Toolbox training Risicojongeren

of 26 /26
KRACHT KRACHT van SPORT SPORT Powered by Stichting Vitale Sportvereniging Toolbox De maatschappelijk coach “ De enige plek waar hoog- en laaggeschoolden nog samenkomen, is het voetbalveld” Henk Spaan

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Toolbox training Risicojongeren

 • KRACHTKRACHTvan

  SPORTSPORT

  Powered by Stichting Vitale Sportvereniging

  Toolbox

  De maatschappelijk coach

  De enige plek waar hoog-

  en laaggeschoolden nog

  samenkomen, is het

  voetbalveld Henk Spaan

 • Vitale Sportvereniging

  Voorwoord

  De kracht van sport

  Voor u ligt de training De kracht van Sport.

  Vrijwilligers binnen het verenigingsleven komen in aanraking en in contact met jeugdigen. Dit contact kan langdurig en intens zijn. Door met elkaar te sporten en te presteren leer je elkaar kennen. Je merkt op dat iemand veranderd of ziet als het niet goed gaat binnen en/of buiten het veld.

  Het signaleren van bepaald gedrag kan leiden tot een behoefte om zaken te bespreken. Te bespreken wat je ziet, waar je tegenaan loopt of waar je mee zit. Organisaties hebben een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat vrijwilligers hun werk goed kunnen uitvoeren en de nodige ondersteuning hierin krijgen. Tegelijkertijd moeten ze ervoor zorgen dat er iets met deze signalen gebeurt. Deze training en de functie van verenigingscoach wil verenigingen en vrijwilligers hierbij ondersteunen.

  De training is in opdracht van Stichting Vitale Sportvereniging ontwikkeld. In nauwe samenwerking met Arcon en Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, binnen het project Sportieve aanpak risico jongeren Enschede-Zuid.

  Succes!

  Stichting Vitale Sportvereniging

  meer informatie

  Koert [email protected]

  2 a

  Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment. Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan Nelson Mandela Henk Spaan

 • Index

  deel 1 Sportief aanpakken pagina 41. Invloed van de gezinssituatie op jeugdigen pagina 52. Opvoeding pagina 5 3. Financile problemen in gezinnen pagina 64. Huiselijk geweld pagina 65. (V)echtscheiding pagina 76. Kinderen van psychisch zieke en/of verslaafde ouders pagina 77. Wat kunt u doen? pagina 7Tips positief coachen pagina 8

  deel 2 Signaleren pagina 91. Signaleren pagina 102. Signaleringsproces bij vrijwilligers pagina 11 3. Verenigingscoach pagina 124. Signalen pagina 13

  Signalen Algemeen pagina 14Ingrijpende gebeurtenissen pagina 15Leefsituatie pagina 16Gezin pagina 17Gezondheid pagina 18Siciale contacten pagina 19Gedrag pagina 20

  deel 3 Positief communiceren pagina 211. Het communicatieproces pagina 222. Storingen in de communicatie pagina 23 3. Verbeteren van de communicatie pagina 234. Communicatieregels pagina 245. Het geven van kritiek, feedback of je mening pagina 25

 • KRACHTACHTAKRACHTvan

  SPORTSPORT

  deel 1 Sportief aanpakken

  De maatschappelijk coach

 • Vitale Sportvereniging

  Het gezinsleven, de relatie van

  jeugdigen met hun ouders is van

  grote invloed op de ontwikkeling van

  jeugdigen. Er zijn gezinsfactoren die

  grote invloed kunnen uitoefenen op

  het gedrag en functioneren van de

  jeugdige buitenshuis.

  De vrijwilliger treft jeugdigen en

  ouders en kan een grote rol spelen in

  het signaleren.Als u opvallende zaken signaleert bij de jeugdige of binnen het gezin, kunt u de verenigingscoach raadplegen om met u mee te denken en tips te geven. De verenigingscoach kan, indien gewenst, ook onderzoeken welke vorm van ondersteu-ning een gezin nodig heeft.

  1. Invloed van de gezinssituatie op jeugdigen

  2. Opvoeding

  Elke ouder kan twijfel ervaren bij de opvoeding. Een kind kan thuis en buitenshuis opvallend en afwijkend gedrag vertonen. Sommige jeugdigen hebben moeite in het omgaan met teleur-stellingen en boosheid of hebben moeite met het opvolgen van instructies. Het kan voor ouders en begeleiders ingewik-keld zijn wanneer afwijkend gedrag langer aan houdt.

  Om te voorkomen dat er een neerwaartse spiraal ontstaat waarin er alleen gekeken wordt naar de problemen van een kind, kan er hulp geboden worden. Elk kind is uniek en heeft een andere benadering nodig. U kunt in gesprek gaan met de jeugdige en de ouders van de jeugdige. De vereni-gingscoach is ook beschikbaar om te onderzoeken welke benadering bij de jeugdige werkt.

  Op deze site van Loes staat informatie en

  advies over opvoeden en opgroeien van

  jeugdigen.

  www.loes.nl

  De puberteit is als verhuizen. Het is een puinhoop, maar wel een tijdelijkeJulius Warren

  5 a

 • Vitale Sportvereniging

  3. Financile problemen in gezinnen

  Een op de zes Nederlanders heeft problematische schulden of loopt het risico die te krijgen. De impact van nancile

  problemen op gezinnen en kinderen is groot. In sommige gevallen kunnen kinderen niet elke dag warm eten. Er zijn dan geen nancile mogelijkheden om te sporten en/of

  hobbys uit te oefenen. In deze gevallen zijn de kosten die vervoer, sportkleding en contributie met zich meebrengen te hoog voor ouders. Ouders zijn genoodzaakt om hun kind van de sportvereniging te halen.

  Het is voor mensen vaak een grote drempel om hulp te vragen, maar ook om aan te geven hoe slecht de nancile

  situatie is. Er zijn fondsen die mogelijk maken dat het kind kan blijven sporten. Tevens zijn er instanties die ondersteu-ning bieden bij het aanpakken van nancile problemen.

  De verenigingscoach kan met u meedenken en waarnodig ouders toe leiden naar de juiste instanties.

  4. Huiselijk geweld

  In Nederland zijn ieder jaar meer

  dan 100.000 kinderen getuige van

  huiselijk geweld.

  Voor jeugdigen is geweld in huis zeer ingrijpend, het kan gevolgen op de ontwikkeling hebben. Door geweld of de dreiging er van, voelt een kind zich onveilig in huis. Veel jeugdigen denken dat zij zelf schuld hebben aan de ruzies thuis.

  Jeugdigen kunnen verschillend gedrag laten zien

  als gevolg van het geweld

  a boos en opstandig gedrag.

  a Teruggetrokken of afwezig zijn.

  a Snel angstig of schrikachtig zijn.

  a Schoolresultaten gaan achteruit.

  a Jeugdigen kunnen sneller grijpen naar alcohol

  of drugs, spijbelen, vandalisme plegen e.d.

  Een op de zes Nederlanders heeft problematische schulden of loopt het risico die te krijgen

  Jeugdigen en ouders kunnen advies

  en ondersteuning krijgen vanuit het

  Steunpunt Huiselijk Geweld. Het SHG is er

  voor slachtoffers en voor plegers, kinderen,

  familie en buren. Het SHG biedt advies en

  ondersteuning bij huiselijk geweld.

  Telefoonnummer SHG: 0900-1262626

  6 a

 • Vitale Sportvereniging

  5. (V)echtscheiding

  Jaarlijks krijgen ongeveer 57.000

  minderjarige jeugdigen te maken

  met een scheiding.

  De gevolgen voor jeudigen bij een echtscheiding wisselen per situatie maar zijn het grootst voor jeugdigen die een conflictueuze scheiding meemaken. Na een vechtscheiding

  hebben kinderen en jongeren een hogere kans op o.a. delin-quentie, agressief gedrag en depressieve gevoelens.Voor een jeugdige kan het ingewikkeld zijn dat ouders niet samen naar een wedstrijd komen kijken of niet met elkaar communiceren bij een wedstrijd.

  6. Kinderen van psychisch zieke en/of verslaafde ouders

  Kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen krijgen veel te incasseren. Bovendien hebben ze een grotere kans dan anderen om in de toekomst zelf problemen te ont-wikkelen. Problemen in de thuissituatie werken vaak belastend voor de jeugdige.

  Soms kan de omgeving van de

  jeugdige helpen, maar vaak is er

  professionele hulp nodig om schade

  voor het kind zoveel mogelijk te

  voorkomen.

  7. Wat kunt u doen?

  Mocht u zorgelijk gedrag zien bij de jongere, dan kunt u uw zorgen uiten bij de jeugdige en vragen hoe het met hem/ haar gaat. Maak duidelijk dat een jeugdige bij problemen hier met u in vertrouwen over kan praten. Maak duidelijk dat hij/ zij er niet alleen voor staat. Mogelijk ervaart de jeugdige de veiligheid om zaken te bespreken.

  U kunt uiteraard gebruik maken van de

  verenigingscoach om advies te vragen.

  Was oorlog maar voetbal, dan kon een scheidsrechter de strijd stakenCopinga

  7 a

 • Vitale Sportvereniging

  KRACHTACHTAKRACHTvan

  SPORTSPORT

  Deel 1 Sportief aanpakken

  Tips positief coachen

  Vrijwilligers kunnen invloed uitoefenen op hoe een jeugdige zichzelf ervaart. Door de jeugdige positief te

  benaderen zal de eigenwaarde van de jongere stijgen en wordt het verschil tussen gewenst en ongewenst gedrag

  sneller zichtbaar. Hieronder staan tips die kunnen helpen bij positieve communicatie, gedrag bespreekbaar

  maken en positief trainen.

  Positieve communicatie a Kijk vooral naar wat er wel goed gaat en benoem dit expliciet door het geven van veel complimenten. a Probeer bij irritaties niet direct te reageren, maar onderzoek wat er aan de hand is. a Vermijd termen als; Altijd en jij weer. Veroordeel gedrag, maar nooit de persoon. a Maak effecten van gedrag bespreekbaar en kijk samen met de jeugidige wat hem zou kunnen helpen als hij

  in oude patronen vervalt. Bijvoorbeeld: geef de mogelijkheid tot het nemen van een time out bij boosheid. a Achterhaal de drijfveren van de spelers en pas je communicatie met spelers daarop aan. a Laat jeugdigen ook zelf nadenken over oplossingen. Bijvoorbeeld: Wat zou jij de volgende keer anders kunnen doen.

  Positief trainen a Bedenk strechdoelstellingen; doelstellingen die iets verder gaan dan wat je spelers al kunnen, maar toch haalbaar zijn. a Train op sterke punten. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en wordt er met meer plezier en lef gespeeld. a Vraag aan de spelers of ze plezier hebben gehad in de wedstrijd. Hierdoor

  leg je de nadruk op het spel in plaats van het resultaat. a Maak duidelijk dat fouten maken kan. a Beloon de inspanning in plaats van het resultaat.

  Omgang a Laat jeugdigen samen gedragsregels opstellen en evalueer eens in de

  zoveel tijd. Jeugdigen kunnen elkaar hier op aanspreken. a Behandel de spelers met respect, dan word jij ook met respect behandeld. a Geef het goede voorbeeld en blijf positief naar spelers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders. a Onderzoek of maatregelen leiden tot gedragsverbetering van de spelers.

  Bron Stichting Positief Coachen

  8 a

 • KRACHTACHTAKRACHTvan

  SPORTSPORT

  deel 2 Signaleren

  De maatschappelijk coach

 • Vitale Sportvereniging

  1. Signaleren

  b aanwijzen b de aandacht

  vestigen op b bekijken

  b bemerken b observeren

  b voelen b zien b opmerken

  b waarnemen b gadeslaan

  b merken.

  Vrijwilligers binnen het verenigingsleven komen in aanraking en contact met jeugdigen. Dit contact kan langdurig zijn en intens. Door met elkaar te sporten en te presteren leer je elkaar kennen. Je merkt op dat iemand veranderd of ziet als het niet goed gaat binnen en buiten het veld.

  Dit gewoon zien hoe het met iemand gaat kan leiden tot een behoefte om zaken te bespreken. Te bespreken wat je ziet, waar je tegenaan loopt of waar je mee zit. Organisaties hebben een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat vrijwilligers hun werk goed kunnen uitvoeren en de nodige ondersteuning krijgen. Tegelijkertijd moeten ze ervoor zorgen dat er iets met de signalen gebeurt. De functie van vereni-gingscoach wil verenigingen en vrijwilligers hierbij ondersteu-nen.

  Waarom signaleren?

  a (Ernstiger) problemen voorkomen

  a Verandering vaststellen in de situatie

  a De ander stimuleren om in actie te komen

  a Hulp op het juiste moment

  a Bijdrage leveren aan beleid

  Je gaat het pas zien als je het doorhebtJohan Cruijff

  10 a

 • Vitale Sportvereniging

  KRACHTvan

  SPORT

  Leiderschap is gebaseerd

  op inspiratie,

  niet op dominantie;

  op samenwerking,

  niet op intimidatie.

  2. Signaleringsproces bij vrijwilligers

  Signaleren doe je continu. In de eerste instantie wordt er een signaal benoemd. In tweede instantie is het belangrijk hoe je met een signaal omgaat. Een signaleringsproces kent de volgende stappen:

  b waarnemen b vermoeden

  b onderkennen b bespreken

  b plan maken b besluiten hoe

  verder te gaan

  Stap 1 Waarnemen

  Waarnemen van positieve en negatieve veranderingen.

  Stap 2 Vermoeden

  Vermoeden dat er iets aan de hand is.

  Stap 3 Onderkennen

  Klopt het niet-pluis gevoel, door goed te kijken en eventueel bij anderen navraag te doen kunnen observaties leiden tot actie. Overleg met de verenigingscoach kan een steun in de rug zijn.

  Stap 4 In gesprek

  In een gesprek worden signalen met de jeugdige en eventu-eel met de ouders en de verenigingscoach besproken.

  De stappen die daarna komen horen niet

  meer op het bordje van de vrijwilliger maar

  bij de verenigingscoach:

  Stap 5 Plan maken

  Samen met de betrokkenen bespreken wat er nodig is, opdat de jeugdige een steun in de rug ervaart.

  Stap 6 Besluiten hoe verder te gaan Deze actie is afhankelijk van het signaal, en de wensen van betrokkenen. Het maken van gezamenlijke afspraken geeft duidelijkheid.

  Belangrijk bij het gebruik van de signaleringskaart / waaierkaart

  a Steuntje in de rug bij het in kaart brengen

  van signalen en vermoedens

  a Als er veel signalen uit de waaier komen

  dan kan het verstandig zijn om te

  overleggen met de verenigingscoach

  a Bespreek signalen en vermoedens

  anoniem met de verenigingscoach

  a De kaart is geen onderwerp van

  gesprek met jeugdigen en ouders

  maar fungeert als geheugensteun voor

  vrijwilligers binnen de vereniging

  a De signaleringskaart is gericht

  op jeugdigen tot 24 jaar

  11 a

 • Vitale Sportvereniging

  3. Verenigingscoach

  Op basis van signalen maakt u zich zorgen over een jeugdige.

  Als u dingen ziet of zich zorgen maakt over een jeugdige dan is het belangrijk dat u met hem of haar in gesprek gaat. Als u daarbij tips of hulp nodig hebt dan is de verenigings-coach er om met u mee te denken. De verenigingscoach vervult een belangrijke rol in de structurele aanpak van signa-len. De coach is de eerste contactpersoon bij wie vrijwilligers met hun vragen en signalen terecht kunnen. De coach is een professional met kennis van gespreksvoering en de sociale kaart in de wijk.

  De coach staat open voor alle signalen. Ook als er geen directe problemen zijn, de coach is een sparringpartner voor de vrijwilliger.

  De coach vervult voor het verenigingsbestuur een belangrijke rol. Wanneer meerdere signalen binnenkomen die een weer-slag hebben op de vereniging dan kan het bestuur er voor kiezen om aanpassingen in beleid te maken.

  De verenigingscoach focust niet

  op problemen maar zoekt mee

  naar praktische oplossingen. Het

  versterken van eigen kracht gebeurt

  door maatwerk en in samenspel met

  de leefomgeving.

  Het gesprek met de verenigingscoach kan alleen na toestemming van de persoon/ouders.

  De verenigingscoach kan anoniem meedenken en tips geven bij moeilijk gedrag en/of problemen. Door geen naam te noemen kan de coach meedenken met de u, ook als u nog geen actie heeft ondernomen of met de jeugdige heeft gesproken.

  De verenigingscoach heeft een goede kennis van opvoedondersteuning en het hulpverleningsaanbod in uw wijk. Als dat nodig is kan zij jeugdigen en ouders verder ondersteunen.

  12 a

 • Vitale Sportvereniging

  4. Waaierkaart

  De waaierkaart is een steuntje in de rug bij het signaleren van bijzonder gedrag en kan u helpen om het signaal in kaart te brengen. Als er veel kaarten uit de waaier komen dan is het wellicht verstandig deze met met de jeugdige en zijn of haar ouders te bespreken. De verenigingscoach kan hierbij meedenken of een actieve rol vervullen. Deze waaierkaart is toegevoegd aan de Toolbox.

  De waaierkaart kent 7 themas:

  a algemeen

  a ingrijpende gebeurtenissen

  a leefsituatie

  a gezin

  a gezondheid

  a sociale contacten

  a gedrag

  4. Signalen

  De volgende paginas met herkenbare signalen zijn een steuntje in de rug bij het signaleren van bijzonder gedrag en kan u helpen om het signaal in kaart te brengen. Als u veel signalen van toepassing zijn, dan is het wellicht verstandig dit met de jeugdige en zijn of haar ouders te bespreken. De verenigingscoach kan hierbij meedenken of een actieve rol vervullen.

  13 a

 • 14 a Vitale Sportvereniging

  SIGNALEN

  Algemeen

  Opvallend gedrag

  vertonen

  Niet aan- spreekbaar zijn

  op gedrag

 • 15 a Vitale Sportvereniging

  SIGNALEN

  Ingrijpende gebeurtenissen

  Het verlies van een

  dierbare

  Verhuizing

  Verlies van baan/

  inkomensachter-

  uitgang

 • 16 a Vitale Sportvereniging

  SIGNALEN

  Leefsituatie

  Onveilige situatie

  Ongewenste woonsituatie

  Volgt geen opleiding, heeft

  geen werk

  Problemen op

  school/ werk

  Gemis steun vrienden

  Gemis contact

  met familie

  Gemis door echtscheiding

 • 17 a Vitale Sportvereniging

  SIGNALEN

  Gezin

  (V)Echtscheiding

  Ziekte binnen het

  gezin

  Problemen bij de

  opvoeding

  Geen steun van

  ouder(s)

  Gezinslid met een

  beperking

  Gezinslid met een

  verslaving

  Gezinslid met

  psychische problemen

  Geweld binnen

  het gezin

  Misbruik binnen

  het gezin

  Financile problemen

 • 18 a Vitale Sportvereniging

  SIGNALEN

  Gezondheid

  (Vage) lichamelijke

  klachten

  Psychische klachten

  Beperkingen ervaren

  Moe en lusteloos

  zijn

  Veel huilen

  Er slecht uitzien

  Verwaarlozing

  uiterlijk

  (Soft)drugsgebruik

  Alcoholgebruik

 • 19 a Vitale Sportvereniging

  SIGNALEN

  Sociale contacten

  Passief, gaat er

  niet op uit

  Slecht bereikbaar

  Geen vrienden

  Foute vrienden

 • a20 a Vitale Sportvereniging

  SIGNALEN

  Gedrag

  Weinig zelfvertrouwen

  Gesloten

  Wantrouwend

  Agressief

  Neerslachtig

  Angstig, rusteloos

  Snel gerriteerd

  Negatief

  Vergeetachtig

  Opstandig

  Snel uit balans

  Wordt gepest/

  pest zelf

 • KRACHTACHTAKRACHTvan

  SPORTSPORT

  deel 3 Positief communice

  ren

  De maatschappelijk coach

 • Vitale Sportvereniging22 a

  Positief communiceren

  Communicatie is belangrijk en goede

  communicatie is zeker niet altijd

  makkelijk. Daarom besteden we hier

  aandacht aan. Goede communicatie

  verbetert de omgang met elkaar en

  zorgt voor minder conflicten in de

  groep. We willen graag de teamspirit

  en het zelfvertrouwen van de

  jeugdigen vergroten.

  Jeugdigen sporten graag, ze kunnen hierin hun energie kwijt en beleven veel plezier aan het trainen. Het sportveld is ook een omgeving waarin moet worden omgegaan met teleurstel-ling, conflicten en agressie.

  De trainer/vrijwilliger heeft hierbij een belangrijke taak. Hij of zij kunnen ervoor zorgen dat jeugdigen op een plezierige en succesvolle manier hun sport beoefenen en op een positieve wijze met elkaar omgaan.

  1. Het communicatieproces

  In het communicatieproces zeg

  je iets tegen de ander, je wilt in

  het contact met jeugdigen een

  boodschap over brengen. Degene

  die de boodschap overbrengt

  is de zender en de ander is de

  ontvanger.

  De boodschap kan zowel bestaan uit verbale als non-verbale communicatie. Een groot deel van onze communicatie bestaat uit lichaamstaal: non-verbale communicatie. Om goed te com-municeren, is het belangrijk dat verbaal- en non-verbaal goed in balans is.

  b zender b boodschap b ontvanger

  Verbale communicatie a de woorden die je gebruikt

  Non-verbale communicatie hoe je het zegt

  a de toon (bijvoorbeeld: dwingend,

  smekend, neutraal)

  a het volume

  a de snelheid.

  Je gebaren en houding

  a wijzen met je vinger

  a de ander aankijken of niet

  a rechtop of onderuitgezakt.

 • Vitale Sportvereniging

  2. Storingen in de communicatie

  De boodschap komt soms anders

  over bij de ontvanger dan werd

  bedoeld. Een belangrijke oorzaak

  hiervan is het verschil tussen:

  waarneming (wat je ziet en hoort) en

  interpretatie (wat je denkt).

  Bijvoorbeeld

  Waarneming: een jongere laat agressief gedrag zien na het verliezen van de wedstrijd. Waar kan dit aan liggen? We zijn vaak geneigd van alles in te vullen; hij kan niet tegen zijn verlies of er spelen problemen thuis. Belangrijk is dat op zoek wordt gegaan naar de feiten. Vragen stellen helpt hierbij.

  Vragen die je jezelf kunt stellen a wat heb ik gezien en gehoord?

  a hoe heb ik, wat ik heb waargenomen,

  genterpreteerd ?

  a kan ik het ook anders interpreteren ?

  3. Verbeteren van de communicatie

  Verbeter de wijze waarop je luistert a Respecteer de mening van de jeugdige, om een

  standpunt niet met je te willen delen, een vraag

  te willen stellen of iets te willen verduidelijken.

  a Concentreer je op het luisteren, ga niet

  tegelijkertijd iets anders doen.

  a Zoek naar de essentie van de boodschap.

  a Onderbreek de jeugdige niet te snel.

  a Stel vragen als iets niet duidelijk is.

  Verbeter de niet-verbale communicatie a Wees bewust van je eigen houding; bijv.

  oogcontact, mimiek, gebaren etc.

  a Straal rust uit.

  Verbeter de verbale communicatie a Probeer jeugdigen positief te benaderen.

  a Spreek niet te snel en te lang achter elkaar.

  a Stel open- en gesloten vragen.

  a Geef de ander ruimte in het gesprek.

  Open vragen Het voordeel van open vragen is dat je de ander helpt met het gesprek opgang te brengen en hierdoor krijg je vaak veel informatie van de ander.

  Een nadeel kan zijn dat de ander erg veel praat en het gesprek veel kanten uitgaat, moeilijker te onderbreken is met vragen etc.

  Bijvoorbeeld

  Wat is de reden dat je te laat bent?Hoe komt het dat je zo moe bent?

  Gesloten vragen Het voordeel van gesloten vragen is dat je de ander met-een laten merken dat je hem / haar begrijpt en in kunt leven. Een nadeel kan zijn dat je alleen met ja of nee antwoordt.

  Bijvoorbeeld

  Ben je boos en teleurgesteld dat we de wedstrijd hebben verloren?Vind je het jammer dat je ouders niet naar de wedstrijd zijn komen kijken?

  Eerst begrijpen, dan begrepen wordenStephen Covey

  23 a

 • Vitale Sportvereniging

  4. Communicatieregels

  1. Praat over jezelf in de ik vorm. Niet Je luistert ook nooit. Wel Ik vind het vervelend als je niet naar mij luistert wanneer ik je een vraag stel of ik vind het goed dat je vandaag hebt geluisterd.

  2. Zeg meteen en op een directe en duidelijke manier wat je te zeggen hebt. Niet Je horloge zal wel kapot zijn. Wel Ik vind het niet o.k. dat je weer te laat bent.

  3. Check je vooronderstelling op een directe manier. Niet Je bent zeker weer uit geweest waardoor je je weer verslapen hebt. Wel Wat is de reden dat je nu al twee keer te laat bij de wedstrijd aankomt?

  4. Neem de uitspraken van een ander serieus. Niet Ach, wat weet jij er nou van, je bent nog maar een knulletje. Wel Wat fijn dat je met mij mee denkt, en wat

  goed dat je bij mij komt met je verhaal.

  5. Maak je zin af en laat de ander zijn zin afmaken.

  6. Verban de woorden, altijd weer, nooit, steeds, toch etc. Niet Je bent altijd te laat en luistert nooit. Wel Je bent deze maand nu 2 keer te laat gekomen.

  7. Ga niet moraliseren of verwijten en doe niet zielig. Niet Ik sta hier voor jou in mijn vrije tijd en dan krijg ik dit gedrag er voor terug. Wel Ik wil er samen met jou aan werken.

  8. Zeg wat je wel wilt in plaats van wat je niet wil. Niet Ik wil niet dat je elke keer te laat komt. Wel Ik wil dat je op tijd komt.

  24 a

 • Vitale Sportvereniging

  Het is niet altijd makkelijk om kritiek te geven. De ontvan-ger kan zich snel aangevallen voelen of in de verdediging schieten. Hieronder geven we een aantal handvatten die kunnen helpen in het contact met jeugdigen.

  Belangrijk bij het geven van kritiek

  is dat ongewenst gedrag wordt

  afgekeurd en niet de persoon zelf.

  Niet Ben je nou alweer te laat, het is met jou ook altijd hetzelfde

  Wel Spreek de ander positief aan

  Goed dat je toch gekomen bent, maar ik vind het vervelend dat je te laat bent. Wat is de hiervan de reden?

  Kies bij kritiek geven een geschikt moment In het algemeen geldt hoe eerder hoe beter. Vraag wel eerst of en wanneer de ander tijd voor je heeft.

  Bijvoorbeeld Ik wil met je praten over wat gisteren gebeurde, heb je nu tijd?

  Maak keuzes voor het moment en ook voor de aanwezigheid van anderen. Soms is het beter om zaken onder vier ogen te bespreken. Soms is het effectief om gedrag te bespreken voor de gehele groep.

  Door duidelijk en concreet te zijn en je kritiek te richten op onderdelen van het gedrag van de ander voorkom je dat de ander zich als hele persoon beschuldigd of afgewezen voelt.

  Als je kritiek wilt geven denk dan aan de volgende leerstappen

  a Ga na op welke punten er kritiek is.

  a Spreek in de ik-vorm.

  a Benoem concreet de situatie waar je op reageert.

  Val nooit de persoon aan als je kritiek hebt.

  Ik wil niet dat je door mij heen praat. (gedrag) in plaats van: Sukkel dat je bent. (persoon)

  a Wees zo specifiek mogelijk en geef voorbeelden.

  a Zeg direct en ronduit wat je bedoelt.

  Vermijd woorden als zoiets, misschien en mogelijk

  a Vertel de ander duidelijk wat je wel wilt

  a Geef niet alleen aan wat je dwars zit maar wat je

  wel graag wilt, benoem wenselijk gedrag.

  Ik wil graag dat je

  a Ga na of de ander snapt wat er wordt bedoeld.

  a Geef aan wat je anders zou willen of hoe het

  beter kan volgens jou.

  a Geef de ander de kans om te reageren.

  5. Het geven van kritiek, feedback of je mening

  25 a

 • KRACHTvan

  SPORT

  Als je iets goeds ziet,

  geef dan een compliment.

  Als je iets fouts ziet,

  bied dan je hulp aan.

  Nelson Mandela

  Interesse?

  Bent u ook enthousiast over de training, neem dan

  contact op met Stichting Vitale Sportvereniging.

  Koert Hetterscheidt

  [email protected]

  06-22787530

  www.vitalesportvereniging.nl

  Stichting Vitale Sportvereniging