transport management bouw 2011 NL

of 44/44
SEPTEMBER 2011 - 13DE JAARGANG - SPECIALE EDITIE Een uitgave van DOSSIER WERFDIEFSTAL: VAN MIJN (W)ERF! FOCUS MATEXPO BOUWVOERTUIGEN & DIEPLADERS VIP DRIES VAN HAUT (SIGMA): “LEVERTERMIJNEN BOUWMACHINES LOPEN OP” SPECIALE EDITIE B O U W MET DE STEUN VAN
 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  273
 • download

  20

Embed Size (px)

description

transport management bouw 2011 NL

Transcript of transport management bouw 2011 NL

 • SEPTEMBER 2011 - 13DE JAARGANG - SPECIALE EDITIE

  Een uitgave van

  DOSSIERWERFDIEFSTAL: VAN MIJN (W)ERF!

  FOCUS MATEXPOBOUWVOERTUIGEN & DIEPLADERS

  VIP DRIES VAN HAUT (SIGMA): LEVERTERMIJNEN BOUWMACHINES LOPEN OP

  SPECIALE EDITIEB O U WMET DE STEUN VAN

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:30 Page 1

 • Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:30 Page 2

 • Het is ondertussen een traditie geworden: TRANSPORTMEDIA publiceert elk jaar een speciale bouweditie vanTransport Management. Een special die nog specialer wordt wanneer hij om de twee jaar samenvalt metMatexpo.

  Het salon in Kortrijk opent dit jaar haar deuren onder een veel positievere noot dan twee jaar geleden. In desector lijkt groei in 2011 terug aan de orde. Volgens de Confederatie Bouw zou de stijging dit jaar op 1,8%moeten liggen, tegenover een zwakke stijging van 0,3% vorig jaar. Dit positief nieuws lijkt zowel te geldenvoor nieuwbouw, renovatie als burgerlijke bouwkunde. Deze laatste sector zou bovendien moeten genietenvan een heropleving van de activiteiten die traditioneel voorafgaan aan de naderendegemeenteraadsverkiezingen (2012). Het verslag van de Confederatie wijst ook op de vele banen die door debetere conjunctuur in de sector zullen ontstaan: meer dan 30.000 jobs tegen 2020.

  Toch is er iets dat ons zorgen baart: alle spelers uit de sector zijn het erover eens dat de grootste uitdaging erde komende jaren in bestaat om gekwalificeerd personeel te vinden (lees hierover ook het interview metDries Van Haut, voorzitter van Sigma). Het is nog niet te laat maar wel hoog tijd om op dat vlak concretemaatregelen te treffen

  Naast het magazine dat u vast heeft, maakte TRANSPORTMEDIA ook een specialeBOUW.TV-uitzending, ook in het teken van het event in Kortrijk en te bekijken opKanaal Z tijdens het weekend van 3-4 en 10-11 september. Zowel voor het magazineals voor de televisie-uitzending gingen we uit van hetzelfde principe: hetdynamische karakter van deze essentile sector voor onze economie met u delen

  Christophe [email protected]

  Eindelijk terug stijging

  SPECIALE EDITIE 03

  C

  4 SPOTLIGHTInterview met Kristel Keppens en Eddy Vereecke, de twee gezichten van Matexpo

  6 DOSSIERWerfdiefstal: beter voorkomen dan genezen

  12 NEWSDe voornaamste nieuwighedenvan Matexpo op een rij

  16 CONJUNCTUURHoe gezond is de bouwsector?

  18 VIPEen gesprek met Dries Van Haut, kersvers voorzitter van SIGMA

  20 FOCUSTelematica in de bouw

  24 CASE STUDYHet reilen en zeilen van de koetswerksector

  27 MARKETWelke bouwvoertuigen zijn hetpopulairst? 27

  Een marktoverzicht van alle bouwvoertuigen 28 - 33Een round-up van de nieuwkomers bij de lichte bedrijfsvoertuigen 34Sneltest: de Volkswagen Amarok 36

  38 CASE STUDYMetubel: wagenparkbeheer uit het boekje

  41 FOCUSDiepladers: een vak apart

  VERANTWOORDELIJKE UITGEVERChristophe Duckers

  www.transportmanagement.be

  Automotive Media CentreZ.1. Researchpark 20

  1731 Zellik

  Tel : 02 467 61 60 - Fax : 02 467 61 [email protected]

  chief executive officerPhilippe Quatennens

  managing director

  Christophe Duckers

  REDACTIE

  hoofdredacteurChristophe Duckers

  [email protected]

  eindredactieKristof Winckelmans, Philip De Paepe

  medewerkersKristof Winckelmans, Frdric Willems, Philip De Paepe, Guillaume Maris,Tom Mondelaers, Erik Roosens.

  vertalingKate Janssen

  fotografieAndr Matthijssens, Alexander von Buxhoeveden,

  Georges De Coster

  SALES & MARKETING

  sales executiveLudo Vranken

  [email protected]

  project managerJuan Berruezo

  Tel: 02 467 61 60 - GSM 0478 75 40 [email protected]

  marketingFrdric Willems

  [email protected]

  PRODUCTIE

  vormgevingActive - www.activeonline.be

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel vandruk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze, zonder voorafgaand schriftelijk

  akkoord van de uitgever.

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:30 Page 3

 • TRANSPORT Management: Nu is het nog rus-tig in Kortrijk Xpo, maar over exact nmaand is het hier allicht over de koppenlopen tijdens de officile opening van Mat-expo. Start de 34e editie onder een gunstiggesternte?

  Kristel Keppens: Aan exposantenzijde kondenwe nauwelijks beter voorbereid zijn. Dit jaarbrengen we meer dan 1.500 merken samen opeen recordoppervlakte van 14 hectare. Dat zorgtnu al voor een gezellige drukte. Toch is ons werknog lang niet af, want nu is het vooral zaak omhet volle bezoekerspotentieel warm te makenom Matexpo 2011 te bezoeken. Er zijn al meerdan 300.000 kaarten verspreid, we investereneen smak geld in onze binnen- en buitenlandsecommunicatiekanalen, met als ultiem doel omopnieuw de kaap van 40.000 bezoekers te ron-den, net als in 2007. En om zelfs nog een beetjehoger te eindigen, als het even kan...TM: Daarvoor hebben jullie wel een aantal in-teressante ijzers in het vuur, als we het beurs-programma er even op naslaan.

  Kristel Keppens: Iedere weekdag staat in hetteken van n specifiek thema. Tijdens die the-madag geven we een aantal organisaties dekans een evenement op poten te zetten dat een

  meerwaarde kan bieden voor de bezoeker. Op 7september, de dag van de aannemers en deopenbare besturen, staat er een infosessie vanConfederatie Bouw op het programma over mo-biliteit, transport en logistiek in de bouwsector.Een dag later is er de dag van de industrie, metonder andere een ontbijtvergadering van FE-BELSAFE en een grootschalig evenement vanBouwunie. Vrijdag staat de dag van de wegen-bouw op het programma, en tijdens het week-end van de machinisten verwachten weuiteraard veel werknemers die met hun familieeen kijkje komen nemen.

  SIRE, WE HEBBEN GEEN VOLK MEER

  TM: In tegenstelling tot veel andere vakbeur-zen mikken jullie ook heel bewust op jonge-ren, hebben we ons laten vertellen.

  Eddy Vereecke: We kunnen nog urenlang door-bomen over de toekomstperspectieven van debouwsector. Feit is dat we nu al met een zeer

  acuut gebrek aan mankracht kampen, en dat iseen probleem waar we in de nabije toekomstnog veel vaker mee zullen geconfronteerd wor-

  Om de twee jaar ligt het zwaartepunt van de Belgische bouwsector heel eventjes in het anders zo rustige Kortrijk. Op 7 september is het op-nieuw zover: dan schiet de 34e editie van Matexpo uit de startblokken in en rond de hallen van Kortrijk Xpo. In de aanloop naar de gereputeerdevakbeurs spraken we met Eddy Vereecke en Kristel Keppens, de twee gezichten van Matexpo.

  SPECIALE EDITIE04

  Machine zoekt operatorMATEXPO 2011 IN HET TEKEN VAN DE JEUGD

  Kristof Winckelmans [email protected]

  MATEXPOSPOTLIGHT

  DE TIMING VAN MATEXPO IS IDEAAL. IEDEREEN MAAKT DE BALANS OP VAN HET EERSTE

  SEMESTER, BLADERT EENS IN ZIJN ORDERBOEKJE VOOR DE REST VAN HET JAAR, EN BEKIJKTWAT DE MOGELIJKHEDEN ZIJN OM TE INVESTEREN.

  EDDY VEREECKE

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:30 Page 4

 • den. Het is onze taak om daarop te anticiperen,en daarom proberen we niet alleen de machinesvan morgen naar Kortrijk Xpo te halen, maar ookde mensen van morgen. We werken samen mettechnische scholen om zoveel mogelijk leerlin-gen kennis te laten maken met de machines, metde bedrijven en met de bouwsector in het alge-meen. Zaterdag is er trouwens ook een collo-quium door het Fonds voor Vakopleiding in debouw waarin het personeelsvraagstuk centraalstaat: Sire, we hebben geen volk meer. Het zouabnormaal zijn mochten we ons niet tot de jon-geren richten, en hen ervan proberen te over-tuigen dat een job in de bouwsector echt wel demoeite waard is.

  TM: Maar is dat ook effectief zo?

  Eddy Vereecke: De publieke opinie zegt natuur-lijk iets helemaal anders, en dat is iets waar dehele sector zich dringend tegen moet verzetten.Wij proberen jongeren warm te maken voor eencarrire in de bouw door aan te tonen dat demoderne bouwmachines heel wat hightech aanboord hebben. Voorlopig proberen veel bedrij-ven het probleem te ondervangen met buiten-landse werkkrachten, maar ik ben ervanovertuigd dat er ook in Belgi nog heel wat po-tentieel is. Alleen moet dat potentieel goed aan-gewend worden.

  TM: Jullie besteden veel aandacht aan demens achter de machine, maar Matexpo blijftin eerste instantie de hoogmis van het bouw-materieel.

  Kristel Keppens: Matexpo is een ideaal platform omnieuwe producten en technologien te lanceren.Bouwmachines evolueren natuurlijk voortdurend,maar dit jaar zien we dat de constructeurs buiten-gewoon veel aandacht besteden aan milieuvrien-delijke machines. Daarom hebben we dit jaar naastde Innovation Award ook de Green Award in hetleven geroepen. Voor deze eerste editie hebben wemeteen 14 kandidaturen ontvangen, om maar tezeggen dat de fabrikanten heel wat groene nieu-wigheden meebrengen naar Matexpo.

  Eddy Vereecke: De timing is ook ideaal. Iedereenmaakt de balans op van het eerste semester, bladerteens in zijn orderboekje voor de rest van het jaar, enbekijkt wat de mogelijkheden zijn om te investeren.Matexpo brengt de hele markt op een zakdoeksamen, en de exposanten leveren een inspanningom hun producten aan een interessante prijs te ver-kopen. Het spel van vraag en aanbod op zijn best...

  TM: Ondertussen waarschuwt SIGMA dat de levertermijnen aanzienlijk zullen stijgen in denabije toekomst. Verwachten jullie dat veel be-zoekers nog een laatste slag zullen willen slaan?

  Eddy Vereecke: Matexpo is een verkoopbeurs, alblijft het natuurlijk koffiedik kijken hoe sterk devraag dit jaar zal zijn. De conjunctuur doet mo-menteel nog het beste verhopen, al weet je na-tuurlijk nooit welke impact de wispelturigefinancile markten kunnen hebben. Ook de poli-tieke impasse zorgt voor vraagtekens, maar losdaarvan is het nog altijd business as usual, en dusmogen zowel de exposanten als de bezoekers opbeide oren slapen: er zullen voor alle partijenzaken te doen zijn.

  MATEXPOSPOTLIGHT

  SPECIALE EDITIE 05

  MEER DAN 1.500 MERKEN OP EENOPPERVLAKTE VAN 14 HECTARE:

  MATEXPO IS SIMPELWEG HET WALHALLA VAN DE BOUWSECTOR.

  MATEXPO PRAKTISCH

  Wanneer?Van 7 tot 11 september 2011

  Openingsuren?woensdag 7 september 2011 10u00 - 19u00donderdag 8 september 2011 10u00 - 19u00vrijdag 9 september 2011 10u00 - 20u00zaterdag 10 september 2011 09u00 - 19u00zondag 11 september 2011 09u00 - 17u00

  Waar?Kortrijk XpoDoorniksesteenweg 2168500 Kortrijk

  Indeling hallen?Hal 1 : bouwmachinesHal 2 : bouwmachines, wegenbouw en burger-lijke bouwkundeHal 3 : wegenbouw en burgerlijke bouwkundeHal 4 : milieu, recyclage en bouwvoertuigenHal 5 : bouwvoertuigenHal 6 : goederenbehandeling, veeg- en reini-gingsmachinesDe buitenstanden zijn voorbehouden voor hetgrote materieel voor bouw, wegenbouw en bur-gerlijke bouwkunde.

  Parking?Matexpo-bezoekers kunnen gebruik maken vande diverse parkings in de omgeving van KortrijkXpo (3 per dag/wagen). Er wordt een gratis shuttledienst ingelegd tus-sen de parkings en de beurshallen.

  Transportmedia op Matexpo

  Ook wijzelf zijn naar goede gewoonte vande partij in Kortrijk Xpo. Breng ons eenbezoekje op onze stand en kom kennis-maken met het team achter BOUW.TV, het

  enige Belgische tv-programma datzich integraal toespitst op debouwsector.STAND

  508

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 16:39 Page 5

 • Werfdiefstal is een paraplubegrip. Enerzijds zijner de feitelijke diefstallen op werven. Anderzijdszijn er de diefstallen van werfvoertuigen. Dielaatste zijn minder omvangrijk in absolute cijfers,maar zeker niet minder belangrijk, gezien degrote waarde van kranen, werfvoertuigen enbouwmachines. In 2010 werden er 281 gevallengeregistreerd van diefstal van werfvoertuigen,vertelt hoofdcommissaris Eric Fack van de fede-rale gerechtelijke politie, diensthoofd van de Di-rectie criminaliteit tegen goederen en deCentrale Dienst Georganiseerde Diefstallen &Art. Dit lijkt relatief weinig, maar vermenigvul-dig dat getal eens met minstens enkele tiendui-zenden euro per gestolen voertuig en hetprobleem krijgt een heel andere dimensie. Ty-pisch voor deze problematiek is dat het dikwijlsgaat om georganiseerde, rondtrekkende dader-bendes, die vaak hun slag slaan op grote bouw-werven of op het bedrijfsterrein van dealers vanwerfvoertuigen. Ze opereren vooral s nachts,zowel door de week als in het weekend. De voer-tuigen zelf zijn ook nagenoeg altijd bestemdvoor het buitenland. Want vanwege specifiekebelettering en productkenmerken is het risico tegroot om ze opnieuw in Belgi te gebruiken.Aannemers waarvan een voertuig gestolen is,houden natuurlijk hun ogen open.

  40% TERUGGEVONDENDe rondtrekkende daderbendes komen voorna-melijk uit de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Eric Fack: Ze zijn zeer inventief. We hebbenal meegemaakt dat hun verkenners hier eerst opbouwwerven gaan kijken of er interessante ma-chines en voertuigen staan. Dan nemen ze con-tact op met een regulier, legaal werkendtransportbedrijf in hun thuisland om het vervoerte regelen. Die firma stuurt vervolgens niets ver-moedend een transporteur, die van de dieven de

  opdracht krijgt om te wachten op een parkinglangs de autosnelweg omdat er zogezegd ietsniet in orde is met de administratie. Eens deavond is gevallen, blijkt ineens alles in orde enkrijgt de transporteur de opdracht om naar dewerf te rijden, waar het voertuig ingeladenwordt. Als de aannemer s morgens de diefstalontdekt, is het voertuig al lang in het buiten-land.

  Bendes die op deze manier werken, zijn zeer las-tig te vatten. Ze blijven maar korte tijd ter plekkeen trekken dan weer verder naar een ander land,weet Eric Fack. Dat bemoeilijkt de exploitatie

  van DNA-sporen en vingerafdrukken. Toch wordt40% van de gestolen voertuigen teruggevon-den, in Belgi of vlak over de grens. De praktijkleert ons dat de eerste maand cruciaal is omwerfvoertuigen op te sporen. Als het binnen dietermijn niet lukt, slinkt de kans om het voertuignog terug te vinden zienderogen.

  SLEUTELBELEID NOODZAKELIJKHet grote probleem bij werfvoertuigen is bevei-liging. Vergeleken met personenwagens, is debeveiliging van werfvoertuigen echt onder-maats, stelt Eric Fack. Een voorbeeld: dikwijlskan een aannemer met n sleutel verschillende

  Focus op werfdiefstallenWERFVOERTUIGEN ZIJN DIKWIJLSONVOLDOENDE BEVEILIGD

  Tom Mondelaers

  De beveiligingsmaatregelen op een bouwwerf zijn vaak (te) beperkt.

  Bouwwerven zijn gedurende een lange periode de opslagplaats van allerlei kostbare goederen. Aannemers, onderaannemers en werknemerskomen en gaan, maar laten hun dure materialen, gereedschappen, kranen, machines en werfvoertuigen soms maandenlang achter op de werf.Het gevolg is helaas dat dieven bouwwerven beschouwen als een lucratieve bron van inkomsten. Wie zijn de daders? Waarop hebben ze hetgemunt? Waar en wanneer slaan ze toe? En hoe kan je werfdiefstal tot een minimum beperken? We onderzoeken het in dit dossier.

  DIEFSTALDOSSIER

  40% VAN DE GESTOLEN VOERTUIGEN WORDT TERUGGEVONDEN, IN BELGI OF VLAKOVER DE GRENS. DE PRAKTIJK LEERT ONS DAT

  DE EERSTE MAAND CRUCIAAL IS OM WERFVOERTUIGEN OP TE SPOREN.

  SPECIALE EDITIE06

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:30 Page 6

 • Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:31 Page 7

 • voertuigen bedienen. Een uitgekiend sleutelbe-leid is dus noodzakelijk. Ook de identificatie vanwerfvoertuigen levert problemen op. Er is nietzoiets als een chassisnummer en de serienum-mers die fabrikanten aanbrengen zijn niet uni-form. Daarom raden wij aannemers aan om vanelk werfvoertuig een klein dossier op te stellenmet fotos, het serienummer, een beschrijving enliefst ook een overzicht van de unieke kenmer-ken. Dergelijke zaken zijn zeer waardevol bij deopsporing. Via de site www.besafe.be kan je eenregistratieformulier downloaden (onder de knoppublicaties, nvdr.) voor alle waardevolle zakenop de bouwwerf.GELEGENHEIDSDIEVEN TIJDENS DE WERKUREN

  Met waardevol bedoelt de hoofdcommissarisniet alleen werfvoertuigen. In 2010 werden erook 4.110 gevallen van diefstal op de werf gere-gistreerd, niet te verwarren met de diefstal vanwerfvoertuigen, hoewel er soms enige overlap-ping is tussen beide vormen van criminaliteit.Gereedschappen met een motor of op pers-lucht werden het meest gestolen, gevolgd doorelektrische toestellen en bouwmaterialen, ver-telt Eric Fack. Bij de diefstallen op werven, zienwe bovendien een aantal verschillen ten op-zichte van de diefstallen van werfvoertuigen. Hetgaat vaker om gelegenheidsdieven die overdagtoeslaan op werkdagen, dus tijdens de werkuren.Meestal kiezen ze voor klein en licht materiaal,dat eventueel voor eigen gebruik kan dienen.Ook metaalachtige materialen zijn gegeerd opbouwwerven, zeker als hun marktprijs gunstigevolueert. Zo zagen we in 2009 een vrij forse da-ling in het aantal diefstallen op de werf, omdatde prijs van grondstoffen dat jaar bijzonder laagstond.

  VERBORGEN CAMERADe regios met het meeste risico op werfdiefstal-len zijn elk jaar dezelfde. In 2010 was het ge-rechtelijk arrondissement Antwerpen dekoploper, gevolgd door de arrondissementenBrussel, Charleroi, Bergen en Luik. Voor Antwer-pen is de nabijheid van de haven doorslagge-vend. Daar circuleren veel kostbare goederen. Dedieven houden er ook rekening mee dat de infra-structuur in orde is om hun plan uit te voeren.Of de werfdiefstallen meestal gepaard gaan met

  braak? Het is moeilijk om daar een eensluidendantwoord op te geven, vertelt Eric Fack. Maar ei-genlijk kunnen we stellen dat het ongeveer dehelft van de diefstallen gebeurt zonder braak ende daders dus tot bij de goederen kunnenkomen zonder hun toegang te forceren. Eenbouwwerf of bedrijfsterrein goed beveiligen,vergt een flinke inspanning. Grote bouwwervenzijn door de bank genomen wel goed beveiligd.Er is een beveiligingsplan en er is toegangscon-trole voor het personeel op de werf. Verder is hetmagazijnbeheer belangrijk voor een goed over-zicht. Het helpt ook om materialen en gereed-schappen te merken en hokjes te voorzienwaarin werknemers hun toestellen kunnen op-bergen. Het is bovendien altijd verstandig omeen degelijke omheining te voorzien, ook al houje daarmee niet iedereen buiten.

  Ook camerabewaking maakt soms het verschil.Eric Fack: Als je te maken hebt met een sterk ge-organiseerde daderbende, zullen de verkennersnormaal gezien zichtbare cameras opmerken.Deze worden dan doelgericht uitgeschakeld alsde dieven hun slag slaan. Daarom loont het demoeite om naast de zichtbare cameras ook er-gens onzichtbare cameras te verstoppen. Ik hebal meegemaakt dat we een zaak konden oplos-sen op basis van goede beelden van een on-zichtbare camera.

  Ten slotte wijst de hoofdcommissaris op het be-lang van sensibiliseren. Iedereen moet meewer-ken aan een veiligere werf. Het vraagt misschien

  GEREEDSCHAPPEN MET EEN MOTOR OF OPPERSLUCHT WERDEN HET MEEST GESTOLEN,GEVOLGD DOOR ELEKTRISCHE TOESTELLEN EN

  BOUWMATERIALENERIC FACK

  DIEFSTAL OP DE WERF: VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!

  Diefstal op de werf: een gekend en soms bij demensen al aanvaard fenomeen. Wat doe jeeraan of Het is niet te vermijden zijn zinssne-den die al te gemakkelijk in de mond wordengenomen. Maar als het u overkomt, betekenthet financieel een zware dobber. En dat het uoverkomt, blijkt uit de reacties die Bouwunievan haar leden ontvangt. Hieruit blijkt ook datde dieven zowat alles kunnen gebruiken: vanklein materiaal tot het grote materieel. Hieron-der vindt u alvast een aantal tips om diefstal tevoorkomen, in chronologische volgorde.

  PREVENTIETIPS1. ORGANISATIEHet gaat vooral om goede gewoonten.

  Kweek een risicobewustzijn aan, ook bijuw medewerker(s), voor de mogelijkeverliezen ten gevolge van criminaliteit.

  Een bouwwerf is geen etalage: wijs ie-dereen op zijn verantwoordelijkheidvoor het beheer en opbergen van goe-deren en materieel.

  Ook een goed sleutelbeheer is zeer be-langrijk (vb. laat de sleutel niet op demachine zitten).

  Zorg ervoor dat de inrichting van debouwplaats overzichtelijk is. Orde ennetheid zijn onontbeerlijk om criminali-

  teit te voorkomen en om eventueleschade, en de omvang ervan, onmid-dellijk te zien. Beperk het aantal in- enuitgangen tot het bouwterrein. Laatgeen machines of makkelijk mee tenemen bouwmaterialen rondslingerenop de werf. Zorg voor voldoende ver-lichting op de werf zodat de buurtbe-woners en toevallige voorbijgangersonregelmatigheden kunnen opmerken.

  Merk en registreer het materiaal. Ditvergroot de herkenbaarheid van mate-riaal en vermindert de aantrekkelijk-heid van het stelen. Dit kan doorbijvoorbeeld de fabrikant van het voer-tuig een product identificationnumber(PIN) te laten plaatsen. Dit PIN-nummeris een uniek nummer dat de identifica-tie van het materiaal bij diefstal kanvergemakkelijken. Bovendien kan ditnummer worden gebruikt om het voer-tuig te seinen in geval van diefstal.

  Maak een inventaris van uw kostbaarmateriaal aan de hand van serienum-mers, unieke kenmerken en fotos. Ge-bruik daarvoor het handige formulier,te downloaden op www.vps.fgov.be.

  2. OPBERGEN EN AFSLUITEN Verzamel op het einde van de werkdag

  zo veel mogelijk materiaal en berg hetop een veilige, af te sluiten plaats op.Maak voor de opslag van materiaal ge-bruik van bouwcontainers en sluit dieaf met stevige sloten. Breng op rollendmaterieel sloten of wielklemmen aan.Veranker kleine machines.

  Sluit niet alleen de opbergplaats vangereedschap af, maar ook de gansewerf. Maak gebruik van bouwhekkenen tijdelijke schuttingen.

  Kleef de sticker! Om u en uw personeelte helpen deze aandachtspunten nietuit het oog te verliezen, ontwikkeldeBouwunie een sticker met een preven-tieboodschap. Kleef hem op alle be-langrijke en veelbezochte plaatsen(werfcontainer, agenda, deuren, ...).

  3. ELEKTRONICAU laat elektronische maatregelen zoals alarm-systemen en camerabewaking best uitvoerendoor een gespecialiseerd en erkend vakman.

  4. DOE AANGIFTEGeef altijd elke vorm van diefstal en/of vanda-lisme aan bij de politie en dit indien mogelijkonmiddellijk. Het is belangrijk een goede engedetailleerde beschrijving van de feiten enhet gestolen materiaal te geven.

  SPECIALE EDITIE08

  DIEFSTALDOSSIER

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:31 Page 8

 • meer werk om het voltallige personeel hierbij tebetrekken, maar de resultaten zijn navenant. Dewerknemers moeten ervan doordrongen zijndat ze bepaalde materialen en gereedschappenniet zomaar kunnen laten rondslingeren. Eigen-lijk moet je als aannemer eens op de werf rond-lopen en je de vraag stellen wat je zelf zou doenals je slechte bedoelingen had. Door op die ma-nier naar de situatie te kijken, worden veelzwakke punten zichtbaar.

  VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZENDe bouwsector is zich maar al te goed bewustvan het probleem van de werfdiefstallen. Voor-komen is beter dan genezen, stelt Hilde Mas-schelein, gedelegeerd bestuurder vanBouwunie, de Vlaamse beroepsvereniging vankmos en zelfstandigen in de bouw. Voor aan-nemers die te maken hebben met werfdiefstal,betekent dat financieel een zware dobber. Uit re-acties van onze leden blijkt bovendien dat dedieven zowat alles kunnen gebruiken, van kleinmateriaal tot grote voorwerpen en werfvoertui-gen. Daarom pleiten wij ook voor preventie.

  Op organisatorisch niveau gaat het vooral omgoede gewoonten. Hilde Masschelein: Het isvoor aannemers belangrijk om een risicobe-wustzijn aan te kweken bij medewerkers, aan-dacht voor mogelijke verliezen ten gevolge vancriminaliteit. Een bouwwerf is geen etalage, ie-dereen moet zijn verantwoordelijkheid nemenom goederen te beheren. Ook een goed sleu-telbeheer is belangrijk. Het mag duidelijk zijndat je een sleutel nooit op een machine maglaten zitten.

  Een bijkomend aandachtspunt is de inrichtingvan de bouwwerf. Orde en netheid zijn onont-beerlijk om criminaliteit te voorkomen en omeventuele schade, en de omvang ervan, onmid-dellijk te zien. Ook het aantal in- en uitgangenvan een bouwwerf moet je zo beperkt mogelijkhouden. Verder is een goede verlichting aange-wezen, zodat buren of voorbijgangers onregel-matigheden kunnen opmerken, aldus HildeMasschelein.

  Ook zij wijst op de noodzaak van een degelijkeregistratie van materialen. Dit vergroot de her-kenbaarheid van materiaal en vermindert deaantrekkelijkheid van het stelen, bijvoorbeelddoor de fabrikant van het voertuig een productidentificationnumber (PIN) te laten plaatsen. DitPIN-nummer is eenuniek nummer datde identificatie vanhet materiaal bijdiefstal kan verge-makkelijken. Boven-dien kan hetgebruikt wordenom het voertuig teseinen in geval vandiefstal.

  KLEEF DE STICKER!Een ander belang-rijk aandachtspuntis het zorgvuldigopbergen van ma-terialen en afsluitenvan de werf. Voorde opslag van mate-riaal zijn bouwcon-tainers het meestgeschikt, tipt HildeMasschelein. Diekan je afsluiten metstevige sloten. Op

  rollend materieel is het bovendien verstandigom sloten of wielklemmen aan te brengen. Klei-nere machines kan je best verankeren aan vastevoorwerpen.

  Maar daar stopt het niet. Is het materiaal opge-borgen, dan nog raden we aan om ook de gansewerf goed af te sluiten. Dit kan met bouwhekkenof tijdelijke schuttingen.

  Om al deze preventietips goed in het geheugenvan uw personeel te prenten, kunt u gebruikmaken van een speciale sticker met een preven-tieboodschap. Kleef hem op alle belangrijkeplaatsen waar veel werknemers langskomen,zoals containers, deuren, afsluitingen, De stic-ker is verkrijgbaar bij de bouwfederaties en ge-meenten.

  DIVERSE VERZEKERINGSMOGELIJKHEDENOm je tegen werfdiefstal te verzekeren, is ergeen ultieme oplossing voorhanden.Als we hethebben over diefstalverzekeringen voor aanne-mers in de bouw, maken we een onderscheidtussen de bouwplaatsmachines en werfvoertui-gen, het bouwplaatsmaterieel dat op de werfgebruikt wordt, en de technische uitrustingendie blijvend aangebracht worden, stelt PatrickRigaux, departementschef bij Federale Verzeke-

  EEN BIJKOMEND AANDACHTSPUNT IS DE INRICHTING VAN DE BOUWWERF. ORDE EN NETHEID ZIJN ONONTBEERLIJK OM

  CRIMINALITEIT TE VOORKOMEN EN OM EVENTUELE SCHADE, EN DEOMVANG ERVAN, ONMIDDELLIJK TE ZIEN.

  De bedrijfswageninrichtingvoor de professional

  WIJ BEGRIJPEN WAT U NODIG HEEFT!

  Sortimo Globelyst is de pro fessionele bedrijfswagen-

  inrichting die voldoet aan de specifi eke eisen welke

  gesteld worden in eender welke branche. Doordat het

  systeem niet bestaat uit vaste blokken maar modulair

  wordt opgebouwd, kunt u samen met ons een inrichting

  op maat bepalen. Zo bent

  u zeker dat deze voldoet aan

  uw behoeftes!

  Sortimo Belux 1800 VilvoordeTel. 02/355 03 70 Fax 02/355 03 71E-mail: [email protected]

  Sortimo West Gentseweg 749 8793 Sint-Eloois-VijveTel. 056/61 17 65Fax 056/60 65 11

  Bezoek ons op

  MATEXPO stan

  d R4

  SPECIALE EDITIE 09

  In 2010 werden 4.110 gevallen van diefstal op de werf geregistreerd.

  DIEFSTALDOSSIER

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:31 Page 9

 • SPECIALE EDITIE10

  ring. Bovendien is het zo dat verzekeringsmaat-schappijen geen polissen verkopen die enkel dediefstal dekken. De dekking van diefstal wordtvaak als optie bij een aantal andere dekkingenaangeboden.

  De verzekeringspolissen die een dekking voordiefstal kunnen voorzien, zijn de brandverzeke-ring, de verzekering tegen machinebreuk en deallebouwplaatsrisicos-verzekering (ABR). Dielaatste is de klassieke verzekering voor werven.

  BRANDVERZEKERING GEEN TOTAALOPLOSSINGDe brandverzekeringspolis dekt normaal de risi-cos brand, bliksem, ontploffing, elektriciteitsri-sico, waterschade, storm en hagel, glasbreuk,natuurrampen en burgerlijke aansprakelijkheid,maar kan zoals gezegd aangevuld worden meteen dekking voor diefstal. Voorwaarden zijn indat geval dat het gaat om diefstal mt inbraak inde verzekerde gebouwen en dat de volledige in-houd in de gebouwen verzekerd wordt. Eventu-

  eel kunnen nog enkele technische verzeke-ringsvoorwaarden gesteld worden, zoals het ge-bruik van diefstaldetectie en een alarmsysteem,aldus Patrick Rigaux, die benadrukt dat debrandverzekering geen oplossing biedt voor hetdiefstalprobleem op de werven. Alleen diefstalvan goederen in de opslagplaatsen kan verze-kerd worden.

  SPECIFIEKE OPLOSSING VOOR MACHINESDe machinebreukverzekering heeft tot doel demachines die door de aannemer gebruikt wor-den te verzekeren. Patrick Rigaux: Voor bouw-plaatsmachines bestaat de keuze tussen eendekking alle uitwendige risicos en alle risicos.De eerste is iets beperkter en houdt in dat menalleen de schade aan de machine verzekert,waarbij de oorzaak niet te wijten is aan een in-tern probleem van mechanische of elektrischeaard. In beide dekkingen is het risico op diefstalverzekerd. Ze gelden niet alleen op de bouw-

  plaatsen, maar ook op de tijdelijke opslag- ofstaanplaatsen en tijdens de verplaatsingen opde openbare weg.Het nadeel van deze verzekering, is dat ze alleengeldt voor machines en niet voor bouwplaats-materieel, zoals stellingen, bekistingen en silos.Ook kleinere machines, bijvoorbeeld met eenwaarde lager dan 2.000 euro, zijn niet verzeker-baar met deze polis.

  ABR-VERZEKERING MEEST VOLLEDIGDe interessantste oplossing tegen diefstal vanbouwmaterialen, technische uitrusting zoals sa-nitaire installaties en bouwmaterieel zoals stel-lingen en silos, is de allebouw-plaatsrisicos-verzekering. Deze kan bouwwerfper bouwwerf afgesloten worden, maar ook viaeen abonnementsformule, waarbij het bouwbe-drijf kiest voor dekking van al zijn bouwwerven.De ABR-verzekering wordt regelmatig onder-schreven omdat ze ruime dekkingen garandeerten alle partijen verzekert die bij de bouw be-trokken zijn, vertelt Patrick Rigaux. Opnieuwgeldt dat de dekking tegen diefstal maar nvan de dekkingen is en zeker niet de hoofddek-king vormt.

  Maar welke goederen kan je binnen de ABR-polis verzekeren? Sowieso de bouwmaterialendie verwerkt worden in het op te richten ge-bouw en de technische uitrustingen die erinaangebracht worden, legt Patrick Rigaux uit. Opaanvraag kan de polis uitgebreid worden meteen dekking voor onder andere het bouw-plaatsmateriaal dat gebruikt wordt op de bouw-werf en bouwplaatsmachines.

  Wel opgelet! Voor bouwplaatsmachines en werf-voertuigen is de ABR-verzekering niet de bestekeuze, aangezien deze enkel geldt voor feitengepleegd op de bouwplaats en tijdens de bouw-periode. Voor de bouwplaatsmachines is de ma-chinebreukverzekering de meest aangepasteverzekering. Deze polis op jaarbasis is overal gel-dig, aldus Patrick Rigaux.

  DE VERZEKERINGSPOLISSEN DIE EEN DEKKINGVOOR DIEFSTAL KUNNEN VOORZIEN,

  ZIJN DE BRANDVERZEKERING, DE VERZEKERING TEGEN MACHINEBREUK EN DE ALLEBOUWPLAATSRISICOS-

  VERZEKERING (ABR).

  Goede verlichting en beveiligingscameras schrikken dieven vaak af.

  DIEFSTALDOSSIER

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:31 Page 10

 • Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:31 Page 11

 • SPECIALE EDITIE12

  Bergerat Monnoyeur stelt in Kortrijk een nieuwe generatie Caterpillar-machines voor: de K-serie wielladers, de B-serie gelede dumpers, de E-serie hydraulische rupsgraafmachines en de nieuwe minigravers, eenpremire voor Matexpo. De machines werden ontwikkeld om tegemoette komen aan de strikte emissienormen Stage IIIB, die van toepassingzijn sinds 1 januari 2011.

  De nieuwe K-serie wielladers omvatten de 966K, 972K en 980K en ver-vangen de huidige H-serie. De nieuwe wiellader levert een hogere pro-ductiviteit met een zuiniger brandstofverbruik. De nieuwe Performancebakken en een aantal aanpassingen van de transmissie leiden tot eengrotere efficintie en een lagere kostprijs per ton.

  De nieuwe B-serie gelede dumpers omvatten de 735B, met 32,7 tonlast, de 740B met 39.5 ton last en de 740B EJ met ejector-laadbak meteen capaciteit van 38 ton.

  De nieuwe E-serie hydraulische graafmachines, met de 324E, 329E,336E en 349E, zijn specifiek ontworpen voor toepassingen in kleine ruim-ten. Manoeuvreerbaarheid stond bij de ontwikkeling centraal, al slaagde

  Caterpillar er ook in om de totale gebruikskosten te verlagen en hetchauffeurscomfort te verbeteren.

  Al deze machines zijn voorzien van de nieuwe Vision Link, een systeemdat de eigenaar toelaat vanop afstand de vitale informatie van de ma-chines op te volgen: draaiuren, lokalisatie, brandstofverbruik, alarmco-des, enzoverder.

  De nieuwe D-serie minigravers bestaat uit de 303.5D, 304D, 305D en305.5D. De nieuwe modellen volgen de C-generatie op. De uitbreidingvan het gamma met de 300.9, 301.4 en 302.7 zal voor het eerst te zien zijnop Matexpo. Deze minigravers in compacte uitvoering zijn gemakkelijktransporteerbaar, krachtig, robuust en polyvalent door de verschillendetools die speciaal werden ontwikkeld voor dit gamma.

  BERGERAT MONNOYEUR STELT NIEUWE GENERATIE CATERPILLARMACHINES VOOR

  NIEUWE ZWENKLADERS BIJAHLMAN

  Met de AZ 75 (48 kW/65 pk) en AZ 95 (55 kW/75 pk) zet Ahlmanneen aantal nieuwe zwenkladers op de markt. Wat meteen opvaltaan de nieuwelingen is de bijzondere monozwenkarm, waarinbeide hefcilinders en de kiepcilinder volledig zijn gentegreerd.Door de slanke monoarm is het zicht verbeterd en ook het werk-bereik tussen de wielen wordt hierdoor vergroot. Ook het vermo-gen van de zwenkladers is gestegen, met dank aan deBooster-techniek, die kan assisteren bij het heffen wanneer ermeer hefvermogen nodig is. Zo loopt het hefvermogen van deAhlmann zwenklader AZ 75 op tot 6.000 daN en van de AZ 95 tot7.500 daN. De heflast met palletvorken met de arm 90 gezwenkt is voor de AZ 75 bijna 2,5 ton en bij de AZ 95 bijna 3 ton. Meteen minimale draaicirkel van slechts 3,45 m zijn beide machinesgemakkelijk te manoeuvreren op de werf.

  TWEE PRIMEURS BIJ GUNCO

  Tijdens Matexpo stelt Gunco als invoerder van JLG - twee Belgischeprimeurs voor. Met een werkhoogte van 47 meter is de JLG 1500SJ degrootste zelfrijdende rechte telescoophoogwerker ter wereld. Daarnaastpakt Gunco uit met de supercompacte kniktelescoophoogwerker JLG340AJ. Deze machine is uitgerust met vierwielaandrijving en pendelas,weegt slechts 4.400 kilogram. en biedt toch 12,33 meter werkhoogteen meer dan 6 meter zijdelings bereik.

  MNART INNOVEERT MET DE P160DS

  Mnart kondigt de introductie aan van de P160DS-hakmachine. Eigenlijk is deP160DS een doorgedreven evolutie van de P145DS, al zijn het aantal nieuwig-heden wel talrijk.

  De P160DS wordt aangeboden met drie motoren. De basismotor is de CAT C12met 440 pk, maar ook de CAT C15 (550 pk) of de kleinere CAT C9 (350 pk) zijn be-schikbaar.

  De bodem van de stortbak is hellend gemaakt om ook langere takken te kun-nen verwerken, die voordien soms op de motor kwamen te liggen en onder depers achteraan. Ook de rolpers krijgt nog meer slag. De lage kogellager werd ver-laagd om de materie beter vast te kunnen houden als de hoeveelheid kleiner is,en de hoge kogellager zorgt voor nog meer rendement.

  MATEXPONEWS

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:31 Page 12

 • DIBO WARMWATERHOGEDRUKREINIGER OP TRAILER

  De recentste innovatieve ont-wikkeling bij DiBO is eenwarmwaterhogedrukreinigerop trailer met een inge-bouwd vacumsysteemGreenBoiler.

  Door de integratie van hetWWC-systeem (Waste WaterControl) in de DiBO JMB-Hwarmwaterhogedrukreini-gers, biedt deze versie als extradat er ook een alleszuiger aan-wezig is voor het opzuigen van hetrestwater. De aandrijving gebeurt bovendienvolledig autonoom: de ingebouwde afzuigingwordt aangedreven door de motor van de hogedrukreiniger zelf.

  De JMB-H WWC heeft standaard een dubbele 400l RVS watertank (bestaat ook in uitvoe-ring met 2x 500l). Het is ook mogelijk om tal van accessoires aan te sluiten, zoals een vloer-reiniger, een muurreiniger, een opvangbak enzoverder.

  GreenBoiler: hoog technologisch verwarmingssysteem - 18% minder brand-stofverbruik

  - Hoog rendement >92%- Lage CO2 uitstoot- RVS binnenketel- Voorgevormde bodem- Efficinte warmtewisselaar- Lage schouwtemperatuur

  MATEXPONEWS

  SPECIALE EDITIE 13

  KEESTRACK PRESENTEERT OPGEFRISTE GIOVE-KAABREKER

  Keestrack toont op Matexpo de gerestylede Giove, eenItaliaanse mobiele kaakbreker die lichtjes werd aange-past met het oog op een grotere toegankelijkheid, eenverhoogde duurzaamheid en lagere gebruikskosten.Zoals alle OMTRACK kaakbrekers is ook deze voorzienvan het gepatenteerde Non-Stop System (NSS) om eencontinue productieproces te garanderen en de brekerte beschermen tegen onbreekbare toevoer. Naast de mobiele Giove presenteert Keestrack ook deDestroyer, een zogeheten Impact Crusher.

  ENERGZIEZUINIGE SNELMONTAGEKRAAN VAN VERHELST MACHINES

  Verhelst Machines neemt dit jaar deel aan de In-novation Award die Matexpo traditioneel uitreikt.Het heeft daarvoor een energiezuinige snelmon-tagekraan meegebracht, de FM GRU RBI 726.

  Deze kraan beschikt over een vermogen van 1500Watt, en kan zowel op 230V mono of 400V driefasigwerken. De enige beperking bij gebruik van een ver-mogen van 1500 Watt is een verminderde snelheidin de drie bewegingen van de kraan. Ter vergelijking:met 230V en een vermogen van 1500 Watt verbruiktde snelmontagekraan minder dan een strijkijzer...

  GOODYEAR HI-STABILITY:+25% LAADCAPACITEIT

  Goodyear komt naar Matexpo met een gloednieuwereeks banden voor de bouwsector. De Hi-Stability-reeks is speciaal ontworpen voor gebruik op onsta-biele ondergronden, zoals zand, stenen en modder.Daarnaast zorgt de specifieke compound voor eentot 25 procent hogere laadcapaciteit.

  DAF TRUCKS VERWERFT MINDERHEIDSBELANG IN TATRA

  DAF Trucks en TATRA hebben vandaag bekend gemaakt dat zij een overeenkomst heb-ben getekend dat DAF een 19% minderheidsbelang zal verwerven in TATRA a.s. Daar-naast zal DAF motoren en cabines gaan leveren aan de Tsjechische truckfabrikant. DAFsminderheidsbelang in TATRA versterkt DAFs leidende positie in het zware segment inCentraal Europa, aldus Harrie Schippers, president-directeur van DAF Trucks.

  "Dankzij deze overeen-komsten zal het nieuweprogramma TATRA offroad voertuigen de kwa-liteit, betrouwbaarheiden technologie van de12,9 liter PACCAR MX-motor en de CF-cabinecombineren met TA-TRA's veelzijdige offroad chassis, dat uitzon-derlijke prestaties levertin de meest zware om-standigheden, zei Ro-nald A. Adams, chairmanen chief executive officer van TATRA. De nieuwe off road TATRA voertuigen (4x4, 6x6, 8x8,10x10 and 12x12) zullen ook worden verkocht door DAF dealers in heel Europa en eenwaardevolle aanvulling vormen op DAF"s programma van bouwvoertuigen. De leve-ring van PACCAR-motoren en DAF-cabines aan TATRA zal dit jaar starten.

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:31 Page 13

 • MAN vrachtwagens en trekkers zijn meer dan graag geziene

  gasten in de bouwsector. Puike prestaties, een ongekende

  betrouwbaarheid en een scala aan uitvoeringsmogelijkheden

  maken dat MAN een stevige reputatie heeft opgebouwd. De

  nieuwste generaties van TGL, TGM, TGS en TGX doen deze

  reputatie op overtuigende wijze alle eer aan.

  MAN biedt bouwvoertuigen voor alle toepassingen. Met de TGL kip-pers wordt het segment van 7,5 tot 12 ton met 4x2 uitvoeringen be-diend. De TGM dekt als 4x2 op zijn beurt het segment van 12 tot 18ton af. Als 4x4 wordt de TGM geleverd in uitvoeringen van 13 of 18 tonen als 6x4 gaat hij tot 26 ton. Deze laatste uitvoering is uiterst inte-ressant door zijn lage eigengewicht en bijgevolg als lichtgewicht al-ternatief geschikt voor kippers of als chassis voor betonmixers. Zowelde TGL als de TGM zijn daarenboven met een dubbele cabine lever-baar.

  De TGS en TGX reeksen gaanals kipperuitvoering van 18 tot41 ton, met onder meer 4x2,4x4, 6x4, 6x6, 8x4 en 8x8 va-rianten. MAN heeft voor ditzwaardere gamma ook speci-ale chassis voor betonmixersen betonpompen in porte-feuille. Hierbij werd rekeninggehouden met het hogezwaartepunt (aangepaste op-hanging), een externe

  start/stop bediening van de motor en een externe toerentalregeling.Een verticale uitlaat en een chassis, voorbereid voor de opbouw vaneen mixer, kan eveneens worden aangeboden. Ten slotte zijn af fa-briek nog speciale 8x4 trekkeruitvoeringen of 5-assige chassis vooruitzonderlijk vervoer leverbaar (tot 250 ton treingewicht).

  Uitermate geschikt voor het stevige werk

  Alle MAN bouwvoertuigen beschikken over een robuust chassis en ditoophanging met paraboolveren, halfelliptische bladveren of luchtveringvoor de bouw met extra stabilisator. De aandrijfassen hebben een hy-pode overbrenging of zijn uitgerust met planetaire assen en naafre-ductie. Voertuigen met aandrijving op alle wielen hebben eeninschakelbare aandrijving of permanente aandrijving. De stalen bumpers op hun beurt zijn aangepast aan offroad werkzaamheden en bestaan uit drie delen. De on-derste opstaptrede is dan weer flexibel opgehangen.Alle aanbouwdelen van het chassis worden goed beschermd of zijn hoog in het chassis gemonteerd.

  Techniek tot uw dienst

  - De HydroDrive technolo-gie (beschikbaar op TGS enTGX) is een hydrostatischeaandrijving van de voorasdie kan worden ingescha-keld om moeilijk terrein teoverwinnen. Voertuigen metHydroDrive kunnen zoveelzijdiger ingezet wordenen behouden gelijktijdig eenlaag gewicht.

  - EasyStart helpt chauffeursprobleemloos weg te rijden op een helling.

  - Als aanvulling op het standaard, elektronisch gestuurdeBrakeMatic remsysteem wordt de PriTarder aange-boden, een extra remvertrager die gebruik maakt vanhet koelvloeistofcircuit.

  - Het stuurremsysteem (6x4 voertuigen) biedt extra hulpbij het nemen van krappe bochten door de achterwielenaan de binnenkant van de bocht af te remmen om zoeen kleinere draaicirkel te bewerkstelligen.

  - Een off road versie van de geautomatiseerde versnel-lingsbak TipMatic is leverbaar op zowel de TGM, de TGSals de TGX

  - Niet alle toepassingen vereisen een voertuig met aan-gedreven tandem of aandrijving op alle wielen, in ditgeval biedt MAN varianten met voorloopas of naloopas(6x2, 8x2, 8x4 of 6x4).

  MAN bouwvoertuigenOnovertroffen prestaties en veelzijdigheid

  MAN op MATEXPO 2011

  Als marktleider in bouwvoertuigen,is MAN natuurlijk wederom verte-genwoordigd op MATEXPO, d ont-moetingsplaats bij uitstek voor desector van machines en materieelvoor bouw, industrie en milieu.(Kortrijk Xpo, van 7 tot 11/09, Hall5).

  www.man.be

  PUBLIREPORTAGE

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:31 Page 14

 • Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:31 Page 15

 • TRENDSECONOMY

  SPECIALE EDITIE16

  In 2010 wist de bouwsector ternauwernood uitde rode cijfers te blijven. Dit jaar wordt de bouw,een vitale sector voor de Belgische economie, eengeruststellende groei van 1,8 procent toegedicht.De Belgische economie heeft zich goed hersteldna de crisis, zegt Johan Willemen, Voorzitter vande Confederatie Bouw. De balans van de bouw isook beter dan verwacht. Vorig jaar hadden devooruitgang in de renovatie en de burgerlijkebouwkunde nog heel wat moeite om de terugvalin de nieuwbouw te compenseren. In 2011groeien renovatie en burgerlijke bouwkunde aanhetzelfde tempo. De burgerlijke bouwkunde kanbovendien rekenen op het vooruitzicht van degemeenteraadsverkiezingen van 2012. Maar devoornaamste drijfveer voor de groei in 2011wordt de bouw van woningen die in 2010 zijnvergund.

  Tijdens het eerste kwartaal van 2011 werd debouw van 10.924 nieuwe woningen toegestaan,een toename van 17% in vergelijking met demaanden oktober tot december 2010. Deze forsestijging wijst op een herstel van de situatie na deanticipatie tot juli 2010, en de weerslag diedaarop volgde. Vele bouwers hebben zich toengehaast om hun dossier voor 31 maart 2010 in tedienen en zo nog in aanmerking te kunnenkomen voor de toepassing van het verlaagdebtw-tarief.

  In het eerste kwartaal van 2011 bedroeg het ver-gunde volume nieuwe gebouwen 9,9 miljoen ku-bieke meter. Dat is een stijging van 10%tegenover de drie voorafgaande maanden (9,0miljoen kubieke meter). Ook het aantal vergunderenovaties nam toe met 10,1% tijdens dezelfde

  periode (van 1.255 naar 1.381). De aannemers geven bijgevolg aan te beschikkenover een beter gevuld orderboekje met daarinwerk voor gemiddeld 5,52 maanden. Ook Bouw-unie, de federatie die de KMO-bouwbedrijvenverenigt, noteert stijgende activiteit bij het leeu-wendeel van haar leden. 38% van de Vlaamsebouw-KMOs heeft nu meer werk dan in het eer-ste kwartaal van het jaar. De orderboekjes zijn ookal voor langere tijd gevuld: 51 procent van deleden zegt tussen 3 en 6 maanden verzekerd tezijn van werk, terwijl dat cijfer eind vorig jaar maar45 procent bedroeg.

  VINGER AAN DE POLS, N OP DE WONDEDe bouw zorgt ook voor werkgelegenheid: tegen2020 worden 30.000 nieuwe banen gecreerd. Desector zit dan ook met de handen in het haar,want het lijkt quasi onmogelijk om op die termijn30.000 geschoolde arbeidskrachten te vinden.Daarom is het volgens de Confederatie Bouw vancruciaal belang om het concurrentievermogenvan de bedrijven te behouden door in te zettenop vorming, loonkostbeheersing en de strijd aante binden met sociale en fiscale fraude. Dat isnodig, want hoewel de activiteit in de bouwsector

  duidelijk herneemt, blijft het aantal faillissemen-ten onrustwekkend hoog.Tijdens de periode van maart tot mei 2011 teldede bouw 434 faillissementen. Dit is een stijgingmet 7,2% in vergelijking met de vorige drie maan-den, toen 405 bouwbedrijven op de fles gingen.De bouwsector kampt nog altijd met een hoogaantal slechte betalers (31% spreekt van een toe-name), terwijl 35% van de leden van Bouwunieook meer oneerlijke concurrentie ervaart.

  Meer werk, meer pijnpuntenBOUWBAROMETERS BLAZEN KOUD EN WARM

  Ieder kwartaal publiceren zowel Confederatie Bouw als Bouwunie, de twee grootste federaties voor de Belgische bouwsector, elk een eigen bouw-barometer. Ze leggen daarmee de vinger aan de pols van de Belgische bouwbedrijven, die na de economische crisis nu steeds vaker op proble-men van een hele andere aard botsen.

  Kristof Winckelmans [email protected]

  De orderboekjes van bouwbedrijven zijn weer goed gevuld, met daarin gemiddeld 5,52 maandenwerk.

  DE BOUWSECTOR CRERT 30.000 NIEUWEBANEN TEGEN 2020. ALLEEN LIJKT HET QUASIONMOGELIJK OM DIE BANEN TIJDIG INGE-

  VULD TE KRIJGEN.

  HOEWEL DE ACTIVITEIT IN DE BOUWSECTORDUIDELIJK HERNEEMT, BLIJFT HET AANTALFAILLISSEMENTEN ONRUSTWEKKEND HOOG.

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:31 Page 16

 • Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:32 Page 17

 • SPECIALE EDITIE18

  Transport Management: Mijnheer Van Haut,eerst en vooral proficiat met uw benoemingtot voorzitter bij Sigma. Hoe zijn uw eerstemaanden verlopen?Dries Van Haut: Sigma bestaat al sinds 1947, wekunnen dus wel van een goed geliede machinespreken. Mijn integratie verloopt vlot, niet alleenomdat ik zelf al sectievoorzitter was voor de bur-gerlijke bouwkunde en dus al betrokken was bijeen aantal grote dossiers, maar ook omdat ex-voorzitter Luc Smeets nog steeds deel uitmaaktvan het bestuur. Anderzijds is er natuurlijk wel hetfeit dat we net dit jaar een aantal grote projectenlanceren, al moet ik eerlijkheidshalve bekennendat dat volledig losstaat van mijn voorzitter-schap.

  TM: Grote projecten, dan denken we meteenaan SigmaCert?Dries Van Haut: SigmaCert is inderdaad het pro-ject dat al het langst in de steigers staat, maar deuitrol ervan is mits enige vertraging nu volop aande gang. SigmaCert is een veiligheidskeur voorbouwmachines en materieel voor goederenbe-

  handeling. Iedere werkgever is volgens het ARAB(Algemeen reglement voor de arbeidsbescher-ming, nvdr) verplicht om zijn machines jaarlijks telaten keuren door een deskundige, hoe vaag datook mag klinken. Door de toenemende com-plexiteit van de machines hebben we gemerktdat er een grote behoefte is om een uniform keur-systeem aan te bieden aan onze klanten. Zonderlaptop is het quasi een onbegonnen zaak gewor-den om aan bouwmachines of heftrucks te sleu-telen. Er is dus een zekere knowhow nodig, en dievind je vooral bij de techniekers van importeurs.Die maken sowieso de verplaatsing naar de ma-chines zij het voor jaarlijks onderhoud of vooreen eventuele herstelling en dus was het een lo-gische stap dat onze leden zelf de keuring van demachines zouden aanbieden. Het enige probleemdat daarbij komt kijken, is dat de invoerders zowelin de rol van de stroper als die van de boswachterkruipen. We hebben dus geopteerd voor een on-afhankelijke instantie (Kiwa, nvdr) om een normuit te schrijven en de controles uit te voeren. Opvandaag zijn er al meer dan 300 mensen opgeleidtot keurmeester of backofficemedewerker voor

  het systeem, en de keuringen bij de bedrijven zijnonlangs ook gestart. SigmaCert staat dus einde-lijk op de rails, en op het goeie spoor bovendien,want tegen het eind van dit jaar verwachten wenog een expontentile groei van het aantal keu-ringen.

  Dries Van Haut (SIGMA):STIJGENDE LEVERTERMIJNEN DREIGEN GROEI BOUWSECTOR TE VERTRAGEN

  Kristof Winckelmans [email protected]

  Begin dit jaar werd Dries Van Haut verkozen tot voorzitter van SIGMA, de federatie van vertegenwoordigers van materiaal voor de goe-derenbehandeling, de bouw en de burgerlijke bouwkunde. Samen met hem kijken we terug op zijn eerste semester aan het hoofd van deberoepsfederatie, en blikken we vooruit op wat de nabije toekomst voor de bouwsector in petto heeft.

  DE LEVERTERMIJNEN ZULLEN DE KOMENDEMAANDEN FORS OPLOPEN. WIE WIL INVESTE-REN IN BOUWMATERIEEL, DOET DAT DUSBETER VANDAAG DAN MORGEN. DRIES

  VAN HAUT

  Kersvers Sigma-voorzitter Dries Van Haut

  ziet positieve tendenzen in de bouwsector,

  maar waarschuwt dat een nieuwe weerslag

  zeker niet ondenkbaar is.

  VIPECONOMY

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:32 Page 18

 • TM: Als we de sector mogen geloven, is er ookeen acuut gebrek aan bekwame servicetech-niekers.Dries Van Haut: Het vinden van geschoolde tech-niekers is een gi-gan-tisch probleem, en dat zal erde komende jaren ook niet op verbeteren.Daarom hebben we onlangs ConSerT gelanceerd(Construction Service Technician), een verzamel-naam voor een aantal concrete acties die het be-roep van servicetechnieker in de bouwsectoraantrekkelijker moeten maken. Veel mensen den-ken nog altijd dat ze in de smurrie met een hameren een steeksleutel aan de bak moeten, maar erkomt tegenwoordig wel wat hightech bij kijken,met technologien die je bijvoorbeeld in de auto-industrie pas binnen enkele jaren zal zien opdui-ken.

  HERSTELLEN OP TWEE SNELHEDEN

  TM: We hebben het al even over herstellingen,maar hoe herstelt de bouwsector eigenlijkzelf?Dries Van Haut: Als de verkoop van machines eengoede parameter is, denk ik dat we stilaan uit eendiep dal aan het kruipen zijn. Kruipen, zeg ik wel,want alles is nog lang niet rozengeur en mane-schijn. De eerste helft van 2011 kende een alge-mene stijging, met enkele sectoren die enormebokkesprongen maken, maar dat zijn dan ookvaak de sectoren die tijdens de crisis de zwaarsteklappen hebben gekregen. In het algemeen her-stellen onze leden zich op twee snelheden: degoederenbehandeling doet het beter dan debouwmachines, al zijn de verkoopscijfers uit devette jaren 2006/2007 nog zeer veraf...

  De komende maanden duikt er echter alweer eenheel ander probleem op voor de bouwsector: delevertermijnen gaan aanzienlijk oplopen. Dat gaatvoor vertragingen zorgen qua uitleveringen inhet najaar, de facturatie gaat opnieuw vertragen,waardoor de stijging van het eerste semester ge-deeltelijk verloren dreigt te gaan.

  TM: En dat is te wijten aan de goede resultatenin de opkomende markten?Dries Van Haut: Als je de cijfers erbij neemt, zie jedat met name de de BRIC-landen momenteel

  enorme volumes afnemen. Volumes waarbij zelfsde Belgische markt tijdens een hoogconjunctuurverbleekt. Fabrieken hebben bovendien hun ca-paciteit tijdens de crisis teruggeschroefd, en duskunnen ze de vraag momenteel niet meer bij-houden. Wie nieuwe machines nodig heeft, be-stelt ze dus maar beter vandaag dan morgen,want de levertermijnen dreigen in de nabije toe-komst nog enorm te zullen oplopen.

  TM: In de opkomende markten worden ookalsmaar meer machines gebouwd. Vinden diestilaan afnemers in onze contreien?Dries Van Haut: Ja, in ons ledenbestand duikendie merken overigens ook al her en der op, maartoch blijf er een ander gevaar aanwezig waar wemeer en meer mee geconfronteerd worden: hetgebruik van machines die niet conform de Euro-pese regelgeving zijn. Ook Agoria lanceerde aleen actie in verband met niet-conforme machi-nes. Sommige machines hebben geen CE-label,andere hebben dan weer wel een conformiteits-attest maar blijken in de praktijk helemaal nietaan de regelgeving te voldoen. Dat probleemwordt natuurlijk mede ondervangen door het Sig-maCert-label, zodat de gebruiker zeker is dat hijmet een 100 % veilige machine werkt.

  WACHTEN OP DE REGERING

  TM: Valt er in Belgi berhaupt nog veel tebouwen?Dries Van Haut: We zijn in veel gevallen afhanke-lijk van allerhande overheidsinstanties, die de ver-gunningen voor bouwwerken moeten afleverenof die zelf het licht op groen moeten zetten ombepaalde infrastructuurwerken tot uitvoering tebrengen. Ik vertel natuurlijk niets nieuws als ik zegdat die beslissingen zonder regering vaak op zichlaten wachten. Er zijn gelukkig nog voldoendegrote projecten lopende, zodat de bouwsectormomenteel zeker niet zit te duimdraaien, maar ikheb toch een beetje schrik voor de toekomst: ikvrees dat we op langere termijn een duidelijkeweerslag zullen voelen.

  HET VINDEN VAN GESCHOOLDE TECHNIEKERSIS EEN GI-GAN-TISCH PROBLEEM.

  DRIES VAN HAUT

  SPECIALE EDITIE 19

  Zonder laptop is het quasi onbegonnen werk

  geworden om aan moderne machines te

  sleutelen.

  VIPECONOMY

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 11:22 Page 19

 • Voor de fleet managers van bedrijfsvoertuigen,werfwagens en hijsmachines levert on board tele-matica veel stof tot nadenken op. De installatie vandergelijke systemen zorgt met name voor een snelterugverdieneffect: berekening van het verbruik,optimalisatie van de vloot, preventief onderhoud,ritoptimalisatie, Via drie basisbronnen verzameltde unit de gegevens van het voertuig: de GPS-chipzelf voor de positiebepaling, de boordcomputervan het voertuig (waarvan de gegevens wordenopgeslagen door de ontvanger), en specifieke sen-soren of bijkomende uitrusting (temperatuurcon-trole, controle van het gewicht van het voertuig,e.a.). Vervolgens worden de gegevens doorge-stuurd (in real time of nadien) naar de centrale zetelvan het bedrijf waar ze via allerlei software of in-ternettoepassingen worden beheerd (een compu-ter die op het internet is aangesloten volstaat omde gegevens op te vragen, via een beveiligde toe-gang of een paswoord). Bepaalde toepassingenzijn eveneens beschikbaar op een smartphone.

  In tegenstelling tot de transportsector moetenchauffeurs in de bouw zelden lange trajecten af-

  Ivan Vanherpe,aankoopverantwoordelijke bij ValckePrefab Beton (Vlamertinge):

  Snel terugverdieneffectWe waren reeds geruime tijd op zoek naar een partner voortracking & tracing. We hadden al verschillende potentileleveranciers ontmoet, en verschillende systemen uitgetest. Nooitwerden we overtuigd omdat we op zoek waren naar iets specifieksom tegemoet te komen aan de behoeften van ons eigen bedrijf.We wouden namelijk met een badge-systeem werken waarbij denadruk lag op de beveiliging van ons machinepark. Onze keuze viel

  uiteindelijk op de producten van TraxGo. Het was voor ons mogelijk om verschillenderapporteringen op te maken (gepresteerde uren, afgelegde kilometers, positiebepaling van onzevoertuigen, ). Het softwarepakket werd gezamenlijk uitgewerkt door de specialisten van TraxGoen onze eigen IT-afdeling. Het werd m.a.w. samengesteld in functie van ons bedrijf waardoor weer op zeer korte termijn in slaagden om onze investering terug te verdienen..

  De voorbije jaren werden talrijke bedrijfs- en werfvoertuigen met telematicasystemen uitgerust. Dankzij deze on board units is het mogelijk om eenwaaier aan diensten in real time te verzamelen. De informatie die op het terrein wordt verzameld kan voor diverse toepassingen worden gebruikt. Hetwordt snel duidelijk dat deze info bijzonder waardevol is binnen de context van een strikte controle van de operationele kosten. De beschikbare mid-delen in het bedrijf worden met andere woorden veel beter aangewend.

  Frdric Willems [email protected]

  On board telematica in de bouwOnbeperkte mogelijkheden of toch bijna

  SPECIALE EDITIE20

  TELEMATICSFOCUS

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 15:43 Page 20

 • Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:32 Page 21

 • leggen. Het werk van het rijdend personeel bestaatuit verschillende opdrachten (laden en lossen vanbouwmaterialen, grondwerken, ritjes naar het ma-gazijn of naar de werf, ). Door de ritten beter opelkaar af te stemmen is het voor bedrijven, actief inde bouwsector, mogelijk om de operationele kos-ten gevoelig te verminderen. Gewoon al door hetbeschikbare materiaal te optimaliseren. De uit tevoeren werken worden bepaald in functie van hetvoertuig, en zo wordt de efficintie van de geheleorganisatie verbeterd.

  OPVOLGEN VAN VOERTUIGEN EN GEOGRAFISCHEBEPERKINGDoor middel van de real time opvolging van de po-sitie en status van de voertuigen, wordt de klas-sieke navigatie aangevuld met eenopvolgingssysteem (track & trace), die als het warede historiek van de diverse activiteiten van de vlootweergeeft: uur van vertrek en aankomst, afgelegdereisweg en afstand Dankzij dit systeem is heteveneens mogelijk om de voertuigen geografischebeperkingen op te leggen (geofencing), alsook be-perkingen in tijd om ervoor te zorgen dat de voer-tuigen enkel en alleen worden gebruikt opmomenten dat dit door de bedrijfsleiding wordttoegestaan (enkel in de week bijvoorbeeld). Ge-ofencing zorgt er dan weer voor dat de voertuigenzich enkel binnen een strikt afgebakende geogra-fische zone mogen begeven (binnen een bepaaldesteengroeve, in bepaalde zones van een grote werf,). Via dit systeem kan men daarentegen ookzones vastleggen die voor de voertuigen ontoe-gankelijk zijn. In beide gevallen zal het overschrij-den van de afgebakende zones uitmonden in hetversturen van een alarmsignaal. Aangezien dit in

  real time gebeurt, zal de systeemgebruiker onmid-dellijk de noodzakelijke maatregelen kunnen tref-fen. Met sommige systemen is het zelfs mogelijkom het voertuig van op afstand te doen stoppenen de motor niet meer te laten starten. Van zodrahet voertuig stilstaat, kan het vervolgens makkelijkworden getraceerd.

  Het systeem is zeer interessant voor ondernemin-gen die actief zijn in de bouwsector. Naast de zui-vere geofencing zijn er nog tal van anderevoordelen. Zo is het mogelijk om de gehele vloot inreal time op kaart te volgen en om de status vanelk voertuig te bepalen: snelheid, aan- en afzettenvan de motor Aangezien de locatie van alle voer-tuigen op een kaart te volgen is, is het eenvoudigom het dichtstbijzijnde voertuig te vinden in gevaler een dringende interventie moet uitgevoerdworden. De chauffeur van het betrokken voertuigontvangt een boodschap op zijn on board unit enkan zich binnen de kortste keren naar de doorge-geven opdracht begeven. De informatie die dage-lijks uit de boordcomputers van de voertuigen

  wordt gehaald, biedt aan de be-drijfsleiding de mogelijkheidom de ritten te optimaliseren.Hierdoor worden de voertui-gen efficinter gebruikt, wordthet globaal verbruik van devloot gevoelig verminderd metalle gunstige effecten van dienop de brandstofkosten.

  GOEDE REKENINGEN MAKENGOEDE VRIENDENHet track en trace systeemmaakt het ook mogelijk om deeffectief gepresteerde uren vande werknemers perfect op tevolgen. Administratieve be-slommeringen worden tot hetabsolute minimum beperkt ende loonberekening gebeurt opbasis van betrouwbare gege-vens. Op die manier wordt elkechauffeur tot in de puntjes ver-goed voor de geleverde presta-ties. Op het moment dat eenbedrijf overgaat tot de installa-tie van on board units is het be-langrijk dat de directieonmiddellijk de betrokkenheidvan de chauffeurs benadrukt.De chauffeurs moeten op dehoogte worden gebracht vanhet waarom van de investering

  zodat ze direct mee zijn. De administratieve ver-eenvoudiging laat zich ook voelen in de facturatieaan de klanten. Facturen kunnen sneller en een-voudiger worden opgesteld en vooral snellerworden doorgestuurd naar de klanten, wat de li-quiditeit van het bedrijf ongetwijfeld ten goedekomt.

  Om de exploitatiekosten van de voertuigen, werf-wagens en hijsmachines te beheersen, is het vanprimordiaal belang dat de onderhoudsintervallenworden gerespecteerd. Dankzij het gebruik van te-lematica, worden bepaalde parameters dagelijksbekeken en berekend en wordt de gebruiker on-middellijk gewaarschuwd voor eventuele afwijkin-gen. Een dergelijke preventieve en doelgerichtecontrole is interessant om beginnende slijtage aanonderdelen snel te achterhalen en over te gaan totvervanging. Veel beter dan het onderdeel te moe-ten vervangen als het volledig versleten is, omdatde gevolgen dan vaak niet te overzien zijn. Ook opdie manier kunnen de kosten worden beperkt. Devoordelen van telematicatoepassingen in debouwsector zijn onuitputtelijk, net zoals dit ook inde transportsector het geval is. De mogelijkhedenzijn legio of toch bijna. De keuze voor de juistepartner is de sleutel tot het succes!

  SPECIALE EDITIE22

  DE ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGLAAT ZICH OOK VOELEN IN DE FACTURATIEAAN DE KLANTEN. FACTUREN KUNNEN SNELLER EN EENVOUDIGER WORDEN

  OPGESTELD EN VOORAL SNELLER WORDENDOORGESTUURD NAAR DE KLANTEN.

  TELEMATICSFOCUS

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 15:44 Page 22

 • Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:32 Page 23

 • BEST PRACTICETRUCKS

  SPECIALE EDITIE24

  Backx nv is een familiebedrijf. Ren Backx starttehet in 1980 op samen met zijn vrouw MarleenMarynissen. Intussen zijn ook zoon Gwen endochter Vronique in het bedrijf gestapt dat 21werknemers telt: 15 arbeiders en 4 bedienden. In2007 nam Backx nv de nieuwe gebouwen enkantoren in Sint-Lenaarts (Brecht) in gebruik. Hetbedrijf heeft twee activiteiten: putboringen endroogzuigingen. Die tweedeling is weerspiegeldin de structuur van het nieuwe bedrijfsgebouw:de loods met het materieel voor de droogzui-gingen staat pal tegenover dat van de putborin-gen. Tussen die twee loodsen in staan het atelieren de kantoren.

  Putten boren gebeurt voor allerhande toepas-singen: van beregeningsputten voor de land- entuinbouw over bluswaterputten en hoogwaar-dige drinkwaterputten voor particulieren tot bo-ringen voor warmtepompen. Backx nv heeft diemilieuvriendelijke manier van verwarmen zelf inzijn nieuwe gebouw gemplementeerd: het kan-toor en atelier van het bedrijfsgebouw wordt

  door middel van een warmtepomp in de winterverwarmd en in de zomer gekoeld.

  RUPSENVoor je kan boren, moet je ter plekke geraken. Ommoeilijke plaatsen te bereiken, hebben alle boor-torens een rupsonderstel. Het grote contactop-pervlak van de rupsen met de grond voorkomtverzakkingen op het terrein. Als het nodig is, wor-den er kunststofplaten gelegd om beschadigingvan de bestrating te vermijden.

  Afhankelijk van de nodige kwaliteit en hoeveel-heid water adviseren de boormeesters tot welkegrondlaag en diepte ze moeten boren. In som-mige gevallen kan het zijn dat er een nabehan-deling zoals ontijzering of ontharding van hetwater nodig is. Deze service wordt ook verleenddoor Backx nv.

  Backx nv doet eveneens putboringen voor debrandbestrijding van industrile gebouwen. Inoverleg met de brandweer wordt bepaald hoe-

  veel water er moet worden voorzien. De capaci-teit van zon bluswaterput ligt tussen de 40 en 200m per uur.

  De tweede activiteit van Backx nv is grondwater-verlaging bij bouwwerken en industriewerken,wegwerkzaamheden en saneringen. Backx nvplaatst dan een machinale of manuele grondbe-maling. Hierbij worden filters in de grond ge-plaatst die aangesloten zijn op eencollectorleiding en een pomp. Die pompt hetwater uit de grond en leidt dit naar een afvoer-buis.

  Bij grotere werkzaamheden kan er ook een diep-tebron met onderwaterpomp geplaatst of diep-drainage getrokken worden. Omdat Backx nv allemogelijke technieken van bemalingen in eigenbeheer uitvoert, kan voor elk werk, klein of groot,altijd de meest geschikte manier van bemalingaangeboden worden. Daarbij wordt altijd reke-ning gehouden met het milieu en het economi-sche aspect.

  De MAN TGS 33.540 6x6 BL is een van detrekkers voor de diepladers.

  Backx nv: putboringen en droogzuigingen

  VRACHTWAGENS MOETENBREED INZETBAAR ZIJN

  Erik Roosens

  Om putboringen en grondwaterverlagingen uit te voeren, heb je niet alleen gigantische machines nodig maar ook rollend materieel om diereuzen ter plekke te krijgen. De vrachtwagens die de zware diepladers trekken, moeten zich uit de slag kunnen trekken op elk terrein en breedinzetbaar zijn. Een portret van Backx nv, een bedrijf dat al 30 jaar putboringen en grondwaterverlagingen uitvoert.

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:32 Page 24

 • VERLENGD CHASSISOm putboor- en drainagemachines tot op dewerf te krijgen gebruikt Backx nv diepladers. Dieworden getrokken door een zware MAN TGS33.540 6x6 trekker, een MAN TGS 18.480 4x4 ofeen MAN TGA 33.430 6x4 trekker-kipper. De an-dere vrachtwagens hebben een aanhangwagenmet een watertank die gebruikt wordt om boor-water aan te voeren en het opgeboorde slib af tevoeren. Alle vrachtwagens hebben aandrijving opmeerdere assen en de meesten hebben een ver-lengd chassis met een autolaadkraan omdat erveel materiaal mee moet. Er is veel ruimte nodigop de wagens maar het gewicht van wat ze mee-nemen is niet zo groot.

  Belangrijk is dat de voertuigen flexibel zijn enbreed inzetbaar omdat de werknemers nooit opvoorhand weten waar ze terecht komen, zegt dedirectie. De MAN TGS 18.360 4H4 BL Hydrodrivegaat daarom altijd mee als tweede wagen. Met deHydrodrive kan je de voorwielen mee inschake-len om het voertuig meer tractie te geven. Hetgrote voordeel van de Hydrodrive tegenover een4x4 is dat hij zuiniger is, minder weegt en daar-door een grotere tank met water kan meene-men.

  De vrachtwagens van Backx nv rijden niet de heledag door. Ze dienen op de eerste plaats om hetmaterieel ter plekke te brengen. Met 30.000 kilo-meter is hun gemiddelde aantal kilometer eerderaan de lage kant. De vrachtwagens worden doorhet bedrijf gekocht en gaan ongeveer 15 jaarmee. De oudste is van 1997 maar die is eigenlijk alvervangen door de MAN TGS 33.540 6x6 BL.

  De kleinere voertuigen zoals de Mercedes Sprin-ters worden gebruikt om de pompinstallaties enhet kleinere materiaal naar de werf te brengen.En Sprinter wordt gebruikt als servicewagen om

  de dieselpompen bij te tanken en om het onder-houd van de bemalingen op de werf te doen.

  DIEPLADERSHet zwaarste getrokken materiaal is de oplegger-dieplader van Faymonville, die 58 ton kan torsen.Daarmee wordt de drainagemachine naar de wer-ven gebracht. Hij heeft vier assen waarvan er driehydraulisch gestuurd worden en heeft een maxi-male lengte van 26 meter. De breedte is 3,25meter. De putboormachines worden door aan-hanger-diepladers vervoerd. De zwaarste is een 5-asser van Gheysen en Verpoort (50 ton).

  De opleiding zowel voor het besturen van devoertuigen als voor het bedienen van de machi-nes gebeurt binnen het bedrijf zelf. We werkenniet met voltijdse chauffeurs, luidt het. De hoofd-mannen hebben vele jaren ervaring en een rijbe-wijs. Zij leiden de jongere werknemers op, zowelom met de machines te werken als om met devrachtwagen te rijden.Het onderhoud van deaanhangers gebeurt door twee mecaniciens inhet bedrijf zelf. De vrachtwagens krijgen hun ser-vicebeurt bij de dealer.

  De tweede vrachtwagen heeft een aanhangwagen met een watertank die gebruikt wordt om boorwater aan te voeren en het opge-boorde slib af te voeren.

  De loods met het materieel voor de droogzuigingen.

  SPECIALE EDITIE 25

  VOOR JE KAN BOREN, MOET JE TER PLEKKE GERAKEN. OM MOEILIJKE PLAATSEN TE

  BEREIKEN, HEBBEN ALLE BOORTORENS EEN RUPSONDERSTEL.

  MAN TGS 33.540 6x6 BL TipMatic Offroad dubbel gebruik zwaar transporttrekker vrachtwagen met afneembare tank

  MAN TGS 18.360 4x4 BL TipMatic Offroad vrachtwagen met autolaadkraan EFFER165 (Luyckx) en open laadbak

  MAN TGS 18.360 4H4 BL Hydrodrive vrachtwagen met autolaadkraan EFFER165 (Luyckx) en open laadbak

  MAN TGA 35.430 8x4 BB TipMatic vrachtwagen met watertank

  MAN TGA 33.430 6x4 BB dubbel gebruik

  trekker-kipper (WAF) Mercedes Actros 4x4 1831 Mercedes Actros 6x4 3336 Mercedes Atego 4x4 1828 Mercedes SK 4x4 1939 Man 6x4 26.372

  Mercedes Sprinter 4x2 gesloten laadbak (2) Mercedes Sprinter 4x2 open laadbak Mercedes Sprinter 4x4 open laadbak Mercedes Sprinter 4x4

  Toyota LandcruiserOplegger-dieplader Faymonville

  Aanhanger diepladers 4- en 5-assig Gheysen en Verpoort 4-assig Thomas

  Putboormachines Fraste en Conrad

  Drainagemachine Machinale grondwaterverlaging met aange-

  paste Hitachi (rupskraan)

  WAGEN- EN MACHINEPARK BACKX NV

  BEST PRACTICETRUCKS

  BACKX NVHeihoefke 4 b B-2960 Sint-LenaartsTl. : 03 313 99 34Fax : 03 313 61 14

  www.backx.be

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:32 Page 25

 • Op het programma: Het brede werfgamma van Mercedes-Benz De prioriteiten van Sigma, dringend op zoek naar jonge werkkrachten in de bouw De FMX van Volvo Trucks gaat scheep met de G-reeks van VCM De Crafter, de laatste telg bij de bedrijfsvoertuigen van Volkswagen Stallaert Recycling, actief in de ophaling en recyclage van bouwafval Enkele meerassers uit de grote familie van DAF Trucks De polyvalentie van werfspecialist MAN

  Een productie van

  03-04/09 10-11/09Vanaf 13u, 24 uur in lusvorm

  Met heruitzending op

  Mercedes-Benz Volvo Trucks Volkswagen DAF Trucks MAN Matexpo

  De volgende BOUW.TV zal in lusvorm worden uitgezonden op Kanaal Z tijdens deweekends van 3-4/09 en 10-11/09. De uitzending staat natuurlijk grotendeels in hetteken van Matexpo, de hoogmis voor de bouwsector

  Alle ogen op MATEXPO!

  Permanent te bekijken op www.bouwtvonline.be

  BOUWTV_pub_2011_Opmaak 1 18/08/11 10:07 Page1

 • Precieze cijfers over de verkoop van vrachtwagensvoor de bouw zijn moeilijk te vinden. Er zijn wel de al-gemene cijfers van de inschrijvingen voor de trekkersen de bakwagens maar het blijft voor de meeste voer-tuigen moeilijk te bepalen of ze gebruikt worden ombijvoorbeeld staal te leveren op een bouwwerf of opeen bedrijventerrein. Soms worden dergelijke voer-tuigen voor beide gebruikt. Ook de invoerders zelfkunnen op de evidente kippers en betonwagens na moeilijk zeggen welke van de verkochte voertuigennaar de bouw gaat. Vijf constructeurs lichten wel eentipje van de sluier op.

  Mercedes-Benz merkt dat er binnen de bouwsectornet zoals voor het wegtransport een groeiende aan-dacht is voor efficintie en rendement. Dit komt ondermeer tot uiting in een grotere vraag naar opleidingenenerzijds en een stijging van de verkoop van automa-tische versnellingsbakken anderzijds. De Belgische in-voerder stelt vast dat van de trekkers 80 procent wordtingezet voor wegvervoer en 20 procent voor de bouw.Bij de bakwagens is de verhouding omgekeerd: 80procent is bestemd voor de bouw, 20 procent voor deweg.

  Voor Volvo Truckswaren de eerste zes maanden van2011 alvast heel hoopgevend. De Zweedse construc-teur begint nu de vruchten te plukken van de lance-ring van de FMX in 2010. Interessant om te noteren isdat er zich steeds duidelijker twee categorien bouw-vervoer aftekenen, zegt Product Manager PhilippeJacquemyns. Er zijn enerzijds de voertuigen die totaan of net op de werf rijden en anderzijds de voertui-gen die vrijwel voltijds op de werf actief zijn en daar-door bijkomende eisen stellen op het gebied vantractie en grondspeling. Daarnaast valt niet te ont-kennen dat het wegtransport veel onderheviger is aanfluctuaties en dus sneller opveert, maar in moeilijke tij-den nog sneller terugvalt.

  De bouwvoertuigen van Volvo Trucks worden vooralverkocht als 8x4 of 6x4. Die laatste configuratie is heelpopulair. Dat komt door de unieke situatie in Belgidat vele 6x4 bakwagens door een specifieke opbouweveneens als trekker kunnen dienst doen en door hetfeit dat Belgi n van de weinige landen is die de Eu-ropese brugformule hanteert. Daardoor heeft de 6x4duidelijk een streep voor en komt hij dubbel zoveelvoor als de 8x4.

  Het aandeel van de bakwagens was bij MAN altijd gro-ter dan dat van de trekkers. In 2009 werden op het to-tale volume 60 procent bakwagens verkochttegenover 40 procent trekkers. Maar het tij lijkt tekeren. In 2010 was de verhouding 55 procent bakwa-gens tegenover 45 procent trekkers. Voor 2011 zit de

  Duitse constructeur aan 43 procent bakwagens te-genover 57 procent trekkers. Welke wagens in debouw ingezet worden en welke bestemd zijn voorwegtransport is voor de invoerder moeilijk in te schat-ten. De kippers zijn over de periode 2009-2011 bij debakwagens goed voor zowat 16 procent, de beton-mixers voor 2 procent. Samen zijn die typische bouw-voertuigen goed voor 18 procent van de bakwagens.Daartegenover staat een klein volume van wisselcon-tainers (0,6 procent) die gebruikt worden voor weg-transport. Maar dan blijft er nog ruim 80 procent vande bakwagens over waarvan het aandeel dat in debouwsector wordt gebruikt moeilijk te bepalen is.

  MAN merkt bij het clinteel in de bouw een groeiendbewustzijn voor een zuiniger verbruik. De construc-teur wil in de toekomst dan ook een Profi Drive Off-road aanbieden om de chauffeurs van werfvoertuigenefficinter met hun voertuig te leren werken. In de ver-koop doet de TGS 8x4 tridem het heel goed omwillevan zijn goede wendbaarheid en zijn groot laadver-mogen.

  Scania ziet in Belgi een licht positieve groei in 2010tegenover 2009, al was deze nog zeer voorzichtig tenopzichte van andere landen en werelddelen. In heteerste semester van 2011 zet deze lichte groei zichvoort. Scania is een grote speler in het wegtransportmaar de verkoop van bouwvoertuigen neemt toe. Vol-gens de Zweedse constructeur is dat te danken aande betrouwbaarheid en het modulaire systeem - hetbouwdoosprincipe - dat Scania hanteert. Hierdoor ishet chassis zeer flexibel voor verschillende soorten op-bouw. In de verkoop is vooral de kipper 6x4 populair.

  Renault Trucks verkocht vorig jaar 45 bouwvoertui-gen op een totaal van 392 vrachtwagens (232 bakwa-gens en 160 trekkers). In 2009 waren het er 52. Heteerste semester van 2011 werden 52 voertuigen voorde bouw geleverd, meer dan dubbel zoveel als tijdenshet eerste semester van 2010 toen 24 bouwvoertui-gen werden geleverd. De voorbije jaren werden veelmeer bakwagens van Renault Trucks ingeschreven (80procent) maar in 2011 vooral trekkers (60 procent). Datkomt onder andere door een grote levering van trek-kers aan Holcim Beton.

  SPECIALE EDITIE 27

  Vaag onderscheid in verkoopcijfers tussen bouw- en wegvoertuigenMERCEDES-BENZ BLIJFT MARKTLEIDER

  Erik Roosens

  Zowel uit de verkoopcijfers van 2010 als uit hettotaal aantal ingeschreven voertuigen in Bel-gi eind 2009 blijkt dat Mercedes-Benz demarkt van de vrachtwagens leidt. In de ver-koopcijfers van 2010 staat DAF - dat de meestetrekkers verkocht - op de tweede plaats. Maarin het Belgische bedrijfsvoertuigenpark eistVolvo die tweede plaats op.

  Merken > 3,5tNieuwe %

  MERCEDES 1.182 29,3%MAN 676 16,8%VOLVO 599 14,8%IVECO 550 13,6%DAF 504 12,5%SCANIA 292 7,2%RENAULT 232 5,7%

  100,0%TOTAAL 4.035

  Merken TrekkersNieuwe %

  DAF 896 26,3%VOLVO 700 20,6%MAN 555 16,3%SCANIA 471 13,8%MERCEDES 367 10,8%IVECO 253 7,4%RENAULT 160 4,7%

  100,0%TOTAAL 3.402

  MERCEDES-BENZ MERKT DAT ER BINNEN DE BOUWSECTOR NET ZOALS VOOR HET

  WEGTRANSPORT EEN GROEIENDE AANDACHT IS VOOR EFFICINTIE

  EN RENDEMENT. DIT KOMT ONDER MEER TOT UITING IN EEN GROTERE VRAAG

  NAAR OPLEIDINGEN ENERZIJDS EN EEN STIJGING VAN DE VERKOOP VAN

  AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAKKEN ANDERZIJDS.

  80% van de verkochte Mercedes-bakwagens word ingezet in de bouw.

  MARKETTRUCKS

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:32 Page 27

 • SPECIALE EDITIE28

  Erik Roosens

  Grote nieuwigheden staan er niet op Matexpo. De constructeurs tonen er hun beproefde modellen. Uit een rondvraag bij de invoerders blijktdat de geautomatiseerde versnellingsbak in de bouw meer en meer ingeburgerd raakt en dat de bekommernis voor een zuiniger rijgedragop en naar de werf toeneemt.

  Trucks op MatexpoAUTOMAAT RAAKT INGEBURGERD

  MERCEDES-BENZ: ACTROS SLT TREKT 250 TONMercedes-Benz pakt op Matexpo uit met de Ac-tros SLT 4160 die met zijn V8 van 600 pk en zijngeautomatiseerde PowerShift versnellingsbakeen totaal treingewicht van 250 ton kan trekken.Naast die trekker voor uitzonderlijk vervoer, toontMercedes-Benz ook nog een Actros 3341, eenAxor 2636 en een Actros 2041 trekker.

  De Mercedes-Benz Actros voor bouwtransport werdtwee jaar geleden vernieuwd. Intussen werden demotoren nog zuiniger door de BlueTec-technologie.Zo wordt sinds mei 2011 het brandstofverbruik ver-laagd door de tweetraps gestuurde waterpomp opde V6-motoren. De vrachtwagens worden aangedre-ven door het beproefde OM 501 LA- en OM 502 LA-motorgamma. Het gamma omvat zes 11,9-literzescilindermotoren met een vermogen tussen 235kW (320 pk) en 350 kW (476 pk) en drie 15,9-liter V8-motoren met vermogens tussen 375 kW (510 pk) en440 kW (598 pk).

  Meer en meer klanten kiezen voor de geautomati-seerde PowerShift-transmissie die op de Actros Bouwin een speciaal aangepaste off-roadversie verkrijg-baar is. Een transmissie met snelle en nauwkeurigeschakelovergangen is belangrijk voor off-roadtoe-passingen. Dankzij de ultrakorte schakeltijden en dedaaruit volgende minimale onderbrekingen van deaandrijving wordt voorkomen dat de vrachtwagenvast komt te zitten op moeilijk terrein of onnodigsnelheid verliest op steile hellingen. In moeilijke om-standigheden bieden de schommelmodule en devier achteruitversnellingen soelaas. De transmissie-sturing maakt gebruik van een hellingsensor om dejuiste versnelling te kiezen.

  Mercedes-Benz biedt een breed gamma aan, van deActros Bouw 4x2 tot de Actros Bouw 8x8, een vieras-ser met integrale aandrijving. De Axor blijft een aan-trekkelijk alternatief omwille van zijn lage leeggewicht.

  MAN PLAATST TGS IN DE SCHIJNWERPERSDe Duitse constructeur MAN zet op Matexpo zijnmeest populaire model voor de bouw - de TGS - inde kijker. Op de stand komt een TGS 26.440 6x4BBS met een Palfinger kraan PK 33002 EH 5, eenTGS 26.400 6x2-2 BL met een container-laadsys-teem-schuifarm van 20 ton en een TGS 33.440 6x4BL trekker-kipper. Het vierde voertuig wordt eenTGL of TGM met een doka-cabine.

  De MAN TGS blijft voor de bouw het paradepaardjevan de Duitse constructeur. Hij kan met zijn ver-schillende asconfiguraties en aandrijvingen bijnaelke denkbare uitdaging van de bouwlogistiek hethoofd bieden. Bij modellen met 4x4-, 6x6- en 8x6-aandrijving zorgt de permanente aandrijving op allewielen voor optimale tractie. Een pneumatisch in-schakelbare langssper is als optie leverbaar. De TGS8x8 is hiermee standaard uitgevoerd. De krachtver-deling wordt verzorgd door verdeelbakken met eendubbele reductie in een weg- en terreinuitvoering.

  MAN biedt met de HydroDrive al meer dan vijf jaareen intelligente aanvulling op de klassieke aandrij-ving op alle wielen. De inschakelbare hydrostatischevoorwielaandrijving zorgt voor meer tractie en vei-ligheid bij het in- en uitrijden van onverharde bouw-plaatsen en het rijden op hellingen en gladdewegen. Bij bergaf rijden met ingeschakelde Hydro-Drive werkt de retarder ook op de vooras en daar-mee stabiliseert hij het voertuig. De MANHydroDrive kan ook tijdens het rijden ingeschakeldworden. Vergeleken met een klassieke aandrijvingop alle wielen is de HydroDrive 400 kilo lichter. Hetbrandstofverbruik is niet hoger dan dat van een ach-terwielaangedreven voertuig.

  De TGS is verkrijgbaar met de MAN TipMatic Offroadmet een speciaal voor de inzet op bouwplaatsenontwikkelde schakelstrategie met snelle schakeltij-den. Al blijft bij de pure werfvoertuigen de voorkeurvan de klant nog steeds uitgaan naar de manueleversnellingsbakken. De TGS kan ook worden uitge-rust met een offroad ABS-systeem.

  TRUCKS MATEXPO

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:32 Page 28

 • Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:33 Page 29

 • SPECIALE EDITIE30

  VOLVO TRUCKS TOONT FMXVolvo Trucks pakt op Matexpo uit met zijnvorig jaar gelanceerde FMX, een voertuig datspeciaal werd ontwikkeld om op werven zijnmannetje te staan. De Zweedse constructeurmerkt dat ook de bouwsector steeds meerkiest voor gestuurde naloopassen zowel in dedrie- als in de vierassige voertuigen en voor deaan het werfverkeer aangepaste I-Shift ver-snellingsbak.

  De Volvo FMX is gebaseerd op het FM-platformmaar onderscheidt zich uiterlijk door een nieuwradiatorrooster en een stalen bumper met eenstevige beschermplaat in het midden. Hij wordtaangedreven door de 11-liter zescilinder (330 tot450 pk) of de 13-liter zescilinder (380 tot 500 pk).Naast meerdere manuele versnellingsbakken kande FMX uitgerust worden met de bouwversie vande I-Shift die onder meer gestuurd wordt dooreen belastingssensor die het laadgewicht door-geeft aan de versnellingsbak. Meer en meer kiestook de bouwsector voor deze gerobotiseerdeversnellingsbak. In typische bouwvoertuigen mettwee aangedreven assen is dat nu al meer dan 70procent, beduidend meer dan een jaar geledentoen slechts de helft van de bouwvoertuigen ver-kocht werd met de I-Shift. Bij de vrachtwagensmet n aangedreven as is dat 90 procent.

  De bouwsector lijkt niet echt wakker te liggen vanhet gemiddelde verbruik van zijn voertuigen endat is vreemd. Want hoe lager het aantal afge-legde km per jaar, hoe lager de gemiddelde snel-heid, hoe hoger het gemiddeld verbruik, zegtProduct Manager Philippe Jacquemyns. Vreemdis ook dat het aantal aanvragen voor opleidingenom het verbruik te drukken, beduidend lager ligtin de bouwsector. Ook in het bouwsegment zijner door een aangepaste chauffeursopleiding aan-zienlijke brandstofbesparingen te realiseren watzich vertaalt in lagere kosten en een lagere belas-ting van het milieu.

  DAF CFVoor DAF staat concessiehouder Spillier-De-cock op Matexpo. Bij de bouwvoertuigen staatde CF centraal, die ontwikkeld is voor hetzware werk. De CF-serie kent bakwagens entrekkers, leverbaar als 4 x 2, 6 x 2 en 8 x 2, maarook als 6 x 4 en 8 x 4 met dubbel aangedreventandemas met naafreductie en een draagver-mogen tot 26 ton. Voor het lichtere werk is erde LF die ingezet kan worden voor de distri-butie van bouwmaterialen of voor het afvoe-ren van afval en puin met kleine afzetkippers.

  Het vlaggenschip van DAF - de XF105 werd ont-wikkeld voor de lange afstand en het internatio-

  nale wegtransport. Maar de XF105 vindt ook zijnweg in het bouwtransport. Als trekker voor hetvervoer van zware transport of in combinatie meteen stenen- of kieptrailer. Het topmodel van deXF105 - de 8x4 FTM is een zwaar transporttrek-ker met drie achterassen, waarvan twee aange-dreven en de eerste gestuurd. Hij kantreingewichten tot 120 ton aan.

  DE BOUWSECTOR LIJKT NIET ECHT WAKKER TE LIGGEN VAN HET GEMIDDELDE VERBRUIK VAN ZIJN VOERTUIGEN, EN

  DAT IS VREEMD. PHILIPPE JACQUEMYNS

  TRUCKS MATEXPO

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:33 Page 30

 • SPECIALE EDITIE 31

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:33 Page 31

 • SPECIALE EDITIE32

  SCANIA MET EURO 6Scania toont twee bouwvoertuigen op Mat-expo die het goed doen op de Belgischemarkt: een kipper met kraan en een chassismet haakarm.

  De Zweedse constructeur presenteerde in meizijn Euro 6 motoren die nu ook beschikbaar wor-den in de bouwvoertuigen, zowel in de R-serie alsin de G-serie. Als eerste zijn de 440 en 480 pk 13liter Euro 6 motoren leverbaar. Verder zijn er bijScania recente productvernieuwingen in het con-structiesegment. Zo is de tandemvering verbe-terd door middel van een nieuwe progressieveparaboolvering. Er zijn slechts twee bladen actiefin onbeladen toestand, wat zorgt voor meer rij-comfort en controle, zonder trillingen of tractie-verlies. Ook zijn de naafreductieassen vernieuwd.De steekassen zijn sterker en dikker, wat zorgtvoor een grotere torsiestijfheid en een langere le-vensduur. De lichte RBP735 naafreductie kan nuworden gecombineerd met luchtvering en schijf-remmen.

  Binnenin is er een nieuw bedieningspaneel vande tractieschakelaars. Alle bedieningsschakelaarszijn centraal gegroepeerd, waardoor de chauffeurintutief en snel de juiste volgorde kiest van trac-tie- en differentieelsloten. Vergissen is volgensScania niet meer mogelijk. Alles wordt overzich-telijk weergegeven op het centrale bedienings-paneel in het dashboarddisplay.

  Ten slotte zijn er diverse verbeteringen doorge-voerd op het gebied van traction control (TC). Hetslipniveau is nu afhankelijk van de stand van hetgaspedaal, dat wil zeggen hoe meer gas wordtgegeven, hoe meer slip. Deze zogenoemde regel-bare slip heeft als voordeel dat de turbodruk ge-handhaafd blijft om ongewenst terugschakelente voorkomen wanneer het voertuig in gladdecondities bergopwaarts rijdt.

  Klanten kiezen steeds meer voor de Scania Optri-cruise zonder koppeling. Die heeft een ver-nieuwde, zeer nauwkeurige schommelfunctie.Volgens Scania is dat schommelen in de ma-noeuvreermodus net zo nauwkeurig als bij eenversie met koppelingspedaal. Scania verwacht datdoor de verplichte EU nascholing die ook voor be-roepschauffeurs uit de bouwsector geldt, ook zijde volgende jaren bedrijfseconomisch, zuinig enanticiperend zullen leren rijden.

  IVECO TRAKKERBij Iveco blijft de Trakker (19 tot 72 ton) hetbouwvoertuig voor het zwaardere werk. Hijwerd ontwikkeld voor de meest extreme op-drachten op het terrein. De kipbakversie isbeschikbaar in de configuraties 4x2, 4x4, 6x4,6x6 en 8x8 met vermogens die gaan van 310tot 500 pk (228 kW tot 368 kW). De trekker-versie is beschikbaar als 4x2, 4x4, 6x4 en 6x6met vermogens van 360 tot 500 pk (265 kWtot 368 kW). Er zijn twee handgeschakeldeversnellingsbakken met 9 of 16 versnellin-gen en een geautomatiseerde versnellings-bak met 12 versnellingen beschikbaar. Dehandgeschakelde ZF 16-versnellingsbak isvoorzien van een servoshift bekrachtiging,die er voor zorgt dat het schakelen lichter,sneller en nauwkeuriger verloopt. De Trakkeris ook leverbaar met een geautomatiseerdeEurotronic 12-versnellingsbak van ZF.

  Voor het lichtere werk op de werf is er de 4x4-versie van de Eurocargo (11,5 tot 15 ton) meteen stalen bumper, klapbare treden en een be-scherming voor de radiator. De Eurocargo 4x4wordt aangedreven door zescilindermotorenmet een vermogen van 220 of 250 pk in de 11,5ton-versie en van 250 of 280 pk in de 15 ton-ver-sie. De handgeschakelde zesversnellingsbakkenvan ZF zijn uitgerust met een servoshift be-krachtiging.

  KLANTEN KIEZEN STEEDS MEER VOOR DE SCANIA OPTRICRUISE ZONDER KOPPELING. DIEHEEFT EEN VERNIEUWDE, ZEER NAUWKEURIGE

  SCHOMMELFUNCTIE.

  TRUCKS MATEXPO

  Matexpo 2011 NL v9_Opmaak 1 18/08/11 10:33 Page 32

 • RENAULT TRUCKS: KERAX EN PREMIUM LANDER VULLEN ELKAAR AANMet de Renault Premium Lander en de Renault Kerax biedt deFranse constructeur twee complementaire bouw- en werf-voertuigen aan. Renault Trucks staat niet op Matexpo.

  Omdat de activiteiten in de bouwsector niet stoppen als je de werfbuiten rijdt, heb je vrachtwagens nodig die op de weg comforta-bel en zuinig rijden maar die ook op de werf hun mannetje kun-nen staan. Renault Trucks denkt aan betonmixers die van debetoncentrale tot de werf rijden. Tijdens de rit volstaat een con-ventionele 4x2 trekker maar op de werf zelf kan een 4x4 nodigzijn. Met de Premium Lander OptiTrack heb je beide: je kan van de4x2 tijdelijk een 4x4 maken. Met een druk op de knop schakel je devoorwielen meteen mee in om meer grip te hebben. De aandrij-ving op de voorwielen gebeurt door twee hydraulische motorenin de wielnaven.

  De OptiTrack is zuiniger, goedkoper en lichter dan een perma-nente vierwielaandrijving. In een sector waar elke kilogram telt, isgewichtswinst meegenomen. Daarom is de OptiTrack vooral eenhandig snufje voor leveranciers in de bouwsector. Voorlopig is hetsysteem op de 4x2 modellen beschikbaar, later volgen er ook 6x4en 8x4 versies met OptiTrack.

  Een andere nieuwigheid in het bouwgamma van Renault Trucks isde Premium Lander 8x2*6, een vrachtwagen met n aangedre-ven en drie gestu