Veiligheidskeuring Gas & Elektra

download Veiligheidskeuring Gas & Elektra

of 21

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Veiligheidskeuring Gas & Elektra

 • Veiligheidskeuring Gas & Elektra

  Traviastraat 132 2555 VJ Den Haag

  Veilig wonen met een veiligheidinspectie van Perfectkeur BV!

  Onafhankelijkheid en objectiviteitPerfectkeur BV garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde onderzoek. Perfectkeur BVverklaart geen enkele commercile binding te hebben met aannemers, makelaars of welke tussenpersoon dan ook, die deresultaten van het onderzoek zouden kunnen benvloeden.

  Verklaring en aansprakelijkheidDe gegevens en beoordelingen welke in deze rapportage zijn opgenomen, zijn door Perfectkeur BV naar beste kennis en wetenonderzocht en zo getrouw mogelijk weergegeven. Perfectkeur BV is evenwel nimmer aansprakelijk voor een onjuiste en/ofonvolledige rapportage, noch voor de gevolgen van, door haar in het kader van een opdracht, gemaakte fouten. Behoudens opzetof daarmee gelijk te stellen grove schuld. Bij schade door opzet of grove schuld dient dit schriftelijk en wel binnen maximaal 6 maanden na rapportagedatum te wordenaangetoond. Deze rapportage heeft een geldigheid van 6 maanden na inspectiedatum. Elke en alle overige aansprakelijkheidsstellingen en/of schadeclaims worden door Perfectkeur BV nadrukkelijk van de handgewezen.

 • VEILIGHEIDSKEURINGGAS & ELEKTRA

  Keuringsgegevens

  19 april 2012Pagina 2 van 21

  Rapportnummer:

  : S.J.H. WillemseRapportdatum

  Opdrachtgever Keuringsinstantie

  NaamStraatPostcodePlaats

  : Maassen: Traviastraat 132 : 2555 VJ

  NaamAdresPostcode / Plaats

  Email

  : Perfectkeur BV: Postbus 38: 3340AA HENDRIK-IDO-AMBACHT

  : c.vuijk@perfectbouw.nl

  Woning Verantwoording

  Plaats

  : Traviastraat 132 : 2555 VJ: Den Haag Inspecteur

  Inspectiedatum

  Rapportnummer: 19-4-2012

  : 22-07-2011

  : AdresPostcode

  : Den HaagTelefoon : 0703686835

  Telefoon : 0786849750

  (handtekening)

  Veiligheidskeuring rapportage.

  Uitgangspunt van een onderzoek conform de NTA 8025 is of de bestaande technische voorzieningen voldoen aan deveiligheidsbepalingen, zoals omschreven in de desbetreffende normen, dan wel aan het maatschappelijk aanvaardbareveiligheidsniveau volgens deze NTA. Om tijdens veiligheidsinspectie een uitsluitsel te kunnen geven over de veiligheid van de aanwezig installaties worden ondermeer deonderstaande zaken beoordeeld: gasleiding (op lekkage, het systeem wordt volledig afgeperst), aangesloten gastoestellen (oplekkage, het systeem wordt afgeperst), veiligheidsbeoordeling van de meterkast en het elektrasysteem waaronder ook b.v. dewandcontactdozen. Daarnaast verschillende testen m.b.t. elektrasysteem zoals: testen aardlekschakelaars (afvaltijd enuitschakelstroom), isolatiemeting elketra (is de bedrading goed in de woning), aardcircuitmeting (voldoet de aarding van het systeem).

  Ingewonnen informatie valt buiten de verantwoordelijkheid van Perfectkeur BV. Perfectkeur BV is niet verantwoordelijk voor wat na deonderzoeksdatum op de onderzoekslocatie veranderd kan zijn. De rapportage komt voort uit een inspanningsverplichting, geenresultaatsverplichting. Niet zichtbare en/of door eigenaar/verkoper niet benoemde onderdelen en risicofactoren vallen buiten deverantwoordelijkheid van Perfectkeur BV.

  Doel van de Veiligheidskeuring.

  Belangrijke informatie m.b.t. deze opname en rapportage.

 • Inhoudsopgave

  VEILIGHEIDSKEURINGGAS & ELEKTRA

  19 april 2012Pagina 3 van 21

  Rapportnummer:

  Pagina

  Keuringsgegevens 2

  Kostensamenvatting 4

  Onderdeel van het rapport.

  Detailinformatie inspectieresultaten op hoofdgroepen:

  Inhoudsopgave 3

  Algemeen 5 1.

  Meterkast 6 2.

  Aardlekschakelaars 7 3.

  Uitschakelstroom aardlekschakelaars 8 4.

  Afvaltijd aardlekschakelaars 9 5.

  Isolatiemeting 10 6.

  Aarding 11 7.

  Overige elektra 12 8.

  Gas installatie 13 9.

  Water installatie 16 10.

  Koolmonoxide 17 11.

  Informatie over veiligheid in uw woning 16

  Resultatenoverzicht 18

  Naar volle tevredenheid?Voor u ligt het resultaat van onze inspectie aan de woning Traviastraat 132 te Den Haag. We danken u hartelijk voor het vertrouwenwat u in ons heeft gesteld en gaan ervan uit dat de uitgevoerde inspectie en deze rapportage uw verwachtingen overtreft. Wanneerdit niet zo is vernemen wij dit graag, daar we er als bedrijf naar streven onszelf continu te verbeteren. Binnen enkele weken na deinspectie ontvangt u van ons per email een uitnodiging om mee te werken aan onze klantenenqute. Deze enqute bestaat uitslechts enkele vragen. Hierbij vindt u ook de mogelijkheid om uw suggesties voor het nog verder verbeteren van onze dienstverleningaan ons kenbaar te maken. Wanneer u nog vragen heeft over de inhoud van de rapportage kunt u deze uiteraard nog aan ons stellen, bij voorkeur per email aanc.vuijk@perfectbouw.nl.

 • Kosten samenvatting

  VEILIGHEIDSKEURINGGAS & ELEKTRA

  19 april 2012Pagina 4 van 21

  Rapportnummer:

  Directkosten(0 tot 1 jaar)

  VerbeterkostenTermijnkosten(0 tot 5 jaar)

  Totale kosten excl. verbeterkosten

  Kostenraming totale inspectie(Verzamelstaat)

  Pagina

  Algemeen - - - - 5

  Meterkast - - - - 6

  Aardlekschakelaars - - - - 7

  Uitschakelstroom aardlekschakelaars - - 85,00 85,00 8

  Afvaltijd aardlekschakelaars - - 85,00 85,00 9

  Isolatiemeting - - 120,00 120,00 10

  Aarding - - 500,00 500,00 11

  Overige elektra - - - - 12

  Gas installatie - - 412,00 412,00 13

  Water installatie - 320,00 - 320,00 16

  Koolmonoxide - - - - 17

  1.202,00 Totaal 320,00 0,00 1.522,00

  Toelichting op kostenberekeningen in het rapport.

  Belangrijk informatie m.b.t. kostenberekeningen.

  DirectkostenTermijnkostenVerbeterkosten

  : Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of vervolgschade.: Niet reguliere kosten die op termijn van 5 jaar kunnen optreden in het onderhoud van de woning.: Kosten die samenhangen met verbeteringen die u aan een woning wilt aanbrengen.

  Overige opmerkingen m.b.t. kostencalculaties en vervolgonderzoek.Er kan bij de detailinformatie worden verwezen naar vervolgonderzoek om risico's uit te sluiten. Kosten van stut, sloop, steigerwerken van ver- en/of gevolgschade zijn niet opgenomen. Genoemde bedragen zijn indicaties, hieraan kunnen geen rechten wordenontleend. Voor een prijsberekening wordt geadviseerd een gespecificeerde offerte te vragen. U dient nog rekening te houden metuitgaven t.a.v. zelfwerkzaamheden, niet begrootte onderdelen en regulier onderhoud.

  De kosten zijn ingedeeld in drie categorien:

  * afzonderlijk vermeld (direct noodzakelijk; op termijn noodzakelijk; verbetering);* gebaseerd op aannemersprijzen inclusief arbeid (geen doe het zelf werkzaamheden);* vermeld inclusief btw.* slechts bedoeld ter indicatie.* indien mogelijk en economisch verantwoordt, geraamd op basis van herstel en niet op basis van complete vervanging.* vastgesteld met als uitgangspunt dat de aannemer achter elkaar kan doorwerken.* gebaseerd op landelijk gemiddelde prijzen uit diverse officile databanken voor bouwkosten.* gebaseerd op gemiddeld luxe niveau, basisuitvoering en omvatten materiaal en arbeid.

 • 1. Algemeen

  VEILIGHEIDSKEURINGGAS & ELEKTRA

  19 april 2012Pagina 5 van 21

  Rapportnummer:

  Alle genoemde kosten in het verdere van dit rapport zijn stelposten, exacte kostenopgave voor herstel kan alleendoor een uitvoerende organisatie worden gemaakt.De ventilatie-installatie in woningen die niet van belang is voor het veilig gebruik van gastoestellen is geenonderdeel van het beoordelen van de veiligheid volgens de NTA 8025 en derhalve geen onderdeel van dezeinspectie.De inspectie is uitgevoerd overeenkomstig de NEN 1010 / NEN 3140; Het keuren van een installatie bestaat uithet vastleggen van de technische staat op een bepaald moment voor zover deze kan worden vastgesteld aan dehand van de onderzoekspunten. De meting van zowel elektra als gas zijn uitgevoerd met jaarlijks gekalibreerdeapparatuur.Uw gas, elektra en waterinstallaties zijn gecontroleerd conform de geldende "Veiligheidsinspectiewoninginstallaties volgens Nederlandse Technische Afspraak NTA 8025". In de rapportage wordt aangegeven ofaan de veiligheidsvoorschriften wordt voldaan. Als uit dit rapport of na de inspectie is gebleken dat er gebreken inuw installatie zijn aangetroffen is het verstandig deze zo snel mogelijk te laten herstellen. Met dit rapport kunt u,als daar aanleiding toe is, uw huisinstallateur of een erkende installateur vrijblijvend een offerte laten maken.

 • 2. Meterkast

  VEILIGHEIDSKEURINGGAS & ELEKTRA

  19 april 2012Pagina 6 van 21

  Rapportnummer:

  Meterkast opstellingIn de meterkast zijn geen gevaarlijke stoffen (brandbare materialen) aanwezig; er bevindt zich geenbrandbaar materiaal in de meterkast dat door warmteontwikkeling in de verdeelinrichting kan wordenontstoken.

  GroepenverklaringEen groepenverklaring die zo eenvoudig mogelijk de samenstelling en de globale werking van de installatieverklaart is aanwezig in de meterkast.

  AanrakingsgevaarVan alle delen van de elektrische voorziening, zoals de verdeelinrichtingen, leidingen, schakelaars (inmeterkast) zijn de omhulsels heel en gesloten, zoals voorzien bij de eerste aanleg.

  Aantal groepenEr zijn voldoende