Van WKR naar W€RK in 7 stappen - .En er zijn 7 stappen om van de WKR een commercieel succes te

download Van WKR naar W€RK in 7 stappen - .En er zijn 7 stappen om van de WKR een commercieel succes te

of 13

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Van WKR naar W€RK in 7 stappen - .En er zijn 7 stappen om van de WKR een commercieel succes te

7Van WKR naar WRK in 7 stappenHoe maakt u van de WKR regeling een commercieel succesStart hier

ContinuitasNovember 2014

Van WKR naar WRK in 7 stappen Continuitas Pagina 2 Van WKR naar WRK in 7 stappen Continuitas Pagina 3

7Inleiding

7 is een magisch getal. Zo leert Wikipedia ons:Volgens sommige religies schiep God de wereld in 6 dagen waarbij de 7e dag een rustdag is. In de antroposofie deelt men de wereld in 7 jaren. Er zijn in de eenvoudigste vorm 7 chakras. Er zijn 7 hoofdzonden, werelddelen en zeen. En er zijn 7 stappen om van de WKR een commercieel succes te maken. In dit do-cument beschrijven wij hoe u met de WKR tot nieuwe dienstverlening en nieuwe omzet komt! Essentieel voor uw succes is dat u uw klant of prospect weet te bereiken en tot concrete actie weet te bewegen. Een gestructureerde marktbewerking en een succesvolle uitvoering van de gesprekken met uw klanten vormen de sleutel tot het succes.Onze dank gaat uit naar John Weerdenburg van Auxilium Adviesgroep voor zijn bijdrage. In co-creatie met John ontwikkelden wij de WKR Scan en WKR Monitor 2015. Wij wensen u veel succes met in praktijk brengen van de 7 stappen.

Eric LaaperArie Heerschap

Voel u vrij om deze commercile handleiding door te sturen aan collega`s, medewerkers en klanten. Voor de volledigheid: het auteursrecht ligt bij Continuitas, maar wij geven toestemming voor verspreiding.

Van WKR naar WRK in 7 stappen Continuitas Pagina 4 Van WKR naar WRK in 7 stappen Continuitas Pagina 5

VaktechniekDe WKR geldt voor alle werkgevers, inclusief Beheer-bv`s waar alleen de DGA in dienst is. De WKR is ook van toepassing met betrekking tot alle medewerkers in dienstverband, zowel in vaste dienst als met een tijdelijk of flexibel dienstverband. Een aantal factoren die bepalend kunnen zijn voor de impact van de WKR:

Aantal personeelsleden, naarmate het aantal personeelsleden toeneemt, neemt ook de complexiteit toe

Mutaties in personeelsleden, naarmate het aantal mutaties toeneemt, neemt eveneens de complexiteit toe (denk bijvoorbeeld aan horeca, uitzendbureaus en schoonmaak-bedrijven, waar veel met tijdelijke/flexibele contracten wordt gewerkt)

Moeite die de werkgever moet doen om personeel te vinden en aan de onderneming te binden. Dit kan zich vertalen naar een uitgebreider pakket van primaire en se-cundaire arbeidsvoorwaarden. Dit heeft gevolgen voor de hoogte en het aantal ver-goedingen en verstrekkingen.

De invloed van afspraken over de bedrijfstak of sector heen, bijvoorbeeld de mate waarin vergoedingen en verstrekkingen in cao`s zijn opgenomen.

Stap 1 KlantselectieVoor welke klanten in uw portefeuille de WKR van belang? Deze klanten ver-wachten waarschijnlijk van u dat u hen proactief informeert en waar mogelijk van advies dient om de (on)mogelijkheden van de WKR toe te passen.

Belangrijk in deze stap is dat u in mogelijkheden denkt en niet direct sommige klanten uitsluit omdat het waarschijnlijk niet van toepassing is. In principe heeft elke werkgever, dus ook de DGA in een holding-BV, te maken met de WKR.

Naarmate het aantal werknemers toeneemt, neemt ook de complexiteit van de toepassing van de WKR toe (zie hiernaast onder vaktechniek).

U kunt uw klantportefeuille indelen in bijvoorbeeld:

Groep 1 Klanten met meer dan 5 personeelsleden

Groep 2 Klanten met tussen de 2 en 5 personeelsleden

Groep 3 Ondernemers zonder personeel (ZZP`ers, DGA`s met alleen een holding, etc.)

Groep 1 Groep 2 Groep 3

meer dan 5 werknemers 2- 5 werknemers zonder personeel

Niet selecteren Voor particulieren, verenigingen en stichtingen (zonder perso-neel) in uw portefeuille heeft de WKR geen invloed. Voor alle overige klanten kan de WKR invloed hebben op de winstgevendheid van de onderneming.

Prospects Naast uw bestaande klanten, onderhoudt u ook contacten met pros-pects. Een proactieve benadering van deze prospects in het kader van de WKR kan het verschil maken waardoor zij naar u overstappen.

U heeft nu stap 1 afgerond. Op naar de volgende stap.

Van WKR naar WRK in 7 stappen Continuitas Pagina 6 Van WKR naar WRK in 7 stappen Continuitas Pagina 7

Oplossing Uw klant heeft behoefte aan advies over aanpassing van bestaande regelingen, toe-passing van nieuwe mogelijkheden en communicatie hierover naar de werknemers. Dit kan ook inhouden dat HRM-beleid en/of arbeidscontracten dienen te worden aangepast. Zeker bij die MKB bedrijven waar een HR-functie niet of beperkt is ingevuld, kunt u uw klant hierbij ondersteunen.

3. Monitoren kostenontwikkeling

Klantbehoefte Uw klant zal de WKR heffing willen vermijden, dus de ontwikkeling van de fiscale loonsom en de kosten willen kunnen volgen. Zeker omdat vaak belangrijke kosten (kerstpakketten, gratificaties, personeelsuitjes en feesten) aan het einde van het kalenderjaar vallen. Oplossing U kunt uw klant ondersteunen door de ontwikkeling van de kosten van de verschillende vergoedingen en verstrekkingen in relatie tot de fiscale loonsom te monitoren. Dit maakt dat naar het einde van 2015 uw klant goed op de hoogte is van de beschikbare vrije ruimte en dat hij op ba-sis hiervan kan sturen.

4. Dossier vergoedingen

Klantbehoefte Een vaste onkostenvergoeding aan medewerkers bespaart veel administratieve rompslomp. Binnen de WKR mag een vaste onkostenvergoeding gegeven worden, indien geduren-de drie maanden een dossier wordt bijgehouden van de betreffende kosten.

Oplossing Voor uw klant kunt u dit dossier aanleggen en bijhouden. Zo verkrijgt uw klant een basis waarop een vaste onkostenvergoeding kan worden gebaseerd en is hiervoor ook een bewijs aan-wezig richting de Belastingdienst.

Waarschijnlijk hebt u zelf nog andere ideen rondom de WKR. Probeer deze kort en bondig te be-schrijven. Belangrijk in deze brainstormfase is om u niet te laten weerhouden door technische on-mogelijkheden, kennis tekort of gebrek aan vaardigheden binnen uw organisatie. Bedenk wat het beste is voor uw klant en hoe u hem het best van dienst kan zijn!

Maak nu een lijstje van de producten die u aan wil gaan bieden. U kunt hier Excel prima voor ge-bruiken. Zie onderstaand voorbeeld.

Stap 2 Bedenk wat u wilt verkopen

U wilt uw klant nieuwe dienstverlening verkopen, maar wat gaat u precies verko-pen?

In de ogen van de gemiddelde MKB ondernemer is dienstverlening duur, weinig concreet en niet transparant op het moment dat hij hier over een beslissing moet nemen. De kunst is om voorafgaand aan de beslissing van uw klant al heel goed de toegevoegde waarde, bestede uren en prijs aan te tonen. Het meest makkelijk is dan om in klantbehoeften te denken en dit in concrete producten te vertalen. En vervolgens de producten zo te verpakken alsof het een cadeau is.

In deze stap gaan we uw productportfolio WKR samenstellen.

Onderstaand treft u een aantal voorbeelden aan van producten die u kunt aan-bieden. Let op: dit is slechts een limitatieve opsomming.

1 Aanpassen financile en salarisadministratie

Klantbehoefte De wetgever eist dat de administratie van elke onderneming zo is ingericht dat aangetoond kan worden welke kosten onder de WKR zijn vergoed aan werknemers. Belangrijke bottleneck is dat rekening dient te worden gehou-den met de BTW.

Oplossing In veel gevallen zullen wijzigingen in de financile als de salarisad-ministratie moeten worden doorgevoerd om aan deze verplichting te voldoen. U kunt de klant ondersteunen om deze wijzigingen door te voeren.

2. Wijziging arbeidsvoorwaarden

Klantbehoefte Door de WKR kunnen wijzigingen in de vergoedingen en verstrek-kingen plaatsvinden, om de WKR heffing te vermijden. Tegelijkertijd wil uw klant een aantrekkelijk, modern pakket van arbeidsvoorwaarden behouden. Tenslotte kunnen contractuele afspraken over vergoedingen en verstrekkingen niet eenzij-dig door de werkgever worden veranderd.

Van WKR naar WRK in 7 stappen Continuitas Pagina 8 Van WKR naar WRK in 7 stappen Continuitas Pagina 9

Stap 3 Producten concreet maken.In deze stap gaat u concreet uw product maken. Dit betekent dat u uw ge-dachten over het product zodanig gaat beschrijven dat de invulling van het product in termen van bijvoorbeeld processen, kennis, systemen, etc. duidelijk is.Deze beschrijving kunt u opbouwen aan de hand van het schema op de vol-gende pagina. Daarin hebben we al een product voor u beschreven.

ProbleemU hebt in stap 2 al een eerste omschrijving van het probleem van uw klant gemaakt. Het is zaak om dit probleem scherper te definiren. Het helpt om in deze stap een concrete klant in gedachte te nemen of zelfs een klant hiervoor te benaderen om gezamenlijk dit probleem te verkennen. Niet voor elke klant zal het probleem hetzelfde zijn. Kijk ook nog even terug naar de factoren die de complexiteit bij uw klant benvloeden (stap 1). Op ba-sis hiervan kunt u het probleem toepassen op meerdere klantgroepen en kunt u een eerste prioritering maken voor de benadering van uw klanten.OplossingOok uw oplossing, ofwel uw toegevoegde waarde, zult u scherper moeten omschrijven. Wat levert het uw klant op om deze oplossing te kiezen? Hoe-veel tijd, moeite en aandacht gaat het uw klant schelen? Wat bespaart u uw klant in termen van kosten, WKR heffing of noodzakelijke investeringen?Hoe ziet uw oplossing eruit in termen van proces, communicatie, aandacht voor de klant, service?

OrganiserenHoe gaat u de oplossing organiseren? Hebt u de benodigde kennis, vaardig-heden, systemen, etc. in huis? Of is het op bepaalde terreinen verstandiger om met externe partijen samen te werken. Hier beschrijft u :

a. De benodigde kennis en vaardigheden om het probleem te signaleren, inzicht te verschaffen en advies te bieden

b. Het contact met de klant, de