UBA Jaarverslag 2009

30
JAARVERSLAG 2009 Vertegenwoordigen I Informeren I Uitwisselen I Ontmoeten
 • Upload

  uba
 • Category

  Sports

 • view

  1.770
 • download

  2

description

In het UBA Jaarverslag kan u het overzicht van alle evenementen, opleidingen, vergaderingen en realisaties consulteren, alsook de doelstellingen voor 2010.

Transcript of UBA Jaarverslag 2009

Page 1: UBA Jaarverslag 2009

V.U

. : C

hris

Van

Roe

y°. U

BA, A

ntw

erps

elaa

n 2

, 18

53

Str

ombe

ek-b

ever

(°za

akvo

eder

van

The

Hou

se o

f B

rand

s bv

ba)

J a a r v e r s l a g

2009vertegenwoordigen i informeren i Uitwisselen i ontmoeten

Page 2: UBA Jaarverslag 2009

2009 was een excellent jaar voor de UBA. We vierden niet alleen ons zestigjarig bestaan – een schitterende mijlpaal – maar slaagden er ook in om de veranderingen, die in 2008 waren ingezet, uit te diepen en te versterken. De kroon op het werk was ons bijzonder succesvol congres op 24 september.

Een vruchtbaar jaar, en tegelijkertijd een moeilijk: de economische periode die we doormaken is moeilijk en complex. Juist daarom is ons algemeen uitgangs-punt zo belangrijk: we zijn er immers rotsvast van overtuigd dat goede communicatie een stimulans is voor een gezonde economie. We beschouwen het dan ook als onze missie om een transparante en sta-biele omgeving te creëren voor onze adverteerders. Als ze efficiënt en duurzaam kunnen communiceren, kunnen ze het rendement van hun communicatie-investeringen immers maximaliseren.

Vanuit deze overtuiging bouwden we in 2009 het beleid rond onze 4 strategische pijlers verder uit:

VerTegenwoorDigen: de UBA wil de stem van zijn adverteerders naar buiten brengen. Daarom bundelen we de aandachtspunten van onze leden en maken we onze standpunten duidelijk aan overheden en vereni-gingen. Met deze krachtige stem doen we al het mogelijke om de besluitvorming mee te beïnvloeden. We gebruiken onze intrinsieke kracht om de agenda te beïnvloeden en het positieve effect van adverte-ren extra in het daglicht te stellen. Hiervoor werken we samen met partners als de WFA, Raad voor de Reclame, ACC, UMA en nog vele andere professionele organisaties.

inForMeren: de UBA wil zijn leden zoveel mogelijk relevante informatie aanreiken. Onze UBA Academy blijft in dit opzicht een groot succes. In het Commu-nication Management College hebben we opnieuw een zeventigtal junior marketing- en communicatie-professionals opgeleid. Het is duidelijk dat de vraag het aanbod overstijgt, een mooi bewijs van de gele-verde kwaliteit! De Master Classes zijn er dan weer om specifieke onderwerpen verder uit te diepen. Het dienstenaanbod zoals onze UBA Legal Line hebben we verder uitgebreid met UBA Media Glance, waar-mee onze leden snel en gratis een inzicht krijgen in de media-investeringen in hun sector. En natuurlijk was er onze UBA-website om al onze activiteiten actief te ondersteunen en te communiceren. Ook daar levert het gestaag groeiend bezoekersaantal een mooi bewijs van de kracht en toegevoegde waarde van dit instrument.

UiTwiSSelen: Niets is zo verrijkend als het delen van informatie en kennis. Onze diverse overlegplat-formen zoals de Mediacommissies, Expertise Centers en de tijdelijke werkgroepen waren ook in 2009 ideale ontmoetingsplaatsen voor het opbouwen van communicatie-expertise en voor de uitwisseling van kennis en informatie.

onTMoeTen: de UBA zorgt ervoor dat profes-sionals elkaar ontmoeten. En in 2009 bewezen we opnieuw dat we de communicatiegemeenschap de ontmoetings plaats bij uitstek bieden. Voor onze 60ste verjaardag organiseerden we dit keer geen BBQ en ‘Trends Day’, maar wel een uniek Congres, UBA 60. 500 professionals kwamen samen voor een CEO ontbijt, een Congresprogramma met een schare topsprekers, en een afsluitend diner. Het werd een bijzonder en gedenkwaardig evenement voor alle partijen in de communicatiemarkt.

Dat dit allemaal feilloos verliep is te danken aan het UBA team. Frederic Ackermans, Bob De Paepe, Kristin Hannon en Nathalie Hublet zetten onder leiding van Chris Van Roey opnieuw mooie prestaties neer. Wij danken hen van harte voor hun dynamisme en de afgeleverde kwaliteit.

In 2009 namen we ook afscheid van Luc Suykens als voorzitter. We danken hem oprecht voor zijn strategische inbreng van de voorbije jaren als lid van het Executive Committee, en vooral voor het substantiële veranderingsproces dat hij de afgelopen 2 jaar als voorzitter heeft begeleid.

Hoe kijken we naar 2010? Het is duidelijk dat de economische crisis die we vandaag nog steeds doormaken, de communicatiewereld heeft beïnvloed. Adverteerders, media en agentschappen blijven voor erg grote uitdagingen staan – op alle mogelijke vlakken. Maar we willen vooral een boodschap van hoop brengen, omdat crisissen tot creativiteit leiden, bij alle spelers op de markt. Voorts stellen we vast dat in een aantal sectoren het dal is bereikt, ondanks de sombere wolken die her en der blijven samentrekken. En we mogen vooral niet vergeten dat het onderne-mersvertrouwen in België blijft stijgen. We kijken dit jaar dus met meer vertrouwen naar de toekomst. En we zijn er hoe dan ook klaar voor om de uitdagingen van 2010 krachtdadig aan te pakken en de opportu-niteiten concreet in te vullen.

voorWoord

Jan Vandenwyngaerden i Voorzitter UBAChris Van roey° i Ceo UBA

Page 3: UBA Jaarverslag 2009

1

Jaarverslag 2009

INHOUDSOPGAVE

Visie - Missie - Waarden - strategie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

raad Van BestUUr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Het UBa teaM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

execUtiVe coMMittee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

VertegenWoordigen Eén stem voor de adverteerder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

inForMeren UBA Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

UBA Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

UBA Publicaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

UBA Website en UBA E-news . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

UitWisseLen Mediacommissies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Integrated Communication Board (ICB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Expertise Centers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Werkgroepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

ontMoeten Een echte communicatie ‘community’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

agenda 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Page 4: UBA Jaarverslag 2009

VISIE Goede communicatie is een stimulans voor een gezonde economie.

MISSIE De UBA stimuleert een transparante omgeving waarin adverteerders efficiënt en duurzaam

kunnen communiceren om het rendement van hun communicatie-investeringen te maximaliseren.

WAArDEN De UBA is professioneel, transparant, dynamisch en afgestemd op de behoeften van

haar leden.

STrATEGIE De basisstrategie van de UBA kan worden samengevat in vier kernwoorden:

vertegenwoordigen, informeren, uitwisselen en ontmoeten.

2

Jaarverslag 2009

rAAD VAN BESTUUr

Francis deBeUcKeLaere general Manager Bacardi-Martini BeLgiUM

Bart VandesoMPeLe Head of corporate communication Base

isabelle Maes (1) Marketing Manager BeiersdorF

Kris VerVaet (2) VP Marketing & channel Mgt BeLgacoM

Koen tacKx (1) VP Marketing BeLgacoM

annie coUrBet directeur Marketing & Business development BnP PariBas Fortis

Maud LescHeVin (1) directeur Marketing carreFoUr

gaetan Van MaLdegeM country director coca-coLa serVices

Marc donner Marketing Manager Utilitaires d'ieteren

Luc Van WicHeLen (1) Media Manager Benelux danone, LU & dWB

dirk sMet directeur communicatie dexia BanK BeLgie

Benoît crocHeLet Brand Manager eLectraBeL

anneleen KePPens Media & Market research director HenKeL BeLgiUM

Frederic LandtMeters Marketing directeur inBeV BeLgiUM

Philippe WaLLeZ general Manager / Marketing ing ing

Jan gYseLs (2) directeur communicatie KBc

Leo Van de gender (1) Voormalig directeur communicatie KBc

Luc BLoMMaert (1) Managing director Benelux KraFt Foods

Jean - Mary ViVier directeur général L'oreaL

Valérie strUYe Marketing director snackfood Mars BeLgiUM

aline JULia(1) director Brand & commercial communication MoBistar

Marc Frederix Marketing director nationaLe LoteriJ

Vincent de cLiPPeLe ceo nestLe

Jan VandenWYngaerden ceo PaLM BreWeries

Luc sUYKens Harley Procter Marketing director Procter & gaMBLe

christophe Mottint Marketing director sara Lee coFFee & tea

Herman Boonen strategic development officer secUrex

Philippe VerscHUeren VP Marketing communications teLenet

Johan de rYcKer director corporate & Public affairs tiense sUiKer

chris Van roeY° ceo UBa

Melanie MesKers Marketing director Home & Personal care Benelux UniLeVer

(1) Mandaat dat is afgelopen (volgens art. 14 van de statuten)(2) Als waarnemer

Page 5: UBA Jaarverslag 2009

3

Jaarverslag 2009

UBA TEAM

Frédéric ackermans, Event Manager I Kristin Hannon, Member Services Manager I chris Van roey°, Chief Executive Officer I nathalie Hublet, Media Manager I Bob de Paepe, Director General, Membership relations

ExECUTIVE COMMITTEE

chris Van roey°, UBA, CEO I annie courbet, Fintro, Marketing Director, Ondervoorzitster UBA I Jan Vandenwyngaerden, Palm Breweries, CEO, Voorzitter UBA I Philippe Wallez, ING, Marketing Director, Ondervoorzitter UBA I christophe Mottint, Sara Lee Coffee & Tea, Marketing Director, Penningmeester UBA I Bob de Paepe, Director General, Membership relations (afwezig op de foto)

Page 6: UBA Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009

vertegenwoordigen

Daarnaast participeert de UBA actief in een aantal

belangrijke verenigingen uit de communicatiesector

zoals de rvr (raad voor de reclame), de JEP (Jury

voor Ethische Praktijken inzake reclame), het CIM

(Centrum voor Informatie over de Media), de WFA

(World Federation of Advertisers) en de CSA (Conseil

Supérieur de l’Audiovisuel). In deze verenigingen

bespreken we onderwerpen die belangrijk zijn voor

ons vakgebied.

Uiteraard laten we ook van ons horen in de gespecia-

liseerde en de algemene pers om zo alle spelers te

overtuigen van het belang van een transparante en

stimulerende communicatieomgeving.

Adverteerders hebben alsmaar meer oog voor duurzame

communicatie en Corporate Social responsibility. En

ook de autoregulering werkt steeds beter. Dit zorgt

ervoor dat er op een wettelijke manier gecommuni-

ceerd wordt, dat reclame eerlijk en respectvol is en

dat de principes van eerlijke concurrentie worden

gehanteerd. Toch staat het communicatievak erg

onder druk en is het regelmatig onderwerp van publiek

en politiek debat. Er komen alsmaar meer, ingewik-

kelder en ineffectieve reglementeringen bij, wat een

negatief effect heeft op de doeltreffendheid van

de reclamebestedingen. Daarom is het noodzakelijk

dat adverteerders duidelijke standpunten innemen

en deze ook bekendmaken.

4

Chris van roey°Chief Executive Officer

[email protected] +32(0)2 260 05 71

M +32(0)495 55 71 50

eén stem voor de adverteerder

De UBA luistert naar haar leden, analyseert hun

aandachtspunten en bundelt ze in één krachtige

stem. We formuleren en verdedigen de standpunten

en noden van de adverteerders. Wij zijn in deze ma-

terie dan ook dé gesprekspartner bij uitstek voor de

overheid en de verschillende sectorverenigingen.

Page 7: UBA Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009

in 2009 werd in dit kader o.a. extra aandacht besteed aan:• de omzetting van de Europese richtlijn ‘Audiovisuele

media diensten’ naar regionale decreten;

• de wetsvoorstellen over alcoholreclame, die zou

beperkt worden tot het tonen van het product en

het productieproces;

• de wetsvoorstellen over autoreclame die het pu-

bliceren van verbruiks- en CO2 gegevens verder

uitbreiden, en waarbij reclame voor wagens met

gegevens boven het marktgemiddelde, volledig

zou worden verboden;

• de wetsvoorstellen over de regulering van de

communicatie van banken waarbij alle reclame op

voorhand zou moeten goedgekeurd worden door

het CBFA en DM-activiteiten voor kredieten zou-

den verboden worden;

• het wetsvoorstel over de afschaffing van het verbod

op koppelverkoop;

• het wetsvoorstel waarbij voor elk digitaal aange-

past beeld extra vermelding op de communicatie

moet worden aangebracht;

• aanbevelingen in het kader van product placement;

• aanbeveling aan het CSA in verband met de be ‑

s cherming van minderjarigen bij hun deelname aan

tv-reclame en tv-programma’s;

• het toelaten van communicatie over de zoge-

naamde OTC-producten uit de farmaceutische

sector op de rTBF.

Voor deze dossiers overlegden we intensief met

sectororganisaties, politieke verantwoordelijken en

officiële overheidsorganen. De UBA deed ook enkele

interventies in de federale en regionale parlementen.

Samen met de Vlerick Leuven Gent Management

School schreven we een dossier over de rol van

reclame en formuleerden we een aantal aanbeve-

lingen om een netwerk van ambassadeurs voor het

reclamevak op te richten.

In 2010 zal de UBA de positieve rol van commer-

ciële communicatie in economie en maatschappij

blijven benadrukken. Daarnaast zal de UBA actie

voeren tegen maatregelen die de efficiëntie en

effectiviteit van communicatie onterecht ondermijnen.

De UBA treedt naar voren als een representatieve

en verant woordelijke woordvoerder van de adver-

teerders en als verdediger van eerlijke, respectvolle

en duurzame commerciële communicatie.

5

Page 8: UBA Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009

6 inForMeren

Kristin HannonMember Services Manager

[email protected] +32(0)2 260 05 75

M + 32(0)495 55 72 27

UBA AcademyEen grote troef van het UBA-lidmaatschap is de

UBA Academy – een heuse uitblinker. Onze profes-

sionele opleidingen worden bijzonder gewaardeerd

door de deelnemers. Ze zijn van een zeer hoge kwaliteit

met uitstekende sprekers en behandelen actuele

onderwerpen. Daarenboven zijn ze exclusief voor UBA

leden en gratis.

De UBA Academy organiseert 2 soorten opleidingen:

het Communication Management College en de

Master Classes.

Het CoMMUniCAtion MAnAgeMent College

Het Communication Management College werd op-

gestart in 2008 en heeft er intussen 2 jaargangen

op zitten. Deze opleiding is een brede marketing- en

communicatieopleiding, gericht op junior commu-

nicatieverantwoordelijken. Het programma wordt

verspreid over 4 dagen: 1 dag per maand gedurende

4 maanden. Er zijn zestien sessies. Alle sprekers zijn

gerenommeerde professionals in hun vakdomein.

We stimuleren eveneens de uitwisseling van erva-

ringen tussen de deelnemers.

Jaarlijks organiseren we 2 opleidingscycli, 1 in het

voorjaar en 1 in het najaar.

We informeren u graag over wat leeft in de marke-

ting- en communicatiewereld. We doen dit via onze

opleidingen, een aantal diensten en informatie-

kanalen zoals

• de UBA Academy

• de diensten UBA Legal Line en UBA Media Glance

• de UBA Publicaties

• de UBA Website en e‑news

Page 9: UBA Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009

7

CoMMUniCAtion MAnAgeMent College

een greep uit de behandelde onderwerpen:

Wat is een communicatiestrategie?

Hoe komt een merk tot stand?

Wat is de rol van een communicatiebureau?

Wat doet een media-agentschap?

Hoe wordt de mediakeuze bepaald en hoe plan ik

mijn mediabestedingen?

Hoe komen creatieve concepten tot stand?

Hoe verbeteren we de samenwerking met creatieve

partners?

Hoe meet ik de r.o.i. van een campagne?

de digitale communicatie en de veranderende

consument

tips & tricks voor de succesvolle marketing- en

communicatieprofessional

enkele sprekers:

Hans cools, commercieel directeur sanoma

Patrick de Pelsmacker, Hoogleraar Marketing

Universiteit antwerpen en gent

dominique deville, directeur omnicom-Mediagroup/

oMd

Wout dockx, ceo Mediabrands

isabelle Peeters, Managing Partner duval guillaume

iris Musschoot, voormalig lector Media

erasmushoge school Brussel

stéphane Buisseret, ceo air

Luc suykens, Harley Procter Marketing director

Benelux, P&g

De laatste dag van de opleiding wordt traditioneel

afgesloten met een receptie waarop alle 16 spre-

kers ook uitgenodigd worden. Deelnemers die de

hele opleiding hebben bijgewoond, ontvangen een

getuigschrift.

In 2009 namen in totaal 72 jonge communica-

tieprofessionals deel. Ze waren allen enthousiast

over de kwaliteit van de sprekers en de behandelde

onderwerpen. Wat ze vooral op prijs stelden was de

interactiviteit en het aanbrengen van actuele cases.

De opleiding is erg concreet, met tal van voorbeel-

den in de vorm van video’s en cases. We willen zo

interactief mogelijk omgaan met de deelnemers. In

de sessie over creativiteit gaan de deelnemers zelf

aan de slag en werken ze in groep een aantal con-

crete cases uit.

de MAster ClAsses

Voor wie zijn kennis over een gespecialiseerd

onderwerp wil verbreden, zijn er de UBA Master

Classes. Deze formule bestaat uit een opleidings-

sessie van 2 uur tot een halve dag. Een ideale

oplossing voor wie op een korte tijd op de hoogte

wil gebracht worden van de laatste evoluties in een

specifiek domein van communicatie en marketing.

De Master Classes komen vaak voort uit een vraag

of inzicht uit een van de Mediacommissies of

Expertise Centers, of zijn een aanvulling op de

UBA Publicaties.

“remuneratie van een bureau” – 13/03/2009 Spreker: Marc Frederix, Marketing Director van de

Nationale Loterij.

Deze Master Class was gebaseerd op de publicatie

‘The remuneration Guide’. De meest voorkomende

remuneratieformules en de voor- en nadelen van

iedere formule werden onder de loep genomen.

UBA leden kunnen de gids “The remuneration

Guide” gratis downloaden via de UBA Website.

“the client Brief” – 12/06/2009Sprekers: Stéphane Buisseret (Air) en Paul Daels (KBC)

Een goede briefing is het halve werk. Deze Master

Class, die in 2009 voor de derde keer werd geor-

ganiseerd samen met ACC, wil de adverteerder

efficiënte praktijkrichtlijnen bieden. UBA leden

kunnen de gids “The Client Brief” gratis downloaden

via de UBA Website.

“Koppelverkoop en andere verkoopsbevorderende praktijken” – 16 en 18/06/2009Sprekers: Advokaten van Koan

Met deze opleiding speelden we in op de actualiteit.

De opheffing van het verbod op koppelverkoop riep

immers een heleboel vragen op bij adverteerders. De

opleiding gaf ook een algemene inleiding in de do’s

en don’ts van reclame op juridisch vlak. De opleiding

werd georganiseerd in samenwerking met onze juri-

dische partner KOAN.

Page 10: UBA Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009

8

UBA services

Deze diensten beantwoorden aan reële behoeften

van onze leden-adverteerders.

UBA legAl line

UBA legal line geeft eerstelijns legaal advies. Elke

adverteerder heeft wel eens een prangende vraag

over een legaal aspect. Dankzij onze samenwerking

met de advocatenassociatie KOAN kunnen we snel

een eerste antwoord bieden. U kan uw vraag stellen

via het online formulier op de UBA website. Vragen

worden strikt vertrouwelijk behandeld.

UBA MediA glAnCe

Soms is het handig om snel een inzicht te krijgen in

mediabestedingen die relevant zijn voor uw bedrijf.

UBA Media glance geeft ‘eerstelijns’ informatie

over mediabestedingen in België. Daarvoor doen wij

beroep op de MDB databank.

Wij werken hiervoor samen met onze partner

Mediaxim. Mediaxim biedt online toegang tot een

gedetailleerde databank van reclame-investeringen

in de Belgische ‘above-the-line media’. Investeringen

kunnen per sector, per adverteerder en zelfs per

merk geanalyseerd worden.

een greep uit de opzoekingen die wij voor u kunnen doen:• Hoeveel werd er het afgelopen jaar geïnvesteerd

in mijn sector?

• Wat is mijn Share of Voice in de markt?

• Wat is de evolutie van de bestedingen in vergelij-

king met de voorgaande jaren?

• In welke media/titels adverteren mijn concurrenten?

Neem contact op met Kristin Hannon (Kristin.

[email protected]) en zij probeert zo snel

mogelijk een antwoord te geven op uw vragen.

UBA JoB line

In 2010 lanceren we een nieuwe dienst: de UBA

Job Line. Job Line zal een platform bieden van vraag

en aanbod wat betreft jobs bij de adverteerder. We

houden u uiteraard op de hoogte!

UBA Publicaties

Uit de samenwerking tussen adverteerders onderling

en met vakorganisaties (zie ook het hoofdstuk ‘Uit-

wisselen’) groeit vaak de behoefte om bepaalde in-

formatie te bundelen in een gids of handleiding.

Onze UBA Publicaties zijn talrijk en overkoepelen

uiteenlopende onderwerpen.

een overzicht van onze publicaties in 2009:1. remuneratiegids “Hoe remunereert men een

bureau?”

2. The Client Brief ‘Hoe een goede briefing geven?”

met bijbehorende briefing template

3. Productie en gebruik van foto’s in de reclame –

Praktische gids voor adverteerders

4. Digital Marketing Contract

Vaak organiseren we rond de thema’s van de

publicaties een Master Class, waarin een lesgever

uitgebreid ingaat op alle aspecten.

eerder uitgegeven publicaties:• evaluatiedocument van de prestaties van het

bureau en de samenwerking Adverteerder en

Bureau (UBA);

• type‑overeenkomst UBA‑Febelmar;

• gids “The Contract”;

• gedragscode voor de selectie van Public Relations

& Public Affairs Adviseurs (BPRCA/UBA);

• gedragscode voor bureaucompetities (UBA/ACC).

Deze publicaties zijn slechts enkele van de vele

documenten en presentaties die UBA leden kunnen

raadplegen via onze website www.ubabelgium.be.

We publiceren er niet enkel onze eigen publicaties,

maar ook die van vakverenigingen zoals de WFA

(World Federation of Advertisers) en de EACA (Euro-

pean Association of Communication Agencies) die

de steun van de UBA krijgen.

UBA website en UBA e-news

UBA weBsite

Onze website is een belangrijk instrument waarmee

we onze leden op de hoogte houden en met hen

communiceren. In oktober 2008 lanceerden we een

volledig vernieuwde website (www.ubabelgium.

be). Een jaar later zien we dat de website zijn rol als

informatieplatform naar behoren vervult: de

bezoekcijfers stegen maand na maand.

De UBA leden weten dat alle relevante informatie er

te vinden is: de agenda van alle UBA activiteiten en

Page 11: UBA Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009

9

wat vinden de deelnemers van de opleiding Communication Management College?

“De opleiding is een echte aanrader en geeft een goed inzicht over hoe de communicatiewereld functioneert.

De sprekers gaven heel wat tips en inzichten vanuit hun eigen vakkennis en dat is een extra troef voor deze cursus.

Het zet mensen er toe aan om meer ‘out of the box’ te denken. Een verrijking voor al wie actief is in de communica-

tiewereld.” ingrid devos, P&g

“Wat mij het meest aansprak in de opleiding, was de concrete toepassing van de theorie in een aantal oefeningen.

De theorie werd plots praktijk. Het zijn vooral deze leerrijke inzichten die bij mij zijn ‘blijven hangen’.”

Paul Loosveld, Bank van de Post

vergaderingen, verslagen van de vergaderingen en

tal van nuttige documenten en presentaties.

Waarom inloggen op de UBa Website?Elke medewerker van een bedrijf dat lid is bij de UBA,

krijgt een persoonlijke login en paswoord.

de voordelen om in te loggen op de website zijn talrijk:

• u doet gratis een beroep op de UBA Services voor

onder meer juridisch advies (UBA Legal Line) of

media-informatie (UBA Media Glance);

• u downloadt gratis de UBA Publicaties en nuttige

presentaties;

• u kan de verslagen van Mediacommissies, Werk-

groepen en Expertise Centers consulteren;

• u hebt toegang tot de informatie die voorbehouden

is voor UBA leden;

• als u zich wil inschrijven voor een event of

opleiding, hoeft u uw persoonsgegevens niet

meer in te vullen en hebt u automatisch recht op

de ledenprijs;

• u kan uw gegevens wanneer ook beheren: adres-

verandering, nieuw e-mailadres of nieuwe functie,

enz. Ook uw paswoord veranderen is heel

eenvoudig.

UBA e-news

Via de e-news, die verschijnt op het ritme van de

actualiteit, houden we onze leden op de hoogte

van de weetjes uit de sector en berichten we over

exclusieve voordelen zoals gratis plaatsen voor

evenementen of opleidingen.

Page 12: UBA Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009

Bij de UBA hechten we veel belang aan het opbouwen

van communicatie-expertise en het uitwisselen van

kennis en informatie over media en communicatie.

Ook formuleren we standpunten die de mening van

de adverteerders weergeeft.

Om dit te realiseren hebben we een aantal adver-

teerders platformen gecreëerd: de Mediacommissies,

de Expertise Centers, het Integrated Communication

Board en de tijdelijke Werkgroepen.

Mediacommissies

In de Mediacommissies buigen adverteerders, externe

specialisten en mensen uit de mediasector zich over

trends en vernieuwingen in de media. Ze bespreken

de opportuniteiten en macro-economische evoluties.

Voor UBA leden zijn deze vergaderingen een ideale

gelegenheid om de actualiteit binnen de mediasector

op de voet te volgen. Tijdens deze meetings kan u

uw mediakennis verder uitbouwen en de wijzigingen

op de markt als eerste identificeren en begrijpen.

U kan er ook overleggen over manieren om de r.O.I.

10 Uitwisselen

nathalie HubletMedia Manager

[email protected] T +32(0)2 260 05 73

M +32(0)476 27 01 37

Page 13: UBA Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009

te meten en blijft op de hoogte van de evolutie van

het bereik en de kosten. Deze commissies zijn sinds

jaar en dag een uniek ontmoetingsplatform waar

adverteerders en media open met elkaar kunnen

spreken over kansen en uitdagingen en waar ze

elkaar rechtstreeks macro-economische feedback

kunnen geven.

Er zijn drie Mediacommissies: TV, Parc en Internet. In

2009 realiseerden we een aantal overkoepelende

projecten:

gedragscode Mediacommissie: De UBA en met name de mediacommissies zijn fora

voor rechtmatige contacten tussen de verschillende

partijen van de reclame-industrie. De UBA wenst het

mededingingsrecht en de eerlijke handelspraktijken

strikt te respecteren. Om die reden werd er een

samenvattende lijst van “do’s en dont’s” opgesteld

die als referentiekader wordt gebruikt tijdens de

informele en formele vergaderingen van de UBA.

Er werd hiertoe eveneens een interne audit georga-

niseerd in samenwerking met de advocatenassocia-

tie KOAN.

enquête over de impact van de economische en financiële crisis: De UBA liet begin 2009 een studie uitvoeren door

het bureau Profacts om in te schatten wat de im-

pact zou zijn van de crisis op de mediabestedingen

van onze leden-adverteerders. Uit de studie bleek

dat de impact in 2009 aanzienlijk zou zijn en dat

de communicatie-investeringen sterk onder druk

zouden komen te staan. Dit was voor de UBA de

aanleiding om enerzijds op verschillende manieren

aandacht te besteden aan het onderwerp ‘anti-cy-

clisch communiceren’. Anderzijds stuurden we een

persbericht uit om de beleidsverantwoordelijken

te sensibiliseren voor de problematiek en om hen

te vragen om te werken aan een transparante en

stimulerende omgeving voor commerciële commu-

nicatie. Tegelijkertijd hebben we de overheid erop

gewezen dat initiatieven die de reclame proberen te

beperken eerder contraproductief zijn en de crisis-

situatie verder zouden versterken.

UBa Media-index: Naar het voorbeeld van onze Franse zusterorganisa-

tie UDA (Union des Annonceurs) heeft UBA in 2009

gewerkt aan de uitwerking van een media-index die

de evolutie van de bruto-mediatarieven relateert

aan hun bereik. Op die manier krijgen adverteerders

een beter inzicht in de theoretische r.O.I. evolutie

van de verschillende media. In samenwerking met

de mediaspecialisten van de verschillende commissies

werd een uniforme berekeningsmethode uitgedok-

terd. In 2010 zullen we in overleg en samenwerking

met het CIM, de UMA en de media deze index verder

verfijnen en publiceren.

tv

De TV Mediacommissie streeft naar een gezond,

innoverend, kwalitatief en competitief televisie-

landschap in België. De TV Mediacommissie buigt

zich over de verschillende basisvoorwaarden om

tot een evenwichtig medialandschap te komen. In

onze huidige strategie ligt de nadruk op de nieuwe

trends in televisie (IDTV, TV via internet, nieuwe

formaten, digitale operatoren, enz.), de positieve

11

Mediacommissies

tv Voorzitter: •LucVanWichelen-MediaManagerBenelux,

Kraft Biscuits europe

ondervoorzitster: •KristineVerhelst-Media&Production

director, Belgacom

PArC Voorzitter: •PaulDaels-AdviseurMerkenImago,KBC

ondervoorzitters: •XavierLaporta-DirecteurPubliciteiten

Promotie, renault België-Luxemburg •PhilippeVerschueren–Ondervoorzitter

Marketing communications, telenet •EricElsen–MarketingFleet,Peugeot

België-Luxemburg

internet Voorzitter: •StephaneVermeiren-GeneralManager,

rabobank.be

ondervoorzitters: •HermanBoonen-GeneralManager

strategic, securex •KristofVanHolder–InternetMarketing

Verantwoordelijke, BnP Paribas Fortis

Page 14: UBA Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009

12

samenwerking tussen de verschillende marktacto-

ren, duurzame concurrentie en financiële analyse.

Centrale elementen zijn innovatie, de integratie met

andere communicatiemedia en return on invest-

ment. Per vergadering werd een specifiek thema in

de commissie uitgediept.

enkele realisaties in 2009:• nieuwe werking van de TV Commissie: voorstel-

ling van de 5 inspirerende tendensen met een

focus op een specifiek thema;

• uitwerking van een eerste voorstel voor de tv

media-index;

• organisatie van een debat met tv‑zenders over

hoe zij omgaan met de reactie van de adverteer-

ders op de crisis en hoe zij adverteerders kunnen

helpen om efficiënt te communiceren;

• opvolging van de evoluties in het tv‑landschap met

o.a. de geplande lancering van nieuwe zenders;

• feedback op de ontwerpteksten van de Media‑

decreten in Vlaanderen en Wallonië;

• feedback over de ontwerpteksten van de CSA over

product placement en update over de nieuwe mo-

gelijkheden die product placement kan bieden;

• bespreking en uitdieping van de nieuwe mogelijk-

heden die digitalisering en interactiviteit biedt.

Hoe zal tV evolueren in 2010?

• De lancering van nichekanalen zal leiden tot een

verdere fragmentatie. Daarnaast blijven een aan-

tal algemene zenders programma’s aanbieden

voor een breed publiek. Adverteerders kunnen

hierdoor via tv reclame een breed publiek combi-

neren met gerichte contacten.

• De verdere verhoging van het aantal digitale

klanten (verwacht wordt 50% van de gezinnen)

kan leiden tot een doorbraak van interactieve

toepassingen.

• In Q4/2009 verminderden een aantal zenders

hun programmabudgetten. Adverteerders blijven

rekenen op een kwalitatief hoogstaande pro-

grammatie en hopen dat de commerciële zenders

hierin blijven investeren.

• Adverteerders vallen terug op vertrouwde media

om hun merken te ondersteunen. We verwach-

ten dat daardoor een aantal adverteerders terug

meer zullen investeren in tv.

PArC

De PArC Mediacommissie buigt zich over alle aspec-

ten van reclame in de pers, via affichage, radio en

cinema. Ook hier streven we naar een kwalitatief,

innoverend en gezond reclamekader. Centraal in de

debatten staat de werking, het bereik en de creati-

viteit van deze media.

De PArC Mediacommissie concentreert zich op

macro-economische tendensen en op langeter-

mijne voluties. Innovatie, 360° integratie en return

on investment zijn centrale thema’s tijdens de

vergaderingen.

enkele realisaties in 2009:• overzicht en bespreking van de recente evoluties

in Pers, Affichage en radio;

• follow‑up van de grote tendensen en resultaten

van deze media;

• uitwerking van een eerste voorstel voor de me-

dia-indexen in deze sectoren;

• bespreking van de stand van zaken van het

affichage-belastingdossier;

• overzicht van de CIM‑studies.

Hoe zullen de Parc-media evolueren in 2010? • Er zal een verdere verschuiving plaatsvinden van

offline naar online.

• In affichage verwachten we een aantal nieuwe

innovaties.

• radio blijft waarschijnlijk vrij stabiel en zal meer

digitale mogelijkheden bieden.

• Affichage en Cinema zullen in 2010 wellicht on-

der druk blijven staan.

internet

De Internet Mediacommissie buigt zich over het

gebruik van online communicatie. Zij volgt de

ontwikkeling van het medium op de voet en de

gevolgen ervan voor een geïntegreerd communi‑

catieplan. Zij staat ook stil bij de evolutie van de

investeringen, het bereik en de meetreferenties.

Page 15: UBA Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009

13

enkele realisaties in 2009:• uitwerking van een eerste voorstel voor de

internet media-index;

• boodschap aan CIM en IAB om het internet

medium beter te meten;

• verduidelijking van de adverteerdersstandpunten

naar IAB;

• uitwerking van het digital marketing contract

UBA/ACC/IAB;

• opvolging van trends zoals social media, adwords,

behavioral targeting, mobile marketing.

Hoe zal internet als medium evolueren in 2010?• Zelfs de digitale media stonden in 2009 erg

onder druk. Voor 2010 verwachten we terug een

groeiscenario met focus op de “long tail”.

• “Behavorial targetting“ wordt een belangrijke

nieuwe tendens in online. Het is belangrijk dat de

sector zichzelf een aantal zelfregulerende princi-

pes oplegt in dit domein.

• Nieuwe toestellen en nieuwe tarieven kunnen

zorgen voor een verdere doorbraak van mobiel

Internet.

• Sociale media worden alomtegenwoordig.

integrated Communication Board (iCB)

De voorzitters en ondervoorzitters van de Media-

commissies en de Expertise Centers komen tweemaal

per jaar bijeen om de objectieven en actieplannen

van de verschillende overlegplatformen van de UBA

te coördineren.

Het ICB bespreekt onderwerpen die voor alle

overleg platformen belangrijk zijn en die specifieke

groepen overstijgen, neemt gemeenschappelijke

standpunten in en is een vruchtbare voedings-

bodem voor nieuwe ideeën.

enkele realisaties in 2009:• herdefinitie van het takenpakket van het ICB;

• bespreking van en feedback op het UBA business

plan 2010;

• installatie van een ‘Extended ICB’ meeting,

samen met het UBA Executive Committee en UBA

CIM afgevaardigden, waar Mediacommissies en

Expertise Centers hun realisaties en jaarplan

voorstellen. Deze meeting zal eveneens de

interactie tussen het UBA Executive Committee

enerzijds en de Mediacommissies en Expertise

Centers anderzijds kunnen verhogen.

• beslissing om nieuwe Expertise Centers op te

richten in 2010 rond Corporate Social responsi-

bility en Social Media.

expertise Centers

Onze Expertise Centers bespreken op regelmatige

basis een specifiek domein uit de communicatiewe-

reld. Ook hier geven deskundigen u een beter inzicht

in de laatste ontwikkelingen uit uw vakgebied. En

uiteraard steekt u veel op van de ervaringen van

andere leden en helpt uw deelname u om een

meer expliciet standpunt in te nemen in bepaalde

competentiedomeinen.

in 2009 waren volgende expertise Centers actief:• Communication Production;

• Corporate Communication & PR;

• One‑to‑One communication;

• Point of Sales Communication;

• Research – Consumer Management Insights;

• Research – Panels;

• Sponsoring & Event Communication.

CoMMUniCAtion ProdUCtion

Het Expertise Center Communication Production

analyseert het productieproces voor elk medium en

formuleert aanbevelingen en technische richtlijnen.

Naast het optimaliseren van productie processen

wordt ook aandacht besteed aan de keuze van le-

veranciers, technische specificaties, organisatie,

planning, kwaliteitscontrole.

integrated Communication Board

Voorzitter: •BenoîtCrochelet-SeniorCommunication

advisor, electrabel

ondervoorzitter: •YvesDeVoeght-ConnectionPlanning

Manager, coca-cola

Page 16: UBA Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009

14

enkele realisaties in 2009:• de lancering van de praktische gids over de

productie en het gebruik van foto’s in reclame

in samenwerking met de Belgian Association

of Photographers (BAP). Deze gids bestaat uit

drie delen: een canvas voor de kostenraming

van fotoproducties; een indicatief rooster van

de percentages die van toepassing zijn op de

gebruiks- of hergebruiksrechten van foto’s;

een glossarium met gangbare termen voor

het opstellen van kostenramingen van foto-

producties;

• voortzetting van de discussies over de online

gedragscodes.

CorPorAte CoMMUniCAtion & PUBliC relAtions

Het Expertise Center Corporate Communication &

Pr is een forum voor Pr specialisten en voor verant-

woordelijken in Corporate Communicatie. Er worden

onderwerpen behandeld zoals crisiscommunicatie,

financiële communicatie, interne communicatie.

In 2009 werd er binnen dit Expertise Center voor-

namelijk aandacht besteed aan de lancering van de

werkgroep over de maatschappelijke verantwoor-

delijkheid van bedrijven (CSr).

one-to-one CoMMUniCAtion

Het Expertise Center One-to-One Communication

richt zich zowel op de consumenten (B2C) als op de

zakelijke markt (B2B). Klantgerichte communicatie,

fideliseringstechnieken en relatiemarketing staat

centraal. De databank is een centraal beleidsinstru-

ment, waarbij de zorg voor datakwaliteit vooraan

staat. Het Expertise Center buigt zich ook over

moderne on- en offline technieken, nieuwe ontwik-

kelingen en juridische aspecten. Uiteraard wordt de

one-to-one communicatie gekaderd in de context

van een geïntegreerde mediamix.

enkele realisaties in 2009:• presentatie van de beste cases van de Mixx

Awards in direct response en van de Cuckoo

Awards in de categorie B-to-B en B-to-C;

• opvolging van de DM Activity Monitor, de pige

van De Post en Mediaxim, die een schatting van

de bruto-investeringen in DM per sector geeft;

• uitwisseling met communicatiebureaus over de

integratie van DM in het mediaplan;

• voorstelling van nieuwe DM bureaus.

Point oF sAles CoMMUniCAtion

Het Point of Sales Communication Expertise Center

is opgericht in 2009 en is gegroeid uit het Brand

Activation Expertise Center. Hier wordt specifiek

aandacht besteed aan de communicatie op het

winkelpunt, winkeldesign, en aanverwante onder-

werpen.

enkele realisaties in 2009:• realisatie van een intern uitgevoerde studie over

POS communicatie en de plaats die deze inneemt

in het marketing- en communicatieplan;

• bepaling van de voornaamste succesfactoren in

POS-communicatie.

reseArCH – ConsUMer MAnAgeMent insigHts

Het Expertise Center research is een uitgelezen fo-

rum voor het opvolgen van trends en technieken in

marktonderzoek. Het bestaat uit twee subgroepen:

Consumer Management Insights (CMI) en Panels.

Het Expertise Center CMI bestudeert de laatste

trends op gebied van consumenten, bureaus en

Page 17: UBA Jaarverslag 2009

15

marktonderzoekstechnieken. Nieuwe inzichten

worden hier tussen de verschillende partijen uitge-

wisseld en besproken.

enkele realisaties in 2009:• kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van

onderzoeksbureaus;

• bespreking van opportuniteiten, zwaktes en

uitdagingen in research;

• bespreking van de ontwikkeling van een succes-

volle campagne op basis van research;

• uitwisselen van nieuwe tendensen en ‘best

practices’ over market intelligence;

• discussies over de voor‑ en nadelen van de

online studies;

• voorstelling van nieuwe research bureaus;

• discussies over merkstrategieën;

• bespreking van shopper research technieken

zoals mystery shopping en ‘customer journey’.

reseArCH – PAnels

“Het richt zich zowel tot experten uit de diensten-

sector als tot de specialisten uit de grootdistributie

(FMCG). Het Expertise Center Panels verduidelijkt

de gespecialiseerde begrippen die gebruikt worden

door marktspelers zoals AC Nielsen en Gfk.

Dit Expertise Center is uitgegroeid tot een centraal

communicatieplatform voor de onderzoeksspecia-

listen. Hier worden interessante en nieuwe perspec-

tieven geformuleerd en onder elkaar gedeeld.”

enkele realisaties in 2009:• bespreking van status en evolutie van de shop‑

types;

• debat over status MDB Proximity en de uitbreiding

van het staal om de statistieken te verbeteren;

• overgangsperiode van censusdata met de waar-

borg van backdata op 3 jaar en zonder impact op

de contracten;

• bespreking Consumer Scan Portal en verbetering

van de kwaliteit van het consumentenpanel;

• presentatie van de nieuwe ontwikkelingen bij

GfK: OTC apotheek, promolink, baby panel, enz.

sPonsoring & event CoMMUniCAtionHet Sponsoring & Event Communication Expertise

Center is opgericht in 2009. Hier worden best prac-

tices uitgewisseld in verband met sponsoring, en

meer specifiek de r.O.I. ervan, en de organisatie van

events.

expertise Centers

CoMMUniCAtion ProdUCtion ondervoorzitster: •ManoëlleBallaux–Audiovisual&Print

Production Manager, Belgacom

CorPorAte CoMMUniCAtion & PUBliC relAtions

Voorzitter: •Jean-BenoîtSchrans-Communication

director, spadel

ondervoorzitters: •JohanDeRycker-DirectorCorporateand

Public affairs, tiense suikerraffinaderij

one-to-one CoMMUniCAtion Voorzitster: •MichonVanDoorn–Multi-BrandPlatform

Manager, Unilever

ondervoorzitter: •JérômeDrugeon–MarketingCommunication

Manager Btoc, electrabel

Point oF sAles CoMMUniCAtion Voorzitster ad interim: •NathalieHublet-MediaManager,UBA

reseArCH Voorzitster: •NathalieKlein–Knowledge&Insights

director Belgium/netherlands, coca-cola

ondervoorzitters research consumer Management insights:

•CorinneFermyn–CustomerInsight Manager, KBc

•PhilippeOrban-HeadofMarketResearch,Belgacom group

ondervoorzitter Panels: •BartPelgrims–BusinessIntelligence&

Planning Manager, coca-cola

sPonsoring & event CoMMUniCAtion Voorzitter: •DavidSempels,MarketingManager,

aB inbev Belgium

Jaarverslag 2009

Page 18: UBA Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009

16

enkele realisaties in 2009:• opstelling van 10 gouden regels voor een

efficiënte uitvoering van sponsoringprojecten en

evenementen;

• bespreking van de vier sleutel fases in sponsoring

en evenementen: strategie, selectie, activatie en

evaluatie;

• gebruik van de sponsoring en het evenement

binnen een media mix.

werkgroepen

De Werkgroepen van de UBA bestuderen specifieke

onderwerpen en problemen uit het communicatie-

vak. Het zijn tijdelijke overlegorganen waarbinnen

actuele communicatie-onderwerpen aan de orde

komen. Het overleg leidt tot richtlijnen, aanbeveling-

en, praktische gidsen of contracttypes.

Het is een ideale gelegenheid voor onze leden om

van elkaars ervaringen te leren en nieuwe denkpis-

tes te ontdekken.

De conclusies worden uiteindelijk via een Master

Class aan de leden gecommuniceerd.

CorPorAte soCiAl resPonsiBility (Csr)

De UBA is er zich van bewust dat duurzame ontwik-

keling een belangrijk thema is voor de reclamesector.

Daarom hebben we in 2009 een reflectie georgani-

seerd over de maatschappelijke verantwoordelijkheid

van adverteerders.

onze objectieven voor deze werkgroep waren:• een discussie openen over de integratie van duur-

zame ontwikkeling in een communicatieplan;

• een dialoogplatform voorbereiden waar adver-

teerdes, communicatiebureau’s, media, autori-

teiten en consumentenverenigingen informatie

kunnen uitwisselen rond CSr in communicatie;

• overheden en andere stakeholders duidelijk ma-

ken dat adverteerders begaan zijn met duurzame

en verantwoordelijke communicatie.

Gezien de belangrijkheid van het thema werd er

beslist om deze werkgroep in 2010 om te vormen

tot een Expertise Center.

enkele realisaties in 2009:• definitie van CSR en duurzame ontwikkeling

binnen het kader van communicatie;

• organisatie van een enquête over CSR bij ad-

verteerders, de integratie ervan in de huidige

bedrijfsstructuur, de plaats ervan in de algemene

bedrijfsstrategie en de invloed ervan op de

communicatie, enz;

• uitwisseling van best practices die zullen leiden

tot aanbevelingen voor een duurzame en verant-

woordelijke communicatie.

digitAl MArKeting ContrACt

Deze UBA wergroep heeft samen met ACC, IAB

en het advocatenkantoor KOAN een contract voor

werkgroepen

CorPorAte soCiAl resPonsiBility (Csr) Voorzitster: •NathalieHublet-MediaManager,UBA

digitAl MArKeting ContrACt Voorzitster: •NathalieHublet-MediaManager,UBA

evAlUAtie vAn BUreAUs Voorzitster: •NathalieHublet-MediaManager,UBA

reMUnerAtie Voorzitter: •DirkSchyvinck-HeadofExternal

communication, dexia

Advertising & CHildren/HeAltHy liFestyles

Voorzitster: •NathalieHublet-MediaManager,UBA

Page 19: UBA Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009

17

digitale marketing opgesteld als specifiek referen-

tiekader voor digitale marketingprojecten.

Het digitaal marketingcontract is opgemaakt als

een interactief menu “à la carte”. Het valt uiteen in

twee delen: een basiscontract dat in het algemeen

de grote juridische principes vermeldt die van toe-

passing zijn voor de beide partijen en een “work

order”, dat per project de belangrijke en concrete

elementen herneemt van de opdracht die aan het

bureau wordt toevertrouwd.

evAlUAtie vAn BUreAUs

We willen onze adverteerders de mogelijkheid geven

om via een algemeen systeem, per campagne of

iedere 6 maanden, de bureaus te evalueren. Dit

systeem moet objectief zijn, gebaseerd op KPI en

SLA-criteria, en zowel werken voor communicatie-

bureaus als voor media-agentschappen.

enkele realisaties in 2009:• discussie over hoe en wanneer we de prestaties

van de communicatie- en mediabureaus moeten

evalueren;

• opstelling van een eerste evaluatierooster, toe-

pasbaar voor ieder soort bureau en te gebruiken

voor alle mogelijke aspecten en specialiteiten

(off- en online, productie);

• In 2010: het beoordelingsrooster van de UBA zal

aan het ACC worden getoond.

reMUnerAtie

Het is voor de adverteerder niet altijd makkelijk om

het juiste remuneratiemodel te kiezen. Daarom wilde

de werkgroep remuneratie een analyse maken van

de meest gebruikte bureauremuneratiesystemen en

hun voor- en nadelen. De UBA en de ACC lanceerden

samen de praktijkgids: “Hoe remunereert men een

bureau?”. Deze publicatie geeft een leidraad aan ad-

verteerder en bureau om samen een remuneratie-

model uit te werken dat een evenwichtige samen-

werking tussen beide partijen stimuleert.

Advertising & CHildren/HeAltHy liFestyles

De werkgroep Advertising & Children / Healthy

Lifestyle geeft twee keer per jaar een update van de

evolutie op wereldwijd, Europees en nationaal vlak

in verband met reclame voor kinderen en jongeren.

enkele realisaties in 2009:• informatie over de toonaangevende ontwik ke‑

lingen per land;

• presentatie van vrijwillige initiatieven (EU Pledge)

die zijn ontwikkeld om een gezonde levensstijl te

stimuleren en een verantwoordelijke communica-

tie te ontwikkelen voor kinderen en jongeren;

• presentatie van de aanbevelingen voor voe-

dingsmarketing van het WHO;

• informatie over de resultaten van de opvolging

van voedingsreclame door de JEP.

Adverteerders BiJ Het CiM •FabienneClose–DirectorCoord.Research

en Media, L’oréal •YvesDeVoeght–ConnectionPlanning

Manager, coca-cola •AnneleenKeppens–Media&Market

research director, Henkel •XavierLaporta-DirecteurPubliciteiten

Promotie, renault België-Luxemburg •ValérieVangeel–CommunicationManager,

Procter & gamble •KristineVerhelst–Media&Production

director, Belgacom •PhilippeVerschueren-Ondervoorzitter

Marketing communications, telenet

Page 20: UBA Jaarverslag 2009

een echte communicatie ‘community’

De UBA is dé ontmoetingsplaats voor alle Belgische

communicatiespecialisten. Voor u is dit de ideale

plaats om uw netwerk uit te breiden, contacten te

leggen, expertise uit te wisselen en nieuwe com-

merciële opportuniteiten te ontwikkelen.

Actieve UBA leden ontmoeten elkaar tijdens ver-

gaderingen van de Mediacommissies, Expertise

Centers en Werkgroepen, en natuurlijk ook tijdens

onze opleidingen. Maar geregeld organiseren we

diverse topevenementen die ook toegankelijk zijn

voor de hele communicatie-’community’: adverteer-

ders, medewerkers van communicatiebureaus en

prominenten uit de mediawereld.

Het topevenement van 2009 was het succes-

volle UBA60 congres van 24 september waar we

60 jaar UBA vierden (zie ook het kaderstuk).

Andere evenementen hebben, elk op hun eigen ma-

nier, hun stempel gedrukt op het jaar:

18 ontMoeten

Frédéric AckermansEvent Manager

[email protected] +32(0)2 260 05 74

M + 32(0)477 66 52 36

Jaarverslag 2009

Page 21: UBA Jaarverslag 2009

19

12 februari, lunch-causerie met Marc Fauconnier ”i love the crisis”

Plaats van afspraak was het prachtige kader van de

‘Halles des Tanneurs’ in Brussel. We kregen er een

presentatie van de resultaten van de studie die

studiebureau Profacts uitvoerde met het expertise

center research, CMI en de Panels van de UBA, over

de invloed van de economische en financiële crisis

op het gedrag van de Belgische adverteerder.

Dit onderwerp werd nadien door Marc Fauconnier,

mede-eigenaar van het bureau Famous, uitgewerkt.

Hij gaf tekst en uitleg bij zijn publicatie “I love the

Crisis”, waarbij hij een opgemerkt pleidooi hield voor

anticyclische marketing. Hij analyseerde de verschil-

lende mogelijke reacties van de adverteerders en

sloot af met een handige lijst van 10 adviezen om

te communiceren in tijden van crisis.

21 april, lunch-causerie met Paul daels “sum, ergo cogito”

In het indrukwekkende historische gebouw “La

Tentation” in het centrum van Brussel kwam Paul

Daels, Merk- en Imago-adviseur van de KBC en Ad-

vertiser Personality of the Year 2008, met ons pra-

ten over zijn langdurige ervaring in reclame en zijn

kijk op de sector. Hij maakte een diepe indruk op de

vele genodigden door zijn persoonlijke en openhar-

tige geschiedenis met als thema “Sum ergo cogito”.

Ook zijn passie voor muziek, zijn vele reizen, zijn werk

en zijn persoonlijke kijk op communicatie en marke-

ting, waarin het menselijke aspect centraal staan,

passeerden de revue. Kernthema’s van zijn discours

waren solidariteit, teamwerk, bescheidenheid en de

noodzaak om zichzelf voortdurend in vraag te stel-

len. Om te eindigen presenteerde hij zijn acht gebo-

den in de vorm van gedachten die hem doorheen

zijn mooie carrière hebben geloodst.

9 juni, eFFie-AwardsDe UBA is ook mede-organisator van de prestigieuze

EFFIE-Awards die de meest doeltreffende reclame-

campagnes bekroont. Luc Suykens was in 2009

jury-voorzitter. Eurostar won een Gold Effie en

een Grand Effie voor zijn campagne “Eurostar op

volle snelheid”. De Standaard “Onverantwoord inte-

ressant” kreeg eveneens Gold. Een Silver Effie en

de publieksprijs ging naar Valorfrit “Het oliespook”.

Electrabel, Het Nieuwsblad, rabobank en Weight

Watchers werden allen bekroond met een Bronze

Effie.

oP 24 september werd de UBA 60 jaar!

Zestig jaar UBA, zestig jaar communicatie. In deze

periode kende de communicatiewereld en de UBA

een enorme evolutie. We besloten om dit gepast

te vieren door een top-congres te organiseren dat

zowel internationale sprekers van een hoog niveau

als de volledige Belgische communicatiewereld

samenbracht.

De festiviteiten werden ingezet met een exclusief CEO

breakfast, dat de CEO’s van de grote Belgische me-

Jaarverslag 2009

enkele cijfers over het UBA60 congres:

70 personen hebben deelgenomen aan het ceo breakfast, 420 namen deel aan het congres en 370 aan het diner.

98% was tevreden over de verloop van het congres

96% was tevreden over de ontvangst op het congres

81% was onder de indruk van de locatie

69% vindt dat het congres, de beste activiteit is die de UBa al georganiseerd heeft

98% denkt dat het congres nauw aansluit bij de doelstellingen van de UBa

97% zijn tevreden over de kansen tot networking

Page 22: UBA Jaarverslag 2009

20

Jaarverslag 2009

diagroepen en de CEO’s van onze leden bijeenbracht.

Dit informele ontbijt in de ‘Pain Quotidien’ op de

Zavel werd bijgewoond door 70 genodigden. Het

werd bijzonder geapprecieerd en leidde tot tal van

informele contacten.

Daarna zette het UBA60 congres in het gloednieuwe

Square in Brussel zijn deuren open. Jan Vandenwyn-

gaerden, voorzitter van de UBA, leidde de dag in, sa-

men met CEO Chris Van roey.

Daarna was het de beurt aan de overbekende Franse

‘reclame-paus’ Jacques séguela, die het publiek in

vuur en vlam zette door met veel humor, optimisme

en creativiteit de geschiedenis van 60 jaar reclame te

schetsen. Zijn woorden werden systematisch kracht

bijgezet door mythische reclamespots en andere

pareltjes uit de reclamegeschiedenis. Daarna analy-

seerde hij de rol van de reclame in deze tijd, waarbij

hij adverteerders en reclamemakers nu eens prees

en dan weer bekritiseerde. Zijn voordracht werd

beloond met een staande ovatie.

earl Wilkinson, Executive Director en CEO van

INMA (International Newsmedia Marketing Associa-

tion), beschreef de evolutie van de geschreven pers

en gaf aan dat deze zich dringend opnieuw moest

uitvinden. Hij spoorde de dagbladpers aan om zich

om te scholen tot bredere ‘newsmedia’ ondernemin-

gen en op zoek te gaan naar de juiste content voor

het juiste platform.

Lindsay clay, Marketing Director van Thinkbox

TV, baseerde zich op de resultaten van diverse on-

derzoeken om de toekomst van het medium tv te

voorspellen. Zij beschreef de nieuwe evoluties in

het tv-landschap.

Peter Hinssen, mede-oprichter van Across, nam het

woord na de lunch. Zijn energie werkte aanstekelijk

en het publiek was enthousiast. Hij gaf een boeien-

de en erg gewaardeerde presentatie over de invloed

van het digitale in de communicatiewereld.

Paul isakson, Head of Strategy van Space150,

beschreef de nieuwe marketing trends met behulp

van een reeks adjectieven: verbeeldingrijk, genereus,

samenwerkend,… Hij gebruikte tal van illustraties om

zijn toekomstbeeld kracht bij te zetten.

stephan Loerke, CEO van de World Federation of

Advertisers, ging dieper in op de economische en

maatschappelijke rol van de reclame. Hij schetste

ook de gevaren van de steeds sterkere regulering

en het belang van sterke merken.

Het laatste woord was voor ACC-voorzitter stéphane Buisseret. Deze onderstreepte het belang van een

hechte samenwerking tussen de wereld van de

bureaus en de adverteerders.

Na het werk was het tijd om te ontspannen. De

deelnemers werden uitgenodigd op een Diamond

Cocktail en 6 gelukkigen vonden een heuse diamant

in hun champagneglas…

Tenslotte kwam het verjaardagsdiner. Een traditionele

verjaardagstaart luidde het einde in van een bewogen

en boeiende dag vol verrassingen en opportuniteiten.

Op naar de volgende 60!

24 november, Book–it met geert stox “de ware aard van de Marketeer”

Book-it is een nieuwe formule waarbij een auteur

in één uur tijd bij een ontbijt zijn boek voorstelt aan

onze leden. Geert Stox beet de spits af en presen-

teerde zijn eigenzinnig boek “De ware aard van de

Marketeer”. Hij paste de natuurwet van ‘survival

Page 23: UBA Jaarverslag 2009

21

Jaarverslag 2009

enkele uitspraken over UBA60 van deelnemers

“Dikke proficiat met de UBA-dag. Fantastisch georganiseerd mooie line-up, interessante sprekers, fijn publiek:

chapeau!”

“Ik heb genoten van de uiteenzettingen: het was een coherente, goed getimede mix van inhoudelijk sterke en

relevante cases. De hele organisatie heeft de huidige dynamiek van de UBA mooi in de verf gezet. Zoals Séguéla

in zijn speech zei: ‘il ne faut pas montrer le produit, mais l’âme du produit’ (‘je moet het product niet tonen, maar de

ziel van het product’)”

“Ik wil jullie graag bedanken voor deze indrukwekkende viering. Het hele gebeuren was een groot succes, niet

alleen de viering zelf als ook de communicatie in de aanloop er naar toe. Ook daardoor is het een dag geworden

die boven zichzelf uitsteeg en extra toegevoegde waarde had voor de volledige markt: hij zal in het collectieve

geheugen van velen blijven hangen…”

“Wat het event betreft, dit was de best georganiseerde dag waaraan ik de laatste tijd heb deelgenomen. Ik heb

veel geleerd van de sprekers en de gesprekken tijdens de koffiepauzes, lunch, happy hours en diner.”

of the fittest’ toe op het domein van marketing

en merkbeheer. En hij probeerde een verklaring te

vinden waarom de marketeer van vandaag het

noorden kwijt is. Gelardeerd met heldere en inspire-

rende voorbeelden daagde hij de marketeer uit om

terug te keren tot de kern van zijn bestaansrecht:

nuchter en simpel bijdragen aan het geluk van de

consument. Het werd een boeiend exposé waarin

deelnemers en auteur in een constructieve discus-

sie traden.

17 december, Christmas lunch 2009

De traditionele kerstlunch in De Waerboom over-

trof het succes van de vorige jaren. Meer dan 900

communicatie professionals schreven zich in om dit

jaarlijkse top-evenement niet te missen. De zaal

was vol, de deelnemers waren opgetogen, er werd

doeltreffend genetwerkt en de christmas bags

waren mooi vol. Tijdens de cocktail werd de nieuwe

Advertiser Personality of the Year 2009 bekend

gemaakt: Anne-Françoise Piette, Marketing en Sales

Director bij Eurostar.

Deze eindejaarsafspraak heeft eens te meer be-

vestigd dat er wel degelijk een uitgebreide actieve

community van communicatiespecialisten is, die

nog ieder jaar blijft groeien.

Met een ‘witte’ Christmas Lunch sloot de UBA het

jaar 2009, dat erg positief was, succesvol af.

Page 24: UBA Jaarverslag 2009

AGENDA 2009

22

Jaarverslag 2009

28 I 01 PArC Mediacommissie30 I 01 Communication Production

Expertise Center03 I 02 Internet Mediacommissie06 I 02 research CMI Expertise Center12 I 02 Lunch Causerie Marc Fauconnier,

Famous13 I 02 Expertise Center research Panels19 I 02 Board of Directors19 I 02 Communication Management

College day 119 I 02 Corporate Social responsibility

Werkgroep03 I 03 research CMI Expertise Center

06 I 03 Corporate Communication & Pr Expertise Centre

11 I 03 PArC Mediacommissie11 I 03 TV Mediacommissie12 I 03 Executive Committee13 I 03 Werkgroep Advertising&Children/

Healthy Lifestyles13 I 03 Master Class remuneratie19 I 03 Communication Management

College day 220 I 03 Werkgroep Communication

Production20 I 03 Integrated Communication Board26 I 03 raad van Bestuur26 I 03 Algemene Vergadering31 I 03 Internet Mediacommissie21 I 04 Lunch Causerie Paul Daels

23 I 04 Communication Management College day 3

23 I 04 Werkgroep Corporate Social responsibility

28 I 04 Expertise Center One-to-One Communication

29 I 04 Werkgroep Corporate Social responsibility

05 I 05 Internet Mediacommissie07 I 05 Werkgroep Corporate Social

responsibility08 I 05 Werkgroep Sponsoring & Event

Communication12 I 05 research CMI Expertise Center

14 I 05 Werkgroep Corporate Social responsibility

14 I 05 Expertise Center One-to-One Communication

14 I 05 Communication Management College day 4

19 I 05 Werkgroep Evaluatie van Bureaus26 I 05 Werkgroep Corporate Social

responsibility03 I 06 TV Mediacommissie03 I 06 PArC Mediacommissie12 I 06 Master Class Client Brief16 I 06 Werkgroep Sponsoring & Event

Communication16 I 06 Master Class Legal Fr16 I 06 raad van Bestuur18 I 06 Master Class Legal NL

Page 25: UBA Jaarverslag 2009

23

Jaarverslag 2009

18 I 06 Werkgroep Corporate Social responsibility

19 I 06 Werkgroep Communication Production

19 I 06 Integrated Communication Board24 I 06 Werkgroep Corporate Social

responsibility30 I 06 Werkgroep Communication

Production09 I 09 TV Mediacommissie09 I 09 PArC Mediacommissie18 I 09 Werkgroep Evaluatie van Bureaus22 I 09 Executive Committee24 I 09 UBA60 congres

29 I 09 Expertise Center Point of Sales Communication

02 I 10 Werkgroep Communication Produc-tion

06 I 10 Internet Mediacommissie08 I 10 Communication Management Col-

lege day 108 I 10 Expertise Center One-to-One Com-

munication13 I 10 Werkgroep Evaluatie van Bureaus

15 I 10 Expertise Center Corporate Communication & Pr

27 I 10 raad van Bestuur12 I 11 Communication Management

College day 213 I 11 Werkgroep Sponsoring & Event

Communication17 I 11 Internet Mediacommissie17 I 11 UBA Book-it Geert Stox18 I 11 TV Mediacommissie18 I 11 PArC Mediacommissie20 I 11 Werkgroep Advertising&Children/

Healthy Lifestyles24 I 11 Executive Committee

24 I 11 research CMI Expertise Center27 I 11 Integrated Communication Board27 I 11 Werkgroep Communication

Production01 I 12 Expertise Center Point of Sales

Communication03 I 12 Communication Management

College day 317 I 12 UBA Christmas lunch 2009

UBa vertegenwoordigt de belangen van adverteerders en is een forum voor rechtmatige contacten tussen de verschillende partijen van de reclame-industrie. de UBa zal niet worden gebruikt om

mededingingsbeperkend gedrag in de hand te werken en zal niet betrokken worden in discussies of activiteiten die strijdig zijn met de mededingingsrecht en de eerlijke handelspraktijken.

de UBa zal niet deelnemen, noch in eigen naam noch in naam van haar leden, aan discussies of activiteiten die strijdig zijn met deze wetgeving.

Page 26: UBA Jaarverslag 2009

24

Jaarverslag 2009

LUNCH CAUSErIE

UBA 60 BrEAKFAST

Page 27: UBA Jaarverslag 2009

UBa 60 Congres

Page 28: UBA Jaarverslag 2009

opleidingen en vergaderingen

CHristmas lUnCH

Page 29: UBA Jaarverslag 2009

En er is nog meer! We geven u alvast nog enkele extra redenen mee:

U krijgt toegang tot een uitgebreid netwerk van communicatiespecialisten

U krijgt antwoord op uw praktische vragen inzake communicatie

U geniet van kortingen bij activiteiten van bevriende verenigingen

U blijft op de hoogte van de nieuwste evoluties en trends in de sector

Waarom lid Worden van de UBa? 10 gratis voordelen op een rijtje:

U merkt het: redenen te over om u UBA lid te maken, net zoals die 166 andere bedrijven die het overgrote deel van de Belgische communicatie-investeringen vertegenwoordigen! Van harte welkom!

1. Doeltreffend communiceren is uw recht, en dat verdedigt UBA met kracht! Wij zijn er voor u!

2. U kunt gratis deelnemen aan onze Mediacommissies, een uitstekend over-legplatform tussen adverteerders en de media.

3. U kunt uw kennis doorgeven en inspi-ratie opdoen in onze werkgroepen en expertise centers.

4. U krijgt gratis toegang tot professionele tools, documenten en standaardcontracten.

5. U kunt uw medewerkers professioneel laten bijscholen in de UBA Academy, een gewaardeerd opleidingsinstituut.

6. U kunt een beroep doen op de UBA Legal Line met zijn eerstelijns juridisch advies.

7. U krijgt een snel en duidelijk overzicht van de media-investeringen in uw sec-tor met UBA Media Glance.

8. U kunt uw communicatievacatures pos-ten op de UBA Job Line en krijgt toegang tot cv’s van kandidaten.

9. U heeft toegang tot de UBA website en het UBA e-news met een schat aan infor-matie over de communicatiewereld.

10. U wint ook financieel: de UBA betaalt uw bijdrage voor de Raad voor Reclame en de JEP.

Al deze diensten zijn volledig gratis voor onze leden. Voor een beperkte bijdrage, kunt u bovendien ook deelnemen aan onze evene-menten, de ideale gelegenheid om collega’s uit de communicatiesector te ontmoeten.

Page 30: UBA Jaarverslag 2009

www.ubabelgium.be

Antwerpselaan 2 | 1853 Strombeek-BeverT +32(0)2 260 05 79 | F +32(2) 260 05 70

V.U

. : C

hris

Van

Roe

y°. U

BA, A

ntw

erps

elaa

n 2

, 18

53

Str

ombe

ek-b

ever

(°za

akvo

eder

van

The

Hou

se o

f B

rand

s bv

ba)

voeg UW BedrijF toe aan onZe ledenlijsteen slimme Zet met maximaal rendement

aB inbev | adecco interim | after | akzo – nobel div. Coatings (levis) | alken – maes | allianz |

alpha Card (american express) | alpro | atos Worldline | axa | B.o.i.C. | Bacardi – martini | Bahlsen

| Bank van de post | Barry – Callebaut | Base | Bayer | Beiersdorf | Bel Fromagerie (maredsous -

leerdammer) | Belgacom | Belisol | Biscuiterie jules destrooper | BmW | Bnp paribas Fortis |

Brantano | Brico | Brussels airlines | Cadbury | Capgemini | Carglass | Carrefour | CBC | Cetelem

| Chanel | Chiquita | Citibank | Coca-cola | Colgate – palmolive | Corman | d‘ieteren | danone |

de lijn | de post | de Witte lietaer | delhaize | delta lloyd | deutsche Bank | dexia | diageo |

dr. oetker | dun & Bradstreet | duvel moortgat | eandis | electrabel | electrolux | elia | energizer

group (Wilkinson sword) | ethias | europ – assistance | eurostar | Federale verzekering | Ferrero

| Fisa-Batibouw | Fnac | Foire des antiquaires | Fost plus | Fountain | Friesland Campina | Fun |

gamma | general motors | glaxosmithkline | godiva | H.j. Heinz | Hasbro | Henkel | iBa | iglo | ikea |

imperial tobacco | ing group | Kaufhof (galeria inno) | KBC | Kellogg’s | Kia motors | Kimberly-Clark

| Kmda (Zoo antwerpen) | Korean motor Company (Hyundai) | Kpn-tele2 | Kraft Foods | Kuw-

ait petroleum | l‘oréal Belgilux | landbouwkrediet | le forem | lego | lotus bakeries | mars |

mastercard | mattel toys | mazda | mc donald’s | mcCain | melitta | merck sharp & dohme |

microsoft | miele | mivB | mobistar | nationale loterij | nestle | nmBs | novartis | nuon | omega

pharma | p & v verzekeringen | paB | palm Breweries | panasonic | pearle opticiens | pepsico

international | perfetti van melle | pernod ricard | peugeot | philips | procter & gamble | proximus

| Quick | rabobank.be | randstad | reckitt-Benckiser | renault | reynaers aluminium | s.C. johnson

Belgium | saint-gobain gyproc Belgium | sanofi – aventis | sara lee | schweppes | securex |

siemens | solvay | sony | spadel | spe- luminus | start people | storck | sunnyland | teisseire

| telenet | ter Beke | thales alenia space | the House of marketing | tiense suikerraffinaderij

| toyota | Unilever | val-i- pac | valorfrit | vandemoortele | vF europe (eastpak - Kipling - lee) |

vivium | vlam |Walibi | Walt disney studios | xerox | Yakult | Yoplait