UFYFLUEHLT,F= - sakresp.gesakresp.ge/wp-content/uploads/2019/07/8800-07-05-Nom-134.pdf ·...

of 12 /12
gfhfcrtdb7 5 bdkbcb8 @_!) o8 1 134 + 8800` TK8AJCNF5 [email protected] lf [email protected] bvbcsfyf ovbylf cfmvtib7 hjujhbw ,tzl- dehb cbn.dff7 n.ebkt,bs lf zjht,bs ,eh- sbc ufnfyf .dtkf erflhbcj,fpt ecf’fuktcbf8 UFVJLBC !)!( OKBC @% BDKBCBLFY AFCB ^_ STSHB LFHXT,F se fhf cfmfhsdtkjc eptyftcb cfcfvfhskjc uflfo.dtnb- kt,f &fkfib7 hjvkbc sfyf[vfl nt- ktrjvgfybf [email protected] rfyjybthb vtcfresht7 ,bpytcvtyb mb,fh [fkdf- ibf7 tc !( bdkbcc uf[lt,f wyj,bkb8 uf- lfo.dtnbkt,f cnhfc,ehubc cfcfvfh- skjv eylf ufvjfw[fljc8 mb,fh [fkdfibc bynthtct,bc lfvwdtkb gffnf cfkbf For.Ge -csfy cfe,hbcfc fw[flt,c7 hjv mb,fh [fkdfic ntktrjvgfybf [email protected] uflftwf cfmfhsdtkjc eptyftcb cf- cfvfhskjc uflfo.dtnbkt,bc cf- ae&dtkpt7 [jkj f[kf cnhfc,eh- ubc cfcfvfhskjv eylf uflfo.db- njc7 ?mjylf se fhf vjobyffqvlt- ut v[fhtc itpqelekb cfvfhskbfyb cfcfvfhskjc eakt,f8 3cnhfc,ehubc cfcfvfhskjv eylf smdfc7 ittkf[f se fhf vjobyffqvlt- ut v[fhtc eakt,t,b8 xdty ddfhfelj,s7 hjv fh .jabkf hfbvt bctsb lfhqdt- df7 hfvfw itb&kt,f c[df uflfo.dtnbkt- ,f vbfqt,byjc cnhfc,ehubc cfcfvfh- skjc7 fye itbwdfkjc cfmfhsdtkjc eptyftcb cfcfvfhskjc uflfo.dtnbkt- ,f8 xdty gbhdtkb lqblfy dfw[flt,lbs7 hjv fh .jabkf cfmfhsdtkjib cfvfh- UDFHFVBFC 3GFYLJHFC .ESB4 RFYJYBC &FKBS UFYFLUEHLT,F= skbfyb cfcfvfhskjc ghbywbgt,b lfh- qdtekb7 hfvfw itb&kt,f c[df uflfo.dt- nbkt,f ufvjbodbjc8 fvbnjv7 dtkjlt,bs7 hjv itltub xdtysdbc lflt,bsb bmyt,f8 udfmdc vjkjlbyb7 hjv cnhfc,ehubc cf- cfvfhskj &fkfib lfnjdt,c eptyftcb cfcfvfhskjc uflfo.dtnbkt,fc7 hjvkbc sfyf[vfl ntktrjvgfybf [email protected] rfyjybthb vtcfresht fhbc mb,fh [fk- dfib47 2 fw[flt,c gffnf cfkbf8 rbs[dfpt7 serb cnhfc,ehubc cfcf- vfhskj &fkfib lfnjdt,c eptyftcb cfcfvfhskjc uflfo.dtnbkt,fc7 vbb- qt,c se fhf fv uflfo.dtnbkt,fc fh- [bc lqtdfyltkb vakj,tkt,b7 cfkbf gfce[j,c5 3rfyjybth &fkfib itcek uf- lfo.dtnbkt,fc7 hfw fctdt lflfcneh- lt,f cnhfc,ehubc cfcfvfhskjc uf- lfo.dtnbkt,bs7 se dbyvt fh lftvjh- xbkt,f7 tc vbcb fhxtdfybf8 cfcfvfhskj uflfo.dtnbkt,bc itechekt,kj,f cf- mfhsdtkjc rfyjyvlt,kj,bs cbc[kbc cfvfhskbc lfyfifekbf8 fhf vujybf7 dby- vtc /mjyltc uflfo.dtnbkb7 fh itfche- kjc cfcfvfhskjc uflfo.dtnbkt,f47 2 fqybiyf gffnf cfkbfv8 hfc bn.dbc cnhfc,ehubc cfcfvfh- skj0 2 cfmfhsdtkj ufyfxtybc vjkj- lbyibf8 tmcgthnb ubf f,fib&tw dfhf- elj,c7 hjv cnhfc,ehubc cfcfvfhs- kjc uflfo.dtnbkt,bs [email protected] lfe,heylt,f vbc rfyjybth vtcfres- htc mb,fh [fkdfic8 3xtvb dfhfelbs7 !( bdkbcc7 cnhfc- ,ehubc cfcfvfhskjc uflfo.dtnbkt- ,bs [email protected] lfe,heylt,f mb,fh [fkdfic8 hjujhw hbub behbcnt,b vt- e,yt,bfy7 c[dfyfbhfl fv mtbcc cfvfhs- kt,hbdb 3rdfy&bc uf[cyf4 fh uffxybf8 it- cf,fvbcfl7 ybrf udfhfvbf7 hjvtkbw rdf- kbabwbehb behbcnbf lf /.fdc ufhitvj hfvltybvt fctsb rjktufw7 pecnfl bwbc7 hjv ghjwtcc fut,c8 fh ufvjdhbw[fd7 hjv !( bdkbcbc dthlbmnpt byajhvfwbf obyfcofh erdt fmdc ibuyblfy8 fmtlfy ufvjvlbyfht7 kjubrehbf7 hjv 3yfw- vj&hfj,f4 vfmcbvfkehfl ittwlt,f7 ghjwtcb ityfhxeyltc mexfib lf .dt- kfyfbhfl ufhsekltc cnhfc,ehubc eptyftcb uflfo.dtnbkt,bc fqchekt- ,f 3lfbwfdb [email protected] ckjuf- ybs47 2 fw[flt,c ubf f,fib&t8 tmcgthnb ktdfy ybrjktbidb- kb lfhoveyt,ekbf7 hjv !( bdkbcc cnhfc,ehubc cfcfvfhskj ybrf udf- hfvbfcsdbc fhwse bct cf[fh,btkj uflfo.dtnbkt,fc vbbqt,c8 3fmtlfy ufvjvlbyfht7 vfsb vbpfybf fmwbt,b7 hjvtkcfw yfwt,b lf vfssfy 3lf&vj,bkt,ekb4 flfvbfyt,b vfhsf- dty7 vfyfvlt itbyfhxeyjy lf vtht ghj- ntcnb c[df ajhvt,ib7 [email protected] lfcfwfdfl uflfbnfyjy kjpeyubs 3sfdbceafkb cbn.df ufycfwltkibf4 lf f8i8 w[flbf7 bmyt,f .dtkfyfbhb vwlt- kj,f cnhfc,ehubc cfcfvfhskjc uf- lfo.dtnbkt,bc fqchekt,bc [tkit- cfiktkfl lf ghjwtct,bc gjkbnbreh rjyntmcnib uflfcfnfyfl8 cfdfhfe- ljl7 tctw yfwt,bc ,by&ehb lblb utu- vbc yfobkbf47 2 fw[flt,c ktdfy ybrj- ktbidbkb8 SFVSF MFHXFDF CNHFC,EHUB &FKFIB LFNJDT,C EPTYFTCB CFCFVFHSKJC UFLFO.DTNBKT,FC7 [email protected] FHBC MB,FH [FKDFIBC= EFMWBPJ FMWBF LF [FK[BC HTFKEHB &FKF VJQFKFNT YFWT,C RJDPB YFWFHIB XFEDFHLFS= @[email protected]! BDYBCBC VJDKTYT,PT UFVJ&BT,F FV,J[T,BC UPBS [TKBCEAKT,BC LFV[J,BCF LF [TKIB XFULT,BC VE[KT,BS UFUH&TKLT,F UFDFWFVNDTHJS CB.FK,T= CNFKBYBC VFDPJKTEVB888 S,BKBCBC CTVBYFHBFIB FHB C B LT F= 2 3 6

Embed Size (px)

Transcript of UFYFLUEHLT,F= - sakresp.gesakresp.ge/wp-content/uploads/2019/07/8800-07-05-Nom-134.pdf ·...

 • gfhfcrtdb7 5 bdkbcb8 @_!) o8 1134 +8800` TK8AJCNF5 [email protected] lf [email protected]

  bvbcsfyf ovbylf cfmvtib 7 hjujhbw ,tzl-dehb cbn.dff7 n.ebkt,bs lf zjht,bs ,eh-sbc ufnfyf .dtkf erflhbcj,fpt ecffuktcbf8

  UFVJ

  LBC

  !)!(

  OK

  [email protected]%

  BDK

  BCBL

  FY

  AFCB ^_ STSHB

  LFHXT,F se fhf cfmfhsdtkjceptyftcb cfcfvfhskjc uflfo.dtnb-kt,f &fkfib7 hjvkbc sfyf[vfl nt-ktrjvgfybf [email protected] rfyjybthbvtcfresht7 ,bpytcvtyb mb,fh [fkdf-ibf7 tc !( bdkbcc uf[lt,f wyj,bkb8 uf-lfo.dtnbkt,f cnhfc,ehubc cfcfvfh-skjv eylf ufvjfw[fljc8

  mb ,f h [f kdf ib c bynth tc t, bclfvwdtkb gffnf cfkbf For.Ge-csfycf e,h bcf c fw [f lt ,c 7 h jv mb, fh[fkdfic ntktrjvgfybf [email protected]ftwf cfmfhsdtkjc eptyftcb cf-cfvfhskjc uflfo.dtnbkt,bc cf-ae&dtkpt7 [jkj f[kf cnhfc,eh-ubc cfcfvfhskjv eylf uflfo.db-njc7 ?mjylf se fhf vjobyffqvlt-ut v[fhtc itpqelekb cfvfhskbfybcfcfvfhskjc eakt,f8

  3cnhfc,ehubc cfcfvfhskjv eylfsmdfc7 ittkf[f se fhf vjobyffqvlt-ut v[fhtc eakt,t,b8 xdty ddfhfelj,s7hjv fh .jabkf hfbvt bctsb lfhqdt-df7 hfvfw itb&kt,f c[df uflfo.dtnbkt-,f vbfqt,byjc cnhfc,ehubc cfcfvfh-skjc7 fye itbwdfkjc cfmfhsdtkjceptyftcb cfcfvfhskjc uflfo.dtnbkt-,f8 xdty gbhdtkb lqblfy dfw[flt,lbs7hjv fh .jabkf cfmfhsdtkjib cfvfh-

  UDFHFVBFC 3GFYLJHFC.ESB4 RFYJYBC &FKBS

  UFYFLUEHLT,F=

  skbfyb cfcfvfhskjc ghbywbgt,b lfh-qdtekb7 hfvfw itb&kt,f c[df uflfo.dt-nbkt,f ufvjbodbjc8 fvbnjv7 dtkjlt,bs7hjv itltub xdtysdbc lflt,bsb bmyt,f8udfmdc vjkjlbyb7 hjv cnhfc,ehubc cf-cfvfhskj &fkfib lfnjdt,c eptyftcbcfcfvfhskjc uflfo.dtnbkt,fc7 hjvkbcsfyf[vfl ntktrjvgfybf [email protected] vtcfresht fhbc mb,fh [fk-dfib47 2 fw[flt,c gffnf cfkbf8

  rbs[dfpt7 serb cnhfc,ehubc cfcf-vfhskj &fkfib lfnjdt,c eptyftcbcfcfvfhskjc uflfo.dtnbkt,fc7 vbb-qt,c se fhf fv uflfo.dtnbkt,fc fh-[bc lqtdfyltkb vakj,tkt,b7 cfkbfgfce[j,c5 3rfyjybth &fkfib itcek uf-lfo.dtnbkt,fc7 hfw fctdt lflfcneh-lt,f cnhfc,ehubc cfcfvfhskjc uf-lfo.dtnbkt,bs7 se dbyvt fh lftvjh-xbkt,f7 tc vbcb fhxtdfybf8 cfcfvfhskjuflfo.dtnbkt,bc itechekt,kj,f cf-mfhsdtkjc rfyjyvlt,kj,bs cbc[kbc

  cfvfhskbc lfyfifekbf8 fhf vujybf7 dby-vtc /mjyltc uflfo.dtnbkb7 fh itfche-kjc cfcfvfhskjc uflfo.dtnbkt,f47 2fqybiyf gffnf cfkbfv8

  hfc bn.dbc cnhfc,ehubc cfcfvfh-skj0 2 cfmfhsdtkj ufyfxtybc vjkj-lbyibf8 tmcgthnb ubf f,fib&tw dfhf-elj,c7 hjv cnhfc,ehubc cfcfvfhs-kjc uflfo.dtnbkt,bs [email protected],heylt,f vbc rfyjybth vtcfres-htc mb,fh [fkdfic8

  3xtvb dfhfelbs7 !( bdkbcc7 cnhfc-,ehubc cfcfvfhskjc uflfo.dtnbkt-,bs [email protected] lfe,heylt,f mb,fh[fkdfic8 hjujhw hbub behbcnt,b vt-e,yt,bfy7 c[dfyfbhfl fv mtbcc cfvfhs-kt,hbdb 3rdfy&bc uf[cyf4 fh uffxybf8 it-cf,fvbcfl7 ybrf udfhfvbf7 hjvtkbw rdf-kbabwbehb behbcnbf lf /.fdc ufhitvjhfvltybvt fctsb rjktufw7 pecnfl bwbc7hjv ghjwtcc fut,c8 fh ufvjdhbw[fd7hjv !( bdkbcbc dthlbmnpt byajhvfwbf

  obyfcofh erdt fmdc ibuyblfy8 fmtlfyufvjvlbyfht7 kjubrehbf7 hjv 3yfw-vj&hfj,f4 vfmcbvfkehfl ittwlt,f7ghjwtcb ityfhxeyltc mexfib lf .dt-kfyfbhfl ufhsekltc cnhfc,ehubceptyftcb uflfo.dtnbkt,bc fqchekt-,f 3lfbwfdb [email protected] ckjuf-ybs47 2 fw[flt,c ubf f,fib&t8

  tmcgt hnb k t df y y b rj k t b id b -kb lfhoveyt,ekbf7 hjv !( bdkbcccnhfc,ehubc cfcfvfhskj ybrf udf-hfvbfcsdbc fhwse bct cf[fh,btkjuflfo.dtnbkt,fc vbbqt,c8

  3fmtlfy ufvjvlbyfht7 vfsb vbpfybffmwbt,b7 hjvtkcfw yfwt,b lf vfssfy3lf&vj,bkt,ekb4 flfvbfyt,b vfhsf-dty7 vfyfvlt itbyfhxeyjy lf vtht ghj-ntcnb c[df ajhvt,ib7 [email protected] uflfbnfyjy kjpeyubs3sfdbceafkb cbn.df ufycfwltkibf4lf f8i8 w[flbf7 bmyt,f .dtkfyfbhb vwlt-kj,f cnhfc,ehubc cfcfvfhskjc uf-lfo.dtnbkt,bc fqchekt,bc [tkit-cfiktkfl lf ghjwtct,bc gjkbnbrehrjyntmcnib uflfcfnfyfl8 cfdfhfe-ljl7 tctw yfwt,bc ,by&ehb lblb utu-vbc yfobkbf47 2 fw[flt,c ktdfy ybrj-ktbidbkb8

  SFVSF MFHXFDF

  CNHFC,EHUB &FKFIB LFNJDT,CEPTYFTCB CFCFVFHSKJC

  UFLFO.DTNBKT,FC7 [email protected] MB,FH [FKDFIBC=

  EFMWBPJ FMWBF

  LF [FK[BC

  HTFKEHB &FKFVJQFKFNTYFWT,CRJDPB

  YFWFHIB XFEDFHLFS=

  @[email protected]! BDYBCBC

  VJDKTYT,PTUFVJ&BT,F

  FV,J[T,BC

  UPBS

  [TKBCEAKT,BC

  LFV[J,BCF LF

  [TKIB XFULT,BC

  VE[KT,BS

  UFUH&TKLT,F

  UFDFWFVNDTHJS CB.FK,T=

  CNFKBYBCVFDPJKTEVB888

  S,BKBCBC CTVBYFHBFIB

  FHBC BLTF=

  2

  3

  6

  mailto:[email protected]:[email protected]
 • 2

  1 !#$8 GFHFCRTDB7 % BDKBCB7 @_!) OTKB8

  V[JKJL VSFDFHPT

  VSFDFHBF FHF DFKBC HFJLTYJ,F7FHFVTL VBCB TATMNEHFL UFVJ.TYT,F=

  DFKB7 CTC[B 2 VTLBRFVTY-NEHB CFIEFKT,FCFDBSFF 2UFHRDTEKB7 JGNBVFKEHBLJPF VBC VBVQT,C IDTKBC7AT[PT LFF>TYT,C7 GHJ,KT-VT,C LFF&KTDBYT,C7 [JKJSE LJPF LFYBIYEKPT VT-NBF7 FHFCFSFYFLJF FY FHF-LFYBIYEKT,BCFVT,HFF UF-VJ>TYT,EKB7 VFY C[TEKC 2FLFVBFYBC BMYT,F BC7 JHUF-YBPFWBBC SE VSTKB CF-[TKVOBAJCB7 ITB&KT,F CT-HBJPEKB PBFYB VBF>TYJC7SDBS CFCBRDLBKJ ITLT-UBC LFLUJVFW RB UFVJBO-DBJC8 FVBNJV EL BL TCB

  VYBIDYTKJ,F FMDC FHF SF-DFL CTC[BC +DFKBC FQT,BCAFMNC7 HFVLTYFLFW VBCPJVFC LF TATMNEH7 VBP-YJ,HBD UFVJ>TYT,FC8hjujhw otcb7 cf[tkvobaj

  dfkbc cf[bs mdt.fyfib itvjce-kb aekflb cf[cht,b mvybc lf-vfnt,bs abyfyceh htcehcc7hjvkbsfw &bhbsflfl bafht-,f ,be]tnbc ltabwbnb7 [jh-wbtklt,f veybwbgfkehb lfcfupfj byahfcnhemnehbc uf-ev]j,tct,f7 tythutnbrbc ctm-njhbc ufydbsfht,f lf f8i8rth&j ctmnjhbc vbth vjpble-kb ctc[t,b tvcf[eht,f itcf,f-

  vbcb ,bpytc-fmnbdj,bc ufafh-sjt,fc8 vskbfyj,fib ctc[bcjhbdt ajhvf 2 cf[tkvobaj lfrth&j 2 vfsb tatmnbfyb ufvj-.tyt,bc itvs[dtdfib7 gjpbnb-eh ufdktyfc f[ltyc mdt.ybctrjyjvbrbc7 vbcb wfkrtekblfhut,bcf se htubjyt,bc ufy-dbsfht,fpt7 vfrhjtrjyjvbrehphlfcf lf7 cf,jkjj ]fvib7vjcf[ktj,bc rtsbklqtj,fpt8

  cfmfhsdtkjc7 lfvjerblt,-kj,bc ufvjw[flt,bcfc7 cf[tk-vobajc dfkb7 ghfmnbrekfl7 fh/mjybf8 cchr-bc cfvfhsfkvtvr-dblhtv hectsvf brbchf cf,zj-sf rfdibhbc .dtkf dfkbc ufc-

  nevht,f +!))! okbc ,jkjcsdbcvfibyltkb afct,bs7 lff[kjt-,bs !#@ vkhl8 fii ljkfhb7jqjyl bv gbhj,bs7 hjv cchr-lfy ufvjcekb lfyfhxtyb htc-ge,kbrt,b efhc bn.jlyty cf-resfhb obkpt hjujhw cchr-bc vbvfhs c[df mdt.yt,bc dfk-lt,ekt,t,ib7 bct bv fmnbdt,ib7hjvkt,cfw cf,zjsf rfdibhbakj,lf cfpqdfhufhts8 obkbcufycfpqdhbc cfae&dkfl xfbs-dfkf cchr-ib itcf,fvbcb htc-ge,kbrbc vjcf[ktj,bc obkb+cfmfhsdtkjcfsdbc 2 lff[kj-t,bs !8)8

  3VFQFKB cfpjufljt,hbdb bynthtcblfy uf-vjvlbyfht7 ufwyj,t,s7 hjv cfmfhsdtkjc utyt-hfkeh ghjrehfnehfcf lf ibyfufy cfmvtsf cf-vbybcnhjc wtynhfkehb rhbvbyfkehb gjkbwb-bc ltgfhnfvtynib byntycbehfl uh&tklt,f uf-vj&bt,f @_!) okbc @[email protected]! bdybcc gfhkfvtynbc obyufvfhsek fmwbfpt ]ueaehb &fkflj,bc jhuf-ybpt,bc7 [tkv&qdfytkj,bcf lf vfcib vjyfobkt-j,bc afmnpt8

  fv tnfgbcsdbc ufvj&bt,bc ghjwtcib xfnf-ht,ekb lfvfnt,bsb cfufvj&bt,j vjmvtlt,t-,bc7 vjgjdt,ekb vnrbwt,ekt,t,bc lf fste-kj,bs vjovbc xdtyt,t,bc fyfkbpbc cfae&dtk-pt cfufvj&bt,j jhufyj vbdblf lfcrdyfvlt7hjv @_!) okbc @_-lfy @! bdybcbc qfvtc7 wfk-rtekb gbht,bc vbth butuvt,jlf fv,j[t,bcupbs cf[tkvobaj [tkbceakt,bc &fkflj,-hbdb lfv[j,f lf [tkib xfult,f8 lflutybkbf7hjv cojhtl fv ufyphf[dbc ufy[jhwbtkt,bcgbhdtkb afpf vbpyfl bcf[fdlf cfmfhsdtkjcgfhkfvtynbc bthbibs fqt,fc7 hfcfw eylf vj/.jkjlf itvlujvb lfyfifekt,hbdb mvtlt,t,bmdt.ybc vstk nthbnjhbfpt7 hfw ufytbnhf-kt,ekb bmyf cfmfhsdtkjc cfvfhsfklfvwfdbjhufyjt,bc eiefkj &fkbc[vtdbs8 itcf,fvb-cfl7 cbc[kbc cfvfhskbc cfmvtpt lfpecnlf cf-vfhskt,hbdb rdfkbabrfwbf lf ibyfufy cfm-vtsf cfvbybcnhjib UFVJ&BT,F UFUH&TKLT,FCFMFHSDTKJC CBC[KBC CFVFHSKBC RJLTM-CBC @@%-T LF #!%-T VE[KT,BC VT-# YFOBKBS7HFW UEKBC[VJ,C FV,J[T,FC CF[TKVOBAJ [T-KBCEAKT,BC LFV[J,BCF LF [TKIB XFULT,BCVBPYBS7 HFVFW V&BVT ITLTUB UFVJBODBF8 EF[-KJTC GTHBJLIB UFBPHLT,F ,HFKLT,EKGBHSF HBW[DB7 HBC SFJ,FPTW CFPJUFLJT,FBMYT,F GTHBJLEKFL BYAJHVBHT,EKB8

  cfmfhsdtkjc ghjrehfnehfib byntycbe-hfl uh&tklt,f ufvj&bt,f ]ueaehb &fkflj-,bc jhufybpt,bc7 [tkv&qdfytkj,bcf lf vfcibvjyfobktj,bc afmnpt7 cfmfhsdtkjc gfhkf-vtynbc otdhbc ybrfyjh vtkbfc vbvfhs8 vfc,hfkb tlt,f cbc[kbc cfvfhskbc [email protected]@%-t ve[kbs8 cfmvtpt xfnfhlf lfvfnt,bsbcfufvj&bt,j vjmvtlt,t,b7 ufvjbrbs[yty vjo-vtt,b lf lfpfhfkt,ekt,b8 fv lhjbcsdbc uf-vj&bt,fc xdtyt,f vbcwf ^_-vlt gbhvf8

  fctdt byntycbeh ht;bvib uh&tklt,f uf-vj&bt,f @[email protected]! bdybcc7 hesfdtkbc ufvpbhpt7gfhkfvtynbc ityj,bc vbvlt,fht nthbnjhb-fpt vbvlbyfht fmwbbc wfkrtekb vjyfobkt-

  UBF F,FIB&T5 IC VBYBCNHBEYLF UFLFVLUFHB.J

  VFIBY7 SE LTCNHEMWBEKB7HTDFYIBCNEKB &FKF

  ITBZHT,JLF GFHKFVTYNIB3TDHJGFIB fy fvthbrfib7 hjltcfw [lt-

  ,f &fkflj,f cf[tkvobajpt7 vfs ofhvjvfl-utykt,pt7 gjkbwbtkt,pt7 [lt,f fltrdfnehbgfce[b lf tc gfce[b fhbc7 ,eyt,hbdbf &fkbc-vbthb8 c[dfudfhfl dth vj[lt,f sfdlfc[vbcvjuthbt,f lf fqrdtsf7 tc fhbc gjkbwbtkbc7gjkbwbtksf eiefkj vjdfktj,f47 2 uf-yfw[flf ntktrjvgfybf bvtlbc sjmijeib3gbhbcgbh4 fyfkbnbrjcvf ubf f,fib&tv8

  vbcb smvbs7 cfpjufljt,f7 vfs ijhbc cf-thsfijhbcj cfpjufljt,f sfy[vlt,f vfc-ptl7 hjv &fkflj,bc ofvmtpt,kt,bw lf fctdt cfdfhfelj&fkbc uflfvtnt,bc afmnt,bw eylf ufvjb&bjy8

  3hfvltybvt okbc oby7 fvthbrfib mfkvf stsh cf[ksfy ufb-fhf7 stshb cf[kbc vblfvjt,ib ecfahs[jt,bc ]t,bhb uflfkf[f lf fh lftvjhxbkf lfwdbc cfvcf[ehbc vjs[jdyt,c8 ufbmwf7 rjy-uhtcfvlt clbtc lf cfvoe[fhjl7 tc mfkb gbhlfgbh lfvbpyt,bshfvltybvt jabwthvf vfymfyfib xfw[hbkf rjyuhtcsfy7 cf,tlyb-thjl7 ,fdidb b]lf vfymfyfib lf uflfhxf8 gjkbwbtkb bvbcs-dbc fhbc lfmbhfdt,ekb7 hjv vfy fbnfyjc nrbdbkb7 sfdlfc[-vf7 vfuhfv ufhrdtekobkfl .dtkfahbc vjsvtyf fh itb&kt,f lfeylf fqbrdtsjc ufdtit,ekb8 xdty d[tlfds ufdtit,ek itntdt,cfstyib bmyt,f se c[df mfkfmib7 ufdtit,ek itntdt,c .jdtks-dbc gfce[j,ty &fkbs lf tc &fkf vnrbdytekbf7 ,eyt,hbdbf8 hf-cfrdbhdtkbf7 cfpjufljt,f sfy[vlt,f hjujhw cfmfhsdtkj-ib7 fctdt xdtyc gfhnybjh mdt.yt,ib lf cftkxjt,bc ufyw[flt,t,bwdyf[ts7 hjv &fkflj,bc ofvmtpt,kt,bw eylf ufvjb&bjy lf eylfufvjb&bjy fctdt bcbyb7 dbyw7 cfdfhfeljl7 uflffvtnf sfdbc ea-kt,fvjcbkt,fc vjdfktj,bc itchekt,bcfc47 2 ufyfw[flf ubff,fib&tv8

  fyfkbnbrjcb vbbxytdc7 hjv ibyfufy cfmvtsf vbybcnhb vf-iby eylf uflfvlufhb.j7 se htdfyibcnekb &fkf itbzht,jlfgfhkfvtynib lf fvbc fqrdtsf dth vj[lt,jlf8

  3cfpjufljt,f sfy[vlt,f7 hjv se ltcnhemwbekb7 htdfyibc-nekb &fkf itbzht,jlf gfhkfvtynib7 itbzht,jlf xdtyc rjyc-nbnewbeh jhufyjib7 vfiby eylf uflfvlufhb.j ibyfufy cfmvt-sf vbybcnhb7 udfhc fhf fmdc vybidytkj,f8 f[kf eylf ufvjdb&bjsbc7 hfw vj[lf7 cfdfhfelj uflfvtnt,f vj[lf ,eyt,hbdfl7 se pj-ufy itb&kt,f tc vbpfyvbvfhsekb b.j8 ghjwtcb ufvzdbhdfktf7xfhsekbf cf[fk[j lfvwdtkbc jabcb lf eylf uftwtc .dtkfathcgfce[b8 xdty .dtkf dbvtjht,s bvfc7 hfw smdf vbybcnhvf uf[fhb-fv7 uflfdlut,b7 hjltcfw mdt.fyfc fdfwbkt, ltcnhemwbek lfmdt.ybc f.bhfdt,bc vwltkj,t,c7 fvfcsfyfdt ,jkjvlt ufvjdb&bt,7hf vj[lf7 hjujh vj[lf7 dby offmtpf inehvbcsdbc lf dby ufvjb.tyfcf,jkjjl uflfvtnt,ekb &fkf47 2 ufyfw[flf ubf f,fib&tv8

  VJQFKFNT YFWT,C RJDPBYFWFHIB XFEDFHLFS=

  t,bc vbvfhs cfvfhsfklfvwfdsf v[hblfy ea-kt,fvjcbkt,bc itcf&kj uflfvtnt,bc afmnpt8

  cfmvtpt itmvybkbf cgtwbfkehb cfuf-vj&bt,j ]ueab8 vjwtvekb tnfgbcsdbc uf-vj&bt,bc afhukt,ib ufvjrbs[ekbf !*_-vltgbhb7 vfs ijhbc fhbfy hjujhw lfifdt,ekbvjmfkfmtt,b7 bct flubkpt v.jab ;ehyfkbc-nt,b lf vtlbbc c[df ofhvjvflutykt,b8 m8 s,b-kbcib vlt,fht !% cffdflv.jajlfy7 cflfw lf-ifdt,ekb vjmfkfmtt,b7 ;ehyfkbcnt,b lf cf-vfhsfklfvwfdt,b b.dyty vjsfdct,ekb7 cfcf-vfhskjc ufyxbyt,bc cfae&dtkpt chekfl bm-yf fvjqt,ekb cfvtlbwbyj bcnjhbt,b7 fuhts-dt gjkbwbbc vbth ufvj.tyt,ekb htpbybcn.dbt,b lf c[df ybdst,b8

  erdt lfybiyekbf lf vbvlbyfhtj,c cfcfvfh-skj-cfvtlbwbyj tmcgthnbpt,b8 c[dflfc[dfntktrjvgfybt,blfy lf vfcvtlbbc c[df cfie-kt,t,blfy ufvjs[jdbk bmyf gfhkfvtynbc cf-cf[kbc oby vbvlbyfht vjdktyt,bc fvcf[dtkbdbltj-felbj lf ajnjvfcfkf7 hjvtksf cf-thsj hfjltyj,f hfvltybvt fctek afbkcfzfh,t,c8 fqybiyekb vfcfkbc itcofdkf lffyfkbpb byntycbeh ht;bvib vbvlbyfhtj,c8ufhlf fvbcf7 cfufvj&bt,j eo.t,f ltnfkehflfqhbw[fdc .dtkf bv kjrfwbfc7 cflfw vjmvt-lt,lyty cfgjkbwbj lfyf.jat,b7 vjgjdt,e-kbf rth&j lf cf]fhj lfotct,ekt,t,ib ufy-sfdct,ekb ufht cfsdfksdfkj rfvtht,bc vb-th fq,tzlbkb dbltjvfcfkf8

  ufvj&bt,bc afhukt,ib ghjrehfnehfv ib-yfufy cfmvtsf cfvbybcnhjc vbvfhsf @[email protected]! bd-ybcc ufy[jhwbtkt,ekb cfgjkbwbj jgthfwb-bc itcf[t, chekb byajhvfwbbc uflfwtvbcvjs[jdybs8 cfufvj&bt,j ghjwtcbc ufvzdbh-dfkj,bc epheydtkcf.jafl7 cfmfhsdtkjcutythfkehb ghjrehfnehf erdt vzblhjl sf-yfvihjvkj,c cf[fk[j lfvwdtksfy lf fhf-cfvsfdhj,j jhufybpfwbt,sfyfw8 fv vbpybs7vfs erdt ts[jdfs7 cfufvj&bt,j eo.t,fc of-helubyjy vfs [tks fhct,ekb chekb byajh-vfwbf itcf&kj cfvfhsfklfhqdtdbc afmnt,-sfy lfrfdibht,bs8 ufvj&bt,f ltnfkehflcofdkj,c wfkrtek tgbpjlt,c7 cflfw brdt-st,f cfvfhsfklfvwfdsf v[hblfy eakt,fvj-cbkt,bc itcf&kj uflfvtnt,bc ybiyt,b8

  cfmvtpt xfnfhlt,f .dtkf fewbkt,tkb cf-ufvj&bt,j lf cfghjwtcj vjmvtlt,f7 hfsf vfm-cbvfkehfl vjrkt lhjib uf[ltc itcf&kt,t-kb itvf]fvt,tkb uflfo.dtnbkt,bc vbqt,f888

  @[email protected]! BDYBCBC

  VJDKTYT,PT

  UFVJ&BT,F

  FV,J[T,BC UPBS

  [TKBCEAKT,BC

  LFV[J,BCF LF

  [TKIB XFULT,BC

  VE[KT,BSUFUH&TKLT,F

  B{8 $ UD8

 • 3

  1 !#$8 GFHFCRTDB7 % BDKBCB7 @_!) OTKB8

  .DTKFATHC 2 SFDBCB CF[TKB>JDTKUDFHB gjtnehb se fqvfaj-

  st,tkb itcfdkbc ufhtit7 othbkc cf-mfhsdtk jc gfhkfvtynbc dbwt-cgbrt-hbc7 cfmfhsdtkjc gfnhbjnsf fkbfy-cbc kblthbc bhvf byfidbkbc vbvfhs-dbs lfdbo.t,5

  rdbhfc7 * bdkbcc7 cfqfvjc % cffs-pt dbrhb,t,bs s,bkbcbc cgjhnbc cf-cf[ktib +cfcnevhj 3fzfhfcsfy49

  pecnfl f[kf7 fv dbsfht,fib cfs-mvtkb ,tdhb lfuhjdlf= lf tc cfsmvt-kb [vfvfqkf eylf bsmdfc7 xdty fvbnjvdbrhb,t,bs=

  mdt.fyf gjkbnbrehb cgtmnfrkblfycgtmnfrkfvlt w[jdhj, c8 fvfcj, fib7hectssfy jvbc htfkehb cfahs[bc ob-yfit lfudf.tytc8 dbcfw ndbyb fmdc7 fvfceylf [dlt,jltc=

  dbcfw cfqb ujyt,f fmdc7 vfc tcvbc7 hjvcfmfhsdtkj lblb [bafsbc obyfit lufc=lf xdty thsfl eylf fdobjs ndbhsb7hjvtkcfw mfhsekb vjdfktj,f /mdbf=fv upfpt ,tdhb nfkf[b lf ufycfwltkbf7

  vfuhfv dbyvt abmhj,c7 hjv cj[evcf lfw[bydfkc bv bcnthbrbs lfdb,heyt,s7 hf-cfw ,jkj gthbjlib vjsvbyt,bs dbcvtys0lf bcnthbrbc itltub hf fhbc0 fa[fpt,-vf tyuehb lfrtntc= ufkbc hfbjyblfy f,b-nehbtynt,b lf gfwbtynt,b dth f[th[t,typeulblib uflvjcdkfc8

  cffrfidbkbc lfpdthdbc fyfkbnbrehbcfvcf[ehbc .jabk sfyfvihjvtkc cthubrfgfyf&tc tc7 tn.j,f7 hecek ghjgfufylfptufvfh]dt,fl vbfxybf8 xdtysdbc tc xdtyb7fa[fptsib vw[jdht,b mfhsdtkb ,fdidt-,bc nrbdbkbf8

  dbyvtc c]thf7 hjv hfw eahj [vfvfq-kf lf eovfoehfl bvqtht,c7 vbs eahj it-fibyt,c jregfync0 fy vfdsek[kfhssfyifhdfkc tythubekfl xfb[lbc lf vjobyf-fqvltut ufbmwtdf0

  xb[pt7 hjvtkibw mdt.fyf ufdhbkjdbcghjdjrfwbbc itvltu itdblf7 gfce[bcvut-,tkb 3mfhsekb jwyt,ff48 sfdfl ghjdjrf-wbfptw lf itvlujv ghjwtct,ptw= vfy fh lf-cf]f lfvyfifdtt,b lf f[kf tc gjkbnrhb-vbyfkt,b .dtkfc hectsbc futynfl fw[flt-,ty7 gbhdtk hbuib7 bdfybidbkbs bo.t,ty7 vt-ht crjkbc vjcofdktt,bs7 tmbvt,bsf lfvityt,kt,bs fuh&tkt,ty +xtvb vtpj,tkbvtcffst ;jhfw rb hectsbc cfv[tlhj lfp-dthdbc afhekb futynbf8 cffst,ib hecek3;exjrt,c4 fvjynf;t,c8

  itmvytc cfbyajhvfwbj bylecnhbf7 hj-vtkbw ufyc[dfdt,ekfl vjfphjdyt flfvbf-yt,c c[dflfc[df ajhvbs fyflueht,c8 fvfceojlt,ty ,h&jkfc hecekb ghjgfufylbcobyffqvltu lf cbyfvldbktib7 mfhsek bynt-htcc lf mfhsek cfmvtc t,h&dbfy8 cf,jkj-jl udfijht,ty cj[evcf lf w[bydfkc8 f[fkbnthbnjhbt,bc lfrfhudfw fh fibyt,s8 pj-ubthsb fvfc ituyt,ekflfw frtst,c7 hjv cf-,jkjjl vjudo.ltc fa[fptsb lf w[bydfkb8

  bfhkb.jvfybfv cfmfhsdtkjib lblb [f-ybf vfhfpvfnekb cf[t itb&byf8 fv vfhfpvceylf uflfdf,b]js lf ufdbfhjs8 wyj,bkbafmnbf5 cbyfvldbktib futynj,fc c[dfc bc f,-hfkt,c7 dbyw sdbsjyff htfkehb futynb lfew[j mdt.ybc cgtwcfvcf[ehbc [tkafcbfybsfyfvihjvtkb8 tctw ,t,thb lf &dtkb stvff8

  3mfhsekvf jwyt,fv4 idblb otkb lf-[fh]f ,jrthbfcsfy gjkbnbreh akbhniblf f[kfw fv hjkibf7 fvbnjv * bdkbcbcitrht,fpt xdty fhf vfhnj cffrfidbk-,j-rthbt,bc lfc]fc vjdbs[jds7 fhfvtl 3mfh-sekb jwyt,bc4 *-okbfy vvfhsdtkj,fcfwitdfafct,s7 hjujh lf hfnjv vbdblf [t-kbceakt,f htpbybc n.dbt,fvlt0 hjujhlf hfnjv lfdltmbs jvbc cfahs[bc obyf-it0 hjujh lf hfnjv dw[jdhj,s velvbdbrhbpbct,bc mdti0 hjujh lf hfnjv dthvjdb[dtzts vidblj,f lf cnf,bkehj,f8

  * bdkbcc7 rdbhfc7 cfqfvjc % cffsptcgjhnbc cfcf[ktib utkbs .dtkf bv flf-vbfyc7 dbcfw tcvbc7 hf cfahs[bc obyfitdlufdfhs= it[dtlhfvlt===

  s,bkbctkt,c vbdvfhsfd5 ye lfhxt,bs cf[-kib= f[kf bc lhjf7 hjwf ghjwtct,c afy]-hblfy dth de.eht,s7 thsfl lujvff cfzbhj8

  * * *GFHKFVTYNSFY vbvlbyfht t8o8 3efm-

  wbpj fmwbbc4 ghjwtcib7 hjvkbc vjcf-kjlytkb itltut,bc itcf[t, &fkbfy ,td-hb bsmdf lf lfbothf lf bc hfw vbdbqts7.dtkfv rfhufl dyf[ts7 cbwbfkeh mctk-ib ufxylf hfvltybvt ]ueab7 hjvkbc otd-ht,b cfpjufljt,fc7 ]fycfq7 yjhvfke-hfl vjfphjdyt cfpjufljt,fc itrht-,bcrty vjeojlt,lyty8 gfsjcb rb bc b.j7

  hjv yf&bhfkf yfwt,bcsdbc lf vfsufy yf-.blb7 se uf,hb.dt,ekb [fk[bcsdbcudtxdtyt,byf bc7 se cfl lufc lf hfc abm-hj,c cfmfhsdtkjc vjcf[ktj,bc yfvl-dbkb evhfdktcj,f8icc vbybcnhvf fv vtnfl ctycbnbeh st-

  vfcsfy lfrfdibht,bs7 cgtwbfkehb ufyw[f-lt,f uffrtsf lf cfpjufljt,fc vjeojlf7t8o8 rjynhfmwbt,bcufy sfdb ittrfdt,byf8

  vbcb tc ufyw[flt,f f,cjkenehfl uf-cfut,b lf vbcfqt,b b.j bv ufyo.j,t,bcajypt7 hfw t8o8 3xfrerek uf,hfpt,ekt,-ib4 ceatdlf8 chekbfl vjcfkjlytkb b.jc[dflfc[df cf[bc ghjdjrfwbt,bc vjo.j,f7hfw bctlfw lf&f,ek dbsfht,fc rbltd ea-hj uffvodfdt,lf8

  fmwbf bmyt,jlf cgjynfyehb lf7 itb&kt-,f bsmdfc7 fhfvfhsdflb7 hfw vjcfkjlytk

  vfxybf7 hjvkt,bw [fk[ib erdt lblb [fybf7fhct,j,c lf lqtdfyltk vjwtvekj,fib7&fkbfy fmnefkehb uf[lf8

  !8 yfwht;bvbc7 hjvtkbw lqtcfw ,jub-yj,c7 erfyjjyjl ufvjw[flt,f8

  @8 rfyjybc eptyftcj,bc fqchekt,f8#8 rj/f,bnfwbbc lfchekt,f8$8 ltcnhemwbbcf lf ghjdjrfwbbc

  lfvutuvfdb vfymfyt,bc fkfuvdf8%8 .dtkfahbcsdbc sfdbcb cf[tkbc

  lfhmvtdf8hjujhb s[jdyfw lf cfpjufljt,bc

  v[hblfy hjujhb ufut,bs vjrblt,fw fheylf b.jc lqtc7 [dfk tc vfbyw vj[lt,f8

  vj[lt,f7 hflufyfw jkbdth rhjvdtkb!%)) otkc hjv fh lf,flt,ekb.j7 byukb-cbc htdjkewbf jlyfd udbfy7 vfuhfv vfbywvj[lt,jlf8

  ,tdhb hjv fh dbkfgfhfrj7 vbcb bkt-st,b hfvlty]thvt yfyf[b udfmdc8 lfvtho-veyts7 hjv bc7 uthvfybbc tkxbcf fh b.jc7cnhfc,ehubc cfcfvfhskjcfw lfegbhbc-gbhlt,f8 xdty rb7 e,hfkjl7 lfdtkjljs!( bdkbcc lf dbmjybjs cf[tkvobajc bvt-lb7 hjv cfthsfijhbcj cfcfvfhskjc uf-lfo.dtnbkt,fc vfbyw fqfchekt,c8

  w[flbf7 yfwvtlbf fmnbehfl 3fiemt,c4vbvlbyfht vjdktyt,c lf wlbkj,c t8o83wyj,flb cf[tt,b47 3cf[tt,b47 hjvkt,bw cf-pjufljt,fib fhwse bct lblb cbvgfsbbscfhut,kj,ty7 vfmcbvfkehfl xfhsjy sf-dbfysb v[fhlfzthbc ghjwtcib8 cfjwfhbf7vfuhfv sfveyf dfhifkjvb&bcf +hjvtkvfwsfdbc ,j[jkbf erfyfkpt genbybc gjhn-htnb ofhothbs 3genby [ebkj4 fvjbcdb-hbyuf lf ybyj mfsfvf&bc vtnb7 afmnj,hb-dfl7 dthfdby bgjdtc8

  bvfcfw dbn.db7 hjv cfmfhsdtkjc vj-cf[ktj,bc elbltcb yfobkbcsdbc f,cjke-nehfl cekthsbf7 hf tmyt,f fvjcdbhby-ut,ekb nhfrpt sfveyf dfhifkjvb&tc lfybyj mfsfvf&t hectsib bvqtht,c7 fvthb-rfib se pbv,f,dtib8 fctdt7 f,cjkenehflcekthsbf7 hf /jyjhfhc fbqt,ty sfdbfysufvjcdkt,ib8

  hfw itt[t,f rjyrhtnekfl ybyj mfsf-vf&tc7 vbc vbvfhs ufxtybkb fuhtcbbc evsfd-htcb vbptpb fhbc fhf bc7 hjv vfy @@7 se @#bdybcc vjcrjdib bvqthf7 fhf bc7 hjv bc ,td-hb otkb hectsib b.j7 fhf bc7 hjv vfdfycvbcb 3kf,flt,eltb47 fy cfe,hbc 3]ffy vjx-ktmbkb4 vfythf fh tdfct,f7 fhfvtl bc7 sehjujhb ajhvbs ufvj[fnf sfdbcb lfvj-rblt,ekt,f vbvlbyfht vjdktyt,bc vbvfhs8

  2 vt hectsib fqfh dbvqtht, 2 ufyfw[f-lf ybyj mfsfvf&tv8

  2 fv xtvc ifif lf rjkfc 2 ufbabmhtc cf-mfhsdtkjc vjmfkfmtt,vf lf vfsvf ufhr-dtekvf yfobkvf uffuh&tkf abmhb bvfpt7se hjujh ofdbltc hectsib cfveifjl8

  n.ebkb7 lbf[7 n.ebkb hbsbw cwflf7 hf-qfw 3fxjrt,b4 lftothf [email protected] lfbv t8o8 3ghfldbyen4 nbgt,sfy7 hjvkt,bw hf-njvqfw fotct,ty utvjdyt,bc yjhvt,c8

  mfsfvf&bc 3ufyw[flt,f4 &fkbfy pecnflitfafcf stjyf rjynhb&tv5 vfc hjv tsmdf7genbybc hectsib fh dbvqtht,7 sfdfl he-ctsib &fkbfy ,tdhbcsdbc vbcfqt,b bmyt-,jlfj7 fvbs rb ,tdhb ghjlbecthb &fkbfyuffjwfj +xtvb v[hbd lfdfvfnt,7 hjv 2 ghj-lbectht,b ufjwlyty lf pecnfl bc ufb-abmhtc7 hfw cfmfhsdtkjc vjmfkfmtt,vf8

  velfv dfv,j,lb lf rbltd dbn.db 2 hjwft8o8 3wyj,flb cf[t4 [fh7 f,cjkenehfl .dt-kf cfmwbtkb lf .dtkf cbn.df &ffkbfy lblbheleyt,bs eylf itfafcj7 sjhtv 3cf[blfy43hj;fl4 uflfmwtdfvlt7 thsb yf,b]bf8

  vbe[tlfdfl bvbcf7 hjv mfsfvf&bc it-vjmvtlt,f fh vjvojyc lf vbc rjywthnpt7cfdfhfeljl7 fhfclhjc fh ofdfk +ye7 hfbwb7 hf [lt,f lf dby lfvgfnb;t,c7 dbn.-db7 hjv vhfdfkb okbc oby cfcbfvjdyjl uf-jwt,ekb lfdhxb7 hjwf xtvc cf.dfhtkveknabkvib 3pqfh,eyf ybckib4 vbcb cbv-qthf vjdbcvbyt +ufubrdbhlt,fs lf bm&fkbfy vjvtojyf7 [jkj bc efphj 3gfn-hbjnekb fqnrbyt,f4 rb7 hfw vfy ufvjfv-;qfdyf7 chekb cbcektkt b.j8

  chekb cbcektkt7 hfw7 cfdfhfeljl7gbhdtk hbuib7 vbcb fhfvwse welb7 afm-nj,hbdfl7 chekb fhfbyajhvbht,ekj-,bc ,hfkbf +vt vbylf7 fct dbabmhj8

  bvfib rb f,cjkenehfl lfhoveyt,e-kb dfh7 hjv ybyj mfsfvf&t @# st,thdfkcobstk vjtlfyptw bvqtht,c7 se vfc rfh-ufl uflfe[lbfy8

  fvbnjv7 rbltd ths[tk ufdbvtjht,7hjv .dtkfathc eylf lfthmdfc sfdbcb cf-[tkb lf .jdtkudfhb itaesdf 2 hfqfwajhvbs fy 3ufghfdt,f47 fy ptlvtnb efh-.jabsb tvjwbf7 bidbfsb ufvjyfrkbcbcufhlf7 .fk,bf8

  cojhtl tc cb.fk,tf7 gbhdtk hbuib7vjcfijht,tkb8 cb.fk,t gjkbnbrfib7 cb-.fk,t vtlbfib7 cb.fk,t 3wyj,bkb cf[tt-,bc4 wyj,flj,fib=88

  cojhtl fvbnjvv]thf7 hjv cfpjuflj-t,bc vbth sfdbcb lfvj-rblt,ekt,bc xdtyt,f7hjvtkbw * bdk bcccgjhnbc cfcf[k tibvj[lt,f7 cb.fk,bc uf-wfvndtht,bc lfcfo.b-cb uf[lt,f8

  UBFUF,HBZB&T

  EFMWBPJ FMWBFLF [FK[BC

  HTFKEHB &FKF

  UFDFWFVNDTHJS

  CB.FK,T=

  cfibihjt,fc rbltd eahj phlblf8atbc,em-]ueat,bc jhufybpfnjht,bc-

  ufy bhvf byfidbkbc vbcfvfhsbs ufrtslf ob-yflflt,t,b7 ufhrdtekb jhufybpt,f uftobfvjcfkjlytkb fmwbt,bcsdbc7 hfptw sfdlf-gbhdtkfl byfidbkvf efhbs egfce[f7 hfl-ufyfw gfhnbekb cnhemnehbc gbhlfgbhbxfhsdf cfpjufljt,hbd ghjntcnib7 ufh-rdtek itrbs[dt,c uffxtylf lf yf&bhkt,csfdbfysb efphj ufyw[flt,t,bcsdbc lfvf-nt,bsb cf,f,b vbtwtvjlfs7 vfuhfv cbne-fwbbc ufotkdfv7 hecsfdtkpt vbcekb f[fk-ufphlt,bc ufyo.j,t,vf lf [fk[ib vjvfnt-,ekvf fynbgfnbehvf ajyvf7 fewbkt,tkbuf[flf gjkbnbrehb &fkbc v[hblfy ufh-rdtekb xfhtdf lf bv vjs[jdyt,bc uf[vbf-yt,f7 hfcfw cfpjufljt,f fvltyb otkbf7afmnj,hbdfl7 eitltujl bs[jdc8

  cbvfhskt ubs[hfs7 fh vtcvbc cfblfylf hfnjv ufxylf ahfpf 2 rjynhfmwbf0

  xtvb fphbs7 obylt,ekb 3rjynh4 fqybi-yfdc lfvfhw[t,ekbc v[hblfy ufvfh]dt-,ekpt htdfyibc cehdbkc8

  fhw thsb bc fmwbf7 hjvtkcfw fv sbreycfrtht,ty7 fh .jabkf 3lfvfhw[t,ekbc4v[hblfy htdfyibc cehdbkb8 gbhbmbs7 .dt-kf ufvjcdkbc lhjc7 hjvkt,cfw hfnjv-qfw 3rjynhfmwbfc4 eojlt,lyty [lt,jlfgjkbwbbc vbth evhfdktcj,bc v[hblfy ev-wbhtcj,bc7 &kbthbc v[hblfy cecnbc lfw-df7 hflufyfw ufvfh]dt,ekc lfwdf fhczbhlt,f8

  vfhnbdb vbcf[dtlhbf7 hjv tc sbreybcgtwbfkehfl fhbc vjabmht,ekb7 hfsflffvwbhjy evhfdktcj,f lf7 fct dsmdfs7bvb]b itemvyfy tkzbgbnb lf rfkbrt,bc rf-baib vj[dfy[dfkt nbgt, c7 fye yfwt,c8

  hfw itt[t,f s[jdyfc7 uf[fhbfc lfcfwf-db rjynhfmwbbc fh ufvfhsdbc itcf[t,7 tctwchekbfl ptlvtnfl lf ufhrdtekobkflbv htfkehb vjs[jdyt,bc vbxmvfkdfl vb-

  ,tdhc fqfh ufdfuh&tkt, lf gbhlfgbhdbn.db7 hjv gfhkfvtynsfy fmwbt,vf7 afm-nj,hbdfl7 efphj [fcbfsb vbbqj8 bvltyflefphj7 hjv vidbklf&bc 3hb[bfyb4 vjojlt-,t,b bct bafynt,f /fthib7 hjujhw )_-bfybokt,bc hflbj[ekbufybc vbth ufidt,ekbcbuyfkt,b8 cfbynthtcjf7 dbc czbhlt,fo.kbc efphj yf.df7 hjvtkbw ubylf7 fh uby-lf7 hfqfw sfy[t,sfy fhbc lfrfdibht,ekb8

  * * *VBHFC gfhkfvtynbc oby [fk[bc bc

  vwbht hfjltyj,f7 hjvkt,bw vidblj-,bfyfl lufyfy lf pjub mjhobylt,f7 pj-ub wtrdfdc lf pjubw e,hfkjl lhjcfnfht,c7 fqfh fbynthtct,c8 fhtekj-,f7 lfgbhbcgbht,f7 ghjdjrfwbt,b lfv-sfdhlf8 fvbnjv vbHf fvfib aekbc uf-lfv[ltkb fh fhbc8 ,jrthbf aekc [email protected] fmwbfib rb fhf7 pfa[ekib cf,fycfh uflfb[lbc8 hxt,f thsflthsb dfhb-fynb5 !( bdkbcc cnhfc,ehuib xfybiye-kbf cfcfvfhskj c[ljvf [email protected] cf-mfhsdtkjc obyffqvltu +hf cbv,jkehbffhf07 hjvtkptw ybrf udfhfvbfc ,jkjl-hjbyltkb 3ldb;tybt,blfy4 [email protected] vbc rfyjybth vakj,tkcmb,fh [fkdfic lfe,heyt,ty8fct hjv7 fmwbf gfhkfvtynbc oby fhw yf-

  wt,c7 fhw tdhjyfwt,c lf vbs evtntc lf-yfhxty cfmfhsdtkjc fh czbhlt,f8

  ufubrdbhlt,fs lf fhfdbc czbhlt,f yb-rf udfhfvbfc ufhlf8

  lbf[7 ybrf udfhfvbfc ufhlf7 hjvtkbwpecnfl bct bmwtdf7 hjujhw cfmfkfmsf-ijhbcj fdnj,ecbc vupfdhb mfk,fnjyb7hjvtkbw wfhbtk crfvpt flubkbc lfcf-rfdt,kfl xfysfc lt,c lf sdbsjy sfdbccfmvtt,pt ufh,bc8

  udfhfvbfc bvtlb fmdc7 hjv vbvlbyfht fm-wbfc uflfphlbc [email protected] dbsjvlflfcfwfd fmwbfib8

 • 4

  1 !#$8 GFHFCRTDB7 % BDKBCB7 @_!) OTKB8

  VBKBJYT,B XDTYB VQTKDFHT,BCF=888bv lhjbcfsdbc

  cchr-bc cfpqdfhufhtsekb fmnbdt,bcf lfc[df mdt.yt,blfy vbclfvb dfklt,ekt,t,bc]fvehb cblblt hfnjv $-]th fh fqtvfnt-,jlf cf,zjsf dfkt,c c[df mdt.yt,bc vb-vfhs8 fvbnjvfw cfmfhsdtkjc [tkbceakt-,f cfrvfj lhjbc vfy&bkpt 3at[c bshtdlf4itcf,fvbcb 3yekjdfyb dfhbfynbc4 fqbfht-,fpt8 sevwf @___ okbcsdbc 3gfhbpbc rke,-ib4* hectsbc ltvfhibc ufvj7 cfmfhsdtkjb&ekt,ekb uf[lf7 lfsfy[vt,ekb.j [ctyt-,ek 3yekjdfy dfhbfynpt48 fv sfy[vj,bscfmfhsdtkjv vjbgjdf cfthsfijhbcj vfc-inf,bs f[fkb ctc[t,bc fqt,bc eakt,f lf7bvfdlhjekfl7 uflfedfllf hectsbcflvbbv lhjbcfsdbc xfvj.fkb,t,ekb cf[tkv-obaj dfkb8 ,tlbc bhjybfl eylf xfbsdf-kjc7 hjv hectsbcflvb uflfdflt,ekb lf-f[kjt,bs !^_ vky8 ljkfhbc dfkbc vybi-dytkjdfyb yfobkb vjlbjlf bv dfklt,e-

  vek ctc[t,c ijhbc !_8$ vkhl8 fii [email protected](8! vkhl8 kfhb itflubyf7 hfw ,jkjjs[b rdfhnfkbc vig-bc ^$8$ ghjwtynbf8fmtlfy7 cf[tkvobaj ctmnjhbc ovbylf cf-ufhtj dfkb 3v[jkjl4 #8) vkhl8 fii lj-kfhbf + !_ 8^ vkh8 ljk fhb 2 mdt.ybc vig-bc 1/4-pt yfrkt,b [email protected][email protected]~8

  xdtysdbc7 ,eyt,hbdbf7 gbhdtk hbuib7cojhtl cf[tkvobajc gfce[bcvut,kj,bsflf dfklt,ekt,t,bs fqt,ekb dfkt,bf cf-bynthtcj8

  mfhsekb cf[tkvobaj7 vbcb [tkbcea-kt,f dfkt,c bqt,c fy cfthsfijhbcj ab-yfycehb bycnbnent,bcfufy +cfthsfijhbcjcfdfkenj ajylb7 vcjakbj ,fyrb7 tdhj-gbc cfbydtcnbwbj ,fyrb7 tdhjgbc htrjyc-nhemwbbcf lf ufydbsfht,bc ,fyrb7 fpbbcufydbsfht,bc ,fyrb lf f8i8 fy rjyrhtnekbcf[tkvobajcfufy +fii7 uthvfybf7 bfgjybf7redtbnb7 sehmtsb7 .fpf[tsb7 fpth,fb]f-yb lf f8i88 ,jkj vjyfwtvt,bs7 cfufhtj ctc-[t,bc *#8*~ fqt,ekbf cfthsfijhbcj ab-yfycehb bycnbnent,bcufy7 !*8_~ 2 c[df cf-[tkvobajt,bcfufy7 )[email protected]~ 2 ufvjidt,ekb af-cbfyb mfqfklt,bf +t8o8 tdhj,jylt,b7 hjv-kt,cfw eahj lfodhbkt,bs mdtvjs itdt-[t,bs8 .dtkf cfufhtj dfkbc cfiefkj cf-rjynhfmnj dflf @@[email protected] otkbf7 cfblfyfw cf-iefkj itqfdfsbfyb gthbjlb +fye lhj7hjvkbc ufyvfdkj,fib fh [lt,f dfkbc vjv-cf[eht,f 2 (8! otkb7 cfghjwtynj ufyfr-dtsb [email protected]@_~ rb cfrvfjl f[kjcff ufydbsf-ht,ekb mdt.yt,bc byakfwbbc vfxdtyt,tk-sfy8 vfufkbsfl7 @!-t cfereybc ufdkbkb !(okblfy fii-ib byakfwbbc vfxdtyt,tkb )okbc vfy&bkpt @[email protected]~-pt vtnb b.j8

  cfmfhsdtkjc vjcf[ktj,bc ths cek-pt mdt.ybc vskbfyb cfufhtj dfkb +fhfcf-[tkvobaj ctmnjhbc 2 rjvthwbekb ,fyrt-,bcf lf ,bpytc ctmnjhbc xfsdkbs lff[-kjt,bs $8( fsfcb fii ljkfhbf7 vfs ij-hbc eiefkjl cf[tkvobajc +vsfdhj,bcflf thjdyekb ,fyrbc 2 lff[kjt,bs @8_ fsf-cb fii ljkfhb8

  de,heylt,bs ptvj[ctyt,ek hbnjhb-rek lf7 cfrbs[bc rjyntmcnib7 sbsmvbc cfr-hfkeh rbs[dfc5 ,tdhbf tc se wjnf0

  itlfht,bcsdbc itudb&kbf dsmdfs7 hjvvfufkbsfl7 fii-bc ths vjmfkfmtpt mdt.-ybc vskbfyb cfufhtj dfkbc cblblt %([email protected] fii ljkfhbf7 uthvfybfib 2 ^%8^ fsf-cb fii ljkfhb7 cfahfyutsib 2 (*[email protected] fsf-cb fii ljkfhb7 ufthsbfyt,ek cfvtajib2 [email protected]*8_ fsfcb fii ljkfhb888

  hf smvf eylf7 fv mdt.yt,bc trjyjvbrt-,b cfmfhsdtkjpt ufwbkt,bs lblt,b lf&kbtht,bf7 sevwf vjcf[ktj,bc ths cekpt

  VTKIBW7 HF SMVF EYLF7 MDT>YBC IBU-YBS FQT,EKB CTC[T,BW BUEKBC[VT,F7VFIBY CFMFHSDTKJC CF[TKVOBAJ DF-KB MDT>YBC VIG-BC V[JKJL $%8( GHJ-WTYNBF8 SE FYFKJUBEHFL VBDELUT-,BS C[DF MDT>YT,BC CF[TKVOBAJ CTC-[T, BC ITAFC T, FC FW7 DYF[FDS7 HJVRTH&J CTMNJHBC UFVJRKT,BS MDT>YBCDFKT,BC VFXDTYT,TKB CFUH&YJ,KFLVWBHLT,F7 SEVWF ,TDH MDT>FYFIB BUBVFBYW CFMFHSDTKJC ITCF,FVBC VFXDT-YT,TKPT VFQFKBF8 VFUFKBSFL7 FPTH-,FB}FYBC CF[TKVOBAJ DFKB ITFLUTYCFV MDT>YBC VIG-BC $(8( GHJWTYNC7 CJV-[TSBCF 2 %^8* GHJWTYNC7 UFTHSBFYT,E-KB CFVTAJCB 2 (*8_ GHJWTYNC7 CFA-HFYUTSBCF - )(8% GHJWTYNC888hf smvf eylf7 fqybiyek sfyfafhlj-

  ,fpt lbl ufdktyfc f[ltyc thjdyekb dfke-nbc rehcb8 2 fv rehcbc cblblt lf cf[tk-vobaj dfkbc cblbltt,b thsvfytssfy afm-nj,hbdfl7 ereghjgjhwbek lfvjrblt-,ekt,fib fhbfy8 2 hfw eahj v.fhbf thjd-yekb dfkenf7 vbs eahj vce,embf cf[tk-vobaj dfkbc ndbhsb7 [jkj thjdyekb df-kenbc rehcbc lfwtvbc itvs[dtdfib itcf-,fvbcb ghjgjhwbbs bphlt,f +sdbs f[fkbdfkt,bc feqt,kj,bc gbhj,t,ibw rb df-kbc ndbhsb8 vbpfyitojybkbf7 hjv vsfd-hj,bc vbth fqt,ekb cfibyfj lf cfufhtjdfkbc ]fvehb cblblt fh fqtvfnt,jltc5vig-bc ^_ ghjwtync +hjujhw ptvjs vj-nfybkb vjyfwtvt,blfy xfyc7 xdtyb mdt.ybc[tkbceakt,fc fv v[hbd ]th]thj,bs 3ht-cehcb rbltd fmdc4 2 fv rhbnthbevbs vfcite&kbf lfvfnt,bs rbltd fhfyfrkt, @[email protected] fii ljkfhbc ctc[bc fqt,f7 vbcbvjvcf[eht,bc cblblt rb 2 vig-bc % ghj-wtync +fv;fvfl tc vfxdtyt,tkb lff[kjt,[email protected]@~-bf8 fvfcsfy7 @[email protected]! okbcsdbc7 hjltcfwlflut,f cfmfhsdtkjc ef[ktc bcnjhbfib.dtkfpt 3tupjnbrehb4 cfufhtj dfkbc 2 t8o8tdhj,jylt,bc +%__ vky8 fii ljkfhbc uf-lf[lbc lhj7 cfufhtj dfkt,bc vjvcf[eht-,bc sfyfafhlj,f cf[tkvobaj ,be]tnbcitvjcfdkt,sfy ghfmnbrekfl ufjhvfult,flf @_!( okbc (8%~-bc yfwdkfl !^8%~-c vb-fqotdc8 tc bc tdhj,jylt,bf7 hjvtksf vti-dtj,bsfw @__( okbc ufpfa[ekpt cfmfh-sdtkjc vfibyltkvf [tkbceakt,fv vjf-[th[f %__-vbkbjybfyb ctc[bc fqt,f vbobc-mdtif ufpcfwfdbc vityt,kj,bcfsdbc7 rjy-nhfmnbc vb[tldbs uflf[lbc cf,jkjj df-lfl rb @_!# otkb b.j lfsmvekb8

  lqtc @_!) otkbf7 fhw ufpcfwfdbf fityt-,ekb lf fhw dfkt,bf ufcnevht,ekb +tcff7hjv @_!! otkc 3vj[th[lf4 fqybiyekb dfkbc

  htcnhemnehbpfwbf 2 uflf[lbc uflfdflt,f( okbs lf fqt,ekb ctc[bc vjvcf[eht,fpt_8# geymnbs yfrkt, okbeh ghjwtynpt rht-lbnjhbc lfsfy[vt,f8 vfuhfv se hjujhvj[lf lfcf[tkt,ekb %__ vky8 fii ljkf-hbc fsdbct,f7 fvfpt rjyrhtnekb gfce[bc vb-cfqt,fl7 fk,fs7 abyfycsf cfvbybcnhjc ey-lf drbs[js8 vfhnbdb ufsdkt,bw rb flfc-neht,ty7 hjv feityt,tkb vbobcmdtif ufp-cfwfdbcfsdbc fqt,ek %__-vbkbjybfy rht-lbnib @[email protected]! okbcsdbc ]fvib7 sfdbc ghjwty-nbfyfl7 )__ vky8 fii ljkfhb bmyt,f uflf-cf[ltkb= fvbc ufvj jhb okbc itvltu ,be-]tnib .dtkf o.fhjlfy vj,bkbpt,ekb .j-dtkb vttmdct kfhb cfufhtj dfkbc vjvcf[e-ht,fpt bmyt,f ofhvfhsekb8

  pjuflfl7 sfyfvtlhjdt vcjakbj cfab-yfycj-trjyjvbrehb cbcntvf fut,ekbf bvghbywbgt,pt7 hjv vsfdfhbf fhf dfkbc cb-lblt7 fhfvtl vbcb vjvcf[eht,bc itcf&kt,-kj,f8 vlblfhb mdt.yt,b lf vbcb ce,btmnt,bsfdbfys cfmvbfyj,fc lblobkfl fqt,ekbrhtlbnt,bs f[jhwbtkt,ty8 2 ctc[t,pt lf-,fkb cfghjwtynj ufyfrdtsb7 cnf,bkehb lfghjuyjpbht,flb ,bpytc-ufhtvj7 vfs it-cf&kt,kj,fc f&ktdc7 cfresfhb vbvlbyfhtvjs[jdybkt,t,bc lfrvf.jabkt,f vfmcbvf-kehfl vjrkt dflt,cf lf vbybvfkehb lf-yfrfhut,bs it&kjy +rhtlbnbc qbht,ekt,fufydbsfht,ekb cf,fphj trjyjvbrbc mdt.-yt,ib cfmfhsdtkjcsfy itlfht,bs lff[kj-t,bs @8%-]th eahj lf,fkbf8 vfuhfv tcghbywbgb fuhtsdt uekbc[vj,c fqt,ekb df-kt,bc vbpyj,hbj,bc7 fsdbct,bcf lf lfafh-dbc dflt,bc vrfwh lfwdfc8 hjujhw ptvjsvjnfybkb vfufkbsbs itudb&kbf dbvc]t-kjs7 fv v[hbd mfhsek v[fhtc ]th]thj-,bs cfnhf,f[j yfvldbkfl ,tdhb fhf fmdc8

  cfvsfdhj,j dfkt,pt cfe,hbcfc xdtyfmfvlt afmnj,hbdfl ufrdhbs itdt[ts df-kt,bc vj,bkbpt,bc rbltd ths7 mdt.ybc ib-lf htcehct,c8 fhflf7 mdt.ybc cf[tkvobaj+cfvsfdhj,j dfkt,bc lff[kjt,bs !/% cf-ibyfj dfkt,pt vjlbc8 dbcf fmdc mdt.ybc ibu-ybs bvltyb abyfycehb htcehcb7 hjv vsfd-hj,bc vjs[jdybkt,t,b lffrvf.jabkjc0=2 lqtdfyltkb vjwtvekj,bs7 fvbc htcehcbv[jkjl rjvthwbek ,fyrt,c fmds8

  cfmfhsdtkjc vsfdhj,fc vbvjmwtdfibufvjidt,ekb fmdc ^ lf [email protected] cf[fpb-yj dfklt,ekt,t,b7 @7 % lf !_-okbfyb cf-[fpbyj j,kbufwbt,b8 okbehb cfiefkjcghjwtynj ufyfrdtsb7 @_!( okbc ,jkjcvlujvfhtj,bs7 (8#~ b.j7 fye cfufhtj df-kt,bc cfiefkj okbeh cfghjwtynj ufyfr-dtssfy [email protected]@_~ itlfht,bs sbsmvbc #8(-]theahj vfqfkb8 fvbnjvfwff7 hjv @_!(otkc7vbe[tlfdfl cfvsfdhj,j dfkt,bcvskbfy vjwekj,fib itlfht,bs lf,fkbobkbcf +!/%-pt yfrkt,b7 cfibyfj dfkbc vjv-cf[eht,fpt vjvcf[eht,bc vskbfyb sfy[bcsbsmvbc yf[tdfhb +$*8_~ vjlbjlf8 vskb-fyj,fib7 cfibyfj lf cfufhtj dfkbc vjv-cf[eht,fpt v[jkjl ghjwtynbc cf[bs @_!(otkc cf[tkvobaj ,be]tnvf %@_ vky8 kfh-pt vtnb uflfb[flf [email protected]*%8( vky8 kfhb 2 cf-ufhtj lf @$$8# vky8 kfhb 2 cfibyfj dfkbcghjwtynbc cf[bs8

  HF SMVF EYLF7 THS CNFNBFIB &YT-KBF DFKT,BC VSTKB FYFNJVBBCF LFUTYTFKJUBBC OFHVJXTYF7 SEVWF UFH-RDTEK OFHVJLUTYFC VFBYW ITEMVYBCFV CATHJLFY VTN-YFRKT,FL IJHCVLUFH FLFVBFYT,C8 VFUHFV BC7 HJV V[J-KJL CFVSFDHJ,J CTMNJHBC [FPBSOKBC UFYVFDKJ,FIB DFKT,BC VJVCF-[EHT,FPT +&BHBSFLB SFY[BC LFAFH-DFCF LF GHJWTYNBC UFLF[LFPT CF,B-E}TNJ ITVJCEKJ,T,BLFY VBTVFHST-,F >JDTKB VT[EST KFHB7 FH ITB&KT-,F7 FH BODTDLTC XDTYB7 FHW SE VLBLF-HB LF IT&KT,EKB CFPJUFLJT,BC UFY-CFRESHT,EK >EHFLQT,FC8 SE HFVLT-YFL HFWBJYFKEHFL7 VBPYJ,HBDFLB[FH}T,F7 UFVJB>TYT,F CTC[T,BC VTI-DTJ,BS VJ,BKBPT,EKB CF[CHT,B 2 TCYFVLDBKFL OFHVJFLUTYC XDTYB CFPJ-UFLJT,BCSDBC UFYCFRESHT,EKB BY-NTHTCBC CFUFYC7 HFVTSE VFSB LFAFH-DBC THSFLTHSB7 EFKNTHYFNBDJ O>F-HJ V[JKJL MDT>YBCVJMFKFMTT,BCF LF,BPYTCBC &FKBC[VT-DBS ITRHEK-ITRJ-OBOT,EKB CF[TKV-OBAJ ,BE}TNBF888

  BJCT,FHXDF&T8

  @_!) okbc bdkbcb

  * 3GFHBPBC RKE,B4 vlblfhb rhtlbnjhbcf[tkvobajt,bc +cek @! cf[tkvobaj fhf-ajhvfkehb ufthsbfyt,f7 hjvkbc &bhbsflaeymwbfc ofhvjflutyc cecnb lf ufydbsfht-,flb mdt.yt,bc rhtlbnjhb mdt.yt,bcflvb lf-dfkbfyt,bc htcnhemnehbpfwbf8 vbcufy UFY-C[DFDT,BS7 T8O8 3kjyljybc rke,b4 lfrfdt-,ekbf itcf,fvbcb ghj,ktvt,bc vjudfht,bsrth&j rhtlbnjhb ,fyrt,bc vbvfhs8

  VSFDFHBFFHF DFKBCHFJLTYJ,F7FHFVTL VBCBTATMNEHFL UFVJ.TYT,F=kt,t,pt7 hjvkt,bw xfvj.fkb,lf ]th rb-ltd !))@ otkc lfcfdkts cfmfhsdtkjibhectsblfy cjv[tsib ufupfdybkb ndbhst-,bc uf&fhwdbcf +fa[fptsib !))@ okbc fu-dbcnjib cfmfhsdtkjc cf[tkvobaj cf,zjclfmdtvlt,fht,ekb itbfhfqt,ekb ajhvb-ht,t,bc it.dfybc vsfdfhb cf,f,b lf he-ctsib cfmfhsdtkjlfy ufupfdybkb .fk,bfdbpjt,bs hfvltybvt fctekb vbkbjybhe,kbc ufvjnfybc ufvj8

  @_!) OKBC ! FGHBKBC VLUJVFHTJ-,BS7 CFMFHSDTKJC CFUFHTJ DFKB !*8(VKHL8 FII LJKFHBF7 HFW CFMFHSDT-KJC ,JKJ JS[B RDFHNFKBC VFY&BK-PT MDT>FYFIB ITMVYBKB VSKBFYB IB-UF GHJLEMNBC !!_ GHJWTYNBF8

  ,TDHBF TC SE WJNF0HJV BN>DBFY7 >DTKFATHB ITAFH-

  LT,BSBF8]th thsb7 fv dfkbc vskbfyb vjwekj-

  ,blfy cf[tkvobaj 2 mdt.ybc vsfdhj,bc fythjdyekb ,fyrbc cf[bs 2 fh fhbc .dtkfa-hbc fvqt,b lf7 itcf,fvbcfl7 gfce[bcvut,t-kb8 2 eiefkjl cf[tkvobaj ctmnjhbc ob-kfl vjlbc vskbfyb cfufhtj dfkbc v[j-kjl $!8^ ghjwtynb 2 *8$ vkhl8 fii [email protected]_8_ vkhl8 kfhb7 hjvkblfyfw cfvsfdhj-,j ctmnjhbc dfkbf %8$ vkhl8 fii ljkf-hb +!$8$ vkhl8 kfhb9 vskbfyb dfkbc #_8#ghjwtynb7 [jkj thjdyekb ,fyrbc dfklt-,ekt,t,b 2 #*^8$ vky8 fii ljkfhb +!8_vkhl8 kfhb9 vstkb dfkbc !!8# ghjwtynb8

  cfufhtj ctc[t,bc lfyfhxtyb7 fye lblbyfobkb +sbsmvbc #/% vjlbc fhfcf[tkvob-aj ctmnjhpt 2 rjvthwbek ,fyrt,pt7 ,bp-ytccf lf rjvgfybfsfijhbc ctc[t,pt7 fye FVDFKBC UFCNEVHT,FPT GBHLFGBHB GFCE-[BCVUT,KJ,F CFMFHSDTKJC [TKBCEA-KT,FC FH UFFXYBF8 2 bcbyb vskbfyfl it-cf,fvbcb rjvthwbekb cf,fyrj se ,bpytc-cnhemneht,bc gfce[bcvut,kj,bsff fqt-,ekb8 rjyrhtnekfl7 rth&j cf,fyrj ctmnj-hbc cfufhtj dfkb [email protected] vkhl8 fii ljkfhbf7c[df ctmnjht,bc cfufhtj dfkb rb 2 %8$vkhl8 fii ljkfhb +!$8* vkhl8 kfhb9 vig-c ##8^ ghjwtynb lf rjvgfybfsfijhbcj df-kb 2 @8$ vkhl8 fii ljkfhb +^8% vkhl8 kf-hb9 vig-c !$8) ghjwtynb8

  pjuflfl7 cfthsfijhbcj ctc[t,b 2 tcfhbc 3mexf jhv[hbdb vj&hfj,bs48 2 cf[tk-vobajt,b lf vbcb ,bpytc-ce,btmnt,b thsitvs[dtdfib ufvjlbfy hjujhw rhtlbnj-ht,b7 vtjht itvs[dtdfib rb 2 hjujhw ctc-[bc fvqt,t,b8 fvbnjv7 vfhsfkbf7 cfmfhs-dtkjc [tkbceakt,fc cfthsfijhbcj vfc-inf,bs ]th]thj,bs v[jkjl 3[tkb fmdcufidthbkb4 lf c[df mdt.yt,bcflvb rhtlb-njhbc veylbhb ]th fh vjehubf7 vfuhfvcf[tkvobaj cfresht,fib v.ja cfofhvj-t,c7 fuhtsdt mdt.ybc rjvthwbekb ,fyrt,-cf lf ,bpytc cnhemneht,c @_!) okbc ! fg-hbkbc vlujvfhtj,bs7 c[dfmdt.yt,bc ce,btmnt,pt ufwt-vekb fmds lff[kjt,bs *8$vkhl8 fii ljkfhbc ctc[t-,b 8 itcf,fvbcfl7 cfmfhsdt-kjc ovbylf cfufhtj dfkvf+c[dfj,fv fqt,ek lf ufwt-

  dfkbc cblblbs bcbyb ufwbkt,bs vtnfludbcoht,ty7 dblht ofhvjt,ekb vig-bs8fvbnjvfw dfkbc htfk ehb cbv&bvbc ufy-cfpqdhbcfsdbc vbc cblbltc mdt.ybc vsf-dfh vfrhjtrjyjvbreh vfxdtyt,tkc 2 vskb-fy ibuf ghjlemnc elfht,ty8 fv vfxdtyt,-kbs rb vcjakbjc !(( cf[tkvobajc ijhbccfmfhsdtkj +vig-bc !!_~ fhw se cf[fh,b-tkj 2 #^-t flubkpt bv.jat,f7 3cflqfw4ckjdtybfcf lf ,enfyc ijhbc8 itlfht,b-cfsdbc5 fii cfufhtj dfkb fv mdt.ybc vig-bc !!%~-bf7 uthvfybbcf7 itcf,fvbcfl7 !$!~7cfahfyutsbc - @!#~7 ufthsbfyt,ekb cfvt-

  ajcb 2 #!#~7 yblth-kfylt,bc rb 2 %@@~8

  V FU HFV 7 SEV[JKJL CF[TKV-OBAJC GFCE[BCV-U T, KJ, B S FQ T-,EK CTC[T,PT DB-C FE , HT, S7 H J-

  +GBHDTKB U DTHLBLFY `

 • 5

  1 !#$8 GFHFCRTDB7 % BDKBCB7 @_!) OTKB8

  GHJ,KTVFSF HRFKIB

  F[FKB fv,t,bc yfrflb fh o.lt,f2 !%% ___ vupfdhb lfpfhfklt,f cf-mfhsdtkjc vbvfhsekt,bs fdbfht-bct,bc ufemvt,bc ufvj 2 bcbyb dthbcfhut,kt,ty yf.blb lf itrdtsbkbfdbf,bktst,bs7 3hjcgjnht,yfl-pjhvf4 uff&kbthf rjynhjkb mfh-sek qdbyjpt7 hfw bvbc ybifybf7 hjvitcf&kjf7 tc lfhub fqvjxyltc lfh-n.vbc mdti8

  cjwbfkehb mctkt,b leqc ehsb-ths,hfklt,t,bcufy 2 hect,bc mfhs-dtkt,bcflvb lf gbhbmbs8 .dtkfathbbct ufvjb.eht,f7 sbsmjc vnhj,fmdt.yt,c ijhbc ef[kjdlt,f rhbnb-rek pqdfhc lf vfkt vbfqotdc @__^okbc ljytc8fv ajypt cfbynthtcjf7 hfc abmhj-

  ,ty itmvybk cbnefwbfpt qdbybc vfqf-pbt,b lf fctdt vjcrjdib vw[jdht,bmfhsdtkt,b0

  @___-bfy okt,ib vj[lf bc7 hfcfwvjudbfyt,bs lfthmdf qdbybc crfylfkb2 vfiby hectsbc [tkbceakt,fvfrh&fkf mfhsekb qdbybc bvgjhnbvfcib gtcnbwblt,bc lblb hfjltyj-,bc ufvj8 itvltu bubdt ,tlb ufbpbf-hf 3,jh]jvvf4 lf cfcjakj-cfvteh-ytj ghjlemwbfv8

  tc fh b.j itvs[dtdbsb 2 vstkb tcrfvgfybf vbvlbyfhtj,lf s,bkbcc lfvjcrjdc ijhbc ehsbthsj,t,bc erb-lehtcb ufvodfdt,bc ajypt8 mfhsekbghjlemwbf hecek ,fpfhpt lf,hey-lf v[jkjl % okbc itvltu8

  hjujhw xfyc7 fv bcnjhbfc fmdc uf-vtjht,bc lblb ifyct,b8 3hjcgjnht,-yflpjhvf4 bctd uffvrfwhf rjynhjkbmfhsek qdbyjpt lf fvbc vbptpfl lf-fcf[tkf ,jkj okt,ib fv ghjlemnbc[fhbc[bc dfhlyf 2 @[email protected]_!( okfvltcfmfhsdtkjlfy e[fhbc[j qdbybc hf-jltyj,f ufbpfhlf #-]th lf erdt @_!)okbc ufydkbkb gthbjlib [email protected]_# ___ kbnhb8

  erdt lqtc hfvltybvt mfhsekbrjvgfybbc ghjlemwbbc bvgjhnb he-ctsib fbrh&fkf lf ufvjhbw[ekbfhff7 hjv bubdt vjedf lfyfhxty vofh-vjt,kt,cfw8

  sevwf7 hfvltyfl cfibibf itmvyb-kb vlujvfhtj,f htfkj,fib lf hj-ujh bvjmvtlt,c bc hectsib mfhsekqdbybc uf.bldt,pt0

  3xdtyc vfqfpbt,ib mfhsek qdbyj fh

  b.blt,f lblb hfjltyj,bs 2 cek @-#~vstkb uf.bldt,blfy8 fct hjv7 se vbcbbvgjhnb fbrh&fkt,f7 xdtysdbc tc fh bm-yt,f ghj,ktvf8 sevwf7 fhbc v.bldtk-sf vstkb ctuvtynb7 hjvtkbw jhbtynb-ht,ekbf cojhtl mfhsek qdbyjpt7hjvkbc [fhbc[bw @__^ okbcufy ufyc-[dfdt,bs ufwbkt,bs eahj vfqfkbf8fhct,j,c ufhrdtekb vjlf mfhsekbqdbybc hfvltybvt cf[tj,fpt74 2 fv,j,ccfdfzhj mctkbc Wine-style-bc ofhvj-vflutytkb8

  vbcb smvbs7 tc &bhbsflfl t[t,f t8o83yfhby]bc qdbyjc47 hjvtkbw vpfllt-,f mfhsekb nhflbwbekb ntmyjkj-ubbs 2 mdtdhib8

  3fv qdbyjc .blekj,c &bhbsflflf[fkufphlj,f7 hjvtkvfw ufcby]f bc fycfmfhsdtkjib7 fy vjcrjdbc mfhsek htc-njhyt,ib8 fv ghjlemnbc itwdkf c[df fk-nthyfnbdbs ite&kt,tkbf 2 .dtkfath-sfy thsfl bvbnjv7 hjv vbc ofhvjt,f-ib ufvjb.tyt,f v[jkjl flubkj,hbdb.eh&tyb8 fct hjv7 dbvtljdyt,s7 frh&fkdffh vj[lt,f74 2 fv,j,ty Wine-style-ib8

  fv gjpbwbfc bpbfht,c &fkbfy ,td-hb flfvbfyb8

  3yt,bcvbthb frh&fkdf welbf8 xdty-sfy7 hf smvf eylf7 b.blt,f mfhsekbqdbyj7 sevwf7 fhf bvltyb7 hfvltyb qdb-yjw ckjdtybblfy7 [jhdfnbblfy7 fy idt-bwfhbblfy74 2 fv,j,ty rjvgfybf Dbyysq,fpfh-ib8

  sevwf7 tc &bhbsflfl t[t,f tkbnf-hekb qdbyjt,bc ufv.bldtkt,c7 [jkjhfw itt[t,f vc[dbk cfdfzhj mctkt,c7cflfw b.blt,f eahj ltvjrhfnbekblf [tkvbcfodljvb qdbyj7 cbnefwbfc[dfyfbhbf8

  3hfvltyfl bvjmv tlt,c frh&fkdfxdtypt 2 dth utn.dbs7 vfuhfv yfvldbkflbvjmvtlt,c xdtyc vjv[vfht,kt,pt8 mfh-sekb qdbyjt,b cfrvfjl rfhufl b.blt-,f8 hf smvf eylf7 bnfkbehb qdbyj ea-hj gjgekfhekbf lf vhfdfkathjdfyb7sevwf7 mfhsekb qdbyj gjgekfhj,bslblfl fh xfvjhxt,f8 sfyfw7 fm cfmvt yfv-ldbkfl fh fhbc cf,zjsf yjcnfkub-fib7 hflufyfw .blekj,ty &bhbsflflf[fkufphlt,b8 ufycfresht,bs gjge-kfhekbf 3mby&vfhfekb47 hjvkbc itw-dkfw cfrvfjl hsekbf 2 fk,fs7 ufvjl-ut,f hfvltybvt ahfyuekb yf[tdhflnr,bkb qdbyj8

  2 fa[fpehb0 fhf7 fh ubhxtds74 2 fv-,j,c vfqfpbt,bc mctkbc 3Fhjvfnysqvbh4-bc ofhvjvflutytkb8

  vfqfpbt,b lf cfdfzhj mctkt,b7hjvkt,ibw .blbfy mfhsek qdbyjc7uf[lt,bfy vjhbub cfvsfdhj,j itnt-dbc vc[dthgkt,b7 sevwf7 hjujhw xfyc7vjcrjdib vjveifdt mfhsek cfvpfht-ekjc htcnjhyt,c fhfathb fh tvem-ht,fs 2 vfsb vakj,tkt,b lf vtyt]t-ht,b fhbfy jgnbvbcneh ufyo.j,fptlf fh tkbfy fhfyfbh ghj,ktvt,c8

  3xdtysfy rkbtynt,b hjujhw vj-lbjlyty7 bctdt vjlbfy7 hjujhw udb-qbvjlyty7 bctdt udbqbvbfy8 lfhove-yt,ekb dfh7 hjv cek fct bmyt,f7 hfl-ufyfw cfzvtkb lf qdbyj fthsbfyt,clf frtsbkij,bkt,c flfvbfyt,c74 2fv,j,c mfhsekb htcnjhybc Geor-gian kitchen-bc vtyt]thb yfstkf8

  3.dtkfathb vblbc utuvehfl7 flf-vbfyt,b vjlbfy7 ]fdiyt,b fh emvlt-,f7 cnevht,b bcdtyt,ty7 ,fdidt,b v[b-fhekj,ty7 cfe,ht,b vfqfk njyt,-

  ib fh fhbc7 gjkbnbrehb stvt,b fhufyb[bkt,f7 mfhsekb qdbyj bcvtdf7lf v]thf xdtyb mdt.yt,bc [tkv&qdf-ytkt,bc cb,h&ybc7 lf vofvc7 hjv mfh-sekb qdbyj lfbktdf vjvfdfkibw4 2fv,j,c htcnjhfy Uhepbycrbtrfybreks-c vtyt]thb fhnehb83dth dbn.db hf [lt,f c[dfufy7 sev-

  wf7 xdtyb flubkb chekbfl erjyakbm-njf8 fh dbwbs7 hf itb&kt,f vj[dltc cj-wbfkeh cathjib vjhbub mfhsek-he-cekb rjyakbmnbc ufvj7 sevwf7 xdtysfyvjlbfy cfzvtkfl lf fhf cfjvhfl74 2fqybiyf cfw[j, Valiko-c sfyfvihjvtk-vf8

  sevwf7 thsbf ,bpytcb7 vtjht rb 2xdtekt,hbdb [fk[b8 cojhtl bcbyb[dlt,bfy .dtkfpt [ibhfl fuhtcbfc lfitehfw[.jafc thjdyek ybflfupt8

  hjujhw uh&yj,ty sfdc lqtc mfh-sdtkt,b hectsib0 hjujhbf vfssdbcitehfw[.jat,bc ybfqdfhb7 hjvtkcfwbcbyb lqtc .jdtklqbehfl bcvtyty he-cekb cfbyajhvfwbj cfiefkt,t,blfy0

  3cfvoe[fhjl7 ,tdhb ytufnbdb bcvbclqtc jhbdt v[hblfy 2 mfhsdtkt,cfwlf hect,cfw f[fcbfst,s vfcbc cbylhj-vbc lblb ufdktyf8 jhbdtc ufvj vhw[dt-ybf7 hflufyfw lqtc .dtkfpt [vfvfqkfbcbyb .dbhbfy7 dbyw fh bwbc xdtyb mdt.-yt,bc [fyuh&kbdb reknehekb lf bc-njhbekb rfdibht,bc itcf[t,8 vf[fht,cv[jkjl bc7 hjv fhw thsb byntkbutynbflfvbfybcufy fhw ths v[fhtpt fh uf-vbubf fhw hectsbc lf fhw cfmfhsdt-kjc kfy&qdf74 2 fv,j,c vcf[bj,b ye-wf [e,ekfdf8

  3lqtdfyltkb vjdktyt,b xtvpt7 cf-,tlybthjl fh fbcf[t,f7 sevwf7 hf smvfeylf7 vo.byc ytufnbehb ufvjyfsmdfvt,bcvjcvtyf lf fhf v[jkjl bvbnjv7 hjvofhvjij,bs s,bkbcblfy dfh8 xtvsdbcufeut,fhbf7 hjujh itb&kt,f flfvbf-yt,bcflvb lfvjrblt,ekt,bc itwdkfgjkbnbrehb vjdktyt,bc cfae&dtkpt0bct7 pju]th vtcvbc s,bkbcbc cfvfhs-kbfyb rhbnbrf7 hjvtkcfw dtsfy[vt,bbvbc vbe[tlfdfl7 hjv tc fh vcbfvjdyt,c742 fv,j,c vjcrjdtkb lbpfbythb vb[t-bk mdhbdbidbkb8

  3cfibytkt,ff7 hjltcfw cjwbfkehmctkt,ib vtrbs[t,bfy 2 3hfnjv w[jd-hj,c hectsib7 se vbbxytdc vfc jregfynmdt.yfl0 tc vbesbst,c v[jkjl bvfpt7hjv ,tdhvf hectsib cfthsjl fh bwbc7hfnjv sdkbfy cfmfhsdtkjib hectscjregfynfl8 sevwf7 vb[fhbf7 hjv hects-ib rbltd &fkbfy ,tdhbf flfvbfyb7 hjv-kt,cfw e.dfhs cfmfhsdtkj vstkb fvghjgfufylbc vbe[tlfdfl7 fvbnjvfw7 vterdt yfrkt,fl dhtfubht, kfy&qdf-ub-yt,fpt74 2 fv,j,c ghjlbecthb lf vcf-[bj,b lbfyf ythctcjdf8

  MOSLENTA.RU

  ,BPYTCB LF GJKBNBRF

  SE YFWT,C [VF FH XFDFRVTYLBYTS7VJCRJDIB MFHSDTKT,BC VBVFHSFUHTCBF FH XFW[HT,F888

  LBF[7 hfw eahj lbl[fyc vbtwtvf itcf&kt,kj,f bv-gjhnbjhc7 xfuhjc flubkj,hbdb ,bpytcb7 vbs eahjlblb [ybs uflfblt,f cfmfhsdtkjc ghjuhtcbw7 2 fvbcitcf[t, sce fyfkbpbcf lf ghjuyjpbht,bc wtynhbc lb-htmnjhb7 trjyjvbcnb df[nfyu zfhfbf cjwbfkeh mctk-ib othc8

  zfhfbf fqybiyek ufyw[flt,fc fynbltvgbyuehbrfyjybc vbqt,fcsfy lfrfdibht,bs frtst,c7 hjvtk-cfw cfmfhsdtkjc vsfdhj,f ef[kjtc vjvfdfkibvbbqt,c lf bub @[email protected]_ okbc bfydhblfy itdf &fkfib8

  2 okt,bc ufyvfdkj,fib cfe,fhb b.j7 hjv fynb-ltvgbyuehb rfyjyb hjujh fhf udfmdcj888

  vjlbc fynbltvgbyuehb rfyjyb lf ,bpytcbc thsbyfobkb ufb&f[bc7 hf cfzbhjf fctsb rfyjybj888

  fynbltvgbyuehb rfyjyb ybiyfdc7 hjv flubkj,-hbd vofhvjt,tkc7 ew[jehb bvgjhnbjhb sdbsqb-ht,ekt,fpt lf,fkb afcbs dtqfh ufeotdc rjyre-

  htywbfc8 cf,jkjj ]fvib flubkj,hbd vofhvjt-,tkc t&ktdf ifycb ufydbsfht,bcf7 bmvyt,f cfveifjflubkt,b lf &kbthlt,f thjdyekb trjyjvbrf8 th-sb it[tldbs +lf fctw fhbc vidtybthb bybwbfnb-dff8 sevwf7 ewt, ufvjxylyty bvgjhnpt vjveifdt3lbcnhb,enjht,b47 hjvkt,bw sehvt fvfib cfibi-hjt,fc [tlfdty lf vjcf[ktj,fc 3fcofdkbfy4 hjvfvfy itb&kt,f7 ghjlemwbbc qbht,ekt,f ufpfhljc8

  bvfc rb evfkfdty7 hjv7 se fv mdt.fyfib flubkj,-hbdb ,bpytcb dth ufydbsfhlf7 cf,jkjj ]fvib th-s[tk-jh]th-idbl]th bfafl vb.bldbc vtht tc ghj-lemnb ths,fifl bct uf&dbhlt,f7 hjv vjv[vfht,t-kbw7 flubkj,hbdb ,bpytcvtybw lf vskbfyj,fibmdt.fyfw 2 ofut,ekb lfhxt,f8 hfw eahj lbl[fycvbtwtvf itcf&kt,kj,f bvgjhnbjhc7 xfuhjc flub-kj,hbdb ,bpytcb7 vbs eahj lblb [ybs uflfblt-,f cfmfhsdtkjc ghjuhtcbw7 2 fw[flt,c zfhfbf8

  DF[NFYU ZFHFBF5

  MDT.FYF OFUT,EKB LFHXT,F=HFW EAHJ LBL[FYC VBTWTVF ITCF&KT,KJ,F

  BVGJHNBJHC7 XFUHJC FLUBKJ,HBDB ,BPYTCB7VBS VTNFL UFLFBLT,F CFMFHSDTKJC GHJUHTCBW

  UFYFSKT,BC VBYBCNHB

  EFH.JAC BYAJHVFWBFC7

  HJV PEULBLIB BYCGTMWB-

  BC UFUPFDYF UBJHUB

  UF[FHBFV LFFDFKF FQYBIYEKB byajhvfwbf hfvltybvt lqbc obyfs

  peulblbc ths-thsb crjkbc .jabkb lbhtmnjhbcbf rthpfbfc idbkvf ,fxfyf ityutkbfv uffdhwtkf8

  cfmfhsdtkjc ufyfskt,bc7 vtwybtht,bc7 rek-nehbcf lf cgjhnbc vbybcnhbc vb[tbk ,fnbfi-dbkbc smvbs7 ufhlfwdkbk bf rthpfbfc cfmvt-pt ufvj&bt,f vbvlbyfhtj,c lf se itltufl vb-cb ,hfktekj,f ufvjbrdtst,f7 bc vpfl7 fhbc sf-yfvlt,j,f lfnjdjc8

  3,tdh]th vfmdc ufw[flt,ekb7 fhfyfbhb fctsbbyajhvfwbf fh .jabkf8 hjujhw bwbs7 vbvlbyf-htj,c ufvj&bt,f7 hjvtkbw fv vbvfhsekt,bs cfr-vfjl fmnbehfl veifj,c8 gbhdtkbdt lqblfy dfv,j,-lb7 hjujhw rb fv vbvfhsekt,bs cfvbybcnhjc fyxtvb htfubht,f uf[lt,f cfzbhj7 fhfvfhnj behb-lbekb7 fhfvtl vjhfkehb gfce[bcvut,kj,fw7 vpfldfh7 lfdnjdj sfyfvlt,j,f47 2 ufyfw[flf vb[tbk,fnbfidbkvf8

 • 6

  1 !#$8 GFHFCRTDB7 % BDKBCB7 @_!) OTKB8

  LQTDFYLTKB yjvhbc cnevfhbf cfpjufljt,bcsdbc rfh-ufl wyj,bkb gbhjdyt,f7 cfthsfijhbcj cfpjufljt,f3cnfkbybc4 sfdv]ljvfht UHBIF JYBFYB8 vfc vrbs{dtkbcsdbc uf-cfpbfht,tkb fmdc lblb {ybc yfkjkbfdt,-yfjwyt,fhb bltf7 hjvkbc{jhwitc{vfw lblfl offlut,f mdt.ybc trjyjvbrfcj7 fw{flt,c8

  FHBC BLTF=2 ,FNJYJ UHBIF7 cfyfv vsfdfh cfsmvtkc

  bn.jlts7 us{jds7 lqtdfyltkb vjdktyt,bcitcf{t, ufudbpbfhjs smdtyb vjcfpht,f8

  2 vujyb7 ufyvfhnt,f fh fhbc cfzbhj7 [email protected][email protected] otkc 3mfhsekvf jwyt,fv4 cekpt vj-ecohj fhfvfhnj cfmfhsdtkjc7 fhfvtlmfhsdtk {fk{c7 vfuhfv 3fvthbrf uff{fht,cdbyvtc7 ufyf0=4 jrtfybcufqvtkt,vf rfntuj-hbekfl vjcs{jdtc {tkbceakt,fc 3.jd-kbcvjvwdtkb4 rj/f,bnfwbf lf fvbs mdt.-ybc ufydbsfht,fc vt-% ,jh,fkb lfe.tytc7fye mdt.fyfib vt-% rjkjyf uffxbytc8 wyj,b-kbf7 hfw cfertstcjf yfwbjyfkt,bcsdbc7 bclfvqegdtkbf mdt.ybcf lf vvfhsdtkb gfhnb-bcsdbc8

  vbvlbyfht gjkbnbrehb mfjcb bctd uf-htit &fkt,bc lfrdtsbs 2 vt-% rjkjybc vbth{jhwbtklt,f7 vfy erdt itbobhf vpfhlb gj-kbnbrjcb7 gfhkfvtynbc sfdv]ljvfht bhfr-kb rj,f{b &t lf rdkfd bs{jdc vc{dthgkc 2vtjht vsfdfhb ltlf,j&bc 2 ubjhub uf{fhb-fc ufvjwdkfc8 rjhblfpt .jdtksdbc njhb-fljhb dth bvfh]dt,c7 pju]th cojhtl bcfqvjxylt,f {jkvt obstkb kf,flf7 hjvtk-cfw ufdtit,ekb {fhb hmt,bs x{dthfdc8

  xdty cojhtl bc ufvjewltkb njhbflj-ht,b dfhs7 hjvkt,cfw fhf ajkflbc7 fhf-vtl kthovbc lfiyt,b udbg.hbf {tks lfbvbs dbuthbt,s hectsbc bvgthbfc8 ahs{-bkfl7 mfhsdtkt,j=

  {tkbceakt,f eylf vb{dltc7 hjv vfc t,-h&dbc fhf {fk{bc hfqfw yfobkb7 fhfvtl af-hekb &fkf 2 vt-% rjkjyf7 hjvtkbw {fk{bccf{tkcff fvjafht,ekb lf se 3mfhsekbjwyt,f4 {fk{bc evhfdktcj,bc v{fhtc fhlflut,f7 cojhtl bc evhfdktcj,f uflfed-kbc7 hjujhw vjc.blek vt{est rjkjyfc7bct {tkbceakt,fc8

  v{jkjl bdfybidb-kbc bybwbfnbdf ghj-gjhwbekb fhxtdyt,bc7fye vhfdfkgfhnbekbgfhkfvtynbc itmvybcitcf{t,7 b{cybc mfhs-dtk {fk{c lf {tkb-ceakt,fc bv ehx{e-kbcufy7 hjvtkcfw mdt-.fyfib fhtekj,f eylf8jqjyl fhxtdyt,b eylfxfnfhltc fhxtdfybs lffhf vjc.bldt,bsf lflfybidyt,bs8

  2 ,fnjyj uhbif7 fk-,fs7 uf{cjds7 ufcekbcfereybc ,jkjc smdty-ufy bynthdbe fdbqt vbv-lbyfht gjkbnbrfpt lfcnfkbybc atyjvtypt7 vfccfsfehfl /mjylf 2 3hjujhw qvthsc7 bctcnfkbycfw48 vf{cjdc fvfy vrbs{dtkbc byntht-cb ufvjbodbf8

  bynthdbec wyj,bkb rhbnbrjcb lf vothf-kb rbn f f, fib &t ufvj t{vfehf7 hj vtkv fwepfhvfpfhb lflt,bsb htwtypbf ufvjfmdt.yfufptsib8 itvlujv bc othbkb rht,ekibw rbitbnfyf8

  bynthdbeib cfe,fhb udmjylf !)%^ okbc )vfhnbc nhfubrek vjdktyt,pt7 hjvkbc fmnb-ehb ofhvjvflutytkbw7 hjujhw cfjhufybpf-wbj rjvbntnbc otdhb7 smdtyw b.fdbs8 cnfkb-ybc bltt,bcflvb cb.dfhekb lf gfnbdbcwtvflqtvlt fh ufuytkt,bfs7 hfcfw vjovj,c smdt-yb {esnjvtekb 3cnfkbyb47 hjvkbc $ njvbwerdt vbbqj vrbs{dtkvf8 ljrevtyneh vfcfkf-pt lf.hlyj,bs ufyb{bkfds hjujhw tgjmfc7bct cnfkbybc itvjmvtlt,fc7 vbc atyjvtyc8

  bv ijhtekb bynthdbec uflfcf{tlblfyhfc bn.dbs7 lqtdfyltk gjkbnbreh lf cjwb-fkeh .jafpt7 hfc tkjlbs lf hf vbdbqts0

  2 hfcfw dtkjlb7 bc vbdbqts= dtkjlb 2cfmfhsdtkjc nthbnjhbek lfyfotdht,fc7thjdyekb nhflbwbt,bc vjikfc7 tybc ofh-.dyfc7 vothkj,bc7 stfnhbc sdbct,hbd ltu-hflfwbfc7 yfwbjyfkehb reknehbc ufqf-nfrt,fc7 thjdyt,fsf7 flfvbfysf7 rkfcsf ij-hbc erblehtc lfgbhbcgbht,fc lf cb&ek-dbkc7 isfvjvfdfksf sfdfidt,ekj,fc lfobyfgfhsf egfnbdwtvekj,fc7 gfnhbjne-kb uh&yj,t,bc vfc{hfl fult,fc lf cb.df-hekbc7 hjujhw wyt,bc ufmhj,fc8 dtkjlbibvibkc7 ibic7 rfwbc rdkfc lf flfvbfybc ey-lj,kj,fc vtjht flfvbfybc vbvfhs888

  fh dtkjlb7 se fct ufydbsfhlt,jlf7 yf-obkj,hbd vfbyw7 upt,bc vityt,kj,f7 fhdabmhj,lb7 se fv cbvfqktt,c vbfqotdlf rfd-ibhuf,vekj,f7 xdtekt,hbdb flfvbfyt,bc-sdbc se fct {tkvbcfodljvb uf{lt,jlf ufhtcfv.fhj7 fh vtujyf7 se xdtekt,hbd flfvb-fyc $-% otkboflib itt&kj vbkbjythb

  CNFKBYBCVFDPJKTEVB888

  S,BKBCBCCTVBYFHBFIB

  ufv{lfhb.j8 fh vtujyf7 se e,hfkj vjrd-lfdc itt&kj uftrtst,byf bc7 hfw xdtyb lhjbcpqfght,bc obuyibw fh ofvbrbs{fdc7 vfuhfvfhw bc vtujyf7 cfvvbkbjybfy mdt.fyfib w{jd-hj,ltc #__ vbkbjythb lf vjcf{ktj,bc ev-hfdktcj,f cbqfhb,bc pqdfhc vbqvf b.jc8

  2 smdtyb fphbs7 hf fhbc .dtkfath fvbc vb-ptpb0

  2 rfgbnfkbpvb= rfhk rfewrb othlf5 3gbh-dtkb kf{dfhb bvfc7 dbyw gbhdtkvf itvjqj,fvbof lf smdf tc xtvbfj48 xtvb cneltynj,bc

  lhjc nhfvdfbc dfujyib gbhdtkt,bvj&fkfltt,b lf sfd{tlt,b flbjlyty8,jkjc 2 byntkbutynt,b8 )_-bfy okt,-ib7 hjltcfw cf{fk{j ljdkfsbc vf-cj,hbdb lfnfwt,f lfbo.j7 gfnbjcfyvfbyntkbutynvf flfvbfyt,vf fh brflhtcbc7 hfw fh trflht,jlfs7 sfd{tlvf lfvj&fkfltv rb sfd{tlehfl lfbnfwfcf{fk{j ljdkfsb lf cojhtl lfvnf-wt,tkb fcofdkbc lqtc bv uf&fhwdekrfwc w{jdht,bc otcc8

  2 fb7 thsb yfstkb vfufkbsb5 ufvjv-wtvkj,f 3cfvij,kjib47 cflfw ufysfd-ct,ekb b.j %_-vlt ufptsbcf lf ;ehyf-kbc htlfmwbf7 hjvtksfufyfw pjub bc-bc b.j at{c blufvlf7 thsvf sfd{tlvfrfwvf .dtkf thsfl ufvj.fhf mexfib lfityj,f sfdbcb cehdbkbs dbqfwfc fxe-mf7 se vb/.blf8 yese itb&kt,f cflvt hjvtkb-vt mdt.fyfib vcufdcb mvtlt,f vj{ltc ltvjrhf-nbbc cf{tkbs0

  2 xdty fh udmjylf fhw cfiefkt,f lf7 fk-,fs7 fhw eyfhb7 hjv xdtyb fkfkb ihjvbsvbkbjyt,b udtijdyf7 vfuhfv lfvthoveyts7hjv ibvibkbs mdt.fyfib fhfdbc fh ibjlf8lqtc hjv smdtyb htlfmwbf ,j{xffrhekbrfhlfrfh lflbc lf {fy cfl itb.e;t,f lf {fycfl7 smdtyc epfhvfpfh ybzcf lf ufmfyt,fcituyt,ekfl hjv fdbohjt,ty7 tc yese lf-yfifekb fh fhbc0 fy tc flfvbfybc eakt,f-sf firfhf afhek lfhqdtdfl fh eylf fqb-yec{jc lf bc eylf b.jc v{jkjl vbqotdflfqbfht,ekb7 hjv rfwb rfwpt s{jdlt,f0

  2 ,fn jyj uhbi f7 tct b ub 7 s mdty ufv j-hbw{fds flfvbfyeh afmnjhc lf .dtkf vfyrb-th v{fhtc tgjmfc vbfoths0

  2 yfvldbkfl fctf7 .dtkf lqtdfyltk lf-yfifekc cjwbfkehb cfae&dtkb fmdc7 vfuf-kbsfl7 ofhcekib cfodfdbc mehlj,fc cj-wbfkehb cfae&dtkb fh /mjylf7 hflufysdbsjy cfmjytkb qbhlf &fkpt bfab8 fct-

  dt b.j gehb lf c{dflfc{df cfvjv{vfht,kjcfmjytkb8 lqtc .dtkf tc ghjlemnb bvlt-yfl uf&dbht,ekb lf pju]th {tkvbeodlj-vtkbwff7 hjv vbcb mehlj,f flfvbfybc fh-ct,j,bcsdbc fewbkt,kj,fc ofhvjflutyc8lf se lqtc xfltybk lfyfifekc dbyvt lfo-dhbkt,bs ufvjbrdktdc7 afmnj,hbd vbptpcitbcofdkbc7 fewbkt,kfl fqvjfxtyc7 hjvlfyfifekb cojhtl ajhvfwbbcf lf {tkb-ceakt,bc vbptpbsff ufvjodtekb8

  2 lfluf lhj lf vjvtynb7 hjv gfhkfvty-nib w{jdht,fufvjdkbkvf lf cf{tkv-obajt,hbdfl vjfphjdyt flfvbfyt,vfvjb.fhjy sfdb7 vjvfdfk cfgfhkfvtynjfhxtdyt,ib fvbc epfhvfpfhb cfiefkt-,f vbcwf {fk{c ,fnjyvf ,b&byf bdfybi-dbkvf7 ghjgjhwbekb fhxtdyt,bc itvj-nfybs8 {jv fh ubabmhbfs7 smdtyb fpht-,b gfhkfvtynbc nhb,eyblfy uff{vbf-yjs0

  2 f{fkufphlj,f udcf.dtlehj,c7smdtyb gjkbnbrf lf smdtyb fityt,e-kb w{jdht,f rfhub hjv .jabkb.j7sfdpt fh lfutv{j,jlfs7 fvbnjvsmdty fhfathib fh eylf vbbqjs vj-yfobktj,fj8 bc rb fhf7 yfwbjyfkb ubf

  yjlbf sfdbclhjpt bynthdb-eib fv,j,lf7uhbif jybfyc lfvbcsfyt,c bpj-kfwbf se fh uf-dertsts lf{tkbceakt,fibvjdblyty7 xdtyf e w b k t , k f llf ud{ dht nty j8vt fh dbwb ubfyjlbf hf df;rf-wbf lf ite&kbfse fhf vfc xtvbbpjkfwbf7 vfu-hfv vt rb yfvldb-kfl itvb&kbfxtvb okjdfyt,bcvbe{tlfdfl7 th-sb vfuhfl vbd;t-;j8 se fhxtdyt,bvfhskf xfnfh-

  lt,f ,fnjyb ,b&byfc vbpfylfcf{ekj,bs7{fk{bc vjs{jdybs lf rfyjybtht,bs7 lfh-oveyt,ekb dfh7 !_ fsfcb rfwb cfmfhsdtkjibyfvldbkfl vjbyljvt,c7 db.j vfsb hxtekblf uekohatkfl ute,yt,bs7 bvtlt,cfw uf-devfhskt,8

  2 vfbyw7 hf bmyt,f smdtyb &bhbsflb upfd-ybkb fvjvhxtdkbcflvb0

  2 vt fh lfdgbhlt,b lf fhw itvb&kbf it-dechekj7 hjv fdfqjh&byt, rjktmnbdbpf-wbfc7 bylecnhbfkbpfwbfc7 vhtodtkj,fc lfcjakbc vtehytj,fc7 itdmvyb ,bhsdekcf{tkvobajc8 hf smvf eylf7 fvbc cfiefkt,ffh vtmyt,f7 vt vfmdc vjrkt ufyfw{flb 2 mfh-sdtkb {fk{b eylf lfdfhoveyj7 hjv cnf-kbypt itmvybkb .dtkf ,jhjnb vbsb .fk-,b lf wbkbcvofvt,kehbf7 hfcfw {fyuh&kb-db rdktdbc itvltu fvnrbwt,ty hjujhw he-cb7 bct ew{jtkb vrdktdfhb bcnjhbrjct,b8cnfkbyb lqtc vcjakbjc yjvth gbhdtk vj-mfkfmtl bsdkt,f7 3hjv tkbw ofhceki b rbfh uflf,fhulf7 fhfvtl vjvfdfkib ufyb,yf4+l t ujkb 8

  hjujhw {fk{bc jabwbfkehofhvjvflutytkc7 vtmyt,f cnfne-cb7 db,h&jkj cnfkbybc ytinbccfmfhsdtkjib uflvjcdtyt,bcs-dbc8 hjujhw ltgenfnb lf cfth-sfijhbcj cfpjufljt,f 3cnf-

  kbybc4 sfdv]ljvfht7 {tkbceakt,fc dfb-&ekt, ufvjfsfdbceakjy s,bkbcbc .jab-kb vfhskvflblt,tkb cfcekbthj ctvbyf-hbbc ityj,f7 cflfw !()$-!()) okt,ib cofd-kj,lf lf w{jdhj,lf bjct, ,tcfhbjybc &t]eqfidbkb lf ityj,bc ajbtib vjto.jc vfd-pjktevb cnfkbybc ytinbc vjcrjdbc obst-kb vjtlyblfy vbc cfvij,kj cfmfhsdtkjibuflvjcfcdtyt,kfl8 hectsbc {tkv&qdfyt-kj,fc fh eylf fhw vbcb cf{tkvobaj7 fhwajhvfwbf lf fhw vbcb cf{bc lfyf{df8 fvlt-yfl7 hjujhw cfmfhsdtkjc qdb&kb idbkblf vcjakbjc elbltcb jvbc vjvut,bv{tlfhsvsfdfhb7 hjvtkbw ufybcdtyt,c c{dfmdt.ybc wtynhfkeh vjtlfypt7 eylf uflvjc-dtyltc sfdbcb mdt.ybc wtynhfkeh vjtlfypt8

  s,bkbcib itbmvyt,f nehbcnekb cnf-kbyehb vfhihenb5 s,bkbcbc vfhskvflb-lt,tkb cfcekbthj ctvbyfhbf7 vsfovbylf+rtrtc cfakfdb7 rerbbc cfcfakfj +cnfkbybcgbhdtkb vteqkbc trfnthbyt cdfyb&bc cfa-kfdb7 fdkf,hbc fhfktufkehb cnfv,f7s,bkbcbc pqdf +cnfkbybc bybwbfnbdbsfityt,ekb7 s,bkbcbc tkvfdfk-dfujyitv-rtst,tkb mfh{fyf7 s,bkbcbc j,cthdfnj-hbbc .jabkb ityj,f7 s,bkbcbc vtnhj7 )vfhnbc vjtlfyb vihfk {blsfy +cflfw eylffqlutc cnfkbybc &tukb7 hjvkbc fckbw vtvfmdc8 fvbc itvltu cnfkbyehb vfhihenbufuh&tklt,f mfkfm ujhib +cf{k-vepte-vb7 mesfbcib +utkfsb7 cflfw vfc cehlf cb-wjw{kbc ,jkj okt,b uftnfht,byf +frf-rb vutkf&bc yffv,j,b7 mesfbcbc wb{t7 cf-lfw gfnbvhj,fib bv.jat,jlf bjct, ]e-qfidbkb7 xj{fnfehb +{blbcsfdb7kb{fehb +wfw{db7 hjvkbc mdtifw bcnjhb-ekb cbn.df ofhvjsmdf cjcj ]eqfidbk-vf ,jh]jvb +kbrfyb7 cflfw #-]th lfbc-dtyf ,tkflvf7 o.fkne,j +1^ f,fpfyf7 cf-lfw vrehyfkj,lf cnfkbyb7 lfcfcdtyt,t-kb cf{kb7 hjvkbc tpjibw rfnfcnhjaf uf-ybwflf cfajcnj sdbsvahbyfdvf7 hjvtkbwcfmvbfyb mfqfklt,bs fvfhfut,lf cnfkbyc7,fsevb +yfdsj,uflfvveifdt,tkb mfh{fyf,fhw{fyfib7 ,fsevbc cfgfnbvhj +cflfwgbhdtkfl lffnecfqtc ]eqfidbkb lf rb-ltd c{df vhfdfkb flubkb7 hjvkt,bw vj-vfdfkib rbltd eahj lfpecnlt,f8 thsbcbn.dbs7 tc bmyt,f veptevb vstkb cfmfhs-dtkjc vfcinf,bs8

  2 dby ufyfut,c lf e{tkv&qdfytkt,c fv cfmvtc02 s,bkbcib fhct,ek cnfkbyeh vfhi-

  henc se cfsfyflj htrkfvf ufertsf {tkb-ceakt,fv7 nehbcnekb yfrflb s,bkbcbc vfd-pjktevib rfbhjc veptevbc lfvsdfkbtht-,tksf hfjltyj,fc ufenjklt,f7 hfw mdt.-ybc ,be]tnbc yf{tdhbc njkafhlb bmyt,f8tc fh eylf b.jc rth&j ,bpytcbc cathj7 vfc{tkbceakt,f eylf ufyfut,ltc7 fy cfgfhn-ybjhj ajylb lf vbcb ,be]tnbw vbpyj,hb-dfl cjwbfkeh lfwdfpt eylf b{fh]t,jltc8

  se .jdtkbdt fvbc ufrtst,fc xtvc cb-wjw{ktib dth vjdfcoht,7 itdmvyb bvbc vnrb-wt cfae&dtkc7 hjv vjvfdfkib7 dbcfw vt vb-dbxytd xtvc vtvrdblhtl7 vfy ufyfuh&jc xtvblfo.t,ekb cfmvt lf ,jkjvlt vbb.dfyjc tcrtsbkij,bkehb vbpfyb8

  2 hjujh vbbqt,c fv bltfc mdt.ybc vj-cf{ktj,f7 cf,jkjjl hf ufvjdf fmtlfy7 fh db-wb7 fvbc lqtc ufyzdhtnf &ytkbf7 vfuhfv ofh-vfnt,fc rb ubcehdt,s=

  FKTRJ FCKFYBIDBKB

  UHBIF JYBFYB

  S,BKBCBC CFCEKBTHJ CTVBYFHBF

  B8 CNFKBYBC CFAKFDBOBSTK VJTLFYPT

 • 7

  1 !#$8 GFHFCRTDB7 % BDKBCB7 @_!) OTKB8

  REKNEHF/BCNJHBF

  S,BKBCBC jgthbcf lf ,fktnbc cf{tk-vobaj frfltvbehb stfnhbc !^*-t ctpjybc,jk j cfghtvbthj cgtmnfrkb uf{klfs;jh; ,bptc lfedbo.fhb jgthf 3rfhvtyb4ghjcgth vthbvtc fvfdt cf{tkojlt,bc yjdt-kbc vb{tldbs8

  ghtvbthf itluf gfhbpib !(*% okbc #vfhnc7 s,bkbcbc jgthbc +3cfpfa{ekj4stfnhib rb !((% okbc !% jmnjv,thc8

  kb,htnjc fdnjht,b fhbfy fyhb vtkb-frb lf keljdbr /fktrb8

  e,tht,tkb cgtmnfrkb ofhvjlutyb-kbf cfv fmnfl8 lfvluvtkb lbhb;jhb pf-pf fpvfbafhfidbkb7 lfvluvtkb ht;bcj-hb ktdfy oekf&t7 cgtmnfrkbc ofv.dfybht;bcjhb trfnthbyt utkfidbkb8 stfn-hbc cfv{fndhj {tkv&qdfytkb ,flhb vf-bcehf&t8

  ghtvbthbc gbhdtk lqtc ofv.dfy gfh-nbt,c fchekt,lyty stf ltvehbidbkb7 fy-pjh {blfitkb lf ujxf f,ekf&t8

  cgtmnfrkib vjyfobktj,lyty fctdtjgthbc cjkbcnt,b 2 ybyj xfxef7 sfvfpcfubyf&t7 f{fkufphlf cnf;bjht,b 2jsfh ibibyfidbkb7 ubub ububytbidbkblf c{dt,b8 sbsjtekvf vfsufyvf lblbisf,tzlbkt,f vjf{lbyf vcvtytkpt8

  ghtvbthbc vtjht lqtc vf.eht,tkblblb bynthtcbs tkjlf ljy ;jptc7 lhf-ueyt,bc rfghfkbc cjkj itvchekt,tkcpehf, fy]fafhb&tc7 hjvkbc cfcwtyj lt-,benc lblb ofhvfnt,f {dlf obkfl8

  pehf, fy]fafhb&bc gfhnybjhb uf-{klfs f{fkufphlf7 evidtybthtcb vtwj-cjghfyj bhbyf fktmcb&t 2 rfhvtyb7 hj-vtkvfw cfvb cffsbc ufyvfdkj,fib cbvaj-ybehb jhrtcnhbc vecbrbc isfv,tzlfd;qthflj,fcsfy thsfl elbltcb cbfvjd-yt,f vjudfybzf8 vfy jcnfnj,bs7 vfqfkbutvjdyt,bs7 fhnbcnbpvbs vj{b,kf vf.e-

  ht,tkb8 tcrfvtkbj7 njhtfljhbc ,ho.by-dfkt gfhnbf bvqthf dfyj ufkefidbkvf7cjaktkb ujujyf vbrftkf 2 bhbyf sf,j-hb&tv7 lfcfvf{cjdht,tkb cf{tt,b itmv-ytc ktdfy vfrfhb&tv7 fktmcfylht ltrfyj-b&tv7 bhf bjct,b&t-vfvfkf&tv7 tktyt ]fy-]fkbfv lf c{dt,vf8

  rfhvtybc ghtvbthfv eyfrkjl xfbfhf8vhfdfkathjdfy rjcnbevt,ib db{bktsbhbyf fktmcb&t7 hfw lbl {b,kc vfnt,-lf vbc ofv.dfy gfhnbfc8

  hjujhw lt,benfynb7 pehf, fy]faf-hb&t cfjwfhb lfvf]tht,kj,bs7 fhnbc-nekfl ofhcluf vf.eht,kbc obyfit8

  ,flhb vfbcehf&bcf lf pfpf fpvfbaf-hfidbkbc {tklfc[vbs jgthbc !^*-t ct-pjyib fhfthsb vsfdfhb gfhnbf bvqthtc

  RKFCBREHB VECBRF

  PEHF, PEHF,BC &T FY}FAFHB&BC

  OFHVFNT,EKB LT,BENB

  EVODFDTCB CFNRBDFHBf{fkufphlf cnf;bjhvf djrfkbcnt,vf8xdty rjvtynfhb ds{jdts wyj,bk flf-

  vbfyt,c5bytcf vthf,bidbkb5 2 pehf, pehf,bc

  &tv &fkbfy ufudf{fhf7 ehsektcb gfhnbfbvqthf8 lfhoveyt,ekb dfh7 vbcb htgth-nefhb vjvfdfkibw &fkbfy vlblfhb lfvhfdfkathjdfyb bmyt,f8 dekjwfds pe-hbrjc ofhvfnt,ek lt,benc lf deceh-dt,s ufvfh]dt,t,c8

  vtltf fvbhfyfidbk b5 2 sfyfvtlhjdtvcjakbjc cfjgthj cbdhwtib ths-thsbcfbynthtcj jgthff 3rfhvtyb48 lqtdfyltkbcgtmnfrkb b.j cekbc ptbvb7 ,tlybtht,bcufywlf7 gbhflfl vt lblb pehf, fy]faf-hb&bc gfhnybjhb db.fdb vhfdfk cgtmnfr-kib8 de.eht,lb ;jptc lf sdfkoby vtl-uf xtvb pehbrj fy]fafhb&t7 hjvtkbw pt-wbehb cfceatdkblfy fltdyt,lf sdfkcsfdbcb df;bc ofhvfnt,ek ufvjcdkfc8

  3itub&kbfs7 lfvfgfnbvhjs7 vt vjdrf-kb4888 2 ;jptc lfvf]tht,tkb fhbbs lffc-hekf vfy tc fhfxdtekt,hbdb cgtmnfrkb8

  kflj rfyltkfrb5 2 fqahsjdfyt,ekblfdhxb pehbrjc djrfkehb vjyfwtvt,bs8bub xtvc sdfkoby ufbpfhlf7 vfuhfv lqtcyfvqthvf cfjwfhvf cjkj-gfhnbfv7 le-tnvf lf vskbfyfl fv ehsektcb ;jptcgfhnbbc itchekt,fv7 hjvtkbw ufvjw-lbk vjvqthkt,cfw rb ezbhs7 ofhvfnt-,bs uffhsdf sfdb lf sfdbcb rfhbthbc lf-cfo.bcib hsekb ufvjwlf xff,fhf8 dec-vtylb lf ufhbylek lfh,fpc sdfkb uf-lfdfdkt8 vf.eht,kt,b whtvkvjhtekbqbvbkbs cbfvjdyt,bs7 cbs,jsb lf cb.-dfhekbs ecvtylyty evwhjc pehf, fy]f-afhb&tc8

  vjvqthkbcsdbc .dtkfpt lblb ]bk-lj cojhtl vf.eht,kbcufy vbqt,ekb {fy-uh&kbdb fgkjlbcvtynt,b lf cb.dfhekbf8at{pt ofvjvlufhb pqdf vf.eht,tkb ,hf-djc it&f{bkt,bs lf {fyuh&kbdb nfibsf]bkljt,lf cgtmnfrkbc hjujhw ofv.-dfyb gfhnbt,bc itvchekt,kt,c7 bct cgtm-nfrkib vjyfobkt sbsjtek vjvqthfkc7cbvajybehb jhrtcnhbc sbsjtek vecb-rjcc7 ueylc lf lfvluvtk lbhb;jhc7 lblvftcnhjc pfpf fpvfbafhfidbkc8

  YFYF ZBZBYF&T

  lt7 udf[cjdltc5,hb.dvf inehvbs hfw byt,flf fvbs vnthc cb[fhekbs fwbyt,lf7&fkpt &dbhb lf]lf vbcb fwbkt,f8

  vfdfyc eylf7thb thfl fqfh lfhxtc9vfuhfv [fk[b fh itfxdtdc7fhw itfhxtycgfhkfvtynib itzhbcfrty vjojlt,fc9

  fctsbf vbcb yt,flf c[dfudfhfl fhw bmyt,f=

  /jlf7 vfhst,s mdt.ybc vvfhsdtks7]j]j[tsib hjv fh xfdhxts7xdtyb cbn.df es[hfy bvfs7rjljhb lf f[fkujhb dbyw uf.blf7es[hfy bvfs7mfhsdtk [fk[sfy dbyw bakblf9cbc[kbc vojdtk vtdf[itc lfes[hfy xfhxt,clf bvfsfw7 dbyw vfs fhxtyc=

  es[hfy52 ths[vfl7 .dtkf thsfl73w[jdht,bc [bc4 erdlfdt,fclf cfvij,kjc

  uflfhxtyfccfcjt,bs itds[jds

  ufvxtyc=

  lt7 ufycf]jy lfyfhxtyblf stvblfc ufyfxtyb=

  FKTMCFYLHTITYUTKBF

  it&f[t,bs [t hjv [vt,f7fv]thfl tc 3w[jdht,bc [tc4 itt[t,flf se fh udcehc7hjv itdtcohjs fdbc [bkdfc7ahs[bkfl7 &vt,j= &fkpt ahs[bkfl=

  dth lfud.jaty yfwt,fl lf yfwbt,fl7vleqfht cekc se dflhjdts ufwbt,f8

  3w{jdht,bc {t4ye uf{vt,f=

  3HEIMAT AUF ZEIT4 2 cfmfhsdtkjc itcf[t, fdcnhbbc mfkfm uvey-ltyib ljrevtynehb abkvbc ghtvbthf ufbvfhsf8 abkvbc ht;bcjhbf hf-by/fhl ajhcnbyuthb8

  uflfqt,f seitsib vbvlbyfhtj,lf lf abkvib cfmfhsdtkjc vf-qfkvsbfyb v[fhbc eybrfkehb lf ekfvfptcb rflht,b vj[d-lf8 ljrevtyneh abkvib seitsbc vjcf[ktj,bc cjwbfkehb .j-af lf flfs-otct,bf yfxdtyt,b lf ofhvjlutybkbf mfhsekb [fk-[ehb vecbrf8

  abkvbc ghtptynfwbfc #__-vlt cnevfhb7 vfs ijhbc7 cfmfhs-dtkjc trjyjvbrbcf lf vluhflb ufydbsfht,bc cfvbybcnhjc nehbp-vbc thjdyekb flvbybcnhfwbbc7 fdcnhbfib cfmfhsdtkjc cftkxjcofhvjvflutykt,b lf flubkj,hbdb ;ehyfkbcnt,b lftcohyty8

  ljrevtynehb abkvbc ghtvbthbc afhukt,ib nehbpvbc thjdyek-vf flvbybcnhfwbfv cfmfhsdtkjc nehbcnekb gjntywbfkbc itcf[t,fdcnhbfib ghtptynfwbf ufvfhsf8 cnevht,b ufycfresht,bs lfby-nthtclyty cfmfhsdtkjc cfvsj nehbcnekb vbvfhsekt,bs lf mfh-sekb cfvpfhtekjsb8

  SEITSBC EYBRFKEHBRFLHT,B

  TDHJGFIB EXDTYTC

  LFF[KJT,BS cfvb lqbc oby7 fpth,fb]fyekvf v[f-htv lfdbsufht]ib7 xbx[bnehbc rjirbc vbvfhsekt,bscfndbhsj vfymfybs7 mdbibs cfdct njvht,b vbbnfyf7 hj-vkbsfw ,bkbrbc ufvfuht,f lfbo.j8

  For.Ge-csfy cfe,hbcfc lfdbsufht]bc kfdhbcfhmbvfylhbnb rbhbjy jybfyb fw[flt,c7 hjv fpth-,fb]fyekb v[fht wlbkj,c7 ufzhfc cfat[vfdkj ,b-kbrb7 hjv ecfahs[jl vbdblyty xbx[bnehfvlt7 hj-vtkcfw sdkbfy7 hjv vfsb reknehekb vtvrdblht-j,bc &tukbf8

  2 hf vbvfhsekt,bs ufyff[kf cfby;byhj cfveif-jt,b fpth,fb]fyekvf v[fhtv0

  rbhbjy jybfyb5 lff[kjt,bs thsb sdbc oby7 lf-dbsufht]bc cfvjyfcnhj rjvgktmcbc nthbnjhb-fpt7 fpth,fb]fyekvf v[fhtv upf ufb.dfyf xbx[bneh-pt7 bvfc eylf itethsjy cfat[vfdkj ,bkbrb7 coj-htl fvfc frtst,ty f[kf8 vtnb cfveifjc xfnfht,f

  fh itt&kjs7 ,eyt,hbdb obyfqj,f ufexylfs 2rklbc mfyb7 fvbnjv ufxthlyty7 vfiby eylf ftats-mt,byfs7 c[df upf fqfhb.j8

  2 afmnbf7 hjv dbsf-ht,f fhbc cthbjpekb7vfuhfv hfc frtst,c [t-kbceakt,f0

  2 fv itvs[dtdfib xdt-yb vsfdhj,f fhbc ptl-vtnfl ahs[bkb8 vybi-dytkj,f fhf fmdc7 hj-vtkb [tkbceakt,f bm-yt,f8 [tkbceakt,f7hjvtkbw fyt,t,c fpth-,fb]fybc v[fhtc fctsbcf[bc cfby;byhj cfve-

  ifjt,bc xfnfht,fc7 bc [tkbceakt,f fhbc eghbywbgj82 cfltkbvbnfwbj rjvbcbbc vjhbub it[dtlhf bd-

  ybcbc ,jkjc7 s,bkbcib eylf ufvfhsekb.j7 sevwf7tc itd[tlhf fh itluf7 bctdt hjujhw fh itluf tmc-gthnt,bc vbth flubkpt cbnefwbbc itcofdkf8 ufvj-cfdfkb hf fhbc0 d[tlfds7 hjvfpth,fb]fyekb v[f-ht erfy fh b[tdc8 88

  2 xtvb fphbs7 ufvjcfdfkb fhbc ghbywbgekb vbl-ujvf8 tc cfrbs[b vjudfht,flbf7 cfmfhsdtkjc cf[tk-vobajc hjv uffxyltc ghbywbgekb vblujvf8 fpth,f-b]fyb erfy lfb[tdc lf dth uffuh&tkt,c cfby;byhjcfveifjt,c8 fctdt7 fhct,j,c cfthsfijhbcj jhuf-ybpfwbt,b 2 beytcrj7 hjujhw reknehekb vtvrdbl-htj,bc &tukb7 ufthj7 hjvkbc ofhvjvflutytkb dfhshjujhw xdty 2 cfmfhsdtkj7 fctdt fpth,fb]fyb8 fctdtfhbc tesj7 hjvtkbw gbhlfgbh vjybnjhbyuc f[jh-wbtkt,c cfpqdht,pt8 fye7 xdtyb cf[tkvobaj fh b.t-yt,c bv cfthsfijhbcj ,thrtnt,c7 hjvkbsfw itb&kt-,f fpth,fb]fyc itemvyf ghj,ktvf lf uffxthj8

  SFVSF MFHXFDF

  LFDBSUFHT}BC GHJ,KTVFC VTNB GHBYWBGEKJ,F UFLFO.DTNC=

 • 8

  1 !#$8 GFHFCRTDB7 % BDKBCB7 @_!) OTKB8

  FVTH-BVTHBHECSFDB-S,BKBCBC lfvfrfdibht,t-

  kb fdnj,fybc $-rbkjvtnhbfyb vjyfrdt-sb7 hjvtkcfw ajybzfkfib vlbyfhtvnrdhbc ufcodhbd eylf uftdkj7 fqfhfitylt,f8 fvbc vbptpb rb bcff7 hjv veyb-wbgfkehb ufydbsfht,bc ajylb lf vjcf[-ktj,f ufycf[kt,bcf lf rjvgtycfwbbc cf-rbs[t,pt dth itsfy[vlyty8

  hjujhw vua-ib Droa.ge-csfy cfe,-hbcfc ufyfw[fltc7 vjcf[ktj,fcsfy it-sfy[vt,f7 hfvltybvtokbfyb vjkfgfhf-rt,t,bc itvltu7 eitltujl lfcheklf8eo.t,bc wyj,bs7 vityt,kj,bc fhtfkbcvbvlt,fhtl vw[jdht,kt,b rjvgtycfwb-bc cf[bs ! rdflhfnek vtnhpt )__-lfy!___ ljkfhfvlt sfy[fc lf nthbnjhb-blfy ufycf[kt,fc vjbsj[dlyty7 hbc uf-vjw vfssfy itsfy[vt,fc dth vbfqobtc8

  3xfdfnfhts .dtkfyfbhb rdktdf7 hj-vtkvfw fxdtyf7 hjv vjcf[ktj,bc ufycf[-kt,bc fewbkt,kj,f fh bluf lf tc upfvjcf[ktj,fc [tkc fh eikblf8 bv sfy-[bc uflf[lf rb7 hjvkcfw rjvgtycfwbbccf[bs bs[jdlyty7 b.j fhfujybdhekb lfvbcb uflf[lf ite&kt,tkbf47 2 fv,j,tyveybwbgfkehb ufydbsfht,bc ajylib8

  s,bkbcb-hecsfdbc upbc vityt,kj-,f7 hjvtkbw fpbbc ufydbsfht,bc ,fyrvf

  PTVJ BVTHTSB-HFZBC F[FKB

  CFFDNJVJ,BKJUPF ITYLT,F

  PTVJ BVTHTSB-JYBC lfvfrfdibht,tkb upbc vityt,-kj,bc afhukt,ib7 imvthb-pelfkbc *8* rv-bfyb vjyfr-dtsbc htf,bkbnfwbf vbvlbyfhtj,c8 cffdnjvj,bkjupt,bc ltgfhnfvtynbc byajhvfwbbs7 fv lhjbcsdbc fq-ybiyek vjyfrdtspt vbobcf lf [tkjdyehb yfut,j,t,bcvjo.j,bc cfveifjt,b vbvlbyfhtj,c8 ghjtmnbc qbht,e-kt,f @_ ((( ((( kfhbf8

  ptvj bvthtsb-jybc lfvfrfdibht,tkb upf lff[-kjt,bs %@ rv-vlt cbuh&bc bmyt,f8 ptvj bvthtsb-hfzbc f[fkb cffdnjvj,bkj upbs cfx[tht-jybc vfh-ihenb cek vwbht thsb cffsbs vwbhlt,f8

  fv lhjbcsdbc ptvj bvthtsb-hfzbc upbc ghj-tmnbc gbhdtkb kjnbc @8% rv-pt cfveifjt,b lfc-hekt,ekbf7 [jkj [email protected] vt-$ lf vt-^ kjnt,pt cf-veifjt,b vbvlbyfhtj,c8 hfw itt[t,f lfyfhxty vj-yfrdtst,c7 cfntylthj ghjwtleht,b vbvlbyfhtj,c8

  UKLFYEKFC [BLT,BCCFHTRJYCNHEMWBJ

  CFVEIFJT,BLFCHEKLF

  CFHF}BIDBKBC ufvpbhpt7 vlbyfht uklfyekfptfhct,ekb [blt,bc cfhtrjycnhemwbj cfveifjt,b lfc-heklf8 htf,bkbnbht,ekb [blb ueiby ltlfmfkfmbcvthvf rf[f rfkf&tv vthbc vjflubkt bhfrkb ,tyltkbfy-sfy thsfl uf[cyf8

  s,bkbcbc vthbc smvbs7 [blt,b bvltyfl fdfhbekvlujvfhtj,fib b.j7 hjv bcbyb7 afmnj,hbdfl7 sf-dblfy fitylf8

  3fdzfkfib cfvb f[fkb [blb fitylf8 fhct,ekb [b-lt,b ev&bvtc vlujvfhtj,fib b.j8 lfcfo.bcib butu-vt,jlf [blt,bc htf,bkbnfwbbc ghjtmnbc ufy[jh-wbtkt,f7 sevwf fdfhbekj,blfy ufvjvlbyfht7 tc [b-

  lt,b lfdfyuhbtslf itvltu7 afm-nj,hbdfl7 sfdb-lfy fdfityts8 uf-cek otkc lfo.t-,ekb ghjtmnbcufy[jhwbtkt,f-ib ( v ky kfhblfb[ fh]f8 fv;f-vfl lfhxtybkbf

  HECSFDB-S,BKBCBCFDNJ,FYBC AJYBZFKBC

  VJYFRDTSB FQFH FITYLT,F=

  !_ vky kfhbs lffabyfycf7 cfv kjnflb.j lf.jabkb7 hjvkblfyfw vtjhtkjnb fqfh fitylt,f7 [jkj 6 lf 666 kj-nbc cfveifjt,b erdt lfchekt,ekbf8

  3gbhdtkb lf vtcfvt kjnb7 hjvtkbws,bkbcblfy vbvfdfk lf hecsfdblfyvjvfdfk upt,c vjbwfdlf7 lfchekt,e-kbf lf lfhxtybkbf v[jkjl ajybzf-kbc vjyfrdtsb +66 kjnb7 hjvtkcfw fq-ybiyekb f[fkb upt,b eylf vbthst,jlf8dbyfblfy vtjht kjnbc vityt,kj,f dth[th[lt,f7 tc vjyfrdtst,b xdtekt,hbdajybzfkbc fhct,ek upfc lferfdibh-lt,f47 2 ufyvfhnfdty veybwbgfkehbufydbsfht,bc ajylib8

  rbs[dfpt7 butuvt,f se fhf c[df fk-nthytnbekb upbc vityt,kj,f vtjhtkjnpt7 fw[flt,ty7 hjv fv lhjbcsdbcvcufdcb cfveifjt,b lfutuvbkb fh fhbc8

  ITUF[CTYT,S7 hjv hecsfdb-s,bkb-cbc lfvfrfdibht,tkb fdnj,fybc vityt,-kj,f erdt % otkbf7 uh&tklt,f8 vjcf[kt-j,fv upbc fv vjyfrdtspt fdnj,fybc vit-yt,kj,f fhfths[tk uffghjntcnf8 fmvw[jdht,b flfvbfyt,b fv,j,lyty7 hjv vf-sb cfw[jdht,tkb cf[kt,b fdfhbekvlujvfhtj,fibf lf vbvlbyfht cfveifj-t,b vfs cbwjw[ktc cfahs[tc itemvyblf8

  upbc lf[fpdbc cfveifjt,b7 hjvtkcfw itvlujvb rdb-ht,bc ufyvfdkj,fib ufydf[jhwbtkt,s8 fctdt7 ufvo-dfylt,f ief ufv.jab pjkb8 fvfcsfy7 xdty dfveifdt,s&fkbfy cfbynthtcj ghjtmnc 2ufv.ja pjkib dfgb-ht,s dtkj,bkbrbc vjo.j,fc8 vb[fhbf7 hjv [blt,bchtf,bkbnfwbbc ghjwtcib ufvj.tyt,ekb vfcfkt,bcfmfhsdtkjibf ofhvjt,ekb47 2 ufyfw[flf rf[f rf-kf&tv8

  cfhtrjycnhemwbj cfveifjt,b ntylthib ufvfh-]dt,ekvf rjvgfybfv 3rjycnhfmity cthdbcb4 ufyf-[jhwbtkf8 fqybiyek ghjtmnpt ltlfmfkfmbc ,b-e]tnblfy ( [email protected]$ **! kfhb lfb[fh]f8

  RF[TSIB [BKBCFLF ,JCNYTEKBC

  UFLFVFVEIFDT,TKBF[FKB CFOFHVJ

  FVJMVTLLFRF[TSIB7 .dfhkbc veybwbgfkbntnib sfyfvtlhjdt

  cnfylfhnt,bs fqzehdbkb [bkbcf lf ,jcnytekbc uf-lfvveifdt,tkb cfofhvj 3]jh]bfp ytbxhkb4 cf[tkvob-ajc abyfycehb v[fhlfzthbs itbmvyf8

  ofhvjt,bc ghjwtcc ufhtvjc lfwdbcf lf cja-kbc vtehytj,bc vbybcnhbc gbhdtkb vjflubkt ub-jhub [fybidbkb7 rf[tsbc v[fhtib cf[tkvobaj

  hoveyt,eksfy bhfrkb mflfubidbksfy lf cjakbcflfcjakbc vtehytj,bc ufydbsfht,bc cffutynjc lb-htmnjhsfy gffnf it.tkf&tcsfy thsfl uftwyj8

  vsfdhj,bc vbth ufy[jhwbtkt,ekb fuhfhekblfhubc ufydbsfht,bc v[fhlfvzthb ghjuhfvt,b7hjvkbc afhukt,ibw erfyfcrytkb % okbc vfy&bkpt!)_-pt vtnb cfofhvj itbmvyf7 fhbc ofhvfnt,ekb lfitltupt jhbtynbht,ekb8

  3]jh]bfp ytbxhkbc4 [bkbcf lf ,jcnytekbc uf-lfvveifdt,tk vtehytj,fib okbehfl $7___ njyf[bkbc lf ,jcnytekbc uflfveifdt,ff itcf&kt,tkb7fv;fvfl ofhvjt,ekb ghjlemwbf cftmcgjhnj ,fp-ht,bcsdbc fhbc ufyresdybkb8 cfofhvjib lfcfmvt-,ekbf @% flfvbfyb8 rjvgfybf 3uflfvfveifdt,tkb lfitvyf[dtkb cfofhvjt,bc sfyflfabyfyct,bc ghjtm-nbc4 ,tytabwbfhbf8 cfofhvjib ]fvehfl @7(_(7)@_kfhbc bydtcnbwbf ufy[jhwbtklf7 fmtlfy7 ^#[email protected]__kfhb uhfynbf7 [jkj [email protected]%@7___ kfhb itqfdfsbfybfuhjrhtlbnb8

  fqcfybiyfdbf7 hjv @_!# okblfy lqtvlt7 cf[tk-vobajc lf[vfht,bs @__ f[fkb cfofhvjc itmvyf lf-abyfyclf8 cf[tkvobajc abyfycehvf v[fhlfzthfvvtofhvtt,c lfvfnt,bsb ,b&ub vbcwf7 ofhvjt,bc ufy-dbsfht,f-ufafhsjt,bcsdbc8

  REHJHN 3UJLTH&BPT4RBLTD THSBCFCNEVHJC

  VITYT,KJ,F BUTUVT,FREHJHN 3ujlth&bpt4 cfcnevhjc vityt,kj,bc vbpybs

  fzfhbc vsfdhj,f bydtcnjhc t&t,c8 fv vbpybs7 fzfhbc ab-yfycsf lf trjyjvbrbc cfvbybcnhjv ufcf.blfl ufvjbnfyf[ekjc veybwbgfkbntnib7 ujlth&bc eqtknt[bkpt vlt-,fht $!#^ rd8v fhfcfcjakj-cfvtehytj lfybiyekt,bc vbobcyfrdtsb lf vfcpt ufykfut,ekb (^7#* rd8v ityj,f yfut,j,f8

  j,btmnbc cfo.bcb qbht,ekt,f !#% fsfcb kfhbf7[jkj vbcb ufc[dbct,f !( bdkbcbcsdbc xfybiyek fem-wbjypt butuvt,f8 femwbjybc gbhj,t,bc vb[tldbs7bydtcnjhb dfklt,ekbf7 @[email protected]_ okbc #! vfhnfvlt vb-ybvev %_ yjvthpt ufsdkbkb cfcnevhjc vityt,kj-,f lfbo.jc7 [jkj @[email protected]@ okbc ! yjtv,hfvlt cfcnev-hj tmcgkefnfwbfib itb.dfyjc8 femwbjyib ufvfh-]dt,ekb dfklt,ekbf fctdt7 hjv cfcnevhjc fvjm-vtlt,blfy vbybvev @_ okbc ufyvfdkj,fib cfcnev-hjc ghjabkb itbyfhxeyjc lf fctdt lfcfmvt,eksf)_~ cfmfhsdtkjc vjmfkfmtt,b b.dyty8 bydtcnjh-vf cfcnevhjc vityt,kj,fib vbybvev ! %__ ___ kf-hbc bydtcnbwbf eylf ufyf[jhwbtkjc8

  VUPFDHSF YFRFLB$-}TH UFBPFHLF LF888AFCT,B ITVWBHLT,FMESFBCBC cfthsfijhbcj fthjgjhnbc f[fkb nthvb-

  yfkbc vityt,kj,bs ufsdfkbcobyt,ekb vtjht afpbc cf-veifjt,b lfcfchekc ef[kjdlt,f8 vsfdhlt,f afcflbcf lfcf[ehfdbc vjo.j,f8 gfhfktkehfl vbvlbyfhtj,c cfvityt,-kj cfveifjt,bc vtcfvt tnfgb7 hfw cfby;byhj-rjveybrfwb-t,bc vjo.j,fc uekbc[vj,c8 cfvityt,kj cfveijt,b trjyj-vbrbcf lf vluhflb ufydbsfht,bc vbybcnhbc vjflubkt frf-rb cfqbhfidbkvf lf 77cfmfhsdtkjc fthjgjhnt,bc ufth-sbfyt,bc4 lbhtmnjhvf ubjhub xjujdf&tv lffsdfkbthtc8

  f[fkb cfvupfdhj nthvbyfkbc vityt,kj,bc lfc-hekt,bc itvltu fthjgjhnc * ufcfcdktkb +t8o8Gatetmyt,f lf cffsib [email protected]__ vupfdhbc iteath[t,kflufnfht,fc it&kt,c7 hfw fthjgjhnbc ufvnfheyf-hbfyj,fc js[]th ufphlbc8

  3mesfbcbc cfthsfijhbcj fthjgjhnbc ufafhsj-t,f fmnbeh afpfibf8 js[vfult,f fthjgjhnbc ufv-nfheyfhbfyj,f8 f[fkb nthvbyfkbc vityt,kj,bc lfc-hekt,bc itvltu mesfbcbc cfthsfijhbcj fthjgjh-nb lff[kjt,bs jh vbkbjy vupfdhpt bmyt,f ufsd-kbkb47 2 ufyfw[flf frfrb cfqbhfidbkvf8 vityt,kj-,bc lfchekt,bc itvltu mesfbcc tmyt,f sfyfvtl-hjdt nbgbc js[cfhsekbfyb fthjgjhnb chekb-fl eybrfkehb t8o8 vodfyt uflf[ehdbs7 cflfw ufs-dfkbcobyt,ekb bmyt,f qbf dthfylf ufvodfyt,bs8

 • 9

  1 !#$8 GFHFCRTDB7 % BDKBCB7 @_!) OTKB8

  >JABSB MBVBF 2 f,fpfybcf lfcfvpfhtekjc ptlfgbht,bc ufo-vtylbcfc7 lbfcf{kbct,c vbcb yf-ofhvbc hfw itb&kt,f bidbfsflufvj.tyt,fc dehxtds8 fvbc vbptpbbcff7 hjv bcbyb fhf vfhnj w{bvcikbfy7 fhfvtl ]fyvhstkj,fcfwdyt,ty8 f{fkvjlehb gfcnt,bcflf cghtt,bc vfhnbdb itvwdkt-kb rb xdtekt,hbdb &vfhbf8

  YFANFKBYB 2 fv ybdsbtht-,bs7 hjvkbc ,ehsekfrt,c xdt-yb ltlt,b lf ,t,bt,b lblb vjy-ljvt,bs nfycfwvkbc rfhflt,bce]ht,ib lt,lyty7 fhfvfhnjxhxbkc7 fhfvtl7 sehvt7 xdtyc]fyvhstkj,fcfw 3fahs{j,l-yty48 wjnf {ybc obyfs yfanfkbybbv ybdsbtht,fsf yec{fib itbnf-ytc7 hjvtksfw rb,jc ghjdj-wbht,f ite&kbfs8 xhxbkc rbkfdfylbfyb njvcbrt,bw vidtybd-hfl fahs{j,c8

  R,BKBC GFCNF LF UFVJCFD-KT,T,B 2 tc ufycfresht,bsf{fkb sfj,bc gfcnt,c t{t,f7hjvkt,ibw nhbrkjpfyb lfanjhblb ufvjb.tyt,f8 bcbybcf{bafsj ityfthst,bf7 hjvkt-,bw itcf&kjf7 jhufybpvib lfu-hjdltc lf cfdfkfkj itltubufvjbodbjc8 fctsbdt cfahs{tc

  UDTHLB VJFVPFLF JSFH NEHF,TKB&TV

  CBAHS{BKT ,BYFIB7CBAHS{BKT CFVPFHTEKJIB888

  SMDTYSDB

  C7

  LBFCF{KB

  CT,J=

  >JDTKLQBEH .jafib erdt lblb {ybcvfy&bkpt xdtekb cfuyt,bc ufyc{dfdt,ekflitcofdkfc {ibhfl chekbfl vjekjlytkb7pju]th rb7 cekfw7 ztivfhbnfl ufvfjuyt-,tkb itltub f{kfdc8 ,jkjlhjbyltkb

  ufvjrdktdt,bs lflubylf7 hjv pjubth-sb vfsufybc ,byfib ufvelvt,bs .jayfc7cekfw jyrjkjubeh lffdflt,fsf ofhvj-ij,bc ghjdjwbht,f ite&kbf8 fv]thfl vj-ubs{hj,s pjubths vfsufypt5

  ofhvjflutyc r,bkbc vqt,fdbw7hjvtkcfw vfs ufcf{t{ cfiefkt-,t,c evfnt,ty8 hfw itt{t,f uf-vjcfdkt,t,c7 ev]j,tcbf vfsptcekfw efhbc smvf7 dbyfblfy fi-rfhfl ptlvtnj,ff8 gfcnf rb ev-]j,tcbf stshb lf yfnehfke-hb itfhxbjs8

  JYRFYBC O>FKB 2 ufeabk-nhfdb o.fkb itcf&kjf7 mkjhcflf v&bvt kbsjyt,c itbwfdltc7hjvkt,cfw ufcfovtylfl b.tyt-,ty8 fvltyfl7 rfhub bmyt,f7 serbcfcvtkb o.kbc jyrfyc abknhclfe.tyt,s8 fctdt ev]j,tcb bm-yt,f serb vfc fhf vfhnj cfv-pfhtekjib7 fhfvtl cfi{fgtibwlf cff,fpfyjibw lffvjynf;t,s8

  NFKF{BFYB LF &DTKB AT{C-FWVTKB 2 ufhtlfy itvjcekt,cat{cfwvkbc &bht,bs cf{kib vfd-yt mbvbehb yfobkfrt,b itudfmdc2 lfo.t,ekb n.dbblfy7 lfvsfd-ht,ekb gtcnbwblt,bs8 fvbnjvcfzbhjf at{cfwvkbc cfueklf-uekjl ufhtw{df7 /fthpt ufi-hj,f lf itvltu at{cfwvtkt,bc-sdbc ufyresdybk rfhflfib it-yf{df7 hjvtkcfw rfhb velfvvzblhjl lft{eht,f8 &dtkbat{cfwvtkb rb ev]j,tcbf7 .j-dtkudfhb lfyfyt,bc ufhtit vj-

  bijhjs7 serb vbcb {fhbc{bfyflufhtw{df dtqfh {th{lt,f7 tcbvfc ybiyfdc7 hjv j]f{ib vfd-yt mbvbeh ybdsbtht,fsf velvbdo.fhjc byf{fds8

  LTRJHFNBEKB CFYSKT,B 2bcbyb hjvfynbrekb ufyo.j,bc itm-vybc .dtkfpt e{tbhj cfiefkt-,fc ofhvjflutyty7 fctsb kfvf-pb &dbhbfyb cfyskbc asbkb7 cb-vfuhbcf lf eahj sfyf,fhb odbcepheydtkcf.jafl7 {ibhfl n.dbfcitbwfdc7 hjvtkbw /jhvjyfkehlbc,fkfycc bodtdc8 ,byfib vbcblfuhjdt,f rb {tkc eo.j,c rb-,jc e]htlt,bc ofhvjij,fc8

  /FTHBC UFVOVTYLT,B 2 fvcghtt,bc qhvfl xfceysmdbc it-ltufl itcf&kjf7 ptlf cfceysmbupt,bc fyst,bc it.hf8 /fthbc ufv-ovtylt,b {ibhfl itbwfdty vmhj-kfd ybdsbtht,t,c7 hjvkt,bwjhufybpvib fdsdbct,bfyb e]ht-lt,bc phlfc ghjdjwbht,ty8 ne-fktnib /fthbc ufovtylbc vfh-nbdb {th{bf nefktnbc mfqfk-lbc hekjyib hfvltybvt odtsbtsthjdfyb ptsbc xfodtst,f8

  GKFCNBRFNBC ,JSKT,B LFRJYNTBYTHT,B 2 anfkfnt,b lf,bcatyjkb A8 tc bc ybdsbtht-

  ,t,bf7 hjvkt,cfw itcf&kjf7 yt-,bcvbthb gkfcnbrfnb itbwfdltc8fvbnjv eylf twfljs7 hjv gkfc-nvfcbc zehztkib lblb {ybcxfc{vekb o.fkb lf xflt,ekbcfrdt,b fh b.bljs8 fh itb&kt,fgkfcnbrfnbc rjyntbytht,ib cfz-vkbc ufw{tkt,f lf ev]j,tcbf7fctsb zehzkbs cflbkt,b fhfnfhjs8 egbhfntcj,f kbsjyt-,bc sthvjct,c vbfybzts7 cfcvtkbo.fkb rb vbybc ,jskib xffc{bs8

  CFQT,FDT,B LF KFMT,B 2 tct-yb cfrvfjl cfibib mbvbehb yf-thst,bf7 vfs ijhbc bctsb xdt-ekt,hbdbw rb7 hjujht,bwffdsmdfs7 ahx{bkbc kfmb8 vfsbjhsmkbc ceysmdf fhfahbc lb-lt,bs fh itb&kt,f7 fvltyfl uf-vj.tyt,bc itvltu fewbkt,tkbfjsf{bc ufybfdt,f8 ufycfresht,bscfahs{bkjf cfvityt,kj cfqt-,fdt,bcf lf kfmt,bc ufvj.tyt-,f7 fvbnjv fv lhjc ufycfres-ht,ekb cbahs{bkt udvfhst,c7hflufy rfywthjutyt,bc ufvj.j-afc bcbyb ufihj,bc itvltufw uf-yfuh&j,ty8 fhflf7 vfs xdtyb e]-htlt,bc lyr-pt ptvjmvtlt,f it-e&kbfs7 hbsfw utyeh vfcfkfcfpbfyt,ty lf itemwtdflb wdkb-kt,t,bc vbptpfl bmwtdbfy8

  LTPJLJHFYNT,B LF FYNB-GTCGBHFYNT,B 2 bcbyb {ibhflfkevbybc7 anfkfnt,cf lf nhbr-

  kjpfyc itbwfdty8 ufycfresht-,bs cfibiyb fhbfy mfk,fnjyt-,bcsdbc7 dbyfblfy vrthlbc rb-,jc ghjdjwbht,f ite&kbfs8fvbnjv vbpfyitojybkbf ltpj-ljhfynt,bc jhufyekb ytlkt-ekbs itwdkf7 fylf7 cekfw7i{fgbc eahj {ibhfl vbqt,f8

  CFI{FGBC GKFCNBREHB AFHLF2 hjwf f,fpfyfib w{tkf lf cb-ytcntf7 hfw {ibhfl {lt,f7 gkfc-nbrfnbc afhlf ]fyvhstkj,bc-sdbc cf{bafsj ybdsbtht,t,bcufvj.jafc bo.t,c8 fvltyfl7 uf-vjcfdfkb bcff7 hjv gkfcnbrf-nbc afhlf cfi{fgtc lfvwdtkbvbybc gfytkbs itwdfkjs8

  NTAKJYBC CFAFHBFYB ZEH-ZTKB 2 tc f{fkvjlehb vbodbccfobyffqvltuj vfcfkf7 serb vfccojhfl ufvjdb.tyt,s7 cekfw fhfhbc welb7 hflufy w{bvc fhbojdc7 vfuhfv7 hjujhw rb fctsnfafpt seylfw wbwmyf yfrfohbufxylt,f7 vjhxf7 vbcb dfhubcb-fyj,f fm vsfdhlt,f8 lfpbfyt-,ekb ntakjybc uf{eht,bcfccf{bafsj mbvbehb ityfthst,b7vfufkbsfl7 gthajnjhjmnf-yehb rfh,jybc v;fdf ufvjb.jaf8fvltyfl7 fctsb nfat,b lblbcbahs{bkbs eylf ufvjb.tyjs7v{jkjl {bc rjdpt,b7 cbkbrjybcybx,t,b b[vfhts lf .ehflqt-,bs ufhtw{ts8

  CF{KBC lfkfut,bc bfgjyeh {tkjd-yt,fpt vfhb rjyljc obuyb 3]fljcyehbvjotchbut,f4 evfk vcjakbj ,tcnct-kthfl bmwf8 usfdfpj,s fv efqhtcflcfuekbc{vj yfihjvblfy hfvltybvt ghfm-nbrek hxtdfc5

  2 dbpefkehfl ofhvjbcf{ts vbpfyb8ofhvjblubyts7 se hf itltubc vbqt,fucehs cf{kbc lfkfut,bc itvltu8 vybi-dytkjdfybf7 hjv ofhvjblubyjs fhf lf-kfut,bc ghjwtcb7 fhfvtl vbcb itltub8

  2 sfdblfy vjbijhts mfqfklt,b8&dtkb ;ehyfkt,b7 ,kjryjnt,b7 ufpt-sbc fvjyfzht,b ,byfc fyfudbfyt,ty8 sf-yfvtlhjdt ntmyjkjubt,bc ufvj.tyt-,bs vfsb tktmnhjyekfl ityf{df it-b&kt,f8

  2 cfertstcj {th{b8 cfbvbcjl7 se hj-vtkb ybdsb itbyf{js lf hjvtkb uf-

  }TH OFHVJBLUBYTS7 HF UBYLFS888

  .DTKFATHB 2 .DTKFATHPT

  lffuljs7 fbqts bc {tkib lf cfresfhsfdc ittrbs{ts5 ufybzt,s se fhf bccb{fhekc0 serb tc uh&yj,f fh ufubx-ylfs7 vfiby fewbkt,kfl vjbijhts 2f,f7 ufyf hbc vfmybcbf ybdsb7 hjvtkbwcb{fhekc fh ufybzt,s0

  2 thsb nbgbc lf thsb athbc cf-vjcb ev]j,tcbf thsfl itbyf{js8 nfy-cfwvkbc cfrblt,pt xfvjrblt,f htrjvty-lt,ekbf vfhw{yblfy vfh]dybd 2 ]th vemblf s,bkb xfcfwvtkb7 itvltu qbf lf cf-pfa{ekj cfvjctkb8

  2 lfbdbo.ts efphj hxtdt,b8 vfuf-kbsfl7 cf{kb .jdtklqt eylf kfu-lt,jltc8 cfzbhjf .jdtklqt hfqfwt,bcvbkfut,f lf sbsj fhfcfzbhj ybdsbcvjwbkt,f8 ofhvfnt,bc cfblevkj bvf-ib vlujvfhtj,c7 hjv ths ]thpt ufcf-rtst,kbc vfmcbvevb uffrtsjs8

  2 cf{kb eylf lffkf-ujs rfntujhbt,bs lf fhfjsf{t,bc vb{tldbs8 vstk,byfib thsb rfntujhbbcybdst,b itfuhjdts lflff{fhbc{ts8 sfdblfy it-b&kt,f lfbo.js nfycfwv-kbs7 vtht vb/.tdbs obu-yt,c7 cf,est,c lf f8i8

  2 pjubthsb ybdsbc it-y f { d f d thnbr fkehflc]j, c 8 bcbyb vbkt,fllff{dbts lf e]ht,ib dth-nbrfkehfl xflts8 vfuf-kbsfl7 fct itub&kbfs it-byf{js gbhcf{jwt,b8

  2 e]ht,c lf sfhjt,c,jkjvlt ye ufztlfds8smdtyb vbpfybf ,byfib otc-hbubc lfv.fht,f7 vfifcflf-vt7 .dtkfathb sdfk-sf{tldbc fhtib eylf b.jc8

  VBRHJ,T,BC CFAHS{T,BJKJUSF ]ueavf fvthbrbc xhlbkjts rf-

  hjkbybc infnbc eybdthcbntnbc ljmnjhbc hjvlfybc {tkv&qdfytkj,bs xfnfht,ekb ufvjr-dktdbc itltufl thsj, ewyfehb lfcrdyf uf-vjbnfyf5 cfi{fgtt,bc oehoeht,pt fefht,f fhf-ne,threkjpehb ,fmnthbf ,byflhj,c8

  tc vbrhjjhufybpvt,b7 sfdbcsfdfl7 flfvb-fybc ]fyvhstkj,bcsdbc cfahs{tc fh ofhvj-flutyty7 sevwf rb cfresfh7 ufycfresht,ek ,b-jcathjc ofhvjmvybfy7 hjvkbc lfyf{df fl-dbkfl itb&kt,f i{fgbc oehoehfc vj{cybcfc 2o.kbc vbkfrpt ;qfkb athbc kjhoj cojhtlfv ,fmnthbt,bc rjkjybfc ofhvjflutyc8 bvb-njvfw7 hjv ,fmnthbt,b ,tdhbf7 o.kbc vbkibrb zfdkb vfqfkb oytdbs vjtlbyt,f7 bcbyb o.fk-sfy thsfl uflvjtlbyt,bfy lf itb&kt,f bve-ybntnitcecnt,ek flfvbfysf ]fyvhstkj,fc fd-yjy8 vfs ijhbc hbcrbc ]ueaib {fylfpvekt,blf ,fdidt,b fhbfy8 fvbc cbvgnjvt,bf fhfbyatm-wbehb {dtkt,f7 cbcecnt7 zfh,b jakbfyj,f +ufy-cfresht,bs qfvt7 wbt,f7 evflj,f8

  3XDTEKT,HBDB4 RFHNJABKBCFHFXDTEKT,HBDB888 ODTYB

  XDTYSDBC xdtekt,hbdb rfhnjabkblfy ufvjoehek odtyc7 sehvt7 fefht,fcytekt,bc ufyrehydf lf bveybntnbc ufvfuht,f ite&kbf8

  hfw itt{t,f rfhnjabkbc odtybc lflt,bs vjmvtlt,t,c7 bc fev]j,tct,c bve-ybntnc9 jhufybpvblfy ufvj/.fdc njmcbyt,b9 rfyc ff{fkufphlfdt,c9 {tkc eikbcjyrjkjubeh cytekt,fsf ofhvjij,fc9 cfertstcj cfiefkt,ff ufcnhbnbc cfv-rehyfkjl9 fvwbht,c cbc{kib ifmhbc itvwdtkj,fc9 lflt,bsfl vjmvtlt,c qdb&kcflf sbhrvkt,pt9 rfhub ghjabkfmnbrehb cfiefkt,ff uek-cbc{k&fhqdsf lff-dflt,t,bc sfdblfy fcfwbkt,kfl8

  odtyb itvltuyfbhfl eylf lfvpflltc5 rfhnjabkb ufhtw{ts7 itvltu rfyc .dtkfvodfyt e,fyb lf sdfkb vjfwbkts8 itvltu uf{t{ts7 itvltu ceasf ljk,fylibxflts lf ufoehts8 fvbc ufrtst,f odtycfoehbsfw itub&kbfs8 eylf lfkbjs v{jkjlf{fkufvjoehekb rfhnjabkbc odtyb7 hjvtkcfw itub&kbfs lfevfnjs wjnf-jltyb dfikbc lf kbvjybc odtyb7 fy sfakb8

 • 10

  1 !#$8 GFHFCRTDB7 % BDKBCB7 @_!) OTKB8CGJHNB

  UTNT,JHUIB tdhjgbc zf,er-sf xtvgbjyfnbc ufhlf7 vbvlbyfht-j,c [tk,ehsbc cfthsfijhbcjatlthfwbbc rjyuhtcb7 cflfw cf-mfhsdtkjc [tk,ehsbc atlthf-wbf rbltd ths[tk lffcf[tktcnjg-jhufybpfnjhfl8

  fv]thfl cgtwbfkehb lbg-kjvb uflvjudtwf bdybcib lfc-hekt,ekb IHF thsf xtvgbjyf-nbc cfertstcj jhufybpfwbekljytpt xfnfht,bcsdbc8 @_!%okblfy lqtvlt cfmfhsdtkjcatlthfwbfv vcjakbjcf lf td-hjgekb atlthfwbt,bc tublbsxfnfht,ek fspt vtn cfthsf-ijhbcj it],ht,fc evfcgby&-kf5 zf,ersf vcjakbj xtvgbj-yfnc [email protected]_!*7 tdhjgbc xtvgbjyf-nt,c [email protected]_!^7 @_!(7 vtcfvt fyfkj-ubehb it]b,ht,f fudbcnjibufbvfhst,f7 IHF thsf xtvgbj-yfncf lf @ nhjabc [email protected]_!)9 @_!^mfkt,b9 @_!^ rfwt,b7 mesfbcb7tdhjgbc f[fkufphlj,bc jkb-vgbeh atcnbdfkc [email protected]_!%7 zf,e-rt,b7 ujujyt,b7 tdhjgbc xtvgb-jyfnbc jh itcfhxtd [email protected]_!% ujujyt,b7 mesfbcb9 @_!^lf .dtkf vfsufyb evfqktc cf-

  FQBFHT,F HFU,B XDTYB SFVFIBF

  [TK,EHSBC

  ATLTHFWBBC

  VJHBUB

  }BKLJ

  CFMFHSDTKJCF lf hectsbc cfhfu,j yfrht,sfvfnxb7 hjvtkbw vcjakbj sfcbcsdbc vpflt,bc wbr-kib @* fudbcnjc s,bkbcib uf[kfds lfutuvbkb7 xfi-kbc gbhfcff8

  fqybiyekbc vbptpb cfmfhsdtkjcf lf hectscijhbc fhct,ekb hsekb gjkbnbrehb dbsfht-,ff7 hfcfw jregfynb mdt.fyf rdkfdfw sfdbct,ehbynthghtnfwbfc f&ktdc8

  ituf[ctyt,s7 hjv s,bkbcib vbvlbyfht fynb-cfjregfwbj fmwbt,bc lfo.t,bcsfyfdt7 hectsbcfdflcf[ctyt,tkvf ghtpbltynvf dkflbvth genby-vf lflutybkt,f ufvjbnfyf7 hjvtkbw ( bdkbcb-lfy hectsblfy cfmfhsdtkjib fdbfvbvjcdkbcfrh&fkdfc bsdfkbcobyt,c8

  eiefkjl cfhfu,j cfv.fhjib cbnefwbf rbltdthsvf afmnvf uffvodfdf5 vjcrjdbc rke,vf 3ckf-dfv4 mfhsdtk ktubjytht,c htdfp ,hj&tkcf lfcf,f bkehb&tc fynbhecekb ;tcnbc ufvj.tyt,f lf-f,hfkf lf vfssfy rjynhfmnt,b ufo.dbnf8

  CFMFHSDTKJCF LF HECTSBCVFNXB XFIKBC GBHFCFF

  jhufybpfwbj ljytpt xfnfhlf8cfmfhsdtkjc [tk,ehsbc atlthfwbfc

  utnt,jhubc rjyuhtcpt ofhvjflutyty ght-pbltynb pehf, rfrf,f&t7 dbwt-ghtpbltynbdf[nfyu vtbafhbfyb lf utythfkehb vlbdfybmtstdfy rj,thb&t8 vfs cfveifj it[dtlht,bufvfhstc IHF ghtpbltyn /fcfy vecnfafcf lfIHF ghtpbltyn vb[ftk dblththsfy8

  rjyuhtcpt vsfdfhb ufycf[bkdtkb cf-rbs[b b.j gfyfvthbrekb rjyatlthfwbbcjh yfobkfl lf.jaf 2- xhlbkjtsib vj[-dl yt y xhl bkj ts b f vth br f l f rfh b, bcpqdbc rey&ekt,b7 [jkj cfv[htsib 2 cfv-[htsb lf wtynhfkehb fvthbrf8 fctdt bv-c]tktc @[email protected]! okbc vcjakbjc rfwsf xtvgb-jyfnpt tudbgntib7 hjvtkibw gbhdtkflbsvfit,c #@ ueylb8 ]th]thj,bs ufy[bk-dfibf nehybhbc cf,jkjj ajhvfnbc cf-rbs[b lf hjvtkb rjyatlthfwbf hfvltylfvfnt,bs flubkc vbbqt,c #@-ueylbfyajhvfnib8 fv nehybhbc itcfhxtd it]b,-ht,fib cfmfhsdtkjc yfrht,b @_!) okbc it-vjlujvblfy xft,vt,f8

  sfdfl hect,b uflfo.dt-nbkt,bc vbqt,fc mdt.ybc cf-ufhtj cfmvtsf cfvbybcn-hjcsfy rjyceknfwbt,bcitvltu fgbht,ty7 tc rb hb-cb obyfgbhj,f eylf b.jc7bjkb vbcf[dtlhbf8 fb7 hfufyfw[flf hectsbc hfu,bcrfdibhbc evfqktcb cf,zjc[tkv&qdfytkvf bujh fhnt-vbtdvf5 3cfvbybcnhjcsfyrjyceknfwbt,b ef[kjtclqtt,ib udtmyt,f7 hflufyfwfqybiyek stvfpt .dtkfptrjvgtntynehb cojhtl tcjhufyjf lf udtn.dbfy7 hfeylf dmyfs8 htrjvtylfwbt,cvjudwtvty lf xdtyw bct db-vjmvtlt,s48

  ituf[ctyt,s7 hjv fv;f-vbyltkb byajhvfwbbs3,jh]qfkjcyt,c4 vcja-kbj sfcfvlt # ntcnb fmdsufothbkb5 hect,sfy vfnxbvb[tbk vtc[bc cf[tkj,bccnflbjypt !)5!% cffspt uf[-kfds lfutuvbkb7 hfcfwijnkfylbfcsfy @ it[dtlhfvj/.dt,f 2 #! [email protected]_5__ 3lbyfvj fhtyfpt4 lf^ ctmntv,thc [email protected]@5#_ ukfp-ujeh 3fhbabklpt4

  wyj,bcsdbc 5 vjcrjdbc3ckfdfc4 [tkv&qdfytkj,fvrfntujhbekfl efh.j mfh-sdtk ktubjytht,sfy 2,hj&tksfy lf bkehb&tc-sfy rjynhfmnbc ufo.dtnflf ufyfw[flf 2 bcbyb bctdxdtysfy dfh]bij,tyj8

  RJ,F RJ,F[B&T

  THSSDBFYB cfpfa{ekj fhlfltut,bc oby cfmfhsdtkjc \\\6 cfat{,ehsj xtv-gbjyfnib vybidytkjdfyb cbf{ktf5 s,bkbcbc 3lbyfvjv4 3rhbcnfk,ts4thjdyekb kb-

  ubc kblthj,f lfb,heyf8cffvbcjl tcgfytkt,bc 2

  dbctyntcf lf xbcrjc ufodh-sybkvf ueylvf ptlbptlidblb it{dtlhf vjbuj7 vfsijhbc @!-t nehib iby ,fse-vtk sfyfrke,tkt,sfy @5!+ujkt,b5 gfgfdf7 renfkbf9ahfvfhbjyb8

  vjmvtlvf xtvgbjyvf lf.jabkvf kblthvf 3cf,eh-sfkjv4 iby &dbhafcb mekt-,b lfrfhuf ths-ths fencf-blth 3hecsfdsfy4 2 @[email protected] +lb-

  fcfvb&t 2 @9 mjxkf&t 2 @7 {jkj cfnehybhj w{hbkib fctsb vlujvfhtj,ff53lbyfvj4 2 $!7 3cf,ehsfkj4 2 $_7 3,fsevb4 2 #)7 3njhgtlj4 2 #$7 3kj-

  rjvjnbdb4 2 #@7 3xb{ehf4 2 @*7 3lbkf4 2 @%7 3cbjyb4 2 @@7 3hecsfdb4 2 !)7 3dbn]jh]bf4 2 !% mekf8

  ,jv,fhlbhb5 pbdpbdf&t +3njhgtlj4 2 !# ujkb8itvltub nehb5 3cbjyb4 2 3dbn ]jh]bf4 [email protected] fudbcnj7 3hecsfdb4 2 3xb{ehf47

  3kjrjvjnbdb4 2 3lbyfvj4 +# fudbcnj7 3,fsevb4 2 3lbkf47 3cf,ehsfkj4 23njhgtlj4 +$ fudbcnj8

  * * *$$ OTKB ufdblf vfc itvltu7 hfw gthec yfrht,vf erfyfcrytkfl bsfvfif rjgf fvt-

  hbrbc abyfkib8lf fb7 re,bcfkbcbcf lf xevgbnfcbc isfvjvfdkt,vf ufbvtjhtc &dtkb udfh-

  lbbc vbqotdf vfc itvltu7 hfw ,jkj jhb nehybhbc nhbevafnjhb xbkt lfc-wtc 2 #5_8

  cfnbnekj ,h&jkf-ib ufhtrfc ufodhsybk,bzt,c vfcgby&tk ,hf-pbkbfcsfy v&bvt ufvjw-lbc xf,fht,f vjeotds7dbcsfyfw ]ueaeh hf-eylib _5% ithw{dyty8

  fqcfybiyfdbf7 hjvfwntrt,bc isfvjvfdfk-sf cyfbgthvf uththjvrjgf fvthbrbc bcnjhb-fib cfhtrjhlj 2 vt-!#ujkb ufbnfyf8

  abyfkb * bdkbcc 3vf-hfrfyfpt4 ufbvfhst,f8

  UBJHUB IJSF&T

  C F T H S F I J H B C Jjkbvgbehvf rjvbntnvf+CJR` @[email protected]$ okbc pfa{e-kbc jkbvgbflbc ghju-hfvfib obyfcofh itbnfyfcmtbn,jhlbyub7 cthaby-ub lf 2 .ehflqt,f= 2 ,ht-bmlfycb7 hfvfw cgjhnekcfv.fhjib lblb dyt,fsf-qtkdf lf fphsf c{df-lfc{dfj,f ufvjbodbf8

  cgjhnbc fhfthsbfdnjhbntnekb cgtwb-fkbcnbc fphbs7 rth-&jl7 ,htbmlfycib7 ab-pbrehb lfndbhsdbcsdfkcfphbcbs7 sfdbcs{tvpt nhbfkb c{dffhfathbf7 se fhf bydf-kblj,bc upf7 hflufysfdpt 3xbrjhbdbs ,p-hbfkb4 lblb dthfat-hb dfh]bibf rbchbcreyst,bcsdbc8 fvfcsfy7cgjhnbc tc 3cf{tj,f4vfbywlfvfbyw dthw lb-lb tcstnbrehj,bsufvjbhxtdf7 sevwf rbbcbw eylf bsmdfc7 hjvufhrdtekb tatmnehbtktvtynt,b vfcib elf-djl fhbc8

  hfw itt{t,f vbcjkbvgbflbc ghjuhf-vfib itnfybc cfrbs{c7cf.jdtksfjl wyj,b-kbf7 hjv cfthsfijhb-cj jkbvgbehb rjvb-ntnbc uflfo.dtnbkt-,t,pt lblb {fybf7 ufd-ktyfc f{ltyc ,bpytcb8.dtkfathb rb ]th rb-ltd fv elbltcb lf ev-&kfdhtcb cfthsfij-hbcj cgjhnekb jh-

  AT{,EHSB

  IBY LF UFHTSJKBVGBEHB /JHBPJYNB

  IT]B,HT,F 3MJXJHPT NHBFKIB4ufybpfwbbc ghtpbltynfl {efy fynjybj cfvfhfyxbc.jaybc lhjc lfbo.j7 hjwf cgjhnekb nfycfwvkbcflf bydtynfhbc cfmdt.yjl wyj,bkb uthvfyekb abhvbc3flblfcbc4 lfvffhct,kbc flb lfckthbc ptojkbs7itbmvyf cgjycjht,bc ufthsbfyt,f 2 gekb8

  fvbc fhcb bvfib vlujvfhtj,c7 hjv lblb ,bpytcbcbynthtct,ib itlbc cgjhnbc bv cf{tj,t,bc gjgekfhb-pfwbf7 hjvtksfsdbc cfzbhj bydtynfhbc uf.bldf vtnitvjcfdfkc vjbnfyc8 rkltpt wjwdf7 ,htbmlfycb 2 tcrb bc cf{tj,t,bf7 hjvtksf vbvltdfhb vbkbjyj,bs vj-

  fv ;tcnvf mfhsdtk mjvfut,ib thscekjdfybervf.jabkt,f ufvjbodbf lf hecekb v[fhbcs-dbc ghjntcnbc ufvjw[flt,bc cehdbkbw uf;qth-lf7 hbcb itvflutytkb yfobkbw cojhtl vjvfdfkbit[dtlhbc ufemvt,f bmyt,jlf8

  pfhlbcsdbc fewbkt,tkbf &dbhflqbht,ekb trbgbht-,bcf lf vjo.j,bkj,bc it&tyf8 itlfht,bcsdbc rb it-b&kt,f bsmdfc7 hjv7 dsmdfs7 zblfj,fib7 wehdfib fyv{fndhek nfydfh]biib fctsb fmctcefht,b yfrkt,flffcfzbhj8

  /jlf7 cojhtl fvbnjvff7 hjv f{fkufphlt,ibcgjhnbc f{fk-f{fkb cf{tj,t,bc ghjgfufylf7 hbc cf-ertstcj itcf&kt,kj,fc jkbvgbehb sfvfit,b b&-ktdf7 ,bpytcbcsdbc thsj, {tkcf.htk gbhj,t,cmvybc8 fvbnjvfwff7 hjv cgjhnbc rkfcbrehb cf{tj,t,brjvthwbekt,bcfufy ufvelvt,ek ptojkfc ufybwlb-fy7 hfw cjr-bcufy ahs{bkb lf fojybkb uflfo.dt-nbkt,t,bc vbqt,fc vjbs{jdc8

  YBYJ FKTMCFYLHBF

 • 11

  1 !#$8 GFHFCRTDB7 % BDKBCB7 @_!) OTKB8C[DFLFC[DF

  UFYW[FLT,F

  FEMWBJYBC XFNFHT,BC ITCF[T,saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 306-306I6 muxlebis safuZvelze specialisti Sps `emji

  holdingi~ kreditor s/s `viTibi banki jorjias~ gancxadebis safuZvelze atarebs pirvelauqcions maia tatunaSvilis sakuTrebaSi arsebul ipoTekiT datvirTul uZrav qonebaze.

  auqcioni tardeba Semdegi pirobebiT:

  1. uZravi nivTis mesakuTre: maia tatunaSvili (p/n 50001000512), Tbilisi, Temqis 3 m/r, 4 kv.,#53/47.

  uZravi nivTis adgilmd