelplatforms,prestatiecontracten,productgerelateerdediensten,

  betalenpergebruik,huurabonnement,onderhoud,

  reparatie,3Dprintingvanreserveonderdelen,kopenop

  afbetaling

  Terugnamenagebruik,opknappen,herfabricageentweedehandsverkoop,biomassacascadering,

  Upcycling,Recycling

 • 9

  Snapshot1

 • 10

  Snapshot2

 • 11

  Deel3:Afrondendeopenvragen

  • Watzouvolgensueenvolgendestapkunnenzijnrichtingcirculairondernemen?•  Gaatuactieondernemennaaraanleidingvanditgesprek?

  –Zoja,welke?• WatvonduvandevragenlijstvandeCircularityCheck?

  –Heeftuconcretesuggestiesvoorverbetering?• Welkemogelijkevervolgstappensprekenuaan?•  HeeftueenaanbevelingvoordeProvincieFrieslandomcirculairondernementestimuleren?

 • 12

  Uitkomsten

  0%10%20%30%40%50%60%70%

  Ontwerp,inkoopenproductie

  Levering

  GebruikTerugwinning

  DuurzaamheidBEDRIJF#2

  Pilot

 • 13

  Genoemdeknelpuntenvoorcirculair

  •  Koopkrachtigevraagvoorcirculaireproducten/diensten•  Durfbijopdrachtgevers,medevanwegefinanciëlerisico’s•  Tijd•  Achterblijvenregelgevingoverheid:eristechnischveelmeermogelijkdanopdemarktwordtgebracht

  •  Geenrecyclertevinden(voorvlaggendoek)•  Technischebelemmeringen•  Financiering–N.B.somsopgelost•  Kennis•  Netwerkompartners,kennisenoplossingentevinden•  Vanwegeeigendomsrechtmagdegemeenteniksdoenaanverwaarloosdeschepenindehaven

 • 14

  ToelichtingopdeCheck(1/2)

  •  Descoreopelkvande5indicatoren(ziedefigurenindevolgendedia’s)volgtdirectuitdevragenlijst.Circulariteitgaathierbijoverdegrondstoffeneninzetvanduurzameenergiebronnen.Devragenoverduurzaamheidvormeneencheckopdeduurzaamheidvandebedrijfsvoering,socialeaspectenenenergiebesparing.Bijelkgegevenantwoordhoorteenscoretussende0en100%.Descoreperindicatorwordtberekenduithetgemiddeldevandevoordieindicatorbeantwoordevragen.Degemiddeldescoreishetgemiddeldevande5indicatoren(ziebovenaandeuitslag).

  •  EnkelevragenvandeCircularityCheckzijnechterGO/NOGOvragen:alsmendaarvoor0%scoort,wordthetproducten/ofdienstalsnietcirculairofnietduurzaambeschouwd.Zokanhetproductnietcirculairzijnalshetbedrijfnietsdoetaanterugwinningvandematerialen.Verderishetbedrijfnietduurzaamalshetwerknemers,leveranciersofpartnersoneerlijkbehandelt;enalshetbedrijfnietduurzaamopereert,ishetproduct/dienstooknietcirculair.

 • 15

  ToelichtingopdeCheck(2/2)

  •  Alle11bedrijvenhebbeneenterugkoppelingmetaanbevelingenontvangenhoezehunscorezoudenkunnenverhogen.DehoofdaanbevelingengevenaanhoeaandieGO/NOGOvragenvoldaankanworden,zodatdeeindscoreinelkgevalpositiefwordt.Hetproduct/dienstmagdanalsvoorX%circulairbeschouwdworden.Deoverigeaanbevelingenzijnsuggestiesomdescoreverderteverhogenenhetproduct/dienstcirculairdertemaken.Dezeaanbevelingenvolgendirectuitdescandoorpervraagweertegevenhoehetvolgendeniveauindemogelijkeantwoordenopdezevraagkanwordenbereikt.

  •  AllebedrijfsgegevenswordendoorCircularFuturestriktvertrouwelijkbehandeld.DeProvinciekrijgtalleenanoniemeofgemiddeldescorestezien.

  •  Hetformatmeteenfictiefvoorbeeldvandeterugkoppelingsrapportageaandebedrijvenisapartbijgevoegd

  •  Diversebedrijvenhebbenalpositiefgereageerdopdeterugkoppeling•  Deuitkomstenperbedrijfdiehiernavolgen,staaninvolgordevanhogenaarlagescore

 • 16

  Uitkomstenbedrijf#1

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%Ontwerp,inkoopenproductie

  Levering

  GebruikTerugwinning

  Duurzaamheid

  BEDRIJF#1

  Pilot

  Gemiddeldescore 51%ScoreopGO/NOGOvragenCirculariteit

  63%Eindscore 51%

  N.B.“Pilot”isdegemiddeldescore

  vanalle11bedrijven

 • 17

  Uitkomstenbedrijf#2

  0%10%20%30%40%50%60%70%

  Ontwerp,inkoopenproductie

  Levering

  GebruikTerugwinning

  DuurzaamheidBEDRIJF#2

  Pilot

  Gemiddeldescore 48%ScoreopGO/NOGOvragenCirculariteit

  53%Eindscore 48%

 • 18

  Uitkomstenbedrijf#3

  0%10%20%30%40%50%60%70%80%

  Ontwerp,inkoopenproductie

  Levering

  GebruikTerugwinning

  Duurzaamheid

  BEDRIJF#3

  Pilot

  Gemiddeldescore 46%ScoreopGO/NOGOvragenCirculariteit

  44%Eindscore 46%

 • 19

  Uitkomstenbedrijf#4

  0%10%20%30%40%50%60%70%

  Ontwerp,inkoopenproductie

  Levering

  GebruikTerugwinning

  DuurzaamheidBEDRIJF#4

  Pilot

 • 20

  Uitkomstenbedrijf#5

  0%10%20%30%40%50%60%

  Ontwerp,inkoopenproductie

  Levering

  GebruikTerugwinning

  Duurzaamheid

  BEDRIJF#5

  Pilot

 • 21

  Uitkomstenbedrijf#6

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  Ontwerp,inkoopenproductie

  Levering

  GebruikTerugwinning

  Duurzaamheid

  BEDRIJF#6

  Pilot

  Gemiddeldescore 41%ScoreopGO/NOGOvragenCirculariteit

  0%Eindscore 0%

 • 22

  Uitkomstenbedrijf#7

  0%10%20%30%40%50%60%70%

  Ontwerp,inkoopenproductie

  Levering

  GebruikTerugwinning

  Duurzaamheid

  BEDRIJF#7

  Pilot

 • 23

  Uitkomstenbedrijf#8

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  Ontwerp,inkoopenproductie

  Levering

  GebruikTerugwinning

  Duurzaamheid

  BEDRIJF#8

  Pilot

 • 24

  Uitkomstenbedrijf#9

  0%10%20%30%40%50%60%70%

  Ontwerp,inkoopenproductie

  Levering

  GebruikTerugwinning

  DuurzaamheidBEDRIJF#9

  Pilot

 • 25

  Uitkomstenbedrijf#10

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  Ontwerp,inkoopenproductie

  Levering

  GebruikTerugwinning

  Duurzaamheid

  BEDRIJF#10

  Pilot

 • 26

  Uitkomstenbedrijf#11

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  Ontwerp,inkoopenproductie

  Levering

  GebruikTerugwinning

  Duurzaamheid

  BEDRIJF#11

  Pilot

 • 27

  Scoresopde5onderdelen

  0%10%20%30%40%50%60%

  Ontwerp,inkoopenproductie

  Levering

  GebruikTerugwinning

  DuurzaamheidProducten

  Diensten

  Pilot

 • 28

  •  Gemiddeldescorepilotdeelnemers:36%circulair•  Dienstenscorenwathogerdanproducten;decheckvooreendienstislichteromdatjeniettemakenhebtmetproductontwerpenproductie

  •  Allebedrijvenscorenpositiefopgo/nogovragenduurzaamheid•  54%vandebedrijvenscoort0%opeenvandego/nogovragenvoorcirculariteitdoorachterblijventerugwinning,enheeftdaarmeeeeneindscorevan0%circulair.

  •  Eenscorevan0%circulairopleveringwordtdoordevingersgezien

  •  Gemiddeldeeindscorepilotdeelnemers:21%circulair

  Gemiddeldeuitkomstenpilot

 • 29

  Vervolgstappenenfeedback

 • 30

  •  SECTORTAARTPUNT•  SPREIDING

  •  TOELICHTINGCHECK

  Uitkomstenvervolgstappen

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  16.Concreet:metdeHISWAdegrootsteproblemenaanpakken,zoalshetwettelijkverbodvoorgemeentenomverwaarloosdeschepenindehavenaftevoeren

  14.Eenopvoedingtoegespitstevragenlijstopstellenomtepresenterenenuitzettenonderonzeklanten

  15.Eengesubsidieerdproject(CommunityofPractice)metbedrijveninderegio

  11.DoorzettenvanditinitiatiefvandeCircularityCheck,bijv.viaYnbusiness

  12.Gezamenlijknaaroplossingenzoekenvoordegrootsteafvalproblemen

  13.Versplinteringvanpartijenrondduurzaamheidencirculairaanpakken

  10.Aanpakkenknelpunteninwet-enregelgeving

  9.Hulpbijhetbinnenhalenvanprivatefinancieringvooreencirculairproject

  8.Eenspelcirculaireeconomiemetandereorganisaties

  5.Eengratistrainingcirculairontwerpen

  6.AansluitingbijdeVerenigingCirculairFriesland

  7.Hulpbijhetbinnenhalenvansubsidievooreencirculairproject

  4.Eentoolomdemogelijkhedenvoorkostenreductiedoorverhoogdeefficiëntievangrondstoffenenenergieteberekenen

  3.EenFrieseGreenDealCirculairInkopen

  2EenstrategiesessiemeteencirculairBusinessModelCanvas

  1.Eengratisworkshopoverdeverminderingvanafvalkostenenhoeveelheidrestafval

  Welkevandevolgendemogelijkevervolgstappensprekenuaan?

 • 31

  0% 20% 40% 60% 80%

  Nee

  Weetnogniet

  Ja,opbasisvanaanbevelingenindenogteontvangenrapportage

  Ja,alconcreteactie(s)voorogen

  Ja

  Gaatuactieondernemennaaraanleidingvanditgesprek?

 • 32

  0% 10%20%30%40%50%60%70%80%

  Leekweinigtoetegaanvoegen,daaromnietdoorlopen

  Heeftuconcretesuggestiesvoorverbetering?

  Supergoed

  Leuk,mooielijst

  OK,mooidathijerisenvragensteltovergrondstoffenenenergie

  WatvonduvandevragenlijstvandeCircularityCheck?

 • 33

  Tenslotte15aanbevelingenvanCircularFutureaandeProvincieFrieslandomhetFrieseMKBaantejagenrichtingcirculairondernemen:

  1.  Laatditnajaarcontactopnemenmetde11bedrijvendiedeCircularityCheckhebbendoorlopen,envraagwelkeactie(s)erdooringangzijngezet,enwelkeextrainvesteringendaarmeezijngemoeid

  2.  Starteenreekssessiesvaneen(gratis)workshopvoorMKB-ersoverdeverminderingvanafvalkostenenhoeveelheidrestafval.BenaderhiervoorbijvoorbeeldJanHenkWelink,TUDelft

  3.  BiedbedrijvendemogelijkheidvooreengratisstrategiesessiemeteencirculaireeconomieadviseuraandehandvaneenCirculairBusinessModelCanvas,zoalsdezevandeEllenMacArthurFoundation.

  4.  StarteenFrieseGreenDealCirculairInkopenen/ofsluitmetFrieseactiviteitennauwaanbijdenieuwelandelijkeGreenDealCirculairInkopen2.0

  AanbevelingenCircularFuture(1/4)

 • 34

  6.  Steleengratistoolterbeschikkingomdemogelijkhedenvoorkostenreductiedoorverhoogdeefficiëntievangrondstoffenenenergieteberekenen.ZoalsdezeEngelstaligerekenmodulevanhetDuitseVDI.

  7.  BiedondernemerseengratistrainingcirculairontwerpeninFrieslandaanviaCIRCO

  8.  Vergemakkelijkhetbinnenhalenvansubsidieen/ofprivatefinancieringvooreencirculairproject

  9.  SteldeMKBVoucherregelingFryslânin2018en2019openvoorcirculaireeconomie-activiteiten-voorzoverditalniethetgevalis-encommuniceerditnaarondernemersopeenwijzediehenzalaanspreken.Bijv.doortewijzenopdemogelijkhedenvoorverlagingvandeafvalkosten

  10.  HaalCirculabnaarFriesland,eenspelcirculaireeconomiemetandereorganisaties

  Aanbevelingen(2/4)

 • 35

  10.  Zoekgezamenlijkmetpartijennaaroplossingenvoordegrootsteafvalproblemen.Nodigbijvoorbeeldeenaantalaandejachtbouwenwatersportgerelateerdebedrijvenenpartijenuitombijelkaarkomen,zoalsHISWAregiomanagerJanYbema.Ditomeengezamenlijktrajectingangtezettenomdegrootsteafvalproblemenaantepakken,zoalsverwaarloosdeschepenindehaven.

  11.  ZethetinitiatiefvandeCircularityCheckvoort,bijvoorbeelddoorondernemershieroptewijzennadelanceringdoorEcopreneur,eneenopvoedingtoegespitsteversietelatenontwikkelen

  12.  Zorgvooreenhelderoverzicht,afstemmingenonderlingetaakverdelingensamenwerkingvanallepartijendieinFrieslandwerkenaanversnellingvanduurzaamheidencirculair

  13.  Lanceereenofmeergesubsidieerdecirculaireprojectenmetbedrijveninderegio,diehuneenCommunityofPracticeopleveren

  Aanbevelingen(3/3)

 • 36

  14.  VoerdeoverigeaanbevelingenvanCircularFutureuitinreactie(2017)opdeconceptbeleidsbriefCirculaireEconomie

  15.  OverlegoverdeuitvoeringvandiversevandezevoorgesteldeactiesenmaatregelenmetdeVerenigingCirculairFrieslandenYnbusiness.

  Aanbevelingen(3/4)

 • ArthurtenWolde0613196238

  [email protected].eu