TNO whitepaper crowdsourcing_opsporing

download TNO whitepaper crowdsourcing_opsporing

of 27

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Technology

 • view

  660
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Rapport opsporing20 TNO

Transcript of TNO whitepaper crowdsourcing_opsporing

 • 1.AuteursOpsporing 2.0met massaArnout de Vries, MSc., expert op het gebied vanopen innovatie en cocreatie in relatie tot ICT enveiligheid, verantwoordelijk voor het onderzoeksmeer massaprogramma slimmer omgaan met grotehoeveelheden informatie.Allard Kernkamp, MSc. RO, senior consultant cyber Een whitepaper over crowdsourcing in opsporingsecurity en risicomanagement; projectmanager vansociale media innovatie voor het domein OpenbareOrde en Veiligheid.TNO.NL A. de Vries, MsC A. Kernkamp, MSc. RO0818_TNOdv_CMassaWhitePaper.indd 1-211-06-2012 22:12:57

2. Behavioural and SocietalSciencesEemsgolaan 39727 DW GroningenPostbus 1416TNO Whitepaper9701 BK Groningenwww.tno.nlT +31 88 866 70 00Opsporing 2.0: met massa meer massa F +31 88 866 77 57infodesk@tno.nlEen whitepaper over crowdsourcing in opsporingDatum 1 maart 2012Auteur(s) Arnout de Vries, MsCAllard Kernkamp, MSc. ROAantal paginas26Alle rechten voorbehouden.Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middelvan druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaandetoestemming van TNO.Indien dit document in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingenvan opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden vooropdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen geslotenovereenkomst.Het ter inzage geven van het TNO document aan direct belang-hebbenden is toegestaan. 2012 TNO 3. TNO Whitepaper 2 / 26Inhoudsopgave1 Introductie: van user generated content naar wisdom of the crowds ............... 31.1 Crowdsourcing is van alle tijden ................................................................................ 31.2 Met massa meer massa ............................................................................................ 41.3 Wie is de massa nu en wat doet die? ........................................................................ 41.4 Sociale media als onderdeel van ons dagelijks leven ............................................... 52 Crowdsourcing en opsporing ................................................................................ 72.1 #durftevragen ............................................................................................................. 72.2 Van informatie naar kennis ........................................................................................ 83 Crowdsourcing, hoe doe je dat slim? .................................................................. 103.1 Het kenmerk van opsporingsproblemen in crowdsourcing: verschillendeperspectieven .......................................................................................................... 103.2 Hoe slim is de massa eigenlijk? .............................................................................. 103.3 De kracht van de massa .......................................................................................... 113.4 Waarom doet de crowd eigenlijk mee? ................................................................... 113.5 Toevallige, generieke en specialistische kennis zit overal ...................................... 123.6 Crowdsourcings onderliggende mechanisme......................................................... 133.7 Kies de juiste vorm van crowdsourcing ................................................................... 134 Crimesourcing ....................................................................................................... 164.1 Misbruik door crimesourcing .................................................................................... 164.2 Nieuwe fenomenen: flash-robs ................................................................................ 164.3 Nieuwe fenomenen: crowdsourcing van cybercrime ............................................... 174.4 Nieuwe fenomenen: hacktivisme ............................................................................. 184.5 Nieuwe fenomenen: crime mapping en crowd mapping ......................................... 194.6 Nieuwe fenomenen: de digitale schandpaal en het snelrecht van crowdsourcing .. 195 Evenwichtig met de massa samenwerken .......................................................... 215.1 Nieuwe perspectieven ............................................................................................. 216 Conclusie ................................................................................................................ 24 4. TNO Whitepaper 3 / 261 Introductie: van user generated content naarwisdom of the crowdsUser generated content, ofwel informatie geproduceerd door burgers en anderebelanghebbenden, verschaft veel actuele informatie. Deze bron van intelligentiekan ook aangesproken worden met vragen. Wanneer dit gedaan wordt spreekt mendoorgaans over crowdsourcing. Hoewel de term crowdsourcing pas in 2006 doorJeff Howe werd gentroduceerd als samenvoeging van outsourcing en de crowd,is het fenomeen niet nieuw. De genetwerkte samenleving biedt echter steeds meermogelijkheden om deze werkwijze effectief te benutten.Dit overzichtsartikel gaat in op verleden, heden en toekomst van crowdsourcing enwel specifiek in de opsporingspraktijk; hoe kan de politie burgers effectief inzettenom oplossingen en ideen voor problemen te verkrijgen en zo de kwaliteit vanbeleid, uitvoering of controle verhogen?Het artikel is bedoeld om beleidsmakers van de overheid en andere crowdsourcinggenteresseerden wegwijs te maken in de toepassing van sociale media incrowdsourcing in de opsporingspraktijk.In het artikel werken we het fenomeen crowdsourcing uit in een vorm waarin depolitie er wat mee kan doen, voorzien van vele voorbeelden dankzij samenwerkingmet Frank Smilda, districtschef van de Groningse politie die al zon zes jaar een1blog bijhoudt op dit onderwerp. Na een introductie van het fenomeen in hoofdstuk1 wordt nader ingegaan op de toegevoegde waarde van de informatie die uit decrowd gehaald kan worden (hoofdstuk 2). Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de vraaggesteld hoe slim of dom deze massa nu is en hoe de politie hiermee om dient tegaan bij het gebruik van crowdsourcing.Net als alle manieren van werken, kent crowdsourcing ook keerzijden waarvanenkele in het vierde hoofdstuk aan de orde komen. Wat deze keerzijden zijn en hoede politie daarmee kan omgaan, komt tevens aan de orde.Tenslotte concluderen we over het gebruik van diverse vormen van crowdsourcingzoals die door zowel de politie, burgers en criminelen worden ingezet. Nieuwemiddelen, zoals sociale media, zijn bij uitstek geschikt om crowdsourcing bijopsporing in te zetten.1.1 Crowdsourcing is van alle tijdenTen tijde van de oude Grieken kwam men als massa bijeen in agoras en deromeinen in een forum om oplossingen te bediscussiren voor moeilijke problemen,en anders was er nog het Orakel van Delphi. Maar ook in de 18e eeuw, in eensteeds complexer wordende wereld, volstond het niet om de beste experts(zeevaarders en wetenschappers) te raadplegen voor de grootste uitdaging van descheepvaart destijds: navigatie. De winnaar van de Longitude Price (15.000 GBP) dapper opgezet door de Britse regering om een oplossing te vinden voor hetefficint navigeren van A naar B - kwam uit onverwachte hoek: de 21 jarige JohnHarrison, een timmerman uit Lincolnshire met een passie voor klokkenmaken. Hijontwierp de mariene chronometer waarmee de juiste lengtegraad afgeleid werd1www.franksmilda.nl 5. TNO Whitepaper 4 / 26van het verschil tussen de lokale tijd en de standaardtijd in Greenwich - die innauwkeurigheid zelfs de Lunar methode voorgesteld van tijdgenoot Newton (!)overtrof. De uitvindingen van John Harrison zijn vandaag de dag nog steeds vangroot belang en hij wordt ook wel de vader van de moderne navigatie genoemd.Later, in de 19e eeuw, hoogtij van de Industrile Revolutie, sloeg een innovatievegroep ingenieurs uit Cornwall de handen ineen met als doel om de macht vanstoommachinepatenten te breken. Tegen de gewoonte in besloten ze alleontwerpverbeteringen en ideen over stoommachines in een vakblad te publiceren.Het eindresultaat was het beste en meest populaire stoommachineontwerp vanEngeland en Europa. De grootste nog werkende machine drijft het Cruquiusgemaalbij Amsterdam aan. voegt collega Bas Kotterink van TNO toe. Dit verschijnsel vansamenwerkingineenindustrile setting staatbekendals CollectiveInvention. Door de eeuwenheen zien we dergelijkevoorbeeldenveelinverschillende sectoren; deverfindustrie, de medischesector en meer. Collectiveinvention is een proponentvan de crowdsourcing-gedachte. Maar waarstaan we vandaag de dag?Figuur 1: Het Cruquius gemaal: Een Nederlandse Collective Invention1.2 Met massa meer massaCrowdsourcing vindt nu op steeds grotere schaal plaats en is niet meer gelimiteerddoor grenzen, achtergrond of andere barrires. Taal en beschikbaarheid vantechnologie in sommige landen zijn n van de weinige barrires die momenteeloverblijven. Van incrementele veranderingen tot het oplossen vanwereldproblematiek en zelfs revoluties: Wikipedia, de 3D-printer, de val vanregimes in Tunesi en Egypte zijn allemaal voorbeelden van wat je met een massakunt bereiken die ondersteund wordt door sociale media. Veranderingen die leidentot nieuwe waardeketens, zelfs nieuwe economien, een andere samenleving? Ishet nog toekomstmuziek of gaat het sneller dan we denken en is het al niet meer testoppen?1.3 Wie is de massa nu en wat doet die?Jij en ik maken onderdeel uit van die massa. Mensen creren steeds vaker onlineeen sociaal netwerk, zoals netwerken van vrienden (Hyves, Facebook), connecties(LinkedIn), of volgers (Twitter) en fans (likers in Facebook). De individuen in zonnetwerk hebben onderling een persoonlijke of zakelijke relatie, of ze maken deel uitvan een overkoepelende community. Zon netwerk wordt ook wel een actornetwerkgenoemd.Sociale media creren ook netwerken van samenhangende onderwerpen, zoalseen trending topics, actueel veelbesproken onderwerpen die in combinatie worden 6. TNO Whitepaper5 / 26