UVA FEB Master 2009 /2010

of 32 /32
2010 | 2011 Economie en Bedrijfskunde masters 09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 1 16-09-09 15:57

Embed Size (px)

description

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 1 16-09-09 15:57 2009 | 2010 2010 | 2011 Studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde Orfirah, Valentine en Caspar (studierichting Business Studies) Cover:

Transcript of UVA FEB Master 2009 /2010

Page 1: UVA FEB Master 2009 /2010

2009 | 20102010 | 2011

Economie en Bedrijfskundemasters

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 1 16-09-09 15:57

Page 2: UVA FEB Master 2009 /2010

Cover:

Studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Orfirah, Valentine en Caspar (studierichting Business Studies)

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 2 16-09-09 15:57

Page 3: UVA FEB Master 2009 /2010

Welkom

Kiezen voor een masteropleiding is een belangrijke beslissing die van grote invloed kan zijn op je toekomst. Het aanbod in Nederland en daarbuiten is groot en de markt is weinig transparant. Het is dus belangrijk dat je je goed laat informeren, zodat je de studiekeuze kunt maken die voor jou het beste is.

Als decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) kan ik ons aan-bod aan masteropleidingen van harte aanraden. Studeren aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) betekent studeren aan een universiteit die nationaal en internationaal toonaangevend is. Aan de FEB streven we ernaar om de hoogste kwaliteit op het gebied van onderwijs en onderzoek te behalen. Onze programma’s worden gevoed door hoogstaand onderzoek en worden voortdurend aangepast aan de actualiteit. Het internationale karakter van de stad Amsterdam en de UvA vind je bij de FEB terug in de staf, de studenten, de inhoud van de programma’s en de uitwisselingsrelaties met gerenommeerde universiteiten van binnen en buiten Europa. De locatie in het bruisende hart van Amsterdam beschouwen we als een bonus voor onze studenten. Amster-dam is een geliefd centrum voor cultuur en media, dus een prima plek om te studeren. Daarnaast is het een internationaal knooppunt van bedrijven, onder-zoeksorganisaties en overheidsinstellingen. Met het oog op stages en je carrière na afloop van je opleiding is dat van groot belang.

Ik hoop dat deze brochure bijdraagt aan het maken van je keuze. Als blijkt dat een masterprogramma van de FEB de beste keuze voor jou is, dan heet ik je uiteraard van harte welkom op de Universiteit van Amsterdam.

Tom Wansbeekdecaan, faculteit Economie en Bedrijfskunde

3 Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Bedrijfskunde

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 3 16-09-09 15:57

Page 4: UVA FEB Master 2009 /2010

Welkom 3

Universiteit van Amsterdam 5

Algemene informatie 8

Accountancy & Control 10

Actuarial Sciences and Mathematical Finance 12

Business Economics 14

Business Studies 16

Economics 18

Econometrics 21

Fiscale economie 22

Tinbergen Institute Master of Philosopy in Economics (research) 24

Operations Research and Management 26

Praktische zaken 28

4 www.uva.nl/masters

Inhoud

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 4 16-09-09 15:57

Page 5: UVA FEB Master 2009 /2010

Universiteit van Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is een moderne universiteit met een rijke geschiedenis. Het Athenaeum Illustre, de voorloper van de Universiteit van Amsterdam, werd in 1632 opgericht door het Amsterdamse stadsbestuur. Inmiddels is het Athenaeum Illustre uitgegroeid tot een onderwijs- en onderzoeks-universiteit van wereldformaat. De UvA heeft een omvangrijk bachelor- en masteraanbod. De ruim 180 master’s van de UvA beslaan vrijwel alle wetenschapsgebieden. Van Accountancy & Control tot en met Wijsbegeerte. Een groot aantal van deze masters wordt in het Engels gegeven. De UvA bereikt daarmee veel internationale studenten en heeft dan ook een heterogene studenten-populatie waarin talloze nationali-teiten zijn vertegenwoordigd.

Het brede onderwijsaanbod geeft je als student de mogelijkheid om je master zo in te richten dat deze aan-sluit bij je persoonlijke ambities en talenten. De UvA biedt studenten uitgebreide studie(loopbaan)begelei-ding om hen tijdens én na hun studie zo goed mogelijk bij te staan.

Veel masters aan de UvA zijn een afspiegeling van toponderzoek. Hierdoor kom je tijdens je studie in aanraking met opmerkelijk weten-schappelijk onderzoek. Amsterdam is voor studenten en wetenschappers bovendien een inspirerende stad. De aanwezigheid van wetenschappe-lijke instituten als SEO Economisch Onderzoek en het Tinbergen Insti-tuut vergemakkelijken en verrijken onderzoek en zelfstudie.

De Universiteit van Amsterdam is naast een onderzoeksuniversiteit ook een stadsuniversiteit. Veel voorzie-ningen van de UvA zoals de Univer-siteitsbibliotheek en de culturele organisatie CREA zijn gevestigd in het centrum van de stad. Zo, met de culturele en wetenschappelijke instituten en de UvA-voorzieningen verspreid door de stad, vormt Amsterdam de campus van de UvA.

Op wetenschappelijk gebied heeft de UvA een reputatie hoog te houden. De UvA staat op de 53ste plaats in de World University Rankings (THES 2008) en is daarmee de hoogst ge-plaatste universiteit van Nederland. Verder is de UvA lid van LERU, een netwerkorganisatie van erkende Europese onderzoeksuniversiteiten, zoals University of Oxford,

5 Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Universiteit van Amsterdam

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 5 16-09-09 15:57

Page 6: UVA FEB Master 2009 /2010

6 www.uva.nl/masters

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 6 16-09-09 15:57

Page 7: UVA FEB Master 2009 /2010

University of Cambridge, Univer-sität Zürich, Universiteit Leuven, Universiteit Leiden en University of Edinburgh. Door de goede contacten van de UvA met universiteiten over de hele wereld hebben studenten (wanneer hun programma dit toe-laat) de mogelijkheid een deel van hun studie in het buitenland te doen en komen veel internationale studen-ten naar Amsterdam. Studeren aan de UvA betekent dus studeren aan een instituut met wereldwijd aan-zien, waarbij studenten zich in een internationale omgeving kunnen voorbereiden op hun toekomst.

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

De Faculteit Economie en Bedrijfs-kunde (FEB) van de UvA werd opgericht in 1922 en telt ongeveer 4500 studenten. Het masteronder-wijs en het onderzoek aan de FEB is gebundeld in twee scholen: de Amsterdam School of Economics (ASE) en de Amsterdam Business School (ABS). Het bachelor-onderwijs wordt verzorgd door het College of Economics and Business.

Naast driejarige bacheloropleidingen en eenjarige masteropleidingen biedt de FEB postdoctorale opleidingen en ander onderwijs, zoals maatwerk voor bedrijven, masterclasses, bijscho-

lingen en lezingen. Aan beide scholen zijn onderzoeksinstituten verbonden.

Omdat de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zich internationaal oriënteert wordt een groot deel van het onderwijs in het Engels gegeven.

Studeren aan de FEB betekent studeren in Amsterdam, het culturele en commerciële centrum van Neder-land. Onze masterprogramma’s refl ecteren het internationale en ondernemende karakter van de stad. Excellente wetenschappers vanuit de hele wereld doceren een internatio-naal georiënteerd en actueel curricu-

lum. Studenten van vele verschil-lende nationaliteiten en culturele achtergrond zitten samen in de collegebanken en werken in groepjes aan cases, papers en projecten. In de huidige tijd van globalisering is dit een ideale voorbereiding voor onze studenten op de steeds internationa-ler wordende arbeidsmarkt. Daar-naast biedt Amsterdam als Europees zakencentrum een breed scala aan mogelijkheden op het gebied van stages tijdens je studie en banen na je afstuderen.

7 Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Bedrijfskunde

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 7 16-09-09 15:57

Page 8: UVA FEB Master 2009 /2010

8 www.uva.nl/masters

Algemene informatie

Masterprogramma’s in Economie en Bedrijfskunde

Masters Titel Voertaal Voltijd/deeltijd Studieduur

Accountancy & Control MSc Engels voltijd/deeltijd 1 jaar/1,5 jaar

Actuarial Sciences and Mathematical Finance MSc Engels voltijd 1 jaar

Business Economics MSc Engels voltijd 1 jaar

Business Studies MSc Engels voltijd/deeltijd 1 jaar/1,5 jaar

Econometrics MSc Engels voltijd 1 jaar

Economics MSc Engels voltijd 1 jaar

Tinbergen Institute Master of Philosophy in Economics (research)

MSc Engels voltijd 2 jaar

Fiscale economie MSc Nederlands voltijd/deeltijd 1 jaar/2jaar

Operations Research and Management MSc Engels voltijd 1 jaar

Advanced masters

Executive Master of Finance and Control EMFC (RC) Nederlands deeltijd 2 jaar

international Executive Master of Finance and Control EMFC (RC) Engels deeltijd (modulair) 2,5 jaar

Executive Master in Information Management EMIM Nederlands deeltijd 1,5 jaar

Executive Master of Internal Auditing EMIA (RO) Nederlands deeltijd 2 jaar

Executive Master of IT Auditing EMITA (RE) Nederlands deeltijd 2 jaar

Executive Master Verzekeringskunde MSc Nederlands deeltijd 2 jaar

Entreprise Risk Management MSc Nederlands deeltijd 2 jaar

Post-Master Accountancy RA Nederlands deeltijd 1,5 jaar

Master Financial Planning MFP Nederlands deeltijd 2 jaar

International Finance MSc Engels voltijd/deeltijd 1 jaar/2 jaar

Business Administration (MBA) MBA Engels voltijd/deeltijd 1 jaar/2 jaar

Business Administration (MBA, modular) MBA Engels deeltijd (modulair) 1,5 jaar

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 8 16-09-09 15:57

Page 9: UVA FEB Master 2009 /2010

Type masters

De FEB kent acht initiële master-programma’s en één onderzoeks-master. Deze masters zijn toeganke-lijk met een universitair bachelor-diploma in dezelfde richting en vallen onder de overheidsbekostiging. Dat betekent dat voor deze opleidingen het wettelijk collegegeld moet worden betaald en dat studiefi nanciering kan worden aangevraagd. De initiële masters duren allemaal één jaar, met uitzondering van de onderzoeks-master die twee jaar duurt.

De FEB biedt ook advanced en executive masters, die zijn gebundeld in de Amsterdam Business School (ABS). Dit zijn postinitiële opleidin-gen, bestemd voor mensen met een afgeronde hogere opleiding (univer-siteit en soms ook hbo), vaak aange-vuld met enige jaren relevante werk-ervaring. Deze masters zijn dus doorgaans niet rechtstreeks toegan-kelijk na een universitaire bachelor. Meer informatie over deze opleidingen: www.abs.uva.nl

Studiepuntensysteem

Het studiejaar is opgedeeld in twee semesters; elk semester is weer onderverdeeld in twee blokken. Je moet 60 ECTS-studiepunten behalen om de master succesvol af te ronden.

Toelating en aanmelding

Met een afgeronde bacheloropleiding aan de FEB (in hetzelfde vakgebeid) word je automatisch toegelaten tot de master van je keuze. Heb je een andere bachelor gevolgd of heb je een diploma van een andere universiteit, dan kun je een verzoek tot toelating indienen bij de Examen-commissie. Meer informatie hierover vind je in het hoofdstuk Praktische zaken (p. 28). Voor de meeste stu-denten geldt dat zij eerst defi ciënties moeten wegwerken, voordat zij kun-nen worden toegelaten tot het geko-zen masterprogramma. De deadline voor aanmelden ligt op 1 juli 2010.

9 Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Bedrijfskunde

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 9 16-09-09 15:57

Page 10: UVA FEB Master 2009 /2010

Titulatuur: Master of Science (MSc)

Studieduur: 1 jaar voltijd,

1,5 jaar deeltijd

Studiepunten: 60 ECTS

Voertaal: Engels

Opleidingsdirecteur:

Dr. ir. Sander van Triest

De master Accountancy & Control is een intensief Engelstalig programma dat garant staat voor hoogstaand academisch onderwijs. Het programma is zeer internatio-naal georiënteerd, zowel wat de inhoud betreft als het docentencorps en de studen-ten. Het bereidt studenten

voor op fi nanciële posities, niet alleen in accountancy maar ook in het bedrijfsleven (bank-wezen, consultancy, industrie) en bij de overheid. De master bestaat uit een variant Accoun-tancy en een variant Control.

StudieprogrammaDe variant Accountancy is vooral interessant voor studenten die geïn-teresseerd zijn in fi nanciële informa-tiestromen binnen een organisatie en vanuit organisaties naar buiten toe. Studenten leren deze stromen analy-seren om zo in de informatiebehoefte van managers, aandeelhouders en andere belanghebbenden te voorzien.

De vakken in de variant Control hebben een multidisciplinaire invals-hoek, waarbij inzichten uit de eco-nomie, psychologie en organisatie-theorie worden gecombineerd. Hierdoor hebben afgestudeerden gespecialiseerde kennis op het gebied van fi nance en accounting en een goed beeld van hoe accountinginfor-matie kan worden gebruikt bij het besturen van organisaties.

DeeltijdvariantHet is ook mogelijk om de master te combineren met je werk via de deeltijd varianten: Intensive Master Accountancy en Intensive Master Control. Bij beide programma’s

‘De werkgroepen zijn relatief klein, zeer

interactief en worden gedoceerd door

bekende wetenschappers.’ Matthias Kowalsky

10 www.uva.nl/masters

Accountancy & Controlwww.uva.nl/ma-accountancy-control

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 10 16-09-09 15:57

Page 11: UVA FEB Master 2009 /2010

houden we zo veel mogelijk rekening met de drukke werkweek van onze studenten. Daarom worden alle col-leges op vrijdag gegeven. Studenten hoeven zo dus niet na een inspan-nende dag werken nog aan te schui-ven in de collegezalen, maar kunnen zich op die ene studiedag per week concentreren. Voor meer informatie kun je terecht op: www.abs.uva.nl/ima

www.abs.uva.nl/imc

ArbeidsmarktAls MSc Accountancy & Control- student leer je vanuit zowel een financieel als een economisch per-spectief te kijken naar verschillende

typen organisaties. Je doet waarde-volle kennis, begrip, inzicht in de beroepspraktijk en expertise op, waardoor de mogelijkheden op de arbeidsmarkt uitstekend zijn. Naast een functie als accountant (bij een bedrijf of zelfstandig), vinden afge-studeerden banen van controller tot financieel directeur, banen waarin je verantwoordelijk bent voor het financieel en algemeen management van een organisatie.

Prof. dr. Brendan O’Dwyer (Ierland) Hoogleraar Accounting

‘De master Accountancy & Control streeft ernaar studenten analytische vaardigheden bij

te brengen, waarbij academische kennis gecombineerd wordt met praktische toepassingen.

Die combinatie zorgt ervoor dat bij studenten een natuurlijke nieuwsgierigheid aangewakkerd

wordt voor het vakgebied, essentieel voor iedereen die een carrière nastreeft binnen het

bedrijfsleven en de accounting.

Aan de hand van recent internationaal onderzoek laten we zien hoe accountinginformatie

vandaag de dag gebruikt kan worden om organisaties te managen en te beoordelen. Het

onderwijs wordt verzorgd door internationaal vooraanstaande wetenschappers, waardoor

studenten uiteindelijk uitstekend onafhankelijk onderzoek kunnen afleveren voor hun

masterscriptie.’

11 Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Matthias Kowalsky (Duitsland)Alumnus Accountancy & Control

(Accountancy-traject)

‘Na een paar jaar gewerkt te hebben,

besloot ik dat ik verder wilde studeren

en mijn mastertitel wilde behalen. Ik was

op zoek naar een internationaal georiën-

teerde universiteit waar Engelstalige

masteropleidingen in Accounting aange-

boden werden. Het MSc Accountancy &

Control-programma van de UvA bleek

voor mij de ideale match.

Hoewel de UvA een grote universiteit is,

is de kwaliteit van het onderwijs en de

dienstverlening absoluut goed.

De werkgroepen zijn relatief klein (tussen

de 20 en 30 studenten), zeer interactief

en worden gedoceerd door bekende

wetenschappers. De vakinhoud is inter-

nationaal georiënteerd en relevant voor

iedereen die een carrière in accounting,

controlling of auditing nastreeft, en dus

een excellente keus voor studenten met

ambities in die richting.’

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 11 16-09-09 15:57

Page 12: UVA FEB Master 2009 /2010

Titulatuur: Master of Science (MSc)

Studieduur: 1 jaar

Studiepunten: 60 ECTS

Voertaal: Engels

Opleidingsdirecteur: Prof. dr. Rob Kaas

De eenjarige master in Actuarial Sciences and Mathematical Finance is een wetenschappelijke opleiding voor het beroep van actuaris. De master bouwt voort op de bachelor Actuariaat of, via een schakelprogramma, op een andere kwantitatieve bachelor, zoals (toegepaste/technische) wiskunde, natuurkunde, bedrijfswiskunde en informa-tica of econometrie.Uniek aan de master zijn de vele vakken die aanhaken bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van onder andere Fair Value – technieken en Solvency II, een groot project van de Europese Commissie om te komen tot een EU-breed toe-zichtskader voor verzekerings-maatschappijen. Als student krijg je les van excellente wetenschappers en experts uit de praktijk, waar-door je je de laatste inzichten en technieken eigen maakt.

StudieprogrammaBinnen de opleiding ligt de nadruk op wiskundige modelbouw van verzekeringen: levens-, schade-, en pensioenverzekeringen. De verplichte vakken geven inzicht in methoden en technieken die van belang zijn voor het oplossen van fi nancieel-wiskun-dige problemen op het gebied van verzekeren.

De gehele opleiding is gericht op het ontwikkelen van een weten-schappelijke attitude. Er is dan ook

ruime aandacht voor de theoretische onderbouwing van de diverse methoden en technieken.

Het masterprogramma is opgedeeld in twee semesters. Bij een aantal vak-ken wordt van de student een mon-delinge en/of schriftelijke rapportage verwacht over een specifi ek actuarieel of econometrisch probleem of over een aantal wetenschappelijke publi-caties. Bij de specifi ek actuariële vakken komen ook belangrijke praktische aspecten van verzekeren

Actuarial Sciences and Mathematical Financewww.uva.nl/ma-actuariaat

12 www.uva.nl/masters

‘Mijn huidige baan ligt in het

verlengde van het onderzoek voor

mijn scriptie: ik geef advies aan

pensioenfondsen.’ Martin Bakker

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 12 16-09-09 15:57

Page 13: UVA FEB Master 2009 /2010

aan de orde, zowel nationaal als in-ternationaal. Een actuarieel afstudeer-project in de vorm van een scriptie vormt de afsluiting van de studie.

ArbeidsmarktDe arbeidsmarkt voor actuarissen is uitstekend. Actuarissen werken veelal bij verzekeringsinstellingen, pensioenfondsen of actuariële advies-bureaus. Een actuaris is de architect en beheerder van fi nanciële zeker-heidssystemen. Het actuariële beroep is nationaal en internationaal erg in beweging. Zo zijn ook fi nanciële risico’s buiten het verzekerings-gebied inmiddels veelal tot het werk-terrein gaan behoren.

In de praktijk is er een groeiende behoefte aan actuarissen die ook een gedegen kennis van de technieken van fi nanciering hebben. Denk aan de grote bank-verzekeraars (banc-assurance), maar ook aan de pensioen-fondsen die hoe langer hoe meer risicodragend gaan beleggen.

Het Actuarieel Genootschap, de Nederlandse beroepsvereniging van actuarissen, kent verder een post-doctorale beroepsopleiding voor actuarissen, uitgevoerd door het Actuarieel Instituut, dat voortbouwt op de actuariële universitaire opleiding.

Prof. dr. Antoon Pelsser (Nederland) Hoogleraar Actuarial Science Antoon Pelsser is hoogleraar Marktcon-

forme waardering van verzekeringscontrac-

ten binnen de leerstoelgroep Actuariaat.

Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op

hoe verzekeraars en pensioenfondsen de

marktwaarde van hun toekomstige ver-

plichtingen moeten inschatten. Omdat

klassieke actuariële modellen meestal te-

kortschieten, ziet Pelsser veel heil in een

vruchtbare samenwerking tussen actuariaat

en fi nanciële economie, en ook in een

kruisbestuiving tussen theorie en praktijk.

Naast zijn academische carrière werkte

Pelsser van 2004 tot 2007 bij de afdeling

Corporate Insurance Risk Management van

ING Groep, Amsterdam. Van 2001 tot 2006

was hij tevens deeltijdhoogleraar aan de

Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij

het waarderen van optiecontracten onder-

zocht.

13 Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Martin Bakker (Nederland)Alumnus Actuarial Sciences

‘Tijdens de voorlichtingsdag van de UvA

kreeg ik een goede indruk van de studie

Actuarial Sciences. De nadruk werd

gelegd op de goede kwaliteit van de

opleiding en op het feit dat de studie

hoog aangeschreven staat bij bedrijven.

Daarnaast biedt de UvA de combinatie

van vakken Econometrie, Actuariaat en

Operations research en management. Het

programma vraagt veel van je, maar de

inspanningen beloond. In korte tijd leer je

heel veel en dat is zeer bevredigend.

De vakken in ALM (Asset and Liability

Management) waren mijn favoriet, zowel

wat betreft de inhoud als de kwaliteit van

de colleges.

Na mijn afstuderen heb ik een baan ge-

vonden in ALM. Ik werk nu voor ORTEC,

een bedrijf dat geavanceerde software

oplossingen biedt en consultancy op het

gebied van planning en optimalisereing.

Eigenlijk is het een vervolg op het onder-

zoek voor mijn scriptie. Ik adviseer pensi-

oenfondsen over het managen van risco’s

in tijden van economische recessie. Je

kunt dus zeker zeggen dat mijn studie

sterk gerelateerd is aan mijn huidige

baan.’

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 13 16-09-09 15:57

Page 14: UVA FEB Master 2009 /2010

14 www.uva.nl/masters

Titulatuur: Master of Science (MSc)

Studieduur: 1 jaar

Studiepunten: 60 ECTS

Voertaal: Engels

Opleidingscoördinatoren:

Dr. Alessandro Beber (Finance),

Prof. dr. Jeroen Hinloopen

(Organisation Economics),

Drs. Gerjan Vos (Real Estate Finance)

Ben je geïnteresseerd in het functioneren van organisaties? Wil je meer weten over hoe ze de juiste investerings-beslissingen maken en hoe managers en overig personeel gemotiveerd kunnen worden om zoveel mogelijk waarde te creëren? Tijdens de eenjarige master doe je de kennis op om succesvol werkzaam te zijn in zowel de private als de publieke sector. Het is een ge-specialiseerde opleiding voor studenten met een bedrijfseco-nomische achtergrond die zich willen richten op fi nancierings- en organisatievraagstukken. StudieprogrammaDe master Business Economics heeft drie verschillende trajecten:■ Finance■ Organisation Economics ■ Real Estate Finance.

Het Finance-traject richt zich op het functioneren van fi nanciële markten, het fi nanciële en economisch management van organisaties en het

gebruik van fi nanciële producten en instrumenten door bedrijven en investeerders. Het curriculum is op-gebouwd rond specialisatiemodules op het gebied van commercial ban-king, corporate fi nance, investment theory, managing bond portfolio risks en international fi nance.

Het Organisation Economics-traject bekijkt de economische prestaties van organisaties in brede zin. Hierbij komen motivatie van personeel, allocatie van beslissingsbevoegdheid, investeringsbeslissingen, corporate governance en het functioneren van bedrijven in verschillende soorten markten aan bod. De basis van dit traject wordt gevormd door de module Economics of Organization en Management module. Binnen het traject kun je verder nog vier specia-lisaties kiezen:

■ Industrial Organisation ■ Microeconomics ■ Management Accounting■ Corporate Finance.De Faculteit Economie en Bedrijfs-kunde van de UvA is een van de weinige faculteiten in Europa die een traject Organisation Economics aanbiedt.

Het Real Estate Finance-traject is uniek in Nederland en richt zicht op het overdragen van geavanceerde kennis op het gebied van de fi nanciële en economische aspecten van het commerciële vastgoed. Dit gespecia-liseerde traject past in de lange tradi-tie van onderwijs en onderzoek op dit vakgebied. De Universiteit van Amsterdam werkt hierin nauw samen met de vastgoedsector.

ArbeidsmarktDe arbeidsmarkt biedt afgestudeerden vele mogelijkheden, ongeacht de ge-kozen richting. Het Finance-traject biedt een ruime keus aan carrièremo-gelijkheden in de fi nanciële sector, zoals fi nancial analyst of investerings consultant in het bankwezen of in het bedrijfsleven. Het Real Estate Finance-traject kan leiden tot een carrière in de vastgoedsector of tot een gerelateerde fi nanciële baan. Het Organisation Economics-traject be-reidt studenten voor op een baan in het management of onderzoek waar-voor kennis en begrip zijn vereist van economisch en strategisch denken met betrekking tot organisaties.

Business Economicswww.uva.nl/ma-business-economics

‘Door het kwantifi ceerbaar maken

van business cases leer je de redenen

kennen achter menselijk gedrag binnen

organisaties.’ Mijke van Ballegooijen

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 14 16-09-09 15:57

Page 15: UVA FEB Master 2009 /2010

15 Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Prof. dr. Enrico Perotti (Italië)Hoogleraar International FinanceEnrico Perotti promoveerde aan

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

in 1990 en gaf onder andere les aan Boston

University en de London School of

Economics. Zijn onderzoeksinteresses liggen

op het gebied van corporate finance en

governance, international finance, politieke

economie en innovatie. Hij publiceert regel-

matig in hoogwaardige academische tijd-

schriften.

Professor Perotti was naast zijn academisch

werk in het verleden onder andere actief als

consultant voor het Internationaal Monetair

Fonds (IMF), de Wereld Bank, de Europese

Commissie en de New York Stock Exchange.

Mijke van Ballegooijen (Nederland)Alumna Business Economics

‘Bij mijn studiekeuze twijfelde ik tussen

Business Studies en Business Economics.

Toen ik voor de keus stond om het

vak Economics of Organisation and

Management te nemen viel alles op

zijn plaats.

Het bekijken en beoordelen van econo-

mische processen in organisaties maakt

zaken meer concreet. Door het kwanti-

ficeerbaar maken van business cases leer

je de redenen achter menselijk gedrag

binnen organisaties kennen. Tijdens de

studie leer je hoe je beslissingen binnen

bedrijven kan baseren op economische

modellen. Dit is niet alleen uitdagend,

maar geeft je ook een goed beeld van

hetgeen je na je afstuderen kunt

verwachten.’

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 15 16-09-09 15:57

Page 16: UVA FEB Master 2009 /2010

Titulatuur: Master of Science (MSc)

Duur: 1 jaar voltijd, 1,5 jaar deeltijd

Studiepunten: 60 ECTS

Voertaal: Engels

Opleidingsdirecteur:

Prof. dr. Deanne den Hartog (interim)

Bij de master Business Studies leer je om complexe problemen binnen organisaties te analy-seren en hier weldoordachte oplossingen voor te verzinnen. Hier is niet alleen zeer specia-listische kennis op het gebied van bedrijfskunde voor nodig, maar ook het vermogen om die kennis toe te passen in de praktijk. De master heeft een multi-disciplinaire benadering van problemen in organisaties. Je krijgt inzicht in bedrijfskun-dige vraagstukken en leert de organisatie als een geheel van delen te analyseren en te optimaliseren. Dit betekent dat zowel aandacht wordt geschonken aan economische, psychologische, sociologische als ook politieke aspecten van organisaties. Dit vraagt van studenten een brede basiskennis op het ge-bied van bedrijfskunde en de bereidheid om op academisch niveau je bestaande ideeën over het functioneren van organisaties kritisch te toetsen, te testen en te analyseren.

16 www.uva.nl/masters

Business Studieswww.uva.nl/ma-business-studies

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 16 16-09-09 15:57

Page 17: UVA FEB Master 2009 /2010

StudieprogrammaStudenten kunnen een vakkenpakket samenstellen uit verschillende speciali-satiegebieden. Zo kunnen ze een ac-cent leggen in een bepaalde richting. De master Business Studies heeft ze-ven verschillende accenten waaruit je kunt kiezen:■ Cultural Industries■ Entrepreneurship■ Governance and Valuation■ Human Resource Management■ Information Management■ Marketing■ Strategy & Organisation.

De basisvakken Professional and Research Orientation (5 ECTS), Research Project (5 ECTS) en de afstudeerscriptie (20 ECTS) maken het programma compleet.

DeeltijdvariantHet is ook mogelijk om de master te combineren met je werk via de variant Bedrijfskunde in deeltijd. Bij deze opleiding houden we zo veel mogelijk rekening met de drukke werkweek van onze studenten. Daarom worden alle colleges op vrij-dag gegeven. Studenten hoeven zo dus niet na een inspannende dag werken nog aan te schuiven in de collegezalen, maar kunnen zich op die ene studiedag per week concen-treren. Studenten hebben een afge-ronde wo- of hbo-opleiding, en enige bedrijfskundige voorkennis. www.abs.uva.nl/mbs

ArbeidsmarktStudenten zijn na afronding van hun studie in staat op basis van bedrijfs-kundige analyses en refl ecties, strate-gische en operationele bijdragen te leveren aan het functioneren, verbete-ren en innoveren van profi t en non-profi t organisaties. Dit kan bijvoor-beeld in de functie van organisatie-adviseur (intern/extern), strategisch analist, projectleider, HRM-manager, informatie-analist, informatiemanager, accountmanager, productmanager en marketingmanager.

Prof. mr. dr. Nachoem Wijnberg (Nederland) Hoogleraar Cultural Entrepreneurship en Management Nachoem Wijnberg is afgestudeerd in zo-

wel de rechtsgeleerdheid als de economie

en is gepromoveerd aan de Rotterdam

School of Management. Zijn onderzoeks-

terreinen zijn de culturele industrie, strate-

gisch management en Entrepreneurship &

innovatie. Naast zijn werk als hoogleraar is

Nachoem Wijnberg ook dichter. Zijn werk is

verschenen in vele literaire tijdschriften, ook

in het buitenland.

17 Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Bram Kuijken (Nederland)Master student Business Studies

(voormalig schakelstudent)

‘Een verschil met het hbo is dat we hier

veel in werkgroepen werken. De bedoe-

ling daarvan is om in niet al te grote groe-

pen discussie op te wekken en van elkaar

te leren. Dat vind ik veel leuker dan in

hoorcolleges met tachtig man naar een

docent te luisteren.’

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 17 16-09-09 15:57

Page 18: UVA FEB Master 2009 /2010

Titulatuur: Master of Science (MSc)

Studieduur: 1 jaar

Studiepunten: 60 ECTS

Voertaal: Engels

Opleidingsdirecteur:

Prof. dr. Jeroen Hinloopen

De master Economics leidt studenten op tot creatieve economen die om kunnen gaan met de snelle veranderingen waar de huidige arbeidsmarkt om vraagt. Om dit te bereiken reikt het programma de instru-menten aan die nodig zijn om op een systematische manier (algemeen) economische vraag-stukken te analyseren. Studen-ten hebben de keuze uit een groot aantal vakken, waarin opdoen van theoretische ken-nis wordt gecombineerd met praktische toepasbaarheid. De balans tussen theorie en praktijk hangt af van de gekozen vakken. Micro-economie, macro-economie, speltheorie en expe-rimentele economie zijn voor-beelden van meer theoretisch georiënteerde vakken, terwijl bijvoorbeeld ontwikkelings-economie en industriële orga-nisatie meer toepassings-gerichte vakken zijn.

StudieprogrammaStudenten kunnen kiezen voor een algemeen economisch curriculum of voor een specialisatie. Er worden negen specialisaties aangeboden: ■ Macroeconomics ■ Microeconomics ■ History of Economic Theory and

Methodology of Economics ■ Public Economics ■ Industrial Organisation ■ International Economics ■ Development Economics ■ Monetary Economics and

Financial Institutions ■ International Financial Economics.

ArbeidsmarktHet arbeidsmarktperspectief voor studenten Economics is uitstekend. Afgestudeerden vinden hun weg op de arbeidsmarkt bij een variëteit aan werkgevers. Zij krijgen banen bij overheidsinstanties zoals de ministeries van Financiën en Economische Zaken, de Nederlandse Mededingings-autoriteit (NMA), De Nederland-sche Bank (DNB) of Autoriteit Financiële Markten (AFM), of gaan aan de slag in de private sector bij banken en in het bedrijfsleven. Sommigen kiezen voor een carrière bij internationale organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, de Europese Unie (EU) of de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Economicswww.uva.nl/ma-economics

18 www.uva.nl/masters

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 18 16-09-09 15:57

Page 19: UVA FEB Master 2009 /2010

Prof. dr. Lex Hoogduin (Nederland) Hoogleraar Monetaire economieLex Hoogduin is hoofd van IRIS, het geza-

menlijke onderzoeksinstituut van de Rabo-

bank en Robeco en tevens de Chief Econo-

mist bij Robeco. Hij combineert deze functies

met het hoogleraarschap in Monetaire eco-

nomie en Financiële instituten aan de UvA.

Hoogduin studeerde Algemene economie

in Groningen en promoveerde daar ook.

Daarna werkte hij een aantal jaren in ver-

schillende functies bij De Nederlandsche

Bank (DNB) en was hij adviseur van de Pre-

sident van het Europees Monetair Insituut

(de voorloper van de European Central Bank).

19 Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Bedrijfskunde

‘Je kunt kiezen uit veel verschillende

vakken en de docenten putten veelal uit

heel recent gepubliceerde artikelen en

dat was voor mij erg waardevol.’ Eustuce Makumbe

Eustuce Makumbe (Zambia)Alumnus Economics

‘Tijdens mijn bachelor studeerde ik

anderhalf jaar aan de UvA als uitwisse-

lingsstudent. Daarna ben ik teruggeko-

men om de master Economics te volgen.

De internationale sfeer die Amsterdam

ademt, vind je ook terug in het studie-

programma van de master Economics,

wat ideaal is voor iedereen die vandaag

de dag iets binnen dit vakgebied wil

doen. Je kunt kiezen uit veel verschillende

vakken en de docenten putten veelal uit

heel recent gepubliceerde artikelen en

dat was voor mij erg waardevol.’

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 19 16-09-09 15:57

Page 20: UVA FEB Master 2009 /2010

20 www.uva.nl/masters

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 20 16-09-09 15:57

Page 21: UVA FEB Master 2009 /2010

Titulatuur: Master of Science (MSc)

Studieduur: 1 jaar

Studiepunten: 60 ECTS

Voertaal: Engels

Opleidingsdirecteur:

Dr. Kees Jan van Garderen

De master Econometrics is een multidisciplinair programma van een jaar waarin je je bekwaamt in de kwantitatieve analyse van fi nancieel-econo-mische vraagstukken. Het pro-gramma is erop gericht om studenten in staat te stellen om mathematische en statisti-sche methoden toe te passen en via moderne software-pakketten economische en fi nanciële vraagstukken te onderzoeken en analyseren.

StudieprogrammaDe master heeft vier verschillende trajecten:■ Econometrics ■ Financial Econometrics ■ Mathematical Economics ■ Vrije variant.

In het traject Econometrics ligt de nadruk op micro- en macro-econo-mische analyses door middel van statistische technieken. In het traject Financial Econometrics ligt de nadruk op wiskundige en statistische technieken en hun toe-passing binnen fi nanciële modellen en time series.

In het traject Mathematical Economics ligt de nadruk op de weergave van fi nanciële en econo-mische markten in wiskundige modellen. In de Vrije variant mag een combina-tie van bovenstaande trajecten wor-den gekozen. Welke specialisatie je volgt, hangt af van de vakken die je kiest.

ArbeidsmarktMet een afgeronde master Econome-trics is je positie op de arbeidsmarkt uitstekend. Econometristen kunnen aan de slag bij onderzoeksbureaus voor economisch beleid zoals het Centraal Planbureau of in de fi nanciële sector bij bijvoorbeeld pensioen-fondsen, verzekeringsmaatschappijen of investeringsbanken.

Prof. dr. Peter Boswijk (Nederland)Hoogleraar Financiële econometriePeter Boswijk combineert zijn hoogleraar-

schap Financiële econometrie met de functie

van directeur van de Graduate School of

Economics. Hij is fellow van het Tinbergen

Instituut en medeoprichter van The Econo-

metrics Journal en publiceert regelmatig in

toonaangevende internationale tijdschriften

als het Journal of Business & Economic

Statistics en Econometric Theory. Boswijk is

gastdocent geweest bij The University of

California in San Diego en de universiteiten

van Oxford, Aarhus en Trondheim. Momen-

teel richt hij zich in zijn onderzoek op

effi ciënte (likelihood- gebaseerde) schattings-

en toetsingsmethoden voor fi nanciële tijd-

reeksen, waarbij rekening wordt gehouden

met niet-normaliteit en volatiliteitclustering

in fi nanciële rendementen.

‘De master Econometrics geeft je op een

perfecte manier de theoretische achtergrond

van verschillende soorten econometrische

modellen én de mogelijkheid om deze

methoden toe te passen binnen een terrein

waarvoor jij je interesseert.’ Arthur van Benthem

21 Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Econometricswww.uva.nl/ma-econometrics

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 21 16-09-09 15:57

Page 22: UVA FEB Master 2009 /2010

Titulatuur: Master of Science (MSc)

Studieduur: 1 jaar voltijd, 2 jaar

deeltijd

Studiepunten: 60 ECTS

Voertaal: Nederlands

Opleidingsdirecteur:

Prof. dr. mr. Gérard Kampschöer RA

De eenjarige master Fiscale eco-nomie biedt een geïntegreerde combinatie van fi scaal-rechte-lijke én fi scaal-economische vakken, en leidt de student op tot allround fi scalist. Het zwaartepunt van de opleiding ligt bij het bestuderen van be-lastingrecht vanuit een econo-misch perspectief. De opleiding biedt kennis en inzicht gericht op zowel de nationale als de internationale economische situatie en opvattingen.

StudieprogrammaDe master Fiscale economie heeft twee varianten: ■ Fiscale economie■ Tax Compliance.

Het onderwijsprogramma van de variant Fiscale economie ligt nage-noeg geheel vast. Je volgt de vakken Vennootschapsbelasting, Formeel belastingrecht, Financiële verslagge-ving, Fiscus en onderneming, Inter-nationaal belastingrecht en Dividend-belasting en je schrijft een scriptie.

De variant Tax Compliance is inte-ressant als je geïnteresseerd bent in de vertaalslag van fi scale adviezen naar de aangifte, met name op het complexe terrein van de vennoot-schapsbelasting. De opleiding is daarmee praktischer en cijfermatiger dan de variant Fiscale economie. Je volgt de vakken Vennootschaps-belasting, Financiële verslaggeving,

Fiscus en onderneming, National Tax Compliance, International Tax Compliance en je schrijft een scriptie.

DeeltijdvariantHet masterprogramma is voor vol-tijdstudenten en deeltijdstudenten gelijk ingericht. Deeltijdstudenten kunnen de master Fiscale economie

22 www.uva.nl/masters

Fiscale economiewww.uva.nl/ma-fi scale-economie

‘Omdat onze docenten veelal werkzaam

zijn in de praktijk, is er naast theorie veel

aandacht voor praktische aspecten van

het fi scale vak.’ Dr. Norbert Vis

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 22 16-09-09 15:57

Page 23: UVA FEB Master 2009 /2010

uiteraard in hun eigen tempo volgen. Bovendien worden colleges veelal ook in de avonduren gegeven.

ArbeidsmarktAfgestudeerden komen direct na de studie veelal in de fi scale praktijk terecht, bij (de Tax Compliance-afdeling van) een belastingadvies-kantoor of bij de Belastingdienst. Met enkele jaren ervaring gaan som-migen verder als bedrijfsfi scalist in het bedrijfsleven. Daarnaast zijn er

voor fi scaal economen ook tal van carrièremogelijkheden bij de centrale overheid of binnen de universitaire wereld. Ondanks de toenemende invloed van de automatisering in de Tax Compliance-praktijk van de belastingadvieskantoren, is de ver-wachting dat er de komende jaren juist meer emplooi zal zijn voor fi scalisten met een MSc Tax Compli-ance, omdat juist de meest complexe aangiften zich niet in computer-programma’s laten vangen.

23 Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Dr. Norbert Vis (Nederland)Voormalig student én docent Fiscale

economie

‘Fiscale economie roept misschien beelden

op van theorie, regels en cijfers, maar de

opleiding bevat veel meer dan alleen in-

gewikkelde regelgeving. De opleiding

biedt een geïntegreerde combinatie van

fi scaal-juridische én fi scaal-economische

vakken, die je opleidt tot allround fi scalist.

Omdat onze docenten veelal werkzaam

zijn in de praktijk, is er naast theorie veel

aandacht voor praktische aspecten van

het fi scale vak. Kennis en ervaring uit de

praktijk worden zo overgedragen aan de

studenten.

Afgestudeerden komen direct na de

studie vaak terecht bij een belasting-

advieskantoor of bij de Belastingdienst.

Daarna gaan sommigen verder bedrijfs-

fi scalist in het bedrijfsleven. Ikzelf ben

werkzaam bij PWC als belastingadviseur,

en werk daarnaast als docent op de

universiteit. Dit bewijst maar weer dat er

voor fi scaal economen tal van carrière-

mogelijkheden zijn; van de centrale

overheid tot het bedrijfsleven en binnen

de universitaire wereld.’

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 23 16-09-09 15:57

Page 24: UVA FEB Master 2009 /2010

Titulatuur: Master of Science (MSc)

Studieduur: 2 jaar

Studiepunten: 120 ECTS

Voertaal: Engels

Opleidingsdirecteur: Prof. dr. Erik Plug

Het Tinbergen Instituut is de onderzoeksschool voor eco-nomie van de UvA, Erasmus Universiteit (EUR) en de Vrije Universiteit (VU). De Master of Philosophy in Economics waar-borgt een hoge kwalitatieve standaard door de beste on-derzoekers van de drie deel-nemende instellingen als do-centen in te zetten en door internationaal vooraanstaande wetenschappers uit te nodigen voor gastcolleges op hun on-derzoeksgebied. Studenten worden zorgvuldig geselecteerd uit de aanmeldingen van over de hele wereld.

StudieprogrammaHet eerste jaar van de opleiding staat in het teken van academische training in de kernvakken van de economie: Micro-economie, Macro-economie, Wiskunde, Statistiek en Econometrie. Het programma kent twee trajecten: Economics en Finance. De Master of Philosophy in Finance wordt aange-boden in samenwerking met de Duisenberg School of Finance.

In het tweede jaar specialiseren studenten zich in één van de onder-zoeksgebieden van het Tinbergen Instituut via veldwerk en onderzoek voor de masterscriptie. Alle vakken worden in het Engels gegeven en vinden plaats in Amsterdam en Rotterdam. Studenten kunnen ook deelnemen aan een breed aanbod van

relevante activiteiten zoals lees-groepen, seminars en conferenties.

ArbeidsmarktDe Master of Philosphy in Economics is er volledig op gericht studenten voor te bereiden op een promotie aan de UvA, EUR of VU. Alle vak-ken zijn toegepitst op hun behoeften

24 www.uva.nl/masters

Tinbergen Instituut Master of Philosophy in Economics (research)www.uva.nl/oma-economics

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 24 16-09-09 15:57

Page 25: UVA FEB Master 2009 /2010

en kwaliteiten en als student krijg je de kans in aanraking te komen met de verschillende onderzoeksvelden en potentiële promotoren. Na succesvolle afronding van de master kunnen studenten door-stromen naar een driejarig promotie-traject op een van de drie deel-nemende universiteiten.

Prof. dr. Wouter den Haan (Nederland) Hoogleraar Macro-economics Het Master of Philosphy-programma be-

hoort tot de top in het economische vak-

gebied. De stof in het eerste jaar biedt

diepgaande actuele kennis in de basis-

vakken van de economie. In het tweede

jaar vindt specialisatie plaats. Studenten

kunnen dan kiezen uit een zeer gevarieerde

lijst van vakken die worden gegeven door

excellente wetenschappers. Wat verder

opvalt, is de goede sfeer en samenwerking

tussen de studenten, iets wat je niet altijd

ziet bij topinstituten. Deze kenmerken,

samen met het grote aantal potentiële

begeleiders van de drie deelnemende

universiteiten, zijn waarschijnlijk de belang-

rijkste factoren achter het succes van veel

afgestudeerden.

25 Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Bernd Schwaab (Duitsland)Alumnus MPhil Economics

‘Aangezien ik uitstekende resultaten had

gehaald in de eerste twee jaar van een

PhD-programma op een goede universi-

teit in Amerika, dacht ik dat de Master

of Philosphy aan het Tinbergen Instituut

betrekkelijk eenvoudig zou zijn voor mij.

Dat was een verkeerde inschatting.

Ik moest mijn leermethoden aanpassen

en mezelf de zelfdiscipline bijbrengen die

nodig is om het studiemateriaal goed te

kunnen doorgronden. De inspanningen

en alle lange weekeinden van het eerste

jaar zijn het echter meer dan waard ge-

weest. Ik weet nu een stuk meer dan

toen ik begon.

In het tweede jaar is er meer keuzevrij-

heid en kun je gespecialiseerde vakken

kiezen op het gebied van je onderzoeks-

interesse. Bovendien is er meer ruimte

voor creativiteit in het schrijven en presen-

teren van papers. Naast de kwaliteit van

de vakken en de wetenschappelijke staf,

zijn wat mij betreft de hoofdredenen om

het Tinbergen Instituut aan te raden:

de collegiale sfeer onder studenten,

makkelijk benaderbare professoren,

goede faciliteiten en het management

dat echt zorg draagt voor de kwaliteit

van het programma.’

‘Het Master of Philosphy programma

behoort tot de top in het economische

vakgebied.’ Prof. dr. Wouter den Haan

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 25 16-09-09 15:57

Page 26: UVA FEB Master 2009 /2010

Titulatuur: Master of Science (MSc)

Studieduur: 1 jaar

Studiepunten: 60 ECTS

Voertaal: Engels

Opleidingsdirecteur:

Prof. dr. N.M. van Dijk

De master Operations Research and Management (ORM) richt zich op concrete vragen van operationele of logistieke en bedrijfskundige aard. Een kwantitatieve, dus getals-matige benadering staat hier-bij voorop. Denk aan praktische vragen als:■ Hoe analyseer je een complex

fabricageproces of een servicecentrum (bank, call center, postkantoor, zieken-huis of incheckbalies op Schiphol) in korte tijd met de computer?

■ Hoe groot moet mijn productie zijn en in welke samenstelling?

■ Hoeveel telefonisten zijn er nodig in een callcenter?

Operations Research and Management heeft zowel een sterk wiskundig als praktisch karakter.

26 www.uva.nl/masters

Operations Research and Managementwww.uva.nl/ma-orm

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 26 16-09-09 15:57

Page 27: UVA FEB Master 2009 /2010

StudieprogrammaDe master Operations Research and Management omvat drie hoofdlijnen: de deterministische, de stochastische en praktische ORM. Daarnaast kan een keuze gemaakt worden voor een meer ■ theoretische variant met drie keu-

zevakken (15 ECTS) en een mas-terscriptie (15 ECTS) of

■ praktische variant met een stage en daaraan gekoppelde masterscriptie (30 ECTS).

In totaal omvat het programma daar-mee 60 ECTS (één studiejaar).

ArbeidsmarktDe analytische en kwantitatieve houding van ORM-studenten wordt door het bedrijfsleven hoog gewaar-deerd. De perspectieven op de arbeidsmarkt zijn zeer goed. Afge-studeerde ORM-studenten zijn bij-voorbeeld werkzaam als kwantitatief of logistiek adviseur in een grote diversiteit aan bedrijven of advies-

bureaus, in zowel industriële als dienstverlenende sectoren, de fi nan-ciële dienstverlening (banken, fi nan-ciële instellingen), bij logistieke dienstverleners, in de transport en distributie, bij de KLM en de NS, of in sterk toenemende mate, binnen de gezondheidszorg (zoals zieken-huizen).

27 Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Dr. Erik van der Sluis (Nederland)universitair hoofddocent Operationele Research and Management

‘Het aantrekkelijke van de master Operations Research and Management is dat studenten

verschillende theoretische vakken volgen waarvan ze de stof meteen in de praktijk toepassen

tijdens de verplichte stage in de tweede helft van de master. Extra vakken kunnen gekozen

worden uit de Deterministische of de Stochastische ORM. Veel afgestudeerden komen in

adviserende functies terecht. Dat kan zijn bij grote bedrijven als Corus en Heineken, maar

ook bij kleinere, gespecialiseerde adviesbureaus. ORM-specialisten hebben zowel te maken

met de werkvloer en het management van een bedrijf, als met specialisten en ICT-ers.’

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 27 16-09-09 15:57

Page 28: UVA FEB Master 2009 /2010

Inschrijfprocedure voor FEB-studenten

Met een bachelordiploma van de FEB kun je zonder meer doorstro-men in de aansluitende master van dezelfde opleiding. Je schrijft je voor de master in via Studielink.www.uva.studielink.nl

Inschrijven voor een niet-aansluitende master

Als je een master wilt volgen in een andere discipline, of je wilt een duale of onderzoeksmaster volgen, dan heb je een Bewijs van toelating nodig van de decaan van de faculteit. Kijk voor meer informatie bij de master die je wilt volgen op www.uva.nl/masters

Instromen met ander universitair diploma

Wie over een ander universitair diploma beschikt, kan een verzoek tot toelating indienen bij de Examen-commissie van de FEB.

Toelatingseisen met een hbo-bachelordiploma

Als je een hbo-bachelor hebt afge-rond, dan voldoe je nog niet aan de toelatingseisen voor een master aan de universiteit. Voor studenten met een afgeronde hbo-opleiding biedt de FEB voor sommige programma’s zogenaamde schakeltrajecten van een jaar aan, waarna je voldoet aan de toelatingseisen van de master. Er zijn schakeltrajecten voor de masteropleidingen Accountancy & Control, Business Economics, Business Studies en Fiscale economie.Op de website over hbo-doorstroom vind je meer informatie.www.uva.nl/heaohbo

Kosten

Informatie over het collegegeld en andere kosten vind je op:www.uva.nl/geldzaken

28 www.uva.nl/masters

Praktische zaken

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 28 16-09-09 15:57

Page 29: UVA FEB Master 2009 /2010

UvA-voorzieningen

De Universiteit van Amsterdam heeft allerlei voorzieningen waar je als UvA-student gebruik van kunt maken. Met je UvAnetID heb je toegang tot diverse ICT-diensten zoals studentenmail, de digitale leeromgeving Blackboard, Studieweb en een eigen homepage. Bibliotheken en musea van de UvA bezoek je met je collegekaart. Op vertoon van je collegekaart heb je ook korting bij verschillende musea, bioscopen en theaters.De UvA heeft eigen medische en welzijnsvoorzieningen. Zo zijn er studentenartsen, studentenpsycholo-gen en een studentenpastoraat. Studenten met een functiebeperking kunnen advies en hulp vragen aan Studenten Services. www.studentenartsen.nl

www.uva.nl/handicap

Studie- en studenten-verenigingen

Amsterdam heeft tal van studie- en studentenverenigingen. Vrijwel elke opleiding heeft een eigen studiever-eniging waarvan je voor een klein bedrag lid kunt worden. Zo is de Sefa de grootste studievereniging aan de Faculteit Economie en Bedrijfs-kunde (FEB). De Sefa organiseert niet alleen reisjes, feesten en gala’s, maar verkoopt ook studieboeken en

biedt studenten de mogelijkheid zich te oriënteren op de arbeidsmarkt en in contact te komen met potentiële werkgevers. Bruisende studentenvereniging zijn er in overvloed. De ene legt zich toe op sport, de ander op het goede doel, muziek of gewoon gezelligheid.www.sefa.nl

www.uva.nl/voorzieningen

Cultuur

CREA is de culturele organisatie van de UvA en de HvA, en verzorgt cursussen en workshops op het gebied van theater, muziek, dans, literatuur, beeldende kunst, video, radio, multimedia en fotografi e. CREA-Studium Generale organi-seert, vaak in samenwerking met studie- en studentenverenigingen, debatten, lezingen en fi lmvoorstel-lingen. Naast cursussen zijn er ook werkgroepen, orkesten en projecten. CREA heeft een eigen theater en café waar per jaar ruim honderd voorstel-lingen, concerten, manifestaties en tentoonstellingen worden gehouden.www.uva.nl/crea

Sport

Bij het Universitair Sport Centrum (USC) kunnen studenten voor een klein bedrag sporten en tal van sportcursussen volgen, van aikido tot zwemmen. Het USC heeft tal van sportzalen, een infrarood sauna, zonnebanken en een sportcafé. De hoofdvestiging van het USC ligt aan De Boelelaan, daarnaast heeft het USC ook andere vestigingen: het AMC Sport Centrum (ASC) ligt naast het AMC, het USC Fitness, is gevestigd nabij de Wibautstraat en PCH Fitness bevindt zich in het P. C. Hoofthuis aan de Spuistraat.www.uva.nl/usc

Service & Informatiecentrum (SIC)

Iedereen die vragen heeft over studeren aan de UvA, bijvoorbeeld over toelatingseisen, studiefi nancie-ring of studiemogelijkheden, kan terecht bij het Service & Informatie-centrum. Op het SIC is ook een documentatiecentrum met folders en digitale bronnen van alle UvA-opleidingen, informatie over de arbeidsmarkt, het hoger onderwijs in Nederland en studeren in het buitenland.www.uva.nl/sz

29 Universiteit van Amsterdam | Faculteit Economie en Bedrijfskunde

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 29 16-09-09 15:57

Page 30: UVA FEB Master 2009 /2010

Bureau Internationale Studentenzaken (BIS)

Het Bureau Internationale Studenten-zaken begeleidt en coördineert studenten bij hun uitwisseling naar het buitenland. Studenten die een deel van hun studie in het buitenland willen doen en vragen hebben over bijvoorbeeld de UvA-uitwisselings-programma’s of de aanmeldings-procedures kunnen terecht bij het BIS. Uitwisselingen binnen Europa verlopen via het international offi ce van de eigen faculteit. www.uva.nl/internationaal

Loopbaan Advies Centrum (LAC)

Het Loopbaan Advies Centrum adviseert en begeleidt studenten, alumni en promovendi van de UvA bij onder andere studiekeuze, oriën-tatie op de arbeidsmarkt of een promotieplaats. De gesprekken met de loopbaanadviseurs zijn voor UvA- en HvA-studenten gratis. Het LAC organiseert ook workshops, trainingen en voorlichtingsbijeen-komsten. www.uva.nl/lac

Studieadviseurs

Elke opleiding heeft een studie-adviseur. Een studieadviseur is op de hoogte van de studiemogelijkheden binnen je opleiding en kan je advise-ren bij eventuele keuzes. Een studie-adviseur heeft zowel met studenten als docenten binnen de faculteit goede contacten en kan daardoor als intermediair tussen beide groepen fungeren.

Studentendecanen

Een studentendecaan adviseert je bij vragen en problemen rond studie-keuze, -voortgang en -planning, in-schrijvingsproblemen, fi nanciele problemen en beroepsprocedures. Ook heeft de studentendecaan aan-dacht voor bijzondere groepen, zoals studenten met een functiebeperking, buitenlandse studenten of topsporters.www.uva.nl/studentendecanen

Vind een kamer

Amsterdam als studentenstad aan-prijzen is natuurlijk niet nodig, want waar vind je zoveel te doen als in deze multiculturele minimetropool? Huisvesting blijft een kwestie maar de UvA, de gemeente Amsterdam en de woningbouwcorporaties zetten zich gezamenlijk in om het aantal studentenwoningen in Amsterdam te verhogen. Zo is onlangs in samen-werking met woningcorporatie Stichting Duwo het nieuwbouw-complex voor studentenhuisvesting op Science Park Amsterdam tot stand gekomen. In Amsterdam bieden verschillende woningbouwcorporaties studenten-woonruimte aan, zoals Stichting Duwo, De Key en Ymere. Ook de kamerbureaus van de studentenunies ASVA en de SRVU bemiddelen in woonruimte voor studenten.En er is ook nog de mogelijkheid om een kamer te huren in Casa Academica. ’s Zomers is dit een hotel en van oktober tot en met mei wonen hier studenten. www.uva.nl/wonen

30 www.uva.nl/masters

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 30 16-09-09 15:57

Page 31: UVA FEB Master 2009 /2010

Colofon

UitgaveUniversiteit van Amsterdamoktober 2009

Fotografi eHenny Boogert, Dirk Gillissen, Kees Nieuwland, Jeroen Oerlemans, Ineke Oostveen

VormgevingCrasborn Grafi sch Ontwerpers bno Valkenburg aan de Geul | 09360

De Universiteit van Amsterdam heeft geen baat bij het vernoemen van commerciële organisaties. Aan de inhoud van deze brochure kun-nen geen rechten worden ontleend.

© Universiteit van Amsterdam

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 31 16-09-09 15:57

Page 32: UVA FEB Master 2009 /2010

Universiteit van Amsterdam

Faculteit Economie en BedrijfskundeRoeterseiland - Gebouw ERoetersstraat 111018 WB AmsterdamNederland

Roeterseiland - Gebouw MMuidergracht 121018 TV AmsterdamNederland

www.uva.nl/masterswww.feb.uva.nl

09360_UvA_MB_FEB_nl.indd 32 16-09-09 15:57