TOPdesk Magazine 2006 Nr 3

download TOPdesk Magazine 2006 Nr 3

of 16

 • date post

  08-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TOPdesk Magazine 2006 Nr 3

 • 8/22/2019 TOPdesk Magazine 2006 Nr 3

  1/16

  THEMA: FACILITAIR BEHEERMet o.a. een kijkje achter de schermen bij NOC*NSF

  VOIP: hit of hype?/Op volle kracht vooruit; het TOPdesk Symposium 2006 /HITTS 2006 een succesPraat mee met TOPdesk Community /Zo ondersteunt u facilitaire processen met TOPdesk

  Kwartaalblad voor relaties van TOPdesk /Nummer 3 / Jaargang 8 /Juli 2006

 • 8/22/2019 TOPdesk Magazine 2006 Nr 3

  2/16

  2

  4Faciliteren is topsportEen van onze klanten, NOC*NSF, heeft TOPdesk ingezet voor haar facilitairbeheer en een succesvol Servicepunt genstalleerd.

  7TOPdesk Community: Praat u mee?TOPdesk ziet mogelijkheden in de spreiding van kennis over TOPdesk-software. Daarom wordt er nu een TOPdesk community ontwikkeld.

  9TOPdesk Symposium 2006: Op Volle Kracht Vooruit!Op woensdag 27 september vindt het zevende TOPdesk Symposium plaatsLees meer over het programma, de locatie en hoe u zich kunt inschrijven.

  10Niet zomaar een klusjeOnze klanten tonen groeiende behoefte aan de ondersteuning van facilitaprocessen. Daarom is er nu TOPdesk Professional voor facilitair beheer.

  13HITTS 2006 een succesEen verslag van TOPdesk op de Helpdesk & IT Support Show in Londen.

  14Voice-over-IP: Hit of Hype?Op de markt voor consumenten maakt deze vorm van telefoneren een sneontwikkeling door. Het bedrijfsleven toont ook interesse.

  15Module uitgelicht: Reserveringen en Verhuur

  16Tips +Tricks

  Column

  Ik heb in een eerdere column eensverteld dat TOPdesk een lerendeorganisatie is. Wij zoeken naar uit-

  dagingen en verbeteringen. Zo zienwij op dit moment dat er ontwik-kelingen gaande zijn op het gebiedvan de ondersteuning van facilitymanagement. Met goed nadenkenen hulp en tips van onze klanten lukthet ons om TOPdesk in te zetten voorde ondersteuning van het facilitairebeheer binnen organisaties. In dezeeditie van het TOPdesk Magazine leg-gen we uit hoe we binnen TOPdeskaan de slag zijn gegaan met deze

  nieuwe uitdaging en laten we zienhoe een slimme klant TOPdesk alheeft ingezet.

  En dan nog uw aandacht voor hetvolgende: het zevende TOPdeskSymposium staat weer voor de deuren zal plaatsvinden op woensdag 27september. Op pagina 8 en 9 leestu hier meer over. Wij hopen al onzeklanten die dag te mogen ontmoe-ten!

  Wolter SmitDirecteur TOPdesk

  REDACTIONEEL INHOUDSOPGAVE

  2

 • 8/22/2019 TOPdesk Magazine 2006 Nr 3

  3/16

  TOPdesk en DigiD

  TOPdesk heeft een koppeling metDigiD (Digitale Identicatie) totstand gebracht. DigiD is een systeemwaarmee overheidsinstellingen de

  identiteit vaststellen van klantendie gebruikmaken van elektronischediensten. Doel is hiermee de digitaledienstverlening te vereenvoudigenen verbeteren.

  Voor medewerkers van overheids-instellingen betekent de koppelingtussen TOPdesk en DigiD dat er eenschakel minder is in het communi-catieproces met burgers. Ook bur-gers kunnen in het meldingsproces

  een stap overslaan; zij hoeven voorTOPdesk nu geen aparte inlogge-gevens meer bij te houden, met hetDigiD-nummer kunnen zij directinloggen.

  Haagse Hogeschool zetTOPdesk in bij opleiding

  De Haagse Hogeschool heeft TOPdeskgekozen voor gebruik in haar oplei-ding Informatica. Met TOPdesk is dehogeschool in staat een levensechtewerkomgeving na te bootsen en stu-denten meer inzicht te geven in ITILen de praktische toepassing van eenservice management applicatie.

  De opleiding Informatica van deHaagse Hogeschool telt ruim 2000studenten die worden opgeleid totsoftware engineer. Het tweede jaarvan de studie bevat een onderwijs-blok waarin studenten leren wat hetonderhoud en beheer van informa-

  tiesystemen betekent. Hierbij ligt denadruk op praktijksituaties waarbijer fysiek afstand is tussen de eind-gebruiker en de beheerder. In dezegevallen is bijna altijd een helpdeskbetrokken.

  Onderzoek TOPdesk: ICTintegreert met facilitair beheer

  Een meerderheid van de Facilitair

  managers, 68%, signaleert een trenddat ICT in de toekomst steeds meerwordt gentegreerd met de facili-taire afdeling. Facilitair managersverwachten dat de onafhankelijk-heid van ICT- en facilitaire afdelin-gen afneemt ten gunste van meersamenwerking en complete integra-tie. Dit zijn de belangrijkste conclu-sies uit een onderzoek dat TOPdeskonlangs uitvoerde onder Facilitairmanagers, werkzaam bij organisa-

  ties met meer dan 100 werknemers.

  De ondervraagde Facilitair mana-gers verwachten voor het overgrotedeel dat de samenwerking tussenbeide afdelingen verder toeneemten resulteert in het opgaan van deICT-afdeling in de facilitaire tak vande organisatie. Ook wordt verwachtdat er meer gedeelde servicedesks,Shared Service Centra, ontstaan.

  Gemeente Uden verbetertdienstverlening met TOPdesk

  De gemeente Uden heeft TOPdesk CSin gebruik genomen voor het beheervan klachten en meldingen vaninwoners. De software is gemple-menteerd bij het Meldpunt Overlasten het cluster Toezicht OpenbareRuimte van de afdeling Stadsbeheer.De gemeente wil met TOPdesk mel-dingen efcinter afhandelen endaarmee de dienstverlening aan zijn

  40.000 inwoners verbeteren.

  16/8

  PresentatiemiddagTOPdesk Professional voorFacilitair BeheerTOPdesk, Delft

  27/9

  TOPdesk SymposiumVan Nelle Ontwerpfabriek,Rotterdamwww.topdesksymposium.n

  15/11

  Tooling EventNBC Nieuwegein

  www.toolingevent.nl

  COLOFON

  TOPdesk Magazine is een uitgave v

  TOPdesk. TOPdesk is geregistreerd

  Haaglanden als TOP Informatie Sys

  Redactie

  Gerben Bloemendal, Amanda Dirk

  Vormgeving

  Eelke Dekker, Martijn Pillich

  Aan dit nummer werkten verder mGwendolyn Koldenhof en Henny K

  (NOC*NSF), Clare Donald, Alper u

  Jurgen Koster

  Vragen of opmerkingen?

  Wij stellen uw mening over TOPde

  Magazine zeer op prijs. Laat het on

  op: www.topdeskmagazine.nl.

  Abonnementen

  Wilt u een editie van TOPdesk Mag

  nabestellen? Of wilt u meerdere (g

  exemplaren van dit blad ontvangeStuur dan een mailtje naar

  magazine@topdesk.nl.

  Adverteren

  Wilt u adverteren in TOPdesk Maga

  Neem dan contact op met Amand

  015 270 09 00.

  NIEUWS AGENDA

 • 8/22/2019 TOPdesk Magazine 2006 Nr 3

  4/16

  4

  THEMA

  Faciliteren is topsportNOC*NSF ondersteunt sporters met TOPdesk

  Wanneer je als organisatie een passie hebt voor het ondersteunen van de sporters in Nederland, dan wil je hen op topveau faciliteren. Dt is wat Nederlands Olympisch Comit*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) doet op het PapendaArnhem. Wij gingen naar NOC*NSF om een indruk te krijgen wat TOPdesk met topsport te maken heeft.

 • 8/22/2019 TOPdesk Magazine 2006 Nr 3

  5/16

  TH

  op een service-managementpket. NOC*NSF was al bekend TOPdesk, omdat sinds 2002 de aumatiseringsafdeling gebruik maavan TOPdesk. Het plan is toen opvat om het TOPdesk-pakket dat

  reeds in gebruik hadden, ook inzetten voor het Servicepunt vanFacilitaire Dienst. TOPdesk bleek dgeschikt voor te zijn.

  Duidelijkheid

  Het voordeel van n centmeldpunt voor facilitaire vrableek al direct na invoering van Servicepunt. Henny: Medewerkweten nu gewoon precies w

  ze moeten zijn, namelijk bij Servicepunt. En ook voor exteklanten is er nu n duidelijk aspreekpunt. Gwendolyn: Het vodeel is dat collegas en klanten mn nummer hoeven te onthouvoor al hun facilitaire vragencreert hierdoor veel duidelijkhei

  Maar niet alleen voor de collegasklanten, ook voor de facilitaire mewerkers zelf zijn er positieve retaten. Gwendolyn: Vroeger wervragen direct aan de facilitaire mewerkers gesteld. Was er een kla

  over de schoonmaak, dan werdsenior-medewerker Huisvestgebeld. Was er een lamp kapot,

  werd de medewerker Onderhgebeld. Wilde je een sportaccomdatie reserveren, benaderde je medewerker van de sportafdelingwas geen overzicht van wat voor gen er binnen kwamen, hoe langduurde voordat deze opgelost wa

  Het is een zomerse en warme dagop het bosrijke Papendal bij Arnhemwaar NOC*NSF gevestigd is. Het ter-rein herbergt tal van faciliteiten: zalenmet tnessapparatuur, oefenruimtesvoor bijna elke denkbare sport, maar

  ook een mooie nieuwe atletiekbaan.Overal zijn sporters actief, zowel opprofessioneel als amateurniveau.Sportonderwijs, sportverenigingen,

  bedrijfssport, speelvelden en top-sport: het valt allemaal binnen hetwerkveld van het NOC*NSF. De 90aangesloten landelijke sportorga-nisaties vertegenwoordigen samenongeveer 30.000 verenigingen met

  in totaal ruim 4,8 miljoen georgani-seerde sporters.

  Diensten

  Gwendolyn Koldenhof en HennyKroon werken bij het Servicepuntwaar alle facilitaire diensten gere-geld worden. Het Servicepunt maaktonderdeel uit van de FacilitaireDienst van NOC*NSF en is het eersteaanspreekpunt voor de klanten van

  de Facilitaire Dienst. De FacilitaireDienst levert onder andere de vol-gende diensten: catering, repro,leaseautos, receptie en werkplekin-richting.

  Het Servicepunt verleent echter nietalleen diensten aan de 160 mede-werkers van het NOC*NSF, maarook voor de op het terrein Papendalgehuisveste sportbonden en sport-gerelateerde organisaties. Deze orga-nisaties huren bijvoorbeeld ruimtesof sluiten overeenkomsten overschoonmaak- of beveiligingsdien-sten. Het Servicepuntregelt ook de ver-huur en uitleen vanbeamers, laptops enandere hardware.

  TOPdesk bij hetServicepunt

  NOC*NSF was een van de eerste klan-

  ten van TOPdesk die het pakket voorfacilitaire dienstverlening inzette.Gwendolyn legt uit hoe dat tot standis gekomen: Het idee was om per 1januari 2005 een Servicepunt in hetleven te roepen voor alle facilitairezaken. Wij zijn ons gaan orinteren

  Het voordeel is dat collegas en klantenmaar n nummer hoeven te onthouden

  voor al hun facilitaire vragen. Jecreert hierdoor veel