Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

of 36 /36

Embed Size (px)

Transcript of Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Page 1: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food
Page 2: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Resultaten  van  onderzoek:    “Stand  van  zaken  OpX  in  de  Food”  

Page 3: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Interviews:  Hoe  geven  producenten  in  de  food  invulling  aan  OpX?  Sectoren:  1.  Zoetwaren  &  Gemaksvoeding  2.  Slachterijen,  vlees  &  visverwerking  3.  Aardappel,  Groente  en  Fruitverwerking  4.  ZuivelproducGe  5.  Meel,  Brood  Banketbakkerswerk  6.  Dranken  7.  Overig    

Interviews  met  beslissers  van  circa  30  bedrijven  over  de  ervaringen  met  OpX:    §  Wat  zijn  specifieke  uitdagingen  in  de  branche  en  voor  het  bedrijf  in  kwesGe?  

§  In  welke  mate  en  vorm  streven  ze  OpX  na?  §  Waar  lopen  ze  tegenaan  bij  de  uitvoering  ervan?  

Page 4: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Online  Onderzoek:  Hoe  geven  producenten  in  de  food  invulling  aan  OpX?  

Centraal  in  de  survey  staat  de  vraag  óf  en  hóe  zij  OperaGonal  Excellence  toepassen  en  werkend  krijgen.      Het  OpX  Maturity  Model  en  de  OpX  stuurknoppen  vormen  de  basis  voor  de  meGng:  §  Hoever  zijn  de  onderzochte  bedrijven  in  hun  ontwikkeling  naar  volwassenheid  op  het  gebied  van  OperaGonal  Excellence?  

§  Wat  doen  ze  om  dat  voor  elkaar  te  krijgen?  §  Wat  is  de  relaGe  tussen  aandacht  voor  bepaalde  stuurknoppen,  en  het  resultaat  dat  ze  boeken  op  het  gebied  van  OpX?  

Page 5: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Algemene  uitkomsten  onderzoek      

Page 6: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Hoe  lang  zijn  we  er  al  mee  bezig?  

Page 7: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

“Hoe  succesvol”  vinden  we  dat  we  zijn?  

Page 8: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Vinden  we  dat  allemaal?  

Page 9: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Welke  OpX  instrumenten  worden  gebruikt?  

Page 10: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Wat  zijn  de  belangrijkste  redenen  voor  u  om  met  OpX  

bezig  te  zijn?    

•  Verbetering  rendement  of  •  Verhoging  klanIevredenheid?  

Page 11: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Wat  zijn  de  redenen  om  met  OpX  bezig  te  zijn?    

Page 12: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Is  er  een  relaJe  tussen  de  duur  van  het  programma  en  het  succes?  

                           0  –  1  jr.                                                              1  –  2  jr.                                                                      2  –  3  jr.                                              3  –  5  jr.                                                  >  5  jr.  

Page 13: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Wat  zijn  de  belangrijkste  uitdagingen  voor  succesvolle  

OpX  implementaJe?    

•  Terugval  in  aandacht  of  •  Commitment  van  medewerkers  

Page 14: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Wat  zijn  de  belangrijkste  uitdagingen  voor  succesvolle  OpX  implementaJe?  

Page 15: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

OpX  Maturity  Model  Groeimodel  OperaGonal  Excellence  

Fase  2:  AcGviteitengericht  

Fase  3:  Procesgericht  

Fase  4:  Systeemgericht  

Fase  5:  Ketengericht  

<1  jaar   1-­‐3  jaar   3-­‐5  jaar   5-­‐10  jaar  

Fase  1:  Star`ase  

vertrekpunt  

Focus  op  borging  in  sturing  en  inrichJng  

Focus  op  borging  in  cultuur  en  klimaat    

Page 16: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

OpX  Maturity  Matrix    Fase  1:  Star`ase  

Fase  2:  AcGviteitengericht  

Fase  3:  Procesgericht  

Fase  4:  Systeemgericht  

Fase  5:  Ketengericht  

Borging  OpX   OpX  moet  nog  volledig  worden  opgestart  of  staat  nog  in  de  kinderschoenen    

OpX  is  een  project  of  programma  in  specifieke  afdelingen    

OpX  is  breed  geïmplementeerd  in  een  groot  deel  van  de  organisaGe    

OpX  is  verankerd  in  de  bedrijfsstrategie  en  –doelen,  doorvertaald  tot  op  de  werkvloer,  en  structureel  ingebed  in  de  totale  organisaGe  

OpX  is  structureel  ingebed  in  de  totale  organisaGe,  ook  in  de  top,  en  wordt  in  de  gehele  organisaGe  op  dezelfde  manier  aangepakt    

Toepassing  OpX  tools  en  instrumenten  (bijv.  5S,  Kaizen,  Performance  Management,  verbeterteams,  PokaYoke,  TPM,  Gemba  Walks,  Visual  Management,  etc.)    

Specifieke  OpX  tools  en/of  instrumenten  worden  niet  toegepast  

Basistools  voor  procesbeheersing  en  –verbetering  zijn/worden  selecGef  geïmplementeerd    

Er  is  sprake  van  een  geïntegreerde  toolkit  voor  procesbeheersing  en  –verbetering  

OpX  tools  zijn  breed  geïmplementeerd  binnen  de  totale  organisaGe    

OpX  tools  zijn  breed  geïmplementeerd  binnen  de  totale  keten      

Betrokkenheid  medewerkers    bij  OpX  

Medewerkers  op  de  werkvloer  zijn  niet  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  

Een  deel  van  het  uitvoerend  personeel  op  de  werkvloer  is  acGef  betrokken  bij  procesverbetering  binnen  de  eigen  afdeling/discipline  

Het  merendeel  van  de  medewerkers  is  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  binnen  de  eigen  discipline    

Alle  medewerkers  binnen  de  organisaGe  zijn  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  in  de  hele  interne  keten      

Alle  medewerkers  zijn  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  in  de  hele  keten  en  werken  daarbij  samen  met  klanten  en  leveranciers    

Performancemanagement  en    -­‐sturing  

Op  procesbeheersing  (regelparameters)  en  –verbetering  wordt  niet  of  nauwelijks  gestuurd.  Verspillingen  zijn  onbekend,  verliezen  worden  niet  of  nauwelijks  in  kaart  gebracht  

Leiders  en  leidinggevenden  hoger  in  de  organisaGe  beschikken  over  de  juiste  informaGe  voor  effecGeve  processturing    

Leidinggevenden  op  de  werkvloer  hebben  conGnu  de  juiste  informaGe  beschikbaar  voor  effecGeve  processturing    

Leiders,  managers  én  medewerkers  hebben  voortdurend  de  juiste  informaGe  beschikbaar  voor  effecGeve  sturing    

De  focus  ligt  op  end-­‐to-­‐end  ketensturing  en  -­‐opGmalisaGe  (interne  en  externe  ketenafstemming,  -­‐informaGe  en  -­‐communicaGe),  met  de  klantwensen  en  -­‐verwachGngen  als  uitgangspunt  

Draagvlak    voor  OpX  

Begrippen  als  verspilling,  conGnu  verbeteren  en  procesbeheersing  leven  niet  of  nauwelijks  binnen  de  organisaGe/op  de  werkvloer    

Er  is  bij  de  medewerkers  een  groeiende  focus  op  verbetering  van  het  producGeproces  en  het  voorkomen  van  verliezen/verspilling,  maar  OpX  is  vooral  de  verantwoordelijkheid  van  leiders  en  managers  hoger  in  de  organisaGe  

Er  is  op  de  werkvloer  –  ook  in  houding  en  gedrag  van  medewerkers  –  veel  intrinsieke  moGvaGe/aandacht  voor  procesverbetering  en  het  voorkomen  van  verliezen  en  verspilling    

OpX  wordt  als  manier  van  werken  gedragen  in  alle  lagen  van  de  organisaGe.    

OpX  is  als  ‘way  of  life’  duurzaam  verankerd  en  diepgeworteld  in  organisaGecultuur  en  –gedrag.    

Samenwerking  en    kennisdeling  

Van  samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  is  geen/nauwelijks  sprake    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  binnen  individuele  afdelingen    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  tussen  afdelingen    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  binnen  de  gehele  organisaGe    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  met  klanten  en  leveranciers      

 OpX  volwassenheid:    Mijn  organisaGe  zit  in  OpX  fase  …………..….      

Page 17: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Scoor  jezelf:  OpX  Maturity  Scan  Fase  1:  Star`ase  

Fase  2:  AcGviteitengericht  

Fase  3:  Procesgericht  

Fase  4:  Systeemgericht  

Fase  5:  Ketengericht  

Borging  OpX   OpX  moet  nog  volledig  worden  opgestart  of  staat  nog  in  de  kinderschoenen    

OpX  is  een  project  of  programma  in  specifieke  afdelingen    

OpX  is  breed  geïmplementeerd  in  een  groot  deel  van  de  organisaGe    

OpX  is  verankerd  in  de  bedrijfsstrategie  en  –doelen,  doorvertaald  tot  op  de  werkvloer,  en  structureel  ingebed  in  de  totale  organisaGe  

OpX  is  structureel  ingebed  in  de  totale  organisaGe,  ook  in  de  top,  en  wordt  in  de  gehele  organisaGe  op  dezelfde  manier  aangepakt    

Toepassing  OpX  tools  en  instrumenten  (bijv.  5S,  Kaizen,  Performance  Management,  verbeterteams,  PokaYoke,  TPM,  Gemba  Walks,  Visual  Management,  etc.)    

Specifieke  OpX  tools  en/of  instrumenten  worden  niet  toegepast  

Basistools  voor  procesbeheersing  en  –verbetering  zijn/worden  selecGef  geïmplementeerd    

Er  is  sprake  van  een  geïntegreerde  toolkit  voor  procesbeheersing  en  –verbetering  

OpX  tools  zijn  breed  geïmplementeerd  binnen  de  totale  organisaGe    

OpX  tools  zijn  breed  geïmplementeerd  binnen  de  totale  keten      

Betrokkenheid  medewerkers    bij  OpX  

Medewerkers  op  de  werkvloer  zijn  niet  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  

Een  deel  van  het  uitvoerend  personeel  op  de  werkvloer  is  acGef  betrokken  bij  procesverbetering  binnen  de  eigen  afdeling/discipline  

Het  merendeel  van  de  medewerkers  is  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  binnen  de  eigen  discipline    

Alle  medewerkers  binnen  de  organisaGe  zijn  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  in  de  hele  interne  keten      

Alle  medewerkers  zijn  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  in  de  hele  keten  en  werken  daarbij  samen  met  klanten  en  leveranciers    

Performancemanagement  en    -­‐sturing  

Op  procesbeheersing  (regelparameters)  en  –verbetering  wordt  niet  of  nauwelijks  gestuurd.  Verspillingen  zijn  onbekend,  verliezen  worden  niet  of  nauwelijks  in  kaart  gebracht  

Leiders  en  leidinggevenden  hoger  in  de  organisaGe  beschikken  over  de  juiste  informaGe  voor  effecGeve  processturing    

Leidinggevenden  op  de  werkvloer  hebben  conGnu  de  juiste  informaGe  beschikbaar  voor  effecGeve  processturing    

Leiders,  managers  én  medewerkers  hebben  voortdurend  de  juiste  informaGe  beschikbaar  voor  effecGeve  sturing    

De  focus  ligt  op  end-­‐to-­‐end  ketensturing  en  -­‐opGmalisaGe  (interne  en  externe  ketenafstemming,  -­‐informaGe  en  -­‐communicaGe),  met  de  klantwensen  en  -­‐verwachGngen  als  uitgangspunt  

Draagvlak    voor  OpX  

Begrippen  als  verspilling,  conGnu  verbeteren  en  procesbeheersing  leven  niet  of  nauwelijks  binnen  de  organisaGe/op  de  werkvloer    

Er  is  bij  de  medewerkers  een  groeiende  focus  op  verbetering  van  het  producGeproces  en  het  voorkomen  van  verliezen/verspilling,  maar  OpX  is  vooral  de  verantwoordelijkheid  van  leiders  en  managers  hoger  in  de  organisaGe  

Er  is  op  de  werkvloer  –  ook  in  houding  en  gedrag  van  medewerkers  –  veel  intrinsieke  moGvaGe/aandacht  voor  procesverbetering  en  het  voorkomen  van  verliezen  en  verspilling    

OpX  wordt  als  manier  van  werken  gedragen  in  alle  lagen  van  de  organisaGe.    

OpX  is  als  ‘way  of  life’  duurzaam  verankerd  en  diepgeworteld  in  organisaGecultuur  en  –gedrag.    

Samenwerking  en    kennisdeling  

Van  samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  is  geen/nauwelijks  sprake    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  binnen  individuele  afdelingen    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  tussen  afdelingen    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  binnen  de  gehele  organisaGe    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  met  klanten  en  leveranciers      

 OpX  volwassenheid:    Mijn  organisaGe  zit  in  OpX  fase  …………..….      

Page 18: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Scoor  jezelf:  OpX  Maturity  Scan  Fase  1:  Star`ase  

Fase  2:  AcGviteitengericht  

Fase  3:  Procesgericht  

Fase  4:  Systeemgericht  

Fase  5:  Ketengericht  

Borging  OpX   OpX  moet  nog  volledig  worden  opgestart  of  staat  nog  in  de  kinderschoenen    

OpX  is  een  project  of  programma  in  specifieke  afdelingen    

OpX  is  breed  geïmplementeerd  in  een  groot  deel  van  de  organisaGe    

OpX  is  verankerd  in  de  bedrijfsstrategie  en  –doelen,  doorvertaald  tot  op  de  werkvloer,  en  structureel  ingebed  in  de  totale  organisaGe  

OpX  is  structureel  ingebed  in  de  totale  organisaGe,  ook  in  de  top,  en  wordt  in  de  gehele  organisaGe  op  dezelfde  manier  aangepakt    

Toepassing  OpX  tools  en  instrumenten  (bijv.  5S,  Kaizen,  Performance  Management,  verbeterteams,  PokaYoke,  TPM,  Gemba  Walks,  Visual  Management,  etc.)    

Specifieke  OpX  tools  en/of  instrumenten  worden  niet  toegepast  

Basistools  voor  procesbeheersing  en  –verbetering  zijn/worden  selecGef  geïmplementeerd    

Er  is  sprake  van  een  geïntegreerde  toolkit  voor  procesbeheersing  en  –verbetering  

OpX  tools  zijn  breed  geïmplementeerd  binnen  de  totale  organisaGe    

OpX  tools  zijn  breed  geïmplementeerd  binnen  de  totale  keten      

Betrokkenheid  medewerkers    bij  OpX  

Medewerkers  op  de  werkvloer  zijn  niet  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  

Een  deel  van  het  uitvoerend  personeel  op  de  werkvloer  is  acGef  betrokken  bij  procesverbetering  binnen  de  eigen  afdeling/discipline  

Het  merendeel  van  de  medewerkers  is  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  binnen  de  eigen  discipline    

Alle  medewerkers  binnen  de  organisaGe  zijn  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  in  de  hele  interne  keten      

Alle  medewerkers  zijn  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  in  de  hele  keten  en  werken  daarbij  samen  met  klanten  en  leveranciers    

Performancemanagement  en    -­‐sturing  

Op  procesbeheersing  (regelparameters)  en  –verbetering  wordt  niet  of  nauwelijks  gestuurd.  Verspillingen  zijn  onbekend,  verliezen  worden  niet  of  nauwelijks  in  kaart  gebracht  

Leiders  en  leidinggevenden  hoger  in  de  organisaGe  beschikken  over  de  juiste  informaGe  voor  effecGeve  processturing    

Leidinggevenden  op  de  werkvloer  hebben  conGnu  de  juiste  informaGe  beschikbaar  voor  effecGeve  processturing    

Leiders,  managers  én  medewerkers  hebben  voortdurend  de  juiste  informaGe  beschikbaar  voor  effecGeve  sturing    

De  focus  ligt  op  end-­‐to-­‐end  ketensturing  en  -­‐opGmalisaGe  (interne  en  externe  ketenafstemming,  -­‐informaGe  en  -­‐communicaGe),  met  de  klantwensen  en  -­‐verwachGngen  als  uitgangspunt  

Draagvlak    voor  OpX  

Begrippen  als  verspilling,  conGnu  verbeteren  en  procesbeheersing  leven  niet  of  nauwelijks  binnen  de  organisaGe/op  de  werkvloer    

Er  is  bij  de  medewerkers  een  groeiende  focus  op  verbetering  van  het  producGeproces  en  het  voorkomen  van  verliezen/verspilling,  maar  OpX  is  vooral  de  verantwoordelijkheid  van  leiders  en  managers  hoger  in  de  organisaGe  

Er  is  op  de  werkvloer  –  ook  in  houding  en  gedrag  van  medewerkers  –  veel  intrinsieke  moGvaGe/aandacht  voor  procesverbetering  en  het  voorkomen  van  verliezen  en  verspilling    

OpX  wordt  als  manier  van  werken  gedragen  in  alle  lagen  van  de  organisaGe.    

OpX  is  als  ‘way  of  life’  duurzaam  verankerd  en  diepgeworteld  in  organisaGecultuur  en  –gedrag.    

Samenwerking  en    kennisdeling  

Van  samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  is  geen/nauwelijks  sprake    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  binnen  individuele  afdelingen    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  tussen  afdelingen    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  binnen  de  gehele  organisaGe    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  met  klanten  en  leveranciers      

 OpX  volwassenheid:    Mijn  organisaGe  zit  in  OpX  fase  …………..….      

Page 19: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Scoor  jezelf:  OpX  Maturity  Scan  Fase  1:  Star`ase  

Fase  2:  AcGviteitengericht  

Fase  3:  Procesgericht  

Fase  4:  Systeemgericht  

Fase  5:  Ketengericht  

Borging  OpX   OpX  moet  nog  volledig  worden  opgestart  of  staat  nog  in  de  kinderschoenen    

OpX  is  een  project  of  programma  in  specifieke  afdelingen    

OpX  is  breed  geïmplementeerd  in  een  groot  deel  van  de  organisaGe    

OpX  is  verankerd  in  de  bedrijfsstrategie  en  –doelen,  doorvertaald  tot  op  de  werkvloer,  en  structureel  ingebed  in  de  totale  organisaGe  

OpX  is  structureel  ingebed  in  de  totale  organisaGe,  ook  in  de  top,  en  wordt  in  de  gehele  organisaGe  op  dezelfde  manier  aangepakt    

Toepassing  OpX  tools  en  instrumenten  (bijv.  5S,  Kaizen,  Performance  Management,  verbeterteams,  PokaYoke,  TPM,  Gemba  Walks,  Visual  Management,  etc.)    

Specifieke  OpX  tools  en/of  instrumenten  worden  niet  toegepast  

Basistools  voor  procesbeheersing  en  –verbetering  zijn/worden  selecGef  geïmplementeerd    

Er  is  sprake  van  een  geïntegreerde  toolkit  voor  procesbeheersing  en  –verbetering  

OpX  tools  zijn  breed  geïmplementeerd  binnen  de  totale  organisaGe    

OpX  tools  zijn  breed  geïmplementeerd  binnen  de  totale  keten      

Betrokkenheid  medewerkers    bij  OpX  

Medewerkers  op  de  werkvloer  zijn  niet  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  

Een  deel  van  het  uitvoerend  personeel  op  de  werkvloer  is  acGef  betrokken  bij  procesverbetering  binnen  de  eigen  afdeling/discipline  

Het  merendeel  van  de  medewerkers  is  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  binnen  de  eigen  discipline    

Alle  medewerkers  binnen  de  organisaGe  zijn  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  in  de  hele  interne  keten      

Alle  medewerkers  zijn  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  in  de  hele  keten  en  werken  daarbij  samen  met  klanten  en  leveranciers    

Performancemanagement  en    -­‐sturing  

Op  procesbeheersing  (regelparameters)  en  –verbetering  wordt  niet  of  nauwelijks  gestuurd.  Verspillingen  zijn  onbekend,  verliezen  worden  niet  of  nauwelijks  in  kaart  gebracht  

Leiders  en  leidinggevenden  hoger  in  de  organisaGe  beschikken  over  de  juiste  informaGe  voor  effecGeve  processturing    

Leidinggevenden  op  de  werkvloer  hebben  conGnu  de  juiste  informaGe  beschikbaar  voor  effecGeve  processturing    

Leiders,  managers  én  medewerkers  hebben  voortdurend  de  juiste  informaGe  beschikbaar  voor  effecGeve  sturing    

De  focus  ligt  op  end-­‐to-­‐end  ketensturing  en  -­‐opGmalisaGe  (interne  en  externe  ketenafstemming,  -­‐informaGe  en  -­‐communicaGe),  met  de  klantwensen  en  -­‐verwachGngen  als  uitgangspunt  

Draagvlak    voor  OpX  

Begrippen  als  verspilling,  conGnu  verbeteren  en  procesbeheersing  leven  niet  of  nauwelijks  binnen  de  organisaGe/op  de  werkvloer    

Er  is  bij  de  medewerkers  een  groeiende  focus  op  verbetering  van  het  producGeproces  en  het  voorkomen  van  verliezen/verspilling,  maar  OpX  is  vooral  de  verantwoordelijkheid  van  leiders  en  managers  hoger  in  de  organisaGe  

Er  is  op  de  werkvloer  –  ook  in  houding  en  gedrag  van  medewerkers  –  veel  intrinsieke  moGvaGe/aandacht  voor  procesverbetering  en  het  voorkomen  van  verliezen  en  verspilling    

OpX  wordt  als  manier  van  werken  gedragen  in  alle  lagen  van  de  organisaGe.    

OpX  is  als  ‘way  of  life’  duurzaam  verankerd  en  diepgeworteld  in  organisaGecultuur  en  –gedrag.    

Samenwerking  en    kennisdeling  

Van  samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  is  geen/nauwelijks  sprake    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  binnen  individuele  afdelingen    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  tussen  afdelingen    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  binnen  de  gehele  organisaGe    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  met  klanten  en  leveranciers      

 OpX  volwassenheid:    Mijn  organisaGe  zit  in  OpX  fase  …………..….      

Page 20: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Scoor  jezelf:  OpX  Maturity  Scan  Fase  1:  Star`ase  

Fase  2:  AcGviteitengericht  

Fase  3:  Procesgericht  

Fase  4:  Systeemgericht  

Fase  5:  Ketengericht  

Borging  OpX   OpX  moet  nog  volledig  worden  opgestart  of  staat  nog  in  de  kinderschoenen    

OpX  is  een  project  of  programma  in  specifieke  afdelingen    

OpX  is  breed  geïmplementeerd  in  een  groot  deel  van  de  organisaGe    

OpX  is  verankerd  in  de  bedrijfsstrategie  en  –doelen,  doorvertaald  tot  op  de  werkvloer,  en  structureel  ingebed  in  de  totale  organisaGe  

OpX  is  structureel  ingebed  in  de  totale  organisaGe,  ook  in  de  top,  en  wordt  in  de  gehele  organisaGe  op  dezelfde  manier  aangepakt    

Toepassing  OpX  tools  en  instrumenten  (bijv.  5S,  Kaizen,  Performance  Management,  verbeterteams,  PokaYoke,  TPM,  Gemba  Walks,  Visual  Management,  etc.)    

Specifieke  OpX  tools  en/of  instrumenten  worden  niet  toegepast  

Basistools  voor  procesbeheersing  en  –verbetering  zijn/worden  selecGef  geïmplementeerd    

Er  is  sprake  van  een  geïntegreerde  toolkit  voor  procesbeheersing  en  –verbetering  

OpX  tools  zijn  breed  geïmplementeerd  binnen  de  totale  organisaGe    

OpX  tools  zijn  breed  geïmplementeerd  binnen  de  totale  keten      

Betrokkenheid  medewerkers    bij  OpX  

Medewerkers  op  de  werkvloer  zijn  niet  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  

Een  deel  van  het  uitvoerend  personeel  op  de  werkvloer  is  acGef  betrokken  bij  procesverbetering  binnen  de  eigen  afdeling/discipline  

Het  merendeel  van  de  medewerkers  is  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  binnen  de  eigen  discipline    

Alle  medewerkers  binnen  de  organisaGe  zijn  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  in  de  hele  interne  keten      

Alle  medewerkers  zijn  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  in  de  hele  keten  en  werken  daarbij  samen  met  klanten  en  leveranciers    

Performancemanagement  en    -­‐sturing  

Op  procesbeheersing  (regelparameters)  en  –verbetering  wordt  niet  of  nauwelijks  gestuurd.  Verspillingen  zijn  onbekend,  verliezen  worden  niet  of  nauwelijks  in  kaart  gebracht  

Leiders  en  leidinggevenden  hoger  in  de  organisaGe  beschikken  over  de  juiste  informaGe  voor  effecGeve  processturing    

Leidinggevenden  op  de  werkvloer  hebben  conGnu  de  juiste  informaGe  beschikbaar  voor  effecGeve  processturing    

Leiders,  managers  én  medewerkers  hebben  voortdurend  de  juiste  informaGe  beschikbaar  voor  effecGeve  sturing    

De  focus  ligt  op  end-­‐to-­‐end  ketensturing  en  -­‐opGmalisaGe  (interne  en  externe  ketenafstemming,  -­‐informaGe  en  -­‐communicaGe),  met  de  klantwensen  en  -­‐verwachGngen  als  uitgangspunt  

Draagvlak    voor  OpX  

Begrippen  als  verspilling,  conGnu  verbeteren  en  procesbeheersing  leven  niet  of  nauwelijks  binnen  de  organisaGe/op  de  werkvloer    

Er  is  bij  de  medewerkers  een  groeiende  focus  op  verbetering  van  het  producGeproces  en  het  voorkomen  van  verliezen/verspilling,  maar  OpX  is  vooral  de  verantwoordelijkheid  van  leiders  en  managers  hoger  in  de  organisaGe  

Er  is  op  de  werkvloer  –  ook  in  houding  en  gedrag  van  medewerkers  –  veel  intrinsieke  moGvaGe/aandacht  voor  procesverbetering  en  het  voorkomen  van  verliezen  en  verspilling    

OpX  wordt  als  manier  van  werken  gedragen  in  alle  lagen  van  de  organisaGe.    

OpX  is  als  ‘way  of  life’  duurzaam  verankerd  en  diepgeworteld  in  organisaGecultuur  en  –gedrag.    

Samenwerking  en    kennisdeling  

Van  samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  is  geen/nauwelijks  sprake    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  binnen  individuele  afdelingen    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  tussen  afdelingen    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  binnen  de  gehele  organisaGe    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  met  klanten  en  leveranciers      

 OpX  volwassenheid:    Mijn  organisaGe  zit  in  OpX  fase  …………..….      

Page 21: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Scoor  jezelf:  OpX  Maturity  Scan  Fase  1:  Star`ase  

Fase  2:  AcGviteitengericht  

Fase  3:  Procesgericht  

Fase  4:  Systeemgericht  

Fase  5:  Ketengericht  

Borging  OpX   OpX  moet  nog  volledig  worden  opgestart  of  staat  nog  in  de  kinderschoenen    

OpX  is  een  project  of  programma  in  specifieke  afdelingen    

OpX  is  breed  geïmplementeerd  in  een  groot  deel  van  de  organisaGe    

OpX  is  verankerd  in  de  bedrijfsstrategie  en  –doelen,  doorvertaald  tot  op  de  werkvloer,  en  structureel  ingebed  in  de  totale  organisaGe  

OpX  is  structureel  ingebed  in  de  totale  organisaGe,  ook  in  de  top,  en  wordt  in  de  gehele  organisaGe  op  dezelfde  manier  aangepakt    

Toepassing  OpX  tools  en  instrumenten  (bijv.  5S,  Kaizen,  Performance  Management,  verbeterteams,  PokaYoke,  TPM,  Gemba  Walks,  Visual  Management,  etc.)    

Specifieke  OpX  tools  en/of  instrumenten  worden  niet  toegepast  

Basistools  voor  procesbeheersing  en  –verbetering  zijn/worden  selecGef  geïmplementeerd    

Er  is  sprake  van  een  geïntegreerde  toolkit  voor  procesbeheersing  en  –verbetering  

OpX  tools  zijn  breed  geïmplementeerd  binnen  de  totale  organisaGe    

OpX  tools  zijn  breed  geïmplementeerd  binnen  de  totale  keten      

Betrokkenheid  medewerkers    bij  OpX  

Medewerkers  op  de  werkvloer  zijn  niet  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  

Een  deel  van  het  uitvoerend  personeel  op  de  werkvloer  is  acGef  betrokken  bij  procesverbetering  binnen  de  eigen  afdeling/discipline  

Het  merendeel  van  de  medewerkers  is  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  binnen  de  eigen  discipline    

Alle  medewerkers  binnen  de  organisaGe  zijn  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  in  de  hele  interne  keten      

Alle  medewerkers  zijn  acGef  betrokken  bij  verbeteriniGaGeven  in  de  hele  keten  en  werken  daarbij  samen  met  klanten  en  leveranciers    

Performancemanagement  en    -­‐sturing  

Op  procesbeheersing  (regelparameters)  en  –verbetering  wordt  niet  of  nauwelijks  gestuurd.  Verspillingen  zijn  onbekend,  verliezen  worden  niet  of  nauwelijks  in  kaart  gebracht  

Leiders  en  leidinggevenden  hoger  in  de  organisaGe  beschikken  over  de  juiste  informaGe  voor  effecGeve  processturing    

Leidinggevenden  op  de  werkvloer  hebben  conGnu  de  juiste  informaGe  beschikbaar  voor  effecGeve  processturing    

Leiders,  managers  én  medewerkers  hebben  voortdurend  de  juiste  informaGe  beschikbaar  voor  effecGeve  sturing    

De  focus  ligt  op  end-­‐to-­‐end  ketensturing  en  -­‐opGmalisaGe  (interne  en  externe  ketenafstemming,  -­‐informaGe  en  -­‐communicaGe),  met  de  klantwensen  en  -­‐verwachGngen  als  uitgangspunt  

Draagvlak    voor  OpX  

Begrippen  als  verspilling,  conGnu  verbeteren  en  procesbeheersing  leven  niet  of  nauwelijks  binnen  de  organisaGe/op  de  werkvloer    

Er  is  bij  de  medewerkers  een  groeiende  focus  op  verbetering  van  het  producGeproces  en  het  voorkomen  van  verliezen/verspilling,  maar  OpX  is  vooral  de  verantwoordelijkheid  van  leiders  en  managers  hoger  in  de  organisaGe  

Er  is  op  de  werkvloer  –  ook  in  houding  en  gedrag  van  medewerkers  –  veel  intrinsieke  moGvaGe/aandacht  voor  procesverbetering  en  het  voorkomen  van  verliezen  en  verspilling    

OpX  wordt  als  manier  van  werken  gedragen  in  alle  lagen  van  de  organisaGe.    

OpX  is  als  ‘way  of  life’  duurzaam  verankerd  en  diepgeworteld  in  organisaGecultuur  en  –gedrag.    

Samenwerking  en    kennisdeling  

Van  samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  is  geen/nauwelijks  sprake    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  binnen  individuele  afdelingen    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  tussen  afdelingen    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  binnen  de  gehele  organisaGe    

Samenwerking  en  informaGe-­‐uitwisseling  m.b.t.  OpX  met  klanten  en  leveranciers      

 OpX  volwassenheid:    Mijn  organisaGe  zit  in  OpX  fase  …………..….      

Page 22: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Conclusie:  Maturity….  

Page 23: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Visie:  OpX  stuurknoppen  

Page 24: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

OpX  stuurknoppen:    Uitgelicht:  OperaGoneel  Management  

OperaJoneel  Management  

Proces  OpJmalisaJe  

Leiderschap  Houding  &  Gedrag  

Waarde-­‐creaJe  

 Klantwaarde  

Medewerkerswaarde  Financiële  waarde  

Bovenstroom:  inrich&ng  en  sturing  

Onderstroom:  Cultuur  en  klimaat  

Processen  voortdurend  verbeteren  en  borgen  

Sturing  op  procesbeheersing  en  resultaat  

Verankering  OpX  in  de  cultuur  van  de  organisaGe  

EffecGeve  bijdrage  van  leidinggevenden  aan  OpX  

Page 25: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

OperaJoneel  management:  Sturing  op  procesbeheersing  en  resultaat  

•  Verankering  OpX  in  strategie  en  beleid  

•  Interne  afstemming  en  samenhang  van  (OpX)  acGviteiten  

•  Performance  en  Visual  management  (bijv.  zichtbaarheid  van  doelen,  acGes,  voorschripen  en  richtlijnen)  

•  Verankering  OpX  in  interne  en  externe  communicaGe  

•  EffecGeve  implementaGe  OpX  Tooling  

Aandachtspunten  uit  Interviews:  

•  Hoe  begin  je?  

•  Zelfsturende  teams  /  teamontwikkeling  

Page 26: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

OperaJoneel  Management    

Page 27: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

OpX  stuurknoppen  Uitgelicht:  Proces  OpGmalisaGe  

OperaJoneel  Management  

Proces  OpJmalisaJe  

Leiderschap  Houding  &  Gedrag  

Waarde-­‐creaJe  

 Klantwaarde  

Medewerkerswaarde  Financiële  waarde  

Bovenstroom:  inrich&ng  en  sturing  

Onderstroom:  Cultuur  en  klimaat  

Processen  voortdurend  verbeteren  en  borgen  

Sturing  op  procesbeheersing  en  resultaat  

Verankering  OpX  in  de  cultuur  van  de  organisaGe  

EffecGeve  bijdrage  van  leidinggevenden  aan  OpX  

Page 28: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

ProcesopJmalisaJe:  Doen  wat  nodig  is  om  processen  voortdurend  te  verbeteren  en  borgen  

•  StandaardisaGe,  voorspelbaarheid  en  betrouwbaarheid  van  primaire  -­‐  en  ondersteunende  processen    

•  Stroomlijning  van  processen  (blokkades,  flow);  

•  Aanwezigheid  van  kennis  in  de  organisaGe  t.a.v.  ProcesopGmalisaGe  (opleiding)  

•  Aandacht  voor  conGnu  verbeteren  (VKE:  veiligheid,  kwaliteit,  efficiency)  

Aandachtspunten  uit  Interviews:  

•  Onderhoudsmanagement  

•  Lay-­‐out  fabriek  /  Nieuwe  locaGe  /  verhuizing  

•  Scope  /  reikwijdte  

•  OpX  structuur  voor  CI  

Page 29: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

ProcesopJmalisaJe    

Page 30: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

OpX  stuurknoppen  Uitgelicht:  Leiderschap  

OperaJoneel  Management  

Proces  OpJmalisaJe  

Leiderschap  Houding  &  Gedrag  

Waarde-­‐creaJe  

 Klantwaarde  

Medewerkerswaarde  Financiële  waarde  

Bovenstroom:  inrich&ng  en  sturing  

Onderstroom:  Cultuur  en  klimaat  

Processen  voortdurend  verbeteren  en  borgen  

Sturing  op  procesbeheersing  en  resultaat  

Verankering  OpX  in  de  cultuur  van  de  organisaGe  

EffecGeve  bijdrage  van  leidinggevenden  aan  OpX  

Page 31: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Leiderschap:  EffecJeve  bijdrage  van  leidinggevenden  aan  OpX  

•  Eigenaarschap  voor  OpX  bij  alle  leiders  in  de  organisaGe  

•  Sturing  op  OpX  doelen  door  de  top  van  de  organisaGe  

•  Sturing  op  OpX  doelen  door  team-­‐  en  afdelingsleiders    

•  Ondersteuning  door  leidinggevenden  op  het  gebied  van  OpX  

•  Waardering  voor  inzet/bijdrage  medewerkers  aan  OpX  

Aandachtspunten  uit  Interviews:  

•  Taal-­‐  en  cultuur  verschillen  

•  VerwachGngen  managen  t.a.v.  snelheid  van  resultaat  

•  Veranderende  rol  van  leidinggevenden  

•  Intern  communiceren  over  OpX  

Page 32: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Leiderschap    

Page 33: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

OpX  stuurknoppen  Uitgelicht:  Houding  &  Gedrag  

OperaJoneel  Management  

Proces  OpJmalisaJe  

Leiderschap  Houding  &  Gedrag  

Waarde-­‐creaJe  

 Klantwaarde  

Medewerkerswaarde  Financiële  waarde  

Bovenstroom:  inrich&ng  en  sturing  

Onderstroom:  Cultuur  en  klimaat  

Processen  voortdurend  verbeteren  en  borgen  

Sturing  op  procesbeheersing  en  resultaat  

Verankering  OpX  in  de  cultuur  van  de  organisaGe  

EffecGeve  bijdrage  van  leidinggevenden  aan  OpX  

Page 34: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Houding  en  gedrag:  Verankering  OpX  in  de  cultuur  van  de  organisaJe  

•  OperaGonele  discipline;  aanspreekcultuur  

•  Gestructureerde  probleemanalyse  en  -­‐oplossing  

•  Voorbeeldgedrag  van  leiders  en  managers  

•  OpX  drive  /  moGvaGe  bij  medewerkers  

•  Eigenaarschap  bij  mensen  

Aandachtspunten  uit  Interviews:  

•  OpX  doorvertaling  naar  gedrag  per  funcGe  

•  Bewustwording  bij  mensen  

•  Kwaliteitsbeleving  onder  mensen  

•  OpX  in  de  genen  (klant-­‐  en  ketengerichtheid)  

Page 35: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

Cultuur:  Houding  &  Gedrag?  

Page 36: Uitkomsten online onderzoek OpX in de Food

AfsluiJng