Van alle tijden.

of 25 /25
doorheen de tijd van levenslijn tot tijdlijn LEERKRACHTENBUNDEL - CORRECTIESLEUTEL

Embed Size (px)

Transcript of Van alle tijden.

Page 1: Van alle tijden.

doorheen de tijd

van levenslijn tot tijdlijn

LEERKRACHTENBUNDEL - CORRECTIESLEUTEL

Page 2: Van alle tijden.

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 2

Inhoudstafel

Leerlingenbundel met correctiesleutel

1. Inleiding

2. Eeuwenband

3. Levenslijn

4. Tijdslijn

Oefeningen voor de wiskunde-les

Taalronde

p. 3

p. 4-5

p. 6-7

p. 8-13

p. 14-16

p. 17-19

Aanvullingen voor de leerkracht

Kopieerbladen bij taalronde

Kopieerblad bij tijdslijn p. 10-12

Info uit “De Nieuwe Wereld 5”

Kwartetspel

p. 21-24

p.25

p.26-47

apart bestand

Page 3: Van alle tijden.

1. INLEIDING Mensen zeggen wel eens :

- “In mijn tijd …”

Ze vergelijken dan dingen die nu anders zijn dan vroeger.

- “Weet je nog … ? Dat waren nog eens tijden hé ! “

De mensen gaan met hun gedachten terug in de tijd. Ze halen herinneringen op.

- “Dat is iets van alle tijden.”

Bijv. kinderen die kattenkwaad uithalen … dat deden kinderen lang geleden ook al.

Er is de tijd van nu : de tegenwoordige tijd ,

de tijd van vroeger : de verleden tijd

en de tijd die nog moet komen : de toekomende tijd .

1. Welke tijd is het ?

chool n tijd

ool. e tijd

e tijd

Ik ging naar s . verlede

Ik ga naar sch tegenwoordig

Ik zal naar school gaan. toekomend

2. Vul de juiste vorm van het werkwoord “leren” in .

verleden tijd Wij leerden over de tijd.

tegenwoordige tijd Wij leren over de tijd.

toekomende tijd Wij zullen over de tijd leren .

3. Maak zelf een zin met het werkwoord “krijgen”.

Je bent zelf het onderwerp.

Schrijf de zin 3x op, telkens in een andere tijd.

verleden tijd __________________________________________________________________

tegenwoordige tijd __________________________________________________________________

toekomende tijd __________________________________________________________________

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 3

Page 4: Van alle tijden.

2. EEUWENBAND Op een eeuwenband kan je ver

schillende

_____ eeuw

eeuwen aflezen.

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 4

_____ jaar =

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

de eeuw ste eeuw ___ ste eeuw___ ___

31 dec. _____ 1 jan. _____ tot 31 dec. _____ 1 jan. _____

Wij leven nu in de 21 ste eeuw.

e vorigeD eeuw was de 20 ste eeuw. Enkele belangrijke gebeurtenissen uit die eeuw :

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

de eerste

wereldoorlog

19 8

de tweede wereldoorlog WO II

19 5

de eerste Vlaamse televisie-uitzending

de eerste man op de maan

Bekijk de pijlen van de gebeurtenissen naar de eeuwenband goed.

1969 1940-1945

(WO I)

14 - 19140 - 194 1953 1969

Vul de jaartallen in bij de passende gebeurtenis.

1953 1914-1918

We zijn nu in het jaar 2009

Page 5: Van alle tijden.

Een ________________________ is iemand die 100j. geworden is.

09/10/07 Montenaken viert 100-jarige Jeanne Er was heel wat volk op de been uit Montenaken voor de viering van de 100-jarige Jeanne Depas. Ze zag het levenslicht in Montenaken op 4 oktober 1907. In 1932 huwde ze Marcel Salmon, die 10 jaar ouder was en die maar liefst zijn 105de verjaardag heeft mogen vieren. Vier jaar geleden is haar echtgenoot overleden. Tot dan waren ze altijd op eigen kracht in hun woning in de Stationsstraat blijven

wonen. Na de dood van haar man werd Jeanne opgenomen bij haar dochter Flora, waar ze met de beste zorgen wordt omringd. Jeanne en Marcel woonden na hun huwelijk een hele tijd in Montenaken, waar ze in de Beekstraat een dorpscafé uitbaatten. Daarna namen ze een café over aan de Hannuitse Steenweg in Landen, maar na drie jaar hielden ze het daar voor bekeken. Ze gingen het rustiger aan doen in hun woning in de Stationsstraat. De eeuwelinge heeft twee dochters, zes kleinkinderen en tien achterkleinkinderen. Jeanne geniet nog van een goede gezondheid en niets neemt weg dat ze de leeftijd van haar overleden echtgenoot Marcel zal evenaren. Familie, vrienden en kennissen zorgden voor veel felicitaties en geschenken. Door het stadsbestuur van Landen, waar ze nu al ruim een halve eeuw woont, werd namens de koning en koningin een mooie foto overhandigd.

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 5

1. Noteer de gevraagde jaartallen en trek een pijl naar de juiste plaats op

de eeuwenband.

2. Duid op de eeuwenband met fluo de 100 levensjaren van deze dame aan.

geboortejaar : 1907 huwelijksjaar : 1932 100ste verjaardag : 2007

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Page 6: Van alle tijden.

3. LEVENSLIJN

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 6

Ik ben nog niet oud ! En jij ? Sam zit in het vierde leerjaar. Hij vindt zichzelf al een flinke baas. Hij is oud genoeg om langer op te blijven dan zijn zus. SGrootvader is echt heel oud. Hij is al 65.

De mama van Sam vindt zichzelf helemaal nog niet oud. Zij werdmaand pas 35 jaar. Haar vader vindt ze wel wat ouder, maar nog niet ecoud. En Sam ? “Dat is nog een klein jongetje”, zegt ze.

Grootvader wordt over twee maanden 66 jaar. Hij geniet samen met oma van zijn pensioen. Hij moet dan wel niet meer gaan werken, maar tijd om te rusten heeft hij niet. Hij is voortdurend bezig met zijn hobby. Hij vindt zichzelf helemaal niet oud. “Eeuwelingen zijn wel oud”, zegt hij.

Huistaak : Kleef hieronder foto’s van 3 familieleden.

Rangschik ze van jong naar oud.

am vindt zijn mama wel oud. Die is ook al 35 jaar.

vorige ht

Page 7: Van alle tijden.

1. Huistaak : vul hie n de gevraagde datums in.

2. Trek dan een pijl naar de juiste plaats op de eeuwenband.

ijn met fluo aan hoe lang deze persoon al leeft.

ronder bij elke persoo

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 7

3. Duid op elke levensl

Mijn eige

Ik ben gebop ____________ ____ kleuterklas op

__________________

startte ik in het eerste leerjaar.

d tien jaar op __________________

Ik word dit jaar

_____ j.

n levenslijn.

oren Ik ging voor het Op Ik wereerst naar de __________________

__

De levensli

Ik ben geboren p ________________

Ik begon te

werken in het

jaar ___________

Ik huwde op __________________

Jij werd geboren op __________________

Ik word dit jaar

_____ j.

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

jn van mijn moeder / vader.

o__

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 De levensli _.

Ik ben geboren op __________________

I uwd__________________ geboren op

__________________

erd

__________________

Ik word dit jaar

_____ j.

jn van één van mijn grootouders : __________

k h e op Je moeder / vader werd

Jij wgeboren op

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Page 8: Van alle tijden.

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 8

2000

n.

C.

1000

n.

C.

j h

et

ja

ar 0

en

ga v

err

1. Te

ken

een

boog

van

100

0 ja

ar. B

egin

bi

de in

2. O

mkr

ing

het

jaar

0 o

p de

tijd

slijn

.

3. S

chri

jf o

nder

de

tijd

.

de

duiz

endt

alle

de

juis

te a

fkor

ting

: v

.C.

of n

.C.

4. K

leur

met

flu

o de

20

ste e

eu

tijd

slijn

.

n op

de

tij

w op

d de sl

ijn

ste e

n 21

0

1000

v.

C.

Gele

erde

n sc

hatt

en d

at d

e aa

rde

4,5

milj

ard

jaar

(=4.

500.

000.

000

dus

nog

zow

at

va

j.)

gele

den

onts

tond

. O

p de

tijd

lijn

hier

onr

zoud

en w

e

4.50

0.00

0 st

ukje

s va

n 10

00j.

op d

e st

ippe

llijn

bij

het

begi

nn

de

tijd

lijn

moe

ten

klev

en.

Om

bet

er t

e be

grijp

e g

eled

en is

, wor

dt d

ie t

ijdsl

ijn in

stuk

ken

verd

eeld

. El

k st

ukje

op

deze

tijd

slijn

is 1

00j.

of 1

eeu

In h

et ja

ar 0

wer

d Je

zus

Chris

geb

oren

. Het

jaar

0 is

het

beg

in v

an

onze

tijd

reke

ning

- en

we

…j. v

óór

Chri

stus

=

al

les

wat

erna

geb

eur

j. na

Chr

istu

s =

n.C

.

Som

s za

l je

ook

de E

ngel

se a

fkrt

inge

n te

genk

omen

:

- v.

C. w

ordt

dan

- n.

C. w

ordt

dan

a.C

.

Onz

e ei

gen

leve

nslij

sa

enhé

él k

lein

dee

l

leve

nslij

n va

n de

aar

de.

de

ze

n ho

e la

ng ie

ts

tus

de, n

oem

en w

e …

o

e

= af

ter

Chri

st

ar e

w

:

alle

s wa

t er

voor

geb

eurd

e, n

oem

v.C.

-

b. n iC.

= du b

efor

s m

Chr

ist

tj

e va

n de

héé

l lan

ge

IJN

4.

TIJD

SL

Page 9: Van alle tijden.

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 9

2000

1500

10

00

500

0

500

v.C.

10

00

v.C.

Opd

rach

t 1

:

Gebr

uik

een

lat

en e

en p

otlo

od.

Trek

een

lijn

van

dez

e ja

arta

llen

naar

de

pla

ats

op d

e ti

jdsl

ijn.

800

v.C.

300

n.C.

100

v.C.

1200

n.C

.

1900

n.C

.

1600

n.C

.

4de e

euw

v.C.

15de

eeu

w n.

C.

20

ste e

euw

n.C.

18de

eeu

w n.

C.

juis

te

1ste e

euw

n.C.

Gebr

uik

een

potl

ood.

Dui

d m

et e

en b

oogj

e on

der

de t

ijdsl

ijn d

e bo

vens

taan

de e

euwe

n aa

n.

Genr

uik

dan

een

lat

om e

en li

jn t

e tr

ekke

n va

n de

opg

ave

naar

het

pas

send

e bo

ogje

.

Opd

rach

t 2

:

Page 10: Van alle tijden.

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 10

Op p.11 vind je de tijdslijn in 6 stukken verdeeld.

Bij elk deel uit de Europese geschiedenis horen enkele bijzond gebeurtenissen.

Lees maar …

1. De oudste tijden.

ere

Lang voor er mensen op aarde waren, leefden er al heel wat verschillende diersoorten.

De meest bekende daarvan zijn de dinosaurussen .

Onderzoekers ontdekten dat de mens afstamt van de aap . De eerste mensen zochten

bescherming in grotten, leefden van de ja

In Egypte (buiten Europa) bouwde men pira es en onts d het eerste schrift.

2. De tijd van Grieken en Romeinen.

cht en ontdekten het vuur.

mid ton

Rond de Griekse burchten ontstonden de eerste Europese steden. De Grieken

aanbaden hun Goden en bouwden er immense tempels voo e oudste geschreve

bronnen uit Europa zijn in het Gr

Ook rond Rome vormden de dorpjes stilaan samen een stad. Door hun contact met de

Grieken, leerden ook de Romeinen lezen en schrijven. De Romeinen waren m t in

het bouwen van aquaducten. Ze regeerden toen ook over onze streken.

3. De tijd van burchten en steden.

r. D n

ers

ieks.

ees

Ridders van bij ons trokken op kruistocht naar Jeruzale oor deze verre z

leerden ze nieuwe producten kennen, die ze hier verkochten. Ze vestigden e

buurt van o.a. burchten en abdijen en tro

e onts en.

ijen w t ijverig met de pen reven. Ze teke ook prachtige miniaturen.

4 e van ten en ontdekkingen.

m. D

nen

rei

zich

en

in d

kken zo volk aan. De eerste West-Europese

st

In

.

den

abd

tijd

tond

ord

vors

gesch

D

e per regeren er heel at vers hillende vorst ver o s

ontd ngsreizigers vare de wereld rond en ontdekken z z

n .

Een Vlaming legt mee de grondslag voor de boekdrukkunst.

In

En

ro

dez

kele

d is

iode

ekki

w c en o nze

o da

trek

t on

en.

e aan rdbol

Page 11: Van alle tijden.

5. De tijd van de volkeren.

België wordt onafhankelijk en krijgt een eigen koning.

In deze periode volgt de ene uitvinding de andere op : de stoomtrein, telegraaf en

ddelen, het eerste vliegtuig, de auto, …

ondagsrust wordt ingevoerd.

6.

telefoon, geneesmi

Het volk komt in opstand tegen de onderdrukking. Kinderarbeid maakt plaats voor

schoolplicht. Het gewone volk krijgt stemrecht. De z

De groeiende welvaart wordt echter tweemaal zware klappen tijdens de 2

wereldoorlogen.

De eigen tijd.

Deze periode wordt ook wel het computertijdperk genoemd. We leven in Europa in

te verkennen.

ij de tijdslijn op p.11 minstens 2 prenten bij elke periode.

een wereld van welvaart.

Steeds meer landen slaan de handen in elkaar om samen te werken aan een betere

wereld én de ruimte buiten onze aarde

1. Schik de prenten bij de passende periode.

2. Kleef b

Speel het kwartetspel “tijdslijn” om de periodes uit

de geschiedenis nog beter te leren kennen.

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 11

Page 12: Van alle tijden.

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 12

de

eige

nti

jd

1945

n.

C.

de tijd van de volkeren

(de nieuwste tijd) 18

00

n.C.

de t

ijd v

an

vors

ten

en

ontd

ekki

ngen

uw

e ti

jd)

(de

nie

1500

n.

C.

de t

d

ijd v

an b

u

(de

Mid

rcht

en e

n s

elee

uwen

)

tede

n

500

n.C.

0

tijd

van

Gri

eken

en

Rom

eine

n

(de

Oud

heid

)

de

800

v.C.

de

ouds

te

tijd

en

Page 13: Van alle tijden.

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 13

de

eige

n ti

jd

1945

n.

C.

de tijd van de volkeren

18

00

n.C.

de t

ijd v

an

vors

ten

en

ontd

ekki

ngen

1500

n.

C.

de t

ijd v

an b

urch

ten

en s

tede

n

500

n.C.

0

de t

ijd v

an G

riek

en e

n Ro

meine

n

800

v.C.

de

ouds

te

tijd

en

Opdracht :

Zoek het jaartal of de eeuw van de volgende gebeurtenissen

op op de tijdslijn.

Vul dan in in welke periode uit de geschiedenis het gebeurde.

6500 v.C. : in Egypte ontstaan de eerste dorpen.

oudste tijden

1949 : vrouwen mogen voor het eerst gaan stemmenµ

eigen tijd

9de eeuw : de Noormannen (Vikings) vallen onze streken aan.

burchten en steden

1814 : uitvinding van de stoomlocomotief.

800 n.C. : Karel de Grote wordt tot keizer van het West- Europese rijk gekroond

burchten en steden

15de eeuw : de boekdrukkunst wordt uitgevonden

burchten en steden

31 v.C. : Julius Caesar wordt de eerste keizer van Rome.

Grieken en Romeinen

1883 : de eerste telefoon

volkeren

1914 : elk kind van 6 tot 14j. moet verplicht naar school

volkeren

volkeren

Page 14: Van alle tijden.

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 14

oefeningen voor de wiskunde-les 1 De eeuweling.

09/10/07 Montenaken viert 100-jarige Jeanne Er was heel wat volk op de been uit Montenaken voor de viering van de 100-jarige Jeanne Depas. Ze zag het levenslicht in Montenaken op 4 oktober 1907. In 1932 huwde ze Marcel Salmon, die 10 jaar ouder was en die maar liefst zijn 105de verjaardag heeft mogen vieren. Vier jaar geleden is haar echtgenoot overleden. Tot dan

waren ze al jd op eigen kracht in hun woning in de Stationsstraat blijven wonen. Na de dood van tihaar man w rd Jeanne opgenomen bij haar dochter Flora, waar ze met de beste zorgen wordt eomringd.

Als hoofdrekenen niet lukt, mag je cijferen.

Opgelet bij aftrekken groot – klein !!!

Jeanne

1. In welk jaar werd Jeanne geboren ? 1907

In welk jaar vierde ze dan haar 100ste verjaardag ? 2007

Bew. : 1907 + 100

2. Hoe oud was Jeanne toen ze huwde ? 25 j.

Bew. : 1932 - 1907

en haar man.

3. Het krantenartikel werd geschreven in het jaar 2007

In welk jaar overleed de man van Jeanne ? 2003

Bew. : 2007 - 4

Hoe oud w Jeanne toen ? 96 j. as

Bew. 2003 - 1907 :

4. Hoe oud werd de man van Jeanne ? 105 j.

Wat is dan het geboortejaar van haar man ? 1898

Bew. : 2003 – 105

5. Hoe oud was haar man toen ze huwden ? 34 j.

Bew. : 1932 - 1898

Page 15: Van alle tijden.

oefeningen voor de wiskunde-les 2

1. Lees op de grafiek hoeveel 100-jarigen er in België waren. gebruik de evenwijdige lijnen van je geodriehoek om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen werken. vul bij elk jaartal het best passende honderdtal (H) in. Opgelet : de oneven honderdtallen tellen ook mee, maar staan niet bij de grafiek.

Aantal 100-jarigen in België in :

- 1990 : tussen 500 en 600

- 1995 : meer dan 600

- 2000 : ongeveer 900

- 2005 : meer dan 1200

2. Lees op de grafiek hoeveel 100-jarigen er in België verwacht worden in de toekomst. vul bij elk jaartal het best passende duizendtal (D) in.

Aantal 100-jarigen dat in België verwacht wordt in :

- 2010 : bijna 2000

- 2020 : tussen 2000 en 3000

- 2030 : meer dan 4000

- 2040 : ongeveer 5000

- 2050 : meer dan 8000

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 15

Page 16: Van alle tijden.

oefeningen voor de wiskunde-les 3

De levenslijn van mijn fam

k allen op ie elk j arta

mijn geboortejaar an uders

________ __________

ilie.

1.

ZoTe

e de j arta n deze bundel op p.5 a l een pijl naar de juiste plaats op de eeuwenband. k n vanaf

het geboortejaar het geboortejaar vvan moeder/vader één van mijn grooto

__ __________

1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Opgelet bij aftrekken

Als hoofdrekenen niet lukt, mag je cijferen.

groot – klein !!! 2. Ik be eboren in _________

e o was mijn ader

n g

ud

_

Ho v /moeder toen ? __________

Bew. : _ _______

oud was mijn grootouder toen ?

____________________________

Hoe __________

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 16

Bew. : ________ _____

moeder/vade

__ _____________________

3. Mijn r is geboren in __________ Hoe oud was mijn grootouder toen ? __________

Bew. : _

p

Ho o was mijn rooto

___________________________________

4. De eerste mens landde op de maan in 1969 (zoek op . 3)

e ud g uder toen ? __________

Bew. : _____ __ _

. In Vl deren kon men in 1953 voor het eerst televisie kijken. (zoek op p. 3)

Ho oud was mijn root

___________ _ ________________

5 aan

e g ouder toen ? __________

Bew. : _ _______

Ho jaar later is mijn grootouder geboren ? __________

____________________________

eveel

. : ____________________________________

of

Bew

Page 17: Van alle tijden.

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 17

aal nde a luisteren – spreken – lezen - schrijven

t ro 1

DOEL : een interview afnemen van één van je ouders en van één van je grootouders.

Je wil mee n k en o toen die z

Maak een Noteer de

r te wete om ver het leven van je ouder / grootouder o oud was als jij.

vragenlijstje voor je interview. vragen zoals je ze later aan die personen zal stellen.

Maak vraagjes (min. 5) over : naar school gaan – spelen – speelgoed – hobby’s – vrije t ha te – a le

Start je interview met te vertellen dat je te weten wil komen hoe zijn/haar leven was toen hij/zij zo oud was als jij.

ijd – televisie – computer(spelletjes) – c t n m i n - kledij – zakg ld –

Geef elke vraag een nummer, zodat je later de antwoorden hetz lf e

(genummerd)

e vervoer – vakantie - …

e dnummer kan geven.

Neem het blad “bijlage A” en schrijf alles op : - de inleiding - de vragen

Vergeet niet naam en datum in te vullen.

Huistaak : tegen …………………

eem het interview af :

g nog vraagjes bij bedenken als je nog m e te weten wil komen over een antwoord of als je een antwoord niet goed

bijlage B”) uit elk antwoord de belangrijkste

N

- begin met de inleiding.

- stel één voor één je vragen.

Je ma e r

begrijpt.

- noteer (op “ woorden.

Huistaak : tegen …………………

Controleer of je alle vragen hebt gesteld.

et antwoord hebt opgeschreven ijn om later alles te kunnen navertellen.

Controleer of de woorden die je uit hduidelijk genoeg z

Page 18: Van alle tijden.

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 18

al nde luisteren – spreken – lezen - schrijven

ta ro 1b

DOEL : het interview afnemen bij jezelf.

Om je voor te bereiden op de echte interviews kan je het interview al eens afnemen bij jezelf.

Neem “bijlage A – onderste helft” en vul naam en datum in.

Lees de eerste vraag van je vragenlijst : - schrijf nummer 1 voor de kantlijn. - schrijf in enkele losse woorden jou

Doe dit ook voor de volgende vragen.

w antwoord op.

Huistaak : tegen …………………

chreven duidelijk genoeg zijn om later alles te kunnen navertellen

Controleer of je alle vragen hebt beantwoord.

Controleer of de woorden die je hebt opges.

Page 19: Van alle tijden.

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 19

taalronde luisteren – spreken –

2 lezen - schrijven

OELD : een afgenomen interview omzetten in een verhaal.

Je hebt 3 interviews afgenomen.

Je gaat nu een verhaal schrijven over het leven van deze 3 pers- s hetzelfde ?

- wat vind je ervan ?

onen : wat i

- wat is verschillend ?

Je verhaal zal uit verschillende alinea’s bestaan …

elke vraag wordt een ni uwe linea

e a met een eigen “kopje” (= titel).

a) Dat kopje zegt in max. 5 woorden waarover de alinea gaat.

b) In de alinea vertel je dan wat je zelf en de 2 an e p r n n hebbe gea

p 2 manieren te werk gaan :

je dat bij die vraag uit je interview past.

erst de inea en verzint er dan een passend kopje

d re e so e n ntwoord op die vraag.

Je kan o

a) Je schrijft eerst een kop

b) Je schrijft e al bij.

Neem :

- “bijlage C” om je verhaal te schrijven.

- “bijlagen A en B” om de vragen je

en antwoorden te gebruiken voor verhaal.

nummertje je begint …

es !

Je mag zelf kiezen met welk

Aan de slag !!! Succ

Lees je na elke alinea je verhaal om te luisteren of je alles duidelijk hebt opgeschreven.

Verbeter als dat nodig is …

Ben je klaar ? Dan mag je je verhaal voorlezen …

Page 20: Van alle tijden.

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 20

Page 21: Van alle tijden.

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 21

bijlage A - bij p. 17-18

datum I naam nterview : inleiding en vragenlijst.

datum Intervie m w met mezelf. naa

Page 22: Van alle tijden.

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 22

bijlage B - bij p. 17-18

datum I naam nterview met

datum Interview met naam

Page 23: Van alle tijden.

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 23

bijlage C - bij p. 19

datum Uit het leven van , en mezelf. naam

1.

Page 24: Van alle tijden.

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 24

Page 25: Van alle tijden.

bijlage D - bij p. 10-12

Communicatie doorheen de tijd deel 1 – DE TIJD 25