Tracer 18, 2012

download Tracer 18, 2012

of 10

 • date post

  15-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

description

medewerkersblad van VU medisch centrum

Transcript of Tracer 18, 2012

 • 6 september 2012 nummer 18

  Nieuwe bestuurders maken vliegende start

  De nieuwe leden van de raad van bestuur stellen zich voor

  pagina 2

  Innovatieve PET/MR-scanner

  Radiologie n nucleaire geneeskunde & PET-research hebben een innovatieve, hybride PET/MRI-scanner aangeschaft pagina 4

  Hart voor oncologie

  Ineke van der Jagt zet zich al 35 jaar in voor oncologiepatinten. Nu overleeft al bijna vijftig procent. pagina 7

  Zorg in de baarmoeder

  Zekiye Issever is IMH-specialist. Haar doel: zorgen voor een goede hechting tussen ouder en kind inDrukken

  Meer opleidingsplaatsen

  Drie Kamerleden bespreken hun plannen voor zorg en onderwijs

  pagina 3

  Afscheid Helaas is het niet mogelijk om van iedereen persoonlijk afscheid te nemen, nadat ik op 24 augustus mijn functie als voorzitter van de raad van bestuur heb neergelegd. De ontwik-kelingen gingen te snel om bij alle onderdelen van de organisatie langs te gaan. Ik wil iedereen hartelijk dan-ken voor de geweldige steun die ik de afgelopen tijd heb mogen ontvangen. VUmc is een geweldige organisatie en ik wens alle VUmc-ers veel succes toe!Elmer Mulder

  350 nieuwe geneeskunde-studenten maakten 30 augustus kennis met VUmc op de jaarlijkse Eerste Onderwijsdag. Lachende gezichten bij het verhaal van Olympische medaillewinnares Joyce Sombroek, doodse stilte bij het interview met een tienjarige patint. Meteen hard aan de studie, was het advies van de semestercordinator.

  De laatste maand heeft VUmc het zwaar te verduren gehad, zo begon opleidingsdirecteur Gerda Croiset haar welkomstwoord. Dat is jullie waarschijnlijk niet ontgaan. Maar het betreft een beperkte groep artsen, het onderwijs heeft daar weinig last van. Jullie komen in een umc terecht waar veel mensen met passie aan het werk zijn. De docen-ten zullen jullie met enthousiasme en toewijding les gaan geven.

  Semestercordinator Anton Horre-voets benadrukte in haar praatje het belang van meteen studeren, vakken halen. Hopelijk krijgen jullie niet te maken met het Bindend Studie Advies. Als je minder dan 42 van de 60 punten haalt, wordt je van deze uni-versiteit verwijderd en kan je drie jaar lang geen geneeskunde studeren. Een van de laatste onderdelen van de kennismaking met VUmc was het interview dat professor Doreleijers

  hield met een tienjarige adhd-er . Ben je weleens boos? Ja. Wat doe je dan? Vechten. De nieuwe studen-ten waren muisstil en stelden na af-loop van het interview vragen aan de jongen, die openhartig antwoord gaf. Juist dit onderdeel kwam het dichtst bij de missie van de studenten voor de komende jaren: door het horen en zien van echte patinten leren deze dokters in wording bij VUmc het vak. n JKl

  AIOS protesterenEen bus vol aios vertrok op 22 augustus vanuit VUmc naar Leiden om te protesteren tegen het voorstel om assistenten een eigen bijdrage van 13.400 euro per jaar te laten betalen voor de opleiding tot medisch speci-alist. In totaal kwamen er zon 1.000 aios naar het lumc. De avond werd georganiseerd door De Jonge Orde.De eigen bijdrage maakt deel uit van een voorstel dat de werkgroep Inter-departementaal Beleidsonderzoek umcs in opdracht van het kabinet schreef. Andere onderdelen van het plan zijn een verkorting van de oplei-dingsduur en een andere wijze van financiering van de opleidingszieken-huizen. Uitvoering van alle vijf de va-rianten van de werkgroep levert een bezuiniging op van 425 miljoen euro.De protesterende aios werden toege-sproken door onder meer demissio-nair minister Schippers. Zij verkon-digde dat de vvd geen voorstander is van een eigen bijdrage, maar wel de opleidingsduur wil verkorten. Voor-zitter van De Jonge Orde, Wouter Moojen, benadrukte dat De Jonge Orde tegen een eigen bijdrage is, geen korting op de opleiding wil en geen concessies wil doen aan kwaliteit. Samen met de arts-assistenten-verenigingen van de verschillende opleidingsinstituten blijven de aios actie voeren tegen de kabinetsplan-nen. Ook in VUmc zal een lokaal actiecomit worden samengesteld.De vereniging heeft alle verkiezings-programmas genventariseerd op standpunten aangaande opleiding, centralisatie van zorg, salariring, eigen risico voor huisarts/ggz, woningmarkt en kinderopvang. Deze gegevens zijn gebruikt voor een stem-wijzer: www.aiosstemwijzer.nl. n MK

  Eerste Onderwijsdag 2012' Op naar een leerzaam nieuw jaar!'

  De ontwikkelingen volgden elkaar razendsnel op de afgelopen weken. VUmc kreeg veel te verwerken. Naast het terugtreden van bestuursvoorzitter Elmer Mulder en raad van bestuurslid Wouter van Ewijk, drukt het verscherpt toezicht van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) zwaar op VUmc.

  n Edith Krab

  De Inspectie heeft onvoldoende vertrouwen in het bestuurlijk optreden van de bestuurder en heeft vanwege het mogelijke risico voor de patint-veiligheid, VUmc onder verscherpt toezicht gesteld, zo formuleerde de igz haar besluit in een brief aan de raad van bestuur. Verscherpt toezicht betekent voor de medewerkers van

  VUmc dat zij te maken kunnen krijgen met onaangekondigde bezoeken van inspecteurs van de igz, aldus waarne-mend hoofd instituut ondersteuning patintenzorg (iop) Elise Bijvank. We willen de igz uiteraard ter wille zijn, maar medewerkers moeten wel voor-bereid zijn op dergelijke bezoeken.

  CoperatiefEn dus stelde het iop, dat contactper-soon is voor de igz namens de raad van bestuur, een overzicht op met antwoorden op de meest prangende vragen rond de igz bezoeken. Bijvank: We kunnen ons voorstellen dat medewerkers zich overvallen voelen als een inspecteur met hen in gesprek wil of medische dossiers in wil zien. In dit overzicht gaan we in op vragen als: Een inspecteur wil een gesprek met mij, wat moet ik doen? Of mag de Inspectie medische dossiers inzien? Maar ook: Mag ik iemand vragen om

  ter ondersteuning bij het gesprek aan-wezig te zijn?. Belangrijk is dat we ons coperatief opstellen naar de inspec-teurs. Als medewerkers vragen hebben over de bezoeken van de igz kunnen ze bij hun leidinggevende terecht.

  LongchirurgieHet verscherpt toezicht is afgekon-digd voor de periode van een half jaar. VUmc heeft daarop besloten longchirurgische operaties voorlopig te staken. Daarom regelen we voor patinten die op de wachtlijst staan om een operatie te ondergaan een pas-sende oplossing, aldus longchirurg Koen Hartemink. Dit kan betekenen dat een operatie die geen haast heeft uitgesteld wordt, of dat een operatie die niet uitgesteld kan worden zal plaatsvinden in een ander ziekenhuis. Patinten die al geopereerd zijn of die om een andere reden bij ons onder be-handeling zijn, worden zoals gewoon

  door ons gecontroleerd op onze poli-kliniek. Dit hebben we onze patinten ook laten weten.

  VUmc onder verscherpt toezicht

  Verscherpt toezichtDe Inspectie stelt verscherpt toezicht in als zij vermoedens heeft dat er risico's zijn voor de kwaliteit van zorg. Verscherpt toezicht houdt onder meer in dat er vaker een (on)aangekon-digd bezoek zal plaatsvinden en dat er strakkere termijnen worden gehanteerd voor het opstellen en de uitvoering van een verbeterplan. Bovendien wordt er frequent overlegd met de raad van bestuur over de resultaten van het verbeterplan.

  Patient empowerment!De nvma (Vereniging voor Zorgad-ministratie en Informatie) organi-seert op 27 september aanstaande het jaarlijkse epd-zorg ict-congres, samengesteld door experts uit zorginstellingen. Het congres vindt plaats in Utrecht en is bestemd voor iedereen die te maken heeft en krijgt met praktische toepassingen van ict in het zorgproces. Tekorten aan zorgpersoneel en stijgende kosten van gezondheidszorg vragen om maatregelen. De rol van de patint wijzigt. Kunnen patinten en ict helpen? Medewerkers van VUmc mogen zich voor het voordelige tarief van voor 1 september inschrijven.

  FO

  tO

  Ma

  rK

  va

  n d

  En

  br

  inK

 • 2 Tra ce r 1 8 6 september 2012 O rg a n i s at i e O n d e r zo e k O n d e r w i j s Pat i nte n zo rg2

  Tracer

  11e jaargang nr 18, 6 september 2012

  Tracer is het tweewekelijkse medewerkersblad van

  VU medisch centrum. Oplage: 4.850.

  Tracer wordt gemaakt onder verantwoor de lijk heid van

  de dienst communicatie.

  Eindredactie Monique Krinkels

  Redactie Caroline Arps, Dyske Beelen, Maartje van Boekel,

  Annemarie Burgers, Bernie Hermes, Gert de Jager, Edith

  Krab, Marcel Licher, Marre Roozen, Marieke Schutte,

  Jan Spee

  Redactieraad Henk Groenewegen, Lies Pelger, Tom Stoof,

  Riekie de Vet

  Redactie-adviesgroep Erik van Aalst, Ronald Gabel,

  Marcel van der Haagen, Peter de Haan, Kris Hemmink,

  Marga Jaspers, Inz de Jonge, Willy Schuppert, Maybritt

  Stal, Esther van t Riet en Cora Visser

  Vaste bijdragen Albert Blom, Rick Dros,

  Henritte van der Horst, Chris Mulder

  Redactiesecretariaat

  dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190

  telefoon (020) 44 43 444, email: tracer.info@VUmc.nl

  Vormgeving De Ontwerperij, Amsterdam

  Druk DeltaHage, Den HaagOpgave en vragen over abonnementen dienst communicatie VUmc, kamer PK4x190

  (020) 44 43 444, e-mail tracer.info@VUmc.nl

  Copyright 2012 VUmc, Amsterdam Alle rechten

  voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

  verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

  gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

  of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door

  fotokopien, opnamen of op enige andere manier,

  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de

  redactie.

  Volgende Tracer

  De volgende Tracer verschijnt op donderdag 20 september Deadline voor kopij is 13 september om

  12.00 uur.

  de tweede geboorte

  L & G

  Wij staan er niet zo erg bij stil, maar mensen worden ei