TOEKOMST VAN ZIEKENHUISZORG ONDERZOEK FNV

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of TOEKOMST VAN ZIEKENHUISZORG ONDERZOEK FNV

 • Juni 2016

  TOEKOMST VAN ZIEKENHUISZORG ONDERZOEK FNV

 • Deze pdf is interactief:

  Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina of artikel van uw keuze.

  Via de home-button keert u weer terug naar de inhoudsopgave.

  U kunt natuurlijk ook gebruik maken van de standaard interface van uw pdf reader.

 • Toekomst van ziekenhuiszorg onderzoek FNV 03

  voorwoord

  Voor u ligt het rapport van het onderzoek naar de toekomst van de ziekenhuiszorg. Dit onderzoek is uitgevoerd in

  opdracht van de FNV in de eerste helft van 2016. Middels het onderzoek is getracht meer inzicht te krijgen in de

  ontwikkelingen binnen de ziekenhuissector n de arbeidsmarkt. Dit is gedaan door middel van literatuuronderzoek

  en interviews met stakeholders en experts uit de ziekenhuissector en experts daarbuiten die de arbeidsmarkt-

  ontwikkelingen kunnen duiden. Dit onderzoek vormt een beginpunt voor de FNV om haar beleid en visie ten aanzien

  van de curatieve sector te gaan (her)vormen en waar nodig discussies, zowel intern als extern, aan te gaan over

  komende ontwikkelingen. Het rapport heeft dan ook vooral het doel om deze interne discussie aan te wakkeren en

  onderwerpen bloot te leggen die vragen om een nieuwe/andere invulling dan voorheen. Daar de onderzoeker geen

  achtergrond heeft binnen de vakbond, was het mogelijk om met stakeholders en leden open in gesprek te gaan en te

  vragen waar zij kansen zagen voor de vakbond. Deze zijn verwoord in aparte onderdelen binnen het rapport, waar zij

  (anoniem) aan het woord komen en tezamen aangeven welke kansen en bedreigingen zij zien in de sector en op de

  arbeidsmarkt.

  Het was een uitdaging om in de korte tijdspanne die het onderzoek betrof zowel de ontwikkelingen in de ziekenhuis-

  sector alsmede de arbeidsmarkt te schetsen en tegelijkertijd recht te doen aan alle input van de genterviewden. Om

  een kader te bieden voor alle input en de veelheid aan ontwikkelingen die in de toekomst van belang kunnen zijn is

  gewerkt met scenarios. Deze geven niet de werkelijkheid van de toekomst weer, maar bieden wel de mogelijkheid

  over twee belangrijke zaken verder te spreken: de snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt en de invulling van

  de personele planning. Op deze wijze bieden de scenarios aan de FNV de mogelijkheid om met leden en externe

  partijen de discussie aan te gaan over huidige werkwijzen en stappen die de toekomst (binnen elk scenario) vraagt.

  Dit onderzoek betreft geen eindpunt of oordeel, maar roept zowel de bond als de ziekenhuizen en stakeholders op

  om het gesprek aan te gaan en gezamenlijk de uitdagingen op te pakken omtrent technologie en personele

  bezetting nu en in de toekomst.

  VOORWOORD

 • Inhoudsopgave

  04 Toekomst van ziekenhuiszorg onderzoek FNV

  INHOUDSOPGAVEVOORWOORD 03

  SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN 05

  1. De toekomst van de ziekenhuissector en de

  arbeidsmarkt 05

  2. Aanbevelingen 05

  DEEL 1 ACHTERGROND ONDERZOEK FNV 07

  1.1. Onderzoek en probleemstelling 07

  1.2. Werkwijze 07

  1.3. Leeswijzer 10

  1.4. Dankwoord 10

  DEEL 2 ARBEIDSMARKT ZORG 11

  2.1. Demografische ontwikkelingen 11

  2.2. Arbeidsmarkt zorg 11

  2.3. Ontwikkelingen ziekenhuiszorg 13

  2.4. Uitdagingen voor de arbeidsmarkt 16

  2.5. De toekomstige zorgvraag 17

  DEEL 3 TRENDS EN ONZEKERHEDEN 18

  3.1. Introductie 18

  3.2. Leeswijzer 18

  3.3. Trends 18

  Intermezzo ontwikkelingen in twee

  gelieerde sectoren 24

  Ontwikkelingen laboratoria 24

  Ontwikkelingen ambulancezorg 24

  3.4. Onzekerheden 28

  3.5. Impact trends en onzekerheden 30

  DEEL 4 SCENARIOS VOOR DE TOEKOMST 51

  4.1. Introductie 51

  4.2. Leeswijzer 51

  4.3. En nu verder scenario 1 52

  Mogelijkheden FNV 53

  4.4. De zorg bouwt voort scenario 2 54

  Mogelijkheden FNV 56

  4.5. De zorg van de toekomst scenario 3 57

  Mogelijkheden FNV 58

  4.6. De zorg over de toekomst scenario 4 59

  Mogelijkheden FNV 60

  CONCLUSIE 61

  AANBEVELINGEN 63

  1. Opstellen visie technologie 63

  2. Opstellen visie strategische personeels-

  planning 64

  3. Opstellen visie arbeid in de toekomst 64

  LITERATUURLIJST 65

  BIJLAGEN 70

  Bijlage 1 - Deel 1 interviews experts 70

  Bijlage 2 Deel 2 interviews ziekenhuizen /

  stakeholders 71

  Bijlage 3 - Overzicht genterviewde 72

  COLOFON 75

 • Toekomst van ziekenhuiszorg onderzoek FNV 05

  Samenvatting en aanbevelingen

  SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN1. DE TOEKOMST VAN DE ZIEKENHUISSECTOR EN DE ARBEIDSMARKT

  De arbeidsmarkt van de ziekenhuiszorg wordt ben-

  vloed door vele ontwikkelingen. Meer mensen met

  chronische ziekten in samenhang met de vergrijzing

  van de be volking drukken op de vraag naar personeel in

  de zorg. Veel ziekenhuizen ondervinden financile

  knelpunten en zij werken hard aan een nieuw profiel

  om in de toekomst goede zorg te kunnen blijven

  bieden. De zorg neemt een grote plek in op de

  Nederlandse arbeidsmarkt. De ziekenhuissector is (nog)

  geliefd en mensen willen er graag werken. Wel is de

  uitstroom van professionals hoog in de zorg en is er in

  recente jaren in de sector een lichte daling in werk-

  gelegenheid waarneembaar. Daarnaast kent de zorg

  uitdagingen: zoals ouder wordende werknemers, die

  vragen om een aanpak vragen voor de inzetbaarheid

  van deze medewerkers.

  Om in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen is de

  FNV in 2016 gestart met een FNV breed visietraject,

  waarbinnen dit onderzoek tezamen met een onder-

  zoek naar de care sector aanleiding moet geven voor

  de invulling van visie en beleid ten aanzien van zorg in

  de komende jaren.

  Aan de hand van de door de FNV geformuleerde onder-

  zoeksvragen naar de ontwikkeling in de ziekenhuiszorg

  en de arbeidsmarkt zijn vier scenarios opgesteld. Deze

  geven een antwoord op de impact van ontwikkelingen

  ten aanzien van werkgelegenheid en de arbeidsvoor-

  waarden in de ziekenhuissector en geven een richting

  aan de interventiemogelijkheden per scenario. Het

  onderzoek is opgedeeld in literatuuronderzoek en

  interviews met stakeholders in en rondom de zieken-

  huissector.

  Twee themas komen naar voren die in de toekomst een

  grote impact zullen hebben op zowel ziekenhuizen als

  de arbeidsmarkt: technologische ontwikkelingen en

  personele planning. Het is voor de FNV essentieel om

  een hernieuwde visie te ontwikkelen die rekening

  houdt met niet alleen de arbeidsmarkt, maar de gehele

  ziekenhuissector (zorg en welzijnssector), waarbij het

  ziekenhuislandschap van de nabije toekomst het uit-

  gangspunt vormt. Bewustwording vergroten moet

  hierin een sleutelrol krijgen n goede voorbeelden

  kunnen worden ingezet door de FNV om te laten zien

  hoe het anders kan.

  In het kader van een hernieuwde visie en beleid moet

  de FNV overwegen hoe zij de ziekenhuizen wil

  be dienen en of dit dan enkel gericht blijft op werk-

  nemers, of dat er ook in andere verbanden samen-

  werking aangegaan wordt of gentensiveerd wordt?

  Neemt de FNV hierbij een faciliterende of een sturende

  rol in, of gaan zij voor co-creatie?

  2. AANBEVELINGEN

  De volgende aanbevelingen zijn gedaan naar aanleiding

  van dit onderzoek. Vier scenarios schetsen een beeld

  van de mogelijke werkelijkheid over 5 jaar op het vlak

  van technologie en personele planning in de zieken-

  huizen en de arbeidsmarkt. Om als vakbond een

  inhoudelijke bijdrage te kunnen blijven leveren aan de

  arbeidsmarkt van de ziekenhuissector zouden zij de

  volgende zaken moeten ontwikkelen:

  1. Stel een visie op omtrent technologie;

  2. Stel een visie op omtrent strategische

  personeels planning;

  3. Stel een visie op omtrent arbeid in de zorgsector.

  1. OPSTELLEN VISIE TECHNOLOGIEVoor de FNV is het van belang om een visie te ontwik-

  kelen die invulling geeft aan uitdagingen op de arbeids-

  markt voor werkgever (ziekenhuis/UMC) en werknemer.

  Welke rol heeft technologie in de uitvoering van zorg-

  verlening door zorgprofessionals en tot welke arbeids-

  verhoudingen leidt dit? Wat is werken binnen een

  ziekenhuis in de toekomst en welke waarden zijn hierbij

  volgens de vakbond van belang. Waar staan zieken-

  huizen nu en hoe gaan zij om met technologie; hebben

  zij wel een visie? De FNV moet hierbij ingaan op het

  macroniveau en de hoe-vraag. Hoe kunnen zieken-

  huizen met het doorvoeren van technologie aan de slag

  en wat betekent dit voor de rechtsverhouding en

  bescherming van de werknemer in de toekomst? Hoe

  ziet de arbeidsrelatie eruit wanneer op grote schaal

  met eHealth gewerkt wordt binnen de ziekenhuismuren?

  En hoe benvloedt dit het werk van niet-medische

  professionals? Welke impact heeft dit op de arbeids-

  markt in/rond het ziekenhuis? Welke vorm moet een

  arbeidsovereenkomst hebben? En hoe ziet de cao er

 • 06 Toekomst van ziekenhuiszorg onderzoek FNV

  Samenvatting en aanbevelingen

  dan uit? Op dergelijke vragen zal de FNV een antwoord

  moeten geven om inhoudelijke input te kunnen blijven

  leveren aan de arbeidsmarkt van de curatieve sector.

  2. OPSTELLEN VISIE STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNINGDoor de verschuiving en concentratie van zorg die

  mome