UVA FEB Economie en Bedrijfskunde - bachelor brochure

of 19 /19
bachelor 2009 | 2010 Economie en Bedrijfskunde

Embed Size (px)

description

Economie en Bedrijfskunde bachelor 2009 | 2010 Toelating, aanmelden en kosten 12 Altijd wel een studie die bij jou past 18 Keuzes maken 4 Inhoudsopgave COLOFON 6 Ontwerp Crasborn Grafisch Ontwerpers bno 6 Opmaak JEAPLUS2 6 Coverbeeld Hollandse Hoogte 6 Redactie bureau Communicatie, UvA Universiteit van Amsterdam, september 2008 Faculteit Economie en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfskunde

Transcript of UVA FEB Economie en Bedrijfskunde - bachelor brochure

Page 1: UVA FEB Economie en Bedrijfskunde - bachelor brochure

bachelor 2009 | 2010

Economie en Bedrijfskunde

Page 2: UVA FEB Economie en Bedrijfskunde - bachelor brochure
Page 3: UVA FEB Economie en Bedrijfskunde - bachelor brochure

Keuzes maken 4

De opleiding in detail 5

Bachelor en dan? 10

Toelating, aanmelden en kosten 12

Studentenleven 14

Meer weten? 16

Altijd wel een studie die bij jou past 18

Economie en Bedrijfskunde

COLOFON

6 Ontwerp Crasborn Grafisch Ontwerpers bno 6 Opmaak JEAPLUS2

6 Coverbeeld Hollandse Hoogte 6 Redactie bureau Communicatie, UvA

Universiteit van Amsterdam, september 2008

Inhoudsopgave

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde �

Page 4: UVA FEB Economie en Bedrijfskunde - bachelor brochure

Keuzes makenEconomie gaat over mensen die keuzes maken: hoeveel ze consumeren, hoeveel ze sparen, hoeveel scholing ze willen, en hoe vroeg of laat ze met pensioen gaan. En over talloze andere typisch ‘economische‘ beslissingen. Maar economie gaat ook over bestuurders van landen of internationale organisaties die beslissingen nemen over handelspolitiek, belastingen, monetaire politiek, internationale kapitaalstromen en arbeidsmarkten. Tijdens de bachelor Economie en Bedrijfskunde leer je om te gaan met de verschillende theorieën en instrumen-ten die zijn ontworpen om de complexiteit van economische vraagstukken te begrijpen. Kies je voor de studie-richting Bedrijfskunde, dan leer je organisatorische vraagstukken interdisciplinair te benaderen. Binnen onderne-mingen moeten leidinggevenden keuzes maken bij ingewikkelde economische thema´s als toenemende concurrentie, het organiseren van (logistieke) processen, de aanschaf en het gebruik van informatietechnologie, het aantrekken van noodzakelijke financieringsbronnen, en het werven van goed personeel. Dit vraagt niet alleen om kennis en vaardigheden op het terrein van economie, maar ook van psychologie, politicologie, sociolo-gie en rechten. Natuurlijk zul je met één briljante afstudeerscriptie de oplossing niet kunnen aandragen voor een economische crisis. Maar als je een studie zoekt die je op wetenschappelijk niveau de instrumenten aanreikt om aan oplossingen voor economische problemen te werken, dan is Economie en Bedrijfskunde studeren een uitdaging die bij je past.

Jouw studie?

Is Economie en Bedrijfskunde iets voor jou? Wel als je wiskunde A(1,2) of B(1) in je pakket hebt, en je later bijvoor-beeld wilt gaan werken in het (internationale) bedrijfsleven of bij een financiële instelling. Je houdt ervan te puzzelen met getallen, bent secuur en analytisch en je kunt goed samenwerken.

Economie en Bedrijfskunde is een wetenschappelijke opleiding, dus je moet veel literatuur lezen met academisch taalgebruik. Veel van die literatuur is in het Engels geschreven. Dat is geen probleem voor studenten met een meer dan voldoende voor Engels op de middelbare school. Je moet verder zelfstandig kunnen werken: je studeert per week veel zelf in bijvoorbeeld de bibliotheek, en/of je bent op zoek naar literatuur. Het komt daarbij goed van pas wanneer je initiatief neemt en nieuwsgierig bent.

Waarom de Universiteit van Amsterdam?

De Universiteit van Amsterdam (UvA) is een eigentijdse universiteit met een rijke historie. Kiezen voor de UvA betekent kiezen voor een intellectuele uitdaging in een kosmopolitische omgeving: de stad Amsterdam, centrum van cultuur en media en internationaal knooppunt van bedrijven en instellingen. Een omgeving die je kansen en ervaringen biedt die tijdens je studie én voor je toekomst van onschatbare waarde zijn. Je bevindt je tijdens je studie in Amsterdam midden in het economische en financiële hart van Nederland. Door de uitstekende contacten van de UvA met toonaangevende bedrijven en instellingen in de stad, krijg jij onderwijs dat gebaseerd is op wereldwijd hoog gewaardeerd onderzoek, tref je hoogleraren en gastdocenten die topposities bekleden binnen de overheid en het bedrijfsleven, heb je interessante stagemogelijkheden én een stevige link met de beroeps-praktijk.

Als UvA-student kies je een studiepad dat past bij je talent, belangstelling en ambities. Je kunt daarbij rekenen op persoonlijke begeleiding en advies. Binnen je bachelor Economie en Bedrijfskunde heb je de keuze uit veel varianten binnen de richtingen Algemene economie, Bedrijfseconomie en Bedrijfskunde. Ook heb je ruimte voor keuzevakken en een minor in andere studierichtingen. Wil je een extra uitdaging? Dan kun je een honoursprogramma volgen.

Na je bachelor Economie en Bedrijfskunde kun je kiezen uit diverse masters. Veel daarvan zijn Engelstalig en je medestudenten komen uit alle delen van de wereld. En bij een internationaal georiënteerde universiteit als de UvA kun je uiteraard een deel van je studie in het buitenland doen.

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 4

Page 5: UVA FEB Economie en Bedrijfskunde - bachelor brochure

De opleiding in detail De bachelor Economie en Bedrijfskunde aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) duurt drie jaar. Elk studiejaar is opgebouwd uit twee semesters van elk ongeveer twintig weken college en omvat 60 studiepunten. Het eerste semester loopt van begin september tot eind januari, het tweede semester eindigt in juni.

Studie-uren

De bachelor is zo ingericht dat je in principe veertig uur per week met je studie bezig bent. Je volgt in het eerste jaar gemiddeld vijftien uur college per week, in het tweede en derde jaar ongeveer twaalf uur per week. De andere uren besteed je aan zelfstudie. Je zoekt en bestudeert materiaal in de bibliotheek, bereidt je voor op colleges of tentamens of je schrijft een werkstuk.

Colleges

Wat voor onderwijs kun je verwachten? Je krijgt te maken met hoorcolleges, werkcolleges en practica.In de hoorcolleges krijg je een min of meer algemeen inleidend overzicht van vakken, samen met alle andere eerstejaars-studenten. In de werkcolleges bespreek je onderdelen uit de hoorcolleges met een kleine groep medestudenten. Aan de hand van oefenopgaven neem je onderdelen van de theorie opnieuw door. Bij de practica word je onder andere getraind in het werken met verschillende computerprogramma’s. De meeste colleges worden afgesloten met een of meerdere toetsen, zoals een schriftelijk of mondeling tentamen, een werkstuk of referaat.

Het eerste jaar

In je eerste studiejaar, de propedeuse, volg je vakken als Microeconomie, Macroeconomie, Wiskunde, Financiering, Statistiek, Organisatie en management en Management accounting. Ook volg je het practicum Academische vaardig-heden, waarin je vaardigheden traint die je in je verdere studie nodig hebt. Je leert bijvoorbeeld hoe je aan de universi-teit collegestof bestudeert, je oefent in het houden van een wetenschappelijke discussie en in het presenteren van (onderzoeks)resultaten.

Omdat je je eerste studiejaar samen volgt met Fiscale economie, kun je na een jaar ook nog verdergaan met deze bachelor. Als je alle onderdelen van de propedeuse hebt afgerond, krijg je het propedeusediploma uitgereikt.

Een vak belicht | Organisatie en managementDit vak geeft inzicht in de belangrijkste eisen die de huidige dynamische en complexe maatschappij stelt aan

het organiseren van bedrijven. Naast strategie is organisatie bepalend voor het succes van bedrijven. De drie

basisvormen van organiseren zijn de markt, de hiërarchie en het netwerk. Met name voor de laatste twee

wordt gekeken op welke manier specialisatie (arbeidsdeling) en integratie (coördinatie) hierbinnen gestalte

krijgt. Waar het boek primair aandacht besteedt aan dit soort inrichtingsvraagstukken, heeft de reader meer

aandacht voor aansturingsvraagstukken. Het gedrag van de mensen die in een organisatie werkzaam zijn

bepaalt in sterke mate de prestaties van het bedrijf. In de werkcolleges wordt dit inzicht met behulp van

opdrachten verbreed en verdiept. In ieder werkcollege geven studenten presentaties, waarin ze de inhoud en

toegevoegde waarde van een artikel uit de literatuur ter discussie stellen. In de hoorcolleges geven de

(gast)sprekers hun visie op de rol van theorieën en modellen binnen hun onderzoek en/of beroep.

Voor de precieze inhoud van alle vakken kun je kijken in de digitale studiegids.

www.studiegids.uva.nl

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 5

Page 6: UVA FEB Economie en Bedrijfskunde - bachelor brochure

Het tweede en derde jaar

In je tweede studiejaar kies je een van de drie richtingen Algemene economie, Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde.

Bij de studierichting Algemene economie staat het (dis)functioneren van markten en de relatie tussen markt en overheid centraal. Je bestudeert bijvoorbeeld de ontwikkeling van de werkgelegenheid of het effect van de over-heidsuitgaven op de investeringen van bedrijven. Je analyseert geldstromen tussen landen. Je berekent de effecten van prijs- en loonsverhogingen. De varianten binnen deze studierichting zijn Economie, International Economics, International Economics and Finance en Industrial Organisation.

De studierichting Bedrijfseconomie richt zich vooral op de interne organisatie van ondernemingen in samenhang met financiële markten, arbeidsmarkten en productmarkten. Je verdiept je in het (financieeleconomisch) functione-ren van organisaties en de gevolgen van bepaalde investeringsbeslissingen. Je kunt je verder specialiseren in organisatie- en financieringsvraagstukken door te kiezen voor de variant Accountancy en control, Financiering of Organisatie-economie.

De studierichting Bedrijfskunde biedt een interdisciplinaire kijk op het bedrijfsleven. Bedrijven kampen met vraagstukken die we niet vanuit een vakgebied kunnen benaderen, zoals de toenemende concurrentie en het werven van goed personeel. Als leidinggevende moet je kennis hebben van economie én van psychologie, politicologie, sociologie en rechten. Je moet de invloeden en samenhangen tussen deze disciplines in de besluitvorming kunnen betrekken. Dat leer je in deze studierichting, die je een gedegen kennis geeft van het functioneren van organisaties. De accenten binnen deze studierichting zijn Marketing en Strategie.

Per studierichting moet je in het tweede studiejaar en aantal voorgeschreven basisvakken volgen. Daarnaast krijg je steunvakken, zoals Statistiek. Ook kun je diverse keuzevakken en/of een minor doen, stage lopen of een periode in het buitenland studeren. Je sluit je opleiding af met een scriptie, waarna je de titel Bachelor of Science (BSc) krijgt.

6

6

6

Minor en keuzeruimte

Je hebt veel mogelijkheden om je studie naar eigen inzicht in te vullen. Je kunt kiezen uit verschillende keuzevakken, en een extra minor doen, bovenop je studieprogramma. Een minor is een halfjarig of een eenjarig onderwijsprogram-ma (30 of 60 studiepunten) in een ander vakgebied dan je eigen opleiding, dat je grotendeels in de keuzeruimte kunt volgen.

Door de minor leer je over de grenzen van je opleiding heen te kijken en vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te benaderen. Je hebt hierdoor niet alleen een leuke en interessante studietijd, maar je legt ook een goede basis voor een succesvolle toekomst. Tot de mogelijkheden behoren onder meer een minor Rechten, Sociologie of Politicologie. www.uva.nl/minors

Stage lopen

Een stage is niet verplicht voor studenten Economie en Bedrijfskunde. Maar als je graag praktijkervaring wilt opdoen, dan kun je keuzeruimte gebruiken om stage te lopen bij een bedrijf. Ook kun je je stage koppelen aan je scriptie door het doen van een praktijkonderzoek. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft een eigen stagebureau dat je kan helpen een geschikte stageplek te vinden. Ook kunt je zelf een stageplek zoeken. Een stage kan in Nederland en in het buitenland worden gedaan.

Studenten Economie en Bedrijfskunde hebben onder meer stage gelopen bij Ahold (marktonderzoek), L’Oréal (benchmarkonderzoek), Mitsubishi (in kaart brengen informatiestromen), in Benin (microkredieten) en bij een ministerie (beleidsmatig onderzoek).www.feb.uva.nl/stage

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 6

Page 7: UVA FEB Economie en Bedrijfskunde - bachelor brochure

Internationaal studeren

Internationale samenwerking is van cruciaal belang voor de wetenschap. De Universiteit van Amsterdam neemt dan ook intensief deel aan internationale samenwerkings- en uitwisselingsprogramma’s. De UvA en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde hebben met meer dan 150 zeer goed aangeschreven buitenlandse universiteiten overeenkomsten gesloten, zodat je een periode op deze universiteiten kunt studeren.

Zo kun je in je tweede of derde jaar een semester aan een buitenlandse universiteit studeren als je kiest voor de minorvariant Algemene economie of Bedrijfskunde of de minorvariant Financiering of Organisatie-economie binnen de richting Bedrijfseconomie. Ook kunnen goede studenten Algemene economie en Bedrijfseconomie (variant Financiering of Organisatie-economie) een gezamenlijk masterprogramma volgen met een buitenlandse universiteit in Europa (Double Degree programmes).

Docenten en hoogleraren van de opleiding hebben veel contacten met buitenlandse collega’s. Je kunt bij hen informe-ren naar de mogelijkheden. In plaats van een periode in het buitenland te studeren, is het overigens ook mogelijk om een minor van een semester te volgen aan een andere faculteit van de UvA.

De verschillende studieverenigingen van de FEB organiseren ieder jaar ook studiereizen gericht op onderzoek en/of het bezoeken van bedrijven in het buitenland. Voorgaande jaren waren dat reizen naar New York, Cuba, Mexico, Brazilië, Hong Kong, London en Madrid. www.student.uva.nl/feb_studyabroad

Engelstalig onderwijs

Je kunt aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde ook volledig Engelstalig onderwijs volgen, zoals de bachelor Economics and Business, die veel studenten uit het buitenland trekt. Je maakt tijdens deze studie dus echt deel uit van een international classroom. Voor deze studie geldt wel een selectieprocedure.www.studeren.uva.nl/economics

Honoursprogramma

Ben je op zoek naar een extra uitdaging? Wil en kun je meer dan het reguliere studieprogramma van je vraagt? Dan is het honoursprogramma iets voor jou. Het honoursprogramma bestaat uit extra vakken met een studielast van minimaal 27 studiepunten, die je tijdens de driejarige bacheloropleiding volgt. Het programma bestaat uit interdiscipli-naire vakken en disciplinaire vakken, die je grotendeels zelf mag kiezen.

Je komt hiervoor in aanmerking als je in het eerste semester van de propedeuse alle punten hebt gehaald met een gemiddeld cijfer van minimaal een 7. Als je aan het eind van je bachelor aan alle eisen voldoet, krijg je naast het bachelordiploma een honoursdiploma uitgereikt. Een honoursprogramma biedt betere perspectieven op stages, (top)masteropleidingen en banen in binnen- en buitenland. www.uva.nl/honoursprogramma

Studiebegeleiding

De overgang van de middelbare school naar de universiteit kan lastig zijn. Daarom krijg je in het propedeusejaar intensieve begeleiding. Zo zijn er extra colleges (steuncolleges) voor vakken waarmee studenten soms moeite hebben. Ook heb je in het eerste jaar, indien nodig, geregeld contact met de studieadviseur over je studievoortgang. Je kunt bij de studieadviseur ook terecht met vragen over onder andere studieplanning en -vertraging, studieoriëntatie bij verkeerde studiekeuze, en keuzemogelijkheden binnen je studie.

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde �

Page 8: UVA FEB Economie en Bedrijfskunde - bachelor brochure

Bindend studieadvies

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde kent een bindend studieadvies. Dit betekent dat je in het eerste jaar minimaal 35 studiepunten moet halen, inclusief het vak Wiskunde 1. In het eerste jaar heb je, indien nodig, geregeld contact met de studieadviseur over je studievoortgang. Wanneer je op problemen stuit, zoekt de studieadviseur samen met jou naar een oplossing, bijvoorbeeld door na te gaan of een extra cursus of instroom in een hbo-opleiding wellicht geschikt is.

Samenwerking UvA-HvA

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde werkt intensief samen met Economie en Management/HES van de Hoge-school van Amsterdam (HvA), in de Amsterdam Schools of Economics and Business (AmSEB). Dit biedt een aantal voordelen. Als tijdens het eerste studiejaar blijkt dat een hbo-opleiding geschikter voor je is, dan kun je met zo min mogelijk tijdverlies overstappen naar de HvA. Op basis van de al behaalde studiepunten aan de UvA, wordt dan aan Economie en Management/HES een studieprogramma op maat voor je samengesteld. Voor hbo-studenten zijn er daarnaast schakel- en doorstroomprogramma’s naar universitaire masters. www.economieinamsterdam.nlwww.studeren.uva.nl/heaohbo

Locatie en faciliteiten

Je volgt je colleges op de Faculteit Economie en Bedrijfskunde op het Roeterseilandcomplex, aan de rand van het centrum van Amsterdam (nabij Artis). Je kunt hier uitstekend komen met het openbaar vervoer. Op het Roeterseiland-complex zijn ook andere opleidingen gevestigd en vind je de bibliotheek, een studiecentrum en het universitair restaurant Agora. Hier kun je op vertoon van je collegekaart tegen een gereduceerd tarief eten. Het bijbehorende café Krater is de ideale plek om na het eten bijvoorbeeld koffie te drinken of om tussen het studeren door even te ontspan-nen, en om studenten uit binnen- en buitenland te ontmoeten.

Als UvA-student krijg je je eigen computeraccount en webspace. Als je inlogt op MijnUvA heb je direct toegang tot je studentenmail, Blackboard (met nuttige studieinformatie en collegedictaten) en Studieweb.

Opbouw bachelor

Eerste jaar (propedeuse) StudiepuntenSemester 1 Financial Accounting 5

Organisatie en Omgeving 5

Oriëntatie Fiscale economie 2

Wiskunde 1 5

Practicum Academische Vaardigheden 1 2

Management Accounting: Inleiding 4

Micro-economie 7

Semester 2 Organisatie en Management 6

Statistiek 1 5

Wiskunde 2 4

Practicum Academische Vaardigheden 2 3

Financiering 5

Macro-economie 7

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 8

Page 9: UVA FEB Economie en Bedrijfskunde - bachelor brochure

Een doorsnee collegerooster

Maandag 10.00 – 12.00 uur practicum Academische vaardigheden

13.00 – 15.00 uur hoorcollege Organisatie & omgeving

15.00 – 17.00 uur Oriëntatie fiscale economie

Dinsdag 11.00 – 13.00 uur werkcollege Fiscale economie

13.00 – 15.00 uur Financial accounting

Woensdag geen college zelfstudie

Donderdag 09.00 – 12.00 uur Wiskunde 1

13.00 – 15.00 uur werkcollege Organisatie & omgeving

Vrijdag 13.00 – 16.00 uur steuncollege Wiskunde

Economie en Bedrijfskunde door de ogen van…‘In het eerste jaar van de studie word je echt goed begeleid. Je krijgt uitleg over hoe het werkt op de

universiteit, waar de bibliotheek is, waar je je boeken kunt kopen. Omdat er een bindend studieadvies is,

houden de studieadviseurs je punten goed in de gaten en maken ze een afspraak met je als het niet goed

gaat‘, zegt Halima Gaddour, student Economie en Bedrijfskunde.

Voor het hele interview en méér, ga naar ‘Economie en Bedrijfskunde‘ op www.uva.nl/bachelors.

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde �

Page 10: UVA FEB Economie en Bedrijfskunde - bachelor brochure

Bachelor en dan?

De master

Als je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding zoekt, dan volg je aansluitend een master. De Universiteit van Amsterdam heeft ruim 170 masterprogramma’s die één of twee jaar duren en veelal Engelstalig zijn. Met je bachelordiploma Economie en Bedrijfskunde heb je toegang tot diverse masters. Soms gelden een selectieproce-dure en/of aanvullende eisen.

mastersJe kunt je verder in het vakgebied specialiseren met de masters Economics, Business Economics, Business Studies en Accountancy and Control. Deze eenjarige masters hebben een sterke internationale nadruk en diverse keuzemogelijk-heden, zodat je echt de richting op kunt die het beste bij jou past.

onderzoeksmastersHeb je sterke belangstelling voor onderzoek en interesse in een wetenschappelijke carrière? Dan is de onderzoeksmas-ter Master of Philosophy in Economics waarschijnlijk iets voor jou. Deze master duurt twee jaar, waarbij je meteen al een werkplek krijgt aan het Tinbergen Instituut. Je moet hiervoor wel geselecteerd worden: een commissie kijkt of je gekwalificeerd en gemotiveerd bent voor en affiniteit hebt met wetenschappelijk onderzoek. Verder spelen de invulling van de bachelor, de behaalde studieresultaten en de scriptie een rol. De onderzoeksmaster biedt toegang tot een promotieplaats aan de UvA.

lerarenopleidingWil je leraar worden? Dan volg je, na de vakinhoudelijke master, de eenjarige lerarenopleiding bij het Instituut voor de Lerarenopleiding (ILO). In de keuzeruimte van de bachelor kun je je op het leraarschap oriënteren in het vak Didac-tiek en communicatie.www.uva.nl/ilo

overige masters en meer informatieAls je tijdens de bachelor een minor in een bepaald vakgebied hebt gevolgd, dan heb je vaak ook toegang tot andere masters. Voor sommige masters gelden andere of uitgebreidere instroomeisen. Ga naar de Mastersite voor uitgebreide informatie over alle mogelijkheden en masterprogramma’s. www.uva.nl/masters

De arbeidsmarkt

Door de vele keuzemogelijkheden die je hebt bij het samenstellen van je pakket, kun je je studie optimaal inrichten, rekening houdend met jouw interesses, talenten en beroepsverwachtingen. Afgestudeerde economen en bedrijfskundi-gen vinden momenteel snel na hun opleiding een baan, onder meer omdat ze breed inzetbaar zijn.

Economen en bedrijfskundigen vinden in veel verschillende sectoren en beroepen werk. Bijvoorbeeld in het (interna-tionale) bedrijfsleven, bij financiële instellingen, de OESO, het IMF, de Wereldbank, de overheid, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau, het banken verzekeringswezen, accountantskantoren en adviesbureaus. Mogelijke functies waarin je terechtkomt: accountant, management trainee, consultant, financieel adviseur, controller (hoofdadministrateur), organisatieadviseur, beleidsmedewerker en (informatie)manager.

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 10

Page 11: UVA FEB Economie en Bedrijfskunde - bachelor brochure

Onderzoek en promoveren

Na de master kun je ook kiezen voor een wetenschappelijk carrière aan de universiteit en gaan promoveren: een proefschrift schrijven. Je doet dan vier jaar onderzoek en geeft onderwijs aan de universiteit. Aan de Universiteit van Amsterdam wordt onder andere onderzoek gedaan op het gebied van economische groei, de euro, financieel manage-ment, experimentele economie en accountancy. Op een promotieplaats moet je solliciteren.

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 11

Page 12: UVA FEB Economie en Bedrijfskunde - bachelor brochure

Toelating, aanmelden en kosten

Toelating

Je kunt Economie en Bedrijfskunde studeren met een vwo-diploma (ongeacht je profiel), met wiskunde A(1,2) of B(1) in je programma. www.student.uva.nl/ecb/onderwijsbalieecb.cfm

Aanmelden

De aanmelding voor de bachelor loopt via Studielink. Studielink zorgt ervoor dat je gegevens bij de Universiteit van Amsterdam en bij de juiste opleiding terechtkomen. Na aanmelding via Studielink ontvang je in juni een inschrijfpak-ket van de UvA, waarmee je je inschrijving voltooit. Daarna ontvang je bericht van de faculteit en meld je je aan voor het onderwijs.

We raden je aan je vóór 1 juli aan te melden via Studielink, zodat je voldoende tijd hebt om alle volgende stappen te zetten om je inschrijving rond te krijgen.www.uva.nl/aanmelden www.studielink.nl

Colloquium doctum

Als je 21 jaar of ouder bent en niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, kun je een toelatingsexamen afleggen: het colloquium doctum.www.uva.nl/colloquiumdoctum

Doorstuderen na het hbo

Met een hbo-propedeuse heb je ook toegang tot de bachelor Economie en Bedrijfskunde. Dit is vaak erg zwaar. Daarom raden we je aan om je hbo-bachelor af te maken en dan een universitaire master te gaan volgen.

Voor afgestudeerde hbo’ers zijn schakelprogramma’s samengesteld die (na afronding) toegang verlenen tot de wo-masters Business Economics, Accountancy and Control, Business Studies en Fiscale economie. Deze programma’s duren maximaal een jaar.www.uva.nl/hbo-doorstroomwww.studeren.uva.nl/heaohbo

Studeren in deeltijd

De bacheloropleiding Economie en Bedrijfskunde wordt niet in deeltijd aangeboden.

Collegegeld en studiekosten

Voor het studiejaar 2008-2009 bedraagt het collegegeld voor voltijdstudenten die jonger zijn dan dertig jaar € 1565. De kosten voor boeken en ander studiemateriaal bedragen ongeveer € 634. Het collegegeldtarief voor 2009-2010 is nog niet bekend. Kijk voor meer informatie op het UvAweb.www.uva.nl/collegegeld

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 12

Page 13: UVA FEB Economie en Bedrijfskunde - bachelor brochure

Studiefinanciering

Volgens de huidige Wet op de Studiefinanciering heeft iedereen die jonger is dan dertig jaar en in voltijd studeert, recht op een aantal jaren studiefinanciering.www.ib-groep.nl

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 1�

Page 14: UVA FEB Economie en Bedrijfskunde - bachelor brochure

StudentenlevenTijdens je studie aan de Universiteit van Amsterdam heb je ook de ruimte om te genieten van de culturele, sportieve en sociale activiteiten die Amsterdam biedt. Bovendien kun je lid worden van de studievereniging, of actief zijn in de opleidingscommissie of studentenraad van jouw faculteit. Als je na college wilt sporten, dan kun je terecht in het Universitair Sport Centrum (USC). Volg je liever een cursus fotografie of toneel? Ga dan naar CREA, de culturele organisatie van de UvA en de Hogeschool van Amsterdam.

Studievereniging

Veel studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn actief in studieverenigingen. Lid worden van een studievereniging geeft je volop de gelegenheid om contacten te leggen met je medestudenten uit verschillende studieja-ren en betrokken te zijn bij je studie. Ook voor je latere loopbaan kan het nuttig zijn als je meedoet aan de activiteiten van een studievereniging. Je inzetten voor een vereniging en bijvoorbeeld een jaar penningmeester of voorzitter zijn, is goed voor je zelfontplooiing.

De Sefa is de grootste studievereniging aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Als faculteitsvereniging bedient zij de studenten van alle studierichtingen en studiejaren aan de FEB. De Sefa organiseert verschillende carrièreactivitei-ten, die je de kans bieden je te oriënteren op de arbeidsmarkt, en borrels. Ook kun je hier je studieboeken en syllabi met korting kopen. Een studievereniging doet overigens niet aan ontgroening; die vind je alleen bij bepaalde studen-tenverenigingen.www.sefa.nl

Studenteninvloed

Op de universiteit mag je je stem laten horen en je eigen onderwijs beoordelen. Op diverse niveaus is er inspraak van studenten op het onderwijsbeleid van de universiteit. Voorbeelden zijn de opleidingscommissie en de Facultaire Studentenraad, waarin jaarlijks een aantal studenten wordt gekozen. Ook jij kunt je dus verkiesbaar stellen en je inzetten voor het onderwijs en je medestudenten, en daarnaast nuttige ervaring opdoen. In het propedeuse jaar wordt ook een klankbordgroep samengesteld, waarin studenten direct feedback kunnen geven op het onderwijs.www.studentenraad.nl/feb

Sport

Bij het Universitair Sport Centrum (USC) kun je tegen een geringe vergoeding gebruikmaken van uitgebreide sport- en fitnessfaciliteiten. Je kunt er kiezen uit meer dan 47 professioneel begeleide sporten: van kickboksen en yoga tot basketballen en sportduiken. Dit alles onder begeleiding van professionele sportleraren. Wil je competitie spelen? Op de website van het USC vind je een uitgebreid overzicht.www.uva.nl/usc

CREA

CREA is de gezamenlijke culturele organisatie van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Hier kun je onder meer tegen lage tarieven cursussen en workshops volgen op het gebied van theater, muziek, literatuur, debat, dans, beeldende kunst, fotografie, video/radio en multimedia. Al eens aan een workshop filmacteren gedacht? Of aan een reisfotografie of percussie? Bij CREA kan het. Je kunt je daar ook aansluiten bij een koor, orkest, ensemble of een toneel- of dansgroep. Onder naam Studium Generale organiseert CREA bovendien tentoonstellingen, theater- en muziekuitvoeringen en lezingen over actuele thema’s.www.uva.nl/crea

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 14

Page 15: UVA FEB Economie en Bedrijfskunde - bachelor brochure

Folia

Het gratis weekblad van de Universiteit van Amsterdam heet Folia. Hierin vind je nieuws uit alle lagen van de universiteit en prikkelende artikelen over onder andere onderwijs, onderzoek en bestuurlijke zaken. Elke week ligt een nieuw nummer in de universiteitsgebouwen. Op de site van het universiteitsblad vind je bovendien het dagelijkse nieuws vanuit de universiteit en landelijk en internationaal nieuws. Ook kun je er nieuwsvideo’s bekijken van Campus TV: het digitale tv-kanaal voor en door studenten, dat mede een initiatief is van oud-UvA-student Beau van Erven Dorens.www.folia.nl

Op kamers

Een kamer vinden in Amsterdam is niet meer zo moeilijk als enkele jaren geleden. De Universiteit van Amsterdam werkt samen met de Vrije Universiteit, de stad Amsterdam en woningbouwverenigingen hard aan het aanbod van betaalbare studentenwoningen.

Begin wel vroeg met zoeken. Je kunt je al inschrijven bij een woningbouwvereniging als je zeventien bent. Veel studen-ten vinden via via een kamer. Kijk goed rond, vertel iedereen dat je een kamer zoekt, lees de advertenties in het universiteitsblad Folia, op prikborden van jouw faculteit en in de supermarkt. Je kunt ook zelf een advertentie plaatsen.

Voor eerstejaarsstudenten die op minstens een uur treinreizen van Amsterdam wonen en zich tijdig hebben aangemeld voor hun bachelor is er een voorrangsregeling: de UvA Kameractie. Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je vanzelf informatie over deelname.

Bij de Dienst Wonen kun je informatie krijgen over huurwoningen en huisvestingsvergunningen. Het ASVA Studente-nunie Kamerbureau houdt regelmatig een kamerloting voor haar leden. Ook kun je er terecht voor tips en adressen van betrouwbare kamerbemiddelingsbureaus. In het online Studentenhandboek vind je meer informatie over huisves-ting en studentenvoorzieningen. www.studentenwoningweb.nl www.asva.nl www.wonen.amsterdam.nl www.uva.nl/studentenhandboek www.uva.nl/bachelors (praktische zaken)

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 15

Page 16: UVA FEB Economie en Bedrijfskunde - bachelor brochure

Meer weten?Ben je geïnteresseerd in de bachelor Economie en Bedrijfskunde en wil je meer weten? Of twijfel je nog tussen bepaalde opleidingen? De UvA adviseert je graag bij het kiezen van je opleiding. Kom bijvoorbeeld naar de UvA Bachelordag, kom ‘proefstuderen’ of volg een UvA Webklas.

Bachelorsite en bachelorgids

Wil je meer informatie over studeren aan de UvA of over onze bacheloropleidingen, kijk dan op de Bachelorsite. Hier kun je, via de Opleidingenzoeker, ook precies zien welke opleidingen met jouw profiel toegankelijk zijn. Ook kun je de UVAGIDS aanvragen, de algemene bachelorgids.www.uva.nl/bachelors

Studieadviseur

Met specifieke vragen kun je altijd terecht bij de studieadviseur. De studieadviseur van Economie en Bedrijfskunde is op werkdagen tijdens het telefonisch spreekuur bereikbaar van 11.30 tot 12.30 uur. T (020) 525 4138

Je kunt voor korte vragen ook langskomen tijdens het inloopspreekuur op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur.Faculteit Economie en Bedrijfskunde Roetersstraat 11, Amsterdamkamer E1.11

Service & Informatiecentrum (SIC)

Voor algemene informatie kun je terecht bij het SIC.Service & Informatiecentrum Binnengasthuisstraat 91012 ZA Amsterdam Geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. UvA-informatielijn: (020) 525 3333, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Veelgestelde vragen: www.uva.nl/bachelors-faq

Interessetest

Weet je nog niet helemaal wat je wilt of welke studie bij je past? Ga dan naar het Service & Informatiecentrum voor een interessetest.

UvA Bachelordag

De UvA Bachelordag, die tweemaal per jaar plaatsvindt, is een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met de UvA en je te verdiepen in je studiemogelijkheden. Vrijwel alle UvA-bacheloropleidingen geven voorlichting op de locatie waar ze zijn gehuisvest. Daarnaast is er in het centrum van Amsterdam een bachelor- en informatiemarkt. Daar vind je op één plek informatie over alle bachelors en over andere zaken die met studeren te maken hebben. Ook kun je een beroepeninteressetest doen.

zaterdag 15 november 2008 en zaterdag 7 maart 2009

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 16

Page 17: UVA FEB Economie en Bedrijfskunde - bachelor brochure

UvA Proefstudeerweek

Tijdens de UvA Proefstudeerweek kun je zien wat een bepaalde studie inhoudt: je volgt een hoorcollege of werkgroep, maakt een toets en leert hoe je wetenschappelijke studiestof verwerkt. Zo krijg je een goed beeld van een opleiding en studeren aan de UvA. De Proefstudeerweek is bedoeld voor leerlingen uit 5 en 6 vwo die zich al goed georiënteerd hebben op een vervolg-opleiding. 19 t/m 23 januari 2009Kijk op de Bachelorsite voor de precieze datum van het proefcollege van jouw keuze.www.uva.nl/proefstudeerweek

UvA Webklassen

Neem alvast een voorproefje op studeren en volg een UvA Webklas: een introductiecursus op internet die je thuis of op school kunt volgen. Via internet en e-mail heb je contact met docenten en medestudenten. Je kunt de webklas gebruiken voor je profielwerkstuk en ook kun je er op school studielasturen mee verdienen. Je hebt de keuze uit ongeveer 25 webklassen van de UvA en de HvA.www.uva.nl/webklassen

UvA Last Minute Voorlichting

Heb je in juni nog geen definitieve studiekeuze gemaakt? Kom dan naar de UvA Last Minute Voorlichting. Alle opleidingen presenteren zich. Studenten, docenten en studieadviseurs helpen je graag bij het kiezen voor de opleiding die het beste bij jou past.

vrijdag 12 juni 2009

Meelopen?

Wil je een dagdeel meelopen met een UvA-student? Neem dan contact op met de opleiding of kijk op de Bachelorsite.www.uva.nl/bachelors

UvA–HvA Oriëntatiejaar

Als je nog niet weet welke studie je wilt gaan doen, dan kun je een studiekeuzetraject van vijf maanden of meer doen. Daarna ben je beter in staat om de opleiding te kiezen die bij jou past.www.orientatiejaar.nl

Voorlichting deeltijdstudenten en hbo-doorstromers

Sommige opleidingen organiseren speciale voorlichtingsbijeenkomsten voor deeltijdstudenten en/of hbo-doorstro-mers.www.uva.nl/bachelors

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 1�

Page 18: UVA FEB Economie en Bedrijfskunde - bachelor brochure

Altijd wel een studie die bij jou pastBij de Universiteit van Amsterdam kun je kiezen uit maar liefst 61 bacheloropleidingen binnen 1� interessegebie-den. Economie en Bedrijfskunde valt onder de interessegebieden Economie en ondernemen, Maatschappij en recht én Mens en gedrag. Naast Economie en Bedrijfskunde kun je bijvoorbeeld kiezen voor Fiscale economie of Fiscaal recht. Maar ook de interdisciplinaire bachelor Informatiekunde behoort tot de mogelijkheden. Hierin staat de relatie tussen mens, bedrijf en ICT centraal.

Alle UvA-bachelors binnen bovengenoemde interesse-gebieden:

Economie en ondernemenActuariële wetenschappenAmsterdam University CollegeBèta-gammaEconometrie en operationele researchEconomics and BusinessEconomie en BedrijfskundeFiscaal rechtFiscale economieFuture Planet StudiesInformatiekundeSociale geografie en Planologie

Maatschapij en rechtAlgemene sociale wetenschappenAmsterdam University CollegeBèta-gammaEconomics and BusinessEconomie en BedrijfskundeEuropese studiesFiscaal rechtFiscale economieFuture Planet StudiesGeschiedenisNotarieel rechtPoliticologieRechtsgeleerdheidReligiestudiesSociale geografie en PlanologieSociologie

Mens en gedragAlgemene sociale wetenschappenAmsterdam University CollegeBèta-gammaCommunicatiewetenschapCulturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 18

Page 19: UVA FEB Economie en Bedrijfskunde - bachelor brochure

De Universiteit van Amsterdam werkt intensief samen met de Hogeschool van Amsterdam.

www.uva-hva.nl

Culturele informatiewetenschapEconometrie en operationele researchEconomics and BusinessEconomie en BedrijfskundeFuture Planet StudiesKunstmatige intelligentieMedia en cultuurMedische informatiekundeOnderwijskundePedagogische wetenschappenPoliticologiePsychobiologiePsychologieRechtsgeleerdheidReligiestudiesSociale geografie en PlanologieSociologieTaal en communicatieWijsbegeerte

Kijk voor alle bacheloropleidingen per interessegebied, en voor uitgebreide informatie over iedere opleiding, op de Bachelorsite. www.uva.nl/bachelors

Faculte i t Economie en Bedr i j fskunde Economie en Bedri jfskunde 1�