Ting 4-bab-2-pdf

download Ting 4-bab-2-pdf

of 15

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ting 4-bab-2-pdf

 • 8/19/2019 Ting 4-bab-2-pdf

  1/15

  1

  Peningkatan Tamadun

  Latar Belakang Tamadun Kemunculan Agama dan AjaranAspek-aspek Peningkatan Sumbangan TamadunUtama DuniaTamadun

  Tamadun YunaniTamadun Yunani

  Tamadun India Agama indu

  Tamadun !"m

  Tamadun !"m Agama Budd#aTamadun India

  Tamadun $#ina Tamadun $#ina Agama Kristian

  Agama Islam

  P"litik %k"n"mi S"sial

  $"n&ucianisme

  Pertanian Pendidikan 'alsa&a#Pentadbiran

  Perdagangan Seni dan Seni Bina Ba#asa Ta"ismePerundangan

  Perusa#aan Kesusasteraan Sistem S"sialPerluasan kuasa

  Ke(angan Sains dan Tekn"l"gi

 • 8/19/2019 Ting 4-bab-2-pdf

  2/15

  Tamadun India

  1) Kedatangan "rang Ar*an

  tela# memba(a satu

   buda*a dan ta#ap baruter#adap mas*arakat

  tamadun Indus)

  +) Ta#ap ini dikenali sebagai

  ,edik sempena namakitab-kitab ,eda)

  Peningkatan Tamadun

  Latar Belakang Tamadun

  Tamadun !"m Tamadun Yunani

  +

  Tamadun $#ina

  1) Terletak di lemba# Sg)(ang " berkembang#ingga ke ba#agianselatan)

  -) .aman ini merupakan

   permulaan ke#idupan beragama bagi mas*arakat

  tersebut kerana la#irn*a

  agama #indu)/) 0"l"ngan pemerinta#

   pada masa ini iala# raja)

  ) Terdapat dua bentuk 

  kerajaan iaitu kerajaan2anapada 3kecil4 dan

  kerajaan ma#ajanapada

  3besar45) $#andragupta 6aur*a

  tela# men*atukan

  kerajaan-kerajaan kecil inidan la#ir empa*ar *ang pertama di India)

  7) Dinasti 6aur*a mencapai

  kemuncak semasa pemerinta#an As"ka)

  1) La#ir di ka(asan Bukit Palatine

   ber#ampiran Sg) Tiber di lemba# Latium)

  +) Didiami "le# mas*arakat latin dan berkembang semasa pemerinta#an!"mulus)

  ) Pada abad ke-+ masi#i8 pemerinta#me(ujudkan majlis perbandaran disetiap

   bandar)/) 6ajlis perbandaran menjalankan

   pentadbiran tanpa diganggu "le#

   pentadbiran pusat !"m)

  ) Ke(ujudan majlis perbandaran meba(akemajuan dan keselesaan #idup di Bandar)

  5) Pembinaan Bandar adala# terancang sertadisediakan dengan pelbagai kemuda#an)

  7) P"mpei adala# merupakan Bandar c"nt"#

  terdapat kemuda#an pejabat8 de(an "rangramai8 ma#kama#8 perpustakaan8 ruma#ibadat8 kedai8 pintu gerbang danc"ll"seum)

  9) Di p"mpei pendudukn*a berjumla#:8::: terdapat s*stem saliran ba(a#tana# *ang men*alurkan air sejau# 15km *ang melibatkan 1/ bua# saliran atauterusan)

  ;) Saliran air air membekalkan air (aktuaman dan peperangan di samping

  digunakan untuk tujuan perindustrian dan pengangkutan)

  1) Berkembang di semenanjung0reece dan pulau-pulau disekitarn*a *ang dikelilingi "le# lautAt#ens dan laut 6editeranean)

  +) Bermula dengan pembentukan

   petempatan manusia *ang dikenalisebagai aman ban*ak berlakun*a peperangan dan perluasan kuasa dengan jaja#an takluk berja*adisatukan di ba(a#

   pentadbiran pusat)

 • 8/19/2019 Ting 4-bab-2-pdf

  3/15

  Tamadun India

  1) Pada ta#ap a(al perkembangan tamadun Indiamempun*ai dua bentukkerajaan iaitu kerajaan kecildan kerajaan besar)

  +) Kerajaan kecil masi# berpuak 

  dan tidak mempun*ai raja)

  ) Kerajaan besar diketuai "le#

  raja seperti kerajaan Kas#i8

  K"sala dan 6agad#a)

  /) Dalam tamadun iniraja berkuasa mutlak 

  ) Kedudukan rajadiperkuku#kan dengan upacararitual *ang menganggap rajaadala# suci dan #arus

  di#"rmati)5) 0"l"ngan Bra#min bertindak

  sebagai penasi#at8 Ks*atria

   pemerinta# tertinggi merupakan

  g"l"ngan d"minan)

  7) $#andragupta 6aur*amen*atukan kerajaan-kerajaankecil dan membentukempa*ar dan menguba# statusdari raja ke ma#araja)

  9) %mpa*ar 6aur*a meliputika(asan dari Teluk Benggala

  ke ka(asan pergununganindu kus#)

  ;) Ibu negaran*a terletak diPataliputra)

  1:) .aman kegemilangan Dinasti

  6aur*a iala# semasa

   pemerinta#an ma#araja As"ka)

  11) Penilaian ini dibuat berdasarkan keja*aan beliaumenamatkan perang saudaraselepas kematian a*a#n*a)

  1+) Selepas perang Kalinga8 As"ka

  menekankan kedamaian dankemajuan s"cial sertamenjalankan penaklukan dan pen*ebaran agama Budd#a)

  Aspek-aspek Peningkatan Tamadun

  Tamadun $#inaPemerintahan dan Pentadbiran

  Tamadun !"mTamadun Yunani

  1) Tamadun c#ina tela#1) Dalam tamadun !"m pemerinta#an bermula menguba#

  1) Tamadun Yunani tela# me(ujudkan beberapadengan s*stem pemerinta#an beraja)  pemerinta#an

  +) !"m diperinta# "le# !aja berketurunan bentuk pemerinta#an *ang diamalkan "le#  berbentuk s*stem%truscan *ang bukan berasal daripada sesebua# aman dinasti

  terletak pada dua "rang K"nsul 3untuk   badan *ang dinamakan k"nsul) $#in dan k"nsep rajamengimbangi kuasa4 *ang dilantik "le# /) Peranan !aja iala# sebagai ketua #akim8 ketua  bertukar kepada

  Senat untuk sesuatu temp"#) tentera dan ketua agama) ma#araja)

  ) K"nsul dibantu "le# De(an Senat ) Apabila kuasa k"nsul menjadi kuat8 peranan raja ) Pemerinta#an "le#

  3membincangkan #al-#al pentadbiran dan mer"s"t) ma#araja

  merangka perundangan4 *ang di(akili "le# 5) Akibatn*a la#ir s*stem raja *ang dipili# tetapi memb"le#kang"l"ngan bangsa(an) kuasan*a adala# ter#ad)  pembentukan s*stem

  5) Di ba(a# de(an Senat iala# de(an 7) Sistem pemerinta#an "ligarki8 pemimpin adala#  pentadbiran atau

  Per#impunan *ang terdiri dari seluru# rak*at terdiri daripada beberapa "rang K"nsul *ang  bir"krasi a(am *ang

  !"m) terdiri daripada g"l"ngan ka*a) terdiri daripada

  7) Keputusan Senat akan disampaikan kepada 9) Daripada g"l"ngan k"nsul la#ir pula g"l"ngan  pega(ai kerajaan *ang

  de(an per#impunan untuk diluluskan) aris t"krasi *ang kuat8 mereka memiliki kuasa dilantik "le# ma#araja)

  9) 2ulius $aesar tela# menamatkan s*stem besar) /) Perlantikan pega(ai

   pemerinta#an berc"rak !epublik setela# ;) !ak*at tidak berpuas #ati ter#adap pemerinta#an kerajaan dibuat "le#

   beliau dapat meluaskan kuasan*a ke arist"krasi dan muncul g"l"ngan *ang ingin sebua# ja(atankuasa

  6aced"nia8 Yunani8 S*am8 Perancis dan menuntut #ak serta berlakula# rampasan kuasa) dalam s*stem

  Britain) 1:) 6uncul pemerinta#an berbentuk tirani "le#  perk#idmatan a(am;) Pemerinta#an berbentuk empa*ar ini g"l"ngan dictat"r) iaitu "n Ka" Tsu)

  menamatkan s*stem !epublik dan digantikan 11) =alaupun rak*at men*"k"ng rampasan kuasa8 ) Perlantikan dibuat

  dengan s*stem dictat"r) tetapi ditentang "le# g"l"ngan arist"crat dan  berasaskan pencapaian

  1:) Beliau menguasai angkatan tentera dan senat la#irla# s*stem dem"krasi) dalam peperiksanaanserta menggunakan gelaran ma#araja) 1+) Dalam sistem dem"krasi terdapat de(an a(am)

  11) 0elaran 6a#araja diteruskan "le# Augustus8  per#impunan dan 6ajlis) 5) Sistem ini di(ujudkan

   berja*a memba(a keamanan dan keagungan 1) Semua (arganegara lelaki de(asa At#ens diberi pada >aman dinasti

  empa*ar !"m)  peluang menjadi angg"ta De(an Per#impunan) an dan diteruskan

  1+) .aman kegemilangan ini digelar sebagai Pa? 1/) Keputusan de(an dikendalikan "le# majlis) "le# dinasti lain)

  !"mana 3Keamanan !"m4 kerana dapat 1) A#li 6ajlis8 6ajistret dan 2uri dilantik "le# 7) T"k"# *ang

  memba(a keamanan dan keseja#teraan De(an dan De(an berkuasa penu#) memainkan peranan

  kepada empa*arn*a *ang terdiri daripada 15) Di

 • 8/19/2019 Ting 4-bab-2-pdf

  4/15

  Tamadun India Perundangan

  /

  Tamadun $#ina

  1) Kitab undang-undang #indu *ang paling tua iala# kitab D#armaSastra)

  +) Kitab ini diperca*ai tela#di#asilkan antara abad ke-5#ingga abad ke-+ sm)

  ) !aja dipertanggungja(abkan

  untuk memeli#ara kesucian dan

  kedaulatan undang-undang)

  /) Segala kesala#an *ang dilakukanakan dikenakan tindakan berdasarkan keseriusankesala#an *ang dilakukan)

  ) 0"l"ngan Bra#min menjadig"l"ngan *ang d"minant dalam bidang atau urusan undang-undang kerana kerana ma#irdalam #"kum #akam agama)

  5) .aman Dinasti 6aur*a8 undang-undang 6a#araja disampaikan

  sebagai tita# perinta# diraja)7) Tita# perinta# diukir pada tiang

   batu *ang didirikan di tepi jalan8supa*a undang-undang dapatdibaca "le# rak*at)

  9) Tiang batu ini dikenali sebagaiTiang As"ka kerana didirikan pada >aman As"ka8 *ang sentiasa berpegang kepada k"nsepkeseja#teraan rak*at)

  Tamadun !"m Tamadun Yunani

  1) De(an Per#impunan ber&ungsi

  menggubal undang-undang)

  +) Kepentingan undang-undang di utaraka

  "le# Plat" dalam bukun*a !epublik)

  ) 6enurut Plat"

 • 8/19/2019 Ting 4-bab-2-pdf

  5/15

  Tamadun India Perluasan Kuasa

  Tamadun $#ina

  1) Perluasan kuasa berlaku semasa

   pemerinta#an Dinasti 6aur*a iaitu

  semasa pemerinta#an $#andragupta

  6aur*a 3+1-+;+sm4)

  +) Keja*aann*a beliau disebabkan pasukan tentera *ang besar8 terdiridaripada 5:: ek"r gaja#8 1:::"rang tentera berkuda dan 1: :::"rang in&antr*

  ) Beliau berja*a menguasai seluru#

  India Utara dan menakluk Punjab)/) $#andragupta 6aur*a tela#

  mene(askan Seleceus *ang

  memerinta# empa*ar Seleucid di

  S*iria dan ka(asan India Barat)

  ) Anak $#andragupta8 Bindusarameluaskan empa*ar 6aur*a #inggake 6*s"re di ba#agian selatanIndia)

  5) Kaeda# perluasan kuasa "le#

   penggantin*a iaitu As"ka adala# berbe>a)

  7) Beliau menekankan dasar *anglebi# lembut dan terbuka dalam perluasan kuasa dan pengaru#n*a)

  9) Beliau memberi penekanan

  ter#adap agama Budd#a)

  ;) Pada >aman As"ka8 seluru# Indiamenjadi ka(asan takluk empa*ar6aur*a #asil daripada kemenangan

  As"ka ke atas Kalinga dalamPerang Kalinga)

  Tamadun !"m

  1) Perluasan kuasa bermula ta#un +7 sm)Pada >aman pemerinta#anAugustus $aesar)

  +) Beliau berja*a

  menubu#kan s*stem

   pemerinta#an berbentuk empa*ar)

  ) Pada >aman pemerinta#ann*aempa*ar !"m terdiridaripada Britain8Sepan*"l8 ka(asanSungai !#ine8Danube8 Laut itam8Pergunungan Atlas8

  A&rika Utara86aced"nia8seba#agian Turki danPalestin)

  Tamadun Yunani

  1) Bermula pada ta#un9:: sm pada >aman pemerinta#an P#illip IIdari 6aced"nia)

  +) Beliau men*atukan

  6aced"nia dan Yunani)

  ) Usa#an*a diteruskan "le#

  Ale?ander t#e 0reat

   jaja#an taklukn*a

  termasuk Parsi8 6esir8

  Turkistan dan Samarkand)

  /) Ale?ander t#e 0reat

  terlibat dalam pen*ebaran

  kebuda*aan ellenistik ia

  merupakan campuran

  kebuda*aan Yunani dan

  Parsi serta kebuda*aan

  timur *ang lain)

  ) Kebuda*aan ini tersebar

  dalam k"ta-k"ta utama

  tamadun Yunani seperti

  S*racuse di Itali8

  Iskandaria# dan Anti"c#)

  5) %mpa*ar Yunani berak#ir

  dengan kematian

  Ale?ander t#e 0reat dan

  dengan kemunculan !"m)

  1) Kela#iran empa*ar pada >aman pemerinta#an Dinasti $#in8iaitu di ba(a# pemerinta#anS#i# uang Ti)

  +) S#i# uang Ti memerinta# secaraaut"kratik iaitu tegas dan mutlak)

  ) Beliau meng#apuskan kuasag"l"ngan bangsa(an danmelantik gaben"r serta panglimatentera untuk mentadbir)

  /) Untuk mengelak serangandaripada "rang 0asar beliautela# mengara#kan pembinaantemb"k Besar $#ina)

  ) Kejatu#an dinasti $#indigantikan "le# dinasti an)

  5) Pada >aman Dinasti an8

  ke(iba(aan ma#araja an =u Ti

  *ang juga digelar 6a#araja tentera

  tela# meluaskan kuasan*a melalui

  angkatan tentera *ang kuat)7) Antara ka(asan *ang berja*a

  ditakluki iala# Sinkiang88 Lemba#Tarim dan Tut"r di utara8 YangT>e8 K(angsi dan K(ang Tung diSelatan)

  9) .amann*a8 pengaru# $#ina tela#tersebar ke 2epun dan Turkistanserta keamanan dankemakmuran negeri $#ina tela#

   berja*a di(ujudkan)

 • 8/19/2019 Ting 4-bab-2-pdf

  6/15

  Tamadun India

  1) %k"n"mi berkembang pesat sejak abad ketiga

  Sebelum 6asi#i)+) Aktiiti perdagangan dijalankan di dalam aman$raec"-!"m)

  5

  Tamadun $#ina

  1) Perkembangan ek"n"mi berlaku sejak >aman Dinasti s#ang)

  +) Pada >aman Dinasti an8 tenggalatela# digunakan untuk membuat batastanaman8 k"lar kuda untukmemb"le#kan kuda menarik tenggalaka*u8 kereta kuda dan kereta s"r"ng ber"da)

  ) Perkembangan penciptaan alatan pertanian terus berlaku pada >aman

  Dinasti Tang8 S"ng8 Yuan8 6ing dan$#ing)

  /) Sistem tanaman bergilir8 bukit tela#ditereskan dan s*stem saliran tela#diperkenalkan untuk meningkatkan#asil pertanian)

  ) Perusa#aan l"gam dan tembikar tela#

   berkembang sejak >aman dinasti an)

  5) asil perusa#aan tela# diperdagangkandengan ka(asan luar melalui 2alan

  Sutera 3jalan darat4 dan kemudian jalanlaut)

  7. Hasil perusahaan jugadiperdagangkan dalam Negara danmembawa kepada perkembangansystem perhubungan seperti jalanraya, jambatan serta alatpengangkutan seperti kereta kudadan kereta lembu

 • 8/19/2019 Ting 4-bab-2-pdf

  7/15

  Peningkatan Sosial.Tamadun India

  Pendidikan1) Pendidikan berkembang pada >aman

  ,edik *ang sangat mementingkankeagamaan iaitu agama indu)

  +) Pendidikan did"minasi "le# kaumTamadun !"m Tamadun Yunanilelaki)

  ) Pendidikan tertumpu kepada pembelajaran kitab-kitab ,eda dan

   ba#asa Sanskrit) 1) Pendidikan bertujuan mela#irkan/) K"lej Bra#man tela# men*ediakan manusia *ang seimbang pencapaian dari

   pendidikan tinggi) sudut r"#ani dan jasmani)

  ) Pada abad keempat 6asi#i8 Uniersiti +) Bagi "rang At#ens8 manusia cemerlang a# pertama8 peperiksaan ta#ap pertama dijalankan di daera#)

  ;) Ta#ap kedua $#un-2en setara& dengansarjana8 peperiksaan ta#ap keduadijalankan di ibu k"ta daera#)

  1:) Ta#ap ketiga $#in S#i# setara& dengand"ct"r &alsa&a#8 peperiksaan ta#ap ketigadijalankan di ibu k"ta empa*ar bertempatdi istana di #adapan ma#araja)

  11) Pelajar *ang lulus ta#ap atau ija>a# berpeluang menjadi pega(ai kerajaandan ija>a# ketiga pula la*ak menjadi pendidik)

  1+) Peperiksaan a(am ta#ap pertamadiadakan dua kali dalam temp"# tiga

  ta#un8 manakala ta#ap kedua dan ketigadiadakan tiga ta#un sekali)

 • 8/19/2019 Ting 4-bab-2-pdf

  8/15

  Tamadun India Falsafah

  1) 'alsa&a# India (ujud dalam dua Tamadun !"m Tamadun Yunani bentuk pemikiran *ang besar iaitu

  *ang bersumberkan kitab ,eda dan

  *ang men"lak kitab ,eda) 1) S"&is *ang terkemuka dalam tamadun Yunani iala#+) 'alsa&a# berdasarkan kitab ,eda er"d"tus8 S"crates8 Arist"tle dan Plat")

  iala# !ig ,eda8 Yajur ,eda8 Sama +) Isu utama s"&is ini iala# pers"alan tentang nilai,eda dan At#ara ,eda) indiidualisme8 ke#idupan manusia dan dem"krasi)

  ) Upanis#ad8 6a#ab#arata dan ) S"crates dianggap sebagai Bapa 'alsa&a# Barat)B#agaad 0ita merupakan sumber  Dianggap pakar dalam perbincangan s"al ja(ab8&alsa&a# *ang terdapat ,eda)  berusa#a mencari unsur-unsur dalam ke#idupan dan

  /) 'alsa&a# *ang bukan bersumberkan mas*arakat ba#agia)aliran ,eda iala# ajaran $araka8 /) Plat" dalam kar*an*a !epublic men*atakan2ainisme dan Budd#isme) mas*arakat dan ik8 etika8 p"litik8 &i>ik8 sains tabii8 astr"n"mi dan ge"l"gi) Kar*a

  1) Tamadun !"m tidak mempun*ai s"&is8 mereka utama beliau iala# P"litics)mengambil &alsa&a# daripada tamadun Yunani 5) er"d"tus a#li &alsa&a# dan a#li sejara# terulung8iaitu &alsa&a# st"isisme *ang diasaskan "le# dianggap sebagai Pengasas Sejara# Sejara# Sainti&ik .en") dan tela# meng#asilkan kar*a ist"r* "& Persian

  +) Dalam &alsa&a# ini keba#agian #idup sese"rang =ars)

   bergantung kepada #ubungann*a dengan alam) 7) T#uc*dides terkenal dengan kar*a ist"r* "& ) St"isisme menekankan kepada keadilan8 Pel"nnesian =ars8 menggunakan pendekatan

  tanggungja(ab8 keberanian dan peri penulisan sejara# berasaskan pen*elidikan)

  kemanusiaan) 9) S"&is Yunani mengajar manusia ber&ikir secararasi"nal dan mengamalkan perasaan ingin ta#u)

  9

  Tamadun $#ina

  1) 'alsa&a# $#ina memberi

   penekanan kepada

  #ubungan manusia

  dengan manusia lain)

  +) Sumber &alsa&a# $#ina

   berdasarkan &alsa&a#

  $"n&ucianisme Kung-

  &uT>e 3$"n&ucius48

  Ta"isme8 La" T>e dan

  6" T>u 36encius4)) 6encius men"lak

   beberapa ajaran$"n&ucianisme) Beliau berpendapat manusia berak#lak baik danmenjadi sebalikn*akerana pengaru# persekitaran)

  /) Satu lagi &alsa&a# $#ina8

  'alsa&a# legalisme perca*a ba#a(a #an*a

  undang-undang dapat

  me(ujudkan nilai baik

  dan ketertiban

  mas*arakat)

 • 8/19/2019 Ting 4-bab-2-pdf

  9/15

  Tamadun IndiaSains dan Teknologi

  ;

  Tamadun $#ina

  1) Sains dan metematik dianggap sebagai Tamadun !"mcabang kepada ,edik) Tamadun Yunani

  +) Pengeta#uan tentang astr"n"mi dapat

  dipetik daripada !ig ,eda)1) T"k"# matematik Yunani T#ales8 tela#

  ) Ilmu metematik tela# berkembangmengembangkan ilmu ge"metri 6esir 

   pesat pada >aman 0upta)Purba)

  /) A#li matematik India Ar*ab#ata+) P*t#ag"ras tela# memperkenalkan

  ,ara#ami#ira tela# mengeta#ui tentangTe"rem P*t#ag"ras juga

  k"nsep ge"metri dan tela#mengembangkan ilmu ge"metri 6esir 

  memperkenalkan s*stem n"mb"r iaituPurba dan Bab*l"n)

  angka Bra#min dan angka K#ar"sti) ) A#li sains Yunani *ang tekenal iala#) Dalam tamadun India ilmu perubatan

  ipp"crates dianggap sebagai Bapa berkembang kerana kecenderungan

  Perubatan8 manakala Arc#imedes sebagaimas*arakatn*a dalam &isi"l"gi *ang

  a#li matematik dan &i>ik)ada kaitan dengan *"ga)

  /) Sumbangan utama Arc#imedes iala#

  tentang te"rin*a ber#ubung isi padu air 

  dan grait*)

  1) B"et#ius adala# merupakan t"k"# matematik  ) Pt"lem* merupakan t"k"# astr"n"miYunani *ang paling terkenal)!"m)

  5) Dalam tamadun Yunani juga tela# (ujud

  +) Asas metematik B"et#ius diambil daripada sistem angka iaitu #er"dianic dan i"nic)tamadun Yunani dan mengaitkan matematik dengan mu>ik8 ge"metri dan astr"n"mi)

  1) Ilmu perubatan tela# berkembang dalam tamadun$#ina)

  +) Dalam tamadun $#ina8 k"nsepkeseimbangan dua kuasa iaituYin 3kuasa pasi&4 dan Yang3kuasa akti&4 *angmemb"le#kan sese"rangmenjadi si#at menjadi asasdalam perubatan tradisi"nal

  $#ina)) Tekn"l"gi membuat kertas

   bermula di $#ina dicipta "le#$#ai Lun8 pega(ai di istana$#ina)

  /) Beliau mencipta kertas denganmencampurkan ba#an menta#seperti rami8 bulu# dan sa*uran*ang dicincang untuk dijadikan pulpa)

 • 8/19/2019 Ting 4-bab-2-pdf

  10/15

  Tamadun India

  1) Tamadun Indiamemperli#atkan peningkatan pencapaiandalam bidang seni bina)

  +) Binaan *ang dibinasangat baik dan lengkapseperti 0reat Bat#)

  ) Bidang seni bina *ang

   berkembang di India

   berkait rapat dengan

  unsur keagamaan)/) Binaan *ang dibina

   berdasarkan agamaindu dan Budd#aseperti k"mpleks kuil di0ua Anjata *angmengandungi +: bua#kuil8 manakalak"mpleks kuil di 0ua%ll"ra mengandungi +9

   bua# kuil)) Dalam tamadun India

  terdapat menara *ang

   pelbagai bentuk seperti

  k"n8 kuba# dan pag"da)

  Seni Bina

  Tamadun !"m Tamadun Yunani

  1) Pant#e"n berbentuk kuba# dibina pada >aman6a#araja adrian)

  +) 'ungsi Pant#e"n adala# bangunan untuk memuja danmen*impan patung De(a serta tempat menjalankan kerjaa(am)

  ) $"ll"seum selesai dibina pada >aman 6a#araja 'laian)

  /) $"ll"seum berbentuk kuba# b"le# memuatkan :8:::  

  9:8::: pen"nt"n digunakan sebagai teater dan tempat pertarungan pa#la(an !"m)

  ) ACueduct merupakan saluran air *ang sumbern*a diper"le#idari ka(asan gunung

  5) ACueduct *ang terpanjang terdapat di 6ercia 3 ;1 km 48 iadisalurkan melalui saluran dalam tana# dan saluran dalam pintu gerbang)

  1) Pericles tela# membina Acr"p"lis untuk tujuan keagamaandan sebagai pusat kegiatann*a)

  +) Acr"p"lis adala# pusat pentadbiran At#ens)

  ) Di dalamn*a terdapat binaan *ang menarik seperti ruma# ber#ala8 teater dan Part#en"n)

  /) Part#en"n adala# merupakan ruma# ber#ala untuk De(i At#enadibina untuk memperingati keja*aan membebaskan diridaripada kuasa Persia)

  1:

  Tamadun $#ina

  1) Seni bina $#ina agak berlainan dengantamadun lain di dunia8 c"nt"#n*aTemb"k Besar $#ina)

  +) Temb"k Besar dibina sejak dinasti $#"u

  dan diteruskan "le# dinasti seterusn*a)

  ) Temb"k Besar dibina sepanjang 18:: batu dari Kansu ke Peking)

  /) Bandar-bandar lama $#ina purba seperti$#angan8 An*ang8 Peking dan L"*ang juga dibina dengan rekaan temb"k batu)

  ) Di dalam temb"k menempatkankediaman 6a#araja8 sala# sebua# istana

  *ang masi# kekal se#ingga kini iala#k"ta larangan)

  5) Istana mempun*ai ban*ak de(an dantaman)

  7) De(an ini ber&ungsi sebagai balai peng#adapan serta tempat #ukuman8keraian dan perjumpaan)

  9) Kuil dan pag"da juga merupakan binaan *ang penting di $#ina)

  ;) Kuil-kuil *ang besar terdiri

  daripada bangunan *angmerangkumi tempat tinggal8 ruangtetamu dan pusat pemujaan)

  1:) Pag"da pula berbentuk meninggise#ingga 1 tingkat berbentuk "ctag"natau segi empat sama)

  11) Dalam tamadun $#ina juga terdapat pelbagai jenis pintu gerbang8 temb"k dan jambatan)

 • 8/19/2019 Ting 4-bab-2-pdf

  11/15

  Tamadun India

  1) 6as*arakat India berkembangdaripada dua kel"mp"k iaitu

  Draidia dan Ind" Ar*a)+) 6as*arakat Draidia di Selatan

  menggunakan ba#asa Telegu86ala*alam8 Kannada dansebagain*a)

  ) 6as*arakat Ind" Ar*a padadasarn*a menggunakan ba#asaSanskrit8 kemudiann*a mela#irkan ba#asa indi8 Urdu8 Punjabi8Kasmiri dan sebagain*a)

  /) Ba#asa utama *ang digunakandalam >aman ,edik iala# ba#asaSanskrits)

  ) Perkembangan ba#asa tela#membantu perkembangan dalam bidang penulisan dankesusasteraan)

  5) Bidang kesusasteraanterba#agi kepada bentuk edik8epik dan sajak)

  7) Tamadun India meng#asilkan

  sastera agama indu dan Budd#aiaitu epik 6a#ab#arata dan!ama*ana)

  9) 6a#ab#arata mencerita peperangan

  antara dua pi#ak tentera *ang baik

  dengan *ang ja#at)

  ;) !ama*ana menceritakaninkarnasi De(a ,is#nu sebagai!ama dan pergadu#ann*a dengan!aja Sri Lanka *ang melarikan

  isterin*a8 Sita De(i)

  Bahasa dan Kesusasteraan

  Tamadun !"m Tamadun Yunani

  1) Dalam tamadun !"m8 terdapat dua "rang penulis dan pen*ajak iaitu $icer" dan ,irgil)

  +) Secara umumn*a8 kesusasteraan !"m bertujuan untuk meningkatkan semangat patri"tisme)

  ) Kesusasteraan !"m mencapai kegemilangan

  semasa pemerinta#an Augustus $aesar)

  1) Ba#asa Yunani tela# digunakan secara meluas di (ila*a#

  Yunani dan ka(asan jaja#an takluk Ale?ander t#e 0reat)

  +) Terdapat t"k"# sastera(an Yunani *ang terkenal iaitu"mer dan esi"d)

  ) esi"d se"rang pen*air tela# menulis dua buku puisi8iaitu T#e"l"g* dan ="rks and Da*s8 manakala "mermeng#asilkan dua bua# epik iaitu Iliad dan @d*sse*)

  /) Tulisan kita pada #ari ini di(arisi dari tulisan"rang P#e"necia8tersebar kepada "rang Yunani)

  ) Tulisan ini ditamba# #uru& "cal diuba#suai "le# "rang!"m dan tersebar ke Barat se#ingga sampai ke AsiaTenggara)

  11

  Tamadun $#ina

  1) Dialek dalam tamadun $#ina iala#

  6andarin8 =u8 unanis8 Kiangsi8

  akka8 Kant"nis dan 'ukien)

  +) Semasa Dinasti an8 Ssu-ma$#ien tela# mempertingkatkan bidang pr"sa denganmng#asilkan kar*a S#i# $#i)

  ) asil kar*a beliau menceritakan

  s"cial8 sejara#8 kerajaan8 pemimpin dan beberapa aspekilmu pengeta#uan)

  /) Sastera $#ina pada >aman Dinasti

  an meliputi sajak dan cerpen)

  ) Semasa Dinasti Tang8 muncul t"k"#

   penting dalam bidang puisi seperti

  Tu 'u8 Li P" dan P" $#u-I)

 • 8/19/2019 Ting 4-bab-2-pdf

  12/15

  Sistem Sosial

  Tamadun India

  Tamadun !"m Tamadun Yunani

  1+

  Tamadun $#ina

  1) Secara umumn*a terba#agi kepada

  tiga kelas utama)+) 0"l"ngan pertama iala# g"l"ngan

  1) Terdapat s*stem kasta *ang merupakan sebua# intitusiunik *ang tidak terdapat dalam mana-mana tamadundi dunia)

  +) Terdapat empat kasta iaitu Bra#min8 Ks*atria8 ,ais*a danSudra)

  ) Keempat-empat kasta ini mempun*aimempun*ai peranan *ang berbe>a)

  /) Sistem kasta tela# sebati dengan mas*arakat India dandiikuti dengan ketat)

  ) Berdasarkan s*stem kasta8 sese"rang lelaki tidak b"le#menga#(ini (anita daripada kasta *ang berbe>a dantidak b"le# bercampur gaul dengan a#li kasta *ang berbe>a)

  1) Di !"m8 s*stem s"sialn*a diba#agikan kepada

  (arganegara !"m8 bukan (arganegara dan #amba)

  +) =arganegara !"m terdiri daripada "rang !"m8manakala bukan (arganegara iala# penduduk*ang ditakluki)

  1) At#ens memba#agikanmas*arakatn*a kepada tigakumpulan *ang terdiridaripada kumpulan pertamaiala# (arganegara8 *angkedua penduduk bukan(arganegara dan *angketiga iala# #amba)

  +) Kumpulan pertamamepun*ai #ak berp"litikmanakala kumpulan *angkedua dan ketiga tidakmemiliki #ak tersebut)

  ) Di Sparta mas*arakatn*adiba#agikan kepada tigakelas s"sial)

  /) Kelas pertama iala#

  (arganegara Sparta tulen8*ang kedua iala# pekerja8

  artisan dan pedagang

  manakala kelas ketiga iala#

  el"t *ang mengusa#akan

  tana# dan merupakan

  g"l"ngan maj"riti)

  atasan *ang terdiri daripada lapisan pentadbir seperti ma#araja8

  keluargan*a8 pega(ai ba(a#an dan

  sida-sida)-) Kelas *ang kedua iala# rak*at

   ba(a#an *ang terdiri daripada petanidan artisan)

  /) Kelas ketiga iala# g"l"ngan #amba)Kelas kedua danketiga merupakan

  kumpulan s"k"ngan kepada kumpulan

   pertama)

  ) $"n&ucius memba#agikan mas*arakat$#ina kepada empat kelas utama)

  5) 0"l"ngan teratas iala# sarjana *ang

  terdiri daripada pega(ai kerajaan

  *ang berpendidikan)7) 0"l"ngan *ang kedua iala# petani

  *ang menjadi tulang belakang kepadaek"n"mi $#ina)

  9) 0"l"ngan *ang ketiga iala# g"l"ngantukang dan g"l"ngan *ang paling

   ba(a# iala# pedagang)

  ;) Strata mas*arakat $#ina b"le#

   beruba#) Sese"rang indiidu b"le#menukar kelasn*a kepada kedudukan

  *ang lebi# baik menerusi pendidikan)

 • 8/19/2019 Ting 4-bab-2-pdf

  13/15

  Agama indu

  Perkataan indu merujukmas*arakat *ang tinggal di SungaiSind#u 3Indus4)

  Diperca*ai muncul semenjak >aman tamadun Indus)

  Struktur agama indu semakin jelas pada >aman edik)

  Kitab suci ,eda menjadi kitab suciagama indu)

  Perca*a tu#an mempun*ai tiga&ungsi utama iaitu mencipta3Bra#man48 memeli#ara 3,is#nu4dan membinasa 3Sia4)

  Agama indu mempun*aienam aliran iaitu Saiisme8,ais#naisme8 Sak#tam80anapat#*am8 Kaumaram danSaura)

  Agama indu menjadi penting

   pada >aman %mpa*ar 6aur*a)

  Penganut indu perca*a kepada#ukum karma *ang berkaitankelakuan manusia semasa #idupdan kela#iran semula selepas mati)

  Kela#iran semula berdasarkan karma)

  Sesiapa mencapai m"ks*a akan bersatu dengan tu#an dan tidak akan la#ir semula ked dunia

  Kemunculan Agama dan Ajaran

  Utama Dunia

  Agama Budd#a Agama Kristian

  Diasaskan "le# Sidd#arta Penganut Kristian

  0autama) perca*a agama ini

  0autama mencari diasaskan "le# 2esus

  kebenaran dan $#rist berasal darimenemuin*a ketika 2erusalem)

  sedang bertapa di ba(a# @ld testament dan ne( p"k"k b"d#i di sebua# testament merupakan

  kampung bernama dua kitab suci agamaUrueda) Kristian *ang dikenali

  Asas ajaran Budd#a sebagai bible) berasaskan empat Agama Kristiankebenaran mulia *ang berkembang semasa

  dapat dicapai melalui pemerinta#an ma#arajalapan jalan) $"nstantine)

  Agama Budd#a $"nstantinemencapai kegemilangan mengiktira& ajaran

  semasa pemerinta#an kristian bebas untuk  

  As"ka) diamalkan "le#

  Agama Budd#a mas*arakat !"m)

  menggunakan ba#asaPali dan kitab suci

  Tripitaka)Kitab Tripitaka terdiri

  daripada Sutta Pitaka8

  ,ina*a Pitaka dan

  Ab#id#amma Pitaka

  1Agama Islam

  Di(a#*ukan "le# Alla# s)()t

  kepada

 • 8/19/2019 Ting 4-bab-2-pdf

  14/15

  Ajaran Utama di Dunia 1/

  $"n&uciaisme Ta"isme

  Diasaskan "le# $"n&ucius *ang la#ir  pada sekitar ta#un 1 s)m) di S#antung

  Perna# menjadi pega(ai kerajaan negeri Lu)

  6eletakkan ja(atan dan mengembara untuk 

  men*ebarkan idean*a kepada penduduk $#ina)

  6as*arakat $#ina menjadikan ajarann*a

  sebagai keperca*aan dan menganggap

  $"n&ucius sebagai de(a pentingmas*arakat $#ina)Ajaran $"n&ucius menekankan prinsipm"ral *ang tinggi iaitu perikemanusiaan3ren48 kesusilaan 3li48 dan ketaan kepada ibu bapa 3?ia"4)

  Ketinggian m"ral ini akan #an*adicapai dengan pendidikan)

  Prinsip m"ral juga perlu dipertegaskankepada lapisan mas*arakat

  Diasaskan "le# La" T>e)

  Dila#irkan di negeri $#u sekitar ta#un5:/ s)m)

  La" T>e mengembara ke seluru# negeri$#ina untuk men*ebarkan ajarann*a)

  Beliau meng#asilkan buku Ta" Te $#ing *angmengandungi idea &alsa&a#n*a)

  Ta"isme pada mulan*a berbentuk &alsa&a#kemudian bertukar menjadi ajaran berbentuk agama)

  Dasar ajaran ini iala# k"nsep Ta" *ang bermaksud jalan)

  Setiap tindakan manusia ditentukan "le# Ta")

  6anusia tidak b"le# bertindak ter#adap apa-

  apa *ang berlaku)2ika manusia bertindak ia bertentangan dengan

   prinsip (u-(ei dan akan mer"sakkan dunia)

  Lao Te tidak bersetujui bahawa

  manusia boleh mengubah sesuatu kearah kebaikan.

 • 8/19/2019 Ting 4-bab-2-pdf

  15/15

  1