Van Spaendock benchmark

of 4 /4
Halvering van het aantal opleveringsgebreken, sneller herstel van de gebreken en vergroting van de klanttevredenheid. Dat is kort samengevat het doel van de Benchmark Opleveringskwaliteit Nieuwbouw. Door de informatie van meer dan 100.000 nieuwbouwwoningen en ruim twee miljoen geconstateerde opleveringsgebreken te rubriceren, ontstaat een gedegen informatiebron voor alle bouwondernemingen: bouwbedrijven, gespecialiseerde aannemers, projectontwikkelaars en corporaties. Samen met Van Spaendonck Management Consultants en Covalent gaat Vereniging Eigen Huis die kennis operationaliseren in de Benchmark Opleveringskwaliteit Nieuwbouw. VERENIGING EIGEN HUIS, VAN SPAENDONCK MANAGEMENT CONSULTANTS EN COVALENT BUNDELEN KRACHTEN IN APARTE ONDERNEMING EEN BLIJVEND BETERE BOUWPRESTATIE VERBETERPOTENTIEEL OP EEN PRESENTEERBLAADJE Benchmark zal aantal opleveringsgebreken halveren.

Embed Size (px)

description

Vereniging Eigen Huis Van Spaendonck Managent consultants en covalent bundelen krachten in aparte onderneming

Transcript of Van Spaendock benchmark

 • Halvering van het aantal opleveringsgebreken, sneller herstel van de gebreken en vergroting van de klanttevredenheid. Dat is kort samengevat het doel van de Benchmark Opleveringskwaliteit Nieuwbouw. Door de informatie van meer dan 100.000 nieuwbouwwoningen en ruim twee miljoen geconstateerde opleveringsgebreken te rubriceren, ontstaat een gedegen informatiebron voor alle bouwondernemingen: bouwbedrijven, gespecialiseerde aannemers, projectontwikkelaars en corporaties. Samen met Van Spaendonck Management Consultants en Covalent gaat Vereniging Eigen Huis die kennis operationaliseren in de Benchmark Opleveringskwaliteit Nieuwbouw.

  vereniging eigen Huis, van spaendonck management consultants en covalent bundelen kracHten in aparte onderneming

  een blijvend betere bouwprestatie

  verbeterpotentieel op een presenteerblaadje

  benchmark zal aantal opleveringsgebreken halveren.

 • Bouwondernemingen zijn bij de oplevering

  van nieuwbouwwoningen niet altijd goed

  op de hoogte van het gemiddeld aantal

  opleveringsgebreken. Zij weten niet of zij

  het zelf beter of slechter doen dan andere

  bouwondernemingen in de regio of beter

  of slechter dan bouwondernemingen in

  andere regios. Zijn de gebreken terug te

  voeren op bepaalde specialistische werk-

  zaamheden? Of speelt de eigen inzet een

  doorslaggevende rol? Kortom, als het aantal

  opleveringsgebreken al bekend is, dan ont-

  breekt veelal de achterliggende informatie.

  Deze onwetendheid verklaart waarom het

  aantal jaarlijks geregistreerde opleverings-

  gebreken niet afneemt. Een ommekeer is

  mogelijk met de Benchmark Opleverings-

  kwaliteit Nieuwbouw. Bouwondernemingen

  krijgen een gericht instrument in handen

  waarmee zij verbeterprogrammas kunnen

  selecteren en uitvoeren. Dat leidt tot een

  hogere kwaliteit van woningen, minder

  faalkosten en tevreden klanten.

  Het rendement van de bedrijfsvoering

  neemt toe. Bovendien kan men zich op deze

  punten profi leren ten opzichte van de

  concurrentie door aan de markt te laten

  zien dat prestaties en verbeterprocessen

  zijn gent op vergelijkingen met andere

  bouwondernemingen, regios en typen

  gebreken in Nederland.

  Vereniging Eigen Huis houdt sinds 2003 in

  een database het aantal opleverings-

  gebreken van nieuwbouwwoningen bij.

  Deze zijn uit te splitsen per regio, per

  soorten opleveringsgebreken en ook per

  aannemer. De schat aan informatie

  is voor Vereniging Eigen Huis,

  Van Spaendonck Management Consultants

  en Covalent aanleiding geweest deze kennis

  toegankelijk te maken in de nieuwe

  Benchmark Opleveringskwaliteit Nieuw-

  bouw. Niet om het beeld van opleverings-

  kwaliteit nog eens te bevestigen of om over

  en weer naar elkaar te kunnen wijzen,

  maar om een enorm verbeterpotentieel

  voor individuele bouwondernemingen

  beschikbaar te stellen. De initiatiefnemers

  willen welgekozen en onomkeerbare

  processen op gang brengen, die tot een

  blijvend betere bouwprestatie leiden. Door

  praktische pakketten met informatie aan

  te bieden, kunnen bouwondernemingen,

  aannemers en onderaannemers de

  handschoen oppakken en hun eigen

  prestaties gericht verbeteren.

  de doelbewuste Koper van nu

  wat de klant wil, legt steeds meer gewicht in de schaal.

  veranderinG onoMKeerbaar MaKen

 • Meten is weten. Een aloude wijsheid die

  ook vandaag en morgen van belang is.

  De gemeten informatie van Vereniging Eigen

  Huis leidt tot heldere feiten.

  Praktische kennis voor verbetering van het

  woningbouwproces, vermindering van het

  aantal gebreken, meer klanttevredenheid en

  een beter imago van de bouwbranche.

  Want vanuit het perspectief van de kopers is

  verandering bij bouwondernemingen nood-

  zakelijk. De Benchmark Opleveringskwaliteit

  Nieuwbouw biedt die mogelijkheid tot

  verandering. Meer transparantie, het

  stimuleren van innovatie, het terugdringen

  van faalkosten: het krachtige instrument

  daartoe is er.

  veranderinG inZetten

  De Benchmark Opleveringskwaliteit Nieuwbouw speelt in op een breed gevoelde noodzaak tot reductie

  van het aantal opleveringsgebreken. De verbeteracties zullen leiden tot transparantie, stimulering

  van innovatie en imagoverbetering. Het verbeterpotentieel bij individuele bedrijven neemt toe.

  Het instrument leidt ertoe dat verbeteringen onomkeerbaar worden doordat gestructureerd opgebouwde informatie voor feitelijke onderbouwing van maatregelen zorgt en echt sturen mogelijk maakt.

  drie produCtvariantende benchmark opleveringskwaliteit nieuwbouw omvat drie productvarianten:

  Kleine bouwondernemingenKleine bouwondernemingen (tot 50 woningen per jaar) kunnen zich abonneren op twee rapportages

  per jaar, waarin inzicht wordt verkregen in de eigen prestaties en een vergelijking wordt getrokken

  met de landelijke trend.

  Middelgrote bouwondernemingen Voor middelgrote bouwondernemingen is een zwaarder pakket beschikbaar, waarin naast de rappor-

  tages over de eigen prestaties van alle bedrijfsonderdelen tevens een analyse van de resultaten wordt

  gegeven. Deze managementrapportages worden door een consultant gepresenteerd en toegelicht aan

  de bedrijfsleiding.

  Grote bouwondernemingenHet meest uitgebreide (maatwerk)pakket - voor grote bouwondernemingen (meer dan 300 woningen,

  en vaak met meerdere regionale vestigingen en bedrijfsonderdelen) - geeft bovendien adviezen op

  maat voor verbeterprogrammas en kan voorzien in mogelijkheden voor vendor rating, bonus/malus

  berekeningen, vertaling naar bedrijfsspecifi eke faalkosten en aansluiting op maatwerkprogrammas

  van kennispartners.

  1

  2

  3

  De Benchmark Opleveringskwaliteit Nieuwbouw

  is een eerste, doch belangrijke stap om op basis

  van praktijkinformatie gericht verbeteringen

  vorm te geven. Het gaat om verkregen inzicht,

  waarin bovendien trends zichtbaar worden. Zo

  kan blijken dat bepaalde opleveringsgebreken

  vaker voorkomen. Het kan zijn dat de werkwijze

  doeltreffender kan of dat het samenspel met

  aannemers en onderaannemers meer sturing of

  toezicht behoeft. Juist deze feitelijke informatie

  helpt bouwondernemingen maatregelen te

  treffen. Dat kan op basis van onze specifi eke

  managementrapportages, waarbij het niet de

  bedoeling is te blijven steken in de constatering

  en vervolgens over te gaan tot de orde van de

  dag. Een diepgaande analyse van de resultaten

  zal zorgen voor de selectie en inzet van gerichte

  verbeterprogrammas. Hierbij is het effect

  van deze gerichte verbeterprogrammas te

  volgen in de tijd.

  GeriCHte verbeterinGen

  doel Het doel laten

  blijvendbeterebouwprestatie

 • KraCHtenbundelinG Voor de uitvoering van de Benchmark Opleveringskwaliteit Nieuwbouw wordt een

  onderneming opgericht. Op die manier wordt de onafhankelijkheid gewaarborgd.

  Dat er behoefte bestaat aan dit instrument, wordt bevestigd door bestuurders van een

  aantal grote bouwondernemingen aan wie het idee voor de benchmark is voorgelegd.

  Zij hebben zich zeer genteresseerd getoond. Zij beschikken over gedetailleerde ge-

  gevens over de performance van hun bedrijven, maar willen die graag spiegelen aan

  benchmark-informatie. Vereniging Eigen Huis levert het fundament voor de bench-

  mark met de inbreng van haar database met geconstateerde gebreken. Om een idee te

  geven van het potentieel van deze database: per maand worden circa 55.000 nieuwe

  gegevens toegevoegd. De keuringen die door 160 gecertifi ceerde inspecteurs in het

  hele land worden uitvoerd, omvatten ruim de helft van alle opgeleverde nieuwbouw-

  woningen.

  Covalent heeft de onderliggende softwareapplicaties en dataverrijkings-algoritmen

  ontwikkeld. Zij zorgen ervoor dat de ruwe inspectiedata worden omgezet in

  benchmarkinformatie, die per onderneming bevraagbaar wordt gemaakt via een

  webinterface.

  Van Spaendonck Management Consultants richt zich in de samenwerking primair op

  de advisering aan bouwbedrijven en is betrokken bij productontwikkeling en marke-

  ting van gedifferentieerde producten voor ondernemers met verschillende profi elen.

  KraCHtenbundelinG

  Vereniging Eigen Huis

  Displayweg 1 3821 BT Amersfoort

  T 033 450 77 50

  [email protected]

  www.eigenhuis.nl

  Covalent

  Displayweg 3 3821 BT Amersfoort

  T 033 258 94 81

  [email protected]

  www.covalent.nl

  Van Spaendonck Management Consultants BV

  Hogeweg 85 5301 LK Zaltbommel

  T 0418 57 80 00

  offi [email protected]

  www.vanspaendonck.nl

  Voor vragen of meer informatie over de Benchmark

  Opleveringskwaliteit Nieuwbouw mail naar:

  [email protected]

  vestiGinG 1, projeCt 1 vestiGinG 6, projeCt 4

  Bouwondernemingen willen de problemen ten aanzien van de opleveringsgebreken

  herleiden; met gedetailleerde informatie kan dat.

  De resultaten van Benchmark Opleveringskwaliteit Nieuwbouw zijn niet alleen

  bedoeld om duidelijkheid te krijgen over de verbeterpunten, maar deze ook

  daadwerkelijk in gang te zetten.

  landelijKe ranKinG ontwiKKelinG in de tijd per jaar

  Inzicht in de positie van de eigen prestatie van het bedrijf ten opzichte van de concurrentie scherpt de bedrijfsstrategie aan. Gerichte informatie uit de Benchmark Opleveringskwaliteit

  Nieuwbouw geeft een goede analyse van

  de ontwikkelingen van een bedrijf.

  vereniging eigen Huis, van spaendonck management consultants en covalent bundelen kracHten in aparte onderneming

  Bouwondernemingen beseffen dat klantgericht bouwen hun toekomst

  bepaalt. Wat de klant wil, legt steeds meer gewicht in de schaal.

  De bouwondernemingen volgen de algemene trend in de samenleving en

  willen de kwaliteit van hun woningen bij oplevering verbeteren.

  Desalniettemin vertoont een nieuwbouwwoning op dit moment bij oplevering

  gemiddeld ruim 22 gebreken. Opleveringsgebreken herstellen kost veel geld en

  levert schade op voor het imago van de ondernemer. Deuken in de relatie

  tussen de aannemer en de onderaannemers kunnen het gevolg zijn.

  De Benchmark Opleveringskwaliteit Nieuwbouw levert nu de mogelijkheden

  om dit te voorkomen. Kon dat voorheen niet of nauwelijks, omdat bouwonder-

  nemingen doorgaans niet weten waar de opleveringsgebreken ontstaan, door

  de Benchmark Opleveringskwaliteit Nieuwbouw kunnen de problemen wel

  worden geanalyseerd en zijn ze te tackelen. De Benchmark Opleveringskwali-

  teit Nieuwbouw neemt bij de analyse alleen die inspectie-informatie mee die

  betrekking heeft op nieuwbouwwoningen waarbij de bouwonderneming op

  grond van de koop/aanneming van werk bij de realisatie betrokken is.

  speCiFieK inZiCHt

  NederlandBedrijf

  45%

  40%

  35%

  30%

  25%

  20%

  15%

  10%

  5%

  0%

  dec 0

  6

  jan 07

  feb 07

  mrt 0

  7

  apr 0

  7me

  i 07

  jun 07

  jul 07

  aug 0

  7

  sep 0

  7ok

  t 07

  nov 0

  7

  Gemiddeld aantal gebreken op T=1 over de afgelopen 12 maanden

  100%

  10 20 30 40 50 60 70 80 90

  90%

  80%

  70%

  60%

  50%

  40%

  30%

  20%

  10%

  0%

  Ranking op gem. aantal gebreken T0

  100%

  10 20 30 40 50 60 70 80 90

  90%

  80%

  70%

  60%

  50%

  40%

  30%

  20%

  10%

  0%

  Ranking op gem. aantal gebreken T5

  slechtste gemiddelde beste

  T=0

  T=5

  200420052006

  Ranking op gem. aantal gebreken

  Positie ten opzichte van alle bouwondernemingen die in BON geregistreerd zijn

  NederlandBedrijf

  45%

  40%

  35%

  30%

  25%

  20%

  15%

  10%

  5%

  0%

  dec 0

  6

  jan 07

  feb 07

  mrt 0

  7

  apr 0

  7me

  i 07

  jun 07

  jul 07

  aug 0

  7

  sep 0

  7ok

  t 07

  nov 0

  7

  Gemiddeld aantal gebreken op T=1 over de afgelopen 12 maanden

  Ranking op gem. aantal gebreken T=0 Ranking op gem. aantal gebreken T=5 Ranking op gem. aantal gebreken

  Gemiddeld aantal gebreken op T=1 over de afgelopen 12 maanden Gemiddeld aantal gebreken op T=1 over de afgelopen 12 maanden

  Verbeterpotentieel per bouwdeel Verbeterpotentieel ten opzichte van landelijke benchmark

  Verbeterpotentieel per discipline