Trees Pels Werkconferentie C4 Youth Groningen 9 mei 2012

of 13 /13
Trees Pels Werkconferentie C4Youth Groningen 9 mei 2012 Advies pedagogische infrastructuur Amsterdam

Embed Size (px)

description

Advies pedagogische infrastructuur Amsterdam. Trees Pels Werkconferentie C4 Youth Groningen 9 mei 2012. Probleem: geen bereik en kwaliteit voor iedereen. Preventief aanbod Ondervertegenwoordiging in preventie en lichtere hulpverlening Oververtegenwoordiging in - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Trees Pels Werkconferentie C4 Youth Groningen 9 mei 2012

Page 1: Trees Pels Werkconferentie  C4 Youth Groningen 9 mei 2012

Trees PelsWerkconferentie C4Youth Groningen 9 mei 2012

Advies pedagogische infrastructuur Amsterdam

Page 2: Trees Pels Werkconferentie  C4 Youth Groningen 9 mei 2012

Probleem: geen bereik en kwaliteit voor iedereen

Preventief aanbod

o Ondervertegenwoordiging in preventie en lichtere hulpverlening

o Oververtegenwoordiging in zwaardere hulpverlening en justitiële keten

Page 3: Trees Pels Werkconferentie  C4 Youth Groningen 9 mei 2012

Kloof tussen vraag en aanbod opvoedingsondersteuning

o Eenrichtingsverkeer, cursorisch aanbod (top down)

o Weinig laagdrempelige uitwisseling (bottom up)

o Minder aanbod op eigen vragen/behoeftenbv.: opvoeden in de islam, radicalisering, omgang met discriminatie/stigmatisering, gezagshandhaving en communicatie

o Professionele logica versus eigen realiteitaanbodgericht werken

o Dominante beleidsagenda opvoeders als instrument voor integratie

Page 4: Trees Pels Werkconferentie  C4 Youth Groningen 9 mei 2012

Citaat Marokkaanse vader (Pels 1998)

‘Je moet toch eerst kijken of iets toepasbaar en niet schadelijk is voor bepaalde groepen. Er moeten bijvoorbeeld geen vooroordelen in zitten over een groep, zodat iemand de schuld krijgt. (…) de ouders spreken de taal slechter en kunnen dingen minder goed uitleggen dan de jongeren. Zij worden dan makkelijk het zwarte schaap. Organisaties en kinderbescherming kiezen altijd partij voor kinderen. Zij zijn de sterke partij, de ouders zijn ongeschoold en hebben een andere cultuur. Op hun beurt werken ze dan niet mee, en dus kunnen de organisaties niets bereiken. Ze moeten meer naar beide kanten luisteren’

Page 5: Trees Pels Werkconferentie  C4 Youth Groningen 9 mei 2012

Diversiteitgevoelig en positief jeugdbeleid

Gezamenlijke agenda in plaats van uitgaan van bestaand aanbod en professionele

inzichten:

o Aandacht voor perspectief van ouders en jeugdigen

o Uitgaan van eigen kracht, empowerment

o Voortbouwen op persoonlijke netwerken, bottom-up

initiatieven

o Professional nieuwe stijl: kansgericht, aansluiten, verbinden

o Institutie nieuwe stijl: handelingsruimte professional,

verbinding met informele netwerken

Page 6: Trees Pels Werkconferentie  C4 Youth Groningen 9 mei 2012

Kenniswerkplaats Tienplus Deelprogramma’s

Evidence en practice base interventies• diversiteitgevoeligheid onderzoeken van Triple P• evidence base bottom-up interventie Coach je Kind

Vakmanschap nieuwe stijl• pedagogische opleidingen: diversiteitgevoelig en kansgericht

werken• reflective practicioner

CJG als laagdrempelig knooppunt • school als vindplaats• verbinding tussen informele en formele circuits

Page 7: Trees Pels Werkconferentie  C4 Youth Groningen 9 mei 2012

CJG als laagdrempelig knooppunt

IDEAAL:o Ondersteunen en voeden onderling contact tussen

ouders

o Vindplaatsgericht werken, dichtbij, outreachend, maatwerk

o Overbrugging tussen gezin - voorzieningen(intermediairs: toeleiden, coachen)

o Aansluiten bij initiatief van onderop/innovatie

MAAR:o Veel aandacht functies/procedures

o Probleemgestuurde risicobenadering domineert

Page 8: Trees Pels Werkconferentie  C4 Youth Groningen 9 mei 2012

CJG laagdrempelig knooppunt: School als vindplaats

o (investeren in) gezamenlijke visie op (doelen)

samenwerkingo ‘de’ school en ‘het’ CJG bestaan nieto visie op ondersteuning ‘eigen kracht’ en rol CJG-onderwijsprofessionals

o aandacht voor visie/behoeften ouders en leerlingen o pedagogische uitwisseling met en tussen ouders en leerlingeno empowerment (divers samengestelde) ouderraad en leerlingenraad

o CJG: outreachend, community gerichto dienend aan vragen van ouders en schoolo aanwezig op ouderavonden, inloopo samenwerken met/ondersteunen van mentoren

Page 9: Trees Pels Werkconferentie  C4 Youth Groningen 9 mei 2012

Verbinding tussen vrijwillig en regulier werk

o Voorkant van de zorg voor jeugd: veel vrijwilligers actiefo Maar afstand zelforganisaties-regulier aanbod is groot:

o Ongelijkwaardigheid o gebrek aan evidence base o en aan continuiteit

o Wederzijds wantrouweno Uiteenlopende visie op samenwerking:

o reguliere organisaties: narratief van de toeleiding o vrijwillige organisaties: narratief van de civil society

Page 10: Trees Pels Werkconferentie  C4 Youth Groningen 9 mei 2012

CJG als laagdrempelig knooppunt

Werkzame factoren samenwerking met scholen en vrijwillig werko investeren in gezamenlijke visie op (doelen) samenwerkingo commitment in het werkveld (beleid, praktijk)o professional moet iets brengen i.p.v. haleno bij nadruk op ‘halen’: waardering inzet andere partijo CJG op lokatie, met ruimte voor onderling contact ouders

Rol gemeenteo visievormingo handelingsruimte voor instellingen als CJG om verbindingen met

scholen en pedagogische civil society te makeno instellingen stimuleren ‘lerende organisatie’ te worden

Page 11: Trees Pels Werkconferentie  C4 Youth Groningen 9 mei 2012

Vakmanschap nieuwe stijl

Meer aandacht voor diversiteitgevoelig en kansgericht werken in beroepsopleidingen

o Vaardigheden: o aansluiten bij en zonodig ondersteunen van initiatieven van

onderop o analyseren van netwerken rondom gezinsleden o hanteren van community based werkwijzeno kunnen bemiddelen tussen de formele en informele wereld van

jeugdigen en gezinnen

o Reflection-in-actiono studenten leren in het veld

o docentstages

Page 12: Trees Pels Werkconferentie  C4 Youth Groningen 9 mei 2012
Page 13: Trees Pels Werkconferentie  C4 Youth Groningen 9 mei 2012

Dank voor uw aandacht!

www.kenniswerkplaats-tienplus.nl

Partners: Gemeente Amsterdam SO&T Vrije Universiteit Hogeschool Inholland Academische werkplaats GGD-AMC Verwey-Jonker Instituut (penvoerder)