VACATURE MAGAZINE 07 06 2014

download VACATURE MAGAZINE 07 06 2014

of 49

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  4

Embed Size (px)

description

 

Transcript of VACATURE MAGAZINE 07 06 2014

 • 07.06.2014

  218 NIEUWE JOBSOP JOUW MAAT

  CARRIRE3 redenen om naar eenandere job uit te kijken(ook al houd je van dejouwe)

  CV-CHECKHet cv van een ervarenconsultant onder de loep

  VRAAG VAN DE WEEKWat zijnmaaltijdvergoedingenen zijn ze fiscaalaftrekbaar?

  FOCUS regio ANTWERPEN

  1 vacature per 8werkzoekenden

  WERKGELEGENHEID IN DE PROVINCIEANTWERPEN HINKT ACHTEROP

 • Geboeid door deze functie

  Voor meer info kan u tijdens het weekend bellen naar Roger Helsen, Gedelegeerd Bestuurder, op het nummer +32 474 50 19 84. Of bel tijdens de kantooruren naar het nummer +32 223 68 68.

  Stuur zo snel mogelijk uw cv en motivatiebrief naar roger.helsen@inventi.be of reageer via de knop onderaan.

  Junior Consultant - Verkopermet talent en ambitie

  Inventi staat voor het totaaldenken in de verkoop. Verkopers en verkoopmanagers naar een hoger niveau begeleiden, het uitwerken van verkoopprocessen en verkoopstrategien, en de rekrutering van verkopers en verkoopmanagers is de toegevoegde waarde die Inventi geeft aan bedrijven, zowel in de Benelux als in de omringende landen.

  Het Inventi-trainingcenter bevindt zich in het hart van de Antwerpse binnenstad op 100 meter van de Grote Markt. Het gebouw in de Oude Beurs is een ideale en inspirerende werkomgeving om verkoopstrategien uit te werken. Om de groei te onderbouwen wil Inventi uitbreiden met een m/v

  Interesse? Reageer nu

  Consultants in verkoop en verkoopmanagement www.inventi.beInventi - Consultants in verkoop en verkoopmanagement - www.inventi.be

  Inventi Oude Beurs 30-32 2000 Antwerpen

  Wat mag je verwachten bij Inventi

  De ervaring van vier zeer ervaren en succesvolle senior consul tants zal je bedrijfs economische inzichten, je verkoopstrate gische analyse, je woordkunst, je verkooptactieken en je didac tische en sprekersvaardigheden maximaal verder ontplooien.

  Een opleidingstraject: deelname aan open trainingen, selectie- en maatwerk-opdrachten en actieve coaching on the job door het team van ervaren consultants.

  We voorzien een salaris-groeiplan op drie jaar op maat van uw niveau, potentieel en ervaring. Hier horen ook een bedrijfs wagen en extralegale voordelen bij.

  Voor de ambitieuze en gedreven kandidaat is een doorgroei mogelijk tot consultant en dit in functie van uw eigen poten tieel en evolutie binnen Inventi.

  Je functie en je profiel

  Voor een jong verkooptalent met een academische achter grond, zoals bedrijfs economie, ingenieurswetenschappen of gelijkwaardig en vier tot zes jaar succesvolle ervaring in de verkoop heeft Inventi een meer dan uitdagende functie in het vooruitzicht. De ambities van Inventi zijn dan ook niet min. Inventi wil in de komende vier jaar investeren in het verfijnen van haar concept en haar clinteel sterk uitbreiden. Inventi heeft bewezen dat haar methode goed onthaald wordt in Europa. De internationalisering is een feit.

  Voor het jong talent dat wij zoeken hebben wij een ontwikkeltraject uitgewerkt. Het eerste jaar leer je hoe de consultants het Inventi-concept toepassen bij hun klanten. Door gestructureerd een prospectieplan uit te werken en uit te voeren zal je de Inventi-methode van verkopen zelf leren toepassen.

  Door o.a. de organisatie van infoavonden, seminaries, het uit voeren van belacties zal je de nodige contacten kunnen leggen om je prospectie-actieplan te onder-steunen.

  Het consultancy-vak leren zal stap voor stap gebeuren door mee opdrachten en selectieprocedures te ondersteunen. Vervolgens zal je opdrachten bij kmos deels zelf uit voeren. Reken er op dat je minstens drie jaar nodig zult hebben om zelf-standig opdrachten te kunnen uitvoeren.

  Je talenkennis is zeer goed: Nederlands - Frans - Engels.

  Je doorzettingsvermogen, je potentieel, je studeer- en leer vermogen en de steun van je familiale omgeving zijn mee bepalend voor je succes.

  Daarnaast is het praktisch dat je op een haalbare reistijd van Antwerpen woont.Erkend Wervings- en Selectiebureau nr. VG.301/B lid van Federgon.

 • ACTUATEKST HELEEN DE BISSCHOP EN STEVEN HEYSE

  1 vacature per 8werkzoekenden

  In Vlaanderen wordt de strategische visie voor een regio op sociaal-economisch vlak bepaald in Regionale Sociaal-Economische Overlegcomits(RESOC). Voor de provincie Antwerpen zijn dat er drie: RESOC Antwerpen,RESOC Kempen en RESOC Mechelen. Elk van die regios heeft zijn eigenkenmerken en moet opboksen tegen eigen obstakels. RESOC Antwerpen is de enige regio met een grote centrumstad, een belangrijksocio-economisch knooppunt voor de omliggende regios. Het is een gebiedmet een sterke concentratie van universiteiten, politieke en socialeinstellingen en bedrijven. Naast de haven, een van de belangrijksteeconomische troeven van de stad, is ook de petrochemiesector een grotespeler. Maar RESOC Antwerpen worstelt met een torenhogejeugdwerkloosheid. 28 procent van de jongeren stromen vandaag uit zonderdiploma, wat natuurlijk hun kansen op de arbeidsmarkt verkleint. Die cijfersliggen in Antwerpen hoger dan het nationale gemiddelde. Dat is absoluut eenuitdaging, bevestigt Stephan Vanfraechem, directeur Alfaport van VokaAntwerpen-Waasland.

  De provincie Antwerpen scoort op het vlak van tewerkstellingslechter dan het Vlaamse gemiddelde. De werkzaamheidsgraad van67,7 procent ligt lager dan de 69,5 procent in het Vlaamse Gewest ende werkloosheidsgraad van 9,4 procent is relatief hoog invergelijking met het gemiddelde van 7,6 procent in het VlaamsGewest. Maar ook in de provincie zelf zijn er tussen de verschillenderegios opmerkelijke verschillen.

  FOCUS regio ANTWERPEN

  WERKGELEGENHEID IN DE PROVINCIE ANTWERPEN HINKT ACHTEROP

 • In RESOC Kempen ligt de werkgelegenheidredelijk hoog voor een landelijke regiozonder grote centrumstad, maar deeconomie staat er sterk onder druk door deinternationale concurrentie en devergrijzing. Opvallend is dat de bevolking inde Kempen sterk vergrijst, maar dat dewerkzaamheidsgraad het laagst is in debevolkingsgroep van 55 tot 64 jaar. Er zijndus veel mensen in die leeftijdscategoriewerkloos, terwijl ze nog actief zoudenkunnen zijn, vertelt Guido Evens van VokaKempen. De Kempen is een sterkindustriegedreven regio. Het grootsteaanbod van de tewerkstelling zit dan ookvoornamelijk in de secundaire sector, zoalsde chemie, de voeding en het metaal.In RESOC Mechelen is er een hogewerkgelegenheid en dat is onder andere tedanken aan de gunstige ligging tussenBrussel en Antwerpen. De positieve cijferszijn deels toe te schrijven aan de bouw-, dechemiefarma-, de argo-bio- en de zorgsector.Dat zijn de speersectoren waarop we volopinzetten, zegt Frdric Achten van VokaMechelen. De regio staat ook bekend voor deSTEM-beroepen, de maakindustrie (industriedie nieuwe producten uit materialenvervaardigt , nvdr) en de vestiging van

  belangrijke kmos. Maarbepaalde regios zijn heelsectorgebonden en daarmoet je als werkzoekenderekening mee houden als jein deze regio wil werken.Bovendien zijn er onder dewerkzoekenden heel watmensen met een migratie-achtergrond en die hebbenhet moeilijk op dearbeidsmarkt. Samen metde sociale partners en deVDAB hebben weverschillende programmasop poten gezet om diewerkzoekenden te helpen.Hoe kunnen we huncompetenties inzetten op dearbeidsmarkt en hoe kunnenwe laaggeschooldenopnieuw opleiden?

  Vacatures vs.werkzoekendenIn april waren er in deprovincie in totaal 10.031openstaande vacaturestegenover 41.465 in het hele

  ACTUA FOCUS regio ANTWERPEN

 • Vlaamse Gewest. In RESOC Antwerpen warendat er 5.724, in RESOC Kempen 2.094 en inRESOC Mechelen 2.203. Bedrijven zoeken duswel degelijk nieuwe werknemers, maar hetaantal openstaande vacatures blijft invergelijking met het aantal werkzoekenden telaag. Op 30 april werden in de provincieAntwerpen in totaal 77.925 werkzoekendengeteld: 51.340 in RESOC Antwerpen, 15.340 inRESOC Kempen en 10.863 in RESOC Mechelen.Jobcreatie is iets waar de volgende regeringabsoluut werk van moet maken, zegt Achtenvan Voka Mechelen. We moeten vermijden datbedrijven naar het buitenland verhuizen omdater daar gunstiger energieprijzen en mindercomplexe loonstructuren zijn en meerefficintie bij de overheid. Ook mogenmultinationals niet uit het oog verlorenworden. Uit een onderzoek van het VlaamsInstituut voor Economie en Samenleving(VIVES) blijkt immers dat globaleondernemingen in Vlaanderen een cruciale rolblijven spelen op het gebied vanproductiviteitsgroei en jobcreatie, tweeelementen die uiteraard hand in hand gaan.

  Technici gezochtVoka Antwerpen-Waasland en AlfaportAntwerpen houden om de twee jaar een

  enqute bij 170 industrile enlogistieke ondernemingen uitde regio. Er wordt zowelgepeild naar het aantalvacatures, als naar het soortjobs en de vereistecompetenties. Uit de meestrecentecompetentiebarometer blijktdat er de komende twee jaaren half in de regio dubbelzoveel onderhoudstechnici enmonteurs nodig zijn als in2011. Daarnaast zijn debedrijven ook op zoek naarbedienden zoals expediteurs,commercieel bedienden,maar ook ICTers enboekhouders. Dat zijnprofielen die elke sectornodig heeft, zegtVanfraechem. Elke sectorprobeert er dan ook bovenuitte steken om die mensen aante trekken. Zo organiseert dehaven een Havendag en dechemiesector een Dag van deChemie. De nood aan technische

  ACTUA FOCUS regio ANTWERPEN

 • profielen is hoog en dit over de sectorenheen, verklaart Evens van Voka Kempen.Dat heeft veel te maken met de uitstroomuit het onderwijs. Het aantal is niet inverhouding met het aanbod. Voka zet meein op de herwaardering van het technischonderwijs door initiatieven tussen bedrijvenen scholen aan te moedigen. In onze lokaleondernemersnetwerken hebben weondernemers ingeschakeld als promotoronderwijs om concrete initiatieven op tezetten om het technisch onderwijsaantrekkelijker te maken. Een voorbeelddaarvan is de techniekacademie Wiwete,die we sam