Treptele premergatoare misteriului de pe premergatoare misteriului de pe Golgotha Rudolf... Rudolf...

download Treptele premergatoare misteriului de pe premergatoare misteriului de pe Golgotha Rudolf... Rudolf Steiner

of 7

 • date post

  22-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Treptele premergatoare misteriului de pe premergatoare misteriului de pe Golgotha Rudolf... Rudolf...

 • Coordonatorul coleclieir biolog dr. Petre PAPACOSTEA

  Redactor: Elisabeta SIMION

  Tehnor edactor: Mihaela TUD O R

  Cop ertar Martana MiRZEA

  Societatea antroposofici din RomAnia Str. Viqinilor nr. 17, sector 2,Bucwesti Tel.: 021 323 20 57 www.antroposofie.ro email: romantrop@yahoo.com

  Descrierea CIP a Bibliotecii Na(ionale a Rom6mer STEINER,RUDOLF

  Thepte premergitoare Misteriului de pe Golgotha / Rudolf Steiner; trad. de Nicolae Criciun ; postf. de Sorin R.Jigireanu, - Bucuregti : Univers Enciclopedic Gold,20l6

  ISBN 978-606 -92265 -8 -2

  I, Crllciun Nicolae (trad.) II, Jigtrreanu, Sorin R. (postf.)

  l4 1.3

  Rudolf Steiner

  TnpPTE PnTUERGAToARE

  MTSTERIIJLIJI DE PE GOLGOTHA

  Zece conferinle din 1913 qi Lglt,ginute in diferite oraqe

  Traducere de Nicolae CRACIUN Postfatri de Sorin R.TIGAREANU

  U N'VT R5 rNC IC LOP T DI(' TtIHITI{il'

 • UNIVERS ENCICLOPEDIC BOOKS UNIVERS ENCICLOPEDIC INITIERI

  Str. Luigi Cazzavillan nr, 17, sector 1, Bucuregti,010784 TeI.: 037 1.332.838 e - mail dif uz are @),uniu e r s enciclo p e ili c. r o

  w w w, univ ers enciclop e dic. ro

  Traducere dupd Rudolf Steiner Vorstufen zum Mysterium uon Golgatha Yerlag Rudolf Steiner, D or nach I Elv eEia, 199 0 G4152

  O Rudolf Steiner - NachlaBverwaltung, Dornach, Elvelia

  Toate drepturile pentru traducerca in limba rominl sunt rezewate Editurii UNIVERS ENCICLOPEDIC GOLD

  CUPRINS

  inlegtrturd cu publicare a confeingelor lui Rudolf Steiner . .

  $TrrNTA OCULTA $r DEZVOLTAREA OCUUT.A. INITIEREA, Londra, I mai 19 1 3

  Legdturaintre vii qi morgi.Influen(a impulsurilor luci- ferice gi ahr imantce. C onfigur ar ea unui viitor or gan fizic penffu amintbea incarnirilor precedente. D ezvoltarea oculti a omului actual: I - Constituir ea puterii lluntrice a gAndirli prin meditagre;2.Pltrunderea medita\iei cu puterca sentimentului; 3. Pitrunderca meditaEiei cu impulsurile de voinES.

  CHRISTOS PE VREMEA MISTERIULUI DE PE GOLGOTHA. CHRISTOS iN SECOLUL AL XX,LEA, Londra,2 mai 191'3

  Entltatea lui Iehova. M ichael,,,Chipul lui Dumnezeu", Michael Si algr arhangheli ca inspiratori ai epocilor suc- cesive. Legitutalti Christos cu destinul omenirii gi unirea sa cu evolugiaPdmdntului. Noua revelaEie michaelici. . . .

  IMPULSUL LUI MICHAEL SI MISTERIUL DE PE GOLGOTH A, Stuttgart, 18 mai 1913 (prima conferinlS)

  Epocaff ecutealuiGabiel.Epocamtchaeliciincepdnd din ultima treime a secolului al XIX-lea. indlEarea lui

  I3

  II

  32

 • Michael in ie r arhia Arhaslor' Pirunde rca lumi spirituale inlumea simtrurilor.Impulsul lui Michael qi concepqia antroposoficldesprelume'. .....,. 48

  IMPULSUL LUI MICHAEL $I MISTERIUL DE PE GOLGOTH A, Stuttgart,20 mai 191j (a doua conferinii)

  G dndireaqtiingifici in epoca trecuti a lut Gabtiel.Tr ezitea unei inlelegeri pentru spiritual in noua epocl a 1ui Michael. CoborArea lui Christos pePdmAnt pentru atrece

  prin poarta morlii. indltrarealui Michael delamesaget al

  lui Iahve la mesager al lui Christos, de la Spirit al poporului la Spirit al timpului. 62

  CALEA LUI CHRISTOS DE-A LUNGUL SECOLELOR, Copanhaga, 14 octombrie 1913

  Epoca postatlanteani. Actriunea trupului eteric in epoca protohindusi, a trupului servitiv in cea protopersanS, a sufl etului senzitiv in cea egtpteano - chaldeeand, a sufl etului ingelegeruinepoca greco-latinl qi a sufletului conqtiengei in

  epoca actuali . Cdutarcalui Christos.Viziunea vittoate alui Christos ca entitate etericd,. Christos ca sfltuitor qi prieten al omului. 75

  CELE TREI TREPTE SPIRITUALE PREMERGATOARE MISTERIULUI DE PE GOLGOTHA, Stuttgart, 5 mqrtie 1914

  Tripla unire a lui Christos cu omenirea inainte de Misteriul de pe Golgothaprin tripla Sa pittunderein fiinla spirituall care s-a nlscut ulterior drept copilul I isus nathanic: p entru r eglar ea exp erienlelo r senzor iale in perioada lemuriani;pentr11 rcglatea forlelor vitalela

  inceputul perioadei atlanteenei pentru rcglar ea puterilor sufleteqti la sfArqitul perioadei atlanteene. Actriunea impulsului lui Christos in lumea fizici si ?n evolugia omenirii.

  IMPULSUL LUI CHRISTOS LA SCHIMBAREA EpocrloR sr ACTTUNEA sA iN O[lI, Pforzheim, 7 martie 1914

  Tleptele spirituale premergdtoare Misteritrltri cle pc Golgotha. Cele trei trepte.Perioada lemuriani. inceptrtrr I perioadei atlanteene. SfArqitul perioadei atlanteene. Misteriul de pe Golgotha. Revirsarea viitoare a imptrl- sului lui Christos ?n puterea de amintire a omului. indepdrtarea pericolului devenirii haotice a amintirii prin impulsul lui Christos. . , -

  SPIRITUL LUI CHRISTOS $I LEGATURA SA CU DEZVOLTAREA CON$TrENTEr, Milnchen,30 martie l9l4

  Cele trei trepte premergitoare evenimentului de pe Golgotha.Ti'ipla pitrundere a fiintreiingereqti care s-a intru- pat ulterior ca Iisus nathanic cu impulsul lui Christos. Acliunea lui Christos in istoria omenirii. Constantin qi Maxenliu. Fecioara din Orl6ans. Retrospectiva lui Ahasver in secolele al XVI-lea qi al XVll-1ea.Mi$carea antroposofici qi puterile conducitoare ale timpului. . ., .

  PROGRESUL iN CUNOA$TEREA LUI CHRISTOS. EVANGHELIA A CINCEA, Paris,27 mai 1914

  Cele trei trepte premergitoare Misteriului de pe Golgotha. inffuparealui Christos in Iisus din Nazareth.

  90

  99

  t17

 • Trei epoci in dezvoltarca lui Iisus din Nazareth legate de vieEuirea a trei mari dureri, Convorbirea lui Iisus cu mama Sa adoptivil expharca Eului lui Zarathustra. Necesitatea unei cunoaqteri congtiente alui Christos in prezent qi viitor. . . '... 131

  CELE PAIRU IERTFE ALE LUI CHRISTOS. CELE TREI TREPTE PREMERGATORRB MISTERIULUI DE PE GOLGOTH A, Basel, 1 iunie 19 14

  Necesitatea dobAndirii unei noi cunoagteri a lui Christos qi educarea altruismului. $tiinla spiritului ca qcoal5 a altruismului pentru viaga intelecl.r:all qi moral5 a omenirii. Ad evir ata ingelegerc a Misteriului de p e Golgotha.

  NOTE

  Christologia antroposofici (postfa@ de Sorin R.Jigireanu) . .

  Rudolf Steiner despre stenogramele conferintrelor sale. . . . .

  t47

  t63 t7l

  181

  iru lpcAruRA cu PUBLTcAREA CONFERINTELOR LUI RUDOLF STEINER

  Bua qtlingei spiritului onentatd anroposofic o constituie hlcrlt - lile scrise qi publicate de Rudolf Steiner (1861-1925). Pe lAngtr rceasta, el a ginut,in perioada 1900_1924, numeroase conferinge 5i cursuri, atAt in fatra unui public lar g, cAt gi pentru membrii Societilii Teosofice, mar tirziu ai Societdtrii Antroposofice. Vorbind in mod liber, el insuqi a dorit initrial ca aceste conferinle si nu fie consemnate in scris, deoarece ele erau concepute drept ,,comuniciri orale, nedestinate tiparului". Dupi ce insi s-au finahzat qi rSspAndit tot mai numeroase variante incomplete gi elonate dupi stenogramele qi notilele auditorilor, s-a vizut nevoit sd reglementeze problema acestora. $i aincredinlat Mariei Steiner von Sivers aceasti misiune, Ei i-a revenit sarcina de a-i desemna pe cei care ar dreptul si stenogtafieze conferinlele, de a asiguta administrarea stenogramelor

  ;i revizuirea textelor pentrr tipar. Din caazd ce, fiind extrem de ocupat, Rudolf Steiner nu ap:utlut corecta e1 insuqi textele,decit in cazuri foarte rare, in privinga tutrror conferinjelor publicate trebuie si se fini seamade aceastirezeruiasa:,,Yatrebui si se aibl in vedere faptul ci in stenogramele nerevizuite de mine se gisesc greqeli."

  in legiturd cu raportul dintre conferintrele pentru membr i, car e, lainceput,erau accesibile numaisub forml de manuscrise tiplrite pentru uz intern, qi cirgile sale, destinate publicului larg, Rudolf

 • Steiner iqi exprimi punctul de vedere in lucrarea autobiografrcd M ein Leb ens gang (C ur s ul u ielii mele), capitolul 3 5. C ele spuse acolo sunt valabile,in egald mdsuri,in ceea ce privegte cursurile finute, care se adresau unui cerc restrAns de participanli,f.amlliarizati c1) bazele qtiingei spiritului.

  DupI moarteaMariei Steiner (1867-1948) s-a trecut, conform indicaliilor sale,la tipdrirea ediliei Operc complete ale lui Rudolf Steiner (Rudolf Steiner - Gesamtausgabe, GA). Volumul de fagd constituie o parte a acestei edilii.

  $TrrNTA OCULTA $r DEZVOLTAREA OCULTA.

  INITIEREA

  Londra, I mai 1913

  Am satisfaclia profundi de a-i saluta astizi pe prietenii nogtri in aceasti sal5, unde vin pentru prima oar5. Regret ci nu mI pot adresa in propria dumneavoastrl limbi. pentru a remedia aceasti rlificultate, p ietenul nostru baronul Walleen va traduce cele.spuse rle mie, frazi cu frazZ,iar miine voi vorbi neintrerupt, dupd care lraronul Walleen va aveabunltatea si rcntme conferintra meain limba englezd,

  D ragii noqtri prieteni din aceasti yari, care ne-au vizitat de nenu- mirate ori pe continent, au innodat str6ns legltudle cele mai frumoase intre prietenii noqtri de aceastd pafie a Canalului Minecii cu cei din cealalti parte, Frumoasa clldirein carc ne afllm ;tratd, evident, fewoareaprofundi si care prietenii din aceastd trardr iqi reunesc eforturile cu ale noastre pentru a lucra in sensul rispindirii antroposofiei. in ceea ce-i privegte pe cei de pe conti- nent, car e s e afl i aici in v iziti la p r ietenli noqtr i englezi, sunt convins ci ei resimt o bucurie sinceri de a aflain aceastl, ramuri un cadru atat de propice pentru ceea ce este atet de scump inimii noastre, pentru ceea ce este profund ircidicinat in sufletele noastre.

  Cu acest sentiment intim qi profund alunitaEii care este proprie antroposofiei gi care ar trebui si fie o trisituri de unire intre toli oamenii, firi deosebire de rasi, culoare sau altele, cu acest sentiment, deci, permitetri-mi si vi vorbesc astizi pentru prima