VERDUIDELIJK, VERSTERK, VERFRAAI JOUW MARKETINGVIDEO’S · 2016. 11. 5. · van jouw webinar, het...

of 12 /12
1 VERDUIDELIJK, VERSTERK, VERFRAAI JOUW MARKETINGVIDEO’S ZODAT JE MAXIMALE AANDACHT KRIJGT EN KIJKERS IN PLAATS VAN AFHAKERS/ CHECKLIST EASYVIDEOMARKETING © 2016

Embed Size (px)

Transcript of VERDUIDELIJK, VERSTERK, VERFRAAI JOUW MARKETINGVIDEO’S · 2016. 11. 5. · van jouw webinar, het...

Page 1: VERDUIDELIJK, VERSTERK, VERFRAAI JOUW MARKETINGVIDEO’S · 2016. 11. 5. · van jouw webinar, het opvragen van je eBook, een informatieverzoek, maakt niet uit. Succes! 4 ... Ook

1

VERDUIDELIJK,VERSTERK,VERFRAAIJOUWMARKETINGVIDEO’SZODATJEMAXIMALEAANDACHTKRIJGTENKIJKERSINPLAATSVANAFHAKERS/CHECKLIST

EASYVIDEOMARKETING© 2016

Page 2: VERDUIDELIJK, VERSTERK, VERFRAAI JOUW MARKETINGVIDEO’S · 2016. 11. 5. · van jouw webinar, het opvragen van je eBook, een informatieverzoek, maakt niet uit. Succes! 4 ... Ook

2

VOORAFJE…

Videomarketing, daar kom je haast niet meer om heen als zelfstandig onlineondernemer. Kijk maar eens om je heen. Introductie video’s. Salesvideo’s.Educatievevideo’s.Demonstratievideo’s.Viralvideo’s.Etc.Diezijnernietvoorniks.

Dezechecklistiseenchecklistdiejetelkensbijdehandkanpakken.Dustelkensalsjeeenvideogaatmakenwaarjezelfvoordecamerastaat.Zodatjededingenmisschiennetevenandersdoet.Beter.Enniksvergeet.Ziedechecksvooralals“reminder-hulp”,nietalsvolledigevideomarketingtraining.

De checklist isbruikbaarbij elke typemarketingvideoofbusinessvideo.Ofdatnueenvideoisvooropjehomepage,eenvideowaarinje“lesgeeft”,eenvideowaarin jeeendienstwilpromoten,ofeenvideo“onthefly”die je impulsiefopeenmooielocatiewilmaken.Hetmaaktnietuit.Natuurlijkzalhetenecheckpuntmeerbijhetenetypevideospelendanhetanderetypevideo.

Mijn naam is Ted Daamen en ik help als videomarketeer zelfstandigeondernemersmetonlinevideo.Zondergedoe,zoeasymogelijk.Zodanigdateengroterkijkerspubliek jouziet (zitten).Met jouaande slagwil.Datdoe ikdoorvideoprodukties te maken. Door Masterclasses aan te bieden. Door onlinetrainingen aan te bieden. Die informatie vind je allemaal op mijn site:http://www.easyvideomarketing.nl

Page 3: VERDUIDELIJK, VERSTERK, VERFRAAI JOUW MARKETINGVIDEO’S · 2016. 11. 5. · van jouw webinar, het opvragen van je eBook, een informatieverzoek, maakt niet uit. Succes! 4 ... Ook

3

Indezegratischecklistgaathetnietomideeënofvideoconceptenofformatsuittewerken.HetgaateromdatjeniksvergeetdatlatermogelijknethetverschilhadkunnenbetekenentusseneenmarketingvideoeneenmarketingVIDEO.

Datkanietstechnischzijn:hebjetknopjevandecamerawelopaanstaan(dieiswel heel flauw)?Maar ook qua kadrering bijvoorbeeld: hoe je visuele beeld isopgebouwd.Ofquaverhaal:waargaathetover?Ofquamontage.

Metalsdoel:maximaleimpactopjekijkerspubliek.Ofdatnuleidttothetvolgenvanjouwwebinar,hetopvragenvanjeeBook,eeninformatieverzoek,maaktnietuit.

Succes!

Page 4: VERDUIDELIJK, VERSTERK, VERFRAAI JOUW MARKETINGVIDEO’S · 2016. 11. 5. · van jouw webinar, het opvragen van je eBook, een informatieverzoek, maakt niet uit. Succes! 4 ... Ook

4

OPBOUWVANJEVIDEO’S

De productie en opbouw van je marketingvideo’s kenmerken zich doorterugkerendeitems.Debelangrijkstezijn:

jeverhaal

jevorm

jecamerapresentatie

jetechniek

jemontage

Natuurlijkzalhetaccentdeenekeerwatmeerophetéénliggen,deanderekeermeerophetander.Zullenwezeéénvooréén“checken?”

1)CHECKJEVERHAAL

Of je nu een introductievideo maakt of salesvideo of iets anders: je hebt eenverhaal.Ookmethethippeperiscope,waarveelondernemersnuwegvanzijn,waarmeejelivekanuitzenden.Ookdan.Anditbetterbegood!Wanttijdishetmeestschaarsegoedwatwehebbenalsdruk-druk-drukondernemers.

Je wil niet weten hoeveel video’s of live uitzendingen ik als kijker binnen 5secondenzouhebbenweggeklikt.Hooguittochdoorkeekvanuitvideomarketingpoint-of-view.

Page 5: VERDUIDELIJK, VERSTERK, VERFRAAI JOUW MARKETINGVIDEO’S · 2016. 11. 5. · van jouw webinar, het opvragen van je eBook, een informatieverzoek, maakt niet uit. Succes! 4 ... Ook

5

Vraagjedaaromtelkensvoorafafwatjeverhaalis.Hethoeftnietaltijdtotindepuntjes uitgeschreven. Periscope uitzendingen gebeuren vaak spontaan on thefly,omdat jeergensbent.Daarmeeisdevormookalbepaald.Maareventerugnaarhetverhaal.

Checkof jeweetwaarover jehetgaathebben.Hethelptals je jezelfdaarbijdevraag stelt: wat ismijn doelmet deze video? Is dat entertainment? Zorg voorentertainment!Isdatkennisdelen?Deeldankennisinjeverhaal!

Watmoet er vooral achterblijven bij die kijker?Ofmoet hij/zij ook iets doen?Liken, delen, kopen, inschrijven, reageren?Vraagdaardan concreet om!Neemdatmeeinjeverhaal.

Eenfictiefvoorbeeldvanhetbeginvaneenintroductievideoopeenhomepage:

“Hallo,leukdatjenaardezevideokijkt.Welkom.IkbenFreddieJanssens.Ikheb4jaargestudeerdaandeHogeschoolvoorBetwetersendaarnaeenMastergehaaldinKundeLandwaarikookandereculturenheblerenkennen.Ookhebiknogheelveelopleidingengevolgdenmensengeholpen. Ikbennu48en ikkanwelzeggendat ik daardoor niet alleen kennis heb maar ook levenservaring. Ik ben ervanovertuigddatdatbelangrijk is indeze tijd.En jebijmijdusaanhet juisteadresbent.WantmetmijnFreddieCoursegeefikditdooraanjou.Blablabla-bla….”

Denk je dat de kijker dit allemaal boeit bij de start van zo’n video? No way!Teveelvanuitjezelfvertelleniskilling.Daarvoorisditmediumveeltesnel.Hup,klik, weg kijker. En bovenstaande gebeurt nog heel veel, ook in minderovertrokkenvormdanbijFreddie.Diekijkerismaarin1dinggeinteresseerd.IsditinteressantvoorMIJ?Watkanikhierhalen?Kijkikverder?Datbeslisthijofzijbinnen5secondennadestartvanjouwvideo.

Checkpuntenverhaal

1) Check:hebikMIJNdoelheldermetdezevideo(als“producer”)?2) Check:matchedmijndoelmetdeinhoud?3) Check: is het DIRECT duidelijk waar de video over gaat? Snapt mijn

kijker/potentiele klant waar de komende minuten over zullen gaan ofmoethij/zijraden?

4) Check:heb ikvoldoende ingezoomdvanuitdebelevingswereldvanmijnkijker?Zodathij/zijblijftkijken.

5) Check: vertel ik geen tig boodschappen?Wat ismijn “soundbite”? (key-boodschap).Waaierikdusnietteveeluit?

6) Check: zit er een dynamiek in mijn verhaal? Korte en tikkie langerestukjes.Vragen.stellingen.Staccatobullits/tipse.d.

7) Check:ishetresultaat(voordekijker)duidelijk?Watkanhij/zijhiermee?8) Check(metnamebij intro-ensalesvideo):verwarikmijnoplossingniet

methetresultaatinmijnverhaal?

Page 6: VERDUIDELIJK, VERSTERK, VERFRAAI JOUW MARKETINGVIDEO’S · 2016. 11. 5. · van jouw webinar, het opvragen van je eBook, een informatieverzoek, maakt niet uit. Succes! 4 ... Ook

6

Liveeenworkshopvolgen?Check:www.easyvideomarketing.nl/videomarketingin1dag

2)CHECKJEVORM

Erzijnverschillendevormenwaarinjejevideokangieten.Voornugaathetomdevideo’sdie jemaaktwaarbij je zelf voorde camera staat.Natuurlijkkanhetzijndatjezo’nvideohebtopgenomenin“1take”.Dusnietindelen.OfdatjeeenliveuitzendingmetdeappPeriscopehebtgedaan.Danisdevormalgrotendeelsbepaald.EnklaarisKees.

Maar als het een video is waar je 30 minuten als een “talking head” staat tepratenvoordecamerazonderbeeldafwisseling,isdatnogalsaai.Hieronderzieje een schema van de opbouw zoals die voor veel marketingvideo’s gebruiktwordt.Datbetekentdat jemoetgaanmonterenvoordat jedergelijkevideo’safhebt.

Elke video kent qua verhaal een begin, midden en eind: sommige onderdelenkomen in het begin aan de orde en andere later. In een roman komt deontknoping vaak aan het eind, alles valt dan op zijn plek. Videowerkt preciesandersom.Hierbeginje,zoalsalgezegd,metwaardevideoovergaat.Detrigger.

Idealiterplaatsjedaardaneenheelkortintroclipjeachter.Iknoemdatzo.Kortgezegd:een“introotje”. Inmijnvideoopleidingnoemdezedat“video-bumper”.Zekeralsheteenserievideo’sbetreftwerktdatgoed.Zoalseducatievevideo’s.Of “kijkersvraag” video’s. De introclip is een brandingselement: een ienieminiclip die je in meerdere video’s van dezelfde aard kan gebruiken. Voorherkenbaarheid,professionaliteitenuitstraling.Netzoalshetoutroopheteind.Niettelang,niettekort.Jeziethetvaakingeanimeerdevorm(illustraties),maardathoeftnietperse.

De inhoud van je video, verdeeld over een begin, midden en eind, maak jedynamischerdoordie ienimieniclip intevoegen.Maartussentijdskandatookeenlogozijndateveneenseconderonddraaitpreciesophetmomentdatjijvandeene“alinea”naarde“andere”overgaat.Eensoort“return”zoalsjedieophettoetsenbordgebruiktalsjeeenverhaalaanhettypenbentennaardevolgendealinea gaat. Maar dan in videovorm. Je voegt hier, afhankelijk van de duur eninhoudvanjevideo,andereclipstussen(bijv.ronddraaiendlogooftekst).

Page 7: VERDUIDELIJK, VERSTERK, VERFRAAI JOUW MARKETINGVIDEO’S · 2016. 11. 5. · van jouw webinar, het opvragen van je eBook, een informatieverzoek, maakt niet uit. Succes! 4 ... Ook

7

IndeafbeeldingziejemeerderekerenIntroclipsstaan.Jebelangrijksteintroclipis dekorte clip enkeldirectna je opening (nadat je verteldhebtwaaroverdevideo gaat). Dan komen die andere ienimieni clips, de “hier onderscheid ik devideoalinea’smee”clips.Dusdat logodatbijvoorbeeldevenronddraait.Ofdattekstjetussendoor.Voordatjijweerverdergaatmetjeverhaal.Hoeftmaarheelkort.

Waaromzoujedatdoen?Voordedynamiek.Omdaarmeehetkijkersbreinweertetriggeren.Haastongemerkt.OpheteindekomtdanjeOutroclip,hetOutro.Dieisvrijwelhetzelfdealsjeintroinhetbegin,alleeneendeeldaarvan.Nogkorterdus.Dietweelijkendusopelkaar(jehoefteigenlijkalleenmaardieIntrocliptehebben:snijdaarhetbeginvanafenjehebtjeOutroclipookgelijk).

Misschien ken je mijn “Out of the Box” video’s? Daar gebruik ik ook altijdhetzelfdeIntroenOutro:

http://www.easyvideomarketing.nl/videolampen-betere-videos-met-deze-videolampenset/

Page 8: VERDUIDELIJK, VERSTERK, VERFRAAI JOUW MARKETINGVIDEO’S · 2016. 11. 5. · van jouw webinar, het opvragen van je eBook, een informatieverzoek, maakt niet uit. Succes! 4 ... Ook

8

Checkpuntenvorm:

1) bestaatmijnvideouitstukjesof1monoloog?2) Gebruikikeenintro/outro(bijvideoseries)?3) Ziterinmijnverhaalafentoeookbeeldafwisseling?4) Gebruikikterafwisselingillustraties/foto’s/video’s/tekst?5) Gebruikikmuziek?

Letop:alsjeillustraties/foto’s/muziekgebruikt:zorgdathetrechtenvrijis.Datwil zeggen dat jij geen rechten meer hoeft te betalen aan de oorspronkelijkeontwerper. Google maar eens op “rechtenvrije muziek” of “rechtenvrijeafbeeldingen”.

Het isnietverplichtomfoto’s/afbeeldingentemoetengebruikenmaarweleenmanierom je vorm te variëren. Zodanigdathet jeboodschapversterkt. Schietookweernietteverdoor,want vormdiesterkafleidtvanjeboodschapishetandereuiterste.

meervoorbeeldenvanintroclips:http://www.easyvideomarketing.nl/introclips

Page 9: VERDUIDELIJK, VERSTERK, VERFRAAI JOUW MARKETINGVIDEO’S · 2016. 11. 5. · van jouw webinar, het opvragen van je eBook, een informatieverzoek, maakt niet uit. Succes! 4 ... Ook

9

3)CHECKJECAMERAPRESENTATIE

Demanierwaarop je voor de camera staat en doet en praat bepaalt voor hetgrootste deel hoe je overkomt. Een stijf “voorgedragen” verhaal komt nietbinnen.Video is emotie.Het gevoeldat eenkijkerheeftbij jouwvideobepaaltgrotendeelsofhijofzijgeinteresseerdinjouwdienstenis.Ervanuitgaandedatjeverhaalgoedstaat.Datwilnietzeggendatjejeheelandersmoetvoordoendanjebent.Juistniet.Maarerzijnweleenaantaldingenwaarjemakkelijkrekeningmeekanhouden.Waardoorjebeteroverkomt:

Checkpuntencamerapresentatie:

1) Maakikcontactofkijkikvaaknaast,bovenofonderdecamera?2) Spiekikopeenblaadjevoormijntekstendaardoormindercontactmaak?3) Stelikafentoeeenvraagaandekijker(overdrijfniethierin!)?4) Staiksteedsopdezelfdeplekofwisselikafvoormeerdynamiek?5) Benikookweleenstil(vooralnaeenvraag)ofratelikmaardoor?6) Beweegikveelvoordecameraenzoja:leiddatwel/nietaf?7) Varieerikmetmijnstem:watsneller/langzamer/legikaccentenofishet

monotoon?

Meerovercamerapresentatie:www.easyvideomarketing.nl/camerapresentatie

Page 10: VERDUIDELIJK, VERSTERK, VERFRAAI JOUW MARKETINGVIDEO’S · 2016. 11. 5. · van jouw webinar, het opvragen van je eBook, een informatieverzoek, maakt niet uit. Succes! 4 ... Ook

10

4)CHECKJETECHNIEK

CheckpuntenTechniek:

1) Film ik in de breedte (dus smartphones niet vertikaal houden,muvPeriscopeomdathetdaarmomenteelnietanderskan)?

2) Iservoldoendelichtvoordatgeneikwilfilmen?3) Heb ik geen omgevingsgeluid dat evt. storend kan zijn tijdens de

opnamen?4) Hebikmijncamerastabielopstatieftijdenshetfilmen?5) Isdebatterijvoldoendeopgeladen(vooralsikgeenstroomheb)?6) Heb ik voldoende vrij geheugen op mijn geheugenkaartje/

smartphone?

Lampen: http://www.easyvideomarketing.nl/videolampen/Statief: http://www.easyvideomarketing.nl/videostatief/Geluid: http://www.easyvideomarketing.nl/microfoon-draadloos/

Page 11: VERDUIDELIJK, VERSTERK, VERFRAAI JOUW MARKETINGVIDEO’S · 2016. 11. 5. · van jouw webinar, het opvragen van je eBook, een informatieverzoek, maakt niet uit. Succes! 4 ... Ook

11

5)CHECKJEBEELDMATERIAAL/MONTAGE

Totslot,lastbutnotleast.Checkpuntenmaterial:

1) Hebikvoldoendemateriaalgeschotenommijnverhaaltemonteren?2) Hebikdeintroenoutrogereedomintevoegenindemontage?3) Zitereenduidelijkbegin,middeneneindaan(kortenkrachtig)?4) Hebikeenvideobewerkingspakketwaarikmakkelijkkanknippenen

plakken?5) Hebikeenbackup-schijf(ofCloud)vooreenbackup?

NAWOORD

Ik hoop dat deze checklist op deze 5 onderdelen je een goede leidraad heeftgegevenombeterevideo’stemaken.Hoevakerjeermeewerkt,hoemeerallesvanzelf alles gaat. In het begin zul je vaker nog even checken danwanneer jesteedsvakervideo’smaakt.

Laat me weten waar je nog tegenaanloopt of vragen hebt. Dat kan per mail([email protected]), op mijn facebook.com/easyvideomarketingpagina(magjelikenalsjewil;-)oftelefonisch:06-14028754.

Opnaarjouwsuccesvollevideo’s!

Hartelijkegroet

TedDaamen

Easyvideomarketing.nl

Page 12: VERDUIDELIJK, VERSTERK, VERFRAAI JOUW MARKETINGVIDEO’S · 2016. 11. 5. · van jouw webinar, het opvragen van je eBook, een informatieverzoek, maakt niet uit. Succes! 4 ... Ook

12