UiTinHasselt september 2011

24
NR 59 HASSELT KERMIS VAN 17 TOT 25 SEPTEMBER HERKENRODE OPENING BELEVINGSCENTRUM STREET ART NIEUW KUNSTPROJECT WIN! duotickets voor concert BABY DEE en voorstelling de QUEESTE

description

UiTinHasselt magazine september 2011 cultuur en vrije tijd

Transcript of UiTinHasselt september 2011

Page 1: UiTinHasselt september 2011

N R 5 9

Hasselt KermisvaN 17 tot 25 septembeR HerKenrodeopeNiNg beleviNgsceNtRum street artNieuw kuNstpRoject

Win! duotickets voor

concert BaBy Dee en voorstelling de Queeste

Page 2: UiTinHasselt september 2011

2

Ook dit jaar gaan we zeker naar Hasselt Ker-mis. Een leuke gezinsuitstap met onze zoon van 10 jaar. Hij vindt de kermis fantastisch. Zolang het nog duurt natuurlijk, want binnen enkele jaren zal hij zich daar wel te oud voor voelen, of gaat hij lie-ver met zijn kameraden.

Ik spring ook wel eens binnen in het stadsmus voor de expo rond Hasseltse Keramiek. De Hasseltse keramiek uit de art nouveau periode vind ik ongeloofl ijk mooi. Ik heb er onlangs een boek over gekocht. Jammer dat vele huizen uit die periode uit het Hasseltse straatbeeld zijn verdwe-

nen. Het zou een meerwaarde voor de stad zijn geweest als die er nu nog stonden. Gelukkig heeft men een deel van de keramiektegels wel kunnen behouden.

De locatievoorstelling Demonen van theaterge-zelschap de Queeste heb ik ook aangestipt. Ik heb het gezelschap een x-aantal jaren geleden leren kennen via Nele Van Rompaey, een vriendin van mij. Ze speelde toen bij het gezelschap, on-dertussen niet meer, maar de interesse voor hun producties is gebleven.

geboren en getogen Hasselaar Willem leenders is in Hasselt en omstreken beter bekend onder de naam pink. Hij heeft al jaren de gelijknamige tattooshop in de dorpsstraat. maar hij is niet alleen een tattookunstenaar. ook andere kunstdisciplines, zoals het maken van 3d-collages, oefent hij uit. Het resultaat hiervan kan je in september gaan bewonderen in kunstencentrum belgie, waar hij zijn eerste solotentoonstelling ‘big small Worlds’ houdt. We vroegen welke evenementen hem kunnen bekoren in de maand september:

de keuze vaN piNk 2 stReet aRt 3 HeRkeNRode 4 muziek 6 spoRt 10 kids 10 puuR Hasselt 11 opeN moNumeNteNdag 12 podium 14 eveNt 16 eXpo 18 ageNda 20 adResseN 24

de keuze van

piNk

Page 3: UiTinHasselt september 2011

Street Art is een vrij nieuwe kunstvorm, waarbij artiesten kunstwerken aanbrengen in de open-bare ruimte. Vaak wordt gebruik gemaakt van graffi ti, verf, stickers of posters. In de Verenigde Staten en Engeland is Street Art al langer hot. Eén van de bekendste artiesten is ongetwijfeld Banksy die werken heeft gemaakt over heel de wereld. In België krijgt Street Art steeds meer voeten aan de grond.

Hasselt wil hier graag een voortrekkersrol in spelen en biedt lokale en internationale arties-ten uit het milieu de kans om hun werk te tonen. Onder meer Aryz uit Spanje, James Cochran en Billy uit Engeland, Hertkore en Bue uit België en Erosie uit Nederland nemen op 24 en 25 sep-tember een gevel onder handen.

openingJe kan dat weekend de artiesten live in actie zien of naderhand de voltooide werken gaan bewonderen. Het project wordt 24 september van 14 tot 20 uur feestelijk op gang getrokken met een receptie en de nodige animatie in de Dorpsstraat, die tijdelijk wordt afgesloten. Met een plannetje met de precieze locaties, kan je op eigen houtje de verschillende gevels gaan bewonderen. Wie de voltooide werken wil be-kijken, kan het plannetje daarna ook afhalen bij het UiTpunt/Toerisme Hasselt, Lombaardstraat 3. Je kan het dan ook terug vinden op de web-site www.UiTinHasselt.be.

exposities

Ondertussen wijden ook twee kunstgalerieën aan-dacht aan de Street Artists. In galerie Artishox loopt een expo over Philip Bosmans (Amatic) die dit jaar ook de Macworld UK Digital Artist of the year award 2011 in de wacht sleepte, en deel uit-maakt van Hertkore. Alley toont werk van verschil-lende artiesten die mee-doen aan het project.

eind september is Hasselt Weer een aantal KunstWerKen rijKer. in de buurt van de dorpsstraat en de KanaalKom Worden een 12-tal gevels door nationale en internationale street artists aangepaKt. gelijKtijdig tonen tWee galerieËn WerK van enKele deelnemende artiesten.

street artvanaf 24 septemberdiverse [email protected]

opening 24 september, 14u – 20uDorpsstraat

expositiesPhilip Bosmans in Artishox Art Gallery,van 2 september t/m 9 oktober, 12u – 18u (vr-za), 13u – 17u (zo)Witte Nonnenstraat 18www.artishox.be

diverse artiesten in Alleyvanaf 24 september, 11u – 18u (wo-za) Dorpsstraat 38/1www.alley.be

3alle ReceNte iNfo op www.uitiNHasselt.be

Page 4: UiTinHasselt september 2011

4 alle ReceNte iNfo op www.uitiNHasselt.be

Het belevingscentrum huist in de stallingen met koetshuis en verhaalt de geschiedenis van de eerste en vooral de rijkste vrouwenab-dij in de Nederlanden. De boeiende geschiede-nis van 600 jaar vrouwen op Herkenrode volgt een chronologisch parcours dat wordt afgeslo-ten met de periode waarin industrie en land-bouw de site verwondden. Het is een verhaal vol emoties, dat je niet loslaat en je meesleept in de fascinerende leefwereld van een vrouwen-abdij. De multimediale en interactieve toepas-singen nemen je mee op reis door de tijd. Er werd alles in het werk gesteld om het bezoek tot een uniek belevenis te maken: geëngageerd, aantrekkelijk en beklijvend.

FeestHet belevingscentrum en het bezoekersonthaal worden feestelijk geopend in het weekend van 10 en 11 september en zijn gratis te bezoeken van 10 tot 18u. Ook de Inspiratietuinen, die zich klaarmaken voor de herfst, zijn gratis toeganke-lijk. Muziek en animatie, wandelingen, een fiets-tocht, rondleidingen, activiteiten voor kinderen en nog veel meer maken het feest compleet. De rode draad wordt gevormd door de eenhoorn, vrouwen en kruiden.

De vroege vogels kunnen op zaterdag 10 sep-tember de live-uitzending van het Radio 2 pro-

gramma En nu serieus met Christel Van Dijck en Luk Alloo meemaken in de tiendschuur. De toegang bedraagt 10 euro en een smakelijk ontbijt is inbegrepen. Vooraf inschrijven via www.radio2.be is noodzakelijk.

Herkenrode wordt voor de gelegenheid bevolkt door de invloedrijkste personen in de geschie-denis van de abdij: De Graaf van Loon, landme-ter Peter Meysman, Abdis Mechtildis de Lechy, Abdis Anne-Catherine de Lamboy en Abdis Barbara de Rivière d’Arschot. Zij vertellen elk hun verhaal over financiële en culturele rijkdom maar ook over oorlog, ziekte en geweld. Ook kruidendeskundige Hildegard van Bingen be-zoekt de site. Zij vertelt over haar correspon-dentie met Bernardus van Clairvaux en over hoe zij het menselijk temperament bepaalt aan de hand van de vier elementen.

muzieKDe muzikale noten worden verzorgd door onder meer Encantar, SZIA en Stef me up. Het vrou-welijke ensemble Encantar brengt het rijke po-lyfone repertoire uit de 14de, 15de en 16de eeuw op een geheel eigentijdse manier. Ook SZIA heeft een volledig vrouwelijke bezetting en geen van hen is ouder dan 18. De jonge jazzgroep Stef me up brengt sfeervolle jazz-standards in een nieuw kleedje.

de abdijsite HerKenrode is niet langer een stille getuige van een groots verleden. na jaren voorbereiding opent Het nieuWe belevingscentrum. na

Het arcHeologiscH onderzoeK, de restauratie van de gebouWen (tiendscHuur, poortgebouW, stallingen, abdijmolen en visserHuisje), Herstel van Het

landscHap en de inricHting van de inspiratietuinen, is de opening van Het belevingscentrum een nieuWe mijlpaal in de ontWiKKeling van de abdijsite.

de opening gaat gepaard met een groots Feest op 10 en 11 september.

feestelijke opeNiNg beleviNgsceNtRum HeRkeNRode

geleid bezoeK aan de abdijsite

Op zondag 25 september organiseert Toerisme Hasselt een nieuwe themawan-deling. Na het bezoek aan Stevoort en Kuringen de voorbije maanden brengt men nu een bezoek aan Herkenrode. De wandeling onder leiding van een toeris-tisch gids duurt 2 uur. Vertrek aan het Poortgebouw. Reserveren is verplicht en kan op het nummer 011 23 95 40 of [email protected] .

zondag 25 september, 14uAbdijsite, Herkenrodeabdij 4€ 2 / € 1 (UiTpas) / gratis (-12 jaar)011 23 95 40 - [email protected]

Page 5: UiTinHasselt september 2011

Het nagelnieuwe knuppelpad leid je naar de In-spiratietuinen waar doorlopend demonstraties gegeven worden van uiteenlopende toepassin-gen van kruiden. Herboristen en kruidenver-werkers tonen hoe je goudsbloemzalf maakt, de beste thee zet en zo meer.

Bijzonder voor de kinderen zijn er ritjes op de eenhoornmolen, een kennismaking met de krui-denfee, fotosessies bij de eenhoorn, ballon-nen en grime. Zij kunnen hun schilderkwalitei-ten uitleven op gipsen eenhoorns. Hun mond valt open van verbazing wanneer zij Silfi ra op stelten of de feeën en de echte eenhoorn van Elfenfl uister ontmoeten. Het gedetailleerde pro-gramma vind je op www.abdijsiteherkenrode.be

Bij elk feest hoort voldoende eten en drinken. In de tiendschuur wordt het met goud bekroonde Herkenrodebier geschonken en kan je terecht voor een lekkere kom soep of een brood met abdijkaas.

expoVan 9 tot 18 september loopt de tentoonstel-ling Kuringen, artistiek in beeld. De Erfgoed-kring Herkenrode-Kuringen, toont ‘anonieme’ schilderijen en pentekeningen die de inwoners van Kuringen in hun bezit hebben en koesteren, zowel van bekende als onbekende artiesten als

amateurkunstenaars. Ze worden in het poort-gebouw tentoongesteld.

Voor wie geïnteresseerd is in de visie, aanpak en technieken van de renovatie van de site en dit uit de eerste hand wil vernemen, geeft co-ordinerend architect Herman van Meer in het kader van Open Monumentendag op 11 sep-tember rondleidingen om 10u en om 14u30. Meer info over Open Monumentendag vind je ook op pagina 12.

geleide FietstocHtWil je de invloed van de Abdijsite op de omge-ving van Hasselt al fi etsend ontdekken? Dan is de begeleide fi etstocht een aanrader. Je be-wondert de oudste monstrans ter wereld in Het Stadsmus, je fi etst langs het indrukwekkende Refugehuis, bezoekt de kathedraal en de Virga Jessebasiliek. Via de Sint-Gertrudiskerk en het Prinsenhof in Kuringen fi ets je naar de Abdij-site. De fi etstocht start zaterdag 10 september aan Het Stadsmus om 14 en 15 uur. Op zondag 11 september om 10, 14 en 15 uur en duurt twee uur. Deelname is gratis, maar reserveren bij Toerisme Hasselt/UiTpunt op 011 23 95 40 of [email protected]. Natuurlijk kan je de fi etstocht ook op eigen houtje doen. Bij Toe-risme Hasselt/UiTpunt en op de Abdijsite is het nieuwe fi etsboekje te koop.

vaN waaR de ÉÉNHooRN?De eenhoorn is een fabeldier, de kruising van een paard en een bok met een leeu-wenstaart, met op het voorhoofd een en-kele hoorn, dat alleen kan bedwongen worden door een maagd. In familiewa-pens is het symbool voor kracht en dap-perheid maar in het wapenschild van de cisterciënzerinnenabdij van Herkenrode verwijst hij naar de christelijke symboliek, de kuisheid en de maagdelijkheid. Van-daag staat de opspringende eenhoorn in het logo voor het herrijzen van de Abdij-site Herkenrode in zijn tot de verbeelding sprekende glorie.

praKtiscHe inFo

Abdijsite HerkenrodeHerkenrodeabdij 4011 23 96 70www.abdijsiteherkenrode.be

openingsWeeKendzaterdag 10 en zondag 11 september, 10u – 18ugratis (behalve Radio 2 uitzending)

belevingscentrumelke dinsdag tot zondag, 10u – 17u€ 5 / € 4 (65+) / € 3 (12 tot 18) / gratis (-12)

5alle ReceNte iNfo op www.uitiNHasselt.be

Page 6: UiTinHasselt september 2011

6 alle ReceNte iNfo op www.uitiNHasselt.be

Win! Win! Win!Van dit concert mogen we twee duotickets weggeven. Doe mee aan de wedstrijd op

www.uitinHasselt.be

pop

baby dee + beeldend WerK cHristina de vos

Baby Dee heeft een nieuwe soloplaat uitge-bracht. Met ‘Regifted Light’ in een productie van Andrew W.K. neemt ze een nieuwe mu-zikale start. Regifted Light klinkt veel minder donker dan zijn voorgangers en neemt je mee op een verademende muzikale reis die je van vaudeville naar klassieke passages brengt, van bloedmooie songs naar verstilde instru-mentals en van ingetogen ernst naar ontwa-penende humor.

Baby Dee neemt deze prachtige verzameling songs en instrumentals nu mee de baan op, laat haar stem, harp en piano bijstaan door cello, trombone, bas en drum (Alex Neilson van o.a. Current 93) en wil je zo deel laten uit-maken van haar knappe muziekwereld. Alvo-rens Baby Dee met Marc Almond langs uitver-kochte zalen in Engeland trekt krijgt u eerst de kans om deze bijzondere muzikante, mét band aan het werk te zien in Hasselt.

De Nederlandse beeldend kun-stenares Christina de Vos - ver-antwoordelijk voor de schitte-rende hoestekeningen van Regif-ted Light – presenteert dezelfde avond origineel artwork. Dit onder de vorm van een aantal canvas-

sen, met de slak als leidmotief, die gelijktij-dig met de opnames van het album tot stand kwamen.

vrijdag 16 september, vanaf 19u€ 11 / € 10 (vvk)Kunstencentrum BeLGIe, Burgemeester Bollen-straat 54011 22 41 61 - www.kunstencentrumbelgie.com

daansimple

Vorig cultuurseizoen schuimde Daan de cul-tuurhuizen af met een theatertour. Vlak voor de start van die tournee verscheen het album Simple. Een plaat met zijn beste en/of meest gekende nummers in volledig nieuwe versies met uitgepuurde arrangementen. Meer dan 30 000 exemplaren werden verkocht en ook de tournee was volledig uitverkocht voor ze goed en wel van start ging. Intussen staat de teller op meer dan 70 ‘sold out’ concerten. Na de extra concerten in Flagey, de Roma, Charleroi en het openluchttheater Rivieren-hof geeft hij nog één extra concert en wel om het nieuwe seizoen in cultuurcentrum Hasselt te openen.

In zowat de beste theatertour productie in jaren speelt Daan aan de vleugelpiano of op gitaar en laat zich begeleiden door Isolde La-soen op vibrafoon en percussie en door Jean-Francois Assy, een klassiek cellist en contra-bassist die de laatste jaren o.a. als vaste be-geleider van Yann Tiersen en wijlen Alain Bas-hung indruk maakte.

zondag 18 september, 20ucultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5€ 25011 22 99 33 – www.ccha.be

zita sWoon groupWait For me

Vorig jaar laste Stef Kamil Carlens een sabbatjaar in. Niet om op zijn lauweren te rusten; inte-gendeel. De tijd was rijp om zich te herbronnen, de wereld te verkennen en daar nieuwe inspi-rerende klanken te ontdekken. Zita Swoon ontpopte zich zo tot Zita Swoon Group, een collec-tief dat nieuwe artistieke wegen bewandelt.

Burkina Faso werd de eerste bestemming. Stef Kamil Carlens componeerde er nieuw werk met plaatselijke griots, de muzikale woordkunstenaars en bewaarders van orale tradities die een levend archief van het muzikale geheugen van West-Afrika vormen. De ontmoetingen zorgden voor een bijzonder kleurrijk samenspel. Stef Kamil Carlens’ wortels liggen in de Amerikaanse en Europese blues. De Burkinezen Mamadou Diabaté (balafon) en Awa Demé (zang) zijn veran-kerd in de mandingo, de traditionele muziek van West-Afrika.

woensdag 21 september, 20u cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5€ 22011 22 99 33 – www.ccha.be

Page 7: UiTinHasselt september 2011

77alle ReceNte iNfo op www.uitiNHasselt.be

Klassiekjean-paul imbertorgelconcert

Jean-Paul Imbert studeerde piano en orgel en werd op z’n 15de organist in de kerk Saint Jeanne d’ Arc. In Parijs kreeg hij les van Pierre Cochereau en Jean Guillou. Van 1971 tot 1993 was hij or-ganist op het groot orgel van Saint-Eustache. Vervolgens werd hij titularis van het Kleukerorgel van de Notre-Dame des Neiges d’Alpe d’Huez, daarna van het orgel van de Notre-Dame du Per-pétuel Secours in Parijs. Sinds 1982 is hij professor in de Schola Cantorum van Parijs. Als fervent uitvoerder van Bachwerken en romantische muziek brengt hij naast Bach ook werk van L.N. Clérambault, F. Mendelssohn-Bartholdy, R. Furnet en J. Alain.

zaterdag 3 september, 15uSint-Quintinuskathedraal, [email protected]

rocksuperHero/nice grass/e.a.tribesFestival

Tijdens het Tribesfestival staan christelijke bands centraal. Hoofdact is Su-perhero uit Schotland. Ook Limburgse groepen, met de punkrockband Nice Grass uit Houthalen en Sun Garden uit Zonhoven, tekenen present. Verder hiphop en rap uit Nederland met ErnsvandeZaak en mc Prophet. Voor de optredens zijn er diverse workshops waaronder cartoons tekenen.

zaterdag 10 september, vanaf 16u (workshops), 18u (optredens)€ 8 / € 6 (vvk)Muziekodroom, Bootstraat 9 0476 51 05 13 - www.tribeshasselt.be

KennetH tHeunissenbeiaardconcert cHiro songs on toWer

Het chirojaar 2011-2012 wordt op gang getrokken met een gigantische startdag, die dit maal in Hasselt plaatsvindt. Speciaal voor de gelegenheid speelt Kenneth Theunissen doorheen de dag chiroliederen. In de binnenstad hoor je onder andere Het Bivaklied, Met Liefs, Tuimeling en andere klassieke chiroliedjes die je uit volle borst kan meezingen.

zaterdag 10 september, 11u – [email protected]

Het volgende puntaperitieFconcert

Zes mannen uit Hasselt en omstreken ste-ken op 3 oktober 1997 de ‘stembanden’ bij elkaar en besluiten als ‘Het Volgende Punt’ door het muzikale leven te gaan, (toen) ge-leid door Karel Baeten. Nu is de dirigent Raf Valgaeren. Het Volgende Punt is intussen een groep geworden met zestien mannenstem-men. Hun stijl balanceert tussen een mannen-koor en een a capella-groep. Onder de leuze ‘Van Gregoriaans tot Cantus’ zingen zij naast enkele werken uit de ‘klassieke’ koorlitera-tuur vooral a capella-bewerkingen van heden-daagse songs en laten ze zich ook wel eens gaan in het ‘lichtere genre’.

zondag 25 september, 11uVrijzinnig Ontmoetingscentrum Hasselt, A. Rodenbachstraat 18gratis011 35 27 80 - [email protected]

Page 8: UiTinHasselt september 2011

8 alle ReceNte iNfo op www.uitiNHasselt.be

source codeDUncAn JOneSVS/FR, 2011, 93’

Helikopterpiloot Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) voert met het Amerikaanse leger een missie uit in Afghanistan. Als hij plots wakker wordt op een pendeltrein naar Chicago is zijn verbazing groot. Zijn knappe reisgezel Christina Warren (Michelle Monaghan) spreekt hem aan als Sean Fentress en blijkt hem goed te kennen. Acht minuten later, ontploft en ontspoort de trein. Colter komt bij bewustzijn in een donkere gewelfde ruimte waar de stem van Ka-pitein Colleen Goodwin (Vera Farmiga) hem vertelt dat hij deel uit-maakt van ‘Source Code’, een militair experiment dat het moge-lijk maakt om het lichaam van iemand aan te nemen die de laatste acht minuten van zijn leven beleeft. Hij moet dus terug naar het li-chaam van Sean Fentress op de pendeltrein om dan in acht minu-ten de bom te vinden, de dader van de aanslag te identificeren en de volgende aanslag te verhinderen. Zolang hij niet alle informa-tie heeft verzameld, moet Colter blijven teruggaan naar die laatste acht minuten en het lichaam van Sean Fentress.

Acteur Jake Gyllenhaal vond na het zien van het fantastische de-buut ‘Moon’ van de Britse cineast Duncan Jones eindelijk de ideale regisseur om het uitdagend scenario van het aanstormend talent Ben Ripley gepast te kunnen verfilmen. Duncan Jones (zoon van David Bowie) bevestigt met ‘Source Code’ zijn status als één van de meest talentrijke regisseurs van deze tijd.

zaterdag 10 september, 20u€ 7 / € 6 (vvk)Kunstencentrum BeLGIe, Burgemeester Bollenstraat 54011 22 41 61 - www.kunstencentrumbelgie.com

tHe FigHterDAVID O. RUSSeLLVeRenIGDe STATen, 2011, 114’

Na de ondergang van zijn bokscarrière stort Dicky Ecklund zich in een leven van drugs en belandt hij voor 15 jaar in de gevangenis. Ondertussen is zijn halfbroer Mickey Ward vastberaden om boks-kampioen te worden, maar die droom lijkt in duigen te vallen na een gevecht met een bijna fatale afloop. Na jarenlang geen contact te hebben gehad, komen de levens van de halfbroers weer samen als Dicky na zijn vrijlating Mickey gaat trainen voor het gevecht van zijn leven om wereldkampioen te worden.

Regisseur David O. Russell brengt in grofkorrelige beelden, met handheld camera’s, in de rede vallende dialogen, rake karakterte-keningen en een frenetieke montage het hectische leven van Micky en Dicky in beeld en speelt met de conventies van de boksfilm.

donderdag 15 september, 17u en 20u15Zebracinema, Z33, Zuivelmarkt 33€ 5011 29 59 85 - www.zebracinema.be

Page 9: UiTinHasselt september 2011

9alle ReceNte iNfo op www.uitiNHasselt.be

drei TOM TyKweRDUITSLAnD, 2010, 119’

Hanna (Sophie Rois) en Simon (Sebastian Schippper) zijn al twintig jaar een kop-pel. Vreemdgaan, kinderen willen, samen-wonen, miskraam, vluchten en terugke-ren: Hanna en Simon hebben het allemaal meegemaakt. Over de toekomst maken ze zich niet te veel illusies. Tot ze, zonder het van elkaar te weten, verliefd worden en een affaire beginnen met de aantrek-kelijke dokter Adam (Devid Striesow). Niet wetend hoezeer deze verhouding het kop-pel eigenlijk met elkaar verbindt, lijken ze beiden open te bloeien. Als Hanna onver-wacht zwanger wordt, worden de verhou-dingen flink op de proef gesteld.

De Duitse regisseur, scenarist, compo-nist en producent Tom Tykwer keert na de internationale en succesvolle produc-ties Perfume, Heaven en The International terug naar thuishaven Berlijn. Met de ver-rassende romantische komedie ‘Drei’ sluit Tykwer perfect aan met eerdere films als Lola Rennt en Winters Sleeper zonder in herhaling te vallen.

zaterdag 24 september, 20uKunstencentrum BeLGIe, Burgemeester Bollen-straat 54€ 8 / € 7 (vvk)011 22 41 61 - www.kunstencentrumbelgie.com

songs From tHe second Floorzebra deluxeROy AnDeRSSOnZweDen, 2000, 98’

In het nieuwe cultuurseizoen 2011-2012 vindt Zebra Deluxe op woensdag in plaats van don-derdag plaats. Op Zebra Deluxe wordt een bijzondere speelfilm, documentaire, kortfilm-programma of een andere invulling, gelinkt aan de culturele actualiteit, verder uitgediept tot een avondvullend programma.

Het Oostenrijks / Kroatische designcollectief Numen/For Use maakte een nieuwe plaats-specifieke installatie voor Z33. Voor de eerste Zebra Deluxe van het jaar selecteerde ze Songs From the Second Floor. De regisseur Roy Andersson heeft lak aan productiesche-ma’s, agenda’s, kalenders en alles wat met het begrip tijd in het algemeen te maken heeft. Je kan denken dat iemand als Andersson gewoon lui is, maar niets is minder waar. De film toont aan dat hij één van die uitgestorven gewaande filmers is die puur door jarenlange, uitputtende experimenten met vorm en inhoud een dwingend, haast hallucinerend effect bekomt. Andersson registreert in deze film momentopnamen uit de levens van zijn perso-nages (bijna uitsluitend mannen) die om uiteenlopende redenen - waaronder ziekte, tegen-slag, recessie en een gebrek aan liefde en genegenheid - met het hoofd boven de afgrond bengelen. Vol humor, verdriet, ontreddering en mededogen filmt Roy Andersson de men-selijke sisyfusarbeid.

woensdag 21 september, 20u15: inleidende videoboodschap door numen/For Use 20u20: vertoning filmZ33, Zuivelmarkt 33€ 5011 59 59 85 - www.zebracinema.be

Page 10: UiTinHasselt september 2011

roller bike paradeDe eerste twee maandagen van september trekt de Roller Bike Parade nog door Hasselt. Skeelers en fi etsers verzamelen op het Kolonel Dusartplein en trekken dan onder (politie)begeleiding voor een tocht door Hasselt. Bij slecht weer gaat de Roller Bike Parade niet door. Dit wordt de dag zelf beslist en aangekondigd op de website.

maandag 5 en 12 september, 20uvertrek aan het Kolonel Dusartpleingratiswww.begiumrollers.com

tapegezinsnamiddagNog tot begin oktober staat de ruimtelijk installatie NET van Numen/For Use in Z33. Het ontwerperscollectief gaat op 18 september experimenteren met plakband. Kom met ze mee knutselen en maak een gigantisch kunstwerk uit transparante tape. Het collectief werd internationaal bekend met hun indrukwekkende tape-installaties. Voor kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen. Inschrijven op [email protected].

zondag 18 september, 15uZ33, Zuivelmarkt 33€ 5www.z33.be

expeditie alfabetterstart voorleesjaarElke zondag kunnen kinderen komen luisteren naar verhalen in de Stedelijke Bibliotheek. Om het voorleesjaar feestelijk in te zetten komen muzikanten Annelies en Sam langs. Ze swingen met de kinderen samen door het alfabet van A tot Z. Een Lied van Letters en Boeken, van de A van Abeltje tot de Z van Zoveel sprookjes. Samen met de kinderen leggen ze een link tussen de letters van het alfabet en kleurrijke literatuurfi guren. Een interactieve en muzikale voorstelling voor kinderen van 4 tot 7 jaar en hun ouders. Inschrijven (plaatsen zijn beperkt) kan op het nummer 011 24 43 00 of via [email protected].

zondag 18 september, 11u – 12u30Stedelijke Bibliotheek, Joris van Oostenrijkstraat 55gratishttp://bibliotheek.hasselt.be

expeditie alfabetter

1010 alle ReceNte iNfo op www.uitiNHasselt.be

Page 11: UiTinHasselt september 2011

11alle ReceNte iNfo op www.uitiNHasselt.be

stedelijke academie voor schone Kunstenoverzichts-tentoonstelling

Een selectie werken van de verschillende studierichtingen die je kunt volgen (in het deeltijds kunstonderwijs, afdeling beel-dende kunst aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten) worden tentoonge-steld in de Academie Galerie. Zowel wer-ken uit de kinder-, jongeren- als volwasse-nenateliers komen aan bod.

1 september t/m 12 november, 10u – 21u (ma-vr), 10u – 16u (za)Academie Galerie, Kunstlaan 12gratis011 23 98 40 - [email protected]

stedelijke cultuuRbeuRs Wie op zoek is naar een nieuwe vrijetijdsbesteding maar nog niet weet wat precies, vindt zeker inspiratie op de cultuurbeurs. Hasseltse verenigingen en cultuurorganisaties stellen zichzelf en hun aanbod graag aan je voor.

Onder meer het cultuurcentrum, de musea, de bibliotheken, de theater-, muziek-, dans-, kunst- en vormingverenigingen staan op de beurs. Op het Erfgoedplein kan je ontdek-ken hoe rijk het Hasseltse erfgoed is en wie zich ervoor inzet. Maar liefst 20 erfgoedver-enigingen en –instellingen vind je er terug. Met hapjes, drankjes, activiteiten en boeken belooft het een kleurrijk en smaakvol plein te worden. Ook UiTinHasselt is aanwezig op de beurs met speciale aandacht voor het veel-belovend evenementenaanbod van de vol-gende maanden.

2011 is het Europees jaar van de Vrijwil-liger. Dit resulteerde in een expo met le-vensgrote portretten van 20 Hasseltse vrijwilligers, getrokken door fotografen van de Hasseltse fotoclubs. Deze staan symbool voor het rijke Hasseltse vrijwil-ligerswerk. De unieke tentoonstelling is enkel te bewonderen tijdens de cultuur-beurs. Op diverse locaties in het cen-trum kan je genieten van optredens en demonstraties zoals dans, muziek, tai chi, bloemschikken, koken, schilderen, voordracht.

Wie weet ga je ook wel met een leuke prijs naar huis. De standhouders verwennen de beursbezoekers met gratis inkomkaarten, gadgets, publicaties en proeflessen. Ook UiTinHasselt geeft enkele leuke prijzen weg. Acht kenners van hun stad en van hun taal strijden in de finale van ‘Wië wiërd de grutste Slimmeriek van Hasselt?’ om de titel.

zaterdag 3 en zondag 4 september, 10u – 18ucultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5gratis011 23 95 55 - www.cultuurbeurs.be

Page 12: UiTinHasselt september 2011

12 alle ReceNte iNfo op www.uitiNHasselt.be

coNflicttijdens open monumentendag staat telKens Het onroerend erFgoed

in de KijKer, ieder jaar rond een speciFieK tHema. zondag 11 september staat de dag Helemaal in Het teKen van Het tHema ‘conFlict’.

Binnenkort verhuizen de verschillende dien-sten van FOD Justitie Hasselt van diverse lo-caties verspreid over de stad naar één nieuw gerechtsgebouw. Naar aanleiding van deze verhuis worden de ‘oude’ gerechtsgebou-wen nog eens in de kijker gezet. Het gaat meer bepaald om het provincieraadgebouw, Lombaardstraat 19, de Handelsrechtbank, Havermarkt 10 en het Refugehuis van Her-kenrode, Maastrichterstraat 100. De gebou-wen zijn open van 10u tot 18u. Leden van Monumentenwacht Limburg hebben een stand in het Provincieraadgebouw. Zij geven informatie over hun werk zoals het inspecte-ren, rapporteren en sensibiliseren van mo-numenten. Er worden ook twee lezingen ge-geven. ‘Hoe werkt de rechtbank?’ om 11u en 15u, ‘Middeleeuwse burchten: veilig en ef-fi ciënt?’ door archeoloog Tony Waegeman om 14u en 16u.

WandelingenAan het Oud Gasthuis, Thonissenlaan 75, vertrekt de wandeling de confl ictroute. Stadsgids Francis De Lauré toont je de ge-bouwen waar in het recente en verre ver-leden gerechtelijke diensten gehuisvest waren. Gebouwen die onder meer aan bod komen: Het provincieraadgebouw, de han-delsrechtbank, het refugehuis van Herken-rode, het gerechtshof, het provinciaal gou-vernement, het justitiehuis, de rijkswacht-kazerne, de arbeidsrechtbank en huis de Corswarem. De route eindigt op het dak van het Radison Blu hotel. Vertrek om 11u en 15u. Duur: 1,5u, afstand: 3 km. Reserve-ren via dienst toerisme vóór 9 september. (011 23 95 47, [email protected])

Jos Couteur van Natuurpunt geeft woord en uitleg in het natuurgebied De Tomme-

coNflict

Politierechtbank

Refugehuis

Page 13: UiTinHasselt september 2011

alteRNate cuRReNt3 dageN muziek, klaNk- eN beeldeNde kuNst

Parallel met de Open Monumentendag, vindt een nieuw, gratis te bezoeken kunst-manifestatie plaats op de site van de Ge-latinefabriek: Alternate Current (Wissel-stroom). Ruim 40 kunstenaars en muzi-kanten uit België, Duitsland en Nederland treden drie dagen lang in actie op de site.

Alternate Current is het resultaat van wis-selwerkingen. Wisselwerkingen tussen een voormalig industriële site en hedendaagse cultuur in de Euregio, tussen jonge kunste-naars en gevestigde namen en, bovenal, tussen kunstdisciplines: van live muziek tot hedendaagse kunst, van opgezette dieren tot klank- en ecokunst. Als elektromag-netische velden trekken deze elkaar aan of gaan in confl ict. Professionele instellin-gen, studio’s, ateliers en autonome kun-stenaars uit de gehele Euregio Maas-Rijn zijn drie dagen lang ingeplugd in één elek-tronisch circuit. Iedereen werkt vanuit zijn eigen frequentie.

Nemen deel aan de drie dagen: CIAP, VONK, Intro in situ, Signe, (h)ear, Klankta-fel Concerten, Koen Vanmechelen, Fluis-terende Muren, Nonexistinggroup, SLIb vzw, Zephyr, aha, Rajulez. Op vrijdag-avond treden Blueson, Buffoon en COEM op, met een muzikale dj-omlijsting van Jan Marechal.

vrijdag 9 september, vanaf 19uzaterdag 10 en zondag 11 september, 11u – 18u Armand Hertzstraat 21gratis www.slib-art.be

Hoera Hip Handwerk! #3Tijdens Open Monumentendag fungeert het Modemuseum niet alleen als infopunt. Een aantal jonge ontwerpers krijgen die dag ook opnieuw de kans om hun handwerk te pre-senteren aan het grote publiek. Handwerken is nog steeds erg hip onder jongeren. Of het de herinnering aan een bepaald moment uit hun jeugd is of het idee... dat ze een stukje ‘thuis’ meenemen, is niet meteen duidelijk, maar feit is dat handwerken momenteel door veel jongeren weer wordt omarmd. Ook in de mode- en kunstscene zijn hier veel voor-beelden van te vinden. Op Hoera Hip Handwerk! stellen een selectie van ontwerpers hun zelfgemaakte originele spullen voor in de centrale hal van het museum.

zondag 11 september, 10u – 18uModemuseum Hasselt, Gasthuisstraat 11gratis011 23 96 21 – www.modemuseumhasselt.be

de herinnering aan een bepaald moment uit hun jeugd is of het idee... dat ze een stukje ‘thuis’ meenemen, is niet meteen duidelijk, maar feit is dat handwerken momenteel door veel jongeren weer wordt omarmd. Ook in de mode- en kunstscene zijn hier veel voor-beelden van te vinden. Op Hoera Hip Handwerk! stellen een selectie van ontwerpers hun zelfgemaakte originele spullen

len. Het gebied is niet enkel uniek door haar fauna en fl ora maar in de lente van 1944 bombardeerden de Amerikanen het rangeerstation in Hasselt. Heel wat bom-men kwamen in het gebied terecht. Vandaar de verschillende poelen die je er terugvindt. Aanvang tocht: aan de Sint-Kristoffelkerk in de Veldstraat in Runkst om 11u en 15u. Duur: 1,5u.

Voor de lezingen en de wandelingen dien je te reserveren via Toerisme Hasselt voor 9 september (011 23 95 47, [email protected])

abdijsite HerKenrodeOp zaterdag 10 en zondag 11 september 2011 is het feest op de Abdijsite Herken-rode. Met de nodige toeters en bellen wordt dan het nagelnieuwe belevingscentrum ge-opend. Alle info hierover vind je in een apart artikel op pagina 4.

beiaardAls je een geweldig panoramisch zicht over Hasselt wil hebben, moet je om 14u30 of om 16u30 aan de ingang van het beiaardmuseum aan de Sint-Quintinuskathedraal zijn. Samen met de stadsbeiaardier beklim je de beiaard-toren (168 trappen). De stadsbeiaardier geeft uitleg in het beiaardmuseum en vervolgens neemt hij je mee naar de beiaardcabine, waar hij een klein stukje beiaard zal spelen. De tocht eindigt op het dak van de kathedraal.

stedelijKe museaTijdens OMD zijn het Nationaal Jenevermu-seum, Witte Nonnenstraat 19, het Mode-museum Hasselt, Gasthuisstraat 11, en Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2, open van 10 tot 18u. Het Modemuseum Hasselt waar de expo Prints! loopt fungeert als infopunt voor Open Monumentendag. De musea zijn die dag gratis toegankelijk en ook alle activi-teiten zijn volledig gratis.

Provincieraad Stadsmus

Gerechtshof

JenevermuseumTommelen

13alle ReceNte iNfo op www.uitiNHasselt.be

Page 14: UiTinHasselt september 2011

14 alle ReceNte iNfo op www.uitiNHasselt.be

theatercucinema laiKa & circo ripopolo

Cucinema is een ode aan het genot van samen tafelen en genieten. In een onvervalste sfeer van cabaret met live pianomuziek wor-den de meest verrassende gerechten in stijl en à table geserveerd. Er rest het publiek niets anders dan het plezier van deze voorstelling ongegeneerd te smaken.

Geraffineerde kooktechnieken worden van tafel geveegd om plaats te maken voor een amusante manier van eten bereiden. Gerech-ten komen uit het witte doek gestapt. Flessen balanceren op het scherp van de snee. Laika noemt zich ‘theater der zinnen.’ Dat maakt Cucinema als een ‘drie gangenmenu in 3D’ meer dan waar: heerlijke gerechten, slapstick film, weergaloze clownerie en circus in een decor dat nooit is wat het lijkt. En dat alles gespreid op een bedje van weergaloze humor.

donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 september, 20ucultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5€ 18011 22 99 33 – www.ccha.be

demonende Queeste & toneelgroep maastricHt

Het voormalige postsorteercentrum langs het station doet in september dienst als locatie voor de nieuwe voorstelling van de Queeste. Twee koppels - dertigers - worstelen met de eenzaam-heid, maar vrezen de verveling van het samenzijn. Frank en Katarina zijn kinderloos en gevan-gen in een verstikkende relatie. Tomas en Jenna hebben twee kleine kinderen en zijn schijnbaar gelukkig. Wanneer beide koppels onverwacht samen een avond doorbrengen, loopt het uit de hand. Wat gezellig begint, ontaardt in een aaneenschakeling van genante ontboezemingen, ver-leidingen en vernederingen. Hun botsingen zijn grimmig en absurd. Hun hunkeren naar liefde is hartverscheurend. De Zweed Lars Norén wordt gezien als één van de meest invloedrijke to-neelschrijvers. Demonen - één van zijn beste toneelstukken – is duidelijk geïnspireerd door de klassieker ‘Who’s Afraid of Virginia Woolf’.

donderdag 8, vrijdag 9, zaterdag 10, dinsdag 13, woensdag 14, donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 september, 20uvoormalig postsorteergebouw, Bampslaan 40-42€ 10www.dequeeste.be

Win! Win! Win!UiTinHasselt mag 10 duotickets van deze

voorstelling weggeven. Doe mee op www.uitinHasselt.be

Page 15: UiTinHasselt september 2011

15alle ReceNte iNfo op www.uitiNHasselt.be

de WederopbouW van Het Westen - deel 2: rood cie de Koe

Cie De KOE profileert zich met de trilogie ‘De Wederopbouw Van Het Westen’ voor het eerst uitdrukkelijk als groep. Natali Broods, Willem de Wolf en Peter Van den Eede passeerden vorig jaar met het eerste deel Wit. Ze stonden op onnavolgbare wijze stil bij het moment voor het allemaal begon, toen we nog versmolten met de wereld en de omgeving, ongeschon-den idealen koesterden. Het publiek en De KOE stapten na ongeveer een uurtje bevrijd, clean en fris buiten.

Nu is het tijd voor deel twee Rood. In dit deel gaat De KOE een dialoog aan over oorlog en liefde en alles daartussen. De onweerstaan-bare drang te willen beseffen hoe gelukkig men is, doet ons immers doorschieten in het rood. Maar rood is ook nog veel meer…

vrijdag 30 september, 20uKunstencentrum BeLGIe, Burgemeester Bollen-straat 54€ 11 / € 10 (vvk)011 22 41 61 - www.kunstencentrumbelgie.com

de tatiana aarons experience o.t. tHeater / tom struyF

Zondag 14 juni 2009 in Lissabon, Portugal. Tatiana Aarons, studente psychologie aan de universiteit van Johannesburg in Zuid-Afrika, ontmoet de jonge acteur Tom Struyf die alleen op reis is. Hun gesprek lijkt eerst bijzonder en uniek maar neemt een vreemde wending en blijkt volgens een ingenieus scenario te ver-lopen. Een jaar later probeert Tom de feiten te reconstrueren en een antwoord te vinden op de vraag: wie is deze vrouw en vooral, wie is ze niet? Hij neemt een besluit en vertrekt op zondag 27 juni 2010 opnieuw naar Lissa-bon om Tatiana te zoeken, niet wetende of hij haar zal vinden of wat hij gaat doen als hij haar vindt. De Tatiana Aarons Experience is een reisverhaal gebaseerd op (niet-) waarge-beurde feiten, een realitytheatervideoperfor-mance die zich live verder ontwikkelt.

Tom Struyf studeerde in 2007 als acteur af aan de Toneelacademie Maastricht. Hij maakte en speelde voorstellingen bij Thea-ter Artemis, Fabuleus, Laika, Het Paleis en het Rotterdamse O.T. Theater. Met O.T. The-ater brengt Tom Struyf theater op mensen-maat, in een intieme omgeving waar het pu-bliek de voorstelling als een belevenis ervaart. De kruisbestuiving van de verschillende dis-ciplines (toneel, beeldende kunst, moderne dans) leidt tot een geheel eigen stijl die con-tinu in ontwikkeling is.

vrijdag 23 september, 20uKunstencentrum BeLGIe, Burgemeester Bollen-straat 54€ 9 / € 8 (vvk)011 22 41 61 - www.kunstencentrumbelgie.com

robo a gogoservice to otHers & petrus

Robo A Gogo is een remix van de Apocalyps tot een opwindende performance waarin een Chinese dj-master, vier Aziatische gogo-dan-sers en één Filippijnse rapster met elkaar in confrontatie gaan.

De Japanse Michiru Oshima componeerde een orkestrale Requiem-bolero waarmee dj Wordy live op het podium aan de slag gaat. Uniek zijn de drie robotten, hoogtechnologi-sche wezens van het type Nao, die in dialoog gaan met hun menselijke tegenspelers. Dit alles in een regie van Petrus, de getransfor-meerde gedaante van Wayn Traub. Hij is film-maker van opleiding, maar zijn echte roeping ligt in het theater. Sinds 1999 maakt Traub cinema-opera, een combinatie van theater, dans en film. Bij ons waren eerder Maria Do-lores en Jean-Baptiste te zien, twee indruk-wekkende delen van zijn Wayn Wash-trilogie.

Wayn Traub verliet in 2009 het Toneelhuis om Service To Others op te richten. Dit muziek-theatergezelschap opereert vanuit Hasselt, maar heeft de blik op de hele wereld. Petrus stelde dan ook vanuit de Filippijnen een ploeg samen van internationale dansers, acteurs en zangers maar reserveert de Belgische premi-ère voor Hasselt.

vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober, 20ucultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5€ 16011 22 99 33 - www.ccha.be

Page 16: UiTinHasselt september 2011

dag van de HondZondag 4 september staat - zoals de titel wellicht al doet vermoeden - volledig in het teken van de hond. Een leuke uitstap voor hondeneigenaars en –liefheb-bers, maar ook voor wie gewoon meer te weten wil komen over de viervoeters.

Het is een actieve dag met o.a. flyball, frisbee, jacht-oefeningen, reddingshonden, agility, … De politie van Hasselt toont hoe hun Mechelaars helpen mis-dadigers te pakken. Natuurlijk kan je met je hond ook zelf deelnemen aan allerlei spelletjes en wie weet een mooie prijs winnen.

Verder vind je er de allernieuwste hondenspullen, staan dierenartsen, hondenfluisteraars en honden-fysiotherapeuten ter beschikking en kan je gaan kij-ken op standen met verschillende hondenrassen.

Voor een aantal activiteiten moet je je wel even op voorhand inschrijven via de website. Onder meer voor de deskundige workshops over opvoeden van honden en hondengedrag van Hilde Quisquater, Laura Bangels en Inge Pauwels. Ook voor het ver-eeuwigen van je viervoeter in een kunstwerk (teke-ning of schilderij) schrijf je best op voorhand in.

In de toegangsprijs van vijf euro zijn een aantal waardebons inbegrepen. Elke bezoeker krijgt de nodige staaltjes hondenvoeding en gadgets.

zondag 4 september, 10u – 17uKapermolenpark€ 5 per hond011 88 62 60 - www.dagvandehond.be

alle ReceNte iNfo op www.uitiNHasselt.be16

Hasselt keRmisVan 17 tot en met 25 september staat op het Kolonel Dusartplein en de Ko-ning Boudewijnlaan weer één van de grootste kermissen van het land.

De eerste zaterdag van de kermis (17 september) wordt aan de kanaalkom traditio-neel het kermisvuurwerk ontstoken. Vuurwerkmeester van dienst is Arts of Fireworks Events uit Brugge. Aansluitend is er het gratis kermisbal in Hotel Holiday Inn met

dj Rikky en Chris Barrow. Op dinsdag 20 september, beter gekend als ker-misdinsdag, kan de marktbezoeker te-recht op het Kolonel Dusartplein voor de jaarmarkt. Donderdag 22 septem-ber is het familiedag. Dit betekent dat iedereen de hele dag tegen sterk ver-minderde prijzen op de attracties kan. Anderzijds trakteren de kermisuitba-ters op die dag ongeveer 1.500 min-dervaliden van Hasselt en omgeving op heus kermisplezier.

zaterdag 17 t/m zondag 25 september Kolonel Dusartplein011 23 96 47 - [email protected]

zaterdag 17 september 15u: Officiële opening16u: Kermisconcert Harmonie De Voorzorg Grote Markt21u: Vuurwerk - kanaalkom21u30: Kermisbal- Holiday Inn

dinsdag 20 september8u -14u: jaarmarkt

donderdag 22 septembervanaf 13u30: familiedag

zondag 25 septemberlaatste kermisdag

Page 17: UiTinHasselt september 2011

boekenfestijnTafels met daarop de overzichtelijk uitgestalde boeken, multimedia en hobbyartikelen. Van 22 tot en met 25 september kunnen belangstellenden weer rustig rondwandelen en alle scherp geprijsde artikelen bekijken en eventueel kopen op het Boekenfestijn in de Ethias Arena.

donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 september, 10u – 21uzondag 25 september, 10u – 18uethias Arena, Gouverneur Verwilghensingel 70gratiswww.boekenfestijn.com

gala miss limburgZaterdag 24 september rollen de Grenslandhallen de rode loper uit voor de finale van Miss Limburg 2012. De jongedames stellen zich tijdens de show voor een laatste keer voor. De after party start direct na de show en is voorbehouden voor de vipgasten van het Gala.

zaterdag 24 september, 20u30Grenslandhallen, Gouverneur Verwilghensingel 70€ 25 (show) / € 75 (show + after party)www.misslimburg.tvregiobal

dansfestijnHet Regiobal is een openluchtbal dat tot begin oktober door de Euregio trekt. In verschillende steden wordt een deel van de choreografie aangeleerd op het num-mer ‘Alors on danse’ van Stromae. Ach-tereenvolgens doet het bal Eupen, Aken, Hasselt, Luik en ten slotte Maastricht aan. De samenwerking tussen de verschillende steden is ter ondersteuning van de kandi-datuur van Maastricht als Culturele Hoofd-stad van Europa.

Hasselt is op 18 september aan de beurt. Na de opwarming door een dj en verschil-lende choreografieën leer je een stukje van de choreografie van ‘Alors on danse’. De nieuwe dans evolueert naarmate de tour-nee door de Euregio reist. De integrale ver-sie wordt op 9 oktober voorgesteld tijdens de afsluiting van het festival ‘Nederlandse Dans Dagen’, de dansfeesten van Maas-tricht. Iedereen van jong tot oud wordt op-geroepen om mee te dansen op het Kolo-nel Dusartplein. De dansen zijn zo eenvou-dig dat iedereen ze (min of meer) perfect kan dansen na 45 minuten. Bij slecht weer verhuist het hele dansgebeuren naar Huis De Corswarem in de Maastrichterstraat.

zondag 18 september, vanaf 15uKolonel [email protected]

17alle ReceNte iNfo op www.uitiNHasselt.be

Page 18: UiTinHasselt september 2011

alle ReceNte iNfo op www.uitiNHasselt.be18

big small Worlds beeldend werk pinkDe Hasseltse tattookunstenaar Pink (Willem Leenders) laat zich niet in hokjes plaatsen. Van-uit een natuurlijke symbiose tussen flowerpo-wer en de explosieve punkspirit timmert hij al jaren aan een eigenzinnig, ongeschreven par-cours. Na zijn middelbare studies op de kunst-school werd het tatoeëren zijn grote passie. Tot over de landsgrenzen heen, groeide Pink uit tot een gerespecteerd artiest.

Minder gekend maar met even grote obses-sie stort hij zich met ‘Pink Art’ al jaren op totaal andere kunstvormen: het polieren van minera-len en gesteentes, aandoenlijke tot dreigend, schreeuwerige 3D-collages, minuscuul uitge-werkte mozaïeken,... Dit werk stelt hij gedu-rende een maand tentoon in Kunstencentrum BELGIE. Stilstand is hem volledig vreemd: It’s not a static world, but a dynamic one.

zaterdag 3 september t/m zaterdag 24 september, 19u - 02u (vr+za)Kunstencentrum BeLGIe, Burgemeester Bollenstraat 54gratis011 22 41 61 - www.kunstencentrumbelgie.com

Koen brouckein residenceNa zijn studies geschiedenis aan de UFSIA en de Vrije Universiteit Brussel kreeg Koen Brou-cke (1965) een atelier in het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen ter beschikking. Hij maakt tekeningen, schil-derijen, video’s, boeken, installaties en per-formances. Hij stelde onder andere tentoon in Amsterdam, Antwerpen, Brugge, Brussel, Breda, Gent, Keulen, Namen, Parijs, Pori (Fin-land), Rauma (Finland), Rome en Valencia.

Hij werkt aan verschillende projecten en concepten in galeries, musea, de publieke ruimte, concertzalen, residenties en last but not least in zijn bijzondere werkplaats. Het is de eerste keer dat hij die diversiteit van zijn werk samen kan brengen in één project: In residence in cultuurcentrum Hasselt.

In de tentoonstelling zullen een zevental per-sonages uit zijn fictieve universum aan bod komen. Leslie François, de imitator van Franz Liszt; Achille Kerkhaven, aannemer van Ma-riagrotten; Francis Lennox, historieschilder; KB, de onderzoeker; Oscar Mozart, bota-nicus; Socrates Delcourt, de margeteke-naar en ten slotte Rachid Minari, de Vlaams-Marokkaanse dichter en kalligraaf. Al deze kunstenaars worden aan de bezoeker voor-gesteld met een werk op groot formaat en een aanvulling van kleiner werk, objecten en biografisch materiaal in vitrinekasten. Daar-naast wordt de werktafel van Koen Broucke nagebouwd. Ze zal dienst doen als trigger en centrum voor verschillende workshops.

Voor de opening van de tentoonstelling komt niemand minder dan Mauro Pawlowski langs. Samen met Koen Broucke brengt hij een geïmproviseerde performance. De ver-binding hier is hun gemeenschappelijke of eenzijdige interesse in wijd opengesperde ogen en oren, pianoconcerten, stiltes, Jimi Hendrickx, modernisme, de Vesuvius, live tekenen, uitpuren, projecties, schaduwen, Evil Superstars, romantiek, fictie, vuurwerk, Giacinto Scelsi, Franz Liszt en Our Travelling Circus Life, Before we got rich, inktvlekken... en Limburg.

vrijdag 9 september, 20u (opening met Mauro)van 10 september t/m 24 november, 10u – 17u (di-vr), 13u – 17u (za-zo)cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5gratis011 22 99 33 – www.ccha.be

Page 19: UiTinHasselt september 2011

19

expo septemberde kuNst vaN Het dRiNkeN. Herberg- en drinkscènes in de Belgische schilderkunst, tot 4 september, Het Nationaal Jenevermuseum, Witte Nonnenstraat 19, € 4,50, 011 23 98 60, www.jenevermuseum.be

oveRgaNgsRitueleN – multimediatentoonstelling, 6 t/m 8 september, 9u – 17u, VOC, A. Rodenbachstraat 18, 011 21 40 04, www.vrijzinnighasselt.be

gastoN wuesteNbeRgs - retrospectieve , tot en met 9 september, Kempische steenweg 108, 0479 65 45 97, www.lightroomart.com

cHRistiNa de vos - Canvassen, 16 september, 19u, kunstencentrum BELGIE, Burgemeester Bollenstraat 54, 011 22 41 61, www.kunstencentrumbelgie.com, zie pagina 6

liesje ReyskeNs & kaRolieN bolleN - On the False and the Fair, tot 17 september, 11u – 18u (wo-za), Alley Art Gallery, Dorpsstraat 38/1, www.alley.be

left HaNd geoRges – schilderijen, 4 tot 28 september, 10u – 18u (di t/m za) en 14u – 18u (zo), Galerie De Oude Barrier, Luikersteenweg 773, gratis, www.galeriedeoudebarrier.be

foR use / NumeN – Net, tot 2 oktober, 11u – 18u (di-za) en 14u – 17u (zo), Z33, Zuivelmarkt 33, gratis, 011 29 59 60, www.z33.be

pHilippe bosmaNs, 2 september t/m 9 oktober, 12u – 18u (vr-za) en 13u – 17u (zo), Artishox Art Gallery, Wittte Nonnenstraat 18, gratis, www.artishox.be

leo. illustRatoR leo timmeRs, tot 15 oktober, 14u – 17u (wo t/m za), elke eerste zondag van de maand, Literair Museum, Bampslaan 35, € 2,50, 011 22 26 24, www.literairmuseum.be

teNtooNstelliNg tuiNkabouteRs, tot 31 oktober, 10u – 18u (ma, wo, do, vr, za en zo), Park Natuur & Cultuur, Runksterkiezel 113, € 4,50, www.parknatuurcultuur.be

oveRzicHtsteNtooNstelliNg, 1 september tot 12 november, Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, Kunstlaan 12, gratis, 011 23 98 40

giftige appels op goudeN boRdjes: eten en drinken in sprookjes – permanente tentoonstelling, 14u – 17u (wo-za + elke eerste zondag van de maand), Literair Museum, Bampslaan 35, € 2,50 / € 2, 011 22 26 24, 011 23 22 97, www.literairmuseum.be

iNdiaN summeR - de cultuur van de priarie - indianen, 5 september tot 6 januari, 10u – 12u en 13u – 18u (vr) en 10u – 12u en 13u – 18u (za), Zephyr’s Lodge, Maastrichterstraat 109, € 1

pRiNts! bedRukte motieveN iN kostuum- eN modegescHiedeNis (1750-2000), tot 8 januari, 10u – 17u (di-zo), Modemuseum Hasselt, Gasthuisstraat 11, € 5, 011 23 96 21, www.modemuseumhasselt.be

alle ReceNte iNfo op www.uitiNHasselt.be

20 jaar pauwels spaenjerssieraden

Goudsmederij Pauwels-Spaenjers viert haar porseleinen jubileum (20 jaar) met een expo in het Modemuseum. 27 unieke sieraden waar ze een spe-ciale band mee hebben, worden ten-toongesteld. Deze speciale band vraagt om een gouden randje: de sie-raden worden vergezeld door een reeks prachtige portretten van foto-graaf Frank Gielen.

vrijdag 16 september t/m vrijdag 7 oktober, 10u – 17u (di–zo)Modemuseum Hasselt, Gasthuisstraat 11€ 5011 23 96 21 - www.modemuseumhasselt.be

10 jaar verzamelaars unie Hasselts KeramiekDe vzw Verzamelaars Unie Hasselts Keramiek bestaat dit jaar tien jaar en toont een uitgelezen selectie van recent opgedoken stukken in Hasseltse keramiek in het Tuin-café van Het Stadsmus. Ze zijn sinds 2001 actief bezig om uniek Hasselts erfgoed terug een plaats te geven in het bewustzijn van de Hasselaren en bij uitbreiding van iedereen die begaan is met erfgoed en art nouveau. Om het publiek te laten kennis-maken met de verworvenheden en inzichten van de laatste tien jaar geeft Het Stads-mus een overzicht van de belangrijkste ontdekkingen die de verzamelaars deden. Gedurende drie weken is het kruim van de Hasseltse art nouveaukeramiek te zien.

zaterdag 10 september t/m zondag 2 oktober, 10u – 17u (di–zo)Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2gratis011 23 98 90 – www.hetstadsmus.be

Page 20: UiTinHasselt september 2011

20 alle ReceNte iNfo op www.uitiNHasselt.be

muz muziek pod podium spo spoRt Kds kids pHa puuR Hasselt Flm film evt eveNt

puuR Hasselt

donderdag 1 september

Flm tHe kiNg’s speecH - zebRaciNema, 17u + 20u15, Z33, Zuivelmarkt 33, € 5 / € 4, 011 29 59 85, www.zebracinema.be

vrijdag 2 september

pHa avoNdmaRkt kuRiNgeN, 17u - 22u, Joris van Oostenrijkstraat, gratis, 011 23 93 45

pHa jaaRlijkse keRmis kuRiNgeN, Joris van Oostenrijkstraat, 011 23 96 47, [email protected]

zaterdag 3 september

evt aNtiek- eN bRocaNtemaRkt, 07u - 13u, Kolonel Dusartplein, toegang gratis, 0496 58 74 02

evt cultuuRbeuRs, 10u - 18u, cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, gratis, 011 23 95 55, www.cultuurbeurs.be

spo Hazodi - RuN - loopwedstRijd, waNdel- eN fietstocHt, 12u30, sporthal Kiewit, Tulpinstraat 42, www.hazodi-run.be

evt maaNdelijkse Ruildag - Hasseltse pReNtkaaRteNclub, 12u - 15u, Schutterslokaal Kermt, Ten Hove, 011 25 44 39

evt oRgelcoNceRt - jeaN-paul imbeRt, 15u, Sint-Quintinuskathedraal, Vismarkt, gratis, 011 23 95 28, [email protected]

pod Hasselt salsa gala - (iNteR)NatioNale aRtiesteN, woRksHops, 18u, Ritmo Studio’s, Ekkelgaarden 13, € 25, [email protected]

muz HaRmoNie demeRgalm godsHeide - muziekfeesteN, 20u, Ontmoetingscentrum Godsheide, Kiezelstraat 118, gratis, 011 23 95 28

pHa vuuRweRk kuRiNgeN, 21u30 - 21u45, Prinsenhof, Diepstraat, gratis, 011 23 95 56

pHa jaaRlijkse keRmis kuRiNgeN, Joris van Oostenrijkstraat, 011 23 96 47, [email protected]

zondag 4 september

pHa iNteRNatioNale RuilbeuRs - Numismatica edelweissje, zaal Sint-Katarina, Nicolaas Cleynaertslaan 1, € 1 / gratis (UiTpashouders), 011 21 11 89

evt cultuuRbeuRs, 10u - 18u, cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, gratis, 011 23 95 55, www.cultuurbeurs.be

evt dag vaN de HoNd, 10u - 17u, Kapermolenpark, Elfde Liniestaat, € 5 per hond, 011 88 62 60, www.dagvandehond.be

evt geleide stadsRoNdRit, 11u30 - 12u30, centrum, Grote Markt, € 5, 011 23 95 40, www.hasselt.eu

spo boeReNgoRdel - geziNsHappeNiNg met waNdeliNg eN fietstocHt, 13u30, zaal Steborg, Broekstraat 1, € 3 (barbecue € 4), www.boerengordel.be

The King’s Speech

Cultuurbeurs

Page 21: UiTinHasselt september 2011

evt stadstRam eN japaNse tuiN, 14u, 15u en 16u, centrum, Grote Markt, € 9, 011 23 95 40, www.hasselt.eu

evt tHeeceRemoNie iN de japaNse tuiN, 14u30 + 16u, Japanse tuin, Gouverneur Verwilghensingel, € 17, 011 23 52 00, www.hasselt.eu

evt geleid bezoek, 15u, Japanse tuin, Gouverneur Verwilghensingel, € 8,50, 011 23 95 40

pHa jaaRlijkse keRmis kuRiNgeN, Joris van Oostenrijkstraat, 011 23 96 47, [email protected]

maandag 5 september

spo waNdeliNg tuilt - fifty-fit seNioReNspoRt, 14u, Ontmoetingscentrum De Biekaar, Sint-Jozefsplein 8, gratis, 011 23 94 50

spo RolleR bike paRade, 20u, evenementenplein, Kolonel Dusartplein, gratis, www.belgiumrollers.com

pHa RuilveRgadeRiNg - postzegelkRiNg de geRlacHe, 20u, zaal Klein Centrum, Hollandsveldlaan 32a, gratis, 011 21 34 42

pHa jaaRlijkse keRmis kuRiNgeN, Joris van Oostenrijkstraat, 011 23 96 47, [email protected]

dinsdag 6 september

evt opeNdeuRdag doppaHuis, 13u - 19u, Doppahuis, Ambachtsschoolstraat 19 bus 1, 011 25 03 87, www.doppahuis.be

Flm tous les soleils - filmmagie Hasselt, 20u, Kinepolis Hasselt, Via Media, € 5 (leden) / anderen dagprijs Kinepolis, [email protected]

Woensdag 7 september

spo iNitiatie tafelteNNis - fifty-fit seNioReNspoRt, 14u - 17u, Tafeltennis Runkst, Kramerslaan-Volderslaan, gratis, 011 23 94 50

donderdag 8 september

Flm biutiful - zebRaciNema, 17u + 20u15, Z33, Zuivelmarkt 33, € 5 / € 4, 011 29 59 85, www.zebracinema.be

pod de Queeste & toNeelgRoep maastRicHt - demoNeN, 20u, voormalig postsorteergebouw, Bampslaan 40-42, € 10, www.dequeeste.be

pod laika & ciRco Ripopolo - cuciNema, 20u, cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, € 18 / € 16,50, 011 22 99 33, www.ccha.be

vrijdag 9 september

spo iNitiatie Netbal - fifty-fit seNioReNspoRt, 10u - 11u, Sporthal Runkst, Djef Swennenstraat 17, gratis, 011 23 94 50

zie p. 14

pHa RuNksteRvolksfeesteN - coNceRteN eN Receptie, 19u, centrum Runkst, wwww.runkstervolksfeesten.be muz muziekveReNigiNg Het spooR - coNceRt N.a.v. RuNksteR volksfeesteN, 19u30, centrum Runkst, gratis, 011 23 95 28

pod laika & ciRco Ripopolo - cuciNema, 20u, cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, € 18 / € 16,50, 011 22 99 33, www.ccha.be

muz coNceRt HaRmoNie oRkest RuNkst, 20u, Ontmoetingscentrum, Runkstersteenweg 149, 011 23 95 28, [email protected]

pod de Queeste & toNeelgRoep maastRicHt - demoNeN, 20u, voormalig postsorteergebouw, Bampslaan 40-42, € 10, www.dequeeste.be

evt alteRNate cuRReNt - klaNk- eN beeldeNde kuNst, 21u, Kunstsite Gelatinefabriek, Armand Hertzstraat 21, gratis, 011 23 14 35, www.slib-art.be, wwww.kunsttour.com

zaterdag 10 september

evt aNtiek- eN bRocaNtemaRkt, 07u - 13u, Kolonel Dusartplein, toegang gratis, 0496 58 74 02

pHa RuNksteRvolksfeesteN - spelNamiddag, Quiz eN muzikale attRacties, vanaf 10u, centrum Runkst, www.runkstervolksfeesten.be

evt RommelmaRkt - N.a.v. RuNksteR volksfeesteN, 10u - 17u, Runkstersteenweg, toegang gratis, www.runkstervolksfeesten.be

evt opeNiNg beleviNgsceNtRum HeRkeNRode, 10u - 18u, abdijsite Herkenrode, Herkenrodeabdij 4, gratis, 011 23 96 70, www.abdijsiteherkenrode.be

evt alteRNate cuRReNt - klaNk- eN beeldeNde kuNst, 11u - 18u, Kunstsite Gelatinefabriek, Armand Hertzstraat 21, gratis, 011 23 14 35, www.slib-art.be, wwww.kunsttour.com

muz cHiRo soNgs oN toweR - beiaaRdcoNceRt, 11u - 19u, Sint-Quintinuskathedraal, Vismarkt, gratis, 03 231 07 95, www.chiro.be/startdag

pHa muNteNRuildag - NumismatiscHe kRiNg Hasselt, 13u - 17u, cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, € 1, 011 27 39 27, www.nkhasselt.be

zie p. 14

muz coNceRt HaRmoNie siNt-cecilia kuRiNgeN, 15u, Grote Markt, gratis, 011 23 95 28

pHa kuNst eN eRfgoed iN de kijkeR - tot HieR eN teRug, 15u - 16u, Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2, gratis, 011 23 98 90, www.hetstadsmus.be

muz tRibesfestival - eRNstvaNdezaak, suN gaRdeN, Nice gRass eN mc pRopHet, 16u - 23u30, Muziekodroom, Bootstraat 9, € 8, 0476 51 05 13, www.muziekodroom.be

Flm souRce code, 20u - 23u, Kunstencentrum BELGIE, Burgemeester Bollenstraat 54, € 8 / € 7, 011 22 41 61 www.kunstencentrumbelgie.com

pod de Queeste & toNeelgRoep maastRicHt - demoNeN, 20u, voormalig postsorteergebouw, Bampslaan 40-42, € 10, www.dequeeste.be

pod laika & ciRco Ripopolo - cuciNema, 20u, cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, € 18 / € 16,50, 011 22 99 33, www.ccha.be

zondag 11 september

evt opeN moNumeNteNdag - coNflict, 10u - 18u, diverse locaties, gratis, www.openmonumentendag.be

evt HoeRa Hip HaNdweRk !#3 - HaNdweRkmaRkt, 10u - 18u, Modemuseum Hasselt, Gasthuisstraat 11, gratis, 011 23 96 21, www.modemuseumhasselt.be

evt opeNiNg beleviNgsceNtRum HeRkeNRode, 10u - 18u, abdijsite Herkenrode, Herkenrodeabdij 4, gratis, 011 23 96 70, www.abdijsiteherkenrode.be

pHa RuNksteRvolksfeesteN - feestmaal eN waNdeliNgeN ‘RuNkst iN zicHt’, vanaf 10u30, centrum Runkst, www.runkstervolksfeesten.be

evt alteRNate cuRReNt - klaNk- eN beeldeNde kuNst, 11u - 18u, Kunstsite Gelatinefabriek, Armand Hertzstraat 21, gratis, 011 23 14 35, www.slib-art.be, wwww.kunsttour.com

evt geleide stadsRoNdRit, 11u30 - 12u30, centrum, Grote Markt, € 5, 011 23 95 40, www.hasselt.eu

evt keiRo No Hi - dag vaN de eeRbied vooR de seNioReN, 14u - 18u, Japanse tuin, Gouverneur Verwilghensingel 23, € 5 / € 1 (65+), 011 23 52 00, www.hasselt.eu

pHa waNdeliNg - RuNkst iN zicHt, 14u, ontmoetingscentrum Sint-Hubertus, Runkstersteenweg 149, gratis, inschrijven bij 0470 17 36 12, [email protected]

evt stadstRam eN japaNse tuiN, 14u, 15u en 16u, centrum, Grote Markt, € 9, 011 23 95 40, www.hasselt.eu

evt geleid bezoek, 15u, Japanse tuin, Gouverneur Verwilghensingel, € 8,50, 011 23 52 00

zie p. 14

21alle ReceNte iNfo op www.uitiNHasselt.be

Belevingscentrum Herkenrode

Page 22: UiTinHasselt september 2011

maandag 12 september

spo RolleR bike paRade, 20u, evenementenplein, Kolonel Dusartplein, gratis, www.belgiumrollers.com

dinsdag 13 september pod de Queeste & toNeelgRoep maastRicHt -

demoNeN, 20u, voormalig postsorteergebouw, Bampslaan 40-42, € 10, www.dequeeste.be

Flm ciRkus columbia - filmmagie Hasselt, 20u, Kinepolis Hasselt, Via Media 1, € 5 (leden) / anderen dagprijs Kinepolis, [email protected]

Woensdag 14 september pod de Queeste & toNeelgRoep maastRicHt -

demoNeN, 20u, voormalig postsorteergebouw, Bampslaan 40-42, € 10, www.dequeeste.be

donderdag 15 september

Flm tHe figHteR - zebRaciNema, 17u + 20u15, Z33, Zuivelmarkt 33, € 5 / € 4, 011 29 59 85, www.zebracinema.be pod de Queeste & toNeelgRoep maastRicHt -

demoNeN, 20u, voormalig postsorteergebouw, Bampslaan 40-42, € 10, www.dequeeste.be

muz jazz HoeilaaRt lauReaatcoNceRteN 2011, 20u, Jazzclub The Mood, Sint-Jozefsstraat 2, € 8, www.elebedev.com

vrijdag 16 september muz baby dee - met beeldeNd weRk vaN

cHRistiNa de vos, 19u, Kunstencentrum BELGIE, Burgemeester Bollenstraat 54, € 11 / € 10, 011 22 41 61,

www.kunstencentrumbelgie.com pod de Queeste & toNeelgRoep maastRicHt -

demoNeN, 20u, voormalig postsorteergebouw, Bampslaan 40-42, € 10, www.dequeeste.be

evt gateway 13 - Holebi paRty eveNts, 22u - 5u, Ritmo Studio’s Van Tieghem, Ekkelgaarden 13, € 8, 0476 90 37 20

zaterdag 17 september

evt aNtiek- eN bRocaNtemaRkt, 07u - 13u, Kolonel Dusartplein, toegang gratis, 0496 58 74 02

spo waNdel- eN fietstocHt - de RakkeRs, 7u - 15u, De Borggraaf, Borggravevijversstraat 5, wandeltocht: € 1, fietstocht: € 1, 011 31 34 61

evt officiËle opeNiNg Hasselt keRmis, 15u, Kolonel Dusartplein en Koning Boudewijnlaan, 011 23 96 47, [email protected]

muz keRmiscoNceRt - HaRmoNie de vooRzoRg, 16u, Grote Markt, gratis, 011 23 95 28

zie p. 14

zie p. 14

zie p. 14

zie p. 6

zie p. 14

evt Hasselt keRmis, Kolonel Dusartplein en Koning Boudewijnlaan, 011 23 96 47, [email protected]

maandag 19 september

pHa RuilveRgadeRiNg - postzegelkRiNg de geRlacHe, 20u, zaal Klein Centrum, Hollandsveldlaan 32a, gratis, 011 21 34 42

pHa vuuRweRk stevooRt, 21u - 21u15, terreinen naast Steborg, Broekstraat 1, gratis, 011 23 95 56

pHa jaaRlijkse keRmis stevooRt, Hasseltse Dreef, 011 23 96 47, [email protected]

evt Hasselt keRmis, Kolonel Dusartplein en Koning Boudewijnlaan, 011 23 96 47, [email protected]

dinsdag 20 september

Flm la coNQuÊte - filmmagie Hasselt, 20u, Kinepolis Hasselt, Via Media 1, € 5 (leden) / anderen dagprijs Kinepolis, [email protected]

evt Hasselt keRmis, Kolonel Dusartplein en Koning Boudewijnlaan, 011 23 96 47, [email protected]

pHa jaaRmaRkt - keRmisdiNsdag, 8u - 13u, evenementenplein, Kolonel Dusartplein, gratis, 011 23 93 45, [email protected]

Woensdag 21 september

spo iNitiatie NoRdic - fifty-fit seNioReNspoRt, 9u30 - 10u30, sportcentrum Kiewit, Tulpinstraat 42, gratis, 011 23 94 50

Flm soNgs fRom tHe secoNd flooR - zebRa deluXe, 20u15, Z33, Zuivelmarkt 33, € 5 / € 4, 011 29 59 85, www.zebracinema.be

muz zita swooN gRoup - wait foR me, 20u, cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, € 22, 011 22 99 33 www.ccha.be

evt Hasselt keRmis, Kolonel Dusartplein en Koning Boudewijnlaan, 011 23 96 47, [email protected]

donderdag 22 september

evt boekeNfestijN, 10u - 21u, Ethias Arena, Gouverneur Verwilghensingel 70, gratis, 03 820 72 58, www.boekenfestijn.com

evt Hasselt keRmis - familiedag, 13u30, Kolonel Dusartplein en Koning Boudewijnlaan, 011 23 96 47, [email protected]

evt geleide stadsRoNdRit, 11u30 - 12u30, centrum, Grote Markt, € 5, 011 23 95 40, www.hasselt.eu

evt stadstRam eN japaNse tuiN, 14u, 15u en 16u, binnenstad, Grote Markt, € 9, 011 23 95 40, www.hasselt.eu

Flm Route iRisH - zebRaciNema, 17u + 20u15, Z33, Zuivelmarkt 33, € 5 / € 4, 011 29 59 85, www.zebracinema.be

22 alle ReceNte iNfo op www.uitiNHasselt.be

pod de Queeste & toNeelgRoep maastRicHt - demoNeN, 20u, voormalig postsorteergebouw, Bampslaan 40-42, € 10, www.dequeeste.be

evt vuuRweRk Hasselt, 21u - 21u30, Kanaalkom, gratis, 011 23 95 56

evt keRmisbal, 21u30, Holiday Inn, Gasthuisstraat 1, gratis, 011 23 95 56

pHa jaaRlijkse keRmis stevooRt, Hasseltse Dreef, 011 23 96 47, [email protected]

zondag 18 september

evt tape! - geziNsNamiddag bouweN met plakbaNd, 15u - 17u, Z33, Zuivelmarkt 33, € 5, inschrijven via [email protected], www.z33.be

spo limbuRgse jeugdbekeRtoRNooi - cadetteN meisjes, 8u - 19u, sporthal KA2, Koning Boudewijnlaan 12, gratis, 011 23 13 48

Kds eXpeditie alfabetteR - staRt vooRleesweek, 11u - 12u30, Stedelijke Bibliotheek, Joris van Oostenrijkstraat 55, gratis, 011 24 43 00, [email protected]

evt geleide stadsRoNdRit, 11u30 - 12u30, centrum, Grote Markt, € 5, 011 23 95 40, www.hasselt.eu

evt geziNswaNdeliNg 5 km - mombeekvallei, 14u - 17u, kruispunt Muntelbeekstraat - Bekstraat, 011 31 24 21

evt stadstRam eN japaNse tuiN, 14u, 15u + 16u, centrum, Grote Markt, € 9, 011 23 95 40, www.hasselt.eu

evt Regiobal - daNsfestijN, 15u, Kolonel Dusartplein, gratis, [email protected]

evt geleid bezoek, 15u, Japanse tuin, Gouverneur Verwilghensingel, € 8,50, 011 23 52 00

muz daaN - simple, 20u, cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, € 25, 011 22 99 33, www.ccha.be

pHa jaaRlijkse keRmis stevooRt, Hasseltse Dreef, 011 23 96 47, [email protected]

zie p. 14

Expeditie Alfabetter

Page 23: UiTinHasselt september 2011

23

coloFonuit in Hasselt

editie september 2011 eiNdRedactie Davy Steegmans ageNda Hilde Bogaerts layout www.magnifi k.be dRuk Corelio Printing oplage 48.000 ex recycleerbaar papier vu Hilde Claes Groenplein 1 3500 Hasselt adRes Uit In Hasselt Lombaardstraat 3 3500 Hasselt telefooN 011 23 95 47 email [email protected] website www.uitinhasselt.be

www.facebook.com/uitinhasselt www.twitter.com/uitinhasselt

© Uit dit magazine mag, mits bronvermelding, gedupliceerd worden.

vrijdag 23 september

evt boekeNfestijN, 10u - 21u, Ethias Arena, Gouverneur Verwilghensingel 70, gratis, 03 820 72 58, www.boekenfestijn.com

pod de tatiaNa aaRoNs eXpeRieNce - o.t. tHeateR / tom stRuyf, 20u - 22u, Kunstencentrum BELGIE, Burgemeester Bollenstraat 54, € 9 / € 8, 011 22 41 61, www.kunstencentrumbelgie.com

evt Hasselt keRmis, Kolonel Dusartplein en Koning Boudewijnlaan, 011 23 96 47, [email protected]

zaterdag 24 september

evt aNtiek- eN bRocaNtemaRkt, 07u - 13u, Kolonel Dusartplein, toegang gratis, 0496 58 74 02

evt boekeNfestijN, 10u - 21u, Ethias Arena, Gouverneur Verwilghensingel 70, gratis, 03 820 72 58, www.boekenfestijn.com

Flm dRei, 20u - 23u, Kunstencentrum BELGIE, Burgemeester Bollenstraat 54, € 8 / € 7, 011 22 41 61, www.kunstencentrumbelgie.com

evt gala miss limbuRg - fiNale, 20u30, Grenslandhallen, Gouverneur Verwilghensingel 70, € 185 / € 75 / € 25, 011 71 22 97, www.misslimburg.tv

evt Hasselt keRmis, Kolonel Dusartplein en Koning Boudewijnlaan, 011 23 96 47, [email protected]

zondag 25 september

evt boekeNfestijN, 10u - 21u, Ethias Arena, Gouverneur Verwilghensingel 70, gratis, 03 820 72 58, www.boekenfestijn.com

evt opeN tuiN, 10u - 18u, Roermondlaan 16, € 2, 011 22 34 01, www.sfeertuinen.com

muz Het volgeNde puNt - apeRitiefcoNceRt, 11u, VOC, A. Rodenbachstraat 18, € 12,50 (met lunch), 011 35 27 80, www.vrijzinnighasselt.be

evt geleide stadsRoNdRit, 11u30 - 12u30, centrum, Grote Markt, € 5, 011 23 95 40, www.hasselt.eu

evt begeleide tHemawaNdeliNg, 14u, abdijsite Herkenrode, Herkenrodeabdij 4, € 2 / € 1 (UiTpas), 011 23 95 40, [email protected]

evt stadstRam eN japaNse tuiN, 14u, 15u + 16u, centrum, Grote Markt, € 9, 011 23 95 40, www.hasselt.eu

evt geziNswaNdeliNg met NatuuRgids, 14u - 16u, Bezoekerscentrum Kiewit, Putvennestraat 112, 011 24 60 24,www.natuurpuntlimburg.be

evt geleid bezoek, 15u, Japanse tuin, Gouverneur Verwilghensingel, € 8,50, 011 23 52 00

pHa Hessels oÜeR, 15u, Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2, gratis, 011 23 98 90,www.hetstadsmus.be

evt Hasselt keRmis, Kolonel Dusartplein en Koning Boudewijnlaan, 011 23 96 47, [email protected]

maandag 26 september

spo waNdeliNg stevooRt - fifty-fit seNioReNspoRt, 14u, Ontmoetingscentrum Steborg, Broekstraat 1, gratis / € 3 (koffi e en taart), 011 23 94 50

dinsdag 27 september

Flm giaNNi e le doNNe - filmmagie Hasselt, 20u, Kinepolis Hasselt, Via Media 1, € 5 (leden) / anderen dagprijs Kinepolis, [email protected]

Woensdag 28 september

spo NoRdic walkiNg - seNioReNspoRt cuRsus, 9u30 - 10u30, sportcentrum Kiewit, Tulpinstraat 42, € 10 (4 lessen), 011 23 94 50

Flm filmfestival delicatesseN - zebRa deluXe, 19u, Z33, Zuivelmarkt 33, € 5 / € 4, 011 29 59 85, www.zebracinema.be

donderdag 29 september

Flm black swaN - zebRaciNema, 17u + 20u15, Z33, Zuivelmarkt 33, € 5 / € 4, 011 29 59 85, www.zebracinema.be

vrijdag 30 september

pod de wedeRopbouw vaN Het westeN deel 2 - Rood - cie de koe, 20u, Kunstencentrum BELGIE, Burgemeester Bollenstraat 54, € 11 / € 10, 011 22 41 61, www.kunstencentrumbelgie.com

pod seRvice to otHeRs & petRus - Robo a gogo (tHe tRilogy of tHe eNd i), 20u, cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, € 16 / € 14,50, 011 22 99 33, www.ccha.be

muz playfestival, Muziekodroom, Bootstraat 9, 011 23 13 13, www.playfestival.be

Black Swan

Page 24: UiTinHasselt september 2011

adressenlijst uit iN Hasselt

toeRisme HasseltLombaardstraat 3011 23 95 [email protected]

cultuuRceNtRum HasseltKunstlaan 5011 22 99 [email protected]

Het stadsmusGuido Gezellestraat 2011 23 98 [email protected]

japaNse tuiNGouverneur Verwilghensingel 23011 23 52 00 (1 april - 31 oktober)011 23 95 40 (1 november - 31 maart)[email protected]

kiNepolis 0900 00 555 (programmatie fi lmaanbod) www.kinepolis.com

kuNsteNceNtRum belgieBurgemeester Bollenstraat 54011 22 41 [email protected]

liteRaiR museumBampslaan 35011 26 17 87 – 011 22 26 [email protected]

modemuseum HasseltGasthuisstraat 11011 23 96 [email protected]

muziekodRoomBootstraat 9011 23 13 [email protected]

NatioNaal jeNeveRmuseumWitte Nonnenstraat 19011 23 98 [email protected]

pRoviNciale bibliotHeek limbuRgMartelarenlaan 17011 29 59 [email protected] www.limburg.be/pbl

gReNslaNdHalleN / etHias aReNaGouverneur Verwilghensingel 70011 29 94 99info@grenslandhallen.bewww.grenslandhallen.bewww.ethiasarena.be

academiegaleRieStedelijke Academie voor Schone KunstenKunstlaan 12011 23 98 [email protected]

stedelijke bibliotHeek HasseltJoris van Oostenrijkstraat 55011 24 43 [email protected] www.hasselt.be

stedelijk coNseRvatoRium vooR muziek, wooRd eN daNsKunstlaan 12011 23 98 [email protected]

zebRaciNemaZuivelmarkt 33011 29 59 85www.zebracinema.be

z33Zuivelmarkt 33011 29 59 [email protected]

paRk NatuuR & cultuuRRunksterkiezel 113011 76 66 61011 27 31 [email protected]

abdijsite HeRkeNRodeHerkenrodeabdij 4011 23 96 [email protected]

ciapArmand Hertzstraat 21/1011 22 53 [email protected]

villa bastaSchipperstraat 13011 72 77 77www.villabasta.be