Veranderingen in de langdurige 14021 Jaarbeeld 2013_nieuآ  voor de veranderingen vanaf 1 januari...

download Veranderingen in de langdurige 14021 Jaarbeeld 2013_nieuآ  voor de veranderingen vanaf 1 januari 2015.

If you can't read please download the document

 • date post

  21-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Veranderingen in de langdurige 14021 Jaarbeeld 2013_nieuآ  voor de veranderingen vanaf 1 januari...

 • 2013 Verhalen uit de praktijk van In voor zorg!

  Jaarbeeld

  Meer informatie vindt u op www.invoorzorg.nl

  Veranderingen in de langdurige zorg

 • 2 Inhoudsopgave

  Zelfsturende teams

  Technologie

  Doelmatigheid

  Hervorming

  Flexibel organiseren

  Samenwerken

  Ketens en netwerken

  20

  Inhoudsopgave

  Klik hier

  Klik hier

  Klik hier

  Klik hier

  Klik hier

  Klik hier

  Klik hier29

  4 56

  12

  35

  47 Cijfers en feitenVoorwoord Klik hierKlik hier

  Colofon

  Redactie: In voor zorg!, Ingrid Brons, Rob van Es, Mario Gibbels, Malou van Hintum, Ellen Kleverlaan, Vanja van der Klooster, Stan Verhaag, Willem Wansink, Frank van Wijck Fotografie: APA Foto – Sjef Prins, Studio Oostrum, Arjo Kleinhuis Boogh Grafisch ontwerp: Firm Creatieve Communicatie

  In dit magazine geeft In voor zorg! een beeld van trajecten en activiteiten van het afgelopen jaar. In de verschillende hoofdstukken schetsen we kort voor welke uitdagingen de langdurige zorg staat. In interviews en verslagen leest u vervolgens welke oplossingen organisaties hiervoor hebben gevonden. Ook vindt u in de verschillende hoofdstukken voorbeelden van tools die tijdens In voor zorg!-trajecten zijn ontwikkeld. Alle interviews, verhalen en verslagen zijn ook terug te lezen op www.invoorzorg.nl.

 • 3 Voorwoord

  In 2013 werd duidelijk dat er veel gaat veranderen in de langdurige zorg. De definitieve beleidslijnen van de Hervorming

  langdurige zorg tekenden zich in de loop van het jaar af. Zorgorganisaties hebben onderzocht wat deze veranderingen voor hen gaan betekenen en hebben soms al vergaande maatregelen genomen. Maar bij een deel van de organisaties moet dat ook nog gaan gebeuren en in de komende jaren zullen we pas echt ondervinden wat de gevolgen van de transformatie zijn.

  De hervormingsplannen zijn onderwerp van gesprek in de Eerste en Tweede Kamer, maar ook in de huiskamer. Meer dan ooit is er een debat in de samenleving gaande. Met minder middelen, andere financiers, gewijzigde wetgeving en aanspraken de zorg organiseren. Dat is een uitdaging voor de samenleving, een uitdaging voor de zorgsector en de uitdaging voor In voor zorg!.

  2013 was binnen In voor zorg! ook een jaar van voorbereidingen met de koplopers voor de transformatie van de sector. 2014 staat expliciet

  in het teken van de implementatie van de noodzakelijke hervormingen binnen en tussen de organisaties. Organisaties moeten keuzes maken voor de veranderingen vanaf 1 januari 2015.

  Dat betekent dat er ingezet moet worden op samenwerking in de zorg aan huis: een sterke eerste lijn en een koppeling aan het sociale domein. In 2013 was dit binnen In voor zorg! al een belangrijk thema. Op het In voor zorg- congres ‘Zorg vormgeven in de wijk’ stond de vraag centraal: Hoe organiseert u straks de zorg in de wijk? Zorginstellingen, gemeenten en zorgverzekeraars kwamen met verschillende goede voorbeelden die aangaven dat er al volop gepionierd wordt. De olievlekwerking komt inmiddels op gang. Daarnaast zal de intramurale zorg zichzelf moeten doorontwikkelen, nu de cliënten met een hogere zorgzwaarte meer dan daarvoor het beeld zullen gaan bepalen.

  Een groot aantal In voor zorg-trajecten werd in 2013 afgerond of kwam in een afrondende fase terecht. Uit deze trajecten waren veel lessen te destilleren, die we de komende jaren nodig zullen hebben om met minder middelen toch aan de maatschappelijke vraag tegemoet te komen.

  Veel nieuwe kennis en kunde kwam beschikbaar, waarmee zowel het online kennisplatform www.invoorzorg.nl als de bijeenkomsten rijkelijk gevoed zijn. Op alle niveaus is nu zichtbaar welke resultaten In voor zorg! oplevert: in de individuele trajecten, de thematische ondersteuning en het kennismanagement van In voor zorg!. De vraag was groot, maar de resultaten zijn ook groot.

  Tot slot hebben we in het afgelopen jaar ook een grote groep kleinere zorg- en thuiszorgorganisaties ondersteund in de voorbereiding naar de transitie. Voor hen zien we dat samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van een consortium of een netwerk, tot maatwerk kan leiden. En om maatwerk zal het meer dan ooit draaien. Er zijn geen standaardoplossingen in een toekomst die toenemend dynamisch is en blijvende wendbaarheid van organisaties zal vragen. We moeten samen uitvinden hoe het wordt. In voor zorg! biedt daarvoor ook het komende jaar weer veel handvatten!

  Henk Nies Raad van Bestuur, Vilans

  Hoe organiseert u straks de langdurige zorg? Voorwoord

  Terug naar inhoud |

 • 4 Hoofdstuk 1 | Doelmatigheid Terug naar inhoud |

  Organisaties in de langdurige zorg werken aan het doelmatiger inrichten van hun interne processen om de administratieve lasten terug te dringen. Er zijn minder collectieve middelen beschikbaar. Dat wil zeggen dat echt iedere organisatie moet werken aan doelmatigheid en een efficiënte inzet van middelen gericht op een zo optimaal mogelijke kwaliteit. Dit leidt tot een gerichtere dienstverlening, meer ruimte voor de professional en meer tijd voor de cliënt. Veel zorgaanbieders zijn er al in geslaagd om overbodige regels en processen op te ruimen en zodoende hun zorglogistiek slim en slank in te richten.

  Doelmatigheid Hoofdstuk 1

 • 5 Hoofdstuk 1 | Doelmatigheid

  Zorgspectrum: Van dik en dom naar slim en slank Zorgspectrum is met 1.550 medewerkers en 650 vrijwilligers voor 1.200 ouderen actief ten zuid- westen van de stad Utrecht, zowel bij ouderen thuis als in zes verpleeg- en verzorgingshuizen. De zorgorganisatie rondde in november 2013 haar In voor zorg-traject ‘Slim en Slank’ af. Dit legde de basis voor een blijvende verbetercultuur.

  Verbetermethodiek Medewerkers leerden een methodiek te hanteren waarbij continu aandacht is voor het signaleren en uitvoeren van verbeteringen. Deze verbeter- methodiek is afgeleid van de LEAN-principes, waardoor mensen en middelen optimaal worden ingezet, er meer cliëntgebonden tijd komt en cliënten meer zelf de regie over hun leven krijgen.

  Toename van aandacht en eigen regie Cliënten ervaren een toename van aandacht van de medewerkers van gemiddeld elf procent en een toename in de eigen regie van zestien procent. Medewerkers hebben naar eigen waarneming gemiddeld vijf procent meer tijd om in te spelen op het versterken van eigen regie van de cliënt en er is meer tijd voor oprechte aandacht. Ook in financieel opzicht boekte Zorgspectrum goed resultaat. Zo daalde het arbeidsverzuim binnen een half jaar met 1,8 procent.

  Van plan tot strategie ‘Slim en Slank’ is nu een vast agendapunt op werkoverleggen en de jaarlijkse innovatiedag. Verbeterideeën worden gedeeld en het beste idee wordt organisatiebreed in het zonnetje gezet. De methodiek wordt ook op centraal niveau toegepast, zoals op de financiële afdeling en facturatie. Volgens Mirjam Groenendijk hoeven de aandachtsgebieden van Slim en Slank zich ook niet te beperken tot

  interne verbeteringen: ‘Neem de ketens met andere zorgpartners, zoals de geriatrische revalidatieafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. Er liggen kansen om de onderlinge samenwerking beter af te stemmen. Ook dit soort zaken zouden we de komende tijd samen met medewerkers kunnen oppakken.’

  Cliënten ervaren een toename van aandacht

  van de medewerkers van gemiddeld elf procent.

  Meer lezen overhet interview met Zorgspectrum

  of scan de QR-code.

  Klik hier

  Terug naar inhoud |

 • 6 Hoofdstuk 1 | Doelmatigheid

  Minutenregistratie: Het roer om bij Rivas Zorggroep en BrabantZorg Geleverde zorg in minuten registreren, heeft omslachtige tijdregistratie, complexe roosterplanning, rapportagedruk en een hoge werkdruk tot gevolg. Daar hebben zorgaanbieders, medewerkers en cliënten in de extramurale Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) last van. Rivas Zorggroep en BrabantZorg vertellen hoe zij het roer succesvol omgooiden.

  Rivas Zorggroep: ‘Voor de medewerkers is het een verademing’ Maurits Poirot, regiomanager bij Rivas Zorggroep: ‘Rivas kende een ingewikkelde administratieve manier van werken en zocht een systeem om de werkwijze efficiënter te maken. Ons streven was voornamelijk flexibeler worden in afspraken met de klant. In overleg met ons zorgkantoor kwamen we tot zorglevering waarbij wij bij aanvang afspraken met de cliënt vastleggen in een zorgplan. Een zorgarrangement beschrijft vervolgens het aantal uur en het soort zorg. Deze gaat uit van een aantal uur met een bepaalde bandbreedte, en dat is wat de zorgverlening flexibel maakt. Afwijken mag, zolang het binnen de bandbreedte blijft. Lukt dat niet, dan passen we het zorgarrangement aan. Voor de medewerkers blijkt de nieuwe werkwijze een verademing en ook de cliënten reageerden goed.’

  ‘Nu richten we ons op de volgende stap: het versterken van de eigen regie van de cliënt, onder andere in wijkteams. Medewerkers stellen de autonomie van de cliënt voorop en gaan dat ook steeds meer als uitgangspunt van hun denken en werken zien. Wij zijn er om te helpen, maar pas nadat we goed hebben doorgrond wat de hulpvraag precies is. Mensen kunnen vaak meer dan ze denken. Zeker als we technieken als domotica inzetten ter ondersteuning. Medewerkers gaan zelfstandiger te werk en nemen de verantwoordelijkheid voor een wijk. Ze hebben meer plezier en kunnen weer doen waar ze goed in zijn.’

  Voorheen kwam een medewerker binnen met het oog op de klok. Nu hebben ze