Transparantieverslag 2015 - ABAB · PDF file In 2015 is ABAB Accountants en Adviseurs in het...

Click here to load reader

 • date post

  24-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Transparantieverslag 2015 - ABAB · PDF file In 2015 is ABAB Accountants en Adviseurs in het...

 • abab.nl

  1

  Transparantieverslag 2015 ABAB Accountants B.V.

  2015 ABAB Accountants B.V.

  abab.nl

  Transparantieverslag

 • abab.nl

  2

  Transparantieverslag 2015 ABAB Accountants B.V.

  Inleiding 3

  Profiel ABAB Accountants en Adviseurs 4

  Cultuur, gedragscode en kernwaarden 5

  Juridische en organisatorische structuur 7

  ABAB Audit & Assurance 8

  Stelsel van kwaliteitsbeheersing 9

  Integriteitsbeleid 10

  Onafhankelijkheid 12

  Externe tuchtrecht- en klachtzaken 12

  Opdrachtaanvaarding, opdrachtcontinuering en opdrachtbeëindiging 13

  Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme 14

  Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling 14

  Schendingenregistratie 15

  Themaonderzoeken AFM 16

  Rapport in het publiek belang en de daaruit volgende maatregelen 16

  Externe kwaliteitscontrole 17

  Verklaring beleidsbepaler 17

  Inhoud

 • abab.nl

  3

  Transparantieverslag 2015 ABAB Accountants B.V.

  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ABAB Accountants B.V. in het kader van de

  Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) een vergunning verstrekt voor het controleren

  van jaarrekeningen. Alle vergunninghouders staan onder toezicht van de AFM. De AFM

  kan geldboetes geven en in het ergste geval de vergunning intrekken wanneer ABAB

  Accountants B.V. niet de vereiste kwaliteit levert die hoort bij deze dienstverlening.

  Op de naleving van de regelgeving hieromtrent heeft ABAB Accountants B.V. uiteraard

  haar eigen verantwoordelijkheid te nemen en neemt deze ook. In dit transparantieverslag

  wordt hierover gecommuniceerd.

  Het transparantieverslag van ABAB Accountants B.V. is een communicatiedocument ten

  behoeve van het maatschappelijke verkeer op het vlak van de kwaliteitsontwikkeling

  van de accountantsorganisatie ABAB Accountants B.V. Middels dit verslag geeft het

  bestuur van ABAB Accountants B.V. inzicht in de structuur, inrichting, bestuur en het

  daadwerkelijk functioneren van ABAB Accountants B.V.

  Inleiding

 • abab.nl

  4

  Transparantieverslag 2015 ABAB Accountants B.V.

  Profiel ABAB Accountants en Adviseurs ABAB Accountants B.V. is onderdeel van ABAB Accountants

  en Adviseurs. ABAB Accountants en Adviseurs is een allround

  accountancy- en adviesorganisatie. Met ongeveer 700

  medewerkers werkt ABAB vanuit 14 vestigingen in Nederland

  voor met name niet-beursgenoteerde ondernemingen,

  instellingen, organisaties uit de non-profit sector en

  particulieren. ABAB helpt ondernemers ondernemen en is

  daarin al ruim 90 jaar succesvol. Door multidisciplinair te

  denken staat ABAB ondernemers bij op vele gebieden. De

  jaaromzet 2015 van ABAB Accountants en Adviseurs is ruim

  €56 miljoen.

  ABAB levert hiervoor moderne, kwalitatief hoogwaardige

  financiële (administratieve) diensten aan haar klanten.

  Uitgangspunt hierbij is dat ABAB de klant op zoveel mogelijk

  terreinen ondersteunt naast het administratieve terrein.

  Hiervoor heeft ABAB een breed scala aan dienstverlening

  verdeeld over een aantal disciplines:

  • Accountancy: administratieve dienstverlening, samenstellen

  van jaarrekeningen, wettelijke controles, bijzondere

  onderzoeken en detachering van medewerkers.

  • Belastingadvies: (internationale) fiscale advisering,

  inkomens- en estateplanning en pensioenadvisering.

  • Juridisch advies: juridisch advies, ruimtelijke ordening en

  milieuadvies, vastgoedadvies en mediation.

  • Salaris- en Personeelsdiensten: salarisadministratie,

  personeelsadvisering en detachering.

  • Consultancy: subsidieadvisering, bedrijfskundige en

  bedrijfseconomische advisering, begeleiding bij corporate

  finance, MVO-advisering en automatiseringsadvies.

 • abab.nl

  5

  Transparantieverslag 2015 ABAB Accountants B.V.

  Cultuur, gedragscode en kernwaarden Het kwaliteitsbeleid staat in het denken en het handelen voorop en is daarmee tevens het

  basiselement van de cultuur van de ABAB-organisatie. Een cultuur, waarin commerciële slagkracht

  en vaktechnische kwaliteit zijn gecombineerd. Daarbij is de vaktechnische kwaliteit te allen tijde

  doorslaggevend.

  De ABAB-organisatie heeft de cultuurelementen in de volgende acht basisveronderstellingen

  samengevat:

  1. Ik heb vertrouwen in de leiding en mijn collega’s.

  2. Ik voel me verantwoordelijk en laat dat ook duidelijk zien in mijn werk.

  3. De continue verbetering van communicatie begint uiteindelijk bij mijzelf.

  4. Ik zeg wat ik vind, in de vorm van een compliment of in de vorm van opbouwende kritiek. In

  beide gevallen zorg ik dat het waardevol, respectvol en opbouwend voor mijn collega is.

  5. Ik kom mijn afspraken met anderen altijd na.

  6. Mijn werk is belangrijk voor de klant én voor ABAB en ik ben daar trots op.

  7. Ik wacht niet af totdat men mij benadert of bereikt; ik onderneem zelf actie.

  8. Ik neem acties in mijn werk vanuit een houding alsof het mijn eigen bedrijf is.

  Op grond van het beleid van ABAB, is een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode is gebaseerd

  op in Nederland geldende wet- en regelgeving, waarin eisen worden gesteld aan professionaliteit,

  integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

  In deze gedragscode ligt een primaire basis voor de gedragingen bij de uitvoering van onze

  werkzaamheden. Het past in ons beleid om onze organisatie uit oogpunt van transparantie en

  communicatie met deze kernwaarden naar buiten toe te profileren.

  Professionaliteit: Wij verlenen diensten die we professioneel gezien kunnen leveren, waarvoor

  we de expertise hebben. Voor de dienstverlening komen alleen die medewerkers in aanmerking

  die gelet op vakbekwaamheid, opleiding en ervaring de klant het beste van dienst zijn. Bij de

  dienstverlening wordt het deskundigheidsniveau bepaald door de soort opdracht en worden

  specialisten vanuit diverse disciplines op grond van hun expertise ingeschakeld. We denken

  actief mee over de ontwikkelingen bij onze klanten en doen zowel gevraagd als ook ongevraagd

  voorstellen tot verbetering van het ondernemerschap.

  Integriteit: Wij zijn bij het aangaan en onderhouden van relaties integer en onthouden ons van wat

  schadelijk is voor de reputatie van onze organisatie. Wij zijn integer in de relatie met klanten, met

  andere partijen in het maatschappelijk veld en in de onderlinge collegiale verhoudingen. Wij doen

  geen toezeggingen die we niet kunnen nakomen. Wij onthouden ons van kwalijke uitspraken over

  derden. Wij spreken niet over klanten anders dan voor de uitvoering van de opdracht.

  Objectiviteit: Wij verrichten onze dienstverlening objectief met inachtneming van wet- en

  regelgeving van overheidswege. Bij onze dienstverlening zorgen wij voor adequate behartiging

  van de belangen van onze klanten. Klanten zijn wij zakelijk van dienst en wij voorkomen dat wij

  worden beïnvloed, misleid of gemanipuleerd. Wij laten ons niet in met bedenkelijke of verboden

  handelwijzen van klanten of met zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Alle betrokkenen

  bij een opdracht zijn objectief, onbevooroordeeld en onpartijdig, zowel in financieel als in

  relationeel opzicht.

 • abab.nl

  6

  Transparantieverslag 2015 ABAB Accountants B.V.

  Vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid: Wij verrichten onze werkzaamheden in

  overeenstemming met de vaktechnische standaarden en beroepsvoorschriften. Wij houden onze

  kennisgebieden op peil door het volgen van cursussen op het gebied van nieuwe ontwikkelingen en

  het organiseren van vaktechnische bijeenkomsten in het kader van de permanente educatie van alle

  medewerkers.

  Voor alle medewerkers in onze organisatie geldt de eis dat voor alle informatie over onze klanten

  en opdrachten vertrouwelijkheid geldt en dat dossiers en stukken van de klant zorgvuldig worden

  bewaard. Wij hebben regels voor kwaliteitsbewaking van al onze werkzaamheden en voeren waar

  nodig vaktechnisch overleg om tot een zorgvuldig afgewogen vakkundige oordeelsvorming te

  komen en daarnaar te handelen.

  De kernwaarden die de klanten van ABAB met dit gedrag van de medewerkers van ABAB moeten

  ervaren zitten in de letters PROFS:

  • Proactief

  • Resultaatgericht

  • Overtreffen van verwachtingen

  • Focus op de klant

  • Samen groeien

  Hoe klanten dit daadwerkelijk ervaren, wordt met regelmaat gemeten middels door ABAB aan

  derden uitbestede klantonderzoeken. De resultaten hiervan vertonen al jaren een opgaande lijn.

  In 2015 is ABAB Accountants en Adviseurs in het Incompany 100-onderzoek in de categorie

  Accountancy & belastingadvies als beste beoordeeld. Incompany 100 is het grootste onafhankelijke

  onderzoek naar de klanttevredenheid bij zakelijke beslissers over adviesbedrijven in Nederland.

  Met een overall score van 7,66 liet ABAB de andere accountancy- en adviesorganisaties achter zich.

  Uit het onderzoek blijkt bovendien, dat ABAB de beste reputatie heeft van alle 124 beoordeelde

  adviesbedrijv