Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw...

of 23 /23
Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij Bijlagen De raadsgriffier Mevrouw H.J.M.J van Limbeek-ter Haar Onderwerp Datum Raadsbrief 2017, nr. 28 17 juli 2017 Geachte raadsleden, Waarover gaat deze brief? In de vergadering van 27 juni jl. heeft het College navolgende onderwerp besproken: Cultuurprofiel 2017 t/m 2020 Voor de jaren 2017 t/m 2020 stelt Provincie Overijssel de subsidieregeling ‘het cultuurprofiel’ beschikbaar. Jaarlijks betreft de regeling een subsidiebedrag van € 40.000, - om cultuurparticipatie aan te jagen en de culturele sector van de betreffende gemeente te professionaliseren. Het cultuurprofiel biedt de gelegenheid om de versnippering binnen de culturele sector van de betreffende gemeente tegen te gaan en de culturele productontwikkeling naar een hoger plan te tillen. Op basis van een cultuurprogramma - voor de jaren 2017 t/m 2020 met daarin doelstellingen, ambities en concrete activiteiten - bepaald de Provincie of de gemeente in aanmerking komt voor de subsidieverstrekking. Om de regeling te accorderen vraagt de Provincie tevens een cof inanciering van € 20.000,- vanuit de Gemeente voor de jaren 2018, 2019 en 2020. De € 20.000,- mag opgenomen worden uit de bestaande begroting en betreft projectgelden, subsidieregelingen, dan wel ander financiële bijdragen die de Gemeente levert aan de genoemde organisaties en onderdelen uit het jaarlijks op te stellen cultuurprogramma. Het betreft dus jaarlijks bestaande financiële middelen. Randvoorwaardelijk dient de Gemeente tevens minimaal 4u per week beschikbaar te stellen voor coördinatie, dan wel uitvoering, van het cultuurprogramma behorend bij de subsidie. Ons besluit: Het College heeft in de vergadering besloten: - In te stemmen met de gekozen richting voor de culturele sector van gemeente Tubbergen welke aansluit bij de in 2015 bepaalde focus voor de vrijetijdseconomie van gemeente Tubbergen. Het cultuurprogramma 2017-2020 beschrijft de aanzet tot deze richting en is ter informatie bijgevoegd bij deze raadsbrief. - In te stemmen met de cofinanciering van jaarlijks € 20.000,- voor de jaren 2018, 2019 en 2020 om hiermee te voldoen aan de cofinanciering als één van de randvoorwaarden binnen de subsidieregeling. De cofinanciering wordt opgevangen binnen de beschikbare middelen in de begroting. - In te stemmen met de gekozen constructie aan ambtelijke uren om het cultuurprogramma op jaarbasis te ondersteunen en te coördineren. De uren zullen worden opgevangen binnen de begroting met betrekking tot bestaande formatievorming en bestaande inhuur voor de betreffende jaren. De Provincie geeft uiterlijk 13 weken na akkoord van het College en op basis van het cultuurprogramma uitsluitsel over toezegging van de subsidieregeling. De inhoud (doelen, ambities en activiteiten) van het cultuurprogramma wordt momenteel in samenwerking met de Provincie en de culturele sector geoptimaliseerd. De eerste versie van het cultuurprogramma 2017-2020 is ter informatie bijgevoegd bij deze raadsbrief.

Embed Size (px)

Transcript of Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw...

Page 1: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522

Inlichtingen bij Bijlagen De raadsgriffier Mevrouw H.J.M.J van Limbeek-ter Haar

Onderwerp Datum Raadsbrief 2017, nr. 28 17 juli 2017

Geachte raadsleden, Waarover gaat deze brief? In de vergadering van 27 juni jl. heeft het College navolgende onderwerp besproken: Cultuurprofiel 2017 t/m 2020 Voor de jaren 2017 t/m 2020 stelt Provincie Overijssel de subsidieregeling ‘het cultuurprofiel’ beschikbaar. Jaarlijks betreft de regeling een subsidiebedrag van € 40.000,- om cultuurparticipatie aan te jagen en de culturele sector van de betreffende gemeente te professionaliseren. Het cultuurprofiel biedt de gelegenheid om de versnippering binnen de culturele sector van de betreffende gemeente tegen te gaan en de culturele productontwikkeling naar een hoger plan te tillen. Op basis van een cultuurprogramma - voor de jaren 2017 t/m 2020 met daarin doelstellingen, ambities en concrete activiteiten - bepaald de Provincie of de gemeente in aanmerking komt voor de subsidieverstrekking. Om de regeling te accorderen vraagt de Provincie tevens een cofinanciering van € 20.000,- vanuit de Gemeente voor de jaren 2018, 2019 en 2020. De € 20.000,- mag opgenomen worden uit de bestaande begroting en betreft projectgelden, subsidieregelingen, dan wel ander financiële bijdragen die de Gemeente levert aan de genoemde organisaties en onderdelen uit het jaarlijks op te stellen cultuurprogramma. Het betreft dus jaarlijks bestaande financiële middelen. Randvoorwaardelijk dient de Gemeente tevens minimaal 4u per week beschikbaar te stellen voor coördinatie, dan wel uitvoering, van het cultuurprogramma behorend bij de subsidie. Ons besluit: Het College heeft in de vergadering besloten:

- In te stemmen met de gekozen richting voor de culturele sector van gemeente Tubbergen welke aansluit bij de in 2015 bepaalde focus voor de vrijetijdseconomie van gemeente Tubbergen. Het cultuurprogramma 2017-2020 beschrijft de aanzet tot deze richting en is ter informatie bijgevoegd bij deze raadsbrief.

- In te stemmen met de cofinanciering van jaarlijks € 20.000,- voor de jaren 2018, 2019 en 2020 om hiermee te voldoen aan de cofinanciering als één van de randvoorwaarden binnen de subsidieregeling. De cofinanciering wordt opgevangen binnen de beschikbare middelen in de begroting.

- In te stemmen met de gekozen constructie aan ambtelijke uren om het cultuurprogramma op jaarbasis te ondersteunen en te coördineren. De uren zullen worden opgevangen binnen de begroting met betrekking tot bestaande formatievorming en bestaande inhuur voor de betreffende jaren.

De Provincie geeft uiterlijk 13 weken na akkoord van het College en op basis van het cultuurprogramma uitsluitsel over toezegging van de subsidieregeling. De inhoud (doelen, ambities en activiteiten) van het cultuurprogramma wordt momenteel in samenwerking met de Provincie en de culturele sector geoptimaliseerd. De eerste versie van het cultuurprogramma 2017-2020 is ter informatie bijgevoegd bij deze raadsbrief.

Page 2: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

2

Toelichting op het besluit Het cultuurprofiel zet in op culturele participatie van lokale bewoners, bestaande culturele partijen en culturele professionals om gezamenlijke de sector te versterken en maatschappelijke culturele voorzieningen te creëren. De voorzieningen hebben ten doel producten en activiteiten te ontwikkelen die leiden tot meer culturele beleving binnen de gemeente. De producten en activiteiten, beschreven in het cultuurprogramma en bijgevoegd bij deze brief, bevorderden de leefbaarheid in de kernen en het buitengebied en worden ingezet om de culturele sector te voorzien van een eigen verdienmodel. Het cultuurprofiel levert de komende jaren een bijdrage aan de volgende programmadoelen: Krachtige kernen:

- Samenwerken en ontwikkelen: mensen en functies samenbrengen en gericht faciliteren bij ontwikkelingen.

- Maatschappelijke voorzieningen: toekomstbestendige voorzieningen creëren waarbij de kracht en knowhow van de samenleving en algehele burgerparticipatie belangrijke thematieken zijn.

- Verzelfstandigen: samenleving zelfstandiger om laten gaan met exploitatie, beheer en dienstverlening over voorzieningen.

Economische kracht en werk

- Organisatievorming: versterken en professionaliseren van de toeristische organisatiestructuur in samenwerking belanghebbende partijen en organisaties.

- Inzetten op beleving: versterken van de leefbaarheid en beleving in de kernen door middel van het faciliteren van de gekozen focus binnen vrijetijdseconomie waarbij glas, licht en natuur de focus, onder de noemer van ‘Glinstering’, aanduiden. Levert in deze tevens een bijdrage aan de versterking van de economische positie van Tubbergen door middel van onderscheidende productontwikkeling.

Nadere toelichting Op 10 februari jl. konden alle gemeenten uit Overijssel een eerste aanvraag indienen. Van de vijftien aanvragen is gemeente Tubbergen geselecteerd als één van de zes gemeenten om deze aanvraag verder uit te werken in een cultuurprogramma en vervolgens in deze kans te maken op de subsidieregeling ten behoeve van de lokale cultuurparticipatie. Gemeente Tubbergen kent meerdere kunst gerelateerde culturele partijen en initiatieven waarbij de disciplines beeldende kunst en theater de belangrijkste hoofdtoon voeren. Deze partijen, in combinatie met het aanwezige glasDNA, maakte dat de Provincie mogelijkheden en potentie zag in het onderscheidend vermogen van Tubbergen met glaskunst en glasbeleving. Met de subsidieregeling dient men in te zetten op drie zaken; (1) cultuurparticipatie in algemene zin, (2) het bevorderen van het culturele netwerk, dan wel van de culturele organisatiestructuur; en (3) het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn. De doelstellingen dienen jaarlijks geconcretiseerd te worden in een separaat cultuurprogramma met een bijbehorende begroting voor het betreffende jaar. Bij het opstellen van de eerste aanzet tot het cultuurprogramma 2017-2020 zijn meerdere culturele belanghebbenden betrokken geweest, waaronder Kaft, Glasrijk, Hof van Tubbergen, de Glinstering en de toeristische stichting: Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen. De partijen toonden allen de bereidheid om te willen investeren in samenwerkingsverbanden om het gezamenlijk cultureel belang te dienen en probleemstellingen binnen de sector tegen te gaan. Uit gesprekken met de culturele sector blijkt dat de culturele sector van gemeente Tubbergen twee probleemstellingen kent; (1) het gebrek aan professionele organisatiekracht en cohesie én (2) de onbekendheid over de culturele sector en activiteiten onder particulieren en het bedrijfsleven.

1) Professionele organisatiekracht en cohesie De culturele sector is versnipperd. Bestaande partijen en belanghebbenden functioneren momenteel separaat aan elkaar en veelal vanuit hun eigen gecreëerde kaders. Samenwerkingsverbanden tussen partijen komt nog weinig voor. Men kent geen overkoepelende organisatie of culturele ‘kapstok’ ter ondersteuning van of als handvaten voor beleidsvoering. De sector kent weinig, tot geen, professionele en verbindende kracht en veelal geen eigen duurzaam verdienmodel.

2) Onbekendheid onder particulieren en het bedrijfsleven De meeste vrijwilligers en actief betrokkenen in de culturele sector bestaan uit volwassenen en ouderen. Jonge aanwas komt te weinig voor. Volgens culturele partijen binnen gemeente Tubbergen lijkt het alsof de sector last heeft van een imagoprobleem onder jongeren. Niet alleen tussen de jeugd en de culturele sector merkt men een bepaalde afstand, ook het bedrijfsleven heeft een weinig

Page 3: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

3

participerende houding. Culturele partijen wijten de distantie aan de onwetendheid van jongeren en ondernemers met betrekking tot cultuur. Het individu is simpelweg niet op de hoogte van de aantrekkelijkheid en de mogelijke kansen binnen de culturele sector. Onbekend maakt immers onbemind. Door middel van het cultuurprofiel zouden lokale probleemstellingen binnen de kunst gerelateerde culturele sector met daad- en slagkracht aangepakt kunnen worden en worden er kansen gecreëerd om vanuit de Gemeente facilitair en financieel te investeren in een duurzaam verdienmodel voor de culturele sector, waarbij glas een belangrijke rol speelt. Om het cultuurprofiel toe te spitsen op gemeente Tubbergen en het programma extra dimensie te geven is er gezamenlijk gekozen om, naast (glas)kunst gerelateerde cultuur, de ‘lokale cultuur’ in het programma te verwerken en deze aan elkaar te verbinden. Met ‘lokale cultuur’ doelt men op ‘noaberschap’, de huidige tijdsgeest van de samenleving en de bereidwilligheid van het platteland om samen de schouders onder ontwikkelingen te steken. De achterliggende gedachte bij deze keuze vindt u op pagina 5 van het bijgeleverde cultuurprogramma. Tevens vindt u in de eerste versie van het bijgeleverde cultuurprogramma 2017-2020 de aanzet tot doelstellingen, ambities en activiteiten die de rode draad zullen vormen voor de culturele sector van gemeente Tubbergen. Financieel De subsidie ‘cultuurprofiel’ van jaarlijks € 40.000,- voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 wordt enkel verstrekt bij een jaarlijkse cofinanciering van € 20.000,- vanuit de Gemeente voor de jaren 2018, 2019 en 2020. De € 20.000,- mag opgenomen worden uit de bestaande begroting en betreft projectgelden, subsidieregelingen, dan wel ander financiële bijdragen die de Gemeente levert aan de genoemde organisaties en onderdelen uit het jaarlijks op te stellen cultuurprogramma. Voor 2017 gaat men uit van alleen de middelen à € 40.000,- van de Provincie en hoeft de Gemeente nog geen cofinanciering te leveren. Een concreet cultuurprogramma voor het jaar 2017 volgt na toezegging van de Provincie. Personele en/of organisatorische consequenties Randvoorwaardelijk dient de gemeente minimaal 4u per week beschikbaar te stellen voor coördinatie, dan wel uitvoering, van het cultuurprogramma behorend bij de subsidie. Voor gemeente Tubbergen wil men inzetten op 12u in 2017, 8u in 2018 en 4u in 2019 en 2020. De uren zullen worden opgevangen binnen de begroting en bestaande formatievorming en bestaande inhuur voor de betreffende jaren. De rol van de ambtenaar/ambtenaren in kwestie zit de komende jaren met name in het aanjagen en ondersteunen van het cultuurprogramma. Met het programma worden handvaten geboden om – met name overstijgende – zaken te realiseren die anders door de individuele partijen niet waren opgepakt. Inhoudelijk zijn de partijen zelf aan zet om zich verder te ontplooien en te ontwikkelen tot een zelfvoorzienend geheel. Om uiteindelijk de vertaalslag te maken naar een zelfvoorzienend geheel speelt betrokkenheid en een verbindende en faciliterende houding van de Gemeente en belangrijke rol. Zijn er bijlagen bij deze brief? Bij deze brief treft u 1 bijlage. Waarom deze raadsbrief? In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek - ter Haar. Zij zal uw vragen dan aan ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mail adres is [email protected]

Page 4: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

4

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Tubbergen, de secretaris, de burgemeester,

drs. ing. G.B.J. Mensink drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker Kopie:

Griffie

Bijlage I17.033690: Aanzet cultuurprogramma 2017-2020

Page 5: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

q e m e e n t e

T u b b e r g e n o , í ř

ultuur in Tubbergen: LASHELDER!

Cultuurprofiel 2017-2020

'Het (glas)kunstenprofiel'

'De weg naar één glashelder cultureel netwerk in gemeente Tubbergen'

Page 6: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

C u l t u u r p r o f i e l 2 0 1 7 - 2 0 2 0 G e m e e n t e T u b b e r g e n

H e t ( g l a s ) k u n s t e n p r o f i e l

'De weg naar één glashelder cultureel netwerk in Tubbergen'

A u t e u r I l s e N i j m e i j e r

B e t r o k k e n e n G e m e e n t e T u b b e r g e n P a t r i c i a A n k e r s m i d

R o y d e W i t t e

L o k a a l b e t r o k k e n e n a d v i s e r e n d e p a r t i j e n S t i c h t i n g G l a s r i j k T u b b e r g e n

K A F T T u b b e r g e n W e r k g r o e p ' D e G l i n s t e r i n g '

H o f v a n T u b b e r g e n S t i c h t i n g T o e r i s t i s c h G l i n s t e r e n d T u b b e r g e n

S t i c h t i n g B i b l i o t h e k e n T u b b e r g e n R i f k a S c h e p e r s C o m m u n i c a t i e

S t e g g i n k I n f r a Z i k k e

D a t u m 1 5 m e i 2 0 1 7

2

Page 7: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

Technische interpretatie subsidieregeling

B i j h e t v o o r l i g g e n d e p r o g r a m m a " C u l t u u r i n T u b b e r g e n : G l a s h e l d e r ! " i s h e t v a n b e l a n g e e n a a n t a l a a n d a c h t s p u n t e n i n o g e n s c h o u w t e n e m e n :

- D e c u l t u r e l e s e c t o r i s i n T u b b e r g e n v e r s n i p p e r d . D e a f g e l o p e n m a a n d e n h e b b e n d e v e r s c h i l l e n d e c u l t u r e l e p a r t i j e n e e n b e l a n g r i j k e s t a p g e z e t r i c h t i n g e e n v e r d e r g a a n d e s a m e n w e r k i n g . H e t v o o r l i g g e n d e p r o g r a m m a i s e e n s t a r t p r o d u c t v a n u i t d e z e v e r d e r g a a n d e s a m e n w e r k i n g e n e e n b e l a n g r i j k e b a s i s o m d e c u l t u r e l e s e c t o r v e r d e r t e p r o f e s s i o n a l i s e r e n e n t e v e r d u u r z a m e n e n d e c u l t u u r p a r t i c i p a t i e i n T u b b e r g e n t e v e r s t e r k e n . A a n g e z i e n w e o n s n o g i n d e s t a r t f a s e b e g e v e n k a n w e l e e n d o o r k i j k g e g e v e n v o o r d e p e r i o d e 2 0 1 8 e n v e r d e r , m a a r i s h i e r v o o r n o g n i e t a l l e s ' u i t g e k r i s t a l l i s e e r d ' e n ' g l a s h e l d e r ' . H e t o p z e t t e n v a n h e t c u l t u r e l e n e t w e r k i s d e e e r s t e b e l a n g r i j k e s t a p . V a n u i t d e z e b a s i s w o r d t h e t v o o r l i g g e n d e p r o g r a m m a d e k o m e n d e p e r i o d e v e r d e r g e c o n c r e t i s e e r d v o o r d e j a r e n 2 0 1 8 . O p d e z e m a n i e r o n t s t a a t m e e r d r a a g v l a k e n s l a g k r a c h t v a n u i t d e s e c t o r v o o r u i t v o e r i n g v a n h e t p l a n w a t u i t e i n d e l i j k v a n c r u c i a a l b e l a n g i s v o o r h e t u i t e i n d e l i j k c o n t i n u e r e n v a n d e i n g e z e t t e l i j n , o o k n a 2 0 2 0 . I n n o v e m b e r v a n e l k j a a r w o r d t h e t c o n c r e t e p r o g r a m m a v o o r h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r v o o r g e l e g d .

- D e a c t i v i t e i t e n e n p r o j e c t e n z i j n g e c a t e g o r i s e e r d o n d e r d e r u b r i e k e n ' c u l t u u r p a r t i c i p a t i e ' , ' n e t w e r k ' e n ' d e s k u n d i g h e i d s b e v o r d e r i n g ' , m a a r h a n g e n u i t e i n d e l i j k v e e l a l m e t e l k a a r s a m e n . E e n p r o j e c t v a n u i t c u l t u u r p a r t i c i p a t i e l e v e r t v e e l a l o o k e e n b i j d r a g e a a n h e t v e r s t e r k e n v a n h e t n e t w e r k e n d e c o h e s i e o f o m g e k e e r d . I e d e r p r o j e c t h e e f t a l s h e t w a r e e e n ' t a n d w i e l e f f e c t ' d i e d e t o t a l e c u l t u r e l e m o t o r v a n T u b b e r g e n b e t e r l a a t d r a a i e n ( v l i e g w i e l e f f e c t ) .

- D e r o l v a n d e g e m e e n t e T u b b e r g e n z i t d e k o m e n d e j a r e n m e t n a m e i n h e t a a n j a g e n e n o n d e r s t e u n e n v a n h e t p r o g r a m m a . M e t h e t p r o g r a m m a w o r d e n h a n d v a t e n g e b o d e n o m - m e t n a m e o v e r s t i j g e n d e - z a k e n t e r e a l i s e r e n d i e a n d e r s d o o r d e i n d i v i d u e l e p a r t i j e n n i e t w a r e n o p g e p a k t . I n h o u d e l i j k z i j n d e p a r t i j e n z e l f a a n z e t o m z i c h v e r d e r t e o n t p l o o i e n e n t e o n t w i k k e l e n t o t e e n z e l f v o o r z i e n e n d g e h e e l . H e t p r o g r a m m a i s d a a r i n v a n b e l a n g r i j k e w a a r d e .

- H e t c o l l e g e v a n B u r g e m e e s t e r e n W e t h o u d e r s h e e f t z i c h p o s i t i e f u i t g e s p r o k e n o v e r h e t c u l t u u r p r o f i e l . H e t f o r m e l e a k k o o r d o p h e t p r o g r a m m a a l s m e d e h e t b e w i j s v a n d e b e s c h i k b a r e o v e r h e i d s u r e n e n b e w i j s v a n d e g e m e e n t e l i j k e c o f i n a n c i e r i n g w o r d e n z o s p o e d i g m o g e l i j k a a n g e l e v e r d . C o n f o r m v o o r w a a r d e n i s d i t i n i e d e r g e v a l u i t e r l i j k v o o r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .

- D e b e g r o t i n g i s o p g e b o u w d v a n u i t p r o j e c t e n e n a c t i v i t e i t e n e n n i e t v a n u i t d e b a s i s v e r d e l i n g ( l o o n k o s t e n / m a t e r i a l e n / ) a a n g e z i e n v a n u i t d i t p e r s p e c t i e f r e s u l t a a t g e r i c h t e r a a n d e g e w e n s t e d o e l s t e l l i n g e n k a n w o r d e n g e w e r k t e n m e e r d r a a g v l a k o n t s t a a t v a n u i t d e s e c t o r .

3

Page 8: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

Inhoud

T e c h n i s c h e i n t e r p r e t a t i e s u b s i d i e r e g e l i n g 3

S a m e n l e v i n g i n o n t w i k k e l i n g : T u b b e r g e n , e r g e b e u r t ' i e t s ' 5

P r o b l e e m s t e l l i n g e n r o n d o m e n b i n n e n d e k u n s t g e r e l a t e e r d e c u l t u r e l e s e c t o r 6

1 ) P r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e k r a c h t e n c o h e s i e 6

2 ) O n b e k e n d h e i d o n d e r p a r t i c u l i e r e n e n h e t b e d r i j f s l e v e n 6

A m b i t i e s r o n d o m e n b i n n e n d e k u n s t g e r e l a t e e r d e c u l t u r e l e s e c t o r 7

1 ) K u n s t g e r e l a t e e r d e c u l t u u r p a r t i c i p a t i e 7

2 ) N e t w e r k : p r o f e s s i o n e l e c u l t u r e l e o r g a n i s a t i e 7

3 ) D e s k u n d i g h e i d / t a l e n t e n o n t w i k k e l i n g : r u i m t e v o o r p e r s o o n l i j k e c u l t u r e l e o n t w i k k e l i n g 8

H u i d i g e c u l t u u r p a r t i c i p a t i e 9

P r o g r a m m a 1 1

1 . C u l t u u r p a r t i c i p a t i e : 1 1

C u l t u u r 2 . 0 1 1

2 . N e t w e r k - s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n 1 3

1 . ' T r a n s p a r a n t e ' p r o j e c t o r g a n i s a t i e 1 3

2 . D o o r l o p e n d e z i c h t b a a r h e i d s b e v o r d e r i n g 1 4

3 . G e z a m e n l i j k e m a r k e t i n g e n p r o m o t i e 1 5

3 . D e s k u n d i g h e i d s b e v o r d e r i n g e n t a l e n t e n o n t w i k k e l i n g 1 6

C u l t u u r k u n j e l e r e n ! l e e r l i j n 2 0 1 7 - 2 0 2 0 1 6

R e s u l t a t e n i n 2 0 2 0 1 9

4

Page 9: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

Samenleving in ontwikkeling: Tubbergen, er gebeurt 'iets'

T e g e n w o o r d i g z o e k t m e n s t e e d s m e e r n a a r n i e u w e v o r m e n v a n s a m e n w e r k i n g e n f i n a n c i e r i n g t u s s e n o v e r h e i d , m a r k t p a r t i j e n , o n d e r n e m e r s e n p a r t i c u l i e r e n . D e z e n i e u w e v o r m e n v a n s a m e n w e r k i n g e n f i n a n c i e r i n g z i j n h a r d n o d i g : m i n d e r o v e r h e i d s g e s t u u r d , m e e r v a n u i t m a a t s c h a p p e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n a l l e p a r t i j e n . I n z e t : e e n g e l i j k w a a r d i g e s a m e n w e r k i n g t u s s e n o v e r h e d e n , m a r k t p a r t i j e n , b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n . E e n s a m e n w e r k i n g w a a r b i j m e e r g e d a c h t w o r d t v a n u i t d e h u i d i g e e i g e n a r e n e n g e b r u i k e r s . D a t v r a a g t o m e e n f a c i l i t e r e n d e o v e r h e i d d i e m i n d e r g e r i c h t i s o p b e l e i d e n r e g e l g e v i n g e n z e l f o n d e r n e m e n d i s o m t o t e e n v r u c h t b a r e s a m e n w e r k i n g t e k o m e n . D o e l : n i e u w e w a a r d e n t o e v o e g e n i n h e t g e b i e d - e c o n o m i s c h , s o c i a a l , e c o l o g i s c h e n r u i m t e l i j k . H e t i s z a a k d e p r i v a t e n e t w e r k e n t u s s e n p a r t i j e n t e l a t e n g r o e i e n , t e m o b i l i s e r e n e n p r o d u c t i e f t e m a k e n . D i t g e d a c h t e g o e d n e e m t i n d e g e m e e n t e T u b b e r g e n o o k e e n s t e e d s b e l a n g r i j k e r e r o l i n . D e G e m e e n t e w i l i n d e r o l v a n s t i m u l e r e n d e e n f a c i l i t e r e n d e p a r t n e r e e n b i j d r a g e l e v e r e n a a n h e t v e r s t e r k e n , v e r b i n d e n e n v e r n i e u w e n v a n s a m e n l e v i n g e n e c o n o m i e . D e G e m e e n t e z e t z i c h a c t i e f i n v o o r g e m e e n s c h a p p e l i j k e p a r t i c i p a t i e i n m a a t s c h a p p e l i j k e t h e m a ' s .

N i e t a l l e e n d e G e m e e n t e , m a a r o o k d e s a m e n l e v i n g k e n m e r k t e e n a n d e r h o u d i n g . D e s a m e n l e v i n g b o r r e l t e n b r u i s t e n l i j k t w a k k e r t e w o r d e n u i t h a a r c r i s i s g e r e l a t e e r d e w i n t e r s l a a p . B u r g e r i n i t a t i e v e n o m d o r p e n e n g e b i e d e n l e e f b a a r t e h o u d e n d i e n e n z i c h d a n o o k i n g r o t e g e t a l e n a a n . V r u c h t b a r e s a m e n w e r k i n g e n k e n n e n s t e e d s v a k e r e e n w i s s e l w e r k i n g t u s s e n o r g a n i s a t i e s , b u r g e r s e n d e G e m e e n t e . U i t g a n g s p u n t : s a m e n h a n d v a t e n c reeëren v o o r o n t w i k k e l i n g w e l k e t o e r u s t e n o p d e k r a c h t e n k n o w h o w v a n d e l o k a l e b e v o l k i n g . S a m e n a a n d e s l a g , d e t i j d i s r i j p v o o r o n t w i k k e l i n g !

C u l t u u r , i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , s p e e l t b i n n e n d e z e s a m e n w e r k i n g e n e n o n t w i k k e l i n g e n e e n b e l a g r i j k e r o l . B i n n e n e e n p l a t t e l a n d s c u l t u u r a l s d i e v a n g e m e e n t e T u b b e r g e n i s h e t b e l a n g r i j k o m s a m e n t e w e r k e n e n b e r e i d w i l l i g h e i d t e t o n e n o m z i c h i n t e z e t e n v o o r h e t c o l l e c t i e f . D i t g e g e v e n w o r d t i n h e t T w e n t s o o k w e l 'Noaberschap' g e n o e m d .

M a a r , w a t i s n o u e i g e n l i j k c u l t u u r ? V o l g e n s H o f s t e d e ( I n 1 9 6 7 g e p r o m o v e e r d i n d e s o c i a l e p s y c h o l o g i e a a n d e R i j k s u n i v e r s i t e i t G r o n i n g e n e n o . a . h o o g l e r a a r v e r g e l i j k e n d e c u l t u u r s t u d i e s v a n o r g a n i s a t i e s a a n d e R i j k s u n i v e r s i t e i t L i m b u r g ) , w o r d t h e t d e n k e n , d o e n e n l a t e n v a n d e m e n s v o o r e e n d e e l b e p a a l d d o o r , w a t w e n o e m e n , d e m e n t a l e p r o g r a m m e r i n g . D e z e p r o g r a m m e r i n g k o m t t o t s t a n d d o o r d e o p v o e d i n g e n d e s o c i a l e c o n t e x t w a a r i n e r v a r i n g e n w o r d e n o p g e d a a n . C u l t u u r v o r m t e e n d e e l v a n d e z e p r o g r a m m e r i n g . C u l t u u r i s v o l g e n s h e m e e n c o l l e c t i e f v e r s c h i j n s e l . W e k u n n e n c u l t u u r a l s v o l g t def in iëren: 'cultuur is de collectieve mentale programmering die de leden van één groep of categorie mensen onderscheidt van die van een andere'. C u l t u u r w o r d t o v e r g e d r a g e n v i a o n z e s o c i a l e o m g e v i n g e n n i e t v i a e r f e l i j k h e i d . C u l t u u r s t a a t i n t u s s e n d e m e n s e l i j k e n a t u u r ( d a t w a t a l l e m e n s e n g e m e e n h e b b e n ) e n d e p e r s o o n l i j k h e i d ( d a t w a t i e d e r e m e n s t o t e e n u n i e k w e z e n m a a k t ) .

A l s G e m e e n t e h e b b e n w i j b e w u s t g e k o z e n o m i n h e t k a d e r v a n c u l t u u r p a r t i c i p a t i e o n s t e r i c h t e n o p d e d i s c i p l i n e ' k u n s t e n ' , o o k w e l k u n s t g e r e l a t e e r d e c u l t u u r g e n o e m d . D e d i s c p l i n e s d i e g e k o z e n z i j n , z i j n b e e l d e n d e k u n s t e n t h e a t e r . D e v o l g e n d e u i t d a g i n g l i g t o n s n u v o o r :

H o e z o r g e n w i j a l s G e m e e n t e , i n s a m e n w e r k i n g m e t b e s t a a n d e k u n s t g e r e l a t e e r d e c u l t u r e l e p a r t i j e n , e r v o o r d a t b e e l d e n d e k u n s t e n t h e a t e r e e n o n d e r d e e l w o r d e n v a n d e o v e r k o e p e l e n d e

p l a t t e n l a n d s c u l t u u r b i n n e n g e m e e n t e T u b b e r g e n ? D i t m e t b e h u l p v a n h e t l o k a a l c u l t u u r e e l - e n s a m e n l e v i n g s D N A .

V e r t r o u w e n d e o p d e h u i d i g e t i j d s g e e s t , d e d r i v e o m o n z e g e m e e n t e t e o n t w i k k e l e n , o n s ' n o a b e r s c h a p ' én o n s p o t e n t i e e l o n d e r s c h e i d e n d c u l t u r e e l e n t o e r i s t i s c h v e r m o g e n m e t g l a s , g a a n w i j d e z e u i t d a g i n g g r a a g a a n .

5

Page 10: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

Probleemstellingen rondom en binnen de kunstgerelateerde culturele sector

O n d a n k s d e v e r s c h i l l e n d e a a r d v a n d e c u l t u r e p a r t i j e n d i e d e g e m e e n t e T u b b e r g e n r i j k i s ( z i e o n d e r : p r o g r a m m a - h u i d i g e c u l t u u r p a r t i c i p a t i e ) v o n d m e n i n h e t k a d e r v a n c u l t u u r p a r t i c i p a t i e a l s n e l e e n o v e r e e n k o m s t i g h e i d . P a r t i j e n m e r k e n o p d a t d e k u n s t g e r e l a t e e r d e c u l t u u r p a r t i c i p a t i e o n d e r p a r t i c u l i e r e n e n h e t b e d r i j f s l e v e n b i n n e n g e m e e n t e T u b b e r g e n e r g g e r i n g i s . D i t b a a r t a l l e n e r n s t i g e z o r g e n . O n d a n k s d a t c u l t u r e l e p a r t i j e n b e i d e z o v e e l m o g e l i j k m e e n e m e n i n h a a r a c t i v i t e i t e n b l i j f t g r o o t s c h a l i g e b e t r o k k e n h e i d v a n p a r t i c u l i e r e n e n h e t b e d r i j f s l e v e n a c h t e r w e g e . M e n v e r m o e d t d a t d e a f s t a n d t o t d e s e c t o r t e v e r w i j t e n v a l t a a n t w e e a s p e c t e n ; ( 1 ) h e t g e b r e k a a n p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e k r a c h t e n c o h e s i e én ( 2 ) d e o n b e k e n d h e i d o v e r d e c u l t u r e l e s e c t o r e n a c t i v i t e i t e n o n d e r p a r t i c u l i e r e n e n h e t b e d r i j f s l e v e n .

1 ) P r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e k r a c h t e n c o h e s i e U i t g e s p r e k k e n m e t c u l t u r e l e s e c t o r b l i j k t d a t d e c u l t u r e l e s e c t o r v a n g e m e e n t e T u b b e r g e n v e r s n i p p e r d i s . B e s t a a n d e p a r t i j e n e n b e l a n g h e b b e n d e n f u n c t i o n e r e n m o m e n t e e l s e p a r a a t a a n e l k a a r e n v e e l a l v a n u i t h u n e i g e n gecreëerde k a d e r s . S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n t u s s e n p a r t i j e n k o m t n o g w e i n i g v o o r . M e n k e n t g e e n o v e r k o e p e l e n d e o r g a n i s a t i e o f c u l t u r e l e ' k a p s t o k ' t e r o n d e r s t e u n i n g v a n o f a l s h a n d v a t e n v o o r b e l e i d s v o e r i n g . D e s e c t o r k e n t w e i n i g , t o t g e e n , p r o f e s s i o n e l e e n v e r b i n d e n d e k r a c h t . H e t b e s t a a n s r e c h t v a n d e c u l t u r e l e s e c t o r s t e u n t m e t h a a r h u i d i g b e l e i d v e e l a l o p t o e w i j d i n g v a n v e l e v r i j w i l l i g e r s ( b i j G l a s r i j k a l ± 1 0 0 v r i j w i l l i g e r s a c t i e f ) . B e t r o k k e n e n d i e z i c h v a n u i t h u n e i g e n p a s s i e e n i n t e r e s s e o p v r i j w i l l i g e b a s i s i n z e t t e n v o o r c u l t u u r . V r i j w i l l i g e r s z i j n h e t g o u d e n g o e d v a n d e c u l t u r e l e s e c t o r , m a a r m e n z o e k t m e e r n a a r p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e k r a c h t e n c o h e s i e b i n n e n g e m e e n t e T u b b e r g e n . T e v e n s m e r k t m e n d a t d e c u l t u r e l e s e c t o r i n h a a r h u i d i g e v o r m w e i n i g p a r t i c i p e r e n d i s b i n n e n - e n s a m e n h a n g k e n t m e t - d e t o e r i s t i s c h e o r g a n i s a t i e s t r u c t u r e n . M e n w e r k t i n h a a r h u i d i g e v o r m e n n i e t s a m e n a a n l o k a l e c u l t u r e l e e n t o e r i s t i s c h e p r o d u c t o n t w i k k e l i n g e n m a r k e t i n g . E e n g e z a m e n l i j k c u l t u r e e l b e l e i d , g e z a m e n l i j k e P R e n e e n c u l t u r e l e ' k a p s t o k ' k a n v e r d e r e d i v e r g e n t i e v a n én b i n n e n d e c u l t u r e l e s e c t o r t e g e n g a a n , o m z o v o o r d e h e l e c u l t u r e l e s e c t o r i n d e g e m e e n t e m e e r d a a d k r a c h t e n s l a g v a a r d i g h e i d t e r e a l i s e r e n .

2 ) O n b e k e n d h e i d o n d e r p a r t i c u l i e r e n e n h e t b e d r i j f s l e v e n D e m e e s t e v r i j w i l l i g e r s e n a c t i e f b e t r o k k e n e n i n d e c u l t u r e l e s e c t o r b e s t a a n m o m e n t e e l u i t v o l w a s s e n e n e n o u d e r e n . J o n g e a a n w a s k o m t t e w e i n i g v o o r , d e i n t e r e s s e o n d e r j o n g e r e n v o o r d e s e c t o r i s g e r i n g . D e j e u g d b i n n e n g e m e e n t e T u b b e r g e n i n t e r e s s e e r t z i c h w e i n i g , d a n w e l n i e t , v o o r k u n s t e n c u l t u u r . V o l g e n s c u l t u r e l e p a r t i j e n b i n n e n g e m e e n t e T u b b e r g e n l i j k t h e t a l s o f d e s e c t o r l a s t h e e f t v a n e e n i m a g o p r o b l e e m o n d e r j o n g e r e n . N i e t a l l e e n t u s s e n d e j e u g d e n d e c u l t u r e l e s e c t o r m e r k t m e n e e n b e p a a l d e a f s t a n d , o o k h e t b e d r i j f s l e v e n h e e f t e e n w e i n i g p a r t i c i p e r e n d e h o u d i n g . O n d e r n e m e r s v o e l e n z i c h n i e t b e t r o k k e n m e t d e s e c t o r e n z i e n c u l t u u r v e e l a l a l s e e n ' v a a g ' c o n t a i n e r b e g r i p . D e t w e e d o e l g r o e p e n l i j k e n z i c h s t e e d s v e r d e r t e d is tant iëren v a n c u l t u u r . D e k l e i n s c h a l i g e b e t r o k k e n h e i d v a n j o n g e r e n e n h e t b e d r i j f s l e v e n b a a r t d e s e c t o r , m e t n a m e v o o r d e t o e k o m s t , e r n s t i g e z o r g e n . C u l t u r e l e p a r t i j e n w i j t e n d e z e d i s t a n t i e a a n d e o n w e t e n d h e i d v a n j o n g e r e n e n o n d e r n e m e r s m e t b e t r e k k i n g t o t c u l t u u r . H e t i n d i v i d u i s s i m p e l w e g n i e t o p d e h o o g t e v a n d e a a n t r e k k e l i j k h e i d e n d e m o g e l i j k e k a n s e n b i n n e n d e c u l t u r e l e s e c t o r . O n b e k e n d m a a k t i m m e r s o n b e m i n d . V o l g e n s c u l t u r e l e p a r t i j e n i s e r b i n n e n d e g e m e e n t e g r e n s m o m e n t e e l t e w e i n i g a a n b o d v o o r p e r s o o n l i j k e o n t w i k k e l i n g i n h e t k a d e r v a n k u n s t e n c u l t u u r . D e c u l t u r e l e s e c t o r i n d e g e m e e n t e n T u b b e r g e n z o e k t n a a r m a n i e r e n o m d i t a a n b o d t e v e r g r o t e n .

6

Page 11: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

Ambities rondom en binnen de kunstgerelateerde culturele sector

1 ) K u n s t g e r e l a t e e r d e c u l t u u r p a r t i c i p a t i e B i n n e n g e m e e n t e T u b b e r g e n v a l t e r n o g v e e l t e w i n n e n m e t b e t r e k k i n g t o t c u l t u u r p a r t i c i p a t i e . V o o r n a m e l i j k h e t p r o f e s s i o n a l i s e r e n v a n d e s e c t o r e n h e t r e a l i s e r e n v a n m e e r b e t r o k k e n h e i d o n d e r i n w o n e r s z i e t m e n a l s g r o o t s t e u i t d a g i n g e n . H e t u l t i e m e d o e l o p d e l a n g e t e r m i j n i s e r o p g e r i c h t d a t i e d e r e i n w o n e r v a n g e m e e n t e T u b b e r g e n d o o r m i d d e l v a n v o l d o e n d e a a n b o d b i n n e n d e g e m e e n t e g r e n s u i t e i n d e l i j k i n c o n t a c t i s m e t c u l t u u r . V a n u i t d i t c o n t a c t o n t s t a a t g e m e e n t e b r e d e c u l t u r e l e o n t p l o o i i n g ( e n ) o p h e t g e b i e d v a n b e e l d e n d e k u n s t e n t h e a t e r . D e a m b i t i e s v a n g e m e e n t e T u b b e r g e n m e t b e t r e k k i n g t o t c u l t u u r p a r t i c i p a t i e k e n n e n e e n o v e r d u i d e l i j k e b e h o e f t e a a n s t r u c t u u r , p r o f e s s i o n a l i s e r i n g , l o k a l e b e t r o k k e n h e i d e n h e t r e a l i s e r e n v a n m o g e l i j k h e d e n t o t t a l e n t e n o n t w i k k e l i n g e n d e s k u n d i g h e i d s b e v o r d e r i n g . D e c u l t u r e l e s e c t o r v a n g e m e e n t e T u b b e r g e n s t r e e f t m e t h e t c u l t u u r p r o f i e l p r o g r a m m a n a a r e e n g e m e e n t e d i e i n 2 0 2 0 d e o n w e t e n d h e i d o v e r c u l t u u r i n d e g e m e e n t e T u b b e r g e n o n d e r m e t n a m e j o n g e r e n g r o t e n d e e l s h e e f t d o e n v e r d w i j n e n .

Iedere jongere (en uiteindelijke iedere inwoner) participeert in en na 2020 in één of meer vormen van (kunstgerelateerde) cultuurbeleving binnen de eigen gemeente waarbij er de koppeling zichtbaar is met de

gemeentelijke plattelandscultuur.

2 ) N e t w e r k : p r o f e s s i o n e l e c u l t u r e l e o r g a n i s a t i e D e c u l t u r e l e s e c t o r w i l e e n o r g a n i s a t i e r e a l i s e r e n w a a r b i n n e n z i j z i c h k u n n e n v e r e n i g e n . ' O r g a n i s a t i e ' w o r d t g e z i e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . M e n s p r e e k t a l v a n e e n o r g a n i s a t i e w a n n e e r e r s p r a k e i s v a n e e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d t u s s e n m e n s e n m e t e e n b l i j v e n d k a r a k t e r g e r i c h t o p h e t b e r e i k e n v a n één o f m e e r d e r e d o e l s t e l l i n g e n . H e t s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d d i e n t p r o f e s s i o n e e l o p g e z e t t e w o r d e n e n t e f u n c t i o n e r e n a l s c u l t u r e l e ' k a p s t o k ' . C u l t u r e l e p a r t i j e n d i e n e n i n s t a a t t e z i j n g e z a m e n l i j k b e l e i d t e s c h r i j v e n e n d i t b e l e i d n a t e s t r e v e n . D e v o l l e d i g e o r g a n i s a t i e d i e n t z o m i n m o g e l i j k o v e r h e i d s a f h a n k e l i j k t e z i j n . M o m e n t e e l s t e u n e n c u l t u r e l e p a r t i j e n v e e l a l o p s u b s i d i e v e r s t r e k k i n g e n z i j n d a a r m e e s t e r k a f h a n k e l i j k v a n d e l o k a l e p o l i t i e k . E e n g e v a a r l i j k e p o s i t i e v o o r v e e l c u l t u r e l e p a r t i j e n . C u l t u u r h o o r t a u t o n o o m e n a u t h e n t i e k t e z i j n e n d a a r m e e h a a r e i g e n b e s t a a n s r e c h t a f t e d w i n g e n , z o n d e r o v e r h e i d s i n m e n g i n g . B i j v e r a n d e r i n g i n l o k a a l p o l i t i e k e v o o r k e u r b e s t a a t n u d e k a n s d a t c u l t u u r a c h t e r g e s t e l d w o r d t a a n a n d e r e d o e l e i n d e n . C u l t u r e l e p a r t i j e n w i l l e n m e t e e n p r o f e s s i o n e l e c u l t u r e l e o r g a n i s a t i e h e t a u t o n o m e , o n a f h a n k e l i j k e b e s t a a n s r e c h t v a n d e l o k a l e c u l t u r e l e s e c t o r w a a r b o r g e n . B i n n e n d e z e o r g a n i s a t i e s t r e v e n z i j g e z a m e n l i j k n a a r e e n d u u r z a a m v e r d i e n m o d e l , e n z o e k t d a a r b i j s a m e n w e r k i n g m e t d e t o e r i s t i s c h e s e c t o r . M e n w i l e i g e n a a r s c h a p o v e r h e t e i g e n c u l t u r e e l p r o d u c t e n p r o f e s s i o n e l e s l a g k r a c h t o m d i t c u l t u r e e l p r o d u c t n a a r e e n h o g e r p l a n t e t i l l e n .

In 2020 kent gemeente Tubbergen een 'volwassen' kunstgerelateerde culturele projectorganisatie die de eerste stappen heeft gezet naar een eigen verdienmodel en waarbinnen alle kunstgerelateerde culture

partijen van gemeente Tubbergen verenigd zijn en zich ontplooien in het kader van 'een glinsterend Tubbergen' met als belangrijkste thema glas.

D e g r o o t s t e u i t d a g i n g b i n n e n i e d e r e i n t e g r a l e s a m e n w e r k i n g i s d e g e z a m e n l i j k e d o e l s t e l l i n g v a n d e z e s a m e n w e r k i n g . I e d e r e a a n g e s l o t e n p a r t i j d i e n t z i c h z e l f i n d e d o e l s t e l l i n g t e h e r k e n n e n e n d i e n t t e v e n s b e r e i d t e z i j n o m h e t g e z a m e n l i j k b e l a n g t e d i e n e n . M e n v i n d t e l k a a r o p i n h o u d e n d u r f t b u i t e n d e e i g e n gecreëerde k a d e r s t e s t a p p e n . P a s d a n i s e e n i n t e g r a l e o n t w i k k e l i n g v a n u i t m e e r d e r e b e l a n g h e b b e n d e n s u c c e s v o l . A l v o o r d a t d e G e m e e n t e T u b b e r g e n c u l t u r e l e b e l a n g h e b b e n d e n o v e r o p d e r e g e l i n g c u l t u u r p r o f i e l w e e s , s p r a k e n c u l t u r e l e b e l a n g h e b b e n d e n d e i n t e n t i e u i t o m m e e r s a m e n t e w i l l e n w e r k e n . A l l e n g a v e n a a n z i c h i n d e z e l f d e p r o b l e e m s t e l l i n g e n t e h e r k e n n e n e n z a g e n i n d a t m e n g e z a m e n l i j k s t e r k e r s t a a t d a n a l l e e n . O p 6 a p r i l j l . t i j d e n s e e n c u l t u r e e l v e r k e n n i n g s o v e r l e g , o p i n i t i a t i e f v a n H o f v a n T u b b e r g e n , h e b b e n G l a s r i j k , d e G l i n s t e r i n g , H o f v a n T u b b e r g e n , K A F T e n d e t o e r i s t i s c h e s t i c h t i n g : T o e r i s t i s c h e G l i n s t e r e n d T u b b e r g e n a a n g e g e v e n e l k a a r o p i n h o u d w e t e n t e v i n d e n . D e p a r t i j e n t o o n d e n a l l e n d e b e r e i d h e i d o m t e w i l l e n i n v e s t e r e n i n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o m h e t g e z a m e n l i j k c u l t u r e e l b e l a n g t e d i e n e n . H e t o v e r k o e p e l e n d e t h e m a ' g l a s ' w e r d d o o r d e

7

Page 12: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

a a n w e z i g e p a r t i j e n a a n g e n o m e n a l s r o d e d r a a d v o o r d e z e c u l t u r e l e s a m e n w e r k i n g . ' S a m e n s t e r k ! ' i s h e t n i e u w e u i t g a n g s p u n t . D e r e g e l i n g c u l t u u r p r o f i e l i s i n d e z e e e n m i d d e l , e n n i e t e e n d o e l o p z i c h , o m d e z e s a m e n w e r k i n g d a a d - e n s l a g k r a c h t b i j t e z e t t e n . D e r e g e l i n g z a l d e c u l t u r e l e s e c t o r o n d e r s t e u n e n o m h a a r s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d d e k o m e n d e 3 j a a r o p t e z e t t e n e n u i t t e b r e i d e n d o o r o n d e r a n d e r e h e t o n d e r w i j s i n t e s c h a k e l e n ( z i e o n d e r p r o g r a m m a -d e s k u n d i g h e i d s b e v o r d e r i n g ) . O m d a t d e b e l a n g r i j k s t e b a s i s a a n w e z i g i s , i n h o u d e l i j k e a f s t e m m i n g e n b e r e i d h e i d t o t s a m e n w e r k i n g , k a n d e G e m e e n t e n i e t a n d e r s c o n c l u d e r e n d a n d a t h e t c u l t u r e l e n e t w e r k o o k n a 2 0 2 0 z a l v o o r t b e s t a a n .

3 ) D e s k u n d i g h e i d / t a l e n t e n o n t w i k k e l i n g : r u i m t e v o o r p e r s o o n l i j k e c u l t u r e l e o n t w i k k e l i n g D e c u l t u r e l e s e c t o r i n d e g e m e e n t e T u b b e r g e n w i l d e g e c o n s t a t e e r d e o n w e t e n d h e i d o v e r c u l t u u r o n d e r i n w o n e r s v a n g e m e e n t e T u b b e r g e n w e g n e m e n e n m e e r c o n t a c t e n b e t r o k k e n h e i d m e t c u l t u u r r e a l i s e r e n . M e e r c o n t a c t e n b e t r o k k e n h e i d s t e l t e l k e i n w o n e r v a n d e g e m e e n t e i n s t a a t o m a c t i e f r i c h t i n g t e g e v e n a a n d e e i g e n c u l t u u r b e l e v i n g . Z i j s t r e v e n n a a r m e e r f y s i e k e v o r m e n b i n n e n d e g e m e e n t e g r e n s o m c u l t u u r v o o r j o n g e n o u d l a a g d r e m p e l i g , b e l e e f b a a r e n l e e r b a a r t e m a k e n . ' I e d e r e i n w o n e r ' z i e t m e n a l s e e n m o o i e a m b i t i e v o o r d e l a n g e t e r m i j n . H e t e e r s t e j a a r w i l d e c u l t u r e l e s e c t o r v o o r n a m e l i j k d e s k u n d i g h e i d b e v o r d e r e n o n d e r h a a r b e s t a a n d e c u l t u u r p a r t i c i p a n t e n e n h a a r i m a g o o n d e r j o n g e r e n v e r b e t e r e n . M e n w i l d e j e u g d k e n n i s l a t e n m a k e n m e t d e v e r s c h i l l e n d e a s p e c t e n v a n c u l t u u r . M e n v i n d t h e t h i e r b i j b e l a n g r i j k d a t d e j e u g d a l o p j o n g e l e e f t i j d i n a a n r a k i n g k o m t m e t c u l t u u r . K u n s t g e r e l a t e e r d e c u l t u u r w i l m e n v e r a n k e r e n b i n n e n d e l o k a l e b e s t a a n d e ( j o n g e r e n ) c u l t u r e n . D e c u l t u r e l e s e c t o r w i l j o n g t a l e n t o n t d e k k e n e n c u l t u r e l e o n t w i k k e l i n g o p j o n g e l e e f t i j d b e v o r d e r e n e n a a n j a g e n .

In 2020 is iedere inwoner van gemeente Tubbergen in de gelegenheid om binnen de gemeentegrens vorm te geven aan zijn of haar eigen culturele leerlijn binnen de disciplines theater en beeldende kunst.

8

Page 13: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

Huidige cultuurparticipatie

W a n n e e r m e n s p r e e k t o v e r k u n s t g e r e l a t e e r d e c u l t u r e l e p a r t i j e n b i n n e n d e g e m e e n t e T u b b e r g e n s p r e e k t m e n a l s n e l o v e r G l a s r i j k , d e G l i n s t e r i n g , K A F T e n H o f v a n T u b b e r g e n . P a r t i j e n m e t a l l e n e e n e i g e n i d e n t i t e i t , a c h t e r g r o n d , o r g a n i s a t i e g r a a t , v r i j w i l l i g e r s e n a g e n d a .

G l a s r i j k T u b b e r g e n G l a s r i j k T u b b e r g e n i s e e n a a n s p r e k e n d e v e n e m e n t i n h e t e e r s t e w e e k e n d v a n o k t o b e r d a t j a a r l i j k s c i r c a 1 5 . 0 0 0 b e z o e k e r s t r e k t . I n 2 0 1 6 w e r d m e t d e e l n a m e v a n m e e r d a n 4 0 k u n s t e n a a r s u i t 2 0 E u r o p e s e l a n d e n h e t 2 0 - j a r i g j u b i l e u m g e v i e r d . G l a s r i j k T u b b e r g e n h e e f t e e n b e l a n g r i j k e p l a a t s v e r o v e r d o p d e ' g l a s k a a r t ' v a n N e d e r l a n d . N e r g e n s i n N e d e r l a n d v i n d t e e n e v e n e m e n t p l a a t s w a a r g l a s k u n s t z o p r o m i n e n t i n d e b i n n e n - e n b u i t e n r u i m t e a a n w e z i g i s . I n h e t k a d e r v a n c u l t u u r e d u c a t i e b r e n g e n l e e r l i n g e n v a n h e t l o k a a l m i d d e l b a a r o n d e r w i j s ( S t . C a n i s i u s T u b b e r g e n ) e n d e l e e r j a r e n 7 e n 8 v a n h e t p r i m a i r e o n d e r w i j s ( g e v e s t i g d i n a l l e k e r k d o r p e n ) j a a r l i j k s e e n b e z o e k a a n h e t e v e n e m e n t . N a 2 0 j a a r i s h e t e v e n e m e n t e c h t e r n o g s t e e d s f i n a n c i e e l a f h a n k e l i j k v a n s u b s i d i e v e r s t r e k k i n g e n s p o n s o r i n g e n b e r u s t h e t e v e n e m e n t v o l l e d i g o p d e i n z e t v a n l o k a l e v r i j w i l l i g e r s .

Glaskunstroute: N a d e o n t b i n d i n g v a n d e l o k a l e V V V i n 2 0 1 6 i s d e g l a s k u n s t r o u t e o n d e r d e e l g e w o r d e n v a n d e S t i c h t i n g G l a s r i j k T u b b e r g e n . 1 3 k u n s t e n a a r s h e b b e n o p 1 3 l o c a t i e s i n h e t b u i t e n g e b i e d o b j e c t e n gecreëerd d i e e l k e e n o n d e r d e e l v a n g l a s h e b b e n e n z e e r d i v e r s v a n a a r d z i j n . D e p l a a t s e n w a a r d i e g l a s o b j e c t e n s t a a n z i j n d o o r m i d d e l v a n e e n r o u t e m e t e l k a a r v e r b o n d e n . H e t b e g i n v a n d e r o u t e i s i n h e t c e n t r u m v a n T u b b e r g e n . I n h e t c e n t r u m v a n T u b b e r g e n z i j n o o k d i v e r s e g l a s o b j e c t e n t e z i e n , z o w e l b u i t e n a l s b i n n e n i n o n d e r a n d e r e h e t g e m e e n t e h u i s , h e t C H I E C e n d e S i n t P a n c r a t i u s B a s i l i e k m e t h a a r p r a c h t i g e g l a s - i n - l o o d - r a m e n d i e d o o r 5 g e n e r a t i e s u i t d e g l a z e n i e r s f a m i l i e N i c o l a s z i j n g e m a a k t . B u i t e n z i j n g l a s o b j e c t e n t e b e w o n d e r e n i n e e n v i e r t a l g l a s v i t r i n e s a a n d e G r o t e s t r a a t e n i n s t a p t e g e l s i n e n k e l e w i n k e l s t r a t e n v a n h e t d o r p . S t i c h i n g G l a s r i j k T u b b e r g e n s p r e e k t d e i n t e n t i e u i t d e g l a s k u n s t r o u t e u i t t e w i l l e n b r e i d e n o m b e e l d e n d e g l a s k u n s t

D e G l i n s t e r i n g D e G l i n s t e r i n g i s e e n i n i t i a t i e f v a n u i t d e s a m e n l e v i n g m e t a l s d o e l o m c o n t i n u t e b l i j v e n b o u w e n a a n h e t c reëren v a n b e l e v i n g d o o r m i d d e l v a n g l a z e n b o u w s t e n e n , d i e s t e e d s m e e r z i c h t b a a r w o r d e n i n T u b b e r g e n i n b i j v o o r b e e l d k u n s t o b j e c t e n , g e b o u w e n o f i n d e o p e n b a r e r u i m t e . I n w o n e r s , t o e r i s t e n , k u n s t e n a a r s , o r g a n i s a t i e s e n b e d r i j v e n w e r k e n s a m e n a a n e e n ' v e r w o n d e r i n g v o o r j a r e n ' . I n i t i a t i e f n e m e r s v a n h e t p r o j e c t w e r k e n m o m e n t e e l s a m e n m e t l o k a l e t o e r i s t i s c h e o n d e r n e m e r s o m d e e e r s t e ' g l i n s t e r i n g ' t e o n t w e r p e n . H e t d o e l v a n d e G l i n s t e r i n g i s o m c o n t i n u t e b l i j v e n b o u w e n a a n h e t c reëren v a n b e l e v i n g . D i t b e t e k e n t d a t h e t p r o j e c t i n b e w e g i n g i s e n e i g e n l i j k n o o i t a f k a n z i j n . N i e u w e p r o j e c t e n k u n n e n o n t s t a a n , m a a r o o k b e s t a a n d e i n i t i a t i e v e n i n d e g e m e e n t e T u b b e r g e n k u n n e n g a a n ' g l i n s t e r e n ' d o o r m i d d e l v a n g l a z e n b o u w s t e n e n . H e t p r o j e c t b e o o g t h i e r m e e o p l a n g e t e r m i j n p o s i t i e v e i m p u l s e n a a n d e e c o n o m i e , d e w e r k g e l e g e n h e i d , o n d e r w i j s , h e t t o e r i s m e e n d e w o o n o m g e v i n g t e g e v e n . O m d e a m b i t i e w a a r t e m a k e n z e t t e n d e i n i t i a t i e f n e m e r s z i c h i n o m e e n u n i e k e g l a z e n b o u w s t e e n t e o n t w i k k e l e n . D e g l a z e n b o u w s t e e n w o r d t m e t b e h u l p v a n d e k e n n i s e n k u n d e v a n k u n s t e n a a r s , a m b a c h t s l i e d e n , l o k a l e o n d e r n e m e r s e n d e b e w o n e r s t o e g e p a s t i n v e r s c h i l l e n d e p r o j e c t e n . D e g l a z e n b o u w s t e e n v o r m t h e t s y m b o o l v o o r d e v i s i e e n g e z a m e n l i j k e i n s p a n n i n g v a n d e T u b b e r g s e g e m e e n s c h a p e n k e n m e r k t h e t g e m e e n t e l i j k e g l a s D N A . S a m e n b o u w e n a a n e e n l e e f b a a r , t o e r i s t i s c h e n c u l t u r e e l T u b b e r g e n , d a t i s w a a r d e G l i n s t e r i n g v o o r s t a a t . D e o n t w i k k e l i n g e n o m t r e n t ' D e G l i n s t e r i n g ' e n dé u n i e k e g l a z e n T u b b e r g s e b o u w s t e e n z i j n i n v o l l e g a n g .

9

Page 14: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

H o f v a n T u b b e r g e n H o f v a n T u b b e r g e n i s e e n c r e a t i e f c u l t u r e e l c e n t r u m d a t f y s i e k g e v e s t i g d i s i n h e t m o n u m e n t a a l p a n d D e E e s h o f . H e t i s e e n c e n t r u m v o o r d i v e r s e c r e a t i e v e a c t i v i t e i t e n , w o r k s h o p s , s a m e n w e r k i n g e n m u l t i d i s c i p l i n a i r e c r o s s o v e r s . D e p l e k w a a r h e t b o r r e l t e n b r u i s t . E e n w e l k o m e o n t m o e t i n g s p l e k v o o r i n w o n e r s , b e z o e k e r s , k u n s t e n a a r s , g a s t e n , c u r s i s t e n , k l a n t e n , s t u d e n t e n e n t o e r i s t e n . H e t d o e l v a n h e t H o f v a n T u b b e r g e n i s o m u i t t e g r o e i e n t o t e e n b r u i s e n d e d u c a t i e f c u l t u r e e l e n c u l i n a i r c e n t r u m d a t e r a a n b i j d r a a g t d e l e e f b a a r h e i d i n d e o m g e v i n g T u b b e r g e n v e r d e r t e o n t w i k k e l e n .

Glaskunstcentrum I n d e E e s h o f i s h e t g l a s k u n s t c e n t r u m h e t K o e t s h u i s g e v e s t i g d . H i e r m a k e n b e z o e k e r s k e n n i s m e t v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n g l a s k u n s t e n k u n n e n z e d e e l n e m e n a a n d i v e r s e w o r k s h o p s .

Film, Food Fest: Theater 2.0 H e t F i l m F o o d F e s t i s e e n o p e n l u c h t b i o s c o o p m e t e e n c u l i n a i r t h e m a . D e e e r s t e e d i t i e v a n h e t f e s t i v a l z a l o p 2 6 e n 2 7 m e i p l a a t s v i n d e n o p h e t b u i t e n t e r r e i n v a n H a v e z a t e d e E e s h o f t e T u b b e r g e n . T i j d e n s d e o p e n l u c h t v o o r s t e l l i n g w o r d e n e r f i l m s v e r t o o n d m e t e e n c u l i n a i r t h e m a e n d e b e z o e k e r s k r i j g e n d e g e r e c h t e n d i e i n d e f i l m v o o r k o m e n d a a d w e r k e l i j k á l a m i n u t e g e s e r v e e r d v o o r e e n 4 d i m e n s i o n a l e b e l e v i n g v a n d e f i l m . D e b e z o e k e r k a n d e f i l m n i e t a l l e e n z i e n e n h o r e n , m a a r o o k r u i k e n , v o e l e n e n p r o e v e n . D e p r o j e c t m e d e w e r k e r s z i j n d e s t u d e n t e n v a n h e t S a x i o n t e D e v e n t e r . Z i j z u l l e n c o n t a c t l e g g e n m e t a l l e s t a k e h o l d e r s , h e t g e h e l e e v e n e m e n t o r g a n i s e r e n e n t i j d e n s d e u i t v o e r o o k c o ö r d i n e r e n . H e t b e s t u u r v a n h e t H o f v a n T u b b e r g e n z a l a a n s t u r e n w a a r n o d i g . H e t d o e l v a n h e t F i l m F o o d F e s t i s o m h e t H o f v a n T u b b e r g e n m e e r o n d e r d e a a n d a c h t b r e n g e n b i j v e r s c h i l l e n d e d o e l g r o e p e n e n o m i n k o m s t e n g e n e r e r e n z o d a t h e t H o f v a n T u b b e r g e n g e l d t o t b e s c h i k k i n g h e e f t o m h u n m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l e n t e r e a l i s e r e n .

K A F T H e t K a m e r f e s t i v a l T w e n t e ( K A F T ) i s o n t s t a a n v a n u i t h e t i d e e o m c u l t u u r p a r t i c i p a t i e t e b e v o r d e r e n e n m u z i e k , c a b a r e t , t o n e e l e n k l e i n k u n s t t o e g a n k e l i j k t e m a k e n v o o r e e n b r e e d p u b l i e k ( b e w o n e r s e n b e z o e k e r s ) i n T w e n t e . D e v o o r s t e l l i n g e n s p e l e n z i c h v o o r e e n g r o o t d e e l a f i n k a m e r s o p d i v e r s e l o c a t i e s i n T u b b e r g e n . K a m e r s e n a n d e r e b i j z o n d e r e l o c a t i e s - w a a r o n d e r e n k e l e p r a c h t i g e T w e n t s e E r v e n - w o r d e n t i j d e n s K A F T o m g e b o u w d t o t k l e i n t h e a t e r ; e e n u n i e k e s p e e l e r v a r i n g v o o r a r t i e s t e n e n e e n u n i e k e b e l e v e n i s v o o r h e t p u b l i e k !

1 0

Page 15: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

Programma

1. Cultuurparticipatie:

C u l t u u r 2 . 0 G e m e e n t e T u b b e r g e n k e n t v e r s c h i l l e n d e k u n s t g e r e l a t e e r d e c u l t u r e l e p a r t i j e n e n i n i t i a t i e v e n w a a r b i j b e e l d e n d e k u n s t e n t h e a t e r d e b e l a n g r i j k s t e h o o f d t o o n v o e r e n . C u l t u r e l e p a r t i j e n z i e n e c h t e r i n d a t d e h u i d i g e t i j d s g e e s t v r a a g t o m a n d e r e m a n i e r e n v a n c u l t u u r b e l e v i n g . C u l t u u r b e l e v i n g w a a r b i j s o c i a a l ¬m a a t s c h a p p e l i j k e t h e m a ' s , i n n o v a t i e e n h e t l o k a a l D N A e e n d u i d e l i j k e r o l h e b b e n . H e t ' h o e ' e n h e t ' w a a r o m ' z i j n i n o p m a r s e n w o r d e n v e e l a l b e l a n g r i j k e r e r v a r e n d a n h e t ' w a t ' e n h e t ' w a a r ' . M e n w i l k u n s t g e r e l a t e e r d e c u l t u u r d o o r m i d d e l v a n g l a s D N A e n l o k a l e m a a t s c h a p p e l i j k e t h e m a ' s o p e e n n i e u w e w i j z e v e r a n k e r e n i n h e t o v e r k o e p e l e n d c u l t u r e e l g e d a c h t e g o e d v a n d e l o k a l e b e v o l k i n g .

Cradle tot cradle: 'van glas naar glas' W a n n e e r m e n z i c h z e l f w i l p r o f i l e r e n a l s 'dé g l a s g e m e e n t e ' m o e t d i t g e d a c h t e g o e d o o k g e l a d e n w o r d e n b i j d e l o k a l e b e v o l k i n g . D o o r h e t p r o j e c t ' v a n g l a s n a a r g l a s ' z a l d e g e h e l e b e v o l k i n g i n a a n r a k i n g k o m e n m e t h e t g l a s D N A v a n g e m e e n t e T u b b e r g e n . D o o r m i d d e l v a n g l a s i n z a m e l i n g s a c t i e s w i l m e n d e b e v o l k i n g n i e t a l l e e n o p c r e a t i e v e w i j z e a a n d e s l a g l a t e n g a a n m e t g l a s ( k u n s t ) , m a a r w i l m e n t e v e n s b e w u s t z i j n c reëren r o n d o m d u u r z a a m h e i d . H e t i n g e z a m e l d e g l a s k a n m e n d o o r m i d d e l v a n w o r k s h o p s o m z e t t e n n a a r b e e l d e n d e k u n s t e n g e b r u i k s v o o r w e r p e n . M e n k a n e r v o o r k i e z e n g e z a m e n l i j k t e w e r k e n a a n e e n c o l l e c t i e f v o o r w e r p o m d e b u i t e n r u i m t e t e v e r r e i k e n o f t e w e r k e n a a n i n d i v i d u e l e k u n s t - e n g e b r u i k s v o o r w e r p e n . H e t i n i t i a t i e f l e e r t m e n b e w u s t e r o m t e g a a n m e t a f v a l . H e t p r o j e c t s n i j d t h i e r m e e b e l a n g r i j k s o c i a a l - , e c o n o m i s c h - e n m a a t s c h a p p e l i j k t h e m a a a n : d u u r z a a m h e i d . H e t p r o j e c t p a s t b i j d e l o k a l e g e m e e n s c h a p v a n g e m e e n t e T u b b e r g e n . H e t i s i m m e r s k e n m e r k e n d v o o r e e n p l a t t e l a n d s g e m e e n t e a l s d e o n z e d a t e r e e n g r o t e b e r e i d w i l l i g h e i d h e e r s t o m z i c h g e z a m e n l i j k i n t e z e t t e n v o o r ( l o k a l e ) m a a t s c h a p p e l i j k e t h e m a ' s . M e t h e t c u l t u u r p r o f i e l w i l m e n e e n b i j d r a g e l e v e r e n a a n d e w o r k s h o p s d o o r h e t i n h u r e n v a n p r o f e s s i o n e l e b e g e l e i d i n g . P r o f e s s i o n e l e c r e a t i e v e g e e s t e n , g l a s k u n s t e n a a r s e n o n t w e r p e r s d i e d e b e v o l k i n g w e t e n t e i n s p i r e r e n h e t b e s t e u i t e i g e n g l a s t e h a l e n .

Glaskeet J o n g e r e n k e t e n , i n d e v o l k s m o n d o o k w e l b i e r k e t e n g e n o e m d , h e b b e n o n d e r j o n g e r e n o p h e t p l a t t e l a n d e e n g r o t e s o c i a l e w a a r d e . O n d a n k s d e n e g a t i e v e ( a l c o h o l g e b o n d e n ) l a d i n g d i e o p d e z e k e t e n b e r u s t z o r g e n d e k e t e n v o o r b i n d i n g t u s s e n j o n g e r e n v a n h e t p l a t t e l a n d e n t e v e n s t u s s e n h e n én h e t p l a t t e l a n d . D e v r i e n d e n g r o e p e n d i e v e e l a l d e z e k e t e n ' r u n n e n ' z i j n z e e r b e r e i d w i l l i g o m v r i j w i l l i g h u n s t e e n t j e b i j t e d r a g e n a a n d e l e e f b a a r h e i d v a n e i g e n d o r p . D i t d o o r o n d e r a n d e r e t e h e l p e n b i j o f h e t o r g a n i s e r e n v a n a c t i v i t e i t e n . D e z e ' j o n g e r e n c u l t u u r ' v e r o o r z a a k t e e n s t e r k e c o h e s i e t u s s e n d e j e u g d , h e t v e r e n i g i n g s l e v e n , l o k a l e e v e n e m e n t e n e n h e t l o k a l e b e d r i j f s l e v e n . D e k u n s t g e r e l a t e e r d e c u l t u r e l e s e c t o r m a a k t i n g e m e e n t e T u b b e r g e n n o g w e i n i g g e b r u i k v a n d e z e j o n g e r e n c u l t u u r . D o o r h e t i n i t i a t i e f ' d e g l a s k e e t ' w i l m e n b e i d e t y p e c u l t u r e n s a m e n l a t e n s m e l t e n . M e n w i l i n v e s t e r e n i n e e n ' k e e t ' g e m a a k t v a n g l a s w a a r j o n g e r e n g r o e p e n e n c u l t u r e l e o r g a n i s a t i e s e l k a a r k u n n e n o n t m o e t e n . D e ' k e e t ' m o e t e e n l a a g d r e m p e l i g e u i t s t r a l i n g h e b b e n e n m o e t t e v e n s d e m o g e l i j k h e i d b i e d e n o m t h e m a a v o n d e n , w o r k s h o p s e n k l e i n s c h a l i g e e v e n e m e n t e n t e o r g a n i s e r e n . D e n k h i e r b i j i n d e w e e k e n d e n / ' s a v o n d s a a n e e n p o d i u m v o o r l o k a l e b a n d j e s e n t h e a t e r e n o v e r d a g a a n w o r k s h o p s g l a s b l a z e n , mozaïeken e n a n d e r g l a s g e r e l a t e e r d e a c t i v i t e i t e n . D e ' k e e t ' v e r b i n d d e b e h o e f t e v a n j o n g e r e n n a a r e e n s o c i a l e u i t v a l b a s i s , h e t g e m e e n t e l i j k e g l a s D N A , c u l t u r e l e t a l e n t e n o n t w i k k e l i n g én d e b e t r o k k e n h e i d v a n j o n g e r e n v o o r k u n s t e n c u l t u u r a a n e l k a a r . H e t i n i t i a t i e f z a l g e k o p p e l d k u n n e n w o r d e n a a n e e n l o k a l e o n d e r n e m e r a l s u i t b a t e r o m e e n f i n a n c i e e l v e r d i e n m o d e l a c h t e r h e t i n i t i a t i e f t e k u n n e n s c h a r e n . I n 2 0 1 7 z a l e r o n d e r z o c h t w o r d e n o n d e r j o n g e r e n g r o e p e n u i t g e m e e n t e T u b b e r g e n e n c u l t u r e l e o r g a n i s a t i e s w e l k e i n v u l l i n g d e z e ' g l a s k e e t ' d a a d w e r k e l i j k z a l m o e t e n k r i j g e n . D e m i d d e l e n u i t h e t c u l t u u r p r o f i e l z u l l e n w o r d e n i n g e z e t a l s f a c i l i t e r e n d e m i d d e l e n o m d e z e g l a s k e e t e n d e i n i t i a t i e v e n t e r e a l i s e r e n . C u l t u r e l e o r g a n i s a t i e e n j o n g e r e n g r o e p e n z u l l e n z e l f i n h o u d e l i j k e e n r o l s p e l e n b i j d e i n v u l l i n g v a n d e i n i t i a t i e v e n .

1 1

Page 16: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

FabLab D e b i b l i o t h e e k h e e f t l a s t v a n m e e r d e r e v o r m e n v a n c o n c u r r e n t i e o p h e t g e b i e d v a n e n t e r t a i n m e n t e n k e n n i s v e r s t r e k k i n g . V o o r n a m e l i j k h e t g e d r u k t e b o e k v e r l i e s t t e r r e i n d o o r d e k o m s t t e l e v i s i e , d v d , g a m e s e n i n t e r n e t s t r e a m i n g e n - d o w n l o a d i n g . D e b i b l i o t h e e k z a l m o e t e n i n n o v e r e n o m h e t t i j t e k e r e n . D e b r a n c h e m o e t i n s p e l e n o p d e w e n s v a n c o n s u m e n t e n o m d e b i e b a a n t r e k k e l i j k t e h o u d e n . O o k b i j S t i c h t i n g B i b l i o t h e k e n T u b b e r g e n ( S B T ) m o e t h e t r o e r c o m p l e e t o m . D e b i b l i o t h e e k b l i j f t , m a a r S B T w i l i n n o v e r e n e n z i e t m o g e l i j k h e d e n o p g e b i e d v a n i n t e r a c t i e v e k e n n i s v e r s t r e k k i n g o n d e r k i n d e r e n , j o n g e r e n e n z e l f s v o l w a s s e n e n . D e b i b l i o t h e e k w i l o n d e r z o e k e n w a t d e m o g e l i j k h e d e n z i j n o m e e n F a b L a b b i n n e n d e g e m e e n t e g r e n s v a n g e m e e n t e T u b b e r g e n t e r e a l i s e r e n . E e n F a b L a b ( a f k o r t i n g v a n h e t E n g e l s e f a b r i c a t i o n l a b o r a t o r y ) , i s e e n coöpera t ieve w e r k p l a a t s w a a r u i t v i n d e r s e n o n t w i k k e l a a r s g e b r u i k k u n n e n m a k e n v a n e e n c o l l e c t i e v e i n f r a s t r u c t u u r . H i e r s t a a n o n d e r m e e r c o m p u t e r s , g a m i n g , 3 D - p r i n t e r s , l a s e r s n i j d e r s e n f r e z e n . D e b i b l i o t h e e k w i l d o o r m i d d e l v a n h e t F a b L a b t e c h n i e k e n d e s i g n v o o r n a m e l i j k i n t e r e s s a n t e r m a k e n o n d e r j o n g e r e n . D e b i b l i o t h e e k w i l h e t F a b L a b m e e r d e r e f u n c t i e t o e k e n n e n d o o r d e z e t e v e n s t e g e b r u i k e n v o o r w o r k s h o p s e n k e n n i s s e s s i e s o v e r a n d e r e o n d e r w e r p e n d a n k e n n i s e n t e c h n i e k o f j u i s t d e r e l a t i e t u s s e n k e n n i s , t e c h n i e k e n a n d e r e o n d e r w e r p e n a a n h e t l i c h t t e b r e n g e n . D e c u l t u r e l e s e c t o r w i l d e u i t d a g i n g a a n g a a n o m e e n r o l t e s p e l e n b i j d e i n v u l l i n g v a n d e z e a c t i v i t e i t e n i n e n r o n d o m h e t F a b L a b . V i a h e t c u l t u u r p r o f i e l w i l d e G e m e e n t e e e n b i j d r a g e l e v e r e n a a n d e ' h a r d e ' r e a l i s a t i e v a n h e t F a b L a b d o o r d e f inanciële m i d d e l e n t e b e s t e d e n a a n b i j v o o r b e e l d a p p a r a t e n z o a l s e e n 3 D - p r i n t e r .

Glashelder Tubbergen: het hele jaar rond O p d e b e g r o t i n g w i l m e n r u i m t e l a t e n v o o r n i e u w e ' g l a s h e l d e r e ' i n i t i a t i e v e n . C u l t u r e l e p a r t i j e n w o r d e n h i e r m e e u i t g e d a a g d o m c r e a t i e a a n d e s l a g t e g a a n o m n i e u w e i n i t i a t i e v e n o p p o t e n t e z e t t e n . A l l e i n g e d i e n d e i n i t i a t i e v e n z u l l e n g e t o e t s t w o r d e n a a n d e d o e l s t e l l i n g e n d i e g e s t e l d z i j n b i n n e n h e t c u l t u u r p r o f i e l . H e t b e d r a g v a n C 2 . 0 0 0 , - z a l d a n b e s c h i k b a a r g e s t e l d w o r d e n t e r o n d e r s t e u n i n g v a n h e t i n i t i a t i e f .

Page 17: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

O n d e r e e n v o l w a s s e n c u l t u r e l e o r g a n i s a t i e v e r s t a a n d e c u l t u r e l e p a r t i j e n u i t g e m e e n t e T u b b e r g e n h e t v o l g e n d e : e e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d o p b a s i s v a n g e z a m e n l i j k c u l t u r e e l b e l e i d . O n d e r e e n g e z a m e n l i j k m i s s i e , v i s i e e n d o e l s t e l l i n g e n e e n p r o f e s s i o n e l e c u l t u r e l e o r g a n i s a t i e o p z e t t e n o m h e t a u t o n o m e , o n a f h a n k e l i j k e b e s t a a n s r e c h t v a n d e l o k a l e c u l t u r e l e s e c t o r t e k u n n e n w a a r b o r g e n . D i t w i l l e n z i j b e r e i k e n o p 3 m a n i e r e n ; ( 1 ) h e t o p z e t t e n v a n e e n ' t r a n s p a r a n t e ' p r o j e c t o r g a n i s a t i e , ( 2 ) i n z e t t e n o p d o o r l o p e n d e z i c h t b a a r h e i d s b e v o r d e r i n g v a n c u l t u u r b i n n e n d e s a m e n l e v i n g én ( 3 ) g e z a m e n l i j k e m a r k e t i n g e n p r o m o t i e .

1 . ' T r a n s p a r a n t e ' p r o j e c t o r g a n i s a t i e V o o r d e n e t w e r k o r g a n i s a t i e w i l m e n n i e t i n z e t t e n o p h e t c reëren v a n e e n f y s i e k e l o c a t i e o f o n t m o e t i n g s r u i m t e v o o r a l l e e n c u l t u r e l e p a r t i j e n , m a a r w i l m e n j u i s t i n z e t t e n o p e e n ' t r a n s p a r a n t e ' p r o j e c t o r g a n i s a t i e m e t ' r u i m t e v o o r o n t m o e t i n g e n ' . C u l t u r e l e p a r t i j e n w i l l e n m e t b e h u l p v a n h e t c u l t u u r p r o f i e l m e t e l k a a r i n c o n t a c t k o m e n e n s t r e v e n n a a r e e n g e z a m e n l i j k e c u l t u r e l e ' k a p s t o k ' . B i j i n g a n g v a n h e t c u l t u u r p r o f i e l w i l l e n c u l t u r e l e p a r t i j e n z i c h r i c h t e n o p h e t s c h r i j v e n g e z a m e n l i j k c u l t u r e e l b e l e i d . O m d e k w a l i t e i t v a n h e t b e l e i d t e g a r a n d e r e n w i l m e t g e b r u i k m a k e n v a n p r o f e s s i o n e l e k e n n i s e n e r v a r i n g . O n d a n k s d a t d e l o k a l e c u l t u r e l e s e c t o r o v e r v o l d o e n d e k r a c h t e n k n o w h o w b e s c h i k t , w i l l e n c u l t u r e l e p a r t i j e n t e r u g k u n n e n v a l l e n o p e e n c u l t u r e e l a d v i s e u r . M e n w i l o p b a s i s v a n p r e s t a t i e a f s p r a k e n d e s a m e n w e r k i n g e n o p z o e k e n m e t e e n a d v i s e r e n d e c u l t u r e l e p a r t i j , d i t n o g v o o r o n b e p a a l d e t i j d . (Op de begroting is dit onderdeel weggezet als 'coördinatie I advies programma '(Clas)cultuur in Tubbergen". O m d e b e l e i d s v o e r i n g t e c o n c r e t i s e r e n w i l l e n d e c u l t u r e l e p a r t i j e n t e v e n s e e n i n v e n t a r i s a t i e s t a r t e n b i n n e n o v e r i g e c u l t u r e l e p a r t i j e n , h e t b e d r i j f s l e v e n e n h e t v e r e n i g i n g s l e v e n o m i n k a a r t t e b r e n g e n b i j w e l k e i n i t i a t i e v e n e n p r o j e c t e n d e c u l t u r e l e s e c t o r m e t h e t c u l t u u r p r o f i e l v e r d e r k a n a a n s l u i t e n .

Twee inspirerende sessies t.b.v. cohesievorming O p 6 a p r i l j l . i s d e f o c u s v o o r k u n s t g e r e l a t e e r d e c u l t u u r t e T u b b e r g e n b e p a a l d . C u l t u r e l e p a r t i j e n w i l l e n z i c h i n z e t t e n o p h e t a a n w e z i g e t h e m a g l a s e n z i c h h i e r m e e v e r d e r c u l t u r e e l e n t o e r i s t i s c h p r o f i l e r e n . N i e t m e t d e i n s t e e k a n d e r e t h e m a ' s o n d e r t e s n e e u w e n , m a a r z i c h i n h e t k a d e r v a n g l a s p a r a l l e l a a n e l k a a r t e o n t w i k k e l e n . O m h e t n e t w e r k v o r m t e g e v e n i s e r e c h t e r m e e r n o d i g d a n a l l e e n f o c u s . M e n w i l t o e w e r k e n n a a r e e n p r o j e c t o r g a n i s a t i e m e t één g e z a m e n l i j k b e s t u u r , één g r o e p a a n g e s l o t e n v r i j w i l l i g e r s e n één g e z a m e n l i j k c u l t u r e e l b e l e i d . M e t h e t c u l t u u r p r o f i e l w i l d e G e m e e n t e e e n b i j d r a g e l e v e r e n a a n h e t o p z e t t e n v a n d i t p r o f e s s i o n e l e n e t w e r k d o o r ( i n i e d e r g e v a l ) t w e e i n s p i r e r e n d e s e s s i e s t e o r g a n i s e r e n v o o r b e s t u r e n e n v r i j w i l l i g e r s . T i j d e n s d e s e s s i e s z a l m e n o n d e r p r o f e s s i o n e l e b e g e l e i d i n g v a n o r g a n i s a t i e c o a c h e s e n c u l t u r e l e e x p e r t s t o e w e r k e n n a a r één g e z a m e n l i j k o r g a n i s a t i e . D e e e r s t e s t a p p e n n a a r e e n g e z a m e n l i j k e o r g a n i s a t i e v o r m z u l l e n t i j d e n s d e s e s s i e s g e z e t m o e t e n w o r d e n .

Jaarlijkse 'uitmarkt' Tubbergen D e A m s t e r d a m s e u i t m a r k t i s o n g e t w i j f e l d één v a n d e g r o o t s t e c u l t u r e l e e v e n e m e n t e n i n N e d e r l a n d . T i j d e n s h e t e v e n e m e n t w o r d t e r e e n p o d i u m g e b o d e n a a n m e e r d e r e k u n s t g e r e l a t e e r d e d i s c i p l i n e s w a a r o n d e r , d a n s , m u z i e k e n t h e a t e r . M e n l a a t z i e n w a t m e n i n h u i s h e e f t e n t r a p t h i e r m e e t r a d i t i e g e t r o u w h e t c u l t u r e e l s e i z o e n a f . I n g e m e e n t e T u b b e r g e n w i l m e n e e n k l e i n s c h a l i g e v a r i a n t v a n d i t e v e n e m e n t o r g a n i s e r e n . O n d e r l e i d i n g v a n o . a . K A F T T u b b e r g e n w o r d t e r e e n p o d i u m g e b o d e n a a n v o o r n a m e l i j k d a n s e n t h e a t e r . H e t e v e n e m e n t k a n v e r s t e r k t w o r d e n d o o r d e c o m b i n a t i e t e z o e k e n m e t g l a s k u n s t e x p o s i t i e s e n b e s t a a n d e s f e e r m a r k t e n . B e e l d e n d e k u n s t , t h e a t e r e n l o k a l e p r o d u c t e n e n a c t i v i t e i t e n w o r d e n z o a a n e l k a a r g e k o p p e l d . H e t e v e n e m e n t i s d e g e z a m e n l i j k e a f t r a p o m h e t c u l t u r e l e s e i z e n t e o p e n e n . J a a r l i j k s k a n h e t e v e n e m e n t i n e e n a n d e r k e r k d o r p p l a a t s v i n d e n o m e e n i e d e r j a a r e e n a n d e r e g r o e p o n d e r n e m e r s t e p r i k k e l e n o m m e e t e w e r k e n a a n h e t e v e n e m e n t . M e t h e t c u l t u u r p r o f i e l w i l m e n d i t e v e n e m e n t d e e e r s t e j a r e n ' f i n a n c i e e l b o o s t e n ' . U i t e i n d e l i j k d i e n t h e t e v e n e m e n t o . l . v . d e c u l t u r e l e p r o j e c t o r g a n i s a t i e e n i n s a m e n w e r k i n g m e t l o k a l e o n d e r n e m e r s e e n e i g e n f i n a n c i e e l v e r d i e n m o d e l t e k e n n e n .

1 3

Page 18: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

C u l t u r e l e p a r t i j e n w i l l e n d a t c u l t u u r w e e r h i p e n h a p p e n i n g w o r d t b i n n e n d e g e m e e n t e g r e n s . M e n w i l i n z e t t e n o p g e z a m e n l i j k e a c t i v i t e i t e n o m g e m e e n t e T u b b e r g e n t e l a t e n ' g l i n s t e r e n ' . H e t f y s i e k a a n b r e n g e n v a n m e e r g l a s b l i j f t d e h o o f d t o o n v o e r e n . M e n w i l i n z e t t e n o p h e t u i t b r e i d e n v a n b e s t a a n d e c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n e n h e t a a n b o r e n v a n n i e u w e i n i t i a t i e v e n e n c u l t u r e l e p r o d u c t o n t w i k k e l i n g .

Uitbreiding glaskunstroute - staptegels D e h u i d i g e g l a s k u n s t r o u t e b e s t a a t u i t 1 3 l o c a t i e w a a r m e n g l a s k u n s t t e r u g v i n d t i n d e n a t u u r e n b u i t e n r u i m t e v a n d e g e m e e n t e T u b b e r g e n . D e s t a p t e g e l s t e T u b b e r g e n , o n t w o r p e n d o o r S e m p r u n D i e g o e n E l l e n K l e i n e S c h a a r s , b e h o o r t t o t één v a n d e z e l o c a t i e s . D e s t a p t e g e l s z i j n g e l e g e n i n h e t c e n t r u m v a n T u b b e r g e n a c h t e r d e S i n t P a n c r a t i u s B a s i l i e k . S t i c h t i n g G l a s r i j k T u b b e r g e n h e e f t m e e r d e r e l o c a t i e s t o e g e w e z e n g e k r e g e n w a a r z i j g e l i j k w a a r d i g e s t a p t e g e l s ( v o r m g e g e v e n d o o r v e r s c h i l l e n d e k u n s t e n a a r s ) t e r u g m o g e n l a t e n k o m e n i n h e t c e n t r u m v a n T u b b e r g e n . M e t h e t c u l t u u r p r o f i e l w i l m e n S t i c h t i n g G l a s r i j k T u b b e r g e n f i n a n c i e e l o n d e r s t e u n e n o m h a a r g l a s k u n s t r o u t e u i t t e b r e i d e n d o o r t e i n v e s t e r e n i n e e n d e z e g l a z e n s t a p t e g e l s .

Eerste glinstering in Tubbergen D e w e r k g r o e p r o n d o m ' D e G l i n s t e r i n g ' b e g e e f t z i c h m o m e n t e e l n o g i n d e p i l o t - f a s e v a n h e t p r o j e c t . D i t b e t e k e n t d a t d e o n t w i k k e l i n g e n o m h e t e e r s t e g l a z e n ' g l i n s t e r i n g s o p b j e c t ' u i t v o e r i n g s g e r e e d t e m a k e n i n v o l l e g a n g z i j n . D e u n i e k g l a z e n ' T u b b e r g s e b o u w s t e e n ' i s i n m i d d e l s z o g o e d a l s o n t w i k k e l d e n h e e f t e e n g e s c h a t t e k o s t p r i j s v a n C 5 , - p e r s t e e n ( d i t n o g z o n d e r a a n h e c h t i n g ) . M e n z i e t v e e l a l e c o n o m i s c h e k a n s e n i n h e t p r o j e c t v o o r d e t o e k o m s t i g e p r o j e c t o r g a n i s a t i e , d e n k h i e r b i j o . a . a a n m a r k e t i n g e n d e v e r k o o p v a n d e u n i e k e s t e n e n . M e n w i l d a n o o k d a t h e t p r o j e c t e e n s u c c e s w o r d t . D o o r m i d d e l v a n h e t c u l t u u r p r o f i e l w i l l e n d e G e m e e n t e e n c u l t u r e l e s e c t o r d e e e r s t e 1 0 0 0 s t e n e n s c h e n k e n a a n w e r k g r o e p ' D e G l i n s t e r i n g ' . D e z e 1 0 0 0 s t e n e n k u n n e n i n g e z e t w o r d e n v o o r h e t e e r s t e g l i n s t e r i n g s o b j e c t .

Jaarlijks investeren in één glaskunstobject O m h e t t h e m a g l a s m e e r z i c h t b a a r i n b e e l d t e b r e n g e n b i n n e n d e g e m e e n t e T u b b e r g e n w i l m e n i n v e s t e r e n i n m e e r g l a s o p s t r a a t . M e t b e h u l p v a n g l a s k u n s t e n a a r s e n o . l . v . G l a s r i j k T u b b e r g e n w i l m e n m e t h e t c u l t u u r p r o f i e l j a a r l i j k s één g l a s o b j e c t p l a a t s e n b i n n e n e e n s t e e d s w i s s e l e n d k e r k d r o p b i n n e n d e g e m e e n t e . A a n d e o n t h u l l i n g v a n h e t g l a s o b j e c t k a n j a a r l i j k s e e n e v e n e m e n t g e k o p p e l d w o r d e n w a a r b i j e r e e n p o d i u m w o r d t g e b o d e n a a n d a n s e n m u z i e k . H e t c u l t u u r p r o f i e l f i n a n c i e r t h e t g l a s k u n s t o b j e c t . D e coörd ina t ie e n i n h o u d e l i j k e v o r m g e v i n g r o n d o m d e p l a a t s i n g e n o n t h u l l i n g v a n h e t g l a s k u n s t o b j e c t d i e n t d e p r o j e c t o r g a n i s a t i e i n s a m e n w e r k i n g m e t o n d e r n e m e r s z e l f t e f a c i l i t e r e n . L o k a l e o n d e r n e m e r s k u n n e n i n g e s c h a k e l d e n u i t g e d a a g d w o r d e n o m d e f i n a n c i e e l u i t b a t e r t e z i j n v a n d e o n t h u l l i n g . O p b a s i s v a n f inanciële a f s p r a k e n k a n e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t t e n g o e d e k o m e n v a n h e t c o m m e r c i e e l v e r d i e n m o d e l v a n d e c u l t u r e l e p r o j e c t o r g a n i s a t i e .

'Kasrijk Tubbergen' D e ' s h a r i n g e c o n o m y ' , o f o o k w e l d e d e e l e c o n o m i e g e n o e m d , i s o p k o m e n d e t r e n d . D e d e e l e c o n o m i e i s n i e t a n d e r s d a n e e n s o c i o - e c o n o m i s c h s y s t e e m w a a r i n d e l e n e n c o l l e c t i e f c o n s u m e r e n c e n t r a a l s t a a t . H e t g a a t o m g e z a m e n l i j k c r e a t i e , p r o d u c t i e , d i s t r i b u t i e , h a n d e l e n c o n s u m p t i e v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n . K a s r i j k T u b b e r g e n i s e e n i n i t i a t i e f g e b a s e e r d o p d e z e t r e n d . H e t i n i t i a t i e f k o p p e l t h e t c u l t u r e l e ' n o a b e r s c h a p ' , b i o l o g i s c h e l a n d b o u w e n h e t k u n s t g e r e l a t e e r d c u l t u r e e l g l a s D N A a a n e l k a a r d o o r m i d d e l v a n d e z e t r e n d . K a s r i j k T u b b e r g e n w i l i n z e t t e n o p h e t c reëren v a n e e n s o c i a l e g l a z e n k a s o f k a s s e n w a a r d e b e v o l k i n g h a a r e i g e n g r o e n t e , f r u i t e n k r u i d e n k a n v e r b o u w e n . H e t i s e e n s o c i a l e o n t m o e t i n g s p l e k e n t e v e n s e e n l o c a t i e ( s ) w a a r k i n d e r e n k u n n e n l e r e n o v e r p l a n t e n e n v e r a n t w o o r d e t e n . O p b a s i s v a n a f s p r a k e n m e t d e l o k a l e g r o e n t e b o e r e n e n s t r e e k p r o d u c t - o n d e r n e m e r s k a n e r e e n e c o n o m i s c h g r o e i m o d e l gecreëerd w o r d e n v o o r d e k a s s e n . D e k a s s e n z i j n g l a z e n k u n s t o b j e c t o p z i c h z e l f , m a a r d a n m e t e e n b r e d e r s o c i a a l - c u l t u r e l e w a a r d e . G l a s w o r d t z o o p e e n a n d e r e w i j z e a a n g e v l o g e n , m a a r b l i j f t d e e l u i t m a k e n v a n d e k u n s t g e r e l a t e e r d e

1 4

Page 19: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

c u l t u r e l e s e c t o r . M e t h e t c u l t u u r p r o f i e l w i l m e n d i t i n i t i a t i e f a a n j a g e n d o o r a l s c o - f i n a n c i e r t e i n v e s t e r e n i n d e e e r s t m o g e l i j k e k a s .

3 . G e z a m e n l i j k e m a r k e t i n g e n p r o m o t i e N a a s t v e r s n i p p e r d e o r g a n i s a t i e k r a c h t k e n t d e c u l t u r e l e s e c t o r o o k g e e n g e z a m e n l i j k e m a r k e t i n g e n p r o m o t i e . B i n n e n d e h u i d i g e t i j d s g e e s t z i j n m a r k e t i n g , p r o m o t i e én d i g i t a l e i n f o r m a t i e v e r s c h a f f i n g m u s t h a v e o n d e r d e l e n v a n p r o j e c t e n , e v e n e m e n t e n e n a c t i v i t e i t e n o m v o l d o e n d e b e z o e k e r s t e g e n e r e r e n . M e n w i l d o o r m i d d e l v a n h e t c u l t u u r p r o f i e l d e c u l t u r e l e i n f o r m a t i e v e r s c h a f f i n g e n m a r k e t i n g v o o r d e c u l t u r e l e p r o j e c t o r g a n i s a t i e p r o f e s s i o n a l i s e r e n .

Ontwikkelen digitale voorziening(en): Z o a l s e e r d e r b e s c h r e v e n f u n c t i o n e r e n c u l t u r e l e p a r t i j e n m o m e n t e e l s e p a r a a t a a n e l k a a r . A l l e n h e b b e n e e n e i g e n w e b s i t e e n w e b - g e r e l a t e e r d e s a m e n w e r k i n g e n m e t d e l o k a l e t o e r i s t i s c h e u i t v o e r i n g s o r g a n i s a t i e z i j n e r n i e t o f n a u w e l i j k s . M e n k e n t g e e n g e z a m e n l i j k d i g i t a a l p l a t f o r m w a a r a l g e m e n e i n f o r m a t i e w o r d t v e r s c h a f t o v e r b e s t a a n d e c u l t u r e l e p a r t i j e n e n i n i t i a t i e v e n . T e v e n s k e n t m e n g e e n g e z a m e n l i j k c u l t u r e l e e v e n e m e n t e n a g e n d a . D e c u l t u r e l e s e c t o r z i e t m o g e l i j k h e d e n i n e e n g e z a m e n l i j k e w e b s i t e , d a n w e l p a g i n a o f a p p , w a a r a l l e i n f o r m a t i e o v e r z i c h t e l i j k w e e r g e v e n w o r d t . M e n l i j k t i n h e t h u i d i g d i g i t a l e t i j d p e r k h a a s t n i e t m e e r z o n d e r i n t e r n e t , a p p s , d i g i t a l e a p p a r a t e n e n a l h u n f u n c t i e s t e k u n n e n . G e d r u k t e i n f o r m a t i e v e r s c h a f f i n g v e r l i e s t h e t d a n o o k a l s n e l v a n i n t e r n e t e n a p p s . D e c u l t u r e l e s e c t o r w i l h a a r b e z o e k e r s e n g a s t e n b e d i e n e n d o o r i n t e s p e l e n o p d e z e t r e n d d o o r m i d d e l v a n e e n c u l t u r e e l d i g i t a a l p l a t f o r m . A l l e l o k a l e c u l t u r e l e i n f o r m a t i e k a n m e n h i e r d o o r v e r k r i j g e n o p o . a . d e s m a r t p h o n e . M e n z o u i n f o r m a t i e k u n n e n v e r k r i j g e n o v e r g l a s k u n s t w e r k e n l a n g s d e g l a s k u n s t r o u t e , o f l o k a a l h i s t o r i s c h e p u n t e n . Één p l a t f o r m g e e f t i n e e n o o g o p s l a g e e n o v e r z i c h t e l i j k b e e l d v a n a l l e b e s c h i k b a r e i n f o r m a t i e . E e n b e t e r v i s i t e k a a r t j e i s e r n i e t . O m l o k a l e c u l t u r e l e e v e n e m e n t e n a a n t r e k k e l i j k e r t e m a k e n k u n n e n a a n h e t p l a t f o r m b i j v o o r b e e l d w i n a c t i e s e n k o r t i n g - e n t o e g a n g s c o d e g e k o p p e l d w o r d e n . C u l t u r e l e p a r t i j e n w i l l e n o n d e r z o e k e n w a t d e d i g i t a l e m o g e l i j k h e d e n z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d i g i t a l e i n f o r m a t i e v e r s c h a f f i n g . D i t t e v e n s i n h e t r e l a t i e m e t S t i c h t i n g T o e r i s t i s c h G l i n s t e r e n d T u b b e r g e n . H e t c u l t u u r p r o f i e l c o - f i n a n c i e r t s a m e n m e t d e t o e r i s t i s c h e s e c t o r d e b o u w v a n d e z e w e b s i t e / p a g i n a / a p p e n h e t e e r s t e p r o f e s s i o n e l e b e h e e r e n o n d e r h o u d h i e r v a n . W a n n e e r d e z e p r o f e s s i o n e e l g e n o e g i s z o u h e t o n d e r h o u d e n b e h e e r w e g g e z e t k u n n e n w o r d e n o n d e r d e l o k a l e t o e r i s t i s c h e u i t v o e r i n g o r g a n i s a t i e . D e k o s t e n w o r d e n i n d e z e g e d r u k t e n h e t v o o r b e s t a a n v a n d e c u l t u r e l e i n f o r m a t i e e n m a r k e t i n g w o r d e n h i e r m e e t e v e n s g e w a a r b o r g d .

1 5

Page 20: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

' O n b e k e n d m a a k t o n b e m i n d ' . Z o a l s b e s c h r e v e n i n d e p r o b l e e m s t e l l i n g l i j k e n p a r t i c u l i e r e n e n h e t b e d r i j f s l e v e n z i c h s t e e d s v e r d e r t e d is tant iëren v a n h e t c u l t u u r . D e a f s t a n d t u s s e n h e n e n d e c u l t u r e l e s e c t o r w i j t e n d e k u n s t g e r e l a t e e r d e c u l t u r e l e o r g a n i s a t i e s a a n d e o n w e t e n d h e i d r o n d o m d e v e r s c h i l l e n d e d i s c i p l i n e s v a n c u l t u u r o n d e r d e z e t w e e g r o e p e n . M e n i s n i e t o p d e h o o g t e v a n d e b r e d e g e a a r d h e i d v a n c u l t u u r e n d e m o g e l i j k h e d e n w e l k e d e z e z i c h m e t z i c h m e e b r e n g t . T i j d v o o r v e r a n d e r i n g .

C u l t u u r k u n j e l e r e n ! l e e r l i j n 2 0 1 7 - 2 0 2 0 M e t b e h u l p v a n h e t c u l t u u r p r o f i e l w i l m e n e e n g e z a m e n l i j k e d o o r l o p e n d e l e e r l i j n v o o r j o n g e n o u d o n t w i k k e l e n v o o r k u n s t g e r e l a t e e r d e c u l t u u r . I e d e r i n w o n e r v a n g e m e e n t e T u b b e r g e n m o e t d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n w o r d e n o m z i c h u i t e i n d e l i j k e t e o n t w i k k e l i n g e n b i n n e n a l l e b e s t a a n d e k u n s t g e r e l a t e e r d e c u l t u r e l e d i s c i p l i n e s . D e f o c u s v o o r k o m e n d e j a r e n i s g e v e s t i g d o p d e d i s c i p l i n e s b e e l d e n d e k u n s t e n t h e a t e r .

Masterclasses: beeldende kunst en theater M e n w i l d o o r m i d d e l v a n h e t c u l t u u r p r o f i e l m a s t e r c l a s s e s o r g a n i s e r e n o m p a r t i c u l i e r e n e n h e t b e d r i j f s l e v e n k e n n i s t e l a t e n n e m e n v a n d e d i s i c p l i n e s t h e a t e r e n b e e l d e n d e k u n s t . E e n m a s t e r c l a s s i s e e n l e s o f c u r s u s d i e d o o r e e n d e s k u n d i g e w o r d t g e g e v e n a a n ' l e e r l i n g e n ' i n e e n b e p a a l d v a k g e b i e d . D e d e s k u n d i g e z a l g e f i n a n c i e r d w o r d e n v a n u i t h e t c u l t u u r p r o f i e l . B u r g e r s k u n n e n z i c h i n s c h r i j v e n o m k e n n i s o p t e d o e n v a n b e e l d e n d e k u n s t e n / o f t h e a t e r . D o o r d e m a s t e r c l a s s e s w o r d t m e n p r o f e s s i o n e e l g e s c h o o l d i n t h e m a t i e k e n r o n d o m k u n s t g e r e l a t e e r d e c u l t u u r . D e e e r s t e m a t e r c l a s s e s z o u d e n g e g e v e n k u n n e n w o r d e n a a n v r i j w i l l i g e r s v a n b e s t a a n d e c u l t u r e l e o r g a n i s a t i e s . Z o a l s e e r d e r b e s c h r e v e n z i j n v r i j w i l l i g e r s h e t g o u d e n g o e d v a n d e h u i d i g e c u l t u r e l e o r g a n i s a t i e , m a a r i s m e n z o e k e n d e n a a r m e e r p r o f e s s i o n a l i t e i t . D o o r v r i j w i l l i g e r s e e n m a s t e r c l a s s a a n t e b i e d e n w e r k t m e n s a m e n n a a r m e e r p r o f e s s i o n a l i t e i t e n k o m e n c u l t u r e l e o r g a n i s a t i e d e v r i j w i l l i g e r s t e g e m o e t v o o r v e e l a l ( j a r e n ) l a n g e i n z e t .

Cultuur-expertteam N a a s t d e b e l e i d s m a t i g e o n d e r s t e u n i n g v a n d e p r o j e c t o r g a n i s a t i e w i l m e n m e t h e t c u l t u u r p r o f i e l i n z e t t e n o p e e n c u l t u u r - e x p e r t t e a m v o o r d e u i t v o e r e n d e b e g e l e i d i n g . H e t c u l t u u r - e x p e r t t e a m m o e t e e n s a m e n k o m s t w o r d e n v a n c u l t u r e e l b e l a n g h e b b e n d e n e n ( m o g e l i j k e ) p r o f e s s i o n a l s . H e t t e a m h o u d t z i c h b e z i g m e t h e t b e g e l e i d e n e n c o ö r d i n e r e n v a n c u l t u r e l e p r o j e c t o r g a n i s a t i e , v r i j w i l l i g e r s e n c u l t u r e l e ( b u r g e r ) i n i t i a t i e v e n . H e t t e a m w i l h e t b e s t e h a l e n u i t e l k e i n d i v i d u ! H e t t e a m s t a a t l o s v a n h e t b e s t u u r v a n p r o j e c t o r g a n i s a t i e e n k e n m e r k t e e n b e g e l e i d e n d e h o u d i n g . (Voor de professionele begeleiding van alléén de projectorganisatie is nog een aparte post opgenomen). M e t h e t c u l t u u r p r o f i e l w i l m e n h e t c u l t u u r - e x p e r t t e a m g a a n o n t w i k k e l e n . H e t t e a m k a n b e s t a a n u i t k u n s t g e r e l a t e e r d e p r o f e s s i o n a l s , p r o j e c t b e g e l e i d e r s , s u b s i d i e d e s k u n d i g e n , c r e a t i e v e g e e s t e n e n evenemen tcoö rd i na to ren e d . . ( H i e r b i j s p r e e k t m e n d e v o o r k e u r u i t v o o r l o k a l e p a r t i j e n ) . V o o r d e e l n e m e r s d i e z i c h e e r s t w i l l e n s p e c i a l i s e r e n v o o r d e e l n a m e a a n h e t c u l t u u r - e x p e r t t e a m z u l l e n e r v a n u i t h e t c u l t u u r p r o f i e l c u r s u s s e n g e f i n a n c i e r d w o r d e n .

De 'Frisse blik' D e ' f r i s s e b l i k ' i s g e r i c h t o p m i d d e l b a r e s c h o l i e r e n ( S t . C a n i s i u s t e T u b b e r g e n ) e n s t u d e n t e n v a n h e t h o g e r o n d e r w i j s ( S a x i o n E n s c h e d e / D e v e n t e r ) . H e t i n i t i a t i e f k a n g e z i e n w o r d e n a l s e e n c u l t u r e e l k i j k j e i n d e k e u k e n i n d e a a n l o o p n a a r , e n u i t e i n d e l i j k e v a n , d e c u l t u r e l e p r o j e c t o r g a n i s a t i e . H o e v a a k g e b e u r t h e t w e l n i e t d a t m e n z i c h b l i n d s t a a r t , v a s t p i n t e n c r e a t i e f v a s t z i t . E e n a n d e r e k i j k o p z a k e n k a n d a n e r g v e r f r i s s e n d w e r k e n . D i t g e l d t o o k v o o r d e c u l t u r e l e s e c t o r . H o f v a n T u b b e r g e n l e e r t o n s m e t h e t F i l m , F o o d F e s t d a t o . a . s t u d e n t e n v o o r v e r a n d e r i n g k u n n e n z o r g e n i n d e g e d a c h t e g a n g v a n c u l t u r e l e i n i t i a t i e v e n e n e v e n e m e n t e n . D i t k a n e c h t e r o o k b r e d e r o p g e p a k t w o r d e n . M e t h e t c u l t u u r p r o f i e l w i l m e n o p d r a c h t e n a a n b i e d e n a a n s t u d e n t e n e n s c h o l i e r e n o m p a t r o n e n t e d o o r b r e k e n b i n n e n d e T u b b e r g s e c u l t u r e l e s e c t o r . D e c u l t u r e l e s e c t o r i s z e l f v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e i n v u l l i n g o p d r a c h t e n . V o o r b e e l d : s t u d e n t e n e n s c h o l i e r e n k u n n e n o n d e r z o e k e n w e l k e d i s c i p l i n e s

1 6

Page 21: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

( n a a s t b e e l d e n d e k u n s t e n t h e a t e r ) i n t e r e s s a n t z i j n o m o p i n t e z e t t e n . D o o r m i d d e l v a n o b s e r v a t i e z o u d e n s t u d e n t e n e n s c h o l i e r e n o o k i n v u l l i n g k u n n e n g e v e n a a n h u n e i g e n o p d r a c h t .

Het cultuurportfolio van Zikke M e n i s e r z i c h v a n b e w u s t d a t d e P r o v i n c i e g e e n b e l a n g h e e f t o m m e t d e s u b s i d i e r e g e l i n g t e i n v e s t e r e n i n d i r e c t e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t c u l t u u r - e d u c a t i e v e l e s p r o g r a m m a v a n h e t p r i m a i r e o n d e r w i j s . H e t p r i m a i r e o n d e r w i j s w o r d t m o m e n t e e l n a m e l i j k a l d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n o m h a a r c u l t u u r e d u c a t i e t e b e v o r d e r e n . B i n n e n g e m e e n t e T u b b e r g e n m e r k t m e n e c h t e r o p d a t s c h o o l b e s t u r e n e n l e r a r e n d e i n h o u d e n u i t v o e r i n g v a n d i t c u l t u u r - e d u c a t i e v e p r o g r a m m a l a s t i g v o r m w e t e n t e g e v e n . T e v e n s v a r i e e r t d e k w a l i t e i t v a n h e t l e s p r o g r a m m a p e r b a s i s s c h o o l e n z i j n l e s p r o g r a m m a ' s n o g w e i n i g l o k a a l v e r a n k e r d . D e v o r m v a n h e t l e s p r o g r a m m a e n h e t a c t i v i t e i t e n p a k k e t i s b e p a l e n d v o o r d e k w a l i t e i t v a n h e t c u l t u r e e l o n d e r w i j s . O m s c h o l e n t e o n d e r s t e u n e n b i j h e t v o r m g e v e n v a n h e t c u l t u r e e l o n d e r w i j s e n d e z e t e p r o f e s s i o n a l i s e r e n w i l m e n d o o r m i d d e l v a n h e t c u l t u u r p r o f i e l s a m e n w e r k e n m e t d e l o k a l e o r g a n i s a t i e Z i k k e . A l l e b a s i s s c h o l e n k u n n e n i n p a k k e t v o r m e e n c u l t u r e e l - e d u c a t i e f p r o g r a m m a a f n e m e n w a a r i n o n d e r a n d e r e d e d i s c i p l i n e s b e e l d e n d e k u n s t e n t h e a t e r v e r a n k e r d z i j n . Z i k k e h e l p t o p d e z e m a n i e r m e e i n h e t o n t w i k k e l e n v a n h e t c u l t u u r - e d u c a t i e f o n d e r w i j s b i n n e n g e m e e n t e T u b b e r g e n . B a s i s s c h o l e n w o r d e n o n t l a s t e n d e k w a l i t e i t v a n h e t c u l t u u r - e d u c a t i e v e o n d e r w i j s b i n n e n g e m e e n t e T u b b e r g e n w o r d t h i e r m e e g e g a r a n d e e r d .

Zikke ( w w w . z i k k e . n l ) : 'Kinderen talenten en drijfveren laten ontdekken, ervaren en registeren, zodat ze meer meekrijgen dan een rapport met cijfers en Cito-score.' D i t i s w a a r s t i c h t i n g Z i k k e , g e v e s t i g d i n R e u t u m -g e m e e n t e T u b b e r g e n , v o o r s t a a t . S a m e n m e t s c h o l e n , o u d e r s , o n d e r n e m e r s e n d e G e m e e n t e l e v e r t Z i k k e e e n u n i e k a a n b o d a a n ( l e s ) a c t i v i t e i t e n a a n s c h o l e n e n b r e n g t h e t a a n b o d a a n a c t i v i t e i t e n b u i t e n s c h o o l t i j d v o o r o u d e r s i n b e e l d . O p d e z e m a n i e r m a k e n k i n d e r e n i n e e n v r o e g s t a d i u m k e n n i s m e t b e r o e p e n e n m o g e l i j k h e d e n d i e d e w e r e l d b i e d t . E e n d a g j e n a a r d e h a v e n s i n R o t t e r d a m , d e e l n e m e n a a n d e L E G O S o l a r R a c e , o p e n d a g v a n h e t z i e k e n h u i s b e z o e k e n , o p b e d r i j f s b e z o e k g a a n b i j l o k a l e b e d r i j v e n , e e n r o n d l e i d i n g i n d e g e v a n g e n i s o f d e e l n e m e n a a n e e n w o r k s h o p p r o g r a m m e r e n . D a a r n a a s t h e e f t Z i k k e e e n d i g i t a a l p o r t f o l i o o n t w i k k e l d w a a r i n k i n d e r e n s a m e n m e t d e l e e r k r a c h t e n o u d e r s / v o o g d e n h u n e r v a r i n g e n , t a l e n t e n e n d r i j f v e r e n k u n n e n r e g i s t e r e n . Z o o n t s t a a t e r e e n l o g b o e k , w a a r i n n a v e r l o o p v a n t i j d d r o m e n , a m b i t i e s e n t a l e n t e n v a n h e t k i n d z i c h t b a a r w o r d e n . I e d e r k i n d v e r d i e n t h e t o m t e o n t d e k k e n w a t h i j o f z i j éch t l e u k v i n d t e n g r a a g d o e t ! D o o r e e n s t e v i g e s a m e n w e r k i n g m e t d e s c h o l e n v a n * T O F O n d e r w i j s e n h e t b e d r i j f s l e v e n i s Z i k k e i n s t a a t e e n k w a l i t a t i e f e n d u u r z a a m p r o g r a m m a n e e r t e z e t t e n . Z i k k e b i e d t k i n d e r e n a c t i v i t e i t e n a a n v a n u i t 6 v e r s c h i l l e n d e f o c u s g e b i e d e n : T a a l & C o m m u n i c a t i e , K u n s t & C u l t u u r , T e c h n i e k & I C T , A m b a c h t , S p o r t & B e w e g i n g e n N a t u u r & W e t e n s c h a p . V a n u i t d e v e r s c h i l l e n d e f o c u s g e b i e d e n b i e d t Z i k k e e e n u n i e k a a n b o d a a n v a n a c t i v i t e i t e n z o d a t k i n d e r e n v a n g r o e p 1 t / m 8 z i c h k u n n e n o r i ën te ren e n o n t w i k k e l e n i n b r e d e z i n .

* TOF Onderwijs: TOF Onderwijs is een stichting en samenwerkingsverband tussen de tien basisscholen in de gemeente Tubbergen. TOF Onderwijs verzorgt eigentijds, goed primair onderwijs, waarbij het kind centraal staat. Het onderwijs wordt gegeven in alle kernen van de gemeente Tubbergen en wordt vormgegeven vanuit een katholieke, protestants christelijke of neutraal bijzondere grondslag.

B i n n e n h e t f o c u s g e b i e d ' K u n s t & C u l t u u r ' p r o b e e r t Z i k k e m o m e n t e e l a l e e n d i v e r s a a n b o d a a n a c t i v i t e i t e n a a n t e b i e d e n ( d i e al afgenomen worden door enkele basisscholen). Z i k k e i s e c h t e r z o e k e n d e n a a r u i t b r e i d i n g e n i n v u l l i n g v a n h e t c u l t u r e e l e d u c a t i e f o n d e r w i j s p r o g r a m m a . H e t c u l t u u r p r o f i e l b i e d t d e m o g e l i j k h e i d a a n Z i k k e o m v e r d e r i n v u l l i n g t e g e v e n a a n h a a r o n d e r w i j s p r o g r a m m a ' K u n s t e n C u l t u u r ' v o o r a l l e b a s i s s c h o l e n v a n T O F O n d e r w i j s . D e a c t i v i t e i t e n z u l l e n w o r d e n a f g e s t e m d o p d e l e e r l i n g e n e n l e s p r o g r a m m a v a n i e d e r i n d i v i d u e e l l e e r j a a r . D i t k a n b i j v o o r b e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n t h e m a - o f p r o j e c t w e e k . I n h e t c u l t u r e e l l e s p r o g r a m m a z u l l e n m e e r d e r e v r a a g s t u k k e n e n / o f

1 7

Page 22: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

u i t d a g i n g e n c e n t r a a l s t a a n o m t r e n t k u n s t e n c u l t u u r . O m d e a c t i v i t e i t e n l o k a a l t e v e r a n k e r e n w i l Z i k k e t e v e n s b i n n e n h e t l e s p r o g r a m m a d e s a m e n w e r k i n g o p z o e k e n m e t l o k a l e c u l t u r e l e p a r t i j e n . D e c u l t u r e l e p a r t i j e n z o u d e n m e t h u n k e n n i s , e x p e r t i s e e n f a c i l i t e i t e n e e n b e l a n g r i j k o n d e r d e e l u i t m a k e n v a n h e t v o l l e d i g e o n d e r w i j s p r o g r a m m a . D e j e u g d v a n g e m e e n t e T u b b e r g e n k o m t z o o p j o n g e l e e f t i j d a l i n a a n r a k i n g m e t k u n s t , c u l t u u r e n l o k a l e c u l t u r e l e p a r t i j e n . D e d i d a c t i e k v a n h e t o n d e r z o e k e n d e n o n t w e r p e n d l e r e n s t a a t h i e r b i j c e n t r a a l . D i t b e t e k e n t d a t l e e r l i n g e n a a n d e s l a g g a a n m e t e e n o n d e r z o e k - e n o n t w e r p o p d r a c h t d i e e e n o n d e r n e m e n d e , c r e a t i e v e e n n i e u w s g i e r i g e h o u d i n g s t i m u l e r e n . Z i k k e w i l d a t k i n d e r e n h u n c u l t u r e l e t a l e n t e n e n d r i j f v e r e n o n t d e k k e n e n o n t w i k k e l e n . O p d e z e m a n i e r w o r d t z i c h t b a a r w a a r i n t e r e s s e s l i g g e n , w a a r k i n d e r e n g o e d i n z i j n e n p l e z i e r a a n b e l e v e n . T a l e n t e n e n d r i j f v e r e n z u l l e n d a n o o k e e n c e n t r a l e p l e k i n n e m e n i n h e t c u l t u r e e l l e s p r o g r a m m a v a n Z i k k e .

1 8

Page 23: Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer · Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 11 juli 2017 17.08593 U17.012522 Inlichtingen bij

Resultaten in 2020

C u l t u u r p a r t i c i p a t i e :

'Iedere jongere (en uiteindelijke iedere inwoner) participeert in en na 2020 in één of meer vormen van (kunstgerelateerde) cultuurbeleving binnen de eigen gemeente waarbij er de koppeling zichtbaar is met de gemeentelijke plattelandscultuur.'

G e r e a l i s e e r d : - J a a r l i j k s w o r d t e r e e n t e r u g k e r e n d e i n z a m e l i n g s a c t i e o n d e r d e b e v o l k i n g g e o r g a n i s e e r d

w a a r b i j ' v a n g l a s n a a r g l a s ' c e n t r a a l s t a a t . - D e ' g l a s k e e t ' h e e f t e e n p l e k g e k r e g e n b i n n e n d e g e m e e n t e T u b b e r g e n . D e ' g l a s k e e t ' w o r d t

g e b r u i k t v o o r c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n w e l k e m e d e v o r m g e g e v e n w o r d e n d o o r d e l o k a l e ' j o n g e r e n c u l t u u r ' i n s a m e n w e r k i n g m e t d e c u l t u r e l e p r o j e c t o r g a n i s a t i e .

- D e e e r s t e i n v u l l i n g i n e n r o n d o m h e t F a b L a b i s g e r e a l i s e e r d . H e t c u l t u u r p r o f i e l h e e f t s l e c h t s g e f a c i l i t e e r d i n m i d d e l e n ( z o a l s e e n 3 D - p r i n t e r ) .

- B i n n e n d e s a m e n l e v i n g i s h e t e x t r a g a a n ' b o r r e l e n e n b r u i s e n ' o m i n i t i a t i e v e n t e g e n e r e n o n d e r h e t t h e m a ' G l a s h e l d e r T u b b e r g e n , h e t h e l e j a a r r o n d ' .

C u l t u r e e l n e t w e r k :

'In 2020 kent gemeente Tubbergen een 'volwassen' kunstgerelateerde culturele projectorganisatie die de eerste stappen heeft gezet naar een eigen verdienmodel en waarbinnen alle kunstgerelateerde culture partijen van gemeente Tubbergen verenigd zijn en zich ontplooien in het kader van 'een glinsterend Tubbergen' met als belangrijkste thema glas.'

- D e c u l t u r e l e p r o j e c t o r g a n i s a t i e i s g e r e a l i s e e r d . V e r s n i p p e r d e b e s t u r e n e n v r i j w i l l i g e r s g r o e p e n f u n c t i o n e r e n n u v a n u i t één o v e r k o e p e l e n d e o r g a n i s a t i e . Één b e s t u u r , één b e l e i d e n één a g e n d a . D e p r o j e c t o r g a n i s a t i e k e n t t e v e n s d u i d e l i j k e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n m e t S t i c h t i n g T o e r i s t i s c h G l i n s t e r e n d T u b b e r g e n v o o r g e z a m e n l i j k e m a r k e t i n g e n p r o m o t i e .

- J a a r l i j k s w o r d t e r d o o r d e p r o j e c t o r g a n i s a t i e i n s a m e n w e r k i n g m e t l o k a l e o n d e r n e m e r s e e n ' u i t m a r k t ' g e o r g a n i s e e r d i n e e n s t e e d s w i s s e l e n d k e r k d o r p .

- G l a s h e e f t i n 2 0 2 0 e e n b e l a n g r i j k e ( e n m e e r p r o m i n e n t e r e ) p l a a t s i n g e n o m e n i n d e b u i t e n r u i m t e v a n g e m e e n t e T u b b e r g e n .

- D e e e r s t e k a s ( o f e e n v a r i a n t h i e r v a n ) o n d e r h e t m o m ' k a s r i j k T u b b e r g e n ' i s g e r e a l i s e e r d .

D e s k u n d i g h e i d s b e v o r d e r i n g / t a l e n t e n o n t w i k k e l i n g

'In 2020 is iedere inwoner van gemeente Tubbergen in de gelegenheid om binnen de gemeentegrens vorm te geven aan zijn of haar eigen culturele leerlijn binnen de disciplines theater en beeldende kunst.'

- D e m a s t e r c l a s s e s b e h o r e n j a a r l i j k s t o t h e t s t a n d a a r d a a n b o d v a n d e c u l t u r e l e p r o j e c t o r g a n i s a t i e e n k u n n e n t e g e n b e t a l i n g w o r d e n a f g e n o m e n .

- H e t c u l t u u r e x p e r t - t e a m h e e f t z i c h g e v o r m d e n w o r d t i n g e z e t a l s b e g e l e i d e n d e e n a d v i s e r e n d e p a r t i j b i j c u l t u r e l e v r a a g s t u k k e n o p var ië rende ( b i n n e n g e m e e n t e l i j k e ) s c h a a l n i v e a u s .

- J a a r l i j k s w o r d t e r d o o r e e n g r o e p s t u d e n t e n , d a n w e l s c h o l i e r e n , e e n c u l t u r e l e o p d r a c h t u i t g e v o e r d t e r b e v o r d e r i n g v a n d e s k u n d i g h e i d b i n n e n d e T u b b e r g s e c u l t u r e l e s e c t o r .

- H e t c u l t u u r p o r t f o l i o v a n Z i k k e h e e f t z i c h o n t w i k k e l d t o t k w a l i t a t i e f h o o g w a a r d i g c u l t u u r ¬e d u c a t i e f l e s s e n p a k k e t m e t s t e r k e l o k a l e v e r a n k e r i n g . A l l e T O F - s c h o l e n n e m e n h e t l e s s e n p a k k e t a f a l s i n v u l l i n g e n o n d e r s t e u n i n g v a n h e t e i g e n c u l t u u r - e d u c a t i e f o n d e r w i j s .

1 9