Traindetrainer pdf

of 1 /1

Embed Size (px)

description

Voor de trainersgroep van schaatsvereniging DKIJV Delft een eerste meeting verzorgd over (sport)coaching.

Transcript of Traindetrainer pdf

  • 1. Under coaching wordt verstaan het doorlopen van een gestructureerd en doelgertcht proces waarbij de coach de gecoachte op interactteve wijze aanzet tot effecttef gedrag door bewustwording en persoonlijke groei te vergroten, het bouwen aan zetfvertrouwen en het exploreren. ontwikkelen en toepassen van eigen mogelilkheden mensbeeld, waar sta je (voor)? Hotistisch mensbeeld mmamemk geestemk saciaal en de undeetbaarheid er van Pusltteve Intentte ALLE gedrag en denkbeetden komen voort ult de Interme tot het guede Grenzen en begrenzen de wet protocotlen en rege1s(vereniging) beroepsgroep (tramers) persuontijke grenzen Onderdeten (beroeps)houdmg mlevingsvermogen respect echthetd Gevotg / our pupit, trainee vuelt Ztch begrepen stelt Z1C1'1 (gemakkelijker) open 15 meer beretd na re denken over eigen gedrag 6 Onbewust onbekwaam Bewust onbekwaam Bewust bekwaam Onbewust bekwaam acteren. zet je de/ een standaard? Macht gezag formele macht sanctiemacht deskundighetdsmacht argumentattemacht referenttemacht informattemacht Zender ontvanger Stellmg Als de cmtvanger het met gued begrijpt ngt mt altijd aan de zender Communiceren Je kunt met niet Cummuniceren Van verschil van menmg near connict De WAARDE Van confhcten Professmneet (laten) escaleren Conftictmechanismen 0 niet ingaan up kntiek (weer]eentegenste|1ing mbrengenMaar op depersoon spelen weglopen uor| og(bez1nnen op schade aan de ander) Onder trainmg wordt verstaan het regelmatig en systematisch tnedtee Van en tn tntensitett toenemende. betastingprikkels met de bedoeling hat prestatievernmgen te Iaten stugen invoelen en vandaaruit verder Verdringingsweerstand Overdrachtsweerstand Ziektewinstweerstand 21] die niet weten Weerstand vanuxt gewetensfunctte 21] die niet wttlen 21] die (denken niet te) kunnen "dus oak probtemen Maslow Universele behoeften cegnitief domein oefe"e" O Onrlerzoek van jeze/ f [9 positles m de drie domeinen en geefze een plaars Doe dir verve/ gens voar een trainee ter oefenfng, Iichametijk o ectief domem