VACATURE DIRECTEUR

4
Stichting Internationale Kinderhulp E. [email protected] Kamer van Koophandel: 41226485 Dubbelweg 23 I. www.internationalekinderhulp.nl IBAN: NL95 DEUT 0565 6513 66 NL 3336 LB Zwijndrecht F. facebook.com/IKNeendoelinbeweging BIC: DEUT NL2N T +31 (0)78 6200258 VACATURE DIRECTEUR Internationale Kinderhulp Nederland (IKN) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die hulp biedt aan wees- en verlaten kinderen in landen waar dit nodig is. Zij wil deze kinderen een kans bieden op een menswaardig bestaan. IKN werkt hiervoor nauw samen met, en is fondswervingspartner voor International Children’s Care (ICC), die zorgdraagt voor ruim 850 weeskinderen, verdeeld over 23 projecten en die werkzaam is in 17 landen. De strategie van IKN richt zich voor de komende jaren op groei van het aantal donateurs en daarmee op groei van onze financiële middelen. Om dat te realiseren ontplooit IKN steeds weer nieuwe aktiviteiten die in samenwerking met vaste medewerkers en een toenemend aantal vrijwilligers worden vorm gegeven en uitgevoerd. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van fondsenwerving, technologische ontwikkelingen en een steeds sneller veranderende samenleving vragen om voortdurende aanpassingen en een verdere professionalisering van onze stichting. Wij willen op korte termijn graag in contact komen met kandidaten voor de functie van DIRECTEUR die IKN meeneemt op de ingeslagen weg naar die groei. Profiel: De Directeur is eindverantwoordelijk voor de organisatie en legt verantwoording af aan het Bestuur van de Stichting Internationale Kinderhulp Nederland (hierna Stichting IKN). Hij/zij moet het vermogen hebben om op lange termijn de koers van de Stichting IKN uit te zetten en dit tezamen met de organisatie (bestuur en team) vorm te geven. Hij/zij heeft representatieve taken namens de Stichting IKN, met name als het gaat om contacten in het netwerk van andere (maatschappelijke) organisaties en fondsenwerving. Hij/zij maakt deel uit van het team en heeft de zorg voor de basis van de organisatie: stichting, personeel en financiën. Hij/zij werkt samen met ICC (partner van Stichting IKN) binnen vastgestelde kaders op het gebied van informatievoorziening over projecten, public relations, jaarplannen, etc.

Transcript of VACATURE DIRECTEUR

Page 1: VACATURE DIRECTEUR

      Stichting  Internationale  Kinderhulp   E.  [email protected]   Kamer  van  Koophandel:  41226485     Dubbelweg  23   I.  www.internationalekinderhulp.nl     IBAN:  NL95  DEUT  0565  6513  66     NL  -­‐‑  3336  LB    Zwijndrecht     F.  facebook.com/IKNeendoelinbeweging   BIC:  DEUT  NL2N     T  +31  (0)78  6200258

VACATURE DIRECTEUR

Internationale Kinderhulp Nederland (IKN) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die hulp biedt aan wees- en verlaten kinderen in landen waar dit nodig is. Zij wil deze kinderen een kans bieden op een menswaardig bestaan. IKN werkt hiervoor nauw samen met, en is fondswervingspartner voor International Children’s Care (ICC), die zorgdraagt voor ruim 850 weeskinderen, verdeeld over 23 projecten en die werkzaam is in 17 landen. De strategie van IKN richt zich voor de komende jaren op groei van het aantal donateurs en daarmee op groei van onze financiële middelen. Om dat te realiseren ontplooit IKN steeds weer nieuwe aktiviteiten die in samenwerking met vaste medewerkers en een toenemend aantal vrijwilligers worden vorm gegeven en uitgevoerd. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van fondsenwerving, technologische ontwikkelingen en een steeds sneller veranderende samenleving vragen om voortdurende aanpassingen en een verdere professionalisering van onze stichting. Wij willen op korte termijn graag in contact komen met kandidaten voor de functie van DIRECTEUR die IKN meeneemt op de ingeslagen weg naar die groei. Profiel: De Directeur is eindverantwoordelijk voor de organisatie en legt verantwoording af aan het Bestuur van de Stichting Internationale Kinderhulp Nederland (hierna Stichting IKN). Hij/zij moet het vermogen hebben om op lange termijn de koers van de Stichting IKN uit te zetten en dit tezamen met de organisatie (bestuur en team) vorm te geven. Hij/zij heeft representatieve taken namens de Stichting IKN, met name als het gaat om contacten in het netwerk van andere (maatschappelijke) organisaties en fondsenwerving. Hij/zij maakt deel uit van het team en heeft de zorg voor de basis van de organisatie: stichting, personeel en financiën. Hij/zij werkt samen met ICC (partner van Stichting IKN) binnen vastgestelde kaders op het gebied van informatievoorziening over projecten, public relations, jaarplannen, etc.

Page 2: VACATURE DIRECTEUR

      Stichting  Internationale  Kinderhulp   E.  [email protected]   Kamer  van  Koophandel:  41226485     Dubbelweg  23   I.  www.internationalekinderhulp.nl     IBAN:  NL95  DEUT  0565  6513  66     NL  -­‐‑  3336  LB    Zwijndrecht     F.  facebook.com/IKNeendoelinbeweging   BIC:  DEUT  NL2N     T  +31  (0)78  6200258

Hij/zij beschikt over (harde eis):

− Strategisch inzicht en gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

− Inzicht in het functioneren van een Stichting , met daarbinnen een Bestuur, donateurs en vrijwilligers en een bureauorganisatie.

− Overzicht en analytisch vermogen. − Inhoudelijke kennis van fondsenwerving en marketing technieken. − Financieel inzicht en ruime ervaring met begrotingsprocessen.

Hij/zij beschikt over (pre)

− Gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en de positie van ngo’s daarbinnen.

− Een actief netwerk in een breed maatschappelijk veld (overheid, ngo’s, bedrijfsleven).

− Kennis van en ervaring met moderne managementtechnieken. − Leidinggevende ervaring in een kleine tot middelgrote organisatie gedurende

meerdere jaren. Hij/zij is:

− Besluitvaardig en heeft natuurlijk gezag. − Een generalistisch manager met bindend vermogen, gericht op extern beleid

en positionering van de organisatie als op interne organisatieprocessen. − Een teamworker die goed kan delegeren. − Een sparringpartner voor collega’s. − Een coach die stimuleert en zorg draagt voor kennisoverdracht binnen de

organisatie. − Een prettige persoonlijkheid met het talent om met zeer diverse mensen

samen te werken. Taken en verantwoordelijkheden:

− Eindverantwoordelijk voor de inhoud, de uitvoering, de voortgang alsmede de financiële en inhoudelijke resultaten van de Stichting IKN en het totaal van het gevoerde beleid.

− Adviseur van het bestuur als vertegenwoordiger van de bureauorganisatie. − Spreekbuis van de Stichting IKN inzake campagne overstijgende thema’s

richting subsidiegevers, achterban en geïnteresseerde derden. − Opbouwen en onderhouden van een netwerk en het voeren van acquisitie. − Uitvoering van het personeelsbeleid. − Dagelijkse leiding van de Stichting IKN.

Page 3: VACATURE DIRECTEUR

      Stichting  Internationale  Kinderhulp   E.  [email protected]   Kamer  van  Koophandel:  41226485     Dubbelweg  23   I.  www.internationalekinderhulp.nl     IBAN:  NL95  DEUT  0565  6513  66     NL  -­‐‑  3336  LB    Zwijndrecht     F.  facebook.com/IKNeendoelinbeweging   BIC:  DEUT  NL2N     T  +31  (0)78  6200258

− Initiëren van vernieuwingen op het gebied van organisatie ontwikkeling en informatisering.

− Verantwoordelijk voor het opleveren van formele stukken zoals jaarverslag, organisatie jaarplan, evaluatieverslagen, e.a.

Bevoegdheden Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de Stichting IKN gedelegeerd aan de Directeur. De Directeur is bevoegd tot het nemen van beslissingen over personele wijzigingen, wijzigingen in de taakverdelingen en organisatiestructuur, en het nemen van financiële beslissingen betreffende de Stichting IKN, na overleg en goedkeuring van het bestuur en mits niet in strijd met het statuut van de Stichting IKN, het door het bestuur aan de Directeur gegeven mandaat en wettelijke verplichtingen Plaats in de organisatie Rapporteert aan het bestuur van de Stichting IKN. Funktie-eisen:

− Bij voorkeur lid van de Kerk der Zevende-dags Adventisten *1 − Minimaal HBO werkniveau. − Kennis op het gebied van financiën en HRM, organisatieontwikkeling en

informatisering. − Ruime ervaring met het aansturen van mensen en werkprocessen. − Bekend zijn met en kennis hebben van het krachtenveld van maatschappelijke

organisaties en overheden. − Inzicht in de verhoudingen binnen een Stichting . − Mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvaardigheid. − Meertalig, bij voorkeur Engels, Spaans is een pre.

Competenties: Betrokken en verbindend. Bereidheid tot samenwerken, passie voor mensen. Servicegerichtheid, oog voor het grotere geheel, communicatief vaardig, overtuigingskracht, stuurt op output. Is uw interesse gewekt en vindt u het prettig om in een informele sfeer uw talenten in te zetten voor onze stichting, dan nodigen wij u uit te reageren. U kunt uw reactie sturen naar: [email protected], t.a.v. het Bestuur.

Page 4: VACATURE DIRECTEUR

      Stichting  Internationale  Kinderhulp   E.  [email protected]   Kamer  van  Koophandel:  41226485     Dubbelweg  23   I.  www.internationalekinderhulp.nl     IBAN:  NL95  DEUT  0565  6513  66     NL  -­‐‑  3336  LB    Zwijndrecht     F.  facebook.com/IKNeendoelinbeweging   BIC:  DEUT  NL2N     T  +31  (0)78  6200258

Voor meer informatie kunt u van maandag t/m donderdag contact opnemen met Annette Eikmans, interim directeur, tel. 078 – 6200 258. Op onze website www.internationalekinderhulp.nl kunt u verder kennismaken met het werk van IKN. *1: IKN hecht er belang aan dat respondenten ofwel lid zijn van de Kerk der Zevende-dags Adventisten, ofwel dat zij zich herkennen en/of respect betuigen voor de normen en waarden die voortkomen uit een Christelijke levenswijze.