UBA Jaarverslag 2009

Click here to load reader

 • date post

  18-Dec-2014
 • Category

  Sports

 • view

  1.764
 • download

  2

Embed Size (px)

description

In het UBA Jaarverslag kan u het overzicht van alle evenementen, opleidingen, vergaderingen en realisaties consulteren, alsook de doelstellingen voor 2010.

Transcript of UBA Jaarverslag 2009

 • 1. Jaarverslag vertegenwoordigen i informeren i Uitwisselen i ontmoeten 2009
 • 2. voorWoord 2009 was een excellent jaar voor de UBA. We vierden UiTwiSSelen: Niets is zo verrijkend als het delen niet alleen ons zestigjarig bestaan een schitterende van informatie en kennis. Onze diverse overlegplat- mijlpaal maar slaagden er ook in om de veranderingen, formen zoals de Mediacommissies, Expertise Centers die in 2008 waren ingezet, uit te diepen en te en de tijdelijke werkgroepen waren ook in 2009 versterken. De kroon op het werk was ons bijzonder ideale ontmoetingsplaatsen voor het opbouwen van succesvol congres op 24 september. communicatie-expertise en voor de uitwisseling van kennis en informatie. Een vruchtbaar jaar, en tegelijkertijd een moeilijk: de economische periode die we doormaken is moeilijk onTMoeTen: de UBA zorgt ervoor dat profes- en complex. Juist daarom is ons algemeen uitgangs- sionals elkaar ontmoeten. En in 2009 bewezen we punt zo belangrijk: we zijn er immers rotsvast van opnieuw dat we de communicatiegemeenschap de overtuigd dat goede communicatie een stimulans ontmoetingsplaats bij uitstek bieden. Voor onze is voor een gezonde economie. We beschouwen het 60ste verjaardag organiseerden we dit keer geen dan ook als onze missie om een transparante en sta- BBQ en Trends Day, maar wel een uniek Congres, UBA biele omgeving te creren voor onze adverteerders. 60. 500 professionals kwamen samen voor een CEO Als ze efficint en duurzaam kunnen communiceren, ontbijt, een Congresprogramma met een schare kunnen ze het rendement van hun communicatie- topsprekers, en een afsluitend diner. Het werd een investeringen immers maximaliseren. bijzonder en gedenkwaardig evenement voor alle partijen in de communicatiemarkt. Vanuit deze overtuiging bouwden we in 2009 het beleid rond onze 4 strategische pijlers verder uit: Dat dit allemaal feilloos verliep is te danken aan het UBA team. Frederic Ackermans, Bob De Paepe, Kristin VerTegenwoorDigen: de UBA wil de stem van zijn Hannon en Nathalie Hublet zetten onder leiding van adverteerders naar buiten brengen. Daarom bundelen Chris Van Roey opnieuw mooie prestaties neer. Wij we de aandachtspunten van onze leden en maken we danken hen van harte voor hun dynamisme en de onze standpunten duidelijk aan overheden en vereni- afgeleverde kwaliteit. gingen. Met deze krachtige stem doen we al het mogelijke om de besluitvorming mee te benvloeden. In 2009 namen we ook afscheid van Luc Suykens We gebruiken onze intrinsieke kracht om de agenda als voorzitter. We danken hem oprecht voor zijn te benvloeden en het positieve effect van adverte- strategische inbreng van de voorbije jaren als lid ren extra in het daglicht te stellen. Hiervoor werken van het Executive Committee, en vooral voor het we samen met partners als de WFA, Raad voor de substantile veranderingsproces dat hij de afgelopen Reclame, ACC, UMA en nog vele andere professionele 2 jaar als voorzitter heeft begeleid. organisaties. Hoe kijken we naar 2010? Het is duidelijk dat de inForMeren: de UBA wil zijn leden zoveel mogelijk economische crisis die we vandaag nog steeds relevante informatie aanreiken. Onze UBA Academy doormaken, de communicatiewereld heeft benvloed. blijft in dit opzicht een groot succes. In het Commu- Adverteerders, media en agentschappen blijven nication Management College hebben we opnieuw voor erg grote uitdagingen staan op alle mogelijke een zeventigtal junior marketing- en communicatie- vlakken. Maar we willen vooral een boodschap van professionals opgeleid. Het is duidelijk dat de vraag hoop brengen, omdat crisissen tot creativiteit leiden, het aanbod overstijgt, een mooi bewijs van de gele- bij alle spelers op de markt. Voorts stellen we vast dat verde kwaliteit! De Master Classes zijn er dan weer in een aantal sectoren het dal is bereikt, ondanks de om specifieke onderwerpen verder uit te diepen. Het sombere wolken die her en der blijven samentrekken. dienstenaanbod zoals onze UBA Legal Line hebben En we mogen vooral niet vergeten dat het onderne- we verder uitgebreid met UBA Media Glance, waar- mersvertrouwen in Belgi blijft stijgen. We kijken dit mee onze leden snel en gratis een inzicht krijgen in jaar dus met meer vertrouwen naar de toekomst. En de media-investeringen in hun sector. En natuurlijk we zijn er hoe dan ook klaar voor om de uitdagingen was er onze UBA-website om al onze activiteiten van 2010 krachtdadig aan te pakken en de opportu- actief te ondersteunen en te communiceren. Ook niteiten concreet in te vullen. daar levert het gestaag groeiend bezoekersaantal een mooi bewijs van de kracht en toegevoegde waarde Jan Vandenwyngaerden i Voorzitter UBA van dit instrument. Chris Van roey i Ceo UBA
 • 3. INHOUDSOPGAVE Visie - Missie - Waarden - strategie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 raad Van BestUUr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Het UBa teaM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 execUtiVe coMMittee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 VertegenWoordigen En stem voor de adverteerder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 inForMeren UBA Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 UBA Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 UBA Publicaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 UBA Website en UBA E-news . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 UitWisseLen Mediacommissies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Integrated Communication Board (ICB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Expertise Centers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Werkgroepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ontMoeten Een echte communicatie community . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 agenda 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Jaarverslag 2009
 • 4. VISIE Goede communicatie is een stimulans voor een gezonde economie. MISSIE De UBA stimuleert een transparante omgeving waarin adverteerders efficint en duurzaam kunnen communiceren om het rendement van hun communicatie-investeringen te maximaliseren. WAArDEN De UBA is professioneel, transparant, dynamisch en afgestemd op de behoeften van haar leden. STrATEGIE De basisstrategie van de UBA kan worden samengevat in vier kernwoorden: vertegenwoordigen, informeren, uitwisselen en ontmoeten. rAAD VAN BESTUUr Francis deBeUcKeLaere general Manager Bacardi-Martini BeLgiUM Bart VandesoMPeLe Head of corporate communication Base isabelle Maes (1) Marketing Manager BeiersdorF Kris VerVaet (2) VP Marketing & channel Mgt BeLgacoM