Verbeelding Bouwbesluit - Algemeen ... In de Verbeelding Bouwbesluit 2012 Algemeen Bouwkundig zijn...

download Verbeelding Bouwbesluit - Algemeen ... In de Verbeelding Bouwbesluit 2012 Algemeen Bouwkundig zijn de

If you can't read please download the document

 • date post

  08-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Verbeelding Bouwbesluit - Algemeen ... In de Verbeelding Bouwbesluit 2012 Algemeen Bouwkundig zijn...

 • Verbeelding Bouwbesluit 2012 Algemeen Bouwkundig

  Editie 2014

  Verbeelding Bouwbesluit - Algemeen bouwkundig.indd 1Verbeelding Bouwbesluit - Algemeen bouwkundig.indd 1 03-07-14 14:4603-07-14 14:46

 • In de Reeks Bouwbesluit Praktijk zijn reeds verschenen:

  – Verbeelding Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid, editie 2012, ing. D.M. Hellendoorn, dr.ir. M. van Overveld, ing. H.L. de Witte, ing. P.J. van der Graaf

  – Vragen, antwoorden en gelijkwaardigheid Bouwbesluit 2012, editie 2012, dr.ir. M. van Overveld

  – Handboek Bouwbesluit 2012, editie 2013, dr.ir. M. van Overveld – Brandveiligheidsinstallaties in gebouwen, editie 2013, ing. S. Eggink-Eilander – Stappenplan Brandveiligheid – Woonfunctie en Kantoorfunctie, editie 2013,

  ing. S. Eggink-Eilander – Praktijkboek Indieningsvereisten, editie 2014 , ing. P.J. van der Graaf – Stappenplan Brandveiligheid - Gezondheidszorgfunctie en Logiesfunctie,

  editie 2014, ing. M.L. Berghuis, ing. H.L. de Witte, ing. M.H.S. van Amersfoort

  Informatie uit de Reeks Bouwbesluit Praktijk is ook online te raadplegen via de website www.bouwregelsindepraktijk.nl.

  Verbeelding Bouwbesluit - Algemeen bouwkundig.indd 2Verbeelding Bouwbesluit - Algemeen bouwkundig.indd 2 03-07-14 14:4603-07-14 14:46

 • Verbeelding Bouwbesluit 2012 Algemeen Bouwkundig

  Editie 2014

  Reeks Bouwbesluit Praktijk

  Auteur mw. ing. D.M. (Daphne) Hellendoorn, Nieman Raadgevende Ingenieurs

  Met medewerking van: mw. ing. M.I. (Marjolein) Berghuis ing. H.(Martin) Harbers ing. M.J. (Martin) Dunnink ing. P.J. (Johan) van der Graaf (allen Nieman Raadgevende Ingenieurs)

  BIM Media B.V. Den Haag, 2014

  Verbeelding Bouwbesluit - Algemeen bouwkundig.indd 3Verbeelding Bouwbesluit - Algemeen bouwkundig.indd 3 03-07-14 14:4603-07-14 14:46

 • Meer informatie over deze en andere publicaties vindt u op www.bimmedia.nl of bij onze afdeling Klantenservice:

  BIM Media Klantenservice Postbus 16262 2500 BG Den Haag Tel. (070) 304 67 77 www.bimmedia.nl/service

  Omslagontwerp: SD Communicatie, Rotterdam, www.sdcommunicatie.nl Binnenwerk: az grafi sch serviceburo, Den Haag, www.az-gsb.nl

  ISBN: 9789462450844 NUR: 955

  © BIM Media B.V., Den Haag, 2014

  Alle rechten voorbehouden. Behalve de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gege- vensbestand) en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfi lm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schrift elijke toestemming van de uitgever.

  De bij toepassing van art. 16b en 17 Auteurswet 1912 wettelijk verschuldigde vergoedingen wegens kopië- ren dienen te worden voldaan aan de Stichting Reprorecht, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, tel.: 023- 7997810. Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave in bloemlezingen, readers en an dere com- pilatiewerken op grond van art. 16 Auteurswet 1912 dient men zich te wenden tot de stichting PRO, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, tel.: 023-7997809. Voor het overnemen van een gedeelte van deze uitgave ten behoeve van commerciële doeleinden dient men zich te wenden tot de uitgever.

  Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en onvol- ledigheden.

  All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system of any nature, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher.

  While every eff ort has been made to ensure the reliability of the information presented in this publication, Sdu Uitgevers neither guarantees the accuracy of the data contained herein nor accepts responsibility for errors or omissions or their consequences.

  Verbeelding Bouwbesluit - Algemeen bouwkundig.indd 4Verbeelding Bouwbesluit - Algemeen bouwkundig.indd 4 03-07-14 14:4603-07-14 14:46

 • 5

  Voorwoord

  De uitgave Verbeelding Bouwbesluit 2012 Algemeen Bouwkundig is de vervanging van de uitgave Verbeelding Bouwbesluit Algemeen Bouwkundige Voorschrift en van Sdu Uit- gevers. Deze uitgave behoort tot de Reeks Bouwbesluit Praktijk. Vanuit de gedachte ‘een plaatje zegt meer dan duizend woorden’ is de serie de ‘verbeelding’ ontstaan.

  De integrale herziening van deze uitgave is nodig geweest vanwege de inwerkingtre- ding van Bouwbesluit 2012 sinds 1 april 2012 (inclusief de wijzigingen die op 1 april 2014 in werking zijn getreden). Tegelijkertijd is deze uitgave geoptimaliseerd met een verdiepingsslag en met het toevoegen van praktijkgerichte aandachtspunten bij de tekeningen.

  Bij de ontwikkeling van de serie is vooral gekeken naar de doelgroep. Veel gebruikers van het Bouwbesluit zijn voornamelijk visueel ingesteld. Dit geldt met name voor de ontwerpende en uitvoerende partijen. Voor hen blijkt het Bouwbesluit nogal eens las- tig te doorgronden te zijn en helpen praktische tekeningen om het Bouwbesluit te kunnen lezen. Dit gold voor Bouwbesluit 2003 en geldt eveneens voor Bouwbesluit 2012.

  De verbeelding is alleen bedoeld als uitleg van een bepaald artikel. Het biedt geen integrale benadering van alle relevante voorschrift en voor een bepaald ontwerp of een bepaalde constructie.

  Er is zoveel mogelijk naar gestreefd om de illustraties algemeen toepasbaar te maken. In sommige gevallen zijn de illustraties echter situatiegebonden.

  Verder wordt verwezen naar het Handboek Bouwbesluit 2012, waarin voor diverse onderwerpen een meer inhoudelijke uitleg van de voorschrift en is gegeven.

  Veel succes, namens het auteursteam,

  Daphne Hellendoorn

  Verbeelding Bouwbesluit - Algemeen bouwkundig.indd 5Verbeelding Bouwbesluit - Algemeen bouwkundig.indd 5 03-07-14 14:4603-07-14 14:46

 • Verbeelding Bouwbesluit - Algemeen bouwkundig.indd 6Verbeelding Bouwbesluit - Algemeen bouwkundig.indd 6 03-07-14 14:4603-07-14 14:46

 • 7

  Inhoud

  Voorwoord 5

  Leeswijzer 11

  1 Kernbegrippen 15 1.1 Aansluitend terrein 17 1.2 Meetniveau 19 1.3 Bedgebied 21 1.4 Bouwlaag 23 1.5 Gebruiksfunctie 25 1.6 Gebruiksgebied, verblijfsgebied en functiegebied 27 1.6.1 Functiegebied en verblijfsgebied 29 1.6.2 Functieruimte en verblijfsruimte 31 1.6.3 Samenvatting indeling van een gebruiksfunctie in gebieden en

  ruimten 32 1.7 Gebruiksoppervlakte 37 1.8 Nevenfunctie 41 1.9 Voor personen bestemde vloer of ruimte 43 1.10 Vrije breedte en vrije hoogte 45

  2 Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan2 47 2.1 Aanwezigheid 49 2.2 Hoogte 55 2.3 Openingen 59 2.4 Overklauterbaarheid 65

  3 Overbruggen van hoogteverschillen 67 3.1 Voorziening bij hoogteverschil 69

  4 Trap 71 4.1 Afmetingen trap 73 4.2 Trapbordes 77 4.3 Leuning 79 4.4 Regenwerend 81

  5 Hellingbaan 83 5.1 Afmetingen hellingbaan 85

  Verbeelding Bouwbesluit - Algemeen bouwkundig.indd 7Verbeelding Bouwbesluit - Algemeen bouwkundig.indd 7 03-07-14 14:4603-07-14 14:46

 • 8

  inhoud

  5.2 Hellingbaanbordes 87 5.3 Geleiderand 89

  6 Beweegbare constructieonderdelen 91 6.1 Hinder 93

  7 Hoge en ondergrondse gebouwen 97 7.1 Inrichting 99

  8 Inbraakwerendheid 101 8.1 Reikwijdte 103

  9 Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoff en en ioniserende straling 105

  9.1 Ministeriële regeling 107

  10 Bescherming tegen ratten en muizen 109 10.1 Openingen 111 10.2 Scherm 115

  11 Daglicht 119 11.1 Daglichtoppervlakte 121

  12 Verblijfsgebied en verblijfsruimte 129 12.1 Aanwezigheid 131 12.2 Afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte 133

  13 Toiletruimte 141 13.1 Aanwezigheid 143 13.2 Bereikbaarheid 149 13.3 Afmetingen 151

  14 Badruimte 155 14.1 Aanwezigheid 157 14.2 Afmetingen 159

  15 Bereikbaarheid en toegankelijkheid 167 15.1 Vrije doorgang 169 15.2 Vrije doorgang verkeersroute 173 15.3 Aanwezigheid toegankelijkheidssector 179 15.4 Integraal toegankelijke toilet- en badruimte 185 15.5 Bereikbaarheid toegankelijkheidssector 193 15.6 Hoogteverschillen 197 15.7 Afmetingen lift kooi 205

  Verbeelding Bouwbesluit - Algemeen bouwkundig.indd 8Verbeelding Bouwbesluit - Algemeen bouwkundig.indd 8 03-07-14 14:4603-07-14 14:46

 • 9

  inhoud

  16 Buitenberging 209 16.1 Aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen 211 16.2 Regenwerend 217

  17 Buitenruimte 219 17.1 Aanwezigheid, afmetingen en bereikbaarheid 221

  18 Opstelplaatsen 225 18.1 Aanwezigheid 227 18.2 Afmetingen 233

  19 Milieu 235 19.1 Duurzaam bouwen 237

  20 Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten 241 20.1 Bereikbaarheid van gebouwen voor personen met een

  functiebeperking 243

  21 Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit 245 21.1 Voorkomen van veel voorkomende criminaliteit in een

  woongebouw 247

  22 Veilig onderhoud gebouwen 251 22.1 Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud 253

  23 Stallingsruimte voor fi etsen 257 23.1 Aanwezigheid 259 23.2 Ligging 263

  Trefwoorden 265

  Verbeelding Bouwbesluit - Algemeen bouwkundig.indd 9Verbeelding Bouwbesluit - Algemeen bouwkundig.indd 9 03-07-14 14:4603-07-14 14:46

 • Verbeelding Bouwbesluit - Algemeen bouwkundig.indd