Uw Accountant 1e kwartaal 2013

of 8 /8
UW ACCOUNTANT Verhuizen? Benut verhuisregeling hypotheekrenteaftrek Belastingtips 2013 Met ingang van 1 januari 2013 zijn er weer veel wijzigingen aangebracht in de belastingwetgeving. We hebben afscheid moeten nemen van een aantal bestaande fiscale regels en faciliteiten, maar er zijn in 2013 ook weer een aantal nieuwe en veranderde (spel)regels bij gekomen. Aan u de uitdaging om daar zonder brok- ken doorheen te laveren. De tips in deze editie van Uw Accountant kunnen u hierbij helpen. Het kan zijn dat u dit jaar de nodige acties zult moeten ondernemen om uw fiscale positie te optimaliseren. Uw accountant fungeert daarbij als uw betrouwbare gids. PAGINA 4 PAG 2 STEL UW VERBOUWING UIT TOT NA 1 MAART 2013 PAG 3 PROFITEER VAN VRIJSTELLING GROENE BELEGGINGEN PAG 4 HOUD REKENING MET UNIFORMERING LOONBEGRIP PAG 5 LET OP BIJTELLINGSPERCENTAGES VOOR HET PRIVÉGEBRUIK VAN UW AUTO PAG 6 MAAK GEBRUIK VAN OVERGANGS- RECHT LEVENSLOOP- REGELING PAG 7 BENUT GIFTENAFTREK PAG 8 PROFITEER VAN VERKORTING MINIMALE SCHORSINGSTERMIJN MOTORRIJTUIGEN- BELASTING eerste kwartaal 2013 • nummer 1 PAGINA 1 30526-1_NB Uw Accountant 0113.indd 1 30526-1_NB Uw Accountant 0113.indd 1 19-02-13 11:01 19-02-13 11:01

Embed Size (px)

description

Met ingang van 1 januari 2013 zijn er weer veel wijzigingen aangebracht in de belastingwetgeving. We hebben afscheid moeten nemen van een aantal bestaande fiscale regels en faciliteiten, maar er zijn in 2013 ook weer een aantal nieuwe en veranderde (spel)regels bij gekomen...

Transcript of Uw Accountant 1e kwartaal 2013

 • UWACCOUNTANT

  Verhuizen? Benut verhuisregeling hypotheekrenteaftrek

  Belastingtips 2013Met ingang van 1 januari 2013 zijn er weer veel wijzigingen aangebracht in de belastingwetgeving. We hebben afscheid moeten nemen van een aantal bestaande fiscale regels en faciliteiten, maar er zijn in 2013 ook weer een aantal nieuwe en veranderde (spel)regels bij gekomen. Aan u de uitdaging om daar zonder brok-

  ken doorheen te laveren. De tips in deze editie van Uw Accountant kunnen u hierbij helpen.Het kan zijn dat u dit jaar de nodige acties zult moeten ondernemen om uw fiscale positie te optimaliseren. Uw accountant fungeert daarbij als uw betrouwbare gids.

  P A G I N A 4

  PAG 2 STEL UW VERBOUWING UIT TOT

  NA 1 MAART 2013

  PAG 3 PROFITEER VAN VRIJSTELLING

  GROENE BELEGGINGEN

  PAG 4 HOUD REKENING MET UNIFORMERING

  LOONBEGRIP

  PAG 5 LET OP BIJTELLINGSPERCENTAGES

  VOOR HET PRIVGEBRUIK VAN UW AUTO

  PAG 6 MAAK GEBRUIK VAN OVERGANGS -

  RECHT LEVENSLOOP-REGELING

  PAG 7 BENUT GIFTENAFTREK

  PAG 8 PROFITEER VAN VERKORTING MINIMALE

  SCHORSINGSTERMIJN MOTORRIJTUIGEN-

  BELASTING

  eerste kwartaal 2013 nummer 1

  P A G I N A 1

  30526-1_NB Uw Accountant 0113.indd 130526-1_NB Uw Accountant 0113.indd 1 19-02-13 11:0119-02-13 11:01

 • Stel uw verbouwing uit tot na 1 maart 2013

  In het woningmarktakkoord dat woens-dag 13 februari 2013 tot stand is geko-men, is afgesproken dat het btw-tarief wordt verlaagd op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen. De btw gaat van 21 naar 6 procent. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel, die ingaat per 1 maart 2013 en loopt tot

  1 maart 2014. Op dit moment wordt in Den Haag hard gewerkt aan de uitwerking van het woningmarktakkoord en deze tijdelijke verlaging van het btw-tarief. Het is daarom raadzaam uw verbouwing uit te stellen tot na 1 maart 2013. Raadpleeg uw accountant over de voor-waarden en het te behalen belasting-voordeel.

  ZORG ERVOOR DAT UW AANGIFTE TIJDIG DE DEUR UIT GAATPer 1 januari 2013 gelden nieuwe regels voor de belastingrente voor belastingtijdvakken die op of na 1 januari 2012 zijn begonnen. Vooral voor de inkomsten- en de vennootschapsbelas-ting zijn belangrijke veranderingen ingevoerd. In het kort komt de regeling erop neer dat belastingplichtigen die kort na afloop van het belastingjaar hun aangifte indienen of die door middel van verzoeken om voorlopige aanslagen ervoor hebben gezorgd dat zij de verschuldigde belasting hebben betaald, zo min mogelijk te maken krijgen met belastingrente. Verder wordt de vergoeding van rente bij teruggaven aanzien-lijk beperkt.

  Help uw kind bij de aankoop van een eigen woningAls ouder mag u aan uw kind (18 - 40 jaar) in 2013 belastingvrij een bedrag schenken van maximaal 51.407 euro. Dit bedrag moet uw kind dan wel gebruiken voor de aankoop van een eigen woning.

  1

  234

  67 89

  10

  1112

  5

  P A G I N A 2

  30526-1_NB Uw Accountant 0113.indd 230526-1_NB Uw Accountant 0113.indd 2 19-02-13 10:2719-02-13 10:27

 • GA NA OF UW PENSIOENREGELING MOET WORDEN AANGEPASTPer 2013 is de pensioengerechtigde leeftijd zoals bedoeld in de Algemene Ouderdomswet verhoogd van 65 jaar naar 65 jaar en 1 maand. Die leeftijd wordt de komende jaren verder verhoogd. Diverse fiscale facilitei-ten die gelden voor 65+ers, zoals heffingskortingen en zorgkosten, groeien mee met deze leeftijd.

  Let op!Pensioenregelingen zijn ingewikkeld en kunnen tot grote fiscale en financile gevolgen leiden als deze niet meer up-to-date zijn. Raadpleeg tijdig uw accountant.

  Vraag kort telefonisch belastinguitstel aanOndernemers kunnen met ingang van 1 januari 2013 kort telefonisch uitstel van betaling krijgen. Het uitstel bedraagt maximaal vier maanden na de laatste vervaldag van de aanslag. Er is dan wel invorderingsrente ver-schuldigd.

  Belangrijkste voorwaarden9 Voor alle belastingaanslagen kan kort telefonisch uitstel worden verkregen, maar niet voor een voor-lopige aanslag. De voorlopige aanslag mag immers in termijnen worden betaald. Een voorlopige aanslag die is opgelegd na 31 oktober van het jaar waarop de aanslag betrekking heeft, moet in n termijn wor-den betaald. Hiervoor kan wel kort telefonisch uit-stel worden gevraagd. 9 De totale openstaande belastingschuld is minder dan 20.000 euro. Een toeslagschuld of een belastingschuld waarvoor uitstel van betaling is verleend in verband met bezwaar telt niet mee bij deze berekening.9 Er is geen dwangbevel uitgevaardigd voor een open-staande belastingschuld.

  Let op!U krijgt geen kort telefonisch uitstel voor toeslagschulden.

  Van de vermogensrendementsheffing zijn vrijgesteld groene beleggingen tot een gezamenlijk maximum van 56.420 euro. Groene beleggingen zijn beleggingen in fiscaal erkende groene fondsen. Indien u het hele jaar dezelfde fiscale partner hebt, dan geldt een gezamenlijke vrijstelling voor groene beleggingen van 112.840 euro.

  Profiteer van vrijstelling groene beleggingen

  Sinds begin 2013 kunt u aftrek krijgen van rente die u betaalt op een schuld die u heeft als gevolg van een restschuld die is ontstaan na 29 oktober 2012 maar voor 1 januari 2018. Een restschuld ontstaat indien de verkoopprijs van de woning lager ligt dan de op de woning rustende eigenwoningschuld. Deze aftrek kunt u ook krijgen als u geen eigen woning meer heeft. De aftrek geldt voor een periode van tien jaar na het moment van het ontstaan van de restschuld.

  BENUT RENTE AFTREK BIJ FINANCIERING

  RESTSCHULD

  P A G I N A 3

  30526-1_NB Uw Accountant 0113.indd 330526-1_NB Uw Accountant 0113.indd 3 19-02-13 10:2719-02-13 10:27

 • Met ingang van 1 januari 2013 geldt de hypotheekrenteaftrek alleen voor hypotheken met een annutair aflossingsschema van ten minste dertig jaar. Wel is voorzien in eerbiediging van bestaande leningen.

  Voor mensen die op 31 december 2012 een eigen woning en een eigenwoningschuld hadden, blijft de hypotheekrente aftrek-baar, ook al wordt op de betreffende lening niet afgelost. Dit geldt ook indien zij in of na 2013 deze lening oversluiten.

  GA NA HOE HET MET UW HYPOTHEEKRENTEAFTREK ZIT

  De maximale termijn voor behoud van hypotheekrente-aftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning is drie jaar. Die termijn geldt tot en met het belastingjaar 2013. Dit betekent dat als de woning in 2010 te koop is gezet, voor die woning nog recht op hypotheekrente-aftrek bestaat in 2013. De maximale termijn voor het verkrijgen van hypo-theekrenteaftrek voor de nog leegstaande toekomstige eigen woning (bijvoorbeeld in aanbouw) is ook drie jaar. Dat geldt ook voor het belastingjaar 2013. Dit betekent dat in 2013 recht op hypotheekrenteaftrek bestaat voor een leegstaande woning die uiterlijk in 2016 de eigen woning (hoofdverblijf) wordt.

  Verhuizen? Benut verhuisregeling hypotheekrenteaftrek

  Met ingang van 1 januari 2013 is er n loonbegrip voor loonbelasting, verschillende premies en de inko-mensafhankelijke bijdrage zorgverze-

  keringswet. Voor werkgevers kan dit een lastenreductie betekenen. Voor werknemers wordt de loonstrook korter en duidelijker.

  Houd rekening met uniformering loonbegrip

  P A G I N A 4

  30526-1_NB Uw Accountant 0113.indd 430526-1_NB Uw Accountant 0113.indd 4 19-02-13 10:2719-02-13 10:27

 • Ook in 2013 hebben autos met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer nul procent bijtelling voor het privgebruik, tenzij er sprake is van excessief privgebruik. Hoe lang deze bijtelling van nul procent geldt, is afhankelijk van de datum waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld: datum eerste tenaamstelling ligt vr 1 januari 2012.

  De bijtelling van nul procent geldt van 1 januari 2012 tot 1 januari 2017. datum eerste tenaamstelling ligt in de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2014.

  De bijtelling van nul procent geldt gedurende zestig maanden. Deze termijn start op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de datum van de eerste tenaamstelling valt.

  Voor autos met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer waarvan de datum eerste tenaamstelling ligt in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016, geldt gedurende zestig maanden een bijtelling van 7 procent.De bijtellingspercentages en de termijnen zijn gekoppeld aan het kentekenbewijs: ook als de auto van eigenaar wisselt of als u de auto aan een andere werknemer ter beschikking stelt, blijven deze gelden.

  Datum eerste tenaamstel-ling van de auto in 2013

  CO2-uitstoot in gram per kilometer

  Geen diesel

  Zeer zuinige autos: 14% bijtelling >50 - 95

  Zuinige autos: 20% bijteling >95 - 124Overige autos: 25% bijtelling >124

  DieselZeer zuinige autos: 14% bijtelling >50 - 88

  Zuinige autos: 20% bijtelling >88 - 112Overige autos: 25% bijtelling >112

  LET OP BIJTELLINGSPERCENTAGES VOOR HET PRIVGEBRUIK VAN UW AUTO

  Tabel CO2-uitstootgrenzen en bijtellingspercentages privgebruik auto

  Voor een auto van de zaak die in 2013 voor het eerst op naam wordt gesteld gaan de volgende bijtellingspercentages gelden (zie tabel).

  P A G I N A 5

  30526-1_NB Uw Accountant 0113.indd 530526-1_NB Uw Accountant 0113.indd 5 19-02-13 10:2719-02-13 10:27

 • MAAK GEBRUIK VAN FACILITEIT EURO-6-DIESELPERSONENAUTOSNederland maakt gebruik van de mogelijkheid om Euro-6-dieselpersonenautos fiscaal te stimuleren. De stimulering mag blijven bestaan totdat de Euro-6-norm verplicht wordt (per 1 september 2015). Deze stimulering houdt in dat in 2013 voor een Euro-6-dieselpersonenauto een korting op de BPM geldt van 500 euro.

  BETAAL UW MOTORRIJTUIGENBELASTING OP TIJD Bij het te laat betalen van de motorrijtuigenbelasting wordt vanaf 1 januari 2013 een boete opgelegd van 50 euro. Bij een tweede en derde (en verdere) verzuim binnen een periode van twee jaar bedraagt de boete respectievelijk 100 en 150 euro. Dat is een verzwaring van de eerdere systematiek waarbij een boete werd opgelegd van 50 euro voor het tweede en verdere verzuim binnen een periode van n jaar.

  Maak gebruik van overgangs-recht levensloopregeling Per 1 januari 2013 is de levensloopregeling niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Voor deelnemers met een saldo van minder dan 3.000 euro op 31 december 2012 valt het tegoed vrij aan het begin van het jaar 2013. Bij die vrijval wordt belasting geheven over 80 procent van het tegoed op 31 december 2011 en worden de in het verleden opgebouwde rechten op de levensloopverlofkorting in aanmerking genomen.Bij een tegoed van 3.000 euro of meer op 31 december 2012 kan men tot het jaar 2022 gebruik blijven maken van de levensloopregeling. Vanaf 2013 vervalt de voorwaarde dat het levenslooptegoed slechts voor verlof kan worden opgenomen. Indien het volledige tegoed in 2013 wordt opgenomen, wordt slechts 80 procent van de waarde in het economisch verkeer van de levensloopaanspraak op 31 december 2011 in aanmerking genomen voor de belastingheffing.Het meerdere wordt wel volledig belast. Bij de belastingheffing worden ook de in het verleden opgebouwde rechten op de levensloopverlofkorting in aanmerking genomen.

  P A G I N A 6

  30526-1_NB Uw Accountant 0113.indd 630526-1_NB Uw Accountant 0113.indd 6 19-02-13 10:2719-02-13 10:27

 • Giften zijn aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Aftrek is alleen mogelijk als de bedoelde instellingen door de Belasting-dienst als ANBI zijn aangemerkt. Vereist wordt dat de instelling is gevestigd in lid-staten van de EU, de Nederlandse Antillen en Aruba. De lijst met aangewezen instellin-gen is te vinden op www.belastingdienst.nl.Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel en plafond. Deze giften moeten wel in een bij de notaris opge-maakte akte zijn vastgelegd voor een periode van ten minste vijf jaar.Voor giften die niet in de vorm van perio-dieke uitkeringen zijn gedaan (de zoge-naamde andere giften) geldt een drempel van 60 euro of, als dat meer is, 1 procent van het verzamelinkomen. Tevens geldt voor deze andere giften een maximum van 10 procent van dat inkomen. Bij partners geldt dat zij hun andere giften en verzamel-inkomens moeten samenvoegen.

  Let op!Giften die de vorm hebben van het afzien van een vergoeding van kosten voor vervoer per auto, anders dan per taxi, worden in aanmerking genomen voor 0,19 euro per kilometer. Het afzien van een kostenvergoe-ding, bijvoorbeeld door een vrijwilliger, kan onder voorwaarden worden aangemerkt als aftrekbare gift.

  Let op!Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling kan ook in 2013 in aanmerking worden genomen voor 1,25 keer het bedrag van de gedane gift. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal 5.000 euro van de aan culturele instellingen gedane giften. Meer informatie vindt u op: www.daargeefjeom.nl.

  Benut giftenaftrek

  Sinds 1 januari 2010 kan de hypotheek-renteaftrek voor de te koop staande, voormalige eigen woning herleven na een periode van tijdelijke verhuur. De hypotheekrente kan na de verhuur nog worden afgetrokken tot maximaal de resterende termijn van de verhuisrege-ling. Dat de hypotheekrenteaftrek kan herleven na tijdelijke verhuur van de voormalige eigen woning geldt tot en met 2013.

  Laat de hypotheekrente-aftrek van de oude, nog niet verkochte woning herleven

  P A G I N A 7

  Giftaa(ANbediwse

  30526-1_NB Uw Accountant 0113.indd 730526-1_NB Uw Accountant 0113.indd 7 19-02-13 10:2719-02-13 10:27

 • Deze nieuwsbrief is bedoeld als een

  eerste orintatie op de betreffende

  onderwerpen. Ofschoon zij steeds met

  zorg zal zijn samen gesteld leent zij zich

  niet voor adequate orintatie of advies in

  een concrete situatie. In deze zin dragen

  wij geen ver antwoordelijkheid voor on-

  volledigheid of onjuistheid. Voor nadere

  informatie staan wij uiteraard graag tot

  uw beschikking.

  Heeft u nog vragen? Stel ze aan uw accountant.

  Profiteer van verkorting minimale schorsingstermijn motorrijtuigenbelasting

  In de motorrijtuigenbelasting is de minimale schorsingstermijn waarbij geen motorrijtuigenbe-lasting verschuldigd is voor

  personenautos, bestel autos en motorrijwielen per 1 januari 2013 verkort van drie maanden tot n maand.

  P A G I N A 8

  Iemand met een bestelauto van de zaak die deze uitsluitend zakelijk (dus: nul kilometer priv) gebruikt, kan gebruik maken van de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto. Er vindt dan geen bijtelling van de auto van de zaak plaats en er hoeft geen rittenregistratie te worden bijgehouden. Dit is een nieuwe regeling naast bijvoorbeeld de bestaande mogelijkheid om met behulp van een rittenregistratie aan te tonen dat het priv-gebruik niet meer dan 500 km per jaar bedraagt. De regeling geldt zowel voor werknemers als voor ondernemers die voor de inkomstenbelas-ting als ondernemer zijn aangemerkt.

  VRAAG EEN VERKLARING UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK BESTELAUTO AAN

  www.denielsen.com(020) 77 99 201

  Bezoekersadres:Vijgepeerpad 171036 KK Amsterdam Postadres:Postbus 370771030 AB Amsterdam

  30526-1_NB Uw Accountant 0113.indd 830526-1_NB Uw Accountant 0113.indd 8 19-02-13 11:0119-02-13 11:01

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 150 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 2400 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck true /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /SyntheticBoldness 1.000000 /Description >>> setdistillerparams> setpagedevice