Unravelling changes in soil fertility of agricultural land in the Netherlands PhD Reijneveld...

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Oral presentation given at the defense of my dissertation 'Unravelling changes in soil fertility of agricultural land in the Netherlands'. J.A. Reijneveld 240 pages. PhD thesis, Wageningen University, Wageningen, NL (2013) With references, with summaries in English, Dutch, and French

Transcript of Unravelling changes in soil fertility of agricultural land in the Netherlands PhD Reijneveld...

  • 1. Unravelling changes in soil fertility of agricultural land in The Netherlands Ontrafelen van veranderingen in bodemvruchtbaarheid van landbouwgronden in Nederland

2. Bodem- vruchtbaarheid 3. Definitie: bodemvruchtbaarheid Bodemvruchtbaarheid = opbrengstpotentieel van een bodem ofwel Hogere bodemvruchtbaarheid = hogere gewasopbrengsten 4. Bodemvruchtbaarheid Chemisch N, S, P, K, Mg, Ca Mn, Cu, B, Fe Fysisch textuur org. stof CEC, pH, structuur Biologisch nematoden schimmels bacterin Opbouw bodemvruchtbaarheid 5. Belang bodemvruchtbaarheid Rendement voor de boer Voedsel voor groeiende bevolking FAO, 2012 6. Bodemvruchtbaarheid voldongen feit? Nee, je kunt bodemvruchtbaarheid verbeteren, onder andere door: Dierlijke mest Kunstmest Compost Bekalking Maar: Wetgeving (milieu) (in Nederland vanaf 1984) Klimaatverandering Fosfaatvoorraden beperkt Daardoor zorgen over afname bodemvruchtbaarheid 7 7. Afname bodemvruchtbaarheid wereldwijd West P C et al. PNAS 2010;107:19645-19648 8. 9 Afname bodemvruchtbaarheid (ook dichtbij) www.sols-de-bretage.fr www.bdb.be 9. Vragen 10. Bodemvruchtbaarheid in Nederland Hoe heeft het organische-stofgehalte zich ontwikkeld? (Hfdst 2) Hoe heeft de fosfaattoestand zich ontwikkeld? (Hfdst 3) Wat is het effect van bemestingspraktijk op de fosfaattoestand van de bodem? (Hfdst 4) Wordt ruwvoerkwaliteit benvloed door bodemvruchtbaarheid? (Hfdst 5) Hoe kunnen nieuwe inzichten worden gemplementeerd? (Hfdst 6) Hoe zien boeren bodemvruchtbaarheid? (Hfdst 7) 11. Hoe 12. Grondonderzoek & Enqute Dataset grondonderzoek 1928: start grondonderzoek Tot 1984: publicaties + overzichten Vanaf 1984: miljoenen bodemkengetallen digitaal Enqute Gebruik grondonderzoek Zorgen aangaande bodemvruchtbaarheid 13. Resultaten: Organische stof 14. Veel variatie binnen Nederland Verschillen tussen o.a. Grondsoort Landgebruik Historie In deze figuur organische stof grasland 15. Veranderingen in organische stof, % per jaar Gemiddeld blijf het organische- stofgehalte gelijk Veranderingen in organische stof, % per jaar 16. Zorgen omtrent bodemvruchtbaarheid Organische-stofgehalte nu gemiddeld stabiel Toch zorgen: resultaat enqute: Maar: minder dierlijke mestaanvoer: risico op afname in de toekomst! Organische-stofgehalte monitoren 17 17. Resultaten: Fosfaat 18. Verloop P-toestand Noordoostpolder Landbouwkundig optimale traject 19. Waarom is P-toestand hoger dan streeftraject? Enqute: Veel telers monitoren nauwkeurig de fosfaattoestand van de bodem Benutten het grondonderzoek in hun bemestingsregime Maar hebben twijfel of de gemeten fosfaat ook daadwerkelijk plant-beschikbaar is en streven daardoor een hogere fosfaattoestand na 20. Plant beschikbare fosfaat, P-CaCl2 (mg P kg-1 ) Pw categorie (mg P2O5 L-1 ) Fosfaat ook plant beschikbaar ? Grote verschillen in plant-beschikbaar fosfaat Plant-beschikbaar fosfaat benutten in bemestingsadviezen Onzekerheid over advisering verminderen waardoor fosfaatbronnen (mest en kunstmest) goed ingezet kunnen worden laag hoog 21. Tot slot 22. Conclusie Organische-stofgehalte van bodem is gemiddeld gelijk gebleven Fosfaattoestand steeg tot boven landbouwkundig optimale traject Effecten mestbeleid nog niet zichtbaar in bodemvruchtbaarheid Verbeteringen in grondanalyses resulteren in betrouwbaarder bemestingsadvies Optimaal gebruik van o.a. organische stof en P Kennis internationaal te benutten