VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

26
VAN DE ONDERNEMINGSRAAD 2015

Transcript of VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

Page 1: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

VA N D E O N D E R N E M I N G S R A A D

2015

Page 2: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

Inhoud

3 • Voorwoord

4 • DaanKorbee

6 • VerzuimprocedureERDZW

7 • GerritOpperman

8 • HenkHartogsveld

9 • Klachtenprocedureongewenstomgangsvormen

10 • Bedrijfsregeling15,Diversevergoeding-entegemoetkomingsregelingen

11 • RoosterwijzigingW&SKralingen/Baanhoek

12 • TomBerendes

13 • Consignatie

14 • RenévanBeek

16 • MarcodeLigt

17 • Buitenlandregeling(VEI)

18 • DirkdeRuijter

19 • AdviesaanvraagsamenvoegingProductieregioKralingenenBaanhoektotProductieregioNoord-Oost

20 • Ondernemingsplan

21 • PietdePagter

22 • FrankLeenhoven

23 • OR2-en3-daagse

24 • AlettaLubben,MarcelEverts

25 • Feitenengetallenvanafoktober2013tot2015

26 • Waaroversprakenwijmetdebestuurder?

ONDERNEMINGSRAAD 2 JAARVERSLAG 2015

Page 3: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

Voorwoord

Dat is lekker schrijven, zo’n voorwoord. Alle andere bijdragen liggen er, het voorwoord komt het laatst. Natuurlijk moet je dan wel goed lezen wat iedereen schrijft.

Dat isdenkikookdebelangrijkstetaakvandevoorzitter, luisterenwaterwordtgezegdendaaropanticiperen.DeOndernemingsraad–nietdevoorzitter–neemteenbesluit.Aanmijdetaakomdatbesluiteenlogischvervolgtelatenzijnopdediscussies,debelangenvanhetbestuurmaarookdemedewerkersvanEvidesendediscussiesdieindeOnder-nemingsraadwordengevoerd.

Diediscussieskunnensomspittigzijnendatismaargoedook,wanthetgaattochechtwelergensover.Waarover,datkunnenjullieinditverslaguitgebreidteruglezen.

WekunnenterugkijkenoptweegoedeOR-jaren.Deraadisstabielgeblekenenheeftleukeeninteressantedossiersbehandeld.HetadviestrajectvoordebenoemingvandenieuwebestuurderAnnetteOttoliniis–o.a.dooreenprimasamenwerkingmetdeRenumeratie-commissievandeRaadvanCommissarissen–primaverlopen.Hetresultaatmagerzijn.Annette isgoedzichtbaarbinnendeorganisatie.Ookheeftzeeensterkeexternefocus,naardemarktenonzeklantentoe.Daarhebbenwebehoefteaan.

Communicatie blijf t een aandachtspunt. Met het rondje langs de verschillende locatieshopenweonzeachterbanactieverbijdeORtebetrekken.Omeerlijktezijnbenikmeergeïnteresseerdinwatdeachterbanonswilvertellen,danandersom.

ToekomstDeORheeft in deze termijn nogminder dan een jaar te gaan.Het belooft een drukke periode te worden. Onder andere het invoeren van een nieuwe Consignatieregeling bij INFRA.Maarsowiesomogenwe–eenjaarnadewisselingvandebestuurderenmeer-deremutatiesinhetManagementTeam–voorstellenvanonzebedrijfsleidingverwachten. HetMTwasdeafgelopenzesjaarhiervoornietgewijzigd.Wezullener samenvoormoetenzorgendat veranderingenbinnenEvidesookdoordemedewerkers worden gedragen. Evides levert water, maar ook betrouwbaarheid. Die betrouwbaarheidmoetjenietalleennaarjeklantenuitstralen,maarookintern.Wijzijneenbedrijfwaarmedewerkers–netzogoedalsklanten–voorlangeretijdaanverbondenzijn.

Ron Biemansvoorzitter

ONDERNEMINGSRAAD 3 JAARVERSLAG 2015

Page 4: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

Daan Korbee

‘Mensen geven mij energie’“Ik ben weer terug in de OR na een termijn te zijn weg-geweest. Laten we maar zeggen dat ik mijn batterij even moest opladen. Het voelt als vanouds, alleen dan met an-dere spelers. Er is een goede klik, er wordt naar elkaar ge-luisterd en iedereen kan zijn zegje doen. Waar ik het meest trots op ben is de consignatieregeling productie drinkwater. Ook kijk ik met plezier terug op de OR-Doedag. Ik zou het fijn vinden als er meer van zulke momen-ten met de achterban komen. Voor volgend jaar verwacht ik veel drukte, onder meer doordat Infra op de schop gaat. De agenda is sowieso nooit leeg. Of er voor mij nog een termijn komt? Ja, dat hoop ik wel. Ik heb een technische baan en sta in die rol vrij ver van de mensen. Ik vind het dan ook fijn om trekker te zijn van deze commissie (Personeel). Menselijke zaken en mensen zelf ge-ven mij energie. En na 12 jaar verveelt het nog steeds niet.”

ONDERNEMINGSRAAD 4 JAARVERSLAG 2015

Page 5: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

8 • VERZuIMPROCEDuREERDZW

11 • BEDR I jFSREgEl INg15 DIVERSEVERgOEDINg-ENTEgEMOETKOMINgSREgEl INgEN

12 • Kl ACHTENPROCEDuREONgEWENSTOMgANgSVORMEN

13 • ROOSTERWIjZIgINgW&SKRAl INgEN/BAANHOEK

ONDERNEMINGSRAAD 5 JAARVERSLAG 2015

Page 6: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

Verzuimprocedure erd zW

Dit iseen lastigen ingewikkeldonderwerpdat zichmoeilijk in kortebewoordingen laatvangen.

Per1 januari2014 isdewetBeZaVa (BeperkingZiekteverzuimenArbeidsongeschiktheidVangnetters)inwerkinggetreden.Hetgevolgisdatwerkgeversgedurendeeenbepaaldeperiodefinancieelverantwoordelijkzijnvoor (ex-)medewerkersdienaafloopvaneenarbeidscontract (voorbepaalde tijdofbijbeëindigingindeproeftijd)ziekuitdienstgaanenvoor(ex-)medewerkersdiebinnen 28dagennabeëindigingvaneenarbeidscontractziekworden.Werkgevers kunnen zich hiervoor verzekeren via het uWV, of eigenrisicodrager worden.Evidesismetingangvan1januari2014eigenrisicodragerZiektewetgeworden

Omtebereikendatookvoorex-medewerkersvanEvidesdeverzuim-enre-integratievoor-schrif tenvantoepassingblijvenwashetnodigeennieuwartikelaandeVerzuimprocedureEvides toe tevoegen. Inditnieuwartikelstaaneenaantalverplichtingen (meldplichtbijziekte en meewerken aan re-integratie, opvolgen instructies arts en verplichtingen dievoortvloeienuitdeziektewet)

Bijhetniet-nakomenvanbovenstaandegebodenmoetde(ex-)medewerkereenonmiddel-lijkopeisbareboetevan€5.000betalen.

CiePersoneelhadbegripvoordepositievanEvidesmaarvonddeboetetehoog,omdatdezebijanderebedrijvenopmaximaal€ 2.500werdgesteld.DaarnaastwasdeciePersoneelbenieuwdnaardeProcedurerondomSancties,KlachtenenBezwaarZiektewetEigenrisicodragerschapvanAON(externepartijaanwieEvidesdeuitvoeringheeftuitbesteed).

Boetebedrag verlaagd naar € 2.500.Cie Personeel heeft inzicht gekregen in Procedure rondom Sancties, Klachten en Bezwaar Ziektewet Eigenrisicodragerschap van AON. Tevens constateerde cie Personeel dat het wettelijk verboden is dat een bedrijf financieel profijt heeft van een opgelegde boete maar dat er wel een uitzondering mogelijk is, mits in de regeling wordt opge-nomen dat er uitdrukkelijk wordt afgeweken van artikel 7:650 lid 3 en lid 5 uit het Burgerlijk Wetboek. Dit is dan ook in de regeling opgenomen.

Aanleiding

discussie

resultaat

ONDERNEMINGSRAAD 6 JAARVERSLAG 2015

Page 7: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

Gerrit Opperman

Je hoeft het niet alleen te doen’

“Meedenken met de organisatie, met als speerpunt veilig-heid en welzijn voor het personeel. Om die reden zit ik in de OR, als trekker van de VGWM-commissie. Ik vind het belang-rijk dat mijn stem en die van mijn collega’s gehoord wordt, vooral als het gaat om VGWM zaken. De afgelopen twee jaar waren hectisch, onder meer door de komst van een nieuwe bestuurder. Ik ben er trots op dat de waterbedrijven begonnen zijn met het opzetten van een Arbo-catalogus. Dat voelde zeer goed.Het is namelijk mede dankzij het lobbyen van onze commis-sie, toen Personeel en nu de VGWM, dat het gebeurt. Mijn missie voor komend termijn is om jongeren warm te maken voor de OR. Aan hen zou ik willen zeggen: zie het als een uitdaging, laat je voorlichten. Nee, het is niet gemak-kelijk, je moet erin groeien, maar je bent met z’n elven, je hoeft het echt niet alleen te doen.”

ONDERNEMINGSRAAD 7 JAARVERSLAG 2015

Page 8: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

Henk Hartogsveld

‘Niet horen, maar luisteren’“Ik ben uit idealisme in de OR beland. Iedereen heeft het altijd over de ‘hardware’, maar ik vond de ‘software’, de men-selijke kant, onderbelicht. Je kan dan wel aan de zijlijn gaan staan schreeuwen, maar als je echt invloed wilt uitoefenen moet je er in gaan zitten. Bedrijven zijn vaak goed in het schrijven van processen en regelementen, maar daarna stopt het. De consignatie- regeling bijvoorbeeld. Werknemers zien dat ze veel minder geld gaan verdienen en dat ze nog langer moeten doorwer-ken ook. Door de goede samenwerking van de OR met de toenmalig bestuurder en een aantal MT-leden hebben we gezamenlijk een voorstel kunnen neerleggen dat ook ge-dragen werd door de achterban. Ik zou die lijn van samen- werken graag willen voortzetten. Het zou zo mooi zijn als onze bestuurders nog meer gaan luisteren. Niet horen, maar écht luisteren.”

ONDERNEMINGSRAAD 8 JAARVERSLAG 2015

Page 9: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

KlAchTenprocedure ongeWensT omgAngsVormen

ToenEvidescontactopnamenmetArboNedomafsprakentemakenoverVertrouwensper-sonen(inhetkadervanonzeaangepasteKlachtenprocedureongewenstomgangsvormen),bleekdatArboNed(dieervaringheeftmethetbeschikbaarstellenvanVertrouwensperso-nenaanbedrijven)geenbedrijfsartsofbedrijfsmaatschappelijkwerkerbeschikbaarwildestellenalsVertrouwenspersoon.Ditomgeenrol-verwarringtekrijgen.Evidesvindtdateenvalideargument.TevenshadArbonNedOpbasisvanhunervaringennogwatopmerkingenbijonzeKlachtenprocedure.OpbasisdaarvansteldeEvideseenaantalwijzigingenvoorinonzeprocedure.

CiePersoneelhadopdevoorgesteldeaanpassingengeenenkelecommentaar,eenprimadocumentvanafd.HR

Een nieuwe klachtenprocedure waarin afd. HR/Evides enkele verbeterpunten van ArboNed heeft opgenomen zodat er geen sprake kan zijn van belangenverstrengeling.

Aanleiding

discussie

resultaat

ONDERNEMINGSRAAD 9 JAARVERSLAG 2015

Page 10: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

Bedrijfsregeling 15 diVerse Vergoeding- en TegemoeTKomingsregelingen

Bedrijfsregeling15bevatdiversevergoedings-entegemoetkomingsregelingen:voor tele-fooneninternet,maaltijdbijoverwerk,koffiegeldenmobielwerken,bedrijfshulpverlening(BHV)enpromotie-acties.Eenaantalbedragenwasaljarennietmeergewijzigd.Inderege-lingontbraktevenseenperiodiekaanpassingvandebedragen.

Eigenlijkineersteinstantieweinigredentotdiscussie,CiePersoneelwasblijdatditaan-gepastwerd.OmdateropdatmomenttevensdediscussielieprondomWKR(werkkosten-regeling)iserwelgoedgekekennaarwelkevergoedingenEvidesnettomagverstrekken.

Een aangepaste regeling waarin voortaan tevens de bedragen volgens CBS index pe-riodiek worden aangepast.

Aanleiding

discussie

resultaat

ONDERNEMINGSRAAD 10 JAARVERSLAG 2015

Page 11: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

roosTerWijziging W&s KrAlingen/BAAnhoeK

HetsamenvoegenvanregioKralingenenRegioBaanhoekwasdeaanleidingomtekijkennaardewacht-enstoringsdienstvandezeregio.BijdeORwerdeenroosterwijziginginge-diendwaarinmeldingwerdgemaaktvanhetwerkenmeteenzogenoemdeachterwacht.

DeaangedragenargumentenvonddeORvalide.WelheeftciePersoneeldenodigevragengestelddieonsviadeachterbanbereikte.Menmaaktezicho.a.zorgenoverhetaldannietuitbetaaldkrijgenvaneenconsignatie-vergoedingvoordeachterwacht.

Een door de OR goedgekeurd rooster, duidelijkheid m.b.t. de vergoeding voor de achterwacht.

Aanleiding

discussie

resultaat

ONDERNEMINGSRAAD 11 JAARVERSLAG 2015

Page 12: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

Tom Berendes

‘OR dient breder doel dan Evides’

“Ik ben altijd betrokken geweest bij het reilen en zeilen van de menselijke kant binnen dit bedrijf. ‘Je weet alles altijd zo goed te vertellen, maak het ook eens waar’, zei men toen te-gen mij. Inmiddels zit ik in mijn tweede OR-termijn. Er waren dit keer veel leuke, maar ook moeilijke trajecten. Over de consignatieregeling bijvoorbeeld zijn best harde woorden gewisseld. Ik weet ook dat sommigen daar wel wakker van hebben gelegen. Het raakt mensen dat ze steeds langer en steeds meer moeten werken. Het is dan fijn dat er niet over hen, maar met hen wordt gepraat. De OR dient wat mij betreft een breder doel dan Evides. Het helpt je echt in je maatschappelijke vorming. Je hebt met allerlei verschillende belangen te maken en je moet probe-ren om daar voor iedereen het beste uit te halen. Het is wat dat betreft een goede proeftuin voor het leven.”

ONDERNEMINGSRAAD 12 JAARVERSLAG 2015

Page 13: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

consignATie

DedirectiewildeeeningrijpendewijzigingvandebestaanderegelingvoorConsignatie.DeORwerdineenvroegtijdigstadiumbetrokkenbijhettrajectomtekomentoteennieuweconsignatieregeling.ZonamdeORin2013deelaandewerkgroepdieeenvoorstelopstel-devoordenieuweregeling.Eind2013werddoordeORmethetdirectie/MTeen“roadmap”afgesprokenomgezamenlijk te bezienof partijen tot overeenstemming kunnen komen,alvorenshetformeleOR-instemmingstrajectgestartzouworden.

In het kader van deze roadmapwaren er diverse overleg- en informatiesessieswaarinstandpunten zijn uitgewisseld, waarna voorstellen zijn aangepast. Eind juni 2014 werdgeconstateerddatpartijenhetophoofdlijneneenskondenwordenenwerddoordeon-derhandelingsdelegaties van de Ondernemingsraad en de directie/Evides hierover eenprincipe-akkoordophoofdlijnenafgesloten.Daarnawerdop3juli2014doordedirectieeenverzoekominstemmingvooreennieuweconsignatieregelingingediendbijdeOndernemingsraad,metalsvoorgenomeningangsda-tum1september2014.DeOndernemingsraadnamditverzoekinoverweging.Erwasernogeenverschilvanmeningoverdetevolgenweg.

Uiteindelijk werd In goed overleg door de Ondernemingsraad in oktober 2014 een formele reactie gegeven, omdat ze hecht aan een zeer zorgvuldige behandeling en de mogelijkheid om met de achterban te kunnen spreken. Met als resultaat dat de nieuwe regeling eind 2014 ingevoerd kon worden.

Aanleiding

discussie

resultaat

ONDERNEMINGSRAAD 13 JAARVERSLAG 2015

Page 14: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

René van Beek

‘OR is één groot leermoment’“Ik had een vrij stoffig beeld van de ondernemingsraad. Veel vergaderen om het vergaderen, dacht ik. Maar dat is hele- maal niet zo gebleken. Ik heb ontzettend veel geleerd, onder meer van oudgedienden. Ik heb de worsteling van beide kanten gezien, van personeel én bestuur. Mijn inzet voor de commissie Bedrijf is eigenlijk één groot leermoment ge-weest. Waar ik persoonlijk trots op ben is dat we er elke keer opnieuw in slagen om de kwartaalrapportages tijdig te behandelen, aangezien we over het algemeen vrij weinig tijd hebben om deze te behandelen.

Toen ik twee jaar geleden aan mijn eerste termijn begon, was ik 31. Ik was en ben nog steeds de jongste. Ik zou het toejuichen als meer jongeren zich kandidaat voor de OR zouden stellen. Het is een mooie kans om het bedrijf vanuit een heel ander perspectief dan vanuit de dagelijkse werkzaamheden te leren kennen.”

ONDERNEMINGSRAAD 14 JAARVERSLAG 2015

Page 15: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

15 • BuITENlANDREgEl INg(VEI)

17 • ADVIESAANVRAAgSAMENVOEgINgPRODuCTIEREgIOKR Al INgENENBAANHOEKTOTPRODuCTIEREgIONOORD-OOST

18 • ONDERNEMINgSPlAN

ONDERNEMINGSRAAD 15 JAARVERSLAG 2015

Page 16: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

Marco de Ligt

‘Wij kunnen een luisterend oor zijn’

“Ik had niet echt een beeld van de OR, maar ik was nieuws-gierig en wilde graag mijn steentje bijdragen. Twee jaar ge-leden ben ik begonnen in de VGWM, daarna kwam ik door een opengevallen plek in de commissie Bedrijf. Die veran-dering was wel even wennen, maar ook mijn nieuwe taken vond ik een mooie uitdaging. Door weer een wisseling van de wacht ging ik op mijn eigen verzoek toch weer terug naar de VGWM.

Een andere grote verandering die ik mocht meemaken was de directiewisseling. Die heb ik als heel positief ervaren. Waar ik van geniet is om iedere keer weer mooie resultaten te kunnen presenteren tijdens de overlegvergaderingen. Als ik terugkijk op de afgelopen periode moet ik vooral denken aan de consignatieregeling. Het is goed dat er dit keer meer met de achterban is gepraat. Wij verzinnen de regels niet, maar kunnen wel een luisterend oor zijn of daar in bemid-delen tussen het MT en werknemer.

ONDERNEMINGSRAAD 16 JAARVERSLAG 2015

Page 17: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

BuiTenlAndregeling (Vei)

EvideskenteenbedrijfsregelingtenbehoevevandeuitzendingenvanmedewerkersnaarhetbuitenlandviaVEI.HoewelderegelingVitensinhoofdlijnenhetzelfdeis,wijktdezeoponderdelenaftenopzichtevanderegelingvanEvides.Ditzouindepraktijktotdiscussiestussen Evides-medewerkers en Vitens-medewerkers kunnen leiden. Het is daarom vanbelang dat er uniforme voorwaarden gelden voor demedewerkers van beidemoeder-bedrijven. Inditkader isaandeORgevraagdintestemmenmetdeaanpassingvandebedrijfsregeling25a(RegelinguitzendingnaarhetbuitenlandviaVEI).Deaanpassingvandezeregelingvolgtopeenvoorsteldat-opbasisvandeervaringenmetuitzendingendoorVEIisgedaan.

Eenvandebelangrijkstepuntenbijhetovernemenvandenieuweregelingwashetweg-nemenvandeonduidelijkhedenrondomdedagvergoeding.Depraktijk(datereennettodagvergoedingwerduitbetaaldaanmedewerkers)wasnietinlijnmetdeEvides-regeling(waarinwasopgenomendater eenbruto-vergoedingwerduitbetaald).De voorgesteldewijzigingbetrofgeenpersoneleconsequenties.

Na de ontvangst van de instemmingsaanvraag heeft de OR met diverse betrokkenen gesproken, waaronder de achterban en de OR van Vitens. Op basis van de instemmings- aanvraag is een verschilpuntenlijst opgesteld, waaruit enkele hoofdpunten zijn vastge-steld en besproken. Op basis hiervan zijn een aantal afspraken gemaakt op de hoofdpunten selectie en voorlichting, toerusting, normvergoeding, verzekeringen en de bereidheids- verklaring. Omdat de OR de nut en noodzaak van een uniforme regeling voor álle VEI buitenlandgangers inziet, én de instemming een goede bijdrage levert aan de samen- werking met Vitens binnen VEI, heeft de OR – na bevestiging van de voorgestelde afspraken – ingestemd met de aanpassing van deze bedrijfsregeling.

Aanleiding

discussie

resultaat

ONDERNEMINGSRAAD 17 JAARVERSLAG 2015

Page 18: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

Dirk de Ruijter

‘Personeel is belangrijkste goed’

“Ik zit voor de tweede keer in de ondernemingsraad. De vorige keer was in 1993, vlak na de fusie. We hadden toen weinig ervaring en veel dingen gebeurden ad hoc. Dat is nu wel anders. De huidige raad is gestructureerder en sterker. Ik wilde het graag opnieuw van dichtbij meemaken. Ook is het fijn om invloed te hebben op een stukje beleid.De consignatie was een hoogtepunt voor mij. Je moet naar de bedrijfsbelangen kijken, maar ook naar het persoonlijke verhaal. Ik vind, als iemand die zelf ook met consignatie te maken heeft, dat we een goede regeling hebben getroffen. Maar het is uiteraard moeilijk om iedereen tevreden te stel-len. Sommigen vinden dat wij goed werk hebben geleverd, en anderen juist weer niet. Wat ik graag aan de OR zou willen meegeven voor de komende tijd is dat wij onze rol goed moeten blijven spelen. Wij toetsen het beleid, maar zetten dat niet uit. Wij zijn niet de boodschapper van de directie/MT. Onze taak is zorgen voor mensen. Personeel is het belangrijkste goed van een organisatie. Als de medewerkers goed in hun vel zitten, zal dat sterk bijdragen aan het goed functioneren van de Evides organisatie.“

ONDERNEMINGSRAAD 18 JAARVERSLAG 2015

Page 19: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

AdViesAAnVrAAg sAmenVoeging producTieregio KrAlingen en BAAnhoeK ToT producTieregio noord-oosT

Naaraanleiding vano.a.de voortschrijdende techniek, eenstabielerproductieprocesenadequaatonderhoudheefthetManagementPDWgeconcludeerddatdewerkdruk/storingen tijdensconsignatiedienstforszijngedaald.DebeoogdesamenvoegingleidtvolgensPDWtevenstoteenverminderdekwetsbaarheidvoordebedrijfsvoeringengeeftmedewerkersdemogelijkheidzichverderteontwikkelen.Oplangeretermijnleidtdesamenvoegingtotmeerdoelmatigheiddoorsamenvoegingvanonderhoud,planning,administratie,kennisdelingetc.

Bovenstaandeheeftgeleidtothetverzoek(adviesaanvraag)omdeproductieregio’sKralin-genenBaanhoekmedio2014samentevoegentotProductieregioNoord-Oost.

Naaraanleidingvandeadviesaanvraagisdonderdag13maart2014eenachterbanberaadgehouden,deORwasvertegenwoordigddoordeledenvanuitdeCieB.uitditoverlegkwamnaarvorendatdemedewerkersgevoelhaddenbijdesamenvoegingendathetwerkenop2Productielocatieskansenbiedt.Maardemedewerkersvondeno.a.datzenognietvoldoendewareningewerktenmenwasbangdatdewerkdruktoezounemen.Ookvondmendaterteweinigoverleg/inspraakisgeweestinhetvoortraject.

De OR heeft een positief advies uitgegeven, per 1 juni 2014 zijn de Productieregio’s Baanhoek en Kralingen opgegaan in productieregio Noord-Oost.

Aanleiding

discussie

resultaat

ONDERNEMINGSRAAD 19 JAARVERSLAG 2015

Page 20: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

ondernemingsplAn

jaarlijksdientEvideshetOndernemingsplan(OP)optestellen,inditplanwordtuitvoerigingegaanopachtereenvolgend:-interneenexterneontwikkelingen;-visie,missieenstrategie;-begroting;-meerjarenprognose.

HetOndernemingsplanwordt ineerste instantiedoordeActievanAandeelhouders (AvA)enRaadvanCommissarissen(RvC)beoordeeld,vervolgenskrijgtdeORdekansomhetplantebeoordelen.

DeCommissieBedrijf(CieB)beoordeelthetplan,eventuelevragenworden(intern)besprokenmetdeConcernController.DaarnaastdientdeCieBeenpresentatieoverhetOPoptestellendieinhetOVoverleg,inaanwezigheidvandeBestuurderenafgevaardigdenvandeRvC,wordtgepresenteerd.TijdensdezepresentatiewordenvragenvanuitdeORbeantwoordtdoordeBestuurder/afgevaardigdenvandeRvC.

ONDERNEMINGSRAAD 20 JAARVERSLAG 2015

Page 21: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

Piet de Pagter

‘Wij horen niets van jullie!’“Dat is een veel gehoorde opmerking uit de achterban als het gaat over OR-communicatie.Als je dat veel hoort, dan is het zo. En als ik zelf terugkijk ,klopt het ook. Er is inderdaad weer te weinig communica-tie. Dat moeten wij ons aantrekken en we gaan zeker weer proberen om dit beter te doen.

Maar aan de ander kant, de OR hoort ook niets van jullie! Als je wat wilt weten, stap op een OR-lid af, of kom met je vraag naar het OR-secretariaat. Blijf niet wachten tot de informatie naar je toekomt.Dit heeft veel voordelen, de lijnen zijn kort en wij als OR krijgen directe informatie vanuit het veld. We weten wat er speelt en welke informatie voor de achterban gewenst is.

ONDERNEMINGSRAAD 21 JAARVERSLAG 2015

Page 22: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

Frank Leenhoven

‘Minder tegen elkaar, meer met elkaar’

“Deze periode was heel boeiend, vooral de totstandkoming van de consignatieregeling voor EIW/PDW en Communicatie. Een ongelofelijk complex dossier. Maar toch hebben we, in nauw overleg met bestuurder en achterban, de vooraf uitge-stippelde route afgelegd. We zijn tot een oplossing gekomen die zorg draagt voor zowel de werknemer als de werkgever. Daar ben ik heel trots op. Wat mij betreft kunnen wij daar nog meer in groeien, minder tegen elkaar, meer met elkaar. Sta dus open voor de argumenten van een ander en kijk vooral naar jezelf wat in je mogelijkheden ligt. Alleen op die manier kan je samen tot iets moois komen.Ik pleit daarnaast ook voor een modernere en inspirerende ondernemingsraad. Deze is momenteel professioneel en gestructureerd, maar tegelijkertijd wordt zo nu en dan vast-gehouden aan oude principes en handelswijze. Daardoor kunnen voorgestelde veranderingen langzaam van de grond komen. Gelukkig kijken we steeds meer van buiten naar bin-nen toe.De raad zou daarnaast een afspiegeling moeten zijn van de organisatie, maar dat is het nu niet. Het aantal vrouwen in de raad is 0,0 bijvoorbeeld. Hoe dat komt? We zijn denk ik niet inspirerend genoeg. Het mag minder reactief en nog meer proactief. We zouden meer aanjagers en inspirators kunnen worden.”

ONDERNEMINGSRAAD 22 JAARVERSLAG 2015

Page 23: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

or 2-en 3-dAAgse

NadeOR-verkiezingenisdeORopeen3-daagsegegaanomvandegekozenledeneenteamtemaken.Indevervolgjarenzitdeondernemingsraad2keerperjaarineen2-daagsemeetingopeenexternelocatiebijelkaar.Deredendatditperiodiekgeorganiseerdwordt,ishetversterkenvan:• DeteambuildingbinnendegeheleOR• Deafzonderlijkecommissies• DecompetentiesvanindividueleOR-leden

Almetalproberenweeenrustigeomgevingbuitendealledaagsehectiektecreërenomdeondernemingsraadindehuidigzittingsperiodeopeenhogerniveautekrijgen.

EenaantalOR-ledensparreneenpaarmomentenvantevorenmetelkaaromsamenmetdeactieveencreatieveondersteuningvanAlettalubbende2-daagsegoedintevullen.Denoodzakelijketerugkerendeactiviteitvergtindeloopvandetijdsteedsmeercreativiteitomde2-daagsezo in te richtendatereengoedebalansontstaat tussenvernieuwing,lerendeffect,samenwerkingmaarookgezelligheid.Wewisseleno.a.afdatde2-daagsedeelsviaeenexternebegeleidingwordtingevuld,maarookvanuitonzeeigenexpertise.DaarbijspeelteveneensmeedatdeactualiteitbinnenEvideszonuendanervoorzorgtdathetinpassenvandeagendaeenuitdagingisbinnende2gereserveerdedagen.Eveneensproberenwe tijd in te plannen ommet directieleden of commissarissen over bepaaldezakenvangedachtentewisselen.

Totnutoebevallende2-en3-daagseuitstekend.jezietdatdeondernemingsraadhierdoorindividueelenookquaonderlingesamenwerkinggroeit.Benodigdecompetentieswordenverderontwikkeldendeonderlingerelatieswordenversterkt.Endatuiteindelijkopprimalocaties,eenjuisteambianceenmetdenodigeafwisselingtussengezelligheidenwijsheid.

Aanleiding

discussie

resultaat

ONDERNEMINGSRAAD 23 JAARVERSLAG 2015

Page 24: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

Aletta Lubben

Ambtelijk secretaris,de spin in het web

Marcel Everts

Tijdelijk lid OR

“Als ambtelijk secretaris draag ik bij aan het optimaal functioneren van de ondernemingsraad van Evides. Ik zie toe op de continuïteit en verbetering van het OR-werk en werk nauw samen met de gekozen OR-secretaris.Dit doe ik door een plezierige en betrouwbare ondersteu-ning te zijn voor de gehele OR, directie en manager HR.”

“Ik ben als vervanger van een aftredend OR-lid na één jaar bij de OR gekomen en was lid van de VGWM-commissie. Om persoonlijke redenen ben ikzelf ook na één jaar gestopt met het OR-werk.Wat op mij indruk maakte, was de gedrevenheid van de mensen binnen de OR en de kennis van zaken. Op de samenwerking onderling mogen ze trots zijn.”

ONDERNEMINGSRAAD 24 JAARVERSLAG 2015

Page 25: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

feiTen en geTAllen VAnAf oKToBer 2013 ToT 2015

or vergaderingen IndezeperiodeisdeOR27keerbijel-kaargeweestvooreenOR-vergaderingwaarvandrieextravergaderingenoverde consignatieregeling en het vertrekvandebestuurder.

overlegvergaderingen Er zijn 22 Overlegvergaderingen ge-weest vanaf oktober 2013 tot 2015. Op12 juni2014wasde laatsteOver-legvergadering met Peter Vermaat.Vanaf 26 november zijn de Overleg-vergaderingmetdenieuwebestuurderAnnetteOttolinigestart. Inde tussen-liggendeperiodewasPeter Fransmanalsa.i.bestuurderbijdeOverlegverga-deringaanwezig.IndeOverlegvergaderingwordt twee-maal per jaar dealgemenegang vanzakenvandeondernemingdoormid-delvanhetOndernemingsplanenhetjaarverslag met een afvaardiging vandeRaadvanCommissarissenbespro-ken.

contact- en projectgroepen Er is inde contactgroepen regelmatigoverleg geweest met MT-leden. Er iseen projectgroep opgericht voor hetProject Waterkracht, voor de samen-voeging van uPM en PV en voor desamenvoegingvanICTenDemand.De commissie Personeel vergaderdemaandelijksmetdeManagerHR.DecommissieBedrijfheeftelkekwar-taaloverlegmetdeconcernControlleroverdeEvideskwartaalrapportage,hetOndernemingsplanenhetEvidesjaar-verslag.De commissies Personeel, Bedrijf,VgWMenhetDagelijksBestuurverga-derenomdetweeweken.

Achterban DeORpeildedemening vandeme-dewerkers (achterbanberaad) bij deadviesaanvragenvoor:-desamenvoegingvandeproductie- locatiesKralingenenBaanhoek;

-de samenvoeging van de afdelin-gen uPM en PV ondergebracht bij Bestuursondersteuning;

-desamenvoegingvandeafdelingenICTenDemand.

contacten in- en extern HetDagelijksbestuurvandeORheeft eenontmoetinggehadmethetDage-lijks bestuur van deOR van DSBV enAqualab.EenafvaardigingvandeORnamtweekeer deel aan de bijeenkomst van hetlandelijkeWaterbedrijvenPlatformOR-en.

Debetrokkenachterbanisookgepolst voor de instemmingsverzoeken overdiverse roosterwijzigingenenaanpas- singen van bedrijfsregelingen zoals consignatie, en buitenlandregelingen. DeORheefteenTourd‘ORgehoudenlangs alle locaties van Evides. Een afvaardigingvandeORwasaanwezigbijdepresentatievandedirecteurvoordepersoneelsbijeenkomsten.

ONDERNEMINGSRAAD 25 JAARVERSLAG 2015

Page 26: VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

WAAroVer sprAKen Wij meT de BesTuurder?

- evides jaarverslag 2013 en 2014

- evides Kwartaalrapportages

- Arbo Kwartaalrapportages

- sociaal jaarverslag 2013 en 2014

- samenwerkingsverbanden

- ondernemingsplan 2015 en 2016

de or geeft advies op - EigenrisicodragerschapZiektewet- Benoeminginterimdirecteur- SamenvoegenKralingenen Baanhoek- InfraO&BBinnendienst- Aanpassingorganisatie Process&TechnologyEIW- BenoemingBestuurder- Tijdelijkehuisvesting Dienstencomplex- SamenvoegenuPMenPV- SamenvoegenICTenDemand (Inbehandeling)- ConsignatieInfra(Inbehandeling)- VerhuizingCDWI(Inbehandeling)

de or verleent instemming op - Roosterwijziging Kralingen/Baanhoek- Klachtenprocedureongewenste omgangsvormen- RoosterwijzigingTechnologyen Bronnen- Agressieprotocol- RegelingbuitenlandVEI- Roosterwijzingreceptie Hoofdkantoor- Aanpassingherplaatsingsprocedure enaanbrengpremie- RegelingConsignatie(m.u.v.Infra)- RegelingForfaitairevergoeding- RegelingVerschovendiensten- Verzuimprocedurei.v.m.Eigenrisico dragerschapZiektewet- Aanpassinghandleiding Functioneren&beoordelen- Bedrijfsregeling15,diverse vergoeding-entegemoetkomings- regelingen- gedragscodeICT-voorzieningen- BuitenlandregelingEvides- AanpassenBeleidsplan Werving&Selectie

ONDERNEMINGSRAAD 26 JAARVERSLAG 2015