Total Cost of Ownership

Click here to load reader

 • date post

  17-Jan-2015
 • Category

  Automotive

 • view

  396
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Het is veel zinniger om een aankoopbeslissing te baseren op de uitkomstvan een TCO vergelijk dan puur en alleen op het investeringsbedrag.

Transcript of Total Cost of Ownership

 • 1. Door middel van TCO bepalen welk voertuig het best aangeschaft kan wordenAuteur: R. Ter HeerdtKostenbesparing is erg belangrijk op dit moment, zeker in de transportwereld. Daarom is het erg zinvol om bij de aankoop van een nieuw voertuig verder te kijken dan alleen de investeringswaarde. De juiste methode bij het aanschaffen van een nieuw voertuig is gebruik te maken van Total Cost of Ownership model. Remco Ter Heerdt van RTH FleetManager geeft aan hoe en waar op gelet moet worden. Total Cost of Ownership Onder Total Cost of Ownership (TCO) wordt verstaan het totaal aan kosten die verbonden zijn aan het bezit en het gebruik van het voertuig. Hieronder vallen dus alle kosten die voortkomen uit de aanschaf en het ter beschikking hebben van het voertuig, plus de kosten van het gebruik en het beheer ervan. Het in kaart brengen van de Total Cost of Ownership is beslist zinniger bij de aanschafbeslissing dan alleen het focussen op de aankoop- of leaseprijs van het voertuig. Vaste kosten Vaste kosten zijn kosten die te maken hebben met het bezit, het ter beschikking hebben van een voertuig ongeacht of dit gebruikt wordt. Deze kosten reageren dus niet op veranderingen zoals gereden kilometers of stilstand van een voertuig. Binnen de vaste kosten is er onderscheid tussen kapitaalkosten en de zogenoemde periodekosten, zoals verzekeringspremie en voertuigbelasting. Onder kapitaalkosten worden verstaan de financieringskosten en de waardevermindering van het object. De vaste kosten zijn weergegeven in de linker kolom van tabel 1.Vaste kosten Variabele kosten KapitaalkostenKilometerkosten-Afschrijving -Reparatie & onderhoud-rente / interest -Waardevermindering (km)- Banden Periodekosten Brandstofkosten-Voertuigenbelasting (houderschapsbelasting)-Verzekeringspremie Kilometerheffing (tol) deels variabel / deels vast Tabel 1: Onderscheid vaste versus variabele kosten RTH FleetManager / Brouwersveld 4 / 7031 DB / Wehl (gld.) Tel: +31 (0)6 12 41 6005 / E-mail: [email protected] www.rthfleetmanager.com / Rabobank: 1499.22.612 BTW-nr: NL 1635.69.137.B01 / KvK-Gelderland: 09201362

2. Variabele kosten Variabele kosten zijn die kosten die zich voordoen naarmate er meer of minder gebruik wordt gemaakt van een voertuig. Deze kosten zijn afhankelijk van de afgelegde afstand en worden ookwel kilometerkosten genoemd. Deze kunnen proportioneel veranderen, dit wil zeggen dat zij evenredig sneller stijgen of dalen naarmate het aantal gereden kilometers verandert. Het kan ook zijn dat ze evenredig minder veranderen naarmate de gereden kilometers veranderen, in dit geval spreken we van degressief variabele kosten. In tabel 1. zijn de variabele kosten in de rechterkolom weergegeven. Interestkosten Interestkosten zijn de kosten die betaald worden om over een bepaald kapitaal te beschikken waarmee het voertuig betaald wordt. Er bestaat een verschil tussen berekende interest- en betaalde interestkosten. Indien een onderneming voldoende eigen vermogen heeft om het voertuig te betalen, hoeft geen interest te worden betaald. Maar het vermogen dat gebruikt wordt voor de aanschaf legt wel beslag op het eigen vermogen. Daarom worden hierover rentekosten berekend, die meegenomen worden in het berekenen van de kilometerkostprijs, aangezien nu doodkapitaal is ontstaan. In het geval dat een ondernemer niet voldoende eigen vermogen heeft, of eigen vermogen wil gebruiken voor de core-business, zal een externe funder gezocht moeten worden. In vele situaties is een dergelijke externe funder een leasemaatschappij, deze hanteert dan een vooraf vastgesteld rentepercentage als kosten voor het financieren / verlenen van het krediet. Afschrijving Een onderneming betaalt een aanschafprijs voor een voertuig, ieder jaar gebruikt de ondernemer een deel van deze prestaties. Daardoor vermindert de waarde van het voertuig, deze waardevermindering is de afschrijving. Aan het einde van de economische gebruiksduur heeft het voertuig nog een bepaalde restwaarde. Naast de gereden kilometers heeft de tijd ook invloed op waardevermindering. Gedurende de economische gebruiksduur moet de ondernemer het verschil tussen aanschafprijs en de restwaarde in de kilometerkostprijs verrekenen. Naast de afschrijvingskosten zijn er ook nog complementaire kosten, dit zijn kosten die gemaakt moeten worden om het voertuig zijn prestaties te kunnen laten leveren. Een factor die bij de afschrijving(periode) meespeelt, en waarmee ook rekening gehouden moet worden, is dat de prestaties niet gelijk blijven: een afnemende jaarkilometrage in de loop van de jaren als gevolg van toenemende stilstand voor reparaties en onderhoud, dus ook toenemende complementaire kosten. De prestatie-eenheid die gehanteerd wordt bij de bepaling van de optimale levensduur is veelal de afgelegde kilometer. Dus te kiezen levensduur waarbij de ( afschrijving + rente / interest + complementaire) kosten per kilometer minimaal zijn. Om de afschrijving te kunnen berekenen, moet de ondernemer het af te schrijven bedrag vaststellen, de verwachte economische gebruiksduur bepalen en een afschrijvingsmethode kiezen. Veelal worden voertuigen afgeschreven op basis van annuteit, hierbij zijn de jaarlijkse bedragen gelijkblijvend en bestaan deze uit afschrijving en rente. Naarmate de boekwaarde afneemt, wordt het rentedeel kleiner. Daarmee wordt hetRTH FleetManager / Brouwersveld 4 / 7031 DB / Wehl (gld.) Tel: +31 (0)6 12 41 6005 / E-mail: [email protected] www.rthfleetmanager.com / Rabobank: 1499.22.612 BTW-nr: NL 1635.69.137.B01 / KvK-Gelderland: 09201362 3. afschrijvingsdeel juist groter, omdat rente en afschrijving samen een vast bedrag zijn. Verzekeringspremie en houderschapsbelasting Bij het gebruik van een voertuig is schade aan het voertuig goed voor te stellen: brand, diefstal of een aanrijding. Hiertegen verzekert men zich, de verzekeringspremies vormen vaste kosten. De houderschapsbelasting bestaat uit landelijke vastgestelde bedragen. De hoogte ervan is afhankelijk van enkele factoren zoals het GVW (Gross Vehicle Weight) gewicht. Reparatie- en onderhoudskosten Ook als er niet of nauwelijks met een voertuig wordt gereden, is er een zeker bedrag nodig voor het periodieke onderhoud en/of keuringen. De kosten die hiermee verband houden zijn vaste kosten, voor zowel het periodieke en preventieve onderhoud betreft. De kosten zijn variabel indien deze samenhangen met het kilometrage van het voertuig. De kosten curve kan een progressief of degressief verloop hebben, bovendien kunnen de kosten een fluctuerend karakter hebben. Banden Banden gaan een langere tijd mee, conform een duurzaam productiemiddel, maar de waardedaling wordt sterk benvloed door de mate van gebruik en kilometrage. Een onderspanning, maar ook een overspanning van banden kost geld, maar verhoogt ook het gevaar op een ongeluk. Kilometerprestaties, comfort, trekkracht en remvermogen: al deze prestaties worden benvloed door de spanning van de band. Brandstof De brandstofkosten (verbruik) zijn erg belangrijk bij een vergelijk van voertuigen, dit aangezien over het algemeen de brandstofkosten de grootste kostenpost is, naast de chauffeurs- / loonkosten. Smeerolie wordt naast brandstof ook wel bij deze kostenpost ondergebracht. Total Cost of Ownership vergelijk De eerste stap die leidt tot het aanschaffen van een nieuw voertuig is het opstellen van een Programma van Eisen. Zaken die hierin terug komen zijn erg afhankelijk van het type voertuig en de inzet hiervan, gedacht kan worden aan bijvoorbeeld: brandstof, vermogen, laadvermogen, soort cabine etc. Na het filteren van voertuigen die in aanmerking komen, zal hier verder op ingezoemd gaan worden. Van deze voertuigen zal nagegaan moeten worden wat de reparatie & onderhoudskosten gedurende de gebruiksduur zullen gaan zijn, wat het brandstofverbruik zal zijn en de restwaarde aan het einde van de gebruiksduur. Met deze informatie kan het daadwerkelijke vergelijken beginnen, om dit zo overzichtelijk en transparant mogelijk te doen, is het meest eenvoudig om dit te doen zoals in tabel 2. is weergegeven. Op basis van de uitkomst van dit vergelijk kan een onderbouwde en verantwoorde aankoopbeslissing worden genomen. RTH FleetManager / Brouwersveld 4 / 7031 DB / Wehl (gld.) Tel: +31 (0)6 12 41 6005 / E-mail: [email protected] www.rthfleetmanager.com / Rabobank: 1499.22.612 BTW-nr: NL 1635.69.137.B01 / KvK-Gelderland: 09201362 4. Tabel 2: Total Cost of Ownership vergelijk In tabel 2. is een voorbeeldcalculatie weergegeven, hier is te zien wat het belang is om verder te kijken dan alleen de investeringswaarde. De meest belangrijke punten om naar te kijken bij aankoop van een voertuig zijn de variabele kostenposten, hierna kan gekeken worden naar de investeringswaarde. Indien zon vergelijk is opgesteld, zal een prijsonderhandeling er ook anders gaan uitzien, je hebt betere argumenten om iets met de uiteindelijke aanschafprijs gedaan te krijgen bij een dealer. Over all conclusie is: het is veel zinniger om een aankoopbeslissing te baseren op de uitkomst van een TCO vergelijk dan puur en alleen op het investeringsbedrag. RTH FleetManager / Brouwersveld 4 / 7031 DB / Wehl (gld.) Tel: +31 (0)6 12 41 6005 / E-mail: [email protected] www.rthfleetmanager.com / Rabobank: 1499.22.612 BTW-nr: NL 1635.69.137.B01 / KvK-Gelderland: 09201362