UITTREKSEL COURSE MANUAL - rsm.nl · vastgesteld, tenzij anders vermeld in de (uitgebreide) course...

of 24 /24
BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 1 trimester 1 2016-2017

Embed Size (px)

Transcript of UITTREKSEL COURSE MANUAL - rsm.nl · vastgesteld, tenzij anders vermeld in de (uitgebreide) course...

 • BScBA Bedrijfskunde

  UITTREKSEL COURSE MANUAL

  (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

  Bachelor 1 trimester 1 2016-2017

 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 2 / 24

 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 3 / 24

  Inhoudsopgave Pagina

  Belangrijk om te weten 4 Waar vind je welke informatie? 5 BKB001 Inleiding in de Bedrijfskunde 6 BKB011 Bedrijfskundige Vaardigheden 7 Rooster mentoraatgroep 140 t/m 169 8 Rooster mentoraatgroep 240 t/m 249 9 Rooster ICT-vaardigheden 10 BKB010 Gedrag in Organisaties 11 Rooster trimester 1 12 BKB002 Methodologie 14 BKB075 Wiskunde 16 Rooster responsiecolleges Wiskunde 17 Vakevaluatie 19 Printen, kopiren en scannen 19 Plattegrond EUR 20 Master toelatingseisen 21 Jaarplanning 22 Tentamenrooster 23 Curriculum bachelor Bedrijfskunde 2016-2017 24

 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 4 / 24

  Belangrijk om te weten Toelichting op trimester 1 Het eerste trimester is een inleiding op de wetenschappelijke opleiding Bedrijfskunde. Naast de kennismaking met het bedrijf en de bedrijfsprocessen binnen het vak Inleiding in de Bedrijfskunde alsook het menselijk gedrag en communicatie in organisaties binnen het vak Gedrag in Organisaties, worden de vakken Wiskunde en Methodologie aangeboden. Twee vakken die elementair zijn voor de wetenschappelijke vorming. Het vak Bedrijfskundige Vaardigheden biedt studenten de mogelijkheid vaardigheden te trainen die noodzakelijk zijn voor de studie. Reguliere tentamens B1 studenten worden door Programma Management ingeschreven in OSIRIS voor zowel het vak als het reguliere tentamen. Daarnaast worden B1 studenten ingeschreven voor Blackboard en alle vak gerelateerde SIN-Online channels. Aanmelden hertentamens via OSIRIS-student Studenten dienen zichzelf aan te melden voor hertentamens via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voordat het hertentamen plaatsvindt. Check na een hertentameninschrijving in OSIRIS ALTIJD of je per e-mail een inschrijfbevestiging van OSIRIS hebt ontvangen. In geval van herkansing: het laatst behaalde resultaat telt! In de herkansingsperiode mag aan maximaal 4 hertentamens worden deelgenomen. Voor de tentamens van cursusjaar B1 geldt dat zodra aan de BSA-norm als bedoeld in artikel 9.2 - al dan niet middels compensatie- is voldaan, deze tentamens niet meer herkanst mogen worden. De toets- en tentamendata (en tijden) voor trimester 1 staan zowel in het rooster dat te vinden is midden in dit uittreksel als in het complete bachelor 1 tentamenrooster op blz. 23 van dit uittreksel. Onderwijs- en Examen Reglement (OER) Elke student wordt geacht het Onderwijs- en Examenreglement (OER) te kennen, zoals opgesteld door de Examencommissie. De OER kun je vinden op www.rsm.nl/current-students/ba. Vaststelling (deel)cijfers (OER, R&R artikel 5.2) Voorlopige cijfers worden bekend gemaakt via SIN-online/My Grades. Officile eindcijfers worden na gelegenheid tot inzage vastgesteld in OSIRIS-student. Bodemregeling (lid 4): indien deelcijfers lager dan een 4,5 bedragen, wordt er geen eindcijfer vastgesteld, tenzij anders vermeld in de (uitgebreide) course manual (te vinden per vak op Blackboard). In geval van herkansing: Het laatst behaalde resultaat telt! (OER, artikel 3.1, lid 4).

  Gedragscode / Code of Conduct De geldende gedragsregels binnen RSM hebben o.a. betrekking op het gedrag tijdens colleges en tentamens, het gedrag onderling en het gedrag tijdens het doen van onderzoek, alsook plichten van de student en de docent. Door naleving van deze regels voorkomen we ongewenst gedrag en zorgen we gezamenlijk voor een omgeving waarin het prettig en goed studeren is. Het document waarin je alle regels kunt nalezen, is te vinden op www.rsm.nl/current-students/ba. Spambeleid Veel communicatie verloopt via e-mail. Om duidelijkheid te scheppen met betrekking tot spam is hiervoor beleid opgesteld, zie de Current Students pagina: www.rsm.nl/current-students/ba. Aanmelden team Strategisch Bedrijfsplan: 31 augustus t/m 13 november 2016 Voor het vak Strategisch Bedrijfsplan BKB012 dat start in trimester 2 kan de student zich inschrijven via SIN-Online/My Registrations t/m 13 november met een team van precies vier personen.

  http://www.rsm.nl/current-students/bahttp://www.rsm.nl/current-students/bahttp://www.rsm.nl/current-students/ba
 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 5 / 24

  Waar vind je welke informatie?

  Zie ook de uitgebreide Wie-wat-waar op Current Students onder Programma informatie algemeen. Neem de Current Students pagina goed door; alle algemene opleidingsinformatie is daar te vinden.

  www.rsm.nl/bachelor/current-students/ba

  Ik heb een vraag over:

  algemene programma informatie,

  (concept)roosters,regels & reglementen

  Current Students:

  www.rsm.nl/current-students/ba

  mededelingen, roosters, (voorlopige) cijfers,

  inschrijvingen

  SIN-Online:

  www.sin-online.nl

  literatuur, collegesheets, opdrachten,

  oefententamens

  Blackboard:

  www.eur.edu

  studievoortgang, definitieve cijfers

  OSIRIS:

  sis.eur.nl

  studieadvies, (persoonlijke)

  studieproblemen

  Studieadviseurs:

  www.rsm.nl/study-advice

  andere onderwijsvragen omtrent bachelor jaar 1

  Programma Manager Bachelor 1

  [email protected]

  http://www.rsm.nl/fileadmin/Images_NEW/Bachelor/BSc_Business_Administration/160802_-_Bedrijfskunde_Wie-wat-waar_handout_2016-2017.pdfhttp://www.rsm.nl/bachelor/current-students/
 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 6 / 24

  BKB001 Inleiding in de Bedrijfskunde 5 ECTS Cordinator: dr. H. van Driel Verplichte literatuur

  Pride et al (2016), Custom Introduction to Business: Processes and Context.

  ISBN: 978-1-4737-5446-1. Dit speciaal voor RSM vervaardigde boek is

  verkrijgbaar bij Studystore en STAR. (let op: het oude customboek

  Understanding Business is niet meer bruikbaar).

  E.J. Klitsie, J.J. Nijholt, K.M. Smolka (2016). Business Strategy Textbook 2016.

  Samen met het Business Strategy Workbook als readerpakket te verkrijgen bij

  Studystore.

  Spreekuur Dr. H. van Driel: maandag 9.00-11.00 uur, kamer T10-44. Persoonlijke vragen kunnen eventueel ook worden gesteld per e-mail naar [email protected] Lees eerst de uitgebreide course manual zorgvuldig door. Vragen waarop het antwoord te vinden is in de course manual of op Blackboard worden uiteraard niet beantwoord.

  Beoordeling en tentaminering Het eindcijfer komt als volgt tot stand:

  Adoptieverslag, in teams van 2 studenten (30%)

  Twee schriftelijk gesloten boek tentamens (totaal 70%) (elk 30 MC-vragen)

  BODEMREGELING: Indien het deelcijfer voor het tentamen (bij het reguliere tentamen

  het gemiddelde cijfer van beide tentamens) lager is dan 4,5 dan wordt geen eindcijfer bepaald (zie Onderwijs- en Examenregeling (OER)). De twee deeltentamens worden dus als 1 tentamen beschouwd. Voor het adoptieverslag geldt geen bodemregeling, er wordt ook geen herkansing geboden. HERKANSING: voor het adoptieverslag wordt geen herkansing geboden. Het tentamen

  is in n zitting te herkansen (70%). RECIDIVISTEN: Deelcijfers zijn enkel in dit huidige collegejaar geldig.

  Inschrijven Adoptieverslag t/m 16 september 2016 Studenten schrijven zich groepsgewijs (twee studenten) in via SIN-Online/MyRegistrations voor het adoptieverslag. De inschrijving loopt van dinsdag 30 augustus 18.00 uur t/m vrijdag 16 september 23.59 uur.

  Deadline inleveren voortgangsverslag: - Donderdag 22 september 2016 voor 08.30 uur via Blackboard.

  Deadline inleveren eindverslag: - Vrijdag 21 oktober 2016 voor 16.00 uur in hardcopy en via Blackboard.

  Zie Blackboard voor meer informatie.

  mailto:[email protected]
 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 7 / 24

  BKB011 Bedrijfskundige Vaardigheden 5 ECTS Cordinator: Dr. N. Hoogervorst

  Verplichte literatuur Eemeren, F. van, Grootendorst, R. & Snoeck Henkemans, F. (2011) Argumentatie,

  inleiding in het analyseren, beoordelen en houden van betogen, Groningen: Noordhoff Uitgevers (4e of 5e druk)

  Tulder, R. van (2012) Skill Sheets. An integrated Approach to Research, Study and Management, Amsterdam: Pearson Benelux (2nd edition) ISBN: 9789043023139

  Opdrachten en aanvullende literatuur zullen gepubliceerd worden op Blackboard.

  Spreekuur Bedrijfskundige Vaardigheden Studenten hebben hun mentor als eerste aanspreekpunt. Bij meningsverschillen kan een student zich via e-mail wenden tot de cordinator van Bedrijfskundige Vaardigheden: de heer Hoogervorst ([email protected]). De heer Hoogervorst heeft spreekuur op woensdag van 14.00-14.45 uur (Mandeville gebouw, kamer T11-39).

  Contact ICT-Vaardigheden Voor vragen over het ICT-traject kan men zich wenden tot de cordinator van het ICT-traject, mevrouw Volkers. Afspraken kunnen per e-mail worden gemaakt: [email protected]

  Beoordeling en tentaminering Het eindcijfer komt alsvolgt tot stand:

  Opdrachten en participatie (60%)

  Schriftelijk, open boek (alleen het boek Argumentatie) tentamen (40%) (trimester 2)

  ICT-toets (trimester 1) verplicht; zonder een voldoende resultaat worden geen

  studiepunten toegekend voor dit vak. BODEMREGELING: Voor onderdeel opdrachten en participatie en onderdeel tentamen

  geldt de bodemregeling (gelijk aan of hoger dan een 4,5). Voor de ICT-toets geldt dat er een voldoende moet worden gehaald, oftewel gelijk aan of hoger dan 5,5. HERKANSING: Alleen de ICT-toets (in oktober 2016) en het tentamen (in juli 2017)

  kunnen worden herkanst. De opdrachten en participatie kunnen niet worden herkanst. RECIDIVISTEN: Deelcijfers zijn enkel in dit huidige collegejaar geldig.

  Inschrijven ICT HERtoets t/m 16 november 2016 Studenten worden door programma management ingeschreven voor de reguliere ICT toets die plaatsvindt op vrijdag 14 oktober 2016. De indeling (tijd en zaal) wordt vanaf 8

  september op SIN-Online/MyTimetable gepubliceerd. Studenten die gebruik wensen te maken van de ICT HERtoets, schrijven zich verplicht in via SIN-Online/MyRegistrations. De inschrijving loopt van woensdag 19 oktober t/m woensdag 16 november 2016.

  Bedrijfskunde Eerstejaars Debat: woensdag 22 februari 2017 (verplicht) Dit debat is de afsluiting van trimester 1 en staat in het teken van argumentatie, discussie en debat.

  mailto:[email protected]
 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 8 / 24

  Rooster Mentoraatgroep 140 t/m 169 (BKB011 Bedrijfskundige Vaardigheden)

  Check altijd SIN-Online/My Timetable voor eventuele wijzigingen.

  Mentoraatgroep 140 t/m 169 (dinsdag)

  Mentoraatgroep Tijd Dinsdag Week Zaal

  140 14.00-15.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-01

  141 14.00-15.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-34

  142 14.00-15.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-38

  143 14.00-15.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-40

  144 14.00-15.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-36

  145 14.00-15.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-09

  146 14.00-15.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 G3-32

  147 14.00-15.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 G3-35

  148 14.00-15.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 G3-38

  149 14.00-15.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 G3-29

  160 16.00-17.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-01

  161 16.00-17.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-34

  162 16.00-17.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-38

  163 16.00-17.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-40

  164 16.00-17.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-36

  165 16.00-17.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-09

  166 16.00-17.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 G3-32

  167 16.00-17.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 G3-35

  168 16.00-17.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 G3-38

  169 16.00-17.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 G3-29

  Indeling van mentoraatgroep naar responsiegroep

  Mentoraatgroep = Responsiegroep

  140 t/m 144 1

  145 t/m 149 2

  160 t/m 164 3

  165 t/m 169 4

 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 9 / 24

  Rooster Mentoraatgroep 240 t/m 269 (BKB011 Bedrijfskundige Vaardigheden)

  Check altijd SIN-Online/My Timetable voor eventuele wijzigingen.

  Mentoraatgroep 240 t/m 269 (woensdag)

  Mentoraatgroep Tijd Woensdag Week Zaal

  240 14.00-15.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-01

  241 14.00-15.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-11

  242 14.00-15.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-32

  243 14.00-15.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-34

  244 14.00-15.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-36

  245 14.00-15.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-38

  246 14.00-15.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-40

  247 14.00-15.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 C2-3

  248 14.00-15.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-09

  249 14.00-15.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 C2-4

  260 16.00-17.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-01

  261 16.00-17.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-11

  262 16.00-17.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-32

  263 16.00-17.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-34

  264 16.00-17.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-36

  265 16.00-17.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-38

  266 16.00-17.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-40

  267 16.00-17.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 C2-3

  268 16.00-17.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 T3-09

  269 16.00-17.45 uur 36, 38, 41 t/m 46 C2-4

  Indeling van mentoraatgroep naar responsiegroep

  Mentoraatgroep = Responsiegroep

  240 t/m 243 5

  244 t/m 247 6

  248, 249, 260, 261 7

  262 t/m 265 8

  266 t/m 269 9

 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 10 / 24

  Rooster ICT-Vaardigheden 2016-2017 (BKB011 Bedrijfskundige Vaardigheden)

  Week 35 ma 29 aug

  16

  PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal

  T3-45 T3-46 T3-51 T3-57 HT-209 HT-210 HT-226 G1-21 GB-19 Atelier links

  13.00-14.30u 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249

  14.45-16.15u 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269

  Week 35 di 30 aug 16

  PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal

  T3-45 T3-46 T3-51 T3-52 T3-57 Atelier links

  T4-095 T4-095A G1-21 GB-19

  13.00-14.30u 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

  14.45-16.15u 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

  Week 37 Di 13 sep 16

  PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal

  T3-57 T4-095 T4-095A G1-21 Atelier links

  13.00-14.15 uur 140 142 144 146 148

  14.15-15.30 uur 160 162 164 166 168

  15.30-16.45 uur 141 143 145 147 149

  16.45-18.00 uur 161 163 165 167 169

  Week 37 Woe 14 sep 16

  PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal

  Atelier links T3-52 T3-51 GB-19 G1-21

  12.30-13.45 uur 240 242 244 246 248

  13.45-15.00 uur 260 262 264 266 268

  15.00-16.15 uur 241 243 245 247 249

  16.15-17.30 uur 261 263 265 267 269

  Week 39 Di 27 sep 16

  PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal

  T3-57 T4-095 T4-095A G1-21 Atelier links

  13.00-14.15 uur 140 142 144 146 148

  14.15-15.30 uur 160 162 164 166 168

  15.30-16.45 uur 141 143 145 147 149

  16.45-18.00 uur 161 163 165 167 169

  Week 39 Woe 28 sep 16

  PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal

  Atelier links T3-52 T3-51 GB-19 G1-21

  12.30-13.45 uur 240 242 244 246 248

  13.45-15.00 uur 260 262 264 266 268

  15.00-16.15 uur 241 243 245 247 249

  16.15-17.30 uur 261 263 265 267 269

 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 11 / 24

  BKB010 Gedrag in Organisaties 6 ECTS Cordinator: dr. A. Nederveen Pieterse Verplichte literatuur Robbins, S.P., Judge, T.A., & Campbell (2010). Organizational behavior. 1st Edition, New Jersey: Pearson/Prentice Hall. ISBN 9781780166575

  Literatuur behorend bij de groepsopdracht (zie Blackboard).

  Diverse artikelen op Blackboard.

  Spreekuur Inhoudelijke vragen kunnen voor of na het college aan de cordinator (A. Nederveen Pieterse) worden gesteld. Raadpleeg eerst de uitgebreide course manual op Blackboard. Om een afspraak met de docent te maken mail je naar [email protected] Vermeld duidelijk wie je bent (inclusief studentnummer) en waarover je een afspraak wilt.

  Beoordeling en tentaminering Het eindcijfer komt alsvolgt tot stand:

  Schriftelijk gesloten boek tentamen (60%)

  Groepsopdracht (15%)

  Videocase gesloten boek (25%)

  Participatie groepssessie

  BODEMREGELING: Als het cijfer voor het (her)tentamen lager is dan 4,5 dan wordt er

  geen eindcijfer bepaald (zie Onderwijs- en Examenregeling (OER)). Voor de videocase en groepsopdracht geldt geen bodemregeling. HERKANSING: De groepssessie / -opdracht en de videocase zijn niet te herkansen, het

  tentamen wl. RECIDIVISTEN: Deelcijfers zijn enkel in dit huidige collegejaar geldig.

  Werkcollege groepssessie: 08.45 10.45 uur op 9 september 2016 Deelname aan de groepssessie (team van 4 studenten) op vrijdag 9 september van 08.45 tot 10.45 uur in MB-hal blok 3 en 4! Daarna hoorcollege in de Aula tot 12.45 uur.

  Inleveren groepsopdracht: uiterlijk 18 oktober 2016 De deadline voor het inleveren van de groepsopdracht (zelfde team als groepssessie) is dinsdag 18 oktober 2016 voor 16.00 uur via Blackboard/Safe Assignment n hardcopy

  in Mandeville gebouw kamer T10-25.

  Inschrijven oefen videocase t/m 14 oktober 2016 Deelname aan de oefen videocase is sterk aan te raden. Deelname is alleen mogelijk indien men zich tussen 23 september en 14 oktober inschrijft via SIN-Online/My Registrations. Studenten worden door programma management ingeschreven voor de definitieve videocase. De indeling (tijd en zaal) van de definitieve videocase wordt

  vanaf 20 oktober op SIN-Online/MyTimetable gepubliceerd.

  mailto:[email protected]
 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 12 / 24

  ROOSTER IN EXCEL

  zie www.rsm.nl/currentstudents/ba

  file:///E:/Printopdracht/www.rsm.nl/currentstudents/ba
 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 13 / 24

  ROOSTER IN EXCEL zie www.rsm.nl/currentstudents/ba

  file:///E:/Printopdracht/www.rsm.nl/currentstudents/ba
 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 14 / 24

  BKB002 Methodologie 3 ECTS Cordinator: Dr. P. Wiepking Verplichte literatuur Als basistekst wordt gebruik gemaakt van het boek:

  Mark Saunders, Philip Lewis en Adrian Thornhill (2015). Methoden en technieken van onderzoek (zevende editie). Amsterdam: Pearson Benelux. ISBN: 9789043032612.

  Daarnaast wordt gebruik gemaakt van enkele artikelen die zullen worden gepubliceerd op Blackboard.

  Spreekuur De docent en de student-assistenten van het vak zijn vlak voor, tijdens en na het hoorcollege in de gelegenheid vragen te beantwoorden. Voor algemene vragen over het vak, de opdrachten of het tentamen kun je terecht op het betreffende discussion board op Blackboard. De student-assistenten proberen deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Door gebruik te maken van discussion board kunnen medestudenten ook profiteren van het antwoord. Voor persoonlijke vragen kan er contact opgenomen worden met de student-assistenten Lisa Brouwer en Pauline Sneller via het adres [email protected] Wanneer er problemen zijn bij de samenwerking in groepen voor de methodologie opdrachten, adviseren we eerst te kijken naar de afspraken die zijn gemaakt in de teamcharter.

  Beoordeling en tentaminering Twee schriftelijke gesloten boek deeltentamens (65%) met respectievelijk 20

  m.c.-vragen (deeltentamen I; 30%) en 20 m.c.-vragen en 5 open vragen (deeltentamen II; 35%). Woordenboeken zijn niet toegestaan. Het tentamen wordt opgesteld in het Nederlands, maar waar nodig worden ook de Engelse synoniemen van termen gegeven.

  Twee groepsopdrachten met methodologische vaardigheden (30%)

  Teamcharter (5%) d.m.v. pass (0,5) of fail (0)

  ERPS bonussysteem Er kan een ERPS bonuspunt (max. 0,4 punt) voor onderzoeksparticipatie worden verdiend. De bonus wordt alleen toegekend indien het eindcijfer hoger of gelijk is aan een 5,5. Zie de uitgebreide course manual voor meer informatie. BODEMREGELING: Indien het deelcijfer voor het (her)tentamen lager is dan 4,5 dan

  wordt er geen eindcijfer bepaald (zie Onderwijs- en Examenregeling (OER)). Deeltentamen I en II worden als 1 tentamen beschouwd. Als je bijvoorbeeld een 3 hebt voor het eerste deeltentamen, en een 6 voor het tweede deeltentamen, dan is je cijfer voor de bodemregeling een (((3*.30)+(6*.35)) /.65)=) 4,6 en voldoe je daarmee aan de bodemregeling.

  http://www.pearson.nl/auteur.asp?auteurID=2140http://www.pearson.nl/auteur.asp?auteurID=2153http://www.pearson.nl/auteur.asp?auteurID=2155
 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 15 / 24

  HERKANSING: Alleen het tentamen kan worden herkanst. Er vindt 1 hertentamen

  plaats. Het is niet mogelijk alleen het eerste of het tweede deeltentamen te herkansen. Zie de uitgebreide Course Manual op Blackboard voor meer informatie over de beoordeling en tentaminering van dit vak. RECIDIVISTEN: Deelcijfers zijn enkel in dit huidige collegejaar geldig.

  Inschrijven opdrachten t/m 9 september 2016 (verplicht) Om deel te kunnen nemen aan de opdrachten is registratie verplicht in de periode van woensdag 31 augustus t/m vrijdag 9 september via SIN-Online/My Registrations.

  Bij de inschrijving dient een keuze te worden gemaakt uit een viertal onderwerpen waarover de opdrachten gemaakt worden. Inschrijving vindt plaats in teams van 4 personen. De deadlines voor de teamcharter en de twee opdrachten zijn: - Teamcharter en opdracht 1: vrijdag 7 oktober 2016 voor 13:00 uur - Opdracht 2: vrijdag 28 oktober 2016 voor 18:00 uur

 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 16 / 24

  BKB075 Wiskunde 4 ECTS Cordinator: Dr. M.E. Schmidt Verplichte literatuur

  Teresa Bradley, Essential Mathematics for Economics and Business, 4th edition, Wiley 2013. ISBN: 978-1-118-35829-0.

  Spreekuur Studenten kunnen eventuele vragen in eerste instantie met de begeleider van hun responsiecollege bespreken. Daarnaast kunnen studenten zich met gerichte vragen over de cursus tot n van de docenten wenden. Studenten dienen hun vragen vr het spreekuur via e-mail ingediend te hebben. Het tijdstip van het spreekuur wordt nog aangekondigd via Blackboard.

  Beoordeling en tentaminering Het eindcijfer komt alsvolgt tot stand:

  Schriftelijk gesloten boek tentamen, deel I 50%

  Schriftelijk gesloten boek tentamen, deel II 50%

  Bonustoetsen Wiskunde: Maple TA

  Er wordt gebruik gemaakt van de interactieve leeromgeving Maple TA via het internet. Er worden wekelijks oefenopgaven aangeboden waarmee de student zich verder kan bekwamen in de stof en vertrouwd kan raken met Maple TA. Deze tussentijdse online bonustoetsen vinden plaats op vrijdag en zijn beschikbaar van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname is niet verplicht, maar sterk aan te raden! Let op: de eerste bonustoets vindt plaats op maandag 5 september van 16.00 tot 18.00 uur ivm STAR weekend. Met het maken van de online bonustoetsen kan de student recht krijgen op het maken van een bonusvraag tijdens n van de / beide deeltentamen(s) en/of tijdens de herkansing, wanneer tenminste 6 van de 10 bonustoetsen met een voldoende (cijfer > 5.5) zijn afgerond. Zie voor meer informatie de uitgebreide Course Manual op Blackboard. HERKANSING: De deeltentamens zijn wel te herkansen (in n herkansing 100%), de

  bonustoetsen zijn niet te herkansen. Ieder deeltentamen beslaat de stof die in de voorgaande 5 weken behandeld is. De deeltentamens en de herkansing bestaan uit multiple-choice vragen en open vragen. Bij de multiple-choice vragen worden voor iedere vraag vier antwoorden gegeven, waarvan slechts n antwoord correct is. RECIDIVISTEN: Deelcijfers zijn enkel in dit huidige collegejaar geldig.

  Bij de deeltentamens en de herkansing mag gn gebruik worden gemaakt van een

  symbolische rekenmachine noch van een grafische rekenmachine. Alleen

  rekenmachines die expliciet zijn toegestaan mogen gebruikt worden. De lijst van

  toegestane rekenmachines wordt tijdig bekend gemaakt via Blackboard. Daarnaast mag

  gebruik gemaakt worden van een handgeschreven formuleblad.

 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 17 / 24

  Rooster Responsiecolleges (BKB075 Wiskunde)

  Deelname aan de responsiecolleges Wiskunde is sterk aan te raden. Neem plaats in je eigen groep en neem altijd je collegekaart mee naar het college; er kan gecontroleerd worden. Check altijd SIN-Online/My Timetable voor eventuele wijzigingen.

  Indeling van mentoraatgroep naar responsiegroep

  Mentoraatgroep = Responsiegroep

  140 t/m 144 1

  145 t/m 149 2

  160 t/m 164 3

  165 t/m 169 4

  240 t/m 243 5

  244 t/m 247 6

  248, 249, 260, 261 7

  262 t/m 265 8

  266 t/m 269 9

  Responsiecolleges donderdag

  Groep Tijd Donderdag

  week Zaal

  1 09:00-10:45 uur

  35 T3-21

  36 t/m 39, 41 t/m 46

  T3-02

  2 09:00-10:45 uur

  35 T3-25

  36 t/m 39, 41 t/m 46

  T3-10

  3 09:00-10:45 uur 35 t/m 39, 41 t/m 46

  T3-31

  4 11:00-12:45 uur

  35 C2-5

  36 t/m 39, 41 t/m 46

  T3-02

  5 11:00-12:45 uur

  35 CB-2

  36 t/m 39, 41 t/m 46

  T3-10

  6 11:00-12:45 uur 35 t/m 39, 41 t/m 46

  T3-31

  7 13:00-14:45 uur

  35 T3-16

  36 t/m 39, 41 t/m 46

  T3-02

  8

  16:00-17:45 uur 35 T3-24

  13:00-14:45 uur 36 t/m 39, 41 t/m 46

  T3-10

  9 13:00-14:45 uur 35 t/m 39, 41 t/m 46

  T3-31

 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 18 / 24

  STAR Management Week 2016 The STAR Management Week is the largest on-campus business and recruitment event of the Benelux and the highlight of the year at the Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). This year the 30th edition of the STAR Management Week will take place from November 2nd till November 17th. During these two weeks you will get the opportunity to enrich your student life by participating in various activities. Get inspired by speakers during our Opening Ceremony Highway to Success and the Experience Economy seminar. Participate in our recruitment activities, such as Inhouse Days, Speed Interviews and Company Dinners, and explore the career opportunities that top companies have to offer you. Are you ready to challenge yourself and to aim high when it comes to your future? Sign up for the STAR Management Week 2016 this fall and kick start your career! Visit www.starmanagementweek.nl for more information. CHALLENGE YOURSELF, become active at STAR! The committees you can apply for in September are: Academic Committee Activity Teams BA Study Trip Commercial Team Events ECP Consultants IBA Study Trip iCare International Week Marketing Team Premaster Committee Race of the Classics Reach Out Ski Trip Speaker Series Want to know more and find out which committee fits you best? Have a look at our information booklet, attend our information drinks, go to our rsmstar.nl, send an email to [email protected] or drop by at the office at T4-53. Apply online through recruitment.rsmstar.nl by filling in your details. Applications are open from the 26th of August till the 18th of September. Make sure to apply on time! Become a (passive) STAR member for 15 and get: Study Support, Discounts on Social Activities, Discounts on many Study Trips, 10 Discount on the University Sports Card, Get in contact with companies during recruitment events and much more! Visit rsmstar.nl for more information!

  SR Student Representation

  http://www.starmanagementweek.nl/mailto:[email protected]
 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 19 / 24

  Vakevaluatie Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, wordt elk trimester gevalueerd. Voorafgaand aan de tentamenweek is er twee weken lang de gelegenheid de evaluaties van de cursussen waarvoor je je hebt ingeschreven via OSIRIS Student online in te vullen. Studenten krijgen de link naar de vragenlijst toegestuurd per e-mail. De opleiding Bedrijfskunde hecht veel waarde aan het oordeel van studenten over het onderwijs. De uitkomsten worden door de opleidingsdirectie besproken met de docenten en tevens gedeeltelijk teruggekoppeld naar de studenten.

  Printen, kopiren en scannen

  Printen, kopiren en scannen kan op Woudestein met het campusbrede Follow-You printing. Met deze faciliteit verzend je vanaf je campus-werkplek, laptop, smartphone,

  tablet of thuiswerkplek een printopdracht. Deze haal je vervolgens binnen 24 uur op bij n van de Ricoh Follow-You printers (bijvoorbeeld in het Polak-gebouw).

  Koppelen aan ERNA-account en printtegoed

  Om gebruik te maken van Follow-You printing, dien je de MyOrder App te downloaden

  en een account aan te maken. Kijk voor meer informatie op: www.eur.nl/ub/nl/studeren/printen/

  http://www.eur.nl/ub/nl/studeren/printen/
 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 20 / 24

  PLATTEGROND EUR Download de app OSIRIS Erasmus Universiteit Rotterdam en zie waar je college hebt.

 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 21 / 24

  Toelatingseisen MSc-programmas RSM per 1 september 2017 De toelatingseisen tot de MSc-programmas van RSM worden per 1 september 2017 aangescherpt. Door een recente wetswijziging mogen faculteiten extra toelatingseisen vragen voor al hun master programmas. RSM maakt gebruik van deze mogelijkheid om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen verbeteren en ervoor te zorgen dat alle master studenten getalenteerd, gemotiveerd en gedreven zijn. Wat verandert er vanaf 1 september 2017? Om vanaf 1 september 2017 tot een master programma van RSM te worden toegelaten moet je aan de volgende toelatingseisen voldoen:

  Je hebt je gehele Bachelor programma Bedrijfskunde (BA) afgerond.

  Je staat minstens een 7.0 gemiddeld over je gehele Bachelor programma (GPA

  (>6.95).

  Je hebt aangetoond dat je Engels sufficint bent.

  Wat als je GPA lager is dan een 7.0? Studenten met een GPA dat lager is dan een 7.0, kunnen alsnog toegelaten worden tot de MSc-programmas van RSM als zij een Graduate Management Admission Test (GMAT) score van 600 of hoger kunnen aantonen. Wat als je nog niet Engels sufficint bent? Dat je het Engels voldoende beheerst kun je aantonen op n van de volgende manieren:

  Een TOEFL-test met een minimale score van van 91 (iBT - web based) met een minimum van 22 op alle deelscores;

  Een IELTS-test met een minimale score van 6,5 met een minimum van 6,5 voor alle vier deelscores;

  De Intake toets van het Taal- en Trainingscentrum (LTC) van Erasmus Universiteit Rotterdam, niveau C1.1;

  Op het moment van aantonen van je Engelse taalvaardigheid mag het betreffende certificaat niet ouder zijn dan twee jaar. Mocht je een van bovenstaande documenten niet hebben, dan dien je n van deze toetsen volgens de eisen af te ronden vr aanvang van de masteropleiding. Op de Erasmus Universiteit Rotterdam worden ook taalcursussen aangeboden, bekijk het aanbod op http://www.eur.nl/ttc/studenten/taaltoets/. De kosten van toetsen en cursussen worden niet vergoed door RSM. Na september 2017 wat verandert er nog meer?

  Als gevolg van de nieuwe toelatingseisen zal het januari-instroommoment verdwijnen. Januari 2017 zal het allerlaatste januari-instroommoment zijn.

  In de toekomst is het mogelijk dat master programmas gemaximeerd worden en dat

  er aanvullende toelatingseisen worden gesteld; dit kan betekenen dat studenten die

  voldoen aan de bovenstaande toelatingseisen niet geselecteerd worden (bijv.

  International Management/CEMS). Een jaar van tevoren word je hierover

  genformeerd.

  Meer informatie vind je op de Current Students website van de Master.

  http://www.eur.nl/ttc/studenten/taaltoets/http://www.rsm.nl/master/current-students/master/admissions-for-internal-students/master-admission-per-september-2017/
 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 22 / 24

  Jaarplanning Bedrijfskunde Onderstaande planning is ook te vinden op Current Students. Deze planning is onder voorbehoud.

 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 23 / 24

  Tentamenrooster

  Dit overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Check SIN-Online regelmatig. Reguliere tentamens

  B1 studenten worden door Programma Management ingeschreven in OSIRIS voor zowel het vak als het reguliere tentamen. Aanmelden hertentamens via OSIRIS-student Studenten dienen zichzelf aan te melden voor hertentamens via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voordat het hertentamen plaatsvindt. Check na een hertentameninschrijving in OSIRIS ALTIJD of je per e-mail een inschrijfbevestiging van OSIRIS hebt ontvangen. Let op: Het laatst behaalde resultaat telt. In de herkansingsperiode mag aan maximaal 4 hertentamens worden

  deelgenomen. Voor de tentamens van cursusjaar B1 geldt dat zodra aan de BSA-norm als bedoeld in artikel 9.2 - al dan niet middels compensatie- is voldaan, deze tentamens niet meer herkanst mogen worden. Aanmelden toetsen via SIN-Online/My Registrations Voor een aantal toetsen geldt een verplichte inschrijving via SIN-Online/My Registrations. Lees dit uittreksel en de uitgebreide course manuals goed door voor meer informatie. Zie bovenstaand rooster voor de inschrijftermijn van de BKB011 ICT toets herkansing en de herkansingen. Aanmelden na de inschrijfdeadline hertentamens Na de inschrijfperiode kun je je nog tot uiterlijk 2 dagen voor het hertentamen tegen betaling van 13,50 per hertentamen la ten inschrijven bij het ESSC in het E-gebouw. Als de verlate aanmeldtermijn van het ESSC is verstreken, kunnen RSM studenten zich nog aanmelden tot op de dag van het hertentamen tegen betaling van 20,- administratiekosten via de Examencommissie: https://lateregistration.rsm.nl

  EERSTE TRIMESTER, SEPTEMBER/OKTOBER/NOVEMBER/DECEMBER 2016

  Datum Tijd Code Vak Inschrijven van t/m

  Maandag 3 oktober 2016 09.30-10.45 uur BKB001 Inleiding in de Bedrijfskunde (deeltentamen I) Via PM Via PM

  Woensdag 5 oktober 2016 09.30-11.30 uur BKB075 Wiskunde (deeltentamen I) Via PM Via PM

  Woensdag 12 oktober 2016 09.30-10.30 uur BKB002 Methodologie (deeltentamen I) Via PM Via PM

  Vrijdag 14 oktober 2016 09.00-17.45 uur BKB011 Bedrijfskundige Vaardigheden (ICT toets) Via PM Via PM

  Vrijdag 28 oktober 2016 09.00-11.00 uur BKB010 Gedrag in Organisaties (videocase) Via PM Via PM

  Maandag 21 november 2016 13.30-15.30 uur BKB002 Methodologie (deeltentamen II) Via PM Via PM

  Woensdag 23 november 2016 13.00-15.00 uur BKB011 Bedrijfskundige Vaardigheden (ICT toets herkansing) 19-okt-16 16-nov-16

  Vrijdag 25 november 2016 13.30-15.30 uur BKB075 Wiskunde (deeltentamen II) Via PM Via PM

  Dinsdag 29 november 2016 13.30-15.30 uur BKB010 Gedrag in Organisaties Via PM Via PM

  Vrijdag 2 december 2016 09.30-10.45 uur BKB001 Inleiding in de Bedrijfskunde (deeltentamen II) Via PM Via PM

  TWEEDE TRIMESTER, JANUARI/FEBRUARI/MAART 2017

  Datum Tijd Code Vak Inschrijven van t/m

  Vrijdag 10 februari 2017 09.00-15.00 uur BKB006 Besliskunde (practicumtoets) Via PM Via PM

  Maandag 13 maart 2017 13.30-16.30 uur BKB005 Primaire Processen Via PM Via PM

  Vrijdag 17 maart 2017 09.30-12.30 uur BKB003 Statistiek Via PM Via PM

  Maandag 20 maart 2017 13.30-16.30 uur BKB011 Bedrijfskundige Vaardigheden Via PM Via PM

  Donderdag 23 maart 2017 13.30-16.30 uur BKB006 Besliskunde Via PM Via PM

  DERDE TRIMESTER, APRIL/MEI/JUNI 2017

  Datum Tijd Code Vak Inschrijven van t/m

  Maandag 1 mei 2017 13.30-14.30 uur BKB008 Macro-economische & Institutionele Context (case I) Via PM Via PM

  Woensdag 10 mei 2017 13.30-14.30 uur BKB009 Marktcontext (midterm case) Via PM Via PM

  Vrijdag 12 mei 2017 09.30-11.30 uur BKB007 Financiele Processen (Accounting) Via PM Via PM

  Maandag 29 mei 2017 18.30-19.30 uur BKB008 Macro-economische & Institutionele Context (case II) Via PM Via PM

  Vrijdag 16 juni 2017 18.30-20.30 uur BKB007 Financiele Processen (financiering) Via PM Via PM

  Maandag 19 juni 2017 09.30-12.30 uur BKB009 Marktcontext Via PM Via PM

  Vrijdag 23 juni 2017 09.30-11.30 uur BKB008 Macro-economische & Institutionele Context Via PM Via PM

  HERTENTAMENS, JUNI/JULI 2017

  Datum Tijd Code Vak Inschrijven van t/m

  Maandag 3 juli 2017 09.30-12.30 uur BKB006 Besliskunde 29-mei-17 25-jun-17

  Maandag 3 juli 2017 13.30-15.00 uur BKB006 Besliskunde (practicum hertoets) 29-mei-17 25-jun-17

  Dinsdag 4 juli 2017 13.30-16.30 uur BKB002 Methodologie 30-mei-17 26-jun-17

  Donderdag 6 juli 2017 13.30-16.30 uur BKB005 Primaire Processen 1-jun-17 28-jun-17

  Maandag 10 juli 2017 13.30-16.30 uur BKB075 Wiskunde 5-jun-17 2-jul-17

  Woensdag 12 juli 2017 13.30-16.30 uur BKB011 Bedrijfskundige Vaardigheden 7-jun-17 4-jul-17

  Vrijdag 14 juli 2017 13.30-16.30 uur BKB003 Statistiek 9-jun-17 6-jul-17

  Maandag 17 juli 2017 09.30-12.00 uur BKB001 Inleiding in de Bedrijfskunde 12-jun-17 9-jul-17

  Dinsdag 18 juli 2017 13.30-15.30 uur BKB010 Gedrag in Organisaties 13-jun-17 10-jul-17

  Woensdag 19 juli 2017 13.30-15.30 uur BKB008 Macro-economische & Institutionele Context 14-jun-17 11-jul-17

  Vrijdag 21 juli 2017 09.30-11.30 uur BKB007 Financiele Processen (accounting) 16-jun-17 13-jul-17

  Vrijdag 21 juli 2017 13.30-15.30 uur BKB007 Financiele Processen (financiering) 16-jun-17 13-jul-17

  Maandag 24 juli 2017 13.30-16.30 uur BKB009 Marktcontext 19-jun-17 16-jul-17

  https://lateregistration.rsm.nl/
 • Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 24 / 24

  Curriculum bachelor Bedrijfskunde 2016-2017

  BACHELOR 1

  Trimester 1

  september-november

  Trimester 2

  december-maart

  Trimester 3

  maart-juni

  BKB001 Inleiding in de bedrijfskunde (5)

  BKB003 Statistiek (4) BKB009 Marktcontext (5)

  BKB011 Bedrijfskundige vaardigheden (5) BKB008 Macro-economische en

  institutionele context (5)

  BKB002 Methodologie (3) BKB005 Primaire processen (6) BKB007 Financile processen (6)

  BKB075 Wiskunde (4) BKB006 Besliskunde (5)

  BKB010 Gedrag in organisaties (6) BKB012 Strategisch bedrijfsplan (6)

  BACHELOR 2

  Trimester 4

  september-december

  Trimester 5

  januari-maart

  Trimester 6

  maart-juni

  BKB1014 - Organisatietheorie en- dynamiek (6)

  BKB0018 Management accounting (6) BKB1021 Marketing management (5)

  BKB0013 - Operations research en modelbouw (6)

  BKB0019 Statistische methoden & technieken (6)

  BKB0024 Marktonderzoek (3)

  BKB2016 - Wetenschapsleer (3) BKB1025 Strategisch management

  (6)

  BKB2013 Management van technologie (4)

  BKB2029 - Leadership, sustainability & governance (5)

  BKB0023 Corporate finance (5)

  BKB2020 Entrepreneurship (5)

  BACHELOR 3

  Trimester 7

  september-december

  Trimester 8

  januari-maart

  Trimester 9

  maart-juni

  Minor (15) of

  BKB0032 Interim Project (5) f

  BKB1035 Engels (5) f

  keuzevak (5)

  BKB1022 Human resource management (5)

  BKB0028 Innovatie management (4)

  BKB0017 Informatie management (5) BKB0031 Financial accounting (5)

  Stage (15) BKB1030 Ondernemingsrecht (4) BKB1015 Supply chain management

  (5)

  International Exchange (20) BKBBTH Research training / bachelor scriptie (12)

  NB: Dit schema is onder voorbehoud, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De aangegeven punten zijn ECTS punten (European Credit Transfer System). 1 ECTS is gelijk aan 28 studie-uren.