TUSSEN DE RAILS 576 tussen de rails 499 - Sanderbout DE RAILS 576.pdf · 19.00 uur: Dhr. Broeren...

Click here to load reader

 • date post

  29-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TUSSEN DE RAILS 576 tussen de rails 499 - Sanderbout DE RAILS 576.pdf · 19.00 uur: Dhr. Broeren...

 • 48e jaargang augustus 2011 No. 576

  Maandblad ten behoeve van de gemeenschap Sanderbout - Sittard. Wordt huis aan huis bezorgd. Uitgave: Stichting wijkblad Sittard

  Tussen de Rails in samenwerking met de in Sanderbout -Sittard gevestigde verenigingen en organisaties.

  Bestuur/redactie: W. Coumans, H. Cuypers, J. Coumans, B. Frijns. Secretariaat: Bloemenweg 16, 6134 XS Sittard tel. 046-4513232.

  E-mail: [email protected] / www.sanderbout.nl. Advertentie-adres: Ericastraat 42, 6134 VX Sittard. l. 046-4581678. Bankrelatie:

  Rabobank Sittard-Geleen rek.no. 1476 62486. Druk: Drukkerij Bakker BV, Merkelbeek.

  T U S S E N D E R A I L S

  DE ZONNEBLOEM SANDERBOUT

  Beste Mensen,

  Dinsdag 30 augustus 2011 gaan we met de busnaar Burger Zoo de dierentuin. De prijs van dezedag is € 30, inclusief 1 kop koffie en ‘s avonds hetdiner. Graag zelf de lunch meenemen.

  U kunt zichopgeven bijJosé Ots tel:06-29159600.

  Foto: Burger Zoo

  Op donderdag 8september a.s.organiseren wijeen brunch in ver-band met deN a t i o n a l eZiekendag in CaféD'n Hook. Aanvang11.00 uur.

  Hierdoor vervalt het kienen. Graag opgave vóór 4 september bij José Ots, tel. 062915 9600.

  Iedereen mag met al onze activiteiten meedoen uhoeft geen lid te zijn van de Zonnebloem. Kom gewoon eens kijken bij ons !

  Vriendelijke groet van de vrijwilligers van de Zonnbloem afdeling Sanderbout.

 • n a g e l s t u d i o

  Diamond NailsNAILSTYLING & TATTOO

  Eggelstraat 156134 VT SittardT: 06-23790758

  Monuta WaubenUitvaartzorg en -verzekering

  Ons nieuw uitvaartcentrum

  Henri Weltersstraat 17Baandert-Sittard

  Tel. 046 - 451 35 72www.monuta.nl

  HEEFT U REGELMATIG LAST VAN UW RUG OF NEK?

  • Maak dan kosteloos een afspraak voor een vrijblijvendinformatief gesprek

  • U hebt geen verwijzing van de huisarts nodig • Door de meeste ziektekostenverzekeraars worden de

  behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed• Voor meer informatie kunt u onze website:

  www.chiropractiegeleen.nl raadplegen

  CHIROPRACTOREN:SUSANNE HEESEN EN ASHA PRASAD

  Openingstijden:maandag, woensdag en vrijdag 8.00 - 18.00 uur, dinsdag en donderdag 8.00 - 20.30 uur.

  Lid van de Nederlandse Chiropractoren Associatie en geregistreerd bij de Stichting Chiropractie Nederland.Ons adres: Mauritslaan 30, 6161 HW Geleen, Telefoon : 046-4105554

 • KERKDIENSTEN

  Telefoon van Deken W. v. Rens is 4512275, b.g.g. 06-15198662. Gironummer 1162304 t.n.v. R.K. Kerkbestuur H.Gemma Sittard.

  ZATERDAG 27 AUGUSTUS 19.00 uur: Dhr. Broeren

  ZATERDAG 3 SEPTEMBER 9.00 uur: Pastoor Kruydenberg, overleden ouders Arts-Krekels

  ZATERDAG 10 SEPTEMBER 19.00 uur Overleden ouders Jan en Mia Laudy-Swoboda,dhr. Broeren

  ZATERDAG 17 SEPTEMBER 19.00 uur Overleden ouders Jan en Kaethe v.d. Plas-Evers

  GEDOOPT:03-07-2011: Shyana Op den Kamp, Leliestraat 1210-07-2011: Ryviano Manten, Ranonkelstraat 1110-07-2011: Zoë van Kessel, Enderstraat 17B, Hastenrath

  Voor het opgeven van diensten en H. Missen kunt Uterecht bij mevr. Bons penningmeester, Stationsplein 16-8tel. 4512729 of in de brievenbus van de pastorie. KosterDhr. M. Knops tel. 06-15198662. Contactadres met betrek-king H. Doopsel: diaken B. ter Haar Telefoon 4513381

  Het Kerkbestuur

  KAVO-VROUWENBOND NIEUWS

  Beste leden,

  Ons programma voor de maand september is als volgt.

  Kienavond

  Opening van het nieuwe seizoenOp dinsdag 4 oktober hebben we onze seizoensopening.Deze avond staat geheel in het teken van een vitale toe-komst en genieten van het leven: onvermoede mogelijk-heden, uitgebreide informatie en passend advies op hetgebied van gezondheid en welzijn. De thema's zijn zorg &welzijn, voeding & advies, gezondheid & verzorging.

  De avond wordt verzorgd door Remedica. We hopen uallen te mogen begroeten. De zaal gaat open om 18.30uur. Aanvang om 19.30 uur.Denkt u eraan om zich hiervoor op te geven. U kunt de bon

  gebruiken die we aan u hebben uitge-deeld. Aanmelden kan tot 20 september

  bij Annelies, Veestraat 51.

  Alle zieken wensen we van harte beter-schap en sterkte toe, en alle jarigenvan harte gefeliciteerd en een fijne

  dag.

  Het bestuur.

  AUGUSTINESSENHOF

  Iedere werkdag geopend van10.00 tot 16.00 uur. Kom gezellig eens binnenlopenvoor een kopje koffie/thee. Iederemaandagmiddag is er dubbeltjeskienen van 13.00 tot 15.30 uur.Van woensdag t/m vrijdag kunt ubinnenlopen om te biljarten, sjoe-len, darten, kaarten of gewoongezellig kletsen. Telefoon: 046-4520209

  Tot ziens bij Maril en Ramona!

  WIJKPLATFORM SANDERBOUT

  De laatste bijeenkomst tussen de bewoners en Zo Wonenwas voor veel bewoners niet erg duidelijk. De verwachtin-gen waren niet wat de bewoners er zich van hadden voor-gesteld. De verwachtingen waren dat ze wat nieuws tehoren kregen, maar ze kregen de woonwensen van hun enandere huurders te horen.

  De bewoners van de parallelwoningen van Achtbunderhebben naast alle voorgaande vergaderingen, Bewoners-plan, en nogmaals vergaderen, Zo Wonen, en speciaal dhr.J. Crijnen voor de zoveelste keer duidelijk gemaakt dat hetvoor de blijvende huidige bewoners van belang is dat deruimte die vrij, ook zoveel als mogelijk wordt benut. Alsgroene rust gevende ruimte, minder stress als 60 voor-gaande jaren, en als er per se winstgevend gebouwd moetgaan worden, dan in samenspraak met de blijvende enhuidige bewoners.

  Juist deze wens kwam nog eens naar voren, beslist nietmeer dan 2 woonblokken per straat, en het liefst op de kopen uiteinde van de huidige straten. Op het uiteinde reke-ning houdend met de 50 meter van de spoorzone. We ver-

  KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 10 SEPTEMBER 2011VERSCHIJNINGSDATUM 23 SEPTEMBER 2011OPHALEN OUD-PAPIER 27 AUGUSTUS 2011

  Dinsdag 20 september is er weer kienen georganiseerddoor de Kavo-vrouwenbond in de Barbarazaal. Het kie-nen is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor nietleden. Mannen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Dezaal gaat open om 18.15 uur. We hopen op een goedeopkomst, want onze vereniging kan ook uw steun goedgebruiken.

  WIJKPLATFORM

 • A.B. Zorgverlening

  Voor al uw zorgVeestraat 123

  6134 VG Sittard06-14904959

  [email protected] 50631403

  • Functie via PGB

  • Particulier zorgverlener

  • Huishoudelijke ondersteuning

  • Persoonlijke verzorging

  • Begeleiding

  • Terminale zorg

  • Avond- en nachtzorg

  Veestraat 28 6134 VJ Sittard +31(46)4007707 +31(46)4512252

  Willemstraat 466412 AS Heerlen+31(45)7852580

  Kerkstraat 108 6104 AE Koningsbosch +31(0)612372610

  Bij ParaMedisch Centrum Sittard Zuid kunt U terecht voor:

  • Fysiotherapie • Kinder-fysiotherapie • Sport-fysiotherapie • Ergotherapie • Kinder-ergotherapie • Oefentherapie Mensendieck • Fysio Fitness (individueel

  of in groepsverband) • Logopedie • Integratieve kindertherapie • Psychologie

  www.paramedischcentrumsittard.nl

  Crerarstraat 9 Sittard

  Kantoor 046-4009200

  Privé/fax 046-4510809

  Veestraat 2a Sittard

  Werkplaats 046-4007080

  Mobiel 06-53745652

 • wachten dan ook dat deze wens eens eindelijk serieusgaat worden, want voor de bewoners is het na jaren dui-delijk genoeg.

  Dit zelfde geldt ook voor de nieuwe spoorbrug, want dit istoch nu voor iedereen duidelijk, dat het eerste plan entekening vanuit februari 2008 niet doorgaat. De Acht-bun-der wordt niet volledig gesloopt. De stratenstructuur blijft,en een weg vanaf de Geuweg schuin door de Achtbundernaar de brug komt er niet.En als men niet voor de bewoners van Sittard Zuid eenbrug voor een betere verbinding met het buitengebied wilbouwen, maar voor de mensen van uit de stad, dan kande gemeente zich dit geplande geld beter besparen.

  VolkstuinenWe hebben sinds enkelejaren in de Gera-nium-straat mooi gelegenvolkstuinen, helaaskomen er door verhui-zingen buiten Sander-bout, veel van deze tui-nen vrij te liggen en bijgeen beheer, gaat hetonderhoud zeer snelachteruit, en vindt ver-wildering plaats.Er zijn momenteel en-kele tuinen vrij: dhr. Zef

  Hagmanns is de aanspreekbare persoon in onze wijk, alsu interesse heeft. De huurprijs per tuin, inclusief watervoor de planten is ongeveer 15 euro per jaar. Wie van jullie heeft, of wil, groene vingers krijgen ?

  Buren-WijkdagHet programma begint vorm te krijgen. Naast onze vasteDJ John LÉspoir en Rowena Marks voor het sminken vande kinderen, zorgt de Fanfare, met Majorettes en jeugd-fanfare Sittard samen met verschillende artiesten zoalsPatricia Eykenboom, Theo Rijks, Gonnie & Nico en Jo.Jo.voor muziek en zang op het plein.Daarnaast zullen de Politie, Brandweer, Zo Wonen enandere organisaties aanwezig zijn.

  Beste buren-wijkbewoners het is jullie feest, en het wordten blijft een feest als jullie er zijn geweest.De ouderrraad van de school draagt zorg voor een hapjeen een drankje tegen een Buren-Wijkdag prijs, zodat naafloop nog iets overblijft, voor de kinderen van onze basis-school.

  Tot ziens en reserveer zondagmiddag 25 september, u mag het niet missen!

  AUTOVRIJE ZONDAG: 18 SEPTEMBER 2011

  De Milieugroep Sittard-Geleen organiseert samen met deFietsersbond afdeling Sittard-Geleen, het IVN Sittard-Geleen en het Centrum voor Natuur- en Milieu EducatieWestelijke Mijnstreek een autovrije zondag op 18 septem-ber. Doel van de autovrije zondag en het project ‘Fietsenvoor Bomen’ is mensen bewust te maken van de doorauto’s veroorzaakte milieubelasting.De actie vindt plaats in de Week van de Vooruitgang van 11tot en met 22 september. Met deze actie wil de milieug-roep alle inwoners bereiken, in het bijzonder (basis-

  school)kinderen. De initiatiefnemers verstrekken aan deleerlingen van de deelnemende basisscholen een spaar-kaart waarop de leerlingen en hun ouders, familie of ken-nissen, gedurende de Week van de Vooruitgang, de verre-den autokilometers noteren. Voor iedere 100 kilometer diewe zo besparen, kan een boom geplant worden. Dit heefteen dubbel effect: de nieuwe boom neemt CO² op en deniet gebruikte auto heeft CO² bespaard.Op vrijdag 23 september organiseren de deelnemendescholen als afsluiting een fietstocht door de natuur. Degespaarde bomen worden die dag in het Absbroekbosgeplant. Onlangs heeft er, ter promotie van de autovrije zondag,een poster in de Stadskrant gestaan. Wie meedoet kaneen fiets winnen.

  MUZIEKCORPS ST. BARBARA

  Het lijkt nog maar kort geleden, toen we op zondag 3 julihet sezoen afsloten samen met de dames van majorette-groep Elisabeth. Ondertussen is voor de meesten devakantie weer voorbij en gaat het normale leven weer zijngangetje. Ook de fanfare gaat weer van start en op zondag 28augustus is de eerste repetitie.

 • C1000VERSMARKT VOORDEELMARKT

  HUIRNE

  BREMSTRAAT 16, SANDERBOUT

  TEL. 046 - 451 36 57

  C 1000

  Café d’n HookVeestraat 44 • 6134 VJ Sittard

  Tel.: 046-4525381 • Mob.: 06-27062754

  Meteen moeten de muzikanten weer vol aan de bak.Het eerste optreden is al op 18 september. We verzorgendan vanaf half elf een populaire buitenconcert op deElsenerweg in de wijk Thienbunder. Een week later, opzondag 25 september geven we een ook weer een concertop het schoolplein in Sanderbout ter gelegenheid van deDag van de wijk. In oktober wordt er ook op een andere manier gewerktvoor de fanfare. Na de deelname aan de oktoberparade opvrijdag 21 oktober worden de handen uit de mouwengestoken om dorst te lessen van de bezoekers van deoktoberfeesten. Mensen die willen helpen zijn uiteraardvan harte welkom. U kunt dit laten weten bij een van debestuursleden.Op 4 november houden we de najaarsvergadering en op11 november staat de opluistering van de St. Maarten fes-tiviteiten op het programma. Op die dag willen we ookeen nonnevotten-actie houden. Hierover zullen we u nogverder informeren.

  St. Nicolaas heeft ons laten weten dat hij op zondag 13november om 13.00 uur aankomt in Sanderbout en wijzullen daarbij natuurlijk ook aanwezig zijn. Ook heeft deSint al toegezegd aanwezig te zijn bij het pepernotencon-cert op 27 november om 14.00 uur in de Barbarazaal.Het jaarlijkse Barbarafeest is dit jaar op 10 december.

  60 JARIG JUBILEUMVolgend jaar bestaat St. Barbara 60 jaar. Dit moie jubileumwillen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan.Er is dan ook een jubileumprogramma in de maak.De voorlopige planning van dit programma ziet er alsvolgt uit:Op zondag 8 januari openen we het jubileumjaar met eennieuwjaarsconcert in Berg a.d. Maas, samen metHarmonie St. Jozef uit die plaats en de Werkmanszonenuit Riemst (België).Tijdens de carnavalsoptochten en het krombroodrapen inSittard wordt extra aandacht besteed aan het jubileum.

 • Hieronder treft u een overzicht aan van de verschijningsdata van Sittard Tussen de Rails voor de periode november 2010tot en met december 2011. U wordt verzocht om kopij en/of een advertentie tijdig (voor de vermelde datum) aan te leve-ren. Kopij bij voorkeur aanleveren per e-mail [email protected] of anders bij het secretariaat Bloemenweg 16. Indienu foto’s aanlevert per e-mail dan graag in jpeg-formaat en met een resolutie van tenminste 300 dpi. Advertenties kuntu inleveren tegen gelijktijdige betaling op Ericastraat 42.

  KOPIJ INLEVEREN VOOR VERSCHIJNINGSDATUM

  10 september 2011 23 september 20118 oktober 2011 21 oktober 20115 november 2011 18 november 20113 december 2011 16 december 2011

  LET OP!: Kopij die niet tijdig bij de redactie wordt ingediend wordt niet geplaatst. Ook kopij die rechtstreeks aan de drukkerij wordt gezonden, wordt niet geplaatst.

  Verschijningsschema 2011

  In Juni organiseren we in het kader van het jubileum weereen entertainmentavond. De mensen die vorig jaar onzeentertainmentavond “La vie rose” hebben bezocht warenzeer enthousiast en kunnen u hier beslist meer over ver-tellen. Hoe de avond er gaat uitzien hoort u nog van ons,evenals de juiste datum.

  Na de zomervakantie willen we voor iedereen een activi-teit op de middenwei organiseren. Hoe die activiteit erprecies gaat uitzien houden we nog even geheim.In november is het de bedoeling om een jubileummis inhet Limburgs dialect te organiseren. Aansluitend zal erdan een receptie worden georganiseerd.In november wordt het pepernotenconcert anders dananders, doordat ook het St. Nicolaascomite volgend jaareen jubileum viert.U ziet dat er nog heel wat moet gebeuren voor het zoveris. Volgende keer meer over het jubileum en andere zaken.

  Voor ons verdere progamma, nieuwsbrief en informatie

  kunt u kijken op onze website www. sintbarbara.nl,www.fanfarehyves.hyves.nl of op jeugdfanfaar-zitterd.nl.

  We hopen dat u ondanks dat de weergoden ons een beet-je in de steek hebben gelaten een prettige vakantie heeftgehad en we hopen u te mogen ontmoeten op een vanonze activiteiten!

  Muzikale groeten,Muziekcorps St. Barbara

 • /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 150 /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleGrayImages false /GrayImageDownsampleType /Average /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 550 /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning /DownsampleMonoImages false /MonoImageDownsampleType /Average /MonoImageResolution 2400 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX1a:2001 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice