Transcom-Info juni-juli-augustus

Click here to load reader

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Transcom-Info juni-juli-augustus

Transcript of Transcom-Info juni-juli-augustus

 • TRA

  NSC

  OM

  ACV

  t

  ra

  ns

  po

  rt

  e

  n

  co

  mm

  un

  ic

  at

  ie

  INF

  O06

  / 2

  012

  Postabonnement

  Afg

  iftek

  anto

  or :

  Bru

  ssel

  X

  Juli-

  augu

  stus

  201

  2

  P r e t t i g e v a k a n t i e !

 • S p o o r w e g e nGentegreerde structuur blijft enige oplossingNieuws uit de NPsCBrief aan Di RupoEn nog veel meer... p. 4

  M o b i l i t e i tToekomst grondafhandelingsdienstenPersoneelstekort bij FOD Mobiliteit en VervoerDoorwerken na 65ste... p. 10

  P o s tToekenning quotadagen in 2013Aanpassing ARAB-vergoedingSchoonmaakpersoneel in de kijker p. 13

  D i a m a n tSociale verkiezingenStephane Fischler, nieuwe Voorzitter AWDCOpleidingen in de diamantsector p. 16

  C u l t u u rRomantiek versus realiteit p. 18

  W a t e rEuropese unie, de zee en de havensNieuw busje scheepsbezoekers Gent p. 20

  T e l e c o mWerken in extreme hitteOverleg bij Belgacom: triest schouwspel! p. 22

  V e r v o e r o v e r d e w e gACV-Transcom blijft nummer 1Jouw voordeel in de kijker.Toekomst beroepschauffeur14e editie Truckrun Turnhout p. 24

  I n t e r s e c t o r a a lHanden af van de indexAnders-actievenIn memoriamInterview Kurt Callaerts, nieuwe AlgemeenSectorverantwoordelijke Mobiliteit p. 29

  I n h o u d

 • Mar

  c Va

  n La

  ethe

  m, V

  oorz

  itter

  Did

  ier

  Smey

  ers,

  Ond

  ervo

  orzi

  tter

  Juli-

  augu

  stus

  201

  2

  Bedankt!

  We willen jullie van harte bedanken. Bedanken voor

  het vertrouwen dat jullie ons hebben gegeven. De cij-

  fers liegen er immers niet om : ACV-Transcom heeft

  de sociale verkiezingen glansrijk gewonnen. De uitslag

  van de verkiezingen is mr dan een momentopname.

  Het is het resultaat van vier jaar inzet op de werkvloer,

  van vier jaar kwaliteitsvolle dienstverlening aan de le-

  den. Daarom ook een welgemeende dankuwel aan al

  onze militanten en kandidaten, die met dit resultaat

  hun jarenlange engagement bekronen. Voor hen en

  voor ons is het de bevestiging dat we kunnen verder

  werken op de manier die ons sinds jaar en dag ken-

  merkt. En daar starten we onmiddellijk mee. Tussen

  de meer dan 1000 mandaten die we in de wacht sleep-

  ten, zitten immers veel nieuw verkozenen. We zullen

  hen de optimale vorming aanbieden, zodat ze onze le-

  den passend te woord te kunnen staan en ons binnen

  vier jaren opnieuw naar de overwinning kunnen leiden.

  Jammer genoeg kunnen we de titel van dit editoriaal

  niet voor onze politici reserveren. Vincent Van Quic-

  kenborne dreigt dezelfde fout te maken als eind vorig

  jaar. Hij wil het nieuwe wetsontwerp omtrent de pensi-

  oenhervorming in de publieke sector na maanden van

  non-communicatie met een strakke timing (nog voor

  het zomerreces) laten stemmen in het parlement.

  Paul Magnette, Minister van Overheidsbedrijven, komt

  met een nieuwe structuur voor de NMBS op de prop-

  pen, waarbij hij blind het liberale model van Europa

  volgt. Het is jammer dat hij onze adviezen naast zich

  neerlegt. Sterker nog, hij neemt ze zelfs niet op in zijn

  document voor het kernkabinet, en dat terwijl meer en

  meer stemmen in Europese spoorwegmaatschappijen

  weerklinken die onze visie ondersteunen. Vakbonden

  uitnodigen om van gedachten te wisselen, nadat de

  ministerraad al een keuze had gemaakt, is een mis-

  kenning van onze rol. Deze regering kent blijkbaar de

  betekenis van het woord overleg niet meer. We kun-

  nen dit niet blijven tolereren. Overleg is een hoeksteen

  van onze maatschappij en moet dat ook blijven. Dat de

  politici zich tijdens de zomermaanden daar maar eens

  over bezinnen. Alvast een prettige vakantie!

  E d i t o

  E i n d r e d a c t i e :Piet CatryKoen De MeyJef Kerremans

  O p m a a k :Doneux - Mettet

  D r u k :Corelio Printing

  F o t o s :Redactie ACV-Transcom

 • S p o o r w e g e n

  G e n t e g r e e r d e s t r u c t u u r b l i j f t

  e n i g e o p l o s s i n g !

  Op 15 juni besliste de Kern van de Ministerraad over twee voorstellen van Paul Magnette, Minister van Overheids-bedrijven. Deze twee voorstellen zijn gedoemd te misluk-ken en kunnen niet op onze steun rekenen. Een gente-greerde structuur is de enige juiste oplossing.

  Een werkstuk van 30 bladzijden legde de Kern twee voor-stellen voor. Het ene voorstel wordt het Hark-model (moeten we Haek-model schrijven?) genoemd, het andere omvat een tweedeling van Infrabel en NMBS waarbij de Holding wordt opgedoekt.

  Het harkmodel: wildgroei privatiseringen

  Het harkmodel installeert een centraal bestuur met daar-onder een hele reeks bedrijven. Infrabel en NMBS blijven autonome overheidsbedrijven van publiek recht. Stations, NMBS Europe en ICT worden geprivatiseerd. Dit is sinds vorig jaar al het geval met NMBS Logistics NV.In deze optie is er een wildgroei van filialen van privaat recht, met elk hun CEOs. De verloningen zullen wel bui-ten het gezichtsveld van de politici gehouden worden, zodat daarop geen kritiek kan worden geuit. Verdere privatise-ring kan voor ons niet!

  De tweeledige structuur: geen overlevingskans NMBS en sociale sector!

  In de tweeledige structuur verdwijnt de Holding en wordt de inboedel verdeeld tussen Infrabel en NMBS. Hier heeft de politieke kleur tussen de tandem Lallemand Magnette duidelijk gespeeld. De NMBS wordt uitgekleed en de beste stukken van de Holding worden aan Infrabel gegeven. Bij-voorbeeld Stations: deze vette kluif van 37 grote stations, die commercieel zeer aantrekkelijk is, wordt al geruime tijd begeerd. Bovendien worden de restjes en de historische schuld van 3,5 miljard in het bakje van de NMBS gelegd. Deze schuld is de som van 1,7 miljard euro van ABX en het gecumuleer-de verlies van NMBS Logistics dat bijna oploopt tot bijna 1,8 miljard euro. Hiermee is de NMBS ten dode is opgeschre-ven! Het grote gevaar van deze structuur is de privatisering van

  de sociale sector. Rail Facilities wordt onder de naam van Rail Shared Services (RSS) opgericht en zal worden gefi-nancierd en bestuurd door Infrabel en NMBS. RSS wordt een sociaal secretariaat voor de berekening van de lonen en de pensioenen. Het neemt ook nog andere activiteiten over zoals CPS, bedrijfsrestaurants, de standaardvorming van het personeel. Tot onze grote verbazing wordt het medebeheer van de er-kende organisaties in de sociaalgebonden instellingen KGV en het Fonds van Sociale Werken stopgezet. Een sombere toekomst voor het personeel.De Nationale Paritaire Commissie wordt voorgezeten door een sociaal bemiddelaar die onafhankelijk van Infrabel en de NMBS de vergadering moet leiden. We mogen er ons aan verwachten dat geen CEO zich zal laten tegenspreken door een buitenstaander. Deze structuur is gedoemd om te mislukken!

 • 5De enige oplossing: gentegreerde structuur!

  Binnen de week na de beslissing van de Kern kwam het Nationale Vakbondscomit Belangengroep Spoorwegen samen om de toestand te evalueren. Het comit blijft de gentegreerde structuur verdedigen. De militanten waren bijzonder ongerust over de nieuwe voorstellen en de door de Kern weerhouden optie. Er werd niet voldaan aan : Het behoud van het enige statuut en van al de regelge-vingen die ertoe behoren voor al het spoorwegpersoneel;Het behoud van een enige sociale dialoog binnen een ver-sterkte Nationale Paritaire Commissie, uitgebreid tot lle dochtermaatschappijen; De definitie van een strategisch beleid dat gebaseerd is op doelstellingen die een zo groot mogelijke mobiliteit kun-nen garanderen. Zo zullen de waarborgen voor alle werk-nemers, samen met een betere dienstverlening gereali-seerd zijn; Het behoud van de arbeidsvoorwaarden, carriremoge-lijkheden, de interne mobiliteit, de statutaire wervingen en de noodzakelijke vorming; De oprichting van een meer logisch en transparanter or-ganisatiemodel; De huidige drieledige structuur moet, mits een herschik-king van bepaalde activiteiten binnen een gentegreerd be-drijf, onder de leiding van n centrale autoriteit worden gebracht.De reiziger en het personeel worden niet beter van de twee voorgestelde structuren. We moeten op dit ogenblik het personeel zo breed mogelijk informeren en consulteren. Een crisiscomit wordt opgericht om de dit dossier op de voet te volgen.

  Ook op politiek vlak moeten we lobbyen. De dienstverle-ning aan de klant wordt niet verzekerd. De toekomst van het personeel en het Belgische spoorlandschap staat op het spel!

  ( V e r g ) ( w ) e e t j e

  Wettelijk samenwonen of trouwen vanaf 1 juli 2012?

  De nieuw aangeworven statutaire personeelsleden die

  het ouderlijk huis verlieten, konden een renteloze le-

  ning afsluiten. De maatregel is achterhaald, want veel

  van deze werknemers hadden zich al gevestigd vr

  hun aanwerving.

  Daarom heeft ACV-Transcom in het Nationaal Subco-

  mit van de Sociale Werken deze vestigingslening laten

  vervangen door een gift van 186. Als bewijs van het

  huwelijk of wettelijk samenwonen moet de statutaire

  bediende in actieve dienst een uittreksel uit de huwe-

  lijksakte of een afschrift van het samenlevingscontract

  aan het bureau van de Sociale Werken bezorgen.

  Deze nieuwe regeling gaat start vanaf 1 juli 2012.

 • E u r o p e e s P a r l e m e n t s t e m t

  o v e r R e c a s t

  In de Transcom-Info van november 2011 en mei 2012 versche-nen eerdere berichten over de Recast. Dit zijn de intenties van de Europese Commissie met betrekking