Tweede ondertekenbijeenkomst Charter Diversiteit Verslag · PDF fileHet Charter Diversiteit is...

Click here to load reader

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Tweede ondertekenbijeenkomst Charter Diversiteit Verslag · PDF fileHet Charter Diversiteit is...

Bezuidenhoutseweg 60 T 070 - 3 499 576 Diversiteit in bedrijf is een initiatief van de Stichting van de Arbeid, het Postbus 90405 E [email protected] overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en 2509 LK DEN HAAG www.diversiteitinbedrijf.nl werknemers: Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV en VCP.

Tweede ondertekenbijeenkomst Charter Diversiteit Verslag 25 november 2015 Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag

2

Inhoudsopgave

1. Voorwoord 3

2. Welkom door dagvoorzitter H. van de Kraats, algemeen directeur van de AWVN en voorzitter Raad van Toezicht van Diversiteit in bedrijf 4

3. Toespraak door M. van Straalen, voorzitter MKB-Nederland 5

4. Toespraak door R. Plasterk, minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 7

5. Ondertekening van het Charter Diversiteit 8

6. Panel: Diversiteit in praktijk 11

7. Interview met A. Od, projectleider Diversiteit in bedrijf 13

8. Bijlage Ondertekenaars van het Charter Diversiteit 14

3

1. Voorwoord Op woensdag 25 november 2015 zette een tweede groep werkgevers uit de private en publieke sector hun handtekening onder het Charter Diversiteit. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Malietoren in Den Haag, het hoofdkantoor van VNO/NCW en gastheer MKB-Nederland, tekenden 21 werkgevers voor meer diversiteit en een inclusief bedrijfs-klimaat in hun organisaties. Daarmee telt het Charter Diversiteit inmiddels 43 onderteke-naars. Ruim 80 gasten waren op de bijeenkomst aanwezig. Daaronder werkgevers, vakbondsbe-stuurders, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en experts op het gebied van diversiteit en inclusie. De dagvoorzitter was Harry van de Kraats, voorzitter van de Raad van Toezicht van Diversiteit in bedrijf en voorzitter van de Algemene Werkgeversvereniging (AWVN). Na afloop van de bijeenkomst namen de deelnemers ruim de tijd om met elkaar kennis te maken en te netwerken.

Het Charter Diversiteit is op 25 november 2015 ondertekend door de ABU (Algemene Bond van Uitzendondernemingen), AWVN (Algemene Werkgevers-vereniging Nederland), College voor de Rechten van de Mens, KPN, Mind at Work, MN Servi-ces, Openbaar Ministerie, PGGM, PwC, Radar/Art.1, Rand-stad Groep Nederland, Rijks-dienst voor Ondernemend Ne-derland, USG People en VNO-NCW/MKB-Nederland en door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Defen-sie, Economische Zaken, Financin (incl. de Belastingdienst), Infrastructuur en Milieu, en Veiligheid en Justitie. De eerste groep van 22 werkgevers ondertekende het charter bij de lancering van het pro-ject Diversiteit in Bedrijf op 2 juli 2015. Het Charter Diversiteit is een onderdeel van het project Diversiteit in bedrijf. Met dit pro-ject wil de Stichting van de Arbeid werkgevers en werknemers ondersteunen in hun stre-ven naar meer diversiteit in hun organisaties via het aanreiken van kennis, netwerken en advies. Werkgevers kunnen hierdoor hun resultaten verbeteren.

4

2. Welkom door dagvoorzitter H. van de Kraats, algemeen directeur van de AWVN, voorzitter Raad van Toezicht Diversiteit in bedrijf

Dames en heren, Van harte welkom op deze feestelijke bijeenkomst waar het Charter Diversiteit in het zon-netje wordt gezet. Het Charter Diversiteit is gelanceerd op 2 juli. Toen tekenden 22 bedrij-ven en organisaties. Vandaag komen er 21 bij. Diversiteit in bedrijf gaat dus echt leven. In het totaal hebben in korte tijd 43 werkgevers zich gericht gecommitteerd aan een streven naar meer diversiteit op de werkvloer. Hier in de zaal zijn vele werknemers en werkgevers van deze bedrijven en organisaties aanwezig. Ook zijn er experts en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor arbeidsparticipatie van groepen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Allen welkom. Dit programma staat in het teken van de ondertekening door 21 nieuwe bedrijven en orga-nisaties. Omdat het charter geen promotionele stunt is, maar een gericht instrument om diversiteit en gelijke behandeling te bevorderen, zal ook de praktijk centraal staan. Het centrale thema is: behoud en doorstroming van medewerkers met een afstand tot de ar-beidsmarkt. Vier sprekers met veel ervaring op dit vlak zullen in het programmaonderdeel Diversiteit in praktijk kort belichten hoe dit in hun bedrijf is geregeld. Wat is het doel van Diversiteit in bedrijf? Ons hoofddoel is een cultuuromslag waarbij diversiteit en een inclusief bedrijfsklimaat een belangrijke businesscase zijn voor alle bedrijven en organisaties. We zitten niet voor niks in de Malietoren omdat ook wij als werkgevers willen uitdragen dat we, natuurlijk samen met de vakbonden, dit doel van harte onderschrijven. Als werkgevers realiseren we ons steeds beter dat verschillen in culturele achter-grond, gender, seksuele orintatie, gezondheid en leeftijd juist een toegevoegde waarde kunnen hebben voor het bedrijf. En ik beschouw het feit dat de grootste belangen-organisaties van ondernemers VNO-NCW/MKB-Nederland en AWVN nu tekenen als een signaal dat het bedrijfsleven deze cultuuromslag gaat maken. En hierbij zullen we de on-dernemingsraden en vakbonden hard nodig hebben. De voorzitter van VNO-NCW/MKB-Nederland, Michal van Straalen, zal vanmiddag spreken en dit nader toelichten. Ik wens u een inspirerende middag toe.

WAT KOMT ALS EERSTE BIJ U OP BIJ DE TERM CHARTER DIVERSITEIT? Dhr. Burgmeijer, concerndirecteur bij het Openbaar Ministerie: Het charter heeft een mooie ambitie. De uitdaging is dat het belang van diversiteit in alle lagen van een organisatie wordt beleefd. Dat betekent hard werken. Mw. De Lannoy, senior-adviseur Beleid en Advies bij het ministerie van Buitenlandse Zaken: Het ministerie richt zich op meer vrouwen aan de top. In de lagere functies zijn vrouwen wel redelijk evenredig vertegenwoordigd maar in de hogere functies kan dit beter. Mw. Van Dooijeweert, voorzitter van het College van de Rechten van de Mens: Inclusie staat voor mij voorop. Wij zijn nu bezig om de interne organisatie van het College zelf op te schudden. Ik ben op oorlogspad. Dhr. Rom-kes, medewerker diversiteit & inclusie van ABN AMRO: Ik ben een groot voorstander van het tekenen van het Charter. Het is verder vooral een kwestie van doen. Dhr. Middendorp, Commandant der Strijdkrachten, ministerie van Defensie: Het leger moet een afspiegeling zijn van de samenstelling van de bevolking. Dat vraagt op zich al om inclusief beleid. Door een deel van de beroepsbevolking bij voorbaat te diskwalificeren doe ik ook mezelf te kort. Personeel met diverse achtergronden heeft een meerwaarde. In de fragiele en kwetsbare gebie-den waar we opereren hebben wij bijvoorbeeld veel aan vrouwen en allochtonen die qua geloof, taal of afkomst voor de lokale bevolking herkenbaar zijn.

5

3. Toespraak door M. van Straalen, voorzitter MKB-Nederland

HAAL MENSEN AAN BOORD, GA SAMEN AAN DE SLAG.

Geachte excellentie, dames en heren, Namens MKB-Nederland en VNO/NCW heb ik de eer om straks een handtekening te zetten onder het diversiteitscharter namens de twee ondernemerskoepels. Ik vind het een eer, omdat dit aangeeft dat de beide verenigingen ook bewust zijn van diversiteit in de eigen organisatie en daar verder mee aan de slag gaan. Naast de eigen organisaties staan MKB-Nederland en VNO-NCW als vertegenwoordiger namens honderdduizenden ondernemers midden in de maatschappij. In 2014 hebben wij in de SER meegewerkt aan het advies Discriminatie werkt niet!. Hierin concludeert de SER dat het wettelijk kader voldoende aanknopingspunten biedt om discriminatie tegen te gaan. De focus moet liggen op de praktijk: op het uitvoeren van praktische maatregelen, gericht op het tegengaan van vooroordelen en het effectief bevorderen van diversiteit op de werkvloer. Maatschappelijk belang en busi-nesscase Het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt is ingegeven door maatschappelijke motieven ge-richt op een volwaardige arbeids-participatie van elke burger, onge-acht bijvoorbeeld afkomst, ge-slacht of leeftijd. Deze doeleinden sluiten ook aan bij maatschappe-lijk verantwoord ondernemen waar steeds meer bedrijven, van klein tot groot, en organisaties zich op richten. Bedrijfseconomische doeleinden spelen daarbij een cruciale rol. Daarom kan diversiteit slechts effectief en duurzaam gerealiseerd worden als het een businesscase is. Dat betekent dat diversiteit leidt tot vernieuwing en complementariteit voor de presta-ties van de onderneming of de organisatie. Het is ook een uitdaging om het talent in onze samenleving in te zetten. Het gaat om doen. Haal mensen gewoon aan boord en ga samen aan de slag op basis van kracht en competenties. Dat is een positieve keuze. Het kan ook niet anders, de diversiteit in de samenleving moet zn weerslag krijgen in onze organisaties. Een werkgever die dit nalaat, weet aanwijsbaar niet hoe hij de omgeving positief bij zijn bedrijf moet betrekken. Het is eigenlijk maatschappelijk onverantwoord ondernemen als een werkgever geen invul-ling aan diversiteitsbeleid kan geven. Ondernemers en de ondernemersorganisaties hebben te maken met verandering in de omgeving, lokaal en ook landelijk. De consumenten veranderen ook qua samenstelling en als bedrijf moet je daarop inspelen. Vooral in de detailhandel zien wij de verkleurende om-geving ook in het bedrijf terug.

R. Plasterk, M. van Straalen, T. Middendorp

6

Ondernemersorganisaties zijn ook direct betrokken bij talloze initiatieven die te maken hebben diversiteit. Van het project Open voor 50-plus tot het charter Talent naar de top, van het project Op naar de 100.000 banen! tot de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Maatwerk is het sleutelwoord Er bestaat geen gouden recept voor een effectief diversiteitsbeleid. Gelet op de expliciete koppeling m