Unit 1 Overview R_mk-готово

10
Поглавје 1 Преглед Математика со размислување 2

Transcript of Unit 1 Overview R_mk-готово

Page 1: Unit 1 Overview R_mk-готово

Поглавје 1Преглед

Математика со размислување 2

Page 2: Unit 1 Overview R_mk-готово

2

ДЕСЕТТЕ ПРИНЦИПИ 1. Градете врз интуитивното знаење на

учениците.2. Воспоставете чувство за броеви преку

броење, проценување, користење на ориентири и вештини за умствено пресметување.

3. Засновајте го предавањето врз ситуациски приказни.

4. Употребете манипулативи и други претстави за да ја прикажете задачата, потоа поврзете ја истата со симболичка математика.

5. Побарајте од учениците да го објаснат и оправдаат она што го сработиле

Page 3: Unit 1 Overview R_mk-готово

3

ДЕСЕТТЕ ПРИНЦИПИ

6. Прифатете ги и охрабрете ги стратегиите со повеќе решенија и кога е можно, со повеќе од еден одговор.

7. Употребете најразлични стратегии за предавање.

8. Воспоставете рамнотежа меѓу концептуалното и процедуралното знаење

9. Постојано вршете проценка.10. Приспособете го временскиот тек на

наставниот план.

Page 4: Unit 1 Overview R_mk-готово

4

ПОТРЕБНО: НОВА ОПЕРАЦИЈА

• Зададете задача која тешко ќе се изработи со дадената единица мерка.

• Воведете поголема единица. • Поврзете ги помалите и поголемите

единици.• Одредете го резултатот со новата

единица.• Претставете го зборот „пати“.• Направете разлика меѓу „слични“ и „не

слични единици“.

Page 5: Unit 1 Overview R_mk-готово

5

ЦВЕЌИЊАМери набра 4 лалиња за кујнската маса; Џен набра 4 маргаритки за нејзината соба; Хал набра 4 рози за роденденот на неговата мајка; Ли набра 4 каранфили за неговиот татко; Рашад набра 4 диви зумбули за неговата наставничка, а Шарита набра 4 кринови за себе. Колку цвеќиња набраа децата?

Page 6: Unit 1 Overview R_mk-готово

6

НАГРАДИ4 деца добија награди за добри граѓани во соба 101, 4 деца во соба 103, 5 деца во соба 106. Колку деца добија награди за добри граѓани.

Page 7: Unit 1 Overview R_mk-готово

7

МАСТИКАМастиката доаѓа во пакувања од по 5. Јас сакам да му дадам мастика на секое од 24-те деца на забавата. Колку пакувања мастики треба да купам?

Page 8: Unit 1 Overview R_mk-готово

8

РАЗБИРАЊА ПОТРЕБНИ ЗА РАБОТА СО МНОЖЕЊЕ

• Групи видени како сложени единици• Можност да се формираат еднакви

групи• Можност да се подели подеднакво• Формирање на групи според даден

специфичен број• Разложување со собирање• Броење најмалку преку 2 и 10

Page 9: Unit 1 Overview R_mk-готово

Подмолните умилкувачи

Приказна….

9

Page 10: Unit 1 Overview R_mk-готово

•Подмолните умилкувачи : Цели

Прво нивоСтратегии за решавање на проблеми Организирање на податоци во Т листиТаблици множење (по два)

Второ нивоСите од гореЕкспоненти

Трето ниво Сите од гореАлгебарско размислување за да се извлече формула

10