Verebus Magazine

Click here to load reader

 • date post

  25-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  362
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Update 4

Transcript of Verebus Magazine

 • 1. Update 4 Relatiemagazine van Verebus Engineering december 2011Samenwerkingte land, ter zeeen in de lucht In dit nummer:Onderhoudsboekje gaat verdwijnen bij NedTrain Bridging Document voor veilige werkomgevingProRail: het Gouden Wissel-principe Achter de schermen op kraanschip ThialfMember of TV NORD Group

2. CoverstoryNieuw perspectiefop samenwerking met DefensieHet vaartuig dat u op de voorzijde ziet, is een LCVPMK5C. Dit zijn de nieuwe landingsvaartuigen die voor demarine gebouwd worden bij scheepswerf Visser in DenHelder. LCVP is de afkorting van Landing Craft Vehicle& Personnel. Ze worden gebruikt om voertuigen enpersoneel te verplaatsen van een troepentransportschipof een LPD ( Landing Platform Dock) naar de wal ofterug te brengen naar het moederschip. Tijdens militaireacties zijn er een aantal LCVPs aan boord van de Verebus was met een stand aanwezig op LuchtLPDs gestationeerd. Afgelopen jaar heeft Verebus deverdedigings en Commando Fregat (LCF) Hr. Ms. Evertsen.reservedelen voor de LCVPs gecodeerd en de NatoVeel relaties, maar ook werkzoekenden brachten onsStockNummers ingebracht in de logistieke bestanden. een bezoek. Verebus heeft namelijk regelmatig vacaturesvoor engineers, logistieke specialisten en auteurs die opOp 5 september voer een delegatie van Verebus met het defensieprojecten ingezet kunnen worden.Landing Platform Dock, Hr. Ms. Rotterdam die in verbandmet de wereldhavendagen in Rotterdam lag mee naarDen Helder. Aan boord vond een presentatie en discussiebijeenkomst plaats welke handelde over de samenwerkingtussen Maritiem Instandhoudingsdomein Den Helder, deIndustrie en Kennisinstituten. Bij aankomst in Den Helder werden de passagiers met een LCVP aan land gebracht.Van 13 tot 16 september gaf Verebus acte de prsence inhet door de NIDV georganiseerde Holland Paviljoen op deinternationale tentoonstelling Defence & Security EquipmentInternational (DSEi, Londen). Met 19 andere, bij de NIDVaangesloten, Nederlandse bedrijven heeft Verebus daar eenindruk gegeven van haar diensten en activiteiten. Er zijn denodige contacten gelegd waardoor Verebus haar dienstVerebus was de afgelopen maanden vaker te gast bijverlening verder kan verbreden.Defensie. De Koninklijke Marine liet dit jaar op 1, 2 en 3 julizien wat ze in huis heeft. In drie dagen tijd bezochten meerdan 150.000 mensen het marineterrein aan de Nieuwe Havenin Den Helder. Bezoekers mochten onder meer aan boordvan de marineschepen die kort daarvoor nog op antipiraterijmissie voor de kust van Somali waren. Het Corps Mariniersdemonstreerde bijvoorbeeld hoe zij vanaf die schepenopereren.2 | Update 4 | december 2011 3. Inhoud 4-7 Voorwoord Kees Aling in gesprek met Bart Smolders (ProRail)Leonard Read schreef in 1958 Ik, Potlood, zijn beroemde essay over 8 globalisering en samenwerking. Een Slim omgaan met klimaatveranderingdoodgewoon potlood vertelt: Ook al lijk kan u geld opleverenik, Potlood, simpel te zijn, toch verdien ik jouw verwondering en verbazing4 9 () Simpel? En toch weet geen enkele Energiemanagement en ISO 50001persoon op de wereld hoe ik gemaakt Seminar kennismanagementmoet worden. Dat klinkt ongelooflijk, nietwaar? () Ik, Potlood, ben een com 10-12 plexe combinatie van wonderen: een Op bezoek bij Bart Loop van NedTrainboom, zink, koper, grafiet, enzovoort. Maar bij deze wonderen die in de natuur 13te vinden zijn, is een nog ongelooflijker Bridging Document voor een veiligewonder toegevoegd: de configuratie internationale werkomgeving van creatieve menselijke energien. Het10 klinkt wat hoogdravend, maar het vormt 14een mooie inleiding op deze Update Netwerken met Verebus die vooral gaat over samenwerking. Zo leest u hoe we met NedTrain samen 15werken om tot een beter product te Achter de schermen op kraanschipkomen. Lees hoe de veiligheidsnormen Thialfvan verschillende landen soepel worden samengevoegd met een Bridging Docu 16-17 ment Tool. Ik mocht persoonlijk Bart Kort nieuws Smolders van ProRail ondervragen over13 asset management en welke rol samen 18-19 werking daarin speelt. In globalisering TV NORD Nieuws spelen de social media een steeds belangrijker rol. Verebus houdt sinds 19kort via Twitter zijn opdrachtgevers op Agendade hoogte van de activiteiten. Tijdens dit schrijven zijn we onze deelname aan de 20NIDVbeurs aan het voorbereiden. Hier De 23 Sports Cabriolet: eenzal onze nieuwe TV NORD partner Al15 speedboot van uitzonderlijke kwaliteitter Technology in onze stand laten zien tot welke hoogte hun kennis reikt. Als je tenslotte al miljoenen personen nodig hebt om een potlood te produ Colofon: Update is een uitgave van Verebus Engineering en verschijnt twee keer per jaar. Eindredactie: Kees Aling, Joyce Riekerk. Tekst- en fotografiebijdragen: ceren, hoe goed moet je dan wel niet Wim Kamerbeek. Vormgeving: Sagittarius Ontwerpen. Drukwerk: Opmeer bv.samenwerken om een ingenieursbureau Redactieadres: Verebus, t.a.v. Joyce Riekerk, Postbus 1045, 2280 CA Rijswijk, T 070352 82 00, E [email protected], I www.verebus.nl tot een succes te maken? U leest het in deze Update. Member of TV NORD GroupKees Aling, directeurdecember 2011 | Update 4 | 3 4. InterviewKees Aling in gesprek met Bart Smolders,directeur asset management ProRailGoudenWisselBart Smolders is sinds 1 januari 2011 directeur asset management bijProRail. En aangezien ProRail de grootste klant van Verebus is, werd hetde hoogste tijd voor een goed gesprek tussen Bart Smolders enVerebus-directeur Kees Aling.Kees: Bart, wat is asset management in jouw definitie?en daarachter de reizigers en verladers. Dat zijn prestaties opBart: Simpel gesteld verstaan wij daaronder dat we vanhet gebied van veiligheid, duurzaamheid, betrouwbaarheidalle infraobjecten (seinen, wissels, overwegen, etc) weten en beschikbaarheid, alles tegen acceptabele kosten. Dezewat het gebruik is, wat de staat van onderhoud is en watprestaties monitoren we specifiek per object, per technischhet storingsniveau is. Met die kennis verbeteren we continu systeem, per geografische corridor en per concessiegebied.en zorgen dat we de juiste infra hebben liggen voor het Daarnaast benchmarken we ons veiligheidsniveau periodiekverwachte en toekomstige gebruik. Plus dat we de prestatie/ met andere asset managers in de railindustrie.kosten in beeld hebben. Dat maakt ook dat wij fors aan hetinvesteren zijn in datamanagement en tekeningenbeheer,Hoe zie jij de toekomst en bij welke van deze vijf KPIsomdat dat de motor is van de asset managementverbetering.verwacht je de grootste uitdaging?We gebruiken in Nederland de infrastructuur van het spoorHoe meet je de effectiviteit van je asset management. zon 30 35 procent. Dat vind ik laag. Ik wil dat die benuttingWat zijn je Key Performance Indicators? omhoog gaat en parallel de robuustheid van de prestatiesWe sturen op prestaties die belangrijk zijn voor onze klanten verbetert. Oftewel dat we minder dippen hebben in de4 | Update 4 | december 2011 5. Wij sturenop prestatiesdie steedsmeeraansluiten bijonze klantenuitvoering van de treindienst. Iedere reiziger, vervoerder netwerk. De 7.500 wissels zijn niet allemaal even nodig zijnen verlader onthoudt steeds de laatste dip. Die emotie voor de dienstregeling. Het is mijn ambitie de wissels die echtonthouden mensen en maakt de negatieve beeldvorming over niet nodig zijn voor de dienstregeling zoveel mogelijk weg tede prestatie van de treindienst. Met minder grote verstoringen halen en tegelijkertijd de betrouwbaarheid van de belangrijkekomen er meer reizigers en dat is goed voor de spoorsector,wissels te vergroten. Dit hele proces geven we uiteraardde mobiliteit van Nederland en het milieu. Wij hebben datvorm in nauwe samenwerking met onze ketenpartners envormgegeven in onze strategie van Robuuster Spoor, ons stakeholders.leidende principe voor de komende decennia. In dat principeonderscheiden we een aantal hoofdstromen: het ontwerp vanHet Gouden Wissel-principe...de infralayout, het bijbehorende logistiek plan, meer robuuste Inderdaad. Sommige wissels zijn zo cruciaal voor de prestaen gestandaardiseerde assets, snel herstel van storingen enties van het netwerk dat ze altijd goed moeten functioneren.van bijsturing naar besturing. Sowieso zijn wissels erg bepalend voor de prestaties van het totale netwerk. Aan iedere wissel zit beveiliging, besturing enWissels zijn een mooi symbool voor de complexiteit van onzeonderhoud. Iedere wissel kan tot een kruisende bewegingdecember 2011 | Update 4 | 5 6. Interview Als je een wissel weghaalt, kan hij ook niet storenleiden en geeft dus een verhoogd botsrisico. Als je een wissel Het is een managerile uitdaging om aan de ene kant onzeweghaalt, reduceer je ook automatisch de kans op botsen. klantgerichtheid te verbeteren, maar aan de andere kant veelKortom, als we een robuuster en efficinter netwerk willen,meer aanbodgestuurd te worden. Kijken wat goed is voormoeten we de complexiteit eruit halen. Maak het standaard en de stabiliteit en de ritmiek van het netwerk en dan ook echtsimpel.harde keuzes maken om op een andere wijze de behoefte van de klant op te lossen. Dat is een behoorlijke slag. Als we deProRail maakt een kanteling van baas van de spoor-complexiteit kunnen reduceren, kunnen we al onze energie enwegen en leider van wat er op het spoor gebeurt, naar middelen richten op onze cruciale assets.inframanager die namens de overheid infrastructuurter beschikking stelt aan marktpartijen. Dat netwerk is ooit aangelegd met het idee dat je ieder spoor vanaf ieder ander spoor moet kunnen berijden en ook nog in twee richtingen. Inderdaad is het spoor ontworpen om van overal naar nergens te rijden. Met de toenemende drukte op het spoor is dat gelijk de achilleshiel: het is t complex. Onlangs hadden we een brandmelding in de Schipholtunnel. In een uurtje zag je het hele vervoersysteem instabiel worden totaan Utrecht toe. We moeten zon verstoring beterkunnen isoleren en voorkomen dat deze zich als een olievlek over het hele land uitbreidt.Dat doen we door het netwerk robuuster te maken aan de hand van het ESSAprincipe: Elimineren, Simplificeren, Standaardiseren,Automatiseren. Het betekent dat we veel meer gaan sturenop maximale flow van het netwerk: als we een kleine vertraging zien, die zo snel mogelijk terugbrengen en in hetsysteem laten uitdempen.Dus actief ingrijpen optreinbewegingen om de totale flow te6 | Update 4 | december 2011 7. optimaliseren. Bart, iets heel anders: wij werkenheel vaak s nachts om samen met de aannemer detreinbeveiligingsinstallaties die we ontwerpen tekunnen vrijgeven. De tijd die daarvoor beschikbaaris, wordt steeds kleiner. Het aanvragen van eenmeerdaagse buitendienststelling is vrijwel onmogelijk.Hoe zie jij dat?In baanvakken waar de frequentie nog verder omhoog moet,zal dat werk in de nachtgaten moeten gebeuren. ProRail realiseert zich dat dat dilemmas oplevert zoals het voorhandenhebben van voldoende arbeidskrachten en de invulling vangoed werkgeverschap. Op minder drukke trajecten zullen weook slots overdag moeten creren Maar daar zit ook eenfundamenteler principe onder: Met een reductie in complexiteit worden al die handelingen simpeler en is er uiteindelijkminder tijd nodig om aan het spoor te werken. Op den duurmerkt de reiziger dat hij een stabielere prestatie krijgt tegenminder belastinggeld.Welke rol is in dat hele proces weggelegd voor externepartijen als aannemers en ingenieursbureaus?We doen het samen met onze partners in de keten. Van eenICM-toiletteningenieursbureau verwachten we ook dat zij hun ideen eninnovatiekracht naar ons terugkoppelen, zodat wij vanuit jullie winterhardexpertise samen dingen kunnen verbeteren.Verebus is betrokken bij het winterhard maken vanHelder. Wat ik daarvan kan zeggen is dat wij zien dat ICMs, Intercity Materieel. Tijdens de strenge winterProRail zich echt zo opstelt. Dat geeft ons vertrouwenvan vorige jaar hadden de treinstellen te maken meten zorgt dat we kunnen investeren in onder meer debevriezing van de watervulleidingen, die aangeslotenopleiding van nieuwe ingenieurs. In Nederland heb zijn op het reservoir van de toiletten. Dit is ongewenst,je een pool van treinbeveiligingskennis nodig. Wijomdat het het bijvullen van het waterreservoir nainvesteren daarin omdat ProRail ons het vertrouwengebruik in de weg kan staan, dan wel het reservoirgeeft dat dat zal renderen. kan laten exploderen, omdat het water niet weg kanHet is een mooie business en een echte uitdaging om steedslopen. Dit laatste kan leiden tot uitval van treinen.verder te innoveren.Om dit in de toekomst te voorkomen, zijn erverwarmingskabels op de vulleidingen geplaatst enHeb je een leuke baan?zijn de leidingen gesoleerd. Behalve het bepalen vanEnorm. Het is mooi om met vakmensen continu te verbeteren.de locaties voor de benodigde verwarmingskabels,Soms betekent dat ook pijnlijden, want de maatschappij wilheeft Verebus onderzoek gedaan naar het soortaltijd meer dan wij kunnen leveren. Daarom is goed aangeven tracingkabel, sensor en thermostaat relais diewat wel en (nog) niet kan zo belangrijk. Het wenkend perspec het beste toegepast kunnen worden. Het relaistief is om de businesscase spoor positief te maken. Er gaat meet wanneer de verwarmingselementen in enveel geld in om, maar er moet ook veel belastinggeld bij. Het uitgeschakeld moeten worden. De verwarminglijkt mij dat het mogelijk moet zijn om het spoor rendabel te schakelt in als de temperatuur onder de vier gradenmaken, zeker als de reizigers tevreden zijn, het aantal reizigers komt en gaat weer uit als de temperatuur boven deverder groeit en de benutting van de infrastructuur omhoogacht graden is.gaat. Dat is waar ik naar streef. december 2011 | Update 4 | 7 8. EnergieSlim omgaan metklimaatveranderingkan u geld opleverenDe discussie rondom klimaatverandering heeft bijgedragen aan het bewustzijn van een fictieve korting op de inschrijfvoor het ontwikkelen van een goede duurzame bedrijfshuishouding. Hoe is prijs van de aanbesteding. ProRail wasklimaatverandering te koppelen aan bedrijfsbelangen? Hoe kan mijn bedrijf n van de eerste bedrijven die ditbijdragen aan CO2-vermindering? En hoe draagt verificatie en certificatie instrument hanteerde om leveranciersbij aan deze doelstelling? Omdat dit ver van de dagelijkse praktijk staat van te stimuleren om duurzame productenbedrijven zijn er verschillende initiatieven opgezet en afspraken gemaakt te leveren en een duurzame bedrijfswaaronder het mondiale Carbon Disclosure Project (CDP) en de Nederlandsevoering te voeren.CO2-prestatieladder.Met certificatie doet u een investeringBedrijven moeten voldoen aan degevraagd hoe het omgaan metdie snel terugverdiend wordt. Indirectsteeds strenger wordende regels voor klimaatverandering is ingebed in bewerktstelligt u namelijk:CO2uitstoot. Maar slim omgaan met de organisatie. Op basis van deze hogere omzet en meer opdrachtenklimaatverandering kan u ook geldinformatie wordt jaarlijks een rapportdoor 1 tot 10% gunningsvoordeel bijopleveren. En van de belangrijkstegemaakt, zodat investeerders dieopenbare aanbestedingen;vrijwillige normen en certificeringen is deelnemen in het CDP kunnen lagere energiekosten;het Carbon Disclosure Project (CDP). beoordelen hoe klimaatverandering materiaalbesparing;Hiermee wordt inzicht gecreerd in dede bedrijven waarin ze investeren innovatiewinst;feitelijke emissies van ondernemingenbenvloedt. Daarnaast brengt CDP marktonderscheiding.en de wijze waarop de risicos wordenook transparantie richting de lokalebeoordeeld en gemanaged. De CDP is omgeving en kan daarmee projecten, Partnererkend als een wereldwijde expert in devergunningverlening en beleidEen daadwerkelijke koppeling tussenanalyse en vergelijking van gegevens versnellen.CDP en de prestatieladder bestaatmet betrekking tot koolstof en andere er nog niet. Echter, de mogelijkheidomgevingsfactoren. CO2-prestatieladderbestaat om CDP en CO2prestatieladder Met een gecertificeerde CO2prestatie gelijktijdig te laten verifiren en certificeCDPladder komt u in aanmerking voor aanren. TV Nederland is namelijk betrokHet CDP vraagt 3.000 ondernemingen bestedingen waarbij steeds vaker eisen ken als CO2verificatiepartner voor(wereldwijd) te rapporteren over deop het gebied van emissiereductie van het CDP. Daarnaast is TV Nederlandgevolgen van klimaatveranderingtoepassing zijn. Een hogere score op erkend als certificeerder voor de CO2voor hun onderneming, de omvangde ladder wordt in het aanbestedingsprestatieladder.van hun CO2emissies en eventueleproces in veel gevallen met eenreductiedoelstellingen. Ook wordtconcreet voordeel beloond, in de vorm8 | Update 4 | december 2011 9. Energiemanagementzichtbaar met ISO 50001De meest actuele onderwerpen in het bedrijfsleven opdit moment zijn het milieu, energie en duurzaamheid.Iedereen is groener bezig en veel organisaties willendaarin niet achter blijven. Wat betekent energiegebruikvoor u? Hoe gaat u om met uw energiegebruik binnenhet bedrijf? Hoe maakt u aan de buitenwereld duidelijkdat u bewust met energie omgaat? TV Nederlandcertificeert binnenkort bedrijven voor de ISO 50001. DitEnergiemanagement Certificaat laat aan de buitenwereldzien dat u bewust omgaat met energie!Op 26 oktoberKenmerken Convenanten:2011 is dekamerbrief over Looptijd2020de convenanten 80%industrieelenergie ebruikg MEE en MJA3 25%Nederlandsenergiegepubliceerd. gebruikDe convenantenbevatten afsprakendie zijn gemaakt Interactiefmet de industrie, overheden en instellingen om aan deduurzaamheidsdoelstellingen van 2020 te voldoen: 20% kennismanagement seminarminder CO2 en 14% duurzame energieproductie. De energieproductiesector en de technieksector in hetBesparen en onderscheidenalgemeen hebben te maken met vergrijzing en verregaandeEnergie en CO2 zijn direct aan elkaar gerelateerd. Immers, als automatisering, waardoor het personeel breed inzetbaarbrandstof wordt getransporteerd of energie wordt opgewekt, moet zijn. De te kleine aanwas van nieuwe werknemers en deproduceert dit CO2. Een vermindering in energieverbruik kanmismatch van opleiding en bedrijfsleven zijn facetten die deleiden tot directe vermindering in CO2.continuteit van de bedrijven bedreigen. Daardoor is er steedsHet meten en verbeteren van het energiegebruik en hetmeer behoefte aan goed kennismanagement.bewust efficinter inzetten van energie, leidt tot kostenbesparingen voor het bedrijf. Daarnaast kunnen bedrijven zichDe sector is al op weg om daar invulling aan te geven en deook onderscheiden ten opzichte van de concurrentie op zowelverschillende bedrijven doen dat ieder op een eigen manier.nationaal als internationaal gebied. Om dit te ondersteunenEen vergelijk, een best practice methode, of een organisatiewordt er op Europese schaal ingezet op de norm ISO 50001.vorm zijn niet direct voorhanden. Verebus EngineeringDeze is breed toepasbaar binnen de verschillende sectoren. organiseert daarom een seminar/ workshop op dit gebied omMet een ISO 50001certificaat wordt direct het bewustzijn en kennis en ervaringen binnen deze sector te delen. Deze zalde inzet op energiemanagement zichtbaar. plaats vinden op donderdag 9 februari in Ede.Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Wilt u meer informatie hierover of zich voor dezeISO 50001 voor uw bedrijf, neemt u dan contact op metbijeenkomst aanmelden, neemt u dan contact op metRob van Ommen, T 070352 82 00 Rob van Ommen, T 070352 82 00 december 2011 | Update 4 | 9 10. Bart Loop,configuratiemanagerNedTrain Fleet SevicesWij optimaliserenhet onderhoudsboekje,daardoor dalende kosten10 | Update 4 | december 2011 11. InterviewOp bezoek bij Bart Loop, configuratiemanager NedTrain Fleet SevicesEen flinkeinvesteringmaar brengt nog meer opOnze onderhoudshandboeken gaan zeker verdwijnen. Binnenkort gaat een monteuralleen nog maar aan de slag met een computer, een i-pad of een tablet-achtig ding omzijn informatie te zoeken. Bart Loop, configuratiemanager bij NedTrain is heel stellig:informatie over het onderhoud van treinen is belangrijker dan ooit, maar om die informatieop te slaan in een traditioneel boek is het paard achter de wagen spannen. Het is veelpraktischer om die alsmaar uitdijende hoeveelheid informatie direct in te delen in eendigitale omgeving. En dan niet dat je het boek op een cdtje zet, maar dat je echt eenindeling bedenkt waarmee je zonder veel gezoek snel tekst en beeld vindt.N edTrain is het dochterbedrijf van plek in Nederland waar het verschil telijke controles en kleine reparaties de Nederlandse Spoorwegen tussen de bereikbaarheid per trein (+)van treinstellen die plaatsvinden op de dat onder meer alle personen en per auto () het grootst is. Bart Loop opstelterreinen van de grote stations intreinen van de NS onderhoudt. Hetreist uiteraard per trein naar zijn werk. het land (35 locaties). Ten tweede is erhoofdkantoor zit heel toepasselijk in de Het onderhoud aan treinen is ruwweg het reguliere onderhoud dat in de vijfKatreinetoren, midden op het Centraalte verdelen in drie gebieden. Ten eerstewerkplaatsen van NedTrain plaatsvindt.Station van Utrecht. Waarschijnlijk de zijn er de dagelijkse reiniging, wet Zon werkplaats moet je je ongeveer december 2011 | Update 4 | 11 12. NedTrain Fleet Sevicesvoorstellen als een aantal sporen waareen garage omheen gebouwd is. Alslaatste heeft NedTrain hoofdwerkplaatsen voor revisies en modernisering inHaarlem en Tilburg. Een trein gaatongeveer dertig tot veertig jaar mee,dus je kunt je voorstellen dat de eigenaar ergens halverwege de levensduurbijvoorbeeld andere stoelen wil of een NedTrain: Adrie Samnamodern informatiesysteem. In Haarlemzijn we op dit moment de bekende dubbeldeksstoptreinen aan het ombouwentot intercitys, vertelt Bart.Naast die operationele kant, heeftNedTrain een afdeling Fleetservices.Hier vinden we het asset management,is anders en de pantografen wijken af.oftewel het vlootbeheer voor de NS en De eisen aan de bediening verschillen,het maintenance management, waaren de wettelijke ruimte die een treinBart onder valt. Als configuratiemanagerop het spoor mag innemen. Ja, als hijis Bart, zeg maar, verantwoordelijk,te breed is, blijft hij achter het perronvoor het beheer van de gegevens nodig hangen, en dat wil je niet. De beveiligingvoor het onderhoud van de treinen enverschilt per land, legt Bart uit.het bestellen van onderdelen. Als leekzou je denken dat door globaliseringTot twee jaar geleden schreef deen schaalvergroting het onderhoud aan afdeling van Bart zelf de naslagwerkende treinen makkelijker wordt, maar hetvoor het storingzoeken aan treinentegendeel is waar. Leveranciers van(NO&S). We hebben wel detreinen hebben maar beperkte kennis deskundigheid in huis, maar schrijvenvan het onderhoud. Wij optimaliserenis niet onze core business. Dat wildenVerebus het onderhoudsboekje dat de we dus uitbesteden. We hadden alleverancier meelevert. Daardoor dalen eerder met Verebus samengewerkt voorprobeertde kosten en past het onderhoud beter het opstellen van onderhoudsmanualsbij het profiel van de klant. Bijvoorbeeld: en logistieke werkzaamheden en toenelektrische de treinen van de NS worden intensief hebben we de contacten met dit bedrijfgebruikt, en de NS wil dat zoveel aangehaald. Zij zijn nu onze enigeautomogelijk treinen in de spits meerijden. leverancier van deze naslagwerkenWij zorgen dan in onze voorschriften(NO&S). Samen met Verebus zijn weMet oog op de toekomst heeftdat het onderhoud in brokjes buiten aan het stoeien over de vraag hoe dezeVerebus recent een elektrischede spits plaatsvindt. Zo zijn wij een er in de toekomst uit moeten gaanauto getest. Ook al wordt er nu absolute meerwaarde voor de NS. Wezien. De samenwerking met Verebusnog geklaagd over de beperkte kosten een hoop, maar we besparen is een schoolvoorbeeld van hoe jeactieradius en problemen met hetmeer.gezamenlijk tot een beter product komt,opladen, de komende jaren zullenMaar er is meer. Treinbouwers wordenmet de informatievoorziening naar detechnische oplossingen worden alsmaar groter en leveren steeds meer monteur voorop. Uiteindelijk moetengevonden die deze bezwarenstandaardtreinen. Je zou het dus we tot een digitaal platform komenwegnemen. Tot die tijd gebruikenniet zeggen, maar per land hebben waar de monteurs met alleen maarwe nog de normale auto, waarbij treinen toch behoorlijk afwijkendeeen internetverbinding alle informatiewe letten op het energielabel.eigenschappen. De stroomvoorziening kunnen vinden. Dat is mijn droom.12 | Update 4 | december 2011 13. Expertise VerebusBridgingmogelijk gemaakt; daarbij kan menook terugvallen op eerder ingevoerdeteksten, schemas en beelden. Eenworkflowtoepassing zorgt dat reviewersDocumenten approvers weten wanneer ze in actiemoeten komen. De partijen hoevenalleen nog maar fysiek bij elkaar tekomen om de gezamenlijke regels doorte spreken.voor een veilige werkomgevingDuidelijk vindbaar11 & 12 oktober 2011 vond in Amsterdam RAI de Offshore Energy plaats. Bijzonder aan deze NederlandseDeze beurs richt zich op de (inter-)nationale offshore olie-, gas- en ontwikkeling is dat ook kleinerewindsector en aanverwante diensten en producten. Naast de Verebus Service Providers hierin meegenomenaanwezigheid met een stand trad senior consultant Niels de Nies op alsworden, ook al voeren ze maar eenn van de negen discussieleiders in het NOGEPA Drillings & Wells sub-enkel onderdeel uit. Iedereen moetevent. Hij gaf uitleg over de ontwikkeling van een standaard Bridging op de hoogte zijn van de geldendeDocument Tool.regels. Nu werkt men alleen nog metpapieren documenten. In de webversiemoet per projectfase uitsluitsel gevenstaat alles duidelijk vindbaar opover wie waarvoor verantwoordelijk is,n plaats en kan men er voor kiezenwie aanspreekpunt is en welke regelspdfs op te slaan. Alle documentener gelden. Daarmee kunnen rampenhebben dezelfde opbouw, dus alsveroorzaakt door onduidelijke afspraken er wat aan de hand is, weten alleof instructies voorkomen worden.betrokkenen waar de info te vinden is.Het prototype van de tool bevindt zichToolmomenteel in de laatste ronde. AlsNogepa, de Nederlandse Olie en Gashet groene licht gegeven wordt, zal hetExploratie en Productie Associatie, gebouwd gaan worden door SabernA ls er activiteiten verricht worden vertegenwoordigt de olie en gas uit Leidschendam. Verebus zorgt in dit op of rond een boorplatform, producerende maatschappijen inproces voor de finetuning, configuratie zoals het boren van een put, Nederland en is zeer actief met deen projectleiding.dan zijn daar veel partijen bij betrokken.standaardisatie in de vorm van eenHet gaat vaak om werkzaamheden metbridging document. Zij hebben daarvooreen hoog veiligheidsrisico. Kenmer een template laten ontwikkelen. Om eenkend voor dit soort projecten is dat de makkelijke invulling en samenwerkingpartijen vaak uit verschillende wereld te bewerkstelligen, heeft Verebusdelen komen, met verschillende talen, een tool bedacht waarmee je zonmaar ook met elk hun eigen veiligheids Bridging Document kunt maken.voorwaarden, die niet altijd overeen Het is een soort website, centraalkomen. Zo mag het ene bedrijf door gehost, waar betrokken partijen opwerken tot windkracht zes en een anderkunnen inloggen. De tool leidt detot windkracht zeven. Het vergt dan ook gebruiker door het proces om de juistenogal wat cordinatie om de veiligheidgegevens te verzamelen die belangrijkin samenwerkingsverband te borgen.zijn voor het maken van centraleWat hierbij helpt is een zogenoemdveiligheidsvoorwaarden. Het opstellenBridging Document. Dit document van het verhaal wordt zo makkelijkdecember 2011 | Update 4 | 13 14. NetwerkVijfde Aviation Knowledge & Career Daymet Verebus EngineeringOp 5 november vond op deVerebus is al vele jaren actief in de luchtvaartbranche voorHogeschool van Amsterdamopdrachtgevers Fokker en het Ministerie van Defensie. Met deAviation Studies voor de vijfde recente samenwerking met zusterbedrijf Alter Technology (ziekeer de Aviation Knowledge &ook pagina 18) komt daar een nieuwe dimensie bij. AviationCareer Day plaats. Account engineers en Etechnology afstudeerders kunnen dan ook bijmanager Pieter Voeten (vliegerVerebus terecht.DCH8 en A320) is initiatiefnemer en programmamanagervan dit evenement. Sprekers van luchtvaartmaatschappijen(w.o. KLM, Martinair, Transavia, CHC Helicopters) en vliegtuigbouwers (Airbus, Boeing, NG Aircraft), maar ook bedrijven alshet NLR, TNO, TU Twente en Eurocontrol wisten het in grotengetale toestroomde publiek met een variatie aan informatie teboeien. Ook de Koninklijke Luchtmacht nam vier presentatiesvoor haar rekening.Verebus over kennismanagement bij AMC seminarDe volgende dag was de presentatiezaal in de Dukdalf alvroeg tot de nok toe gevuld om te luisteren naar de keynotepresentaties. Na de forumdiscussie volgden er in de middageen reeks topicpresentaties door de partners, waaronderVerebus. Wim Hogenhout sprak namens Verebus over hetbelang van het tijdig borgen van kennis en ervaring binnenorganisaties in de energiesector. Specifieke kennisdeling leidtimmers tot een betere bedrijfsvoering. Binnen een organisatiezijn er altijd kennisdragers van de afdeling aanwezig die meerweten dan anderen. Deze personen behouden deze kennisvaak voor zichzelf. In een praktisch voorbeeld hoorden detoehoorders hoe operatorhandboeken als kennissysteemOp 2 en 3 november was Verebus present in Den Helderbijdragen aan het vastleggen en meekrijgen van specifiekevoor het tiende Seminar Asset Management Control (AMC). kennis.De eerste dag verzorgde het Marinebedrijf vijf rondleidingen,gevolgd door een rondvaart door de haven. Voorafgaand aanhet Captains Dinner op de marineclub stond het speerpuntendebat op het programma met input van commandeur ArieJan de Waard (Marinebedrijf), Jenne van der Velde (RWS), LexBesselink (DIWCM), Andr Welberg (Imtech Infra), Leo vanDongen (NedTrain/UV Twente) en Willem van t Spijker (IMS/AMC Centre).14 | Update 4 | december 2011 15. Opnamesop zee... Achter de schermenEen as built situatieopname vindt altijd plaats op locatie van de opdrachtgever. In het geval van de Thialf betekent datdat onze teams, bestaande uit Grigori Konijn, Yonathan Haile, aangevuld met subcontractors, meerdere weken offshoredoorbrachten. De werkzaamheden aan boord van de Thialf gaan namelijk gewoon door, zoals het verwijderen vanplatforms uit het Noorse deel van de Noordzee. Bij de ontmanteling worden eerst de modules aan de bovenzijde van hetplatform verwijderd. Daarna volgt het stalen jacket, waarmee elk platform op de zeebodem rust. Speciaal gereedschap,dat op afstand is te bedienen, snijdt de jackets in stukken, waarna de kraanschepen de delen naar de oppervlakte hijsen.12 3Op het moment dat de opnames gedaan moeten Het eerste dat opvalt is dat de Thialf eenEen werkdag op de Thialf begint om zes uur sworden, ligt de Thialf in Noorse wateren. Na een gigantisch groot kraanschip is; de katrol aan ochtends; er zijn verschillende weken opnamesvlucht naar Stavanger, brengt de helikopter onze de hefarm is al twee keer zo groot als de gedaan in Engine room 3 en de daarbij beho-crew aan boord van de Thialf.gemiddelde medewerker.rende ruimtes. Engine room 3 is n van de drie machinekamers aan boord van de Thialf.45 6Het opnemen van de inhoud van de kasten kanTijdens ons verblijf gaat het normale werk vanNaast de opnames zelf, doen we ook kantoor-alleen onder leiding van de Chief Elec. Wanneerde Thialf gewoon door. Er moet een boorplat-werkzaamheden aan boord, zoals het invoeren,het schip in vol bedrijf is, kan het openenform ontmanteld worden. Eerst worden er registreren en controleren van tekeningen. Omvan een kast namelijk uitval van motoren ofhandzame delen losgesneden van het platform,zes uur s avonds worden de werkzaamhedenelektrische systemen tot gevolg hebben.waarna de twee kranen van de Thialf dezeafgerond, wordt er gegeten en het werk van de stukken aan dek zetten. Zodra het dek van dedag besproken. Om negen uur gaan de mannen Thialf vol staat, wordt er naar Vats (Noorwegen)van Verebus naar bed. Tenslotte gaat de wekker gevaren om alles aan wal te zetten. voor de volgende twaalfurige werkdag alweer om kwart over vijf.december 2011 | Update 4 | 15 16. Kort nieuwsOverwegen en voorkeursvarianten aan. Dit kan bijvoorbeeld betekenendat de posities van seinen moeten wijzigen, waarbij deminder lang dicht opvolgtijden van de treinen niet mogen verslechteren. Deseinen mogen ook niet te dicht bij een overweg staan. DitVerebus heeft een onderzoek verricht naar de dichtligtijden zorgde onder andere rond station NaardenBussum (met vijfvan overwegen aan de Maaslijn. De overwegen liggenoverwegen op minder dan twee kilometer) voor een aardigeallemaal in de buurt van een station. Hierdoor liggen ze vaak puzzel. Deze is echter naar wens opgelost.lang dicht in afwachting van treinen die eerst nog moetenstoppen om reizigers in en uit te laten stappen.De lange dichtligtijden leiden tot ongewenst gedrag van weggebruikers (slalommen) en klachten van gemeenten. Logische plaatsing seinNaar aanleiding van het onderzoek van Verebus neemtProRail de voorgestelde maatregelen over, waardoor vier bevordert de veiligheidoverwegen vanaf volgend voorjaar minder lang dicht liggen.Weggebruikers winnen dan een halve tot anderhalve minuutEmplacementen vormen complexe stukken railinfrastructuur,wachttijd.waar seinplaatsing, seinuitvoering en (opvolging van) seinbeelden extra kritisch zijn. Het is daarom van belang omvooraf emplacementen of locaties goed te screenen op risicovan een STSpassage (door rood rijden). Verebus heeft eenPuzzelenmethode ontwikkeld waarin zowel de plaatsing van seinen alsde waarneming en de psychologie van de machinist verwerktmet posities nieuwe seinenzijn. Verebus werkt hierbij samen met Intergo, specialist ophet gebied van ergonomie en psychologie. De methode isMistral (acroniem voor Migratiestrategie Treinbeveiliging bruikbaar voor bestaande situaties en voor nieuwbouw ofIntegraal) is een vervangingsprogramma van ProRail, waarbij aanpassingen aan een emplacement.op het spoorwegnet oude relaisinstallaties van vr 1968Een goede waarneming van seinen is een samenspel vanvervangen worden. Verebus houdt zich binnen dit project zowel een optimale plaatsing binnen de voorschriften alsbezig met het Functioneel Integraal Systeemontwerp (FIS). een foutloze waarneming door de machinist (zichtbaarheid,Bij het vervangen van de bestaande beveiligingsinstallaties,opvallendheid, logica). De STSanalyse van Verebus enmoet overal opnieuw gekeken worden of de nieuwe situatieIntergo combineert beide zaken tot een volledig beeld. Devoldoet aan de huidige regelgeving. Op de plaatsen waar analyse geeft een gedegen onderbouwing welke maatregelendit niet het geval is, geeft Verebus mogelijke alternatievenhet beste effect geven en biedt inzicht in de kosten diedaarmee gemoeid zijn. Machinisten waarderen het bijzonderals een sein logisch geplaatst en goed waarneembaar is.Omdat zowel ProRail als de vervoerder en de machinistenzelf betrokken worden, bevordert dit wederzijds begrip ensamenwerking.16 | Update 4 | december 2011 17. Capaciteit bij sporenrond Leeuwarden verbeterdVerebus heeft een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar hetvergroten van de capaciteit op de trajecten LeeuwardenHarlingen en LeeuwardenStavoren. Deze spoorlijnen hebbenop grote delen een enkel spoor, afgewisseld met plaatsenwaar treinen elkaar wel kunnen passeren. Uit de studiebleek dat een aantal voor de hand liggende maatregelen nietvoldoende zijn om de gewenste capaciteit te halen.Verbeterpunten zijn te realiseren door de snelheid op eenZichtbaar Verebusaantal plekken aan te passen, de vertreksporen van beidetrajecten op Leeuwarden te ontvlechten en door de plaatsen Verebus is sinds kort actief op Twitter. Volg ons om vanwaar de treinen elkaar kunnen passeren uit te breiden. Ofonze activiteiten op de hoogte te blijven.en zo ja wanneer dit laatste uitgevoerd wordt, is onderwerpvan overleg met betrokken instanties. Andere maatregelenop kortere termijn zorgen voor een eerste verbetering van dedoorstroming.Fit en gezond aan het werkAls werkgever vindt Verebus het belangrijk om zijn medewerkers optimaal te faciliteren bij de ontwikkeling van huntalent en carrire. Naast een prettige werkomgeving en goedearbeidsvoorwaarden is ook een goede gezondheid belangrijk.Voldoende beweging speelt hierin een cruciale rol. Verebusis daarom lid geworden van Bedrijfsfitness Nederland.Medewerkers kunnen in n van de duizend aangeslotenfitnesscentra tegen gunstige voorwaarden sporten. VanVerebus in beweging Voor de Offshore Energy beurs waar Verebus eind oktober aanwezig was, hebben we een film laten maken over onze activiteiten in die branche. Nieuwsgierig? Kijk dan op onze website bij http://www.verebus.nl/nl/markten/marineoffshore deze mogelijkheden wordt inmiddels enthousiast gebruik gemaakt. Op kantoor komt tevens n maal per maand een stoelmasseur langs; medewerkers die dat willen, kunnen zich opgeven voor een massage.december 2011 | Update 4 | 17 18. TV NORD nieuwsOpening TV NORD eSTATION verschillende elektrische voertuigen. Het concept: de zonne energie die op het dak gewonnen wordt, wordt direct omgezet in elektrische energie en staat ter beschikking van de autos en andere elektrische voertuigen eronder. Het zonnestation moet 7,000 kWh electriciteit per jaar produceren. Dr. Klaus Kleinherbers, directielid en verantwoordelijk voor mobiliteit bij TV NORD, legt uit: Electrische voertuigen zul len de komende tien jaar geleidelijk gentegreerd worden in het wegverkeer. Het is nu belangrijk ervaring op te doen met nieuwe systemen. In de toekomst kunnen alle burgers van Hannover hun elektrische voertuigen koste loos opladen. Wij willen aantonen dat duurzameDe Nedersaksische minister David McAllister en Dr. Guido energie enRettig, president en CEO van de TV NORD Group, hebben inelektrischenovember het eerste eSTATION geopend in HannoverDhren. mobiliteit samenDit zonnebrandstofstation heeft negen oplaadpunten voor gaan.TV NORD participeert in Green eMotionTV NORD participeert in een grensoverschrijdend vier de ontwikkeling van uniforme Europese processen, normen enjareninitiatief om elektrische mobiliteit in heel Europa teIToplossingen, zodat gebruikers van elektrische voertuigenbevorderen. In enkele geselecteerde Europese modelregiosin de hele Europese Unie vlot toegang hebben tot de vereistezullen de 42 initiatiefpartners, bestaande uit industrile laadinfrastructuur en aanverwante diensten. Standaardiseringbedrijven en autoconstructeurs, elektriciteitsmaatschappijen,is een absolute vereiste voor een snelle en rendabele ingemeentebesturen, universiteiten, technologie en onder voering van elektrische mobiliteit in Europa. In de voorzienezoeksinstellingen hun kennis en ervaring inbrengen, uitwismodelregios zullen er in totaal meer dan 10.000 laadpuntenselen en verder uitbouwen. Elektrische mobiliteit draagtzijn.in belangrijke mate bij tot het terugschroeven van de CO2 Axel Richter, hoofd van het TV NORDInstituut voor Voeremissies. Green eMotion beoogt het succes van elektrischetuigtechnologie en Mobiliteit: TV NORD Mobilitt is eenvoertuigen te versnellen, aldus Siim Kallas, vicevoorzitter van geaccrediteerde en onafhankelijke engineering servicede Europese Commissie en commissaris verantwoordelijkprovider in de automotive sector, en werkt wereldwijd voorvoor vervoer. Het projectvolume wordt op 42 miljoen euro zowel industrile bedrijven als overheidsinstanties. In hetgeraamd, waarvan de Europese Unie 24 miljoen euro voor Green eMotion project draagt TV NORD Mobilitt bij methaar rekening neemt. zijn expertise op het gebied van voertuigmetingen, safety assessments en standaardisatieprocedures. De validatieIn bestaande en nieuwe modelregios van Europa willen de van elektrische autos is een noodzakelijke basisvoorwaardeinitiatiefpartners de ervaringen met elektrische mobiliteitvoor de acceptatie van elektrische mobiliteit in Europa en deverzamelen en de technologie verder verfijnen. Hoofddoel isontwikkeling van algemene standaarden.18 | Update 4 | december 2011 19. AgendaNieuwe partnerWaar ontmoet u Verebus? in aviation/aerospace sectorAfgelopen zomer is Alter kijken waar we elkaar kunnen9 februariTechnology Group (ATG) versterken.onderdeel geworden vanSeminar de TV NORD Group. Tijdens de NIDV beurs opKennismanagement, Ede ATG is marktleider op het1 december in de AHOY Halgebied van engineering,Rotterdam zal ATG vertegen30 april - 3 meitesten, certificeren van woordigd zijn in de Verebuselektronische componentenstand. Dan kunnen onzeOffshore Technology en equipment voor satel relaties binnen Defensie enConferencelieten in de aviation ende aviation en aerospaceHouston, Texas, USA aerospacesector. ATG isindustrie kennis maken metbetrokken bij satelliet ATG.projecten van de EuropeanSpace Agency (ESA). ATGis gevestigd in Madrid,Bent u niet in de gelegenheidSevilla, Toulouse en Rome. geweest ons op de beurs teSinds hun toetreding bezoeken, dan kunt u voortot de groep zijn er nadere informatie contactintensieve contacten tussen ATG en de opnemen met Pieter Voeten,11 - 15 junidefensiespecialisten van Verebus om teT 070352 82 00.Eurosatory, ParijsVerebus doet weer een stapvoorwaarts in kwaliteitszorgEind oktober is het kwaliteitsmanagement systeem van Verebus geauditvolgens ISO9001 norm en direct goedbevonden voor de hercertificering.12 - 14 juniOmdat Verebus haar kwaliteitszorgbijzonder serieus neemt, is dezePowergen Europe, Keulen hercertificering aangegrepen omvan een klantklacht georienteerdsysteem naar een integraal bewaaktmanagement systeem gaan. DetNorske Veritas (DNV) roemde vooral hetdat DNV heeft vastgesteld dat het doorgeintegreerde medewerkeropleidingVerebus gehanteerde kwaliteitssysteemmanagementlog en het vernieuwdeen de toepassing daarvan voldoen aanprojectevaluatiesysteem.NENENISO 9001:2008. Het certificaatVerlenging van het certificaat betekent is geldig tot eind november 2014. december 2011 | Update 4 | 19 20. SamenwerkingEen speedboat van uitzonderlijke kwaliteitverdient documentatie van uitzonderlijke kwaliteit.De 23 Sports Cabriolet van de Sports Cabriolet uit te besteden aan om te zorgen dat deze kennis werdSilvestris Aquamotive is geeneen scheepsbouwpartner die dezelfde geborgd en geschikt gemaakt voorgewone speedboat. Ontworpenliefde en passie voor hoge kwaliteitoverdracht aan een externe partner.en gebouwd door het team dat aan dekoestert als Silvestris zelf.wieg stond van de nieuwe Spyker autos Verebus heeft voor Silvestris eenis dit een speedboat, waarmee hetDe Sports Cabriolet is een uitzonderlijke Engelstalige productiehandleidinghoogst mogelijke kwaliteitsniveau wordtcombinatie van schoonheid, innovatievegemaakt voor twee types van degehaald in zowel het productieproces techniek en een hoogwaardige afwer 23 Sports Cabriolet. Daarnaast isals de gebruikte materialen. king. Unieke kennis die alleen aanwezig er een digitaal technisch dossier was bij de mensen die direct bij hetgerealiseerd dat eenvoudig alleSilvestris heeft de strategische beslis ontwerp en bouw van de boot betrok geschreven documentatie ensing genomen om de assemblage vanken waren. Verebus werd ingeschakeldtoeleveranciersinformatie ontsluit.20 | Update 4 | december 2011