Vergrijzing vraagt om ingrijpende veranderingen Er komen veel veranderingen op de ouderenzorg af....

download Vergrijzing vraagt om ingrijpende veranderingen Er komen veel veranderingen op de ouderenzorg af. Veranderingen

of 50

 • date post

  17-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Vergrijzing vraagt om ingrijpende veranderingen Er komen veel veranderingen op de ouderenzorg af....

 • Vergrijzing vraagt om ingrijpende veranderingen

  De ouderenzorg van morgen

 • 2

  Inhoudsopgave

  1. Vooraf 3

  2. Thema's ouderenzorg van morgen 6 Thema 1 Andere vormen van ouderenzorg

  Thema 2 Technologische ontwikkeling

  Thema 3 Kwaliteit van leven

  Thema 4 Zorg thuis

  Thema 5 Eigen verantwoordelijkheid van ouderen

  Thema 6 Preventie en welzijn

  3. Uitdagingen op weg naar de ouderenzorg van morgen 26

  4. Actielijnen voor ouderenzorgorganisaties 28 Actielijn 1 Technologie en innovatie

  Actielijn 2 Sociale inclusie

  Actielijn 3 Beter voorbereid oud worden

  Actielijn 4 Netwerkzorg

  Actielijn 5 Positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg

  5. Samen op weg naar de ouderenzorg van morgen 44

  Bijlagen 46 Vooruitgangskracht volgens Morgens

  Het onderzoek naar de ouderenzorg van morgen

  De auteurs

 • 1 . Vooraf

  Er komen veel veranderingen op de ouderenzorg af. Veranderingen op het gebied

  van technologie, de wijze van zorg verlenen en de inzet van medewerkers.

  Dit in een setting waarin:

  De levensverwachting in Nederland blijft toenemen (zie afbeelding 1). De verwachting is

  dat in 2040 een kwart van de Nederlanders 65-plusser is.

  De financierbaarheid van de zorg twijfelachtig is. Bij ongewijzigd beleid en uitvoering

  stijgen de uitgaven voor zorg in 2040 tot 174 miljard euro, een verdubbeling ten opzichte

  van de huidige situatie.

  De vergrijzing leidt tot een toename van de zorgvraag op alle gebieden (zie afbeelding 2).

  Deze ontwikkelingen waren voor Morgens aanleiding om onderzoek te doen naar de

  ouderenzorg van morgen. In ons onderzoek staan drie vragen centraal:

  1. Hoe ziet de ouderenzorg er over 10 jaar uit? 2. Wat kunnen zorgorganisaties doen om bij te dragen aan de ouderenzorg van morgen?

  3. Wat zijn de grootste uitdagingen op de weg naar de ouderenzorg van morgen?

  De antwoorden op deze vragen heeft Morgens samengevat in zes thema's die de

  ouderenzorg over 10 jaar beschrijven. Daarna zijn de belangrijkste uitdagingen op weg naar

  de ouderenzorg van morgen op een rij gezet en sluit Morgens deze publicatie af met vijf

  actielijnen waar ouderenzorgorganisaties nu al zelf mee aan de slag kunnen gaan.

  Om tot deze publicatie te komen heeft Morgens kwalitatief en kwantitatief onderzoek

  gedaan. Daarover meer in de bijlage.

  3

 • Vergrijzing heeft grote impact op volksgezondheid en zorg

  Het aandeel ouderen in de samenleving neemt toe. Ook bereiken mensen steeds vaker een

  hoge leeftijd en hebben steeds meer mensen een chronische aandoening zoals artrose,

  nek- en rugklachten, diabetes en dementie. Bovendien hebben mensen steeds vaker

  meerdere aandoeningen tegelijk. Dementie veroorzaakt in 2040 de meeste sterfte en de

  hoogste ziektelast. Niet alleen medische, maar ook sociale problemen nemen toe. Het

  aantal eenzame ouderen stijgt. Ouderen wonen vaker zelfstandig en ook vaker alleen.

  Door deze ontwikkelingen ontstaat er meer druk op zowel de formele als de informele zorg.

  Zorgvoorzieningen komen het meest onder druk te staan in de krimpregio’s.

  (Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 (RIVM) )

  4

 • Afbeelding 1: Ontwikkeling van de levensverwachting in Nederland.

  Afbeelding 2: Deze infographic toont een aantal

  demografische ontwikkelingen en effecten

  daarvan op de volksgezondheid en

  zorg bij voortzetting van huidig beleid.

  (Rijksinstituut voor Volksgezondheid

  en Milieu, april 2018)

  70

  75

  80

  85

  90

  De levensverwachting stijgt van 81,5 jaar in 2015 naar bijna 86 jaar in 2040

  1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

  Mannen: 84,2 jaar

  Vrouwen: 87,4 jaar

  Totaal: 85,8 jaar

  2040 Levensverwachting (jaren) Toekomst

  5

 • Thema 1 Andere vormen van ouderenzorg Wonen en zorg op maat

  De ouderenzorg zoals die nu is georganiseerd, is in de toekomst niet houdbaar, zowel

  vanwege de steeds grotere personeelstekorten als de oplopende zorgkosten. We moeten

  de ouderenzorg efficiënter organiseren, nieuwe woonvormen ontwikkelen en bestaande

  structuren en schotten doorbreken. Dit betekent dat alle betrokkenen samen aan de

  slag moeten: zorgaanbieders, gemeenten, verzekeraars en ouderen zelf. Ons onderzoek

  laat zien dat respondenten denken dat de zorg op termijn betaalbaar blijft door nieuwe

  woonvormen voor ouderen.

  0%

  Zorg op afstand

  Wearables zorgen voor eerdere signalering en daarmee inzet van zwaardere zorg voorkomt of uitstelt

  Volledige zorg thuis

  Verdwijnen van concurrentie onder zorgaanbieders

  Robots nemen zorgtaken over

  Nieuwe woonvormen voor ouderen

  Lonen van zorgpersoneel stijgen waardoor het aantal ZZP'ers dan wel uitzendkrachten afneemt

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  18%

  53%

  35%

  39%

  20%

  12%

  8%

  Vraag: Wat is de belangrijkste doorbraak waarmee de ouderenzorg op termijn betaalbaar blijft?

  2 . Thema's ouderenzorg van morgen

  6

 • De volgende drie aspecten kenmerken de andere vormen van ouderenzorg van morgen:

  Regionalisering: Ouderenzorg wordt meer vanuit een regionaal perspectief bekeken. Organisatiegrenzen en het onderscheid tussen cure en care vervagen,

  cliënten of patiënten staan centraal in de ‘netwerkzorg’ voor ouderen. Dit komt onder

  andere tot uiting in gespecialiseerde medische centra voor ouderen. In deze centra

  leveren welzijnsorganisaties, huisartsen, geriaters, verpleeg-/verzorgingshuizen,

  thuiszorgorganisaties, wijkverpleging en andere medisch specialisten geïntegreerde

  zorg en behandeling.

  Vastgoed voor ouderen: In het vastgoed van morgen wonen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis. Toekomstig vastgoed is uitgerust met mogelijkheden voor

  onder andere monitoring op afstand, sensoren, domotica en robotica. Daarbij is veel

  aandacht voor sociale cohesie, zodat bewoners veel voor elkaar kunnen betekenen en

  eenzaamheid wordt voorkomen. En uiteraard is (thuis)zorg dichtbij, zodat dit indien

  nodig geleverd kan worden. Je kan dit ook wel het particuliere bejaardenhuis noemen.

  Zelf zorg inkopen: Het is in de toekomst makkelijker en gebruikelijker om zelf zorg in te kopen. Ouderen of hun mantelzorgers kiezen zelf het type zorg, de

  zorgprofessional, de tijd, datum en locatie waar zorg geleverd moet worden. Enerzijds

  komt dit tegemoet aan de behoefte van ouderen aan maatwerk en personalisering van

  zorg. Anderzijds vraagt dit verdergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt in de zorg.

  7

 • Havenue

  Een voorbeeld van een andere manier van organiseren en

  samenwerken is Havenue in Rotterdam. Havenue is een

  nieuw integraal zorgconcept voor ouderen. Doel is om eerder

  en sneller te interveniëren als de kwetsbaarheid van ouderen

  toeneemt, zodat ze langer gezond thuis kunnen wonen. Dit

  voorkomt onnodige Spoedeisende Hulp bezoeken en opnames

  in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg,

  wat bijdraagt aan kostenreductie. Daarnaast organiseert

  Havenue hiermee zorg die beter aansluit op de wensen van

  de (kwetsbare) oudere Rotterdammer. Havenue is in de wijk

  georganiseerd. In Havenue wordt intensief samengewerkt

  tussen welzijnsorganisaties, huisartsen, verpleeg- en

  verzorgingshuizen en thuiszorg, geriaters en andere medisch

  specialisten.

  (havenuerotterdam.nl)

  Een voorbeeld van een andere vorm van

  ouderenzorg: het Polder Hofje. Het is een dorpje op

  zich, waar senioren zelfstandig kunnen wonen en –

  als ze het nodig hebben – zorg kunnen krijgen.

  (Noordkopnieuws.nl, juli 2019)

  Verpleegkundige opent zelf minidorpje voor ouderen in strijd tegen eenzaamheid

  8

 • 9

 • 5% 10% 15% 20-30% 31-40%

  12%

  16%

  12%

  18%

  xx%14%

  2% 0%

  41-50% > 50% Geen idee

  27%

  Vraag: Wat is de tijdswinst die verzorgend en verplegend

  personeel door de inzet van technologie kan behalen in 2029?

  Thema 2 Technologische ontwikkeling Versnelling treedt op: consequenties voor ouderen en professionals

  De digitalisering van de zorg gaat steeds sneller. Zorgprocessen veranderen en er is steeds

  meer mogelijk om ouderen optimaal te ondersteunen bij het ouder worden. Dit draagt bij

  aan de kwaliteit van leven, maar het vraagt ook andere werkzaamheden en vaardigheden

  van professionals. De inzet van technologie, zoals zorgrobots, domotica en monitoring

  op afstand, lost het tekort aan personeel niet geheel op, maar draagt daar wel sterk aan

  bij. In ons onderzoek geeft 34% van de respondenten aan dat verzorgend en verplegend

  personeel met de inzet van meer technologie 20% of meer tijdwinst kan behalen.

  10

 • In de ouderenzorg van morgen zien wij de volgende ontwikkelingen:

  Continue dataverzameling: De digitale mogelijkheden om de kwaliteit van leven te vergroten zijn geïntegreer