UBA Jaarverslag 2009

of 30 /30
JAARVERSLAG 2009 Vertegenwoordigen I Informeren I Uitwisselen I Ontmoeten
 • Author

  uba
 • Category

  Sports

 • view

  1.769
 • download

  2

Embed Size (px)

description

In het UBA Jaarverslag kan u het overzicht van alle evenementen, opleidingen, vergaderingen en realisaties consulteren, alsook de doelstellingen voor 2010.

Transcript of UBA Jaarverslag 2009

 • 1. Jaarverslag vertegenwoordigen i informeren i Uitwisselen i ontmoeten 2009
 • 2. voorWoord 2009 was een excellent jaar voor de UBA. We vierden UiTwiSSelen: Niets is zo verrijkend als het delen niet alleen ons zestigjarig bestaan een schitterende van informatie en kennis. Onze diverse overlegplat- mijlpaal maar slaagden er ook in om de veranderingen, formen zoals de Mediacommissies, Expertise Centers die in 2008 waren ingezet, uit te diepen en te en de tijdelijke werkgroepen waren ook in 2009 versterken. De kroon op het werk was ons bijzonder ideale ontmoetingsplaatsen voor het opbouwen van succesvol congres op 24 september. communicatie-expertise en voor de uitwisseling van kennis en informatie. Een vruchtbaar jaar, en tegelijkertijd een moeilijk: de economische periode die we doormaken is moeilijk onTMoeTen: de UBA zorgt ervoor dat profes- en complex. Juist daarom is ons algemeen uitgangs- sionals elkaar ontmoeten. En in 2009 bewezen we punt zo belangrijk: we zijn er immers rotsvast van opnieuw dat we de communicatiegemeenschap de overtuigd dat goede communicatie een stimulans ontmoetingsplaats bij uitstek bieden. Voor onze is voor een gezonde economie. We beschouwen het 60ste verjaardag organiseerden we dit keer geen dan ook als onze missie om een transparante en sta- BBQ en Trends Day, maar wel een uniek Congres, UBA biele omgeving te creren voor onze adverteerders. 60. 500 professionals kwamen samen voor een CEO Als ze efficint en duurzaam kunnen communiceren, ontbijt, een Congresprogramma met een schare kunnen ze het rendement van hun communicatie- topsprekers, en een afsluitend diner. Het werd een investeringen immers maximaliseren. bijzonder en gedenkwaardig evenement voor alle partijen in de communicatiemarkt. Vanuit deze overtuiging bouwden we in 2009 het beleid rond onze 4 strategische pijlers verder uit: Dat dit allemaal feilloos verliep is te danken aan het UBA team. Frederic Ackermans, Bob De Paepe, Kristin VerTegenwoorDigen: de UBA wil de stem van zijn Hannon en Nathalie Hublet zetten onder leiding van adverteerders naar buiten brengen. Daarom bundelen Chris Van Roey opnieuw mooie prestaties neer. Wij we de aandachtspunten van onze leden en maken we danken hen van harte voor hun dynamisme en de onze standpunten duidelijk aan overheden en vereni- afgeleverde kwaliteit. gingen. Met deze krachtige stem doen we al het mogelijke om de besluitvorming mee te benvloeden. In 2009 namen we ook afscheid van Luc Suykens We gebruiken onze intrinsieke kracht om de agenda als voorzitter. We danken hem oprecht voor zijn te benvloeden en het positieve effect van adverte- strategische inbreng van de voorbije jaren als lid ren extra in het daglicht te stellen. Hiervoor werken van het Executive Committee, en vooral voor het we samen met partners als de WFA, Raad voor de substantile veranderingsproces dat hij de afgelopen Reclame, ACC, UMA en nog vele andere professionele 2 jaar als voorzitter heeft begeleid. organisaties. Hoe kijken we naar 2010? Het is duidelijk dat de inForMeren: de UBA wil zijn leden zoveel mogelijk economische crisis die we vandaag nog steeds relevante informatie aanreiken. Onze UBA Academy doormaken, de communicatiewereld heeft benvloed. blijft in dit opzicht een groot succes. In het Commu- Adverteerders, media en agentschappen blijven nication Management College hebben we opnieuw voor erg grote uitdagingen staan op alle mogelijke een zeventigtal junior marketing- en communicatie- vlakken. Maar we willen vooral een boodschap van professionals opgeleid. Het is duidelijk dat de vraag hoop brengen, omdat crisissen tot creativiteit leiden, het aanbod overstijgt, een mooi bewijs van de gele- bij alle spelers op de markt. Voorts stellen we vast dat verde kwaliteit! De Master Classes zijn er dan weer in een aantal sectoren het dal is bereikt, ondanks de om specifieke onderwerpen verder uit te diepen. Het sombere wolken die her en der blijven samentrekken. dienstenaanbod zoals onze UBA Legal Line hebben En we mogen vooral niet vergeten dat het onderne- we verder uitgebreid met UBA Media Glance, waar- mersvertrouwen in Belgi blijft stijgen. We kijken dit mee onze leden snel en gratis een inzicht krijgen in jaar dus met meer vertrouwen naar de toekomst. En de media-investeringen in hun sector. En natuurlijk we zijn er hoe dan ook klaar voor om de uitdagingen was er onze UBA-website om al onze activiteiten van 2010 krachtdadig aan te pakken en de opportu- actief te ondersteunen en te communiceren. Ook niteiten concreet in te vullen. daar levert het gestaag groeiend bezoekersaantal een mooi bewijs van de kracht en toegevoegde waarde Jan Vandenwyngaerden i Voorzitter UBA van dit instrument. Chris Van roey i Ceo UBA
 • 3. INHOUDSOPGAVE Visie - Missie - Waarden - strategie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 raad Van BestUUr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Het UBa teaM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 execUtiVe coMMittee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 VertegenWoordigen En stem voor de adverteerder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 inForMeren UBA Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 UBA Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 UBA Publicaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 UBA Website en UBA E-news . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 UitWisseLen Mediacommissies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Integrated Communication Board (ICB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Expertise Centers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Werkgroepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ontMoeten Een echte communicatie community . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 agenda 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Jaarverslag 2009
 • 4. VISIE Goede communicatie is een stimulans voor een gezonde economie. MISSIE De UBA stimuleert een transparante omgeving waarin adverteerders efficint en duurzaam kunnen communiceren om het rendement van hun communicatie-investeringen te maximaliseren. WAArDEN De UBA is professioneel, transparant, dynamisch en afgestemd op de behoeften van haar leden. STrATEGIE De basisstrategie van de UBA kan worden samengevat in vier kernwoorden: vertegenwoordigen, informeren, uitwisselen en ontmoeten. rAAD VAN BESTUUr Francis deBeUcKeLaere general Manager Bacardi-Martini BeLgiUM Bart VandesoMPeLe Head of corporate communication Base isabelle Maes (1) Marketing Manager BeiersdorF Kris VerVaet (2) VP Marketing & channel Mgt BeLgacoM Koen tacKx (1) VP Marketing BeLgacoM annie coUrBet directeur Marketing & Business development BnP PariBas Fortis Maud LescHeVin (1) directeur Marketing carreFoUr gaetan Van MaLdegeM country director coca-coLa serVices Marc donner Marketing Manager Utilitaires d'ieteren Luc Van WicHeLen (1) Media Manager Benelux danone, LU & dWB dirk sMet directeur communicatie dexia BanK BeLgie Benot crocHeLet Brand Manager eLectraBeL anneleen KePPens Media & Market research director HenKeL BeLgiUM Frederic LandtMeters Marketing directeur inBeV BeLgiUM 2 Philippe WaLLeZ general Manager / Marketing ing ing Jan gYseLs (2) directeur communicatie KBc Leo Van de gender (1) Voormalig directeur communicatie KBc Luc BLoMMaert (1) Managing director Benelux KraFt Foods Jean - Mary ViVier directeur gnral L'oreaL Valrie strUYe Marketing director snackfood Mars BeLgiUM aline JULia(1) director Brand & commercial communication MoBistar Marc Frederix Marketing director nationaLe LoteriJ Vincent de cLiPPeLe ceo nestLe Jan VandenWYngaerden ceo PaLM BreWeries Luc sUYKens Harley Procter Marketing director Procter & gaMBLe christophe Mottint Marketing director sara Lee coFFee & tea Herman Boonen strategic development officer secUrex Philippe VerscHUeren VP Marketing communications teLenet Johan de rYcKer director corporate & Public affairs tiense sUiKer chris Van roeY ceo UBa Melanie MesKers Marketing director Home & Personal care Benelux UniLeVer (1) Mandaat dat is afgelopen (volgens art. 14 van de statuten) (2) Als waarnemer Jaarverslag 2009
 • 5. UBA TEAM Frdric ackermans, Event Manager I Kristin Hannon, Member Services Manager I chris Van roey, Chief Executive Officer I nathalie Hublet, Media Manager I Bob de Paepe, Director General, Membership relations ExECUTIVE COMMITTEE 3 chris Van roey, UBA, CEO I annie courbet, Fintro, Marketing Director, Ondervoorzitster UBA I Jan Vandenwyngaerden, Palm Breweries, CEO, Voorzitter UBA I Philippe Wallez, ING, Marketing Director, Ondervoorzitter UBA I christophe Mottint, Sara Lee Coffee & Tea, Marketing Director, Penningmeester UBA I Bob de Paepe, Director General, Membership relations (afwezig op de foto) Jaarverslag 2009
 • 6. Chris van roey Chief Executive Officer [email protected] T +32(0)2 260 05 71 M +32(0)495 55 71 50 en stem voor de adverteerder Daarnaast participeert de UBA actief in een aantal belangrijke verenigingen uit de communicatiesector De UBA luistert naar haar leden, analyseert hun zoals de rvr (raad voor de reclame), de JEP (Jury aandachtspunten en bundelt ze in n krachtige voor Ethische Praktijken inzake reclame), het CIM stem. We formuleren en verdedigen de standpunten (Centrum voor Informatie over de Media), de WFA en noden van de adverteerders. Wij zijn in deze ma- (World Federation of Advertisers) en de CSA (Conseil terie dan ook d gesprekspartner bij uitstek voor de Suprieur de lAudiovisuel). In deze verenigingen overheid en de verschillende sectorverenigingen. bespreken we onderwerpen die belangrijk zijn voor ons vakgebied. 4 vertegenwoordigen Uiteraard laten we ook van ons horen in de gespecia- liseerde en de algemene pers om zo alle spelers te overtuigen van het belang van een transparante en stimulerende communicatieomgeving. Adverteerders hebben alsmaar meer oog voor duurzame communicatie en Corporate Social responsibility. En ook de autoregulering werkt steeds beter. Dit zorgt ervoor dat er op een wettelijke manier gecommuni- ceerd wordt, dat reclame eerlijk en respectvol is en dat de principes van eerlijke concurrentie worden gehanteerd. Toch staat het communicatievak erg onder druk en is het regelmatig onderwerp van publiek en politiek debat. Er komen alsmaar meer, ingewik- kelder en ineffectieve reglementeringen bij, wat een negatief effect heeft op de doeltreffendheid van de reclamebestedingen. Daarom is het noodzakelijk dat adverteerders duidelijke standpunten innemen en deze ook bekendmaken. Jaarverslag 2009
 • 7. in 2009 werd in dit kader o.a. extra aandacht reclame en formuleerden we een aantal aanbeve- besteed aan: lingen om een netwerk van ambassadeurs voor het de omzetting van de Europese richtlijn Audiovisuele reclamevak op te richten. media diensten naar regionale decreten; de wetsvoorstellen over alcoholreclame, die zou In 2010 zal de UBA de positieve rol van commer- beperkt worden tot het tonen van het product en cile communicatie in economie en maatschappij het productieproces; blijven benadrukken. Daarnaast zal de UBA actie de wetsvoorstellen over autoreclame die het pu- voeren tegen maatregelen die de efficintie en bliceren van verbruiks- en CO2 gegevens verder effectiviteit van communicatie onterecht ondermijnen. uitbreiden, en waarbij reclame voor wagens met De UBA treedt naar voren als een representatieve gegevens boven het marktgemiddelde, volledig en verantwoordelijke woordvoerder van de adver- zou worden verboden; teerders en als verdediger van eerlijke, respectvolle de wetsvoorstellen over de regulering van de en duurzame commercile communicatie. communicatie van banken waarbij alle reclame op voorhand zou moeten goedgekeurd worden door het CBFA en DM-activiteiten voor kredieten zou- den verboden worden; 5 het wetsvoorstel over de afschaffing van het verbod op koppelverkoop; het wetsvoorstel waarbij voor elk digitaal aange- past beeld extra vermelding op de communicatie moet worden aangebracht; aanbevelingen in het kader van product placement; aanbeveling aan het CSA in verband met de be scherming van minderjarigen bij hun deelname aan tv-reclame en tv-programmas; het toelaten van communicatie over de zoge- naamde OTC-producten uit de farmaceutische sector op de rTBF. Voor deze dossiers overlegden we intensief met sectororganisaties, politieke verantwoordelijken en officile overheidsorganen. De UBA deed ook enkele interventies in de federale en regionale parlementen. Samen met de Vlerick Leuven Gent Management School schreven we een dossier over de rol van Jaarverslag 2009
 • 8. Kristin Hannon Member Services Manager [email protected] T +32(0)2 260 05 75 M + 32(0)495 55 72 27 UBA Academy Een grote troef van het UBA-lidmaatschap is de UBA Academy een heuse uitblinker. Onze profes- sionele opleidingen worden bijzonder gewaardeerd door de deelnemers. Ze zijn van een zeer hoge kwaliteit met uitstekende sprekers en behandelen actuele onderwerpen. Daarenboven zijn ze exclusief voor UBA leden en gratis. 6 inForMeren We informeren u graag over wat leeft in de marke- De UBA Academy organiseert 2 soorten opleidingen: ting- en communicatiewereld. We doen dit via onze het Communication Management College en de opleidingen, een aantal diensten en informatie- Master Classes. kanalen zoals et CoMMUniCAtion MAnAgeMent H de UBA Academy College de diensten UBA Legal Line en UBA Media Glance Het Communication Management College werd op- de UBA Publicaties gestart in 2008 en heeft er intussen 2 jaargangen de UBA Website en enews op zitten. Deze opleiding is een brede marketing- en communicatieopleiding, gericht op junior commu- nicatieverantwoordelijken. Het programma wordt verspreid over 4 dagen: 1 dag per maand gedurende 4 maanden. Er zijn zestien sessies. Alle sprekers zijn gerenommeerde professionals in hun vakdomein. We stimuleren eveneens de uitwisseling van erva- ringen tussen de deelnemers. Jaarlijks organiseren we 2 opleidingscycli, 1 in het voorjaar en 1 in het najaar. Jaarverslag 2009
 • 9. De laatste dag van de opleiding wordt traditioneel afgesloten met een receptie waarop alle 16 spre- CoMMUniCAtion MAnAgeMent College kers ook uitgenodigd worden. Deelnemers die de hele opleiding hebben bijgewoond, ontvangen een een greep uit de behandelde getuigschrift. onderwerpen: In 2009 namen in totaal 72 jonge communica- Wat is een communicatiestrategie? tieprofessionals deel. Ze waren allen enthousiast Hoe komt een merk tot stand? over de kwaliteit van de sprekers en de behandelde Wat is de rol van een communicatiebureau? onderwerpen. Wat ze vooral op prijs stelden was de Wat doet een media-agentschap? interactiviteit en het aanbrengen van actuele cases. Hoe wordt de mediakeuze bepaald en hoe plan ik mijn mediabestedingen? De opleiding is erg concreet, met tal van voorbeel- Hoe komen creatieve concepten tot stand? den in de vorm van videos en cases. We willen zo interactief mogelijk omgaan met de deelnemers. In Hoe verbeteren we de samenwerking met creatieve de sessie over creativiteit gaan de deelnemers zelf partners? aan de slag en werken ze in groep een aantal con- Hoe meet ik de r.o.i. van een campagne? crete cases uit. de digitale communicatie en de veranderende consument e MAster ClAsses d tips & tricks voor de succesvolle marketing- en Voor wie zijn kennis over een gespecialiseerd communicatieprofessional onderwerp wil verbreden, zijn er de UBA Master Classes. Deze formule bestaat uit een opleidings- sessie van 2 uur tot een halve dag. Een ideale enkele sprekers: oplossing voor wie op een korte tijd op de hoogte wil gebracht worden van de laatste evoluties in een Hans cools, commercieel directeur sanoma specifiek domein van communicatie en marketing. Patrick de Pelsmacker, Hoogleraar Marketing Universiteit antwerpen en gent De Master Classes komen vaak voort uit een vraag dominique deville, directeur omnicom-Mediagroup/ of inzicht uit een van de Mediacommissies of Expertise Centers, of zijn een aanvulling op de oMd UBA Publicaties. Wout dockx, ceo Mediabrands 7 isabelle Peeters, Managing Partner duval guillaume remuneratie van een bureau 13/03/2009 iris Musschoot, voormalig lector Media Spreker: Marc Frederix, Marketing Director van de erasmushogeschool Brussel Nationale Loterij. stphane Buisseret, ceo air uc suykens, Harley Procter Marketing director L Deze Master Class was gebaseerd op de publicatie The remuneration Guide. De meest voorkomende Benelux, P&g remuneratieformules en de voor- en nadelen van iedere formule werden onder de loep genomen. UBA leden kunnen de gids The remuneration Guide gratis downloaden via de UBA Website. Koppelverkoop en andere verkoopsbevorderende praktijken 16 en 18/06/2009 the client Brief 12/06/2009 Sprekers: Advokaten van Koan Sprekers: Stphane Buisseret (Air) en Paul Daels (KBC) Met deze opleiding speelden we in op de actualiteit. Een goede briefing is het halve werk. Deze Master De opheffing van het verbod op koppelverkoop riep Class, die in 2009 voor de derde keer werd geor- immers een heleboel vragen op bij adverteerders. De ganiseerd samen met ACC, wil de adverteerder opleiding gaf ook een algemene inleiding in de dos efficinte praktijkrichtlijnen bieden. UBA leden en donts van reclame op juridisch vlak. De opleiding kunnen de gids The Client Brief gratis downloaden werd georganiseerd in samenwerking met onze juri- via de UBA Website. dische partner KOAN. Jaarverslag 2009
 • 10. UBA services wisselen) groeit vaak de behoefte om bepaalde in- formatie te bundelen in een gids of handleiding. Deze diensten beantwoorden aan rele behoeften van onze leden-adverteerders. Onze UBA Publicaties zijn talrijk en overkoepelen uiteenlopende onderwerpen. BA legAl line U een overzicht van onze publicaties in 2009: UBA legal line geeft eerstelijns legaal advies. Elke 1. remuneratiegids Hoe remunereert men een adverteerder heeft wel eens een prangende vraag bureau? over een legaal aspect. Dankzij onze samenwerking 2. The Client Brief Hoe een goede briefing geven? met de advocatenassociatie KOAN kunnen we snel met bijbehorende briefing template een eerste antwoord bieden. U kan uw vraag stellen 3. Productie en gebruik van fotos in de reclame via het online formulier op de UBA website. Vragen Praktische gids voor adverteerders worden strikt vertrouwelijk behandeld. 4. Digital Marketing Contract BA MediA glAnCe U Vaak organiseren we rond de themas van de Soms is het handig om snel een inzicht te krijgen in publicaties een Master Class, waarin een lesgever mediabestedingen die relevant zijn voor uw bedrijf. uitgebreid ingaat op alle aspecten. UBA Media glance geeft eerstelijns informatie over mediabestedingen in Belgi. Daarvoor doen wij eerder uitgegeven publicaties: beroep op de MDB databank. evaluatiedocument van de prestaties van het Wij werken hiervoor samen met onze partner bureau en de samenwerking Adverteerder en Mediaxim. Mediaxim biedt online toegang tot een Bureau (UBA); gedetailleerde databank van reclame-investeringen typeovereenkomst UBAFebelmar; in de Belgische above-the-line media. Investeringen gids The Contract; kunnen per sector, per adverteerder en zelfs per gedragscode voor de selectie van Public Relations merk geanalyseerd worden. & Public Affairs Adviseurs (BPRCA/UBA); gedragscode voor bureaucompetities (UBA/ACC). een greep uit de opzoekingen die wij voor u kunnen doen: Deze publicaties zijn slechts enkele van de vele Hoeveel werd er het afgelopen jaar genvesteerd documenten en presentaties die UBA leden kunnen in mijn sector? 8 raadplegen via onze website www.ubabelgium.be. Wat is mijn Share of Voice in de markt? We publiceren er niet enkel onze eigen publicaties, Wat is de evolutie van de bestedingen in vergelij- maar ook die van vakverenigingen zoals de WFA king met de voorgaande jaren? (World Federation of Advertisers) en de EACA (Euro- In welke media/titels adverteren mijn concurrenten? pean Association of Communication Agencies) die de steun van de UBA krijgen. Neem contact op met Kristin Hannon (Kristin. [email protected]) en zij probeert zo snel mogelijk een antwoord te geven op uw vragen. UBA website en UBA e-news BA JoB line U BA weBsite U In 2010 lanceren we een nieuwe dienst: de UBA Onze website is een belangrijk instrument waarmee Job Line. Job Line zal een platform bieden van vraag we onze leden op de hoogte houden en met hen en aanbod wat betreft jobs bij de adverteerder. We communiceren. In oktober 2008 lanceerden we een houden u uiteraard op de hoogte! volledig vernieuwde website (www.ubabelgium. be). Een jaar later zien we dat de website zijn rol als informatieplatform naar behoren vervult: de UBA Publicaties bezoekcijfers stegen maand na maand. Uit de samenwerking tussen adverteerders onderling De UBA leden weten dat alle relevante informatie er en met vakorganisaties (zie ook het hoofdstuk Uit- te vinden is: de agenda van alle UBA activiteiten en Jaarverslag 2009
 • 11. vergaderingen, verslagen van de vergaderingen en als u zich wil inschrijven voor een event of tal van nuttige documenten en presentaties. opleiding, hoeft u uw persoonsgegevens niet meer in te vullen en hebt u automatisch recht op Waarom inloggen op de UBa Website? de ledenprijs; Elke medewerker van een bedrijf dat lid is bij de UBA, u kan uw gegevens wanneer ook beheren: adres- krijgt een persoonlijke login en paswoord. verandering, nieuw e-mailadres of nieuwe functie, enz. Ook uw paswoord veranderen is heel de voordelen om in te loggen op de website eenvoudig. zijn talrijk: u doet gratis een beroep op de UBA Services voor onder meer juridisch advies (UBA Legal Line) of BA e-news U media-informatie (UBA Media Glance); Via de e-news, die verschijnt op het ritme van de u downloadt gratis de UBA Publicaties en nuttige actualiteit, houden we onze leden op de hoogte presentaties; van de weetjes uit de sector en berichten we over u kan de verslagen van Mediacommissies, Werk- exclusieve voordelen zoals gratis plaatsen voor groepen en Expertise Centers consulteren; evenementen of opleidingen. u hebt toegang tot de informatie die voorbehouden is voor UBA leden; 9 wat vinden de deelnemers van de opleiding Communication Management College? De opleiding is een echte aanrader en geeft een goed inzicht over hoe de communicatiewereld functioneert. De sprekers gaven heel wat tips en inzichten vanuit hun eigen vakkennis en dat is een extra troef voor deze cursus. Het zet mensen er toe aan om meer out of the box te denken. Een verrijking voor al wie actief is in de communica- tiewereld. ingrid devos, P&g Wat mij het meest aansprak in de opleiding, was de concrete toepassing van de theorie in een aantal oefeningen. De theorie werd plots praktijk. Het zijn vooral deze leerrijke inzichten die bij mij zijn blijven hangen. Paul Loosveld, Bank van de Post Jaarverslag 2009
 • 12. nathalie Hublet Media Manager [email protected] T +32(0)2 260 05 73 M +32(0)476 27 01 37 Bij de UBA hechten we veel belang aan het opbouwen van communicatie-expertise en het uitwisselen van kennis en informatie over media en communicatie. Ook formuleren we standpunten die de mening van de adverteerders weergeeft. 10 Uitwisselen Om dit te realiseren hebben we een aantal adver- teerdersplatformen gecreerd: de Mediacommissies, de Expertise Centers, het Integrated Communication Board en de tijdelijke Werkgroepen. Mediacommissies In de Mediacommissies buigen adverteerders, externe specialisten en mensen uit de mediasector zich over trends en vernieuwingen in de media. Ze bespreken de opportuniteiten en macro-economische evoluties. Voor UBA leden zijn deze vergaderingen een ideale gelegenheid om de actualiteit binnen de mediasector op de voet te volgen. Tijdens deze meetings kan u uw mediakennis verder uitbouwen en de wijzigingen op de markt als eerste identificeren en begrijpen. U kan er ook overleggen over manieren om de r.O.I. Jaarverslag 2009
 • 13. te meten en blijft op de hoogte van de evolutie van het bereik en de kosten. Deze commissies zijn sinds Mediacommissies jaar en dag een uniek ontmoetingsplatform waar adverteerders en media open met elkaar kunnen tv spreken over kansen en uitdagingen en waar ze Voorzitter: elkaar rechtstreeks macro-economische feedback ucVanWichelen-MediaManagerBenelux, L kunnen geven. Kraft Biscuits europe Er zijn drie Mediacommissies: TV, Parc en Internet. In ondervoorzitster: 2009 realiseerden we een aantal overkoepelende ristineVerhelst-Media&Production K projecten: director, Belgacom gedragscode Mediacommissie: PArC De UBA en met name de mediacommissies zijn fora Voorzitter: voor rechtmatige contacten tussen de verschillende aulDaels-AdviseurMerkenImago,KBC P partijen van de reclame-industrie. De UBA wenst het mededingingsrecht en de eerlijke handelspraktijken ondervoorzitters: strikt te respecteren. Om die reden werd er een avierLaporta-DirecteurPubliciteiten X samenvattende lijst van dos en donts opgesteld Promotie, renault Belgi-Luxemburg die als referentiekader wordt gebruikt tijdens de hilippeVerschuerenOndervoorzitter P informele en formele vergaderingen van de UBA. Marketing communications, telenet ricElsenMarketingFleet,Peugeot E Er werd hiertoe eveneens een interne audit georga- Belgi-Luxemburg niseerd in samenwerking met de advocatenassocia- tie KOAN. internet Voorzitter: enqute over de impact van de economische en tephaneVermeiren-GeneralManager, S financile crisis: rabobank.be De UBA liet begin 2009 een studie uitvoeren door het bureau Profacts om in te schatten wat de im- ondervoorzitters: pact zou zijn van de crisis op de mediabestedingen ermanBoonen-GeneralManager H van onze leden-adverteerders. Uit de studie bleek strategic, securex dat de impact in 2009 aanzienlijk zou zijn en dat ristofVanHolderInternetMarketing K 11 de communicatie-investeringen sterk onder druk Verantwoordelijke, BnP Paribas Fortis zouden komen te staan. Dit was voor de UBA de aanleiding om enerzijds op verschillende manieren aandacht te besteden aan het onderwerp anti-cy- een beter inzicht in de theoretische r.O.I. evolutie clisch communiceren. Anderzijds stuurden we een van de verschillende media. In samenwerking met persbericht uit om de beleidsverantwoordelijken de mediaspecialisten van de verschillende commissies te sensibiliseren voor de problematiek en om hen werd een uniforme berekeningsmethode uitgedok- te vragen om te werken aan een transparante en terd. In 2010 zullen we in overleg en samenwerking stimulerende omgeving voor commercile commu- met het CIM, de UMA en de media deze index verder nicatie. Tegelijkertijd hebben we de overheid erop verfijnen en publiceren. gewezen dat initiatieven die de reclame proberen te beperken eerder contraproductief zijn en de crisis- v t situatie verder zouden versterken. De TV Mediacommissie streeft naar een gezond, innoverend, kwalitatief en competitief televisie- UBa Media-index: landschap in Belgi. De TV Mediacommissie buigt Naar het voorbeeld van onze Franse zusterorganisa- zich over de verschillende basisvoorwaarden om tie UDA (Union des Annonceurs) heeft UBA in 2009 tot een evenwichtig medialandschap te komen. In gewerkt aan de uitwerking van een media-index die onze huidige strategie ligt de nadruk op de nieuwe de evolutie van de bruto-mediatarieven relateert trends in televisie (IDTV, TV via internet, nieuwe aan hun bereik. Op die manier krijgen adverteerders formaten, digitale operatoren, enz.), de positieve Jaarverslag 2009
 • 14. samenwerking tussen de verschillende marktacto- In Q4/2009 verminderden een aantal zenders ren, duurzame concurrentie en financile analyse. hun programmabudgetten. Adverteerders blijven Centrale elementen zijn innovatie, de integratie met rekenen op een kwalitatief hoogstaande pro- andere communicatiemedia en return on invest- grammatie en hopen dat de commercile zenders ment. Per vergadering werd een specifiek thema in hierin blijven investeren. de commissie uitgediept. Adverteerders vallen terug op vertrouwde media om hun merken te ondersteunen. We verwach- enkele realisaties in 2009: ten dat daardoor een aantal adverteerders terug nieuwe werking van de TV Commissie: voorstel- meer zullen investeren in tv. ling van de 5 inspirerende tendensen met een focus op een specifiek thema; PArC uitwerking van een eerste voorstel voor de tv De PArC Mediacommissie buigt zich over alle aspec- media-index; ten van reclame in de pers, via affichage, radio en organisatie van een debat met tvzenders over cinema. Ook hier streven we naar een kwalitatief, hoe zij omgaan met de reactie van de adverteer- innoverend en gezond reclamekader. Centraal in de ders op de crisis en hoe zij adverteerders kunnen debatten staat de werking, het bereik en de creati- helpen om efficint te communiceren; viteit van deze media. opvolging van de evoluties in het tvlandschap met o.a. de geplande lancering van nieuwe zenders; De PArC Mediacommissie concentreert zich op macro-economische tendensen en op langeter- mijnevoluties. Innovatie, 360 integratie en return on investment zijn centrale themas tijdens de vergaderingen. enkele realisaties in 2009: overzicht en bespreking van de recente evoluties in Pers, Affichage en radio; followup van de grote tendensen en resultaten van deze media; uitwerking van een eerste voorstel voor de me- dia-indexen in deze sectoren; 12 bespreking van de stand van zaken van het affichage-belastingdossier; feedback op de ontwerpteksten van de Media overzicht van de CIMstudies. decreten in Vlaanderen en Walloni; feedback over de ontwerpteksten van de CSA over Hoe zullen de Parc-media evolueren in 2010? product placement en update over de nieuwe mo- Er zal een verdere verschuiving plaatsvinden van gelijkheden die product placement kan bieden; offline naar online. bespreking en uitdieping van de nieuwe mogelijk- In affichage verwachten we een aantal nieuwe heden die digitalisering en interactiviteit biedt. innovaties. radio blijft waarschijnlijk vrij stabiel en zal meer Hoe zal tV evolueren in 2010? digitale mogelijkheden bieden. De lancering van nichekanalen zal leiden tot een Affichage en Cinema zullen in 2010 wellicht on- verdere fragmentatie. Daarnaast blijven een aan- der druk blijven staan. tal algemene zenders programmas aanbieden voor een breed publiek. Adverteerders kunnen internet hierdoor via tv reclame een breed publiek combi- De Internet Mediacommissie buigt zich over het neren met gerichte contacten. gebruik van online communicatie. Zij volgt de De verdere verhoging van het aantal digitale ontwikkeling van het medium op de voet en de klanten (verwacht wordt 50% van de gezinnen) gevolgen ervan voor een gentegreerd communi kan leiden tot een doorbraak van interactieve catieplan. Zij staat ook stil bij de evolutie van de toepassingen. investeringen, het bereik en de meetreferenties. Jaarverslag 2009
 • 15. enkele realisaties in 2009: enerzijds en de Mediacommissies en Expertise uitwerking van een eerste voorstel voor de Centers anderzijds kunnen verhogen. internet media-index; beslissing om nieuwe Expertise Centers op te boodschap aan CIM en IAB om het internet richten in 2010 rond Corporate Social responsi- medium beter te meten; bility en Social Media. verduidelijking van de adverteerdersstandpunten naar IAB; uitwerking van het digital marketing contract expertise Centers UBA/ACC/IAB; opvolging van trends zoals social media, adwords, Onze Expertise Centers bespreken op regelmatige behavioral targeting, mobile marketing. basis een specifiek domein uit de communicatiewe- reld. Ook hier geven deskundigen u een beter inzicht Hoe zal internet als medium evolueren in in de laatste ontwikkelingen uit uw vakgebied. En 2010? uiteraard steekt u veel op van de ervaringen van Zelfs de digitale media stonden in 2009 erg andere leden en helpt uw deelname u om een onder druk. Voor 2010 verwachten we terug een meer expliciet standpunt in te nemen in bepaalde groeiscenario met focus op de long tail. competentiedomeinen. Behavorial targetting wordt een belangrijke nieuwe tendens in online. Het is belangrijk dat de in 2009 waren volgende expertise Centers sector zichzelf een aantal zelfregulerende princi- actief: pes oplegt in dit domein. Communication Production; Nieuwe toestellen en nieuwe tarieven kunnen Corporate Communication & PR; zorgen voor een verdere doorbraak van mobiel OnetoOne communication; Internet. Point of Sales Communication; Sociale media worden alomtegenwoordig. Research Consumer Management Insights; Research Panels; Sponsoring & Event Communication. integrated Communication Board (iCB) CoMMUniCAtion ProdUCtion Het Expertise Center Communication Production De voorzitters en ondervoorzitters van de Media- analyseert het productieproces voor elk medium en commissies en de Expertise Centers komen tweemaal 13 formuleert aanbevelingen en technische richtlijnen. per jaar bijeen om de objectieven en actieplannen Naast het optimaliseren van productieprocessen van de verschillende overlegplatformen van de UBA wordt ook aandacht besteed aan de keuze van le- te cordineren. veranciers, technische specificaties, organisatie, planning, kwaliteitscontrole. Het ICB bespreekt onderwerpen die voor alle overlegplatformen belangrijk zijn en die specifieke groepen overstijgen, neemt gemeenschappelijke standpunten in en is een vruchtbare voedings- bodem voor nieuwe ideen. enkele realisaties in 2009: herdefinitie van het takenpakket van het ICB; integrated Communication Board bespreking van en feedback op het UBA business plan 2010; Voorzitter: installatie van een Extended ICB meeting, enotCrochelet-SeniorCommunication B advisor, electrabel samen met het UBA Executive Committee en UBA CIM afgevaardigden, waar Mediacommissies en ondervoorzitter: Expertise Centers hun realisaties en jaarplan vesDeVoeght-ConnectionPlanning Y voorstellen. Deze meeting zal eveneens de Manager, coca-cola interactie tussen het UBA Executive Committee Jaarverslag 2009
 • 16. enkele realisaties in 2009: one-to-one communicatie gekaderd in de context de lancering van de praktische gids over de van een gentegreerde mediamix. productie en het gebruik van fotos in reclame in samenwerking met de Belgian Association enkele realisaties in 2009: of Photographers (BAP). Deze gids bestaat uit presentatie van de beste cases van de Mixx drie delen: een canvas voor de kostenraming Awards in direct response en van de Cuckoo van fotoproducties; een indicatief rooster van Awards in de categorie B-to-B en B-to-C; de percentages die van toepassing zijn op de opvolging van de DM Activity Monitor, de pige gebruiks- of hergebruiksrechten van fotos; van De Post en Mediaxim, die een schatting van een glossarium met gangbare termen voor de bruto-investeringen in DM per sector geeft; het opstellen van kostenramingen van foto- uitwisseling met communicatiebureaus over de producties; integratie van DM in het mediaplan; voortzetting van de discussies over de online voorstelling van nieuwe DM bureaus. gedragscodes. Point oF sAles CoMMUniCAtion orPorAte CoMMUniCAtion & PUBliC C Het Point of Sales Communication Expertise Center relAtions is opgericht in 2009 en is gegroeid uit het Brand Het Expertise Center Corporate Communication & Activation Expertise Center. Hier wordt specifiek Pr is een forum voor Pr specialisten en voor verant- aandacht besteed aan de communicatie op het 14 woordelijken in Corporate Communicatie. Er worden winkelpunt, winkeldesign, en aanverwante onder- onderwerpen behandeld zoals crisiscommunicatie, werpen. financile communicatie, interne communicatie. enkele realisaties in 2009: In 2009 werd er binnen dit Expertise Center voor- realisatie van een intern uitgevoerde studie over namelijk aandacht besteed aan de lancering van de POS communicatie en de plaats die deze inneemt werkgroep over de maatschappelijke verantwoor- in het marketing- en communicatieplan; delijkheid van bedrijven (CSr). bepaling van de voornaamste succesfactoren in POS-communicatie. one-to-one CoMMUniCAtion Het Expertise Center One-to-One Communication reseArCH ConsUMer MAnAgeMent richt zich zowel op de consumenten (B2C) als op de insigHts zakelijke markt (B2B). Klantgerichte communicatie, Het Expertise Center research is een uitgelezen fo- fideliseringstechnieken en relatiemarketing staat rum voor het opvolgen van trends en technieken in centraal. De databank is een centraal beleidsinstru- marktonderzoek. Het bestaat uit twee subgroepen: ment, waarbij de zorg voor datakwaliteit vooraan Consumer Management Insights (CMI) en Panels. staat. Het Expertise Center buigt zich ook over moderne on- en offline technieken, nieuwe ontwik- Het Expertise Center CMI bestudeert de laatste kelingen en juridische aspecten. Uiteraard wordt de trends op gebied van consumenten, bureaus en Jaarverslag 2009
 • 17. marktonderzoekstechnieken. Nieuwe inzichten worden hier tussen de verschillende partijen uitge- expertise Centers wisseld en besproken. CoMMUniCAtion ProdUCtion enkele realisaties in 2009: ondervoorzitster: kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van anolleBallauxAudiovisual&Print M onderzoeksbureaus; Production Manager, Belgacom bespreking van opportuniteiten, zwaktes en uitdagingen in research; CorPorAte CoMMUniCAtion & PUBliC bespreking van de ontwikkeling van een succes- relAtions volle campagne op basis van research; Voorzitter: uitwisselen van nieuwe tendensen en best ean-BenotSchrans-Communication J practices over market intelligence; director, spadel discussies over de voor en nadelen van de online studies; ondervoorzitters: voorstelling van nieuwe research bureaus; ohanDeRycker-DirectorCorporateand J discussies over merkstrategien; Public affairs, tiense suikerraffinaderij bespreking van shopper research technieken zoals mystery shopping en customer journey. ne-to-one o CoMMUniCAtion Voorzitster: ichonVanDoornMulti-BrandPlatform M reseArCH PAnels Manager, Unilever Het richt zich zowel tot experten uit de diensten- sector als tot de specialisten uit de grootdistributie ondervoorzitter: (FMCG). Het Expertise Center Panels verduidelijkt rmeDrugeonMarketingCommunication J de gespecialiseerde begrippen die gebruikt worden Manager Btoc, electrabel door marktspelers zoals AC Nielsen en Gfk. Point oF sAles CoMMUniCAtion Dit Expertise Center is uitgegroeid tot een centraal Voorzitster ad interim: communicatieplatform voor de onderzoeksspecia- athalieHublet-MediaManager,UBA N listen. Hier worden interessante en nieuwe perspec- tieven geformuleerd en onder elkaar gedeeld. eseArCH r 15 Voorzitster: athalieKleinKnowledge&Insights N enkele realisaties in 2009: director Belgium/netherlands, coca-cola bespreking van status en evolutie van de shop types; ondervoorzitters research consumer debat over status MDB Proximity en de uitbreiding Management insights: van het staal om de statistieken te verbeteren; orinneFermynCustomerInsight C Manager, KBc overgangsperiode van censusdata met de waar- hilippeOrban-HeadofMarketResearch, P borg van backdata op 3 jaar en zonder impact op Belgacom group de contracten; bespreking Consumer Scan Portal en verbetering ondervoorzitter Panels: van de kwaliteit van het consumentenpanel; artPelgrimsBusinessIntelligence& B presentatie van de nieuwe ontwikkelingen bij Planning Manager, coca-cola GfK: OTC apotheek, promolink, baby panel, enz. sPonsoring & event CoMMUniCAtion sPonsoring & event CoMMUniCAtion Voorzitter: Het Sponsoring & Event Communication Expertise avidSempels,MarketingManager, D Center is opgericht in 2009. Hier worden best prac- aB inbev Belgium tices uitgewisseld in verband met sponsoring, en meer specifiek de r.O.I. ervan, en de organisatie van events. Jaarverslag 2009
 • 18. orPorAte soCiAl resPonsiBility C werkgroepen (Csr) De UBA is er zich van bewust dat duurzame ontwik- CorPorAte soCiAl resPonsiBility (Csr) keling een belangrijk thema is voor de reclamesector. Voorzitster: Daarom hebben we in 2009 een reflectie georgani- NathalieHublet-MediaManager,UBA seerd over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van adverteerders. digitAl MArKeting ContrACt Voorzitster: onze objectieven voor deze werkgroep waren: NathalieHublet-MediaManager,UBA een discussie openen over de integratie van duur- zame ontwikkeling in een communicatieplan; evAlUAtie vAn BUreAUs een dialoogplatform voorbereiden waar adver- Voorzitster: teerdes, communicatiebureaus, media, autori- NathalieHublet-MediaManager,UBA teiten en consumentenverenigingen informatie kunnen uitwisselen rond CSr in communicatie; reMUnerAtie overheden en andere stakeholders duidelijk ma- Voorzitter: ken dat adverteerders begaan zijn met duurzame irkSchyvinck-HeadofExternal D en verantwoordelijke communicatie. communication, dexia Gezien de belangrijkheid van het thema werd er dvertising A & CHildren/HeAltHy liFestyles Voorzitster: NathalieHublet-MediaManager,UBA enkele realisaties in 2009: opstelling van 10 gouden regels voor een efficinte uitvoering van sponsoringprojecten en evenementen; bespreking van de vier sleutelfases in sponsoring 16 en evenementen: strategie, selectie, activatie en evaluatie; gebruik van de sponsoring en het evenement binnen een media mix. beslist om deze werkgroep in 2010 om te vormen tot een Expertise Center. enkele realisaties in 2009: werkgroepen definitie van CSR en duurzame ontwikkeling binnen het kader van communicatie; De Werkgroepen van de UBA bestuderen specifieke organisatie van een enqute over CSR bij ad- onderwerpen en problemen uit het communicatie- verteerders, de integratie ervan in de huidige vak. Het zijn tijdelijke overlegorganen waarbinnen bedrijfsstructuur, de plaats ervan in de algemene actuele communicatie-onderwerpen aan de orde bedrijfsstrategie en de invloed ervan op de komen. Het overleg leidt tot richtlijnen, aanbeveling- communicatie, enz; en, praktische gidsen of contracttypes. uitwisseling van best practices die zullen leiden tot aanbevelingen voor een duurzame en verant- Het is een ideale gelegenheid voor onze leden om woordelijke communicatie. van elkaars ervaringen te leren en nieuwe denkpis- tes te ontdekken. digitAl MArKeting ContrACt De conclusies worden uiteindelijk via een Master Deze UBA wergroep heeft samen met ACC, IAB Class aan de leden gecommuniceerd. en het advocatenkantoor KOAN een contract voor Jaarverslag 2009
 • 19. digitale marketing opgesteld als specifiek referen- tiekader voor digitale marketingprojecten. dverteerders A BiJ Het CiM Het digitaal marketingcontract is opgemaakt als abienneCloseDirectorCoord.Research F een interactief menu la carte. Het valt uiteen in en Media, Loral twee delen: een basiscontract dat in het algemeen vesDeVoeghtConnectionPlanning Y de grote juridische principes vermeldt die van toe- Manager, coca-cola passing zijn voor de beide partijen en een work order, dat per project de belangrijke en concrete nneleenKeppensMedia&Market A elementen herneemt van de opdracht die aan het research director, Henkel bureau wordt toevertrouwd. avierLaporta-DirecteurPubliciteiten X evAlUAtie vAn BUreAUs Promotie, renault Belgi-Luxemburg We willen onze adverteerders de mogelijkheid geven om via een algemeen systeem, per campagne of alrieVangeelCommunicationManager, V iedere 6 maanden, de bureaus te evalueren. Dit Procter & gamble systeem moet objectief zijn, gebaseerd op KPI en ristineVerhelstMedia&Production K SLA-criteria, en zowel werken voor communicatie- director, Belgacom bureaus als voor media-agentschappen. hilippeVerschueren-Ondervoorzitter P Marketing communications, telenet verteerder en bureau om samen een remuneratie- model uit te werken dat een evenwichtige samen- werking tussen beide partijen stimuleert. dvertising & CHildren/HeAltHy A liFestyles De werkgroep Advertising & Children / Healthy Lifestyle geeft twee keer per jaar een update van de evolutie op wereldwijd, Europees en nationaal vlak 17 in verband met reclame voor kinderen en jongeren. enkele realisaties in 2009: discussie over hoe en wanneer we de prestaties enkele realisaties in 2009: van de communicatie- en mediabureaus moeten informatie over de toonaangevende ontwikke evalueren; lingen per land; opstelling van een eerste evaluatierooster, toe- presentatie van vrijwillige initiatieven (EU Pledge) pasbaar voor ieder soort bureau en te gebruiken die zijn ontwikkeld om een gezonde levensstijl te voor alle mogelijke aspecten en specialiteiten stimuleren en een verantwoordelijke communica- (off- en online, productie); tie te ontwikkelen voor kinderen en jongeren; In 2010: het beoordelingsrooster van de UBA zal presentatie van de aanbevelingen voor voe- aan het ACC worden getoond. dingsmarketing van het WHO; informatie over de resultaten van de opvolging reMUnerAtie van voedingsreclame door de JEP. Het is voor de adverteerder niet altijd makkelijk om het juiste remuneratiemodel te kiezen. Daarom wilde de werkgroep remuneratie een analyse maken van de meest gebruikte bureauremuneratiesystemen en hun voor- en nadelen. De UBA en de ACC lanceerden samen de praktijkgids: Hoe remunereert men een bureau?. Deze publicatie geeft een leidraad aan ad- Jaarverslag 2009
 • 20. Frdric Ackermans Event Manager [email protected] T +32(0)2 260 05 74 M + 32(0)477 66 52 36 een echte communicatie community De UBA is d ontmoetingsplaats voor alle Belgische communicatiespecialisten. Voor u is dit de ideale plaats om uw netwerk uit te breiden, contacten te 18 ontMoeten leggen, expertise uit te wisselen en nieuwe com- mercile opportuniteiten te ontwikkelen. Actieve UBA leden ontmoeten elkaar tijdens ver- gaderingen van de Mediacommissies, Expertise Centers en Werkgroepen, en natuurlijk ook tijdens onze opleidingen. Maar geregeld organiseren we diverse topevenementen die ook toegankelijk zijn voor de hele communicatie-community: adverteer- ders, medewerkers van communicatiebureaus en prominenten uit de mediawereld. Het topevenement van 2009 was het succes- volle UBA60 congres van 24 september waar we 60 jaar UBA vierden (zie ook het kaderstuk). Andere evenementen hebben, elk op hun eigen ma- nier, hun stempel gedrukt op het jaar: Jaarverslag 2009
 • 21. 12 februari, lunch-causerie met Marc Fauconnier i love the crisis enkele cijfers over het UBA60 Plaats van afspraak was het prachtige kader van de congres: Halles des Tanneurs in Brussel. We kregen er een presentatie van de resultaten van de studie die 70 personen hebben deelgenomen aan het studiebureau Profacts uitvoerde met het expertise ceo breakfast, 420 namen deel aan het center research, CMI en de Panels van de UBA, over congres en 370 aan het diner. de invloed van de economische en financile crisis op het gedrag van de Belgische adverteerder. 8% 9 was tevreden over de verloop van het congres Dit onderwerp werd nadien door Marc Fauconnier, mede-eigenaar van het bureau Famous, uitgewerkt. 6% 9 was tevreden over de ontvangst op het Hij gaf tekst en uitleg bij zijn publicatie I love the congres Crisis, waarbij hij een opgemerkt pleidooi hield voor anticyclische marketing. Hij analyseerde de verschil- 1% 8 was onder de indruk van de locatie lende mogelijke reacties van de adverteerders en sloot af met een handige lijst van 10 adviezen om 9% 6 vindt dat het congres, de beste activiteit te communiceren in tijden van crisis. is die de UBa al georganiseerd heeft 8% 9 denkt dat het congres nauw aansluit bij de doelstellingen van de UBa 7% 9 zijn tevreden over de kansen tot networking 9 juni, eFFie-Awards De UBA is ook mede-organisator van de prestigieuze EFFIE-Awards die de meest doeltreffende reclame- campagnes bekroont. Luc Suykens was in 2009 jury-voorzitter. Eurostar won een Gold Effie en 19 een Grand Effie voor zijn campagne Eurostar op 21 april, lunch-causerie met Paul daels volle snelheid. De Standaard Onverantwoord inte- sum, ergo cogito ressant kreeg eveneens Gold. Een Silver Effie en de publieksprijs ging naar Valorfrit Het oliespook. In het indrukwekkende historische gebouw La Electrabel, Het Nieuwsblad, rabobank en Weight Tentation in het centrum van Brussel kwam Paul Watchers werden allen bekroond met een Bronze Daels, Merk- en Imago-adviseur van de KBC en Ad- Effie. vertiser Personality of the Year 2008, met ons pra- ten over zijn langdurige ervaring in reclame en zijn oP 24 september werd de UBA 60 kijk op de sector. Hij maakte een diepe indruk op de jaar! vele genodigden door zijn persoonlijke en openhar- tige geschiedenis met als thema Sum ergo cogito. Zestig jaar UBA, zestig jaar communicatie. In deze Ook zijn passie voor muziek, zijn vele reizen, zijn werk periode kende de communicatiewereld en de UBA en zijn persoonlijke kijk op communicatie en marke- een enorme evolutie. We besloten om dit gepast ting, waarin het menselijke aspect centraal staan, te vieren door een top-congres te organiseren dat passeerden de revue. Kernthemas van zijn discours zowel internationale sprekers van een hoog niveau waren solidariteit, teamwerk, bescheidenheid en de als de volledige Belgische communicatiewereld noodzaak om zichzelf voortdurend in vraag te stel- samenbracht. len. Om te eindigen presenteerde hij zijn acht gebo- den in de vorm van gedachten die hem doorheen De festiviteiten werden ingezet met een exclusief CEO zijn mooie carrire hebben geloodst. breakfast, dat de CEOs van de grote Belgische me- Jaarverslag 2009
 • 22. diagroepen en de CEOs van onze leden bijeenbracht. woord na de lunch. Zijn energie werkte aanstekelijk Dit informele ontbijt in de Pain Quotidien op de en het publiek was enthousiast. Hij gaf een boeien- Zavel werd bijgewoond door 70 genodigden. Het de en erg gewaardeerde presentatie over de invloed werd bijzonder geapprecieerd en leidde tot tal van van het digitale in de communicatiewereld. informele contacten. Paul isakson, Head of Strategy van Space150, Daarna zette het UBA60 congres in het gloednieuwe beschreef de nieuwe marketing trends met behulp Square in Brussel zijn deuren open. Jan Vandenwyn- van een reeks adjectieven: verbeeldingrijk, genereus, gaerden, voorzitter van de UBA, leidde de dag in, sa- samenwerkend, Hij gebruikte tal van illustraties om men met CEO Chris Van roey. zijn toekomstbeeld kracht bij te zetten. Daarna was het de beurt aan de overbekende Franse stephan Loerke, CEO van de World Federation of reclame-paus Jacques sguela, die het publiek in Advertisers, ging dieper in op de economische en vuur en vlam zette door met veel humor, optimisme maatschappelijke rol van de reclame. Hij schetste en creativiteit de geschiedenis van 60 jaar reclame te ook de gevaren van de steeds sterkere regulering schetsen. Zijn woorden werden systematisch kracht en het belang van sterke merken. bijgezet door mythische reclamespots en andere pareltjes uit de reclamegeschiedenis. Daarna analy- Het la